საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2372
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 09/09/1999
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 43(50), 21/09/1999
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.000.681
  • Word
2372
09/09/1999
სსმ, 43(50), 21/09/1999
020.000.000.05.001.000.681
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, № 32 (39), 1999 წელი) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. პირველი თავის მე-3 მუხლის მე-2 ნაწილის პირველი წინადადება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: “ამ კოდექსის მოქმედება, გარდა III თავისა, არ ვრცელდება შემდეგი სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობაზე:”.

2. X თავი ამოღებულ იქნეს.

3. XI თავის 158-ე მუხლის პირველი ნაწილიდან ამოღებულ იქნეს “გ” ქვეპუნქტი, ხოლო “დ” ქვეპუნქტი შესაბამისად ჩაითვალოს “გ” ქვეპუნქტად.

4. XVII თავის 220-ე მუხლიდან ამოღებულ იქნეს “ბ” ქვეპუნქტი.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი            ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

1999 წლის 9 სექტემბერი.

№2372Iს