გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა ლათინურენოვანი ტრანსლიტერაციის წესის დამტკიცების შესახებ

  • Word
გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა ლათინურენოვანი ტრანსლიტერაციის წესის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 109
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი
მიღების თარიღი 24/02/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 240211, 24/02/2011
სარეგისტრაციო კოდი 010080000.08.002.016170
  • Word
109
24/02/2011
ვებგვერდი, 240211, 24/02/2011
010080000.08.002.016170
გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა ლათინურენოვანი ტრანსლიტერაციის წესის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს პრეზიდენტი

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №109

2011 წლის 24 თებერვალი

ქ. თბილისი

გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა ლათინურენოვანი ტრანსლიტერაციის წესის დამტკიცების შესახებ

1. საქართველოს გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოყენებისათვის ლათინურენოვანი ტრანსლიტერაციის წესის სტანდარტიზაციის მიზნით, დამტკიცდეს გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა ლათინურენოვანი ტრანსლიტერაციის თანდართული წესი.

2. ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს გამოქვენებისთანავე.

. სააკაშვილი

 

გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა ლათინურენოვანი ტრანსლიტერაციის წესი

 

1. გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა ლათინურენოვანი ტრანსლიტერაციის დროს ქართული ანბანის ასოს შეესაბამება ლათინური ანბანის ასო შემდეგი წესის მიხედვით:

 

a

b

g

d

e

v

z

t

i

k’

l

m

n

o

p’

zh

r

s

t’

u

p

k

gh

q’

sh

ch

ts

dz

ts’

ch’

kh

j

h.

 

2. ამ წესის პირველი პუნქტით არ ვრცელდება იმ მაკროტოპონიმებზე, რომელთა უცხოურენოვანი დაწერილობა ტრადიციულად განსხვავდება ქართული ფორმისაგან. ასეთ მთხვევაში სახელწოდებების უცხოურ ენაზე დაწერისას გამოიყენება არა ტრანსლიტერირებული, არამდე ტრადიციული (უცხოური) ფორმები.

3. საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებული გეოგრაფიული ობიექტები, რომელთაც გააჩნიათ რთული ან შედგენილი სახელწოდება და ქართულ ენაზე იწეება ერთად, ცალ-ცალკე ან ტირეთი, უცხოურენოვანი დაწერილობისას ინარჩუნებენ შესაბამისად, ერთად,  ცალ-ცალკე ან ტირეთი დაწერის ფორმას.