,,ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე~ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

  • Word
,,ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე~ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 103
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 01/03/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110304021, 07/03/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/09/2019
სარეგისტრაციო კოდი 340170000.10.003.016264
  • Word
103
01/03/2011
ვებგვერდი, 110304021, 07/03/2011
340170000.10.003.016264
,,ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე~ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 103

2011 წლის 1 მარტი

. თბილისი

,,ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარუ­ლი სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 მუხლი 1. ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ,,ფიტოსანი­ტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვ­რო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცე­ბის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში (სსმ, 12/01/2011) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლი­ლებები:

1. ,,ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტრო­ლის განხორციელების წესის“ №2 დანართი ჩამოყალიბდეს თან­დარ­თუ­ლი რედაქციით.

2. ,,ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის გან­ხორ­ციელების წესის“ №2 და №3 დანართები ჩამოყალიბდეს თან­­დარ­თული რედაქციით.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური

„დანართი №2

სახელმწიფო ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის ჩატარების

აქტი № 000000

საქონლის დასახელება –––––––––––––––––––––––––––––სეს ესნ კოდი

   

 

წონა ––––––––– სასაქონლო ოპერაცია –––––––––––– ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი –––

ნებართვა –––––––– სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული ლუქის –––––––

 

დოკუმენტური შემოწმება

1. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი აკმაყოფილებს იმპორტის მოთხოვნებს

2. დოკუმენტებში არსებული მონაცემები შეესაბამება ერთმანეთს

3. წარმოდგენილი დოკუმენტები არასრულია

დიახ ––

დიახ ––

დიახ ––

არა ––1

არა ––2

არა ––3

იდენტურობის შემოწმება

4. საქონელი შეესაბამება ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატში აღნიშნული საქონლის დასახელებას

5. ტრანსპორტირების პირობები დაცულია

6. საქონელი შეფუთულია, გააჩნია ეტიკეტი, გამოშვებისა და ვარგისიანობის ვადები

დიახ ––

 

დიახ ––

დიახ ––

არა ––4

 

არა ––5

არა ––6

ფიზიკური შემოწმება

 

 

7. საქონლის გარეგნული შემოწმებისას აღმოჩენილია დაზიანებები

8. ჩატარებულია საქონლის ფუმიგაცია, სითბური და/ან ქიმიური დამუშავება

9. საქონელი შეიცავს მცენარეთა საკარანტინო ობიექტებს

დიახ ––

დიახ ––

დიახ ––

არა––7

არა––8

არა ––9

გადაწყვეტილებები:

10. საქონელი შეესაბამება იმპორტის მოთხოვნებს, შემოტანა ნებადართულია

11. საქონელი არ შეესაბამება იმპორტის მოთხოვნებს, შემოტანაზე უარი ითქვა

12. ექვემდებარება საკარანტინო სადგომში გადაადგილებას

13. საჭიროა დამატებითი ლაბორატორიული შემოწმება

 

––10

––11

––12

––13

 

 კონტროლი დაიწყო: თარიღი –––– –––––––––––– დრო ––– ––––

კონტროლი დასრულდა: თარიღი –––– –––––––––––– დრო ––– ––––

 უფლებამოსილი პირი --------------------------            ------------------------------------

                                            (სახელი, გვარი)                     (პირადნომრიანი ბეჭედი №)

 

შენიშვნა:

„დანართი №2

სახელმწიფო ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის ჩატარების

აქტი № 000000

საქონლის დასახელება ––––––––––––––––––––––––––––– სეს ესნ კოდი  

 

წონა ––––––– სასაქონლო ოპერაცია––––––––ვეტერინარული სერტიფიკატი –––

ნებართვა –––––––– სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული ლუქის –––––––

 

დოკუმენტური შემოწმება

1. ვეტერინარული სერტიფიკატი აკმაყოფილებს იმპორტის მოთხოვნებს

2. დოკუმენტებში არსებული მონაცემები შეესაბამება ერთმანეთს

3. წარმოდგენილი დოკუმენტები არასრულია

დიახ ––

დიახ ––

დიახ ––

არა ––1

არა ––2

არა ––3

იდენტურობის შემოწმება

4. საქონელი შეესაბამება ვეტერინარულ სერტიფიკატში აღნიშნული საქონლის დასახელებას

5. ტრანსპორტირების პირობები დაცულია

6. საქონელი შეფუთულია, გააჩნია ეტიკეტი, გამოშვებისა და ვარგისიანობის ვადები

დიახ ––

 

დიახ ––

დიახ ––

არა ––4

 

არა ––5

არა ––6

ფიზიკური შემოწმება

 

 

7. ჩატარდა საქონლის ფიზიკური, ქიმიური ტესტირება

8. ჩატარდა საქონლის ორგანოლეპტიკური შემოწმება

9. საჭიროა დამატებითი შემოწმების ჩატარება, ნიმუშების აღება და ლაბორატორიაში გაგზავნა

დიახ ––

დიახ ––

დიახ ––

არა––7

არა––8

არა ––9

გადაწყვეტილებები:

10. საქონელი შეესაბამება იმპორტის მოთხოვნებს, შემოტანა ნებადართულია

11. საქონელი არ შეესაბამება იმპორტის მოთხოვნებს, შემოტანაზე უარი ითქვა

12. ექვემდებარება საკარანტინო ზონაში გადაადგილებას

13. საჭიროა დამატებითი ლაბორატორიული შემოწმება

 

––10

––11

––12

––13

 კონტროლი დაიწყო: თარიღი –––– –––––––––––– დრო ––– ––––

კონტროლი დასრულდა: თარიღი –––– –––––––––––– დრო ––– ––––

 უფლებამოსილი პირი --------------------------  -------------------------------------------

                                              (სახელი, გვარი)                         (პირადნომრიანი ბეჭედი №)

 

შენიშვნა:

 

 

 

 

 

 

დანართი№3

 

სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი

 

ვეტერინარული კონტროლი ჩატარებულია

ა) დოკუმენტური შემოწმება ჩატარებულია

ბ) იდენტურობის შემოწმება ჩატარებულია

გ) ფიზიკური შემოწმება ჩატარებულია

უფლებამოსილი პირი--------------------------

                                                                (ხელმოწერა)

თარიღი „----“-----------------20---------.“.

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.