`ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების წესისა და პირობების და ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მიმნიჭებელი პირის განსაზღვრის შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 იანვრის №49 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
`ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების წესისა და პირობების და ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მიმნიჭებელი პირის განსაზღვრის შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 იანვრის №49 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 89
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 22/02/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 280211, 28/02/2011
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.016252
  • Word
89
22/02/2011
ვებგვერდი, 280211, 28/02/2011
040030000.10.003.016252
`ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების წესისა და პირობების და ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მიმნიჭებელი პირის განსაზღვრის შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 იანვრის №49 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №89

2011 წლის 22 თებერვალი

. თბილისი

ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების წესისა და პირობების და ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მიმნიჭებელი პირის განსაზღვრის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 იანვრის 49 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 მუხლი 1. ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ,,ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების წესისა და პირობების და ვირ­ტუა­ლური ზონის პირის სტატუსის მიმნიჭებელი პირის განსაზღვ­რის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 იანვრის 49 დადგენილებაში (სსმ, 07/02/2011) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვ­ლილება და დამატებები და დადგენილებით დამტკიცებულ წესსა და პირობებში:

1. მე-4 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. კანდიდატს სტატუსი ენიჭება განცხადების წარდგენიდან 48 საათის განმავლობაში.“.

2. მე-4 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი:

„3. სტატუსი გაიცემა უვადოდ.“.

3. დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 მუხლი:

     „მუხლი 5. სტატუსის გაუქმება

1. ვირტუალური ზონის პირის სტატუსი უქმდება, თუ ვირტუა­ლური ზონის პირის მიერ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მი­ღებული სტატუსი გამოყენებულ იქნება გადასახადების გადახ­დი­საგან თავის არიდების მიზნით.

2. ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის გაუქმების შესახებ გა­დაწყვეტილებას, შესაბამისი ორგანოს მიერ მწოდებული ინ­ფორ­მაციის საფუძველზე, იღებს საფინანსო-ანალიტიკური სამსა­ხური.“.

 მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი      . გილაურ

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.