2011 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

  • Word
2011 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 77
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 15/02/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 170211, 17/02/2011
სარეგისტრაციო კოდი 470230000.10.003.016235
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
77
15/02/2011
ვებგვერდი, 170211, 17/02/2011
470230000.10.003.016235
2011 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (17/02/2011 - 23/02/2011)

 საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 77

2011 წლის 15 თებერვალი

. თბილისი

2011 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

„საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესა­ხებ“ საქართველოს კანონის 33-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ჯან­მრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის შესაბამისად და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ სა­ქართველოს კანონის პირველი მუხლის 31 პუნქტის „კ“ ქვე­პუნ­­ტის გათვალისწინებით:

    მუხლი 1

დამტკიცდეს თანდართული 2011 წლის ჯანმრ­თე­ლობის დაც­ვის სახელმწიფო პროგრამები.

    მუხლი 2

ამ დადგენილებით დამტკიცებულ ღონისძიებათა ფარგლებში ვაუჩერის პირობებით ან „სახელმწიფო შესყიდ­ვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა გათვა­ლის­წინებით, შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე, ჯან­­რთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები გაგრძელდეს „ჯანმრთელობის დაცვის იმ სახელმწიფო პროგრამების/მათი ღონისძიებების/მოცულობების განსაზღვრის შესახებ, რომელ­თა განხორციელებაც, სახელმწიფოს მიერ 2010 წელს ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, უწყვეტად გაგრძელდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაც­ვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელი 2011 წლის შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე ან/და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბა­მისად, შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე“ საქართ­ვე­ლოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინი­­­რის 2010 წლის 31 დეკემბრის №442/ნ ბრძანების (შემდგომში დანართში უწყვეტობის ბრძანება) შესაბა­მი­სად.

    მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური

 2011 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები

თავი I. ზოგადი დებულებები

    მუხლი 1. სახელმწიფო პროგრამების მიზანი

2011 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების (შემდგომში პროგრამა) მიზანია მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისათვის შექმნას ფინანსური გარანტიები სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის და უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება.

    მუხლი 2. პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებები

პროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების უზრუნველყოფას ახორციე­ლებენ:

) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო (შემდგომში სამინისტრო);

) სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ სოცია­ლური მომსახურების სააგენტო;

) სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ ლ. სა­ყვა­რელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრ­თელობის ეროვნული ცენტრი;

დ) სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ საქარ­თველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორ­ციელებელი ცენტრი.

    მუხლი 3. პროგრამების დაფინანსება, ანგარიშსწორება და კონტროლი

1. პროგრამებით გათვალისწინებული საქონლის/მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით ან „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად, თუ ცალკეული პროგრამით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

2. პროგრამების ადმინისტრირება (მართვა, ზედამხედველობა, ინსპექტირება და კონტროლი) ხორციელდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის (შემდგომში მინისტრი) მიერ დამტკიცებული წესისა და პირო­ბების შესაბამისად.

თავი II. სამედიცინო ვაუჩერის პირობები

    მუხლი 4. სამედიცინო ვაუჩერი

1. „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის გათვალისწინებით, სამედიცინო ვაუჩერი წარმოადგენს შესაბამისი პროგრამის მოსარგებლეებისათვის მომსახურების ანაზღაურების ფინანსურ ინსტრუმენტს.

2. ვაუჩერი შეიძლება იყოს მატერიალიზებული ან არამატერიალიზებული.

3. მატერიალიზებული ვაუჩერის შემთხვევაში ვაუჩერის ფორმას შეიმუშავებს და ამტკიცებს შესაბამისი პროგრამის განმახორციელებელი, რომელიც ასევე უზრუნ­ველყოფს მატერიალიზებული ვაუჩერების ბეჭდვას და გაცემას სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილ ადმინისტრაციულ ასიგნებათა ფარგლებში.

 მუხლი 5. სამედიცინო ვაუჩერით მომსახურების მიმწოდებლები და სამედიცინო ვაუჩერით მოსარგებლეები

1. იმ პროგრამის (კომპონენტის/ქვეკომპონენტის) ფარგლებში, რომელშიც გათვა­ლისწინებულია საქონლის/მომსახურების დაფინანსება სამედიცინო ვაუჩერის საშუა­ლებით (შემდგომში ვაუჩერული პროგრამა), საქონლის/მომსახურების მიმწოდებელი (შემდგომში მიმწოდებელი) შეიძლება იყოს პირი, რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი სამედიცინო საქმიანობისათვის კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და დადგენილ ვადაში და წესით წერილობით დაუდასტურებს განმახორციელებელს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს, თუ შესაბამისი პროგრამით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.

2. ეს დადგენილება, აგრეთვე სამედიცინო ვაუჩერის პირობებთან დაკავში­რებული სხვა სამართლებრივი აქტები (მათ შორის, ადმინისტრირების წესი) და მიმწოდებლის წერილობითი დასტური შესაბამის პროგრამაში მონაწილეობის თაობაზე ერთობლივად წარმოადგენს შეთანხმებას პროგრამის განმახორციელებელსა და მიმწოდებელს შორის და, შესაბამისად, მხარეები თავისუფლდებიან რაიმე დამატებითი ხელშეკრულების გაფორმების ვალდებულებისაგან (მათ შორის, ვაუჩერის ღირე­ბულების ანაზღაურების კუთხით).

3. სამედიცინო ვაუჩერის მოსარგებლეა ფიზიკური პირი (შემდგომში ვაუჩერის მოსარგებლე).

4. ვაუჩერის მოსარგებლეს უფლება აქვს შესაბამისი სამედიცინო ვაუჩერით გათვალისწინებული საქონელი/მომსახურება მიიღოს პროგრამის ნებისმიერი მიმწოდებლისგან.

5. სამედიცინო ვაუჩერის ფარგლებში გაწეული სამედიცინო მომსახურე­ბის/საქონლის ხარჯების დაფინანსებას ახდენს პროგრამის განმახორციელებელი ვაუჩერული პროგრამის მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე, დადგენილი წესის შესაბამისად.

6. ვაუჩერის პირობებთან დაკავშირებული სხვა დამატებითი საკითხები შესა­ძლებელია დარეგულირდეს მინისტრის ბრძანებით.

    მუხლი 6. ვაუჩერული პროგრამის მიმწოდებლის უფლებები და მოვალეობები

1. ვაუჩერული პროგრამის მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს ვაუჩერის მოსარგებლე პირისათვის შესაბამისი პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების/საქონლის მიწოდება, ყოველგვარი ბარიერებისა და დისკრიმინაციის გარეშე. ამასთან, დაუშვებელია მიმწოდებლის მიერ ვაუჩერის მოსარგებლისათვის რაიმე მიზეზით პროგრამით გათვალისწინებული მომსახუ­რების/საქონლის გაწევაზე უარის თქმა;

ბ) უზრუნველყოს პროგრამის განმახორციელებლისათვის ანგარიშისა და სხვა საჭირო ინფორმაციის მიწოდება დადგენილი წესის შესაბამისად;

გ) უზრუნველყოს ვაუჩერის მოსარგებლის მომსახურება ქვეყანაში აღიარებული სამედიცინო მომსახურების სტანდარტების შესაბამისად;

დ) არ მოსთხოვოს პროგრამის განმახორციელებელს და ვაუჩერის მოსარგებლეს მომსახურების ღირებულების გარდა სხვა გადასახადი ან დამატებითი თანხის გადახდა, ხოლო პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდის შემთხვევაში თანაგადახდით გათვალისწინებულ ოდენობაზე მეტი;

ე) უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი არასწორად მიღებული დაფინანსების სახელმწიფო ბიუჯეტში დაბრუნება, აგრეთვე აღმოჩენილი დარღვევების საფუძველზე დადგენილი საჯარიმო სანქციების შესრულე­ბა აღიარებიდან არა უგვიანეს 30 კალენდარული დღისა;

ვ) საჯარიმო სანქცი(ებ)ის დაკისრების მიუხედავად, გაუწიოს ვაუჩერის მოსარგებლეს მომსახურება ან მიაწოდოს საქონელი სრულფასოვნად და ამ დადგე­ნილებით განსაზღვრული პირობებით.

2. მიმწოდებელი უფლებამოსილია პროგრამის განმახორციელებლისგან მოით­ხოვოს გაწეული მომსახურების ან მიწოდებული საქონლის დროული ანაზღაურება დადგენილი წესის შესაბამისად.

    მუხლი 7. ვაუჩერული პროგრამის განმახორციელებლის უფლებები და მოვალეობები

1. ვაუჩერული პროგრამის განმახორციელებელი ვალდებულია აუნაზღაუროს ვაუჩერული პროგრამის მიმწოდებელს გაწეული მომსახურება/მიწოდებული საქონელი დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად.

2. ვაუჩერული პროგრამის განმახორციელებელი უფლებამოსილია:

ა) მიმწოდებლისგან მოითხოვოს პროგრამის განხორციელებასთან დაკავში­რებული ნებისმიერი დოკუმენტაცია და ინფორმაცია, მათ შორის, მოსარგებლის სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული პირადი, სამედიცინო და ფინანსური ინფორმაცია;

ბ) მოსთხოვოს მიმწოდებელს კონტროლის (ინსპექტირების) საფუძველზე გამოვლენილი არასწორად მიღებული დაფინანსების სახელმწიფო ბიუჯეტში დაბრუნება და დაკისრებული საჯარიმო სანქციების გადახდა;

გ) აღმოჩენილი დარღვევების საფუძველზე დააკისროს მიმწოდებელს საჯარიმო სანქციები დადგენილი წესის შესაბამისად.

    მუხლი 8. საჯარიმო სანქციები ვაუჩერულ პროგრამაში

1. გამოვლენილი დარღვევების საფუძველზე პროგრამის განმახორციელებელი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს შემდეგი სახის საჯარიმო სანქციები:

ა) ანაზღაურებაზე უარი;

ბ) დამატებითი ფინანსური ჯარიმა.

2. დაუშვებელია, მიმწოდებელმა ვაუჩერის მოსარგებლეს მოსთხოვოს იმ მომსახურების ანაზღაურება, რომელიც პროგრამის განმახორციელებლის მხრიდან არ იქნა ანაზღაურებული საჯარიმო სანქციის დაკისრების გამო.

3. საჯარიმო სანქციებთან დაკავშირებულ დამატებით პირობებს განსაზღვრავს მინისტრი.

    მუხლი 9. ვაუჩერული პროგრამის მიმწოდებლის სტატუსის გაუქმება

ვაუჩერული პროგრამის ფარგლებში პროგრამის განმახორციელებელი უფლებამოსილია მომსახურების მიმწოდებელ პირს გაუუქმოს მიმწოდებლის სტატუსი:

ა) თუ არსებობს მიმწოდებლის მხრიდან პროგრამის განხორციელების წესებისა და პირობების მრავალჯერადი და მნიშვნელოვანი დარღვევების ფაქტები;

ბ) თუ მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი მომსახურების გაწევა ეწინააღმდეგება კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს;

გ) მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის შემთხვევაში.

დანართი 1

ფსიქიკური ჯანმრთელობა

(ორგანიზაციული კოდი - 35 12 02 01)

    მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია ფსიქიატრიულ მომსახურებაზე საქართველოს მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

    მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1. პროგრამის ამბულატორიული და სტაციონარული კომპონენტის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები.

2. მე–3 მუხლის „ბ.ა.გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ქვეკომპონენტის ფარგლებში არანებაყოფლობითი სტაციონარული მომსახურების მოსარგებლეები არიან როგორც საქართველოს მოქალაქეები, ასევე „პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესე­ბულებებში’’ მყოფი სხვა პირები იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი კანონმდებ­ლობით გათვალისწინებული ოფიციალური დოკუმენტის ქონის მიუხედავად.

3. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

    მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

ა) ამბულატორიული მომსახურება:

.ა) ფსიქიატრიული ამბულატორიული მომსახურება მოიცავს:

ა.ა.ა) ოჯახის ექიმის/უბნის ექიმის მიმართვით გადაგზავნილი პაციენტების მომსახურება: (1) პირველადი ვიზიტი ფსიქიატრიულ დისპანსერში; ხოლო (2) იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება პაციენტის მისვლა ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, ფსიქიატრის ან ფსიქიატრიის დარგის სხვა მუშაკთა (საქართველოს კანონი „ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“) ვიზიტი პაციენტთან ბინაზე; (3) დანართი 1.1-ით გათვალისწინებული ნოზოლოგიების დადასტურებისა და პაციენტის სურვილის შემთხვევაში, პაციენტის ამბულატორიულ მეთვალყურეობაზე აყვანა;

ა.ა.ბ) აღრიცხვაზე აყვანილი და ფსიქიატრიული სტაციონარული დაწესებულების მიმართვით გაგზავნილი პაციენტების მომსახურება დანართი 1.1-ით განსაზღვრული ნოზოლოგიების გათვალისწინებით: (1) ვიზიტები ექიმ-ფსიქიატრთან, ან საჭიროების შემთხვევაში, ფსიქიატრიის დარგის სხვა მუშაკებთან (საქართველოს კანონი „ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“); (2) ექიმ-ფსიქიატრის დანიშნულების მიხედვით მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; (3) საჭიროების შემთხვევაში ფსიქიატრიის დარგის მუშაკთა ვიზიტები ბინაზე; (4) საჭიროების შემთხვევაში სხვა ექიმი-სპეციალისტების კონსულტაცია (თერაპევტი და ნევროლოგი);

ა.ბ) ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, სტანდარტების შესაბამისად (მინისტრის ბრძანება №112/ნ 02.04.2007“ ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ”);

ა.გ) ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობ ითვალისწინებს მომსახურებას დღის სტაციონარში ემოციური და ქცევითი აშლილობები მქონე 18 წლამდე ასაკის პაციენტებისთვის, რომელთაც აღენიშნებათ ფსიქიკური მდგომარეობის და ქცევის ცვლილება, სოციალური ფუნქციონირების გაუარესება და დეზადაპტაცია, დანართი 1.2-ით განსაზღვრული ნოზოლოგიების გათვალისწინებით;

ბ) სტაციონარულ მომსახურება:

ბ.) მოზრდილთა ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურება მოიცავს ფსიქოზური რეგისტრის აშლილობების მქონე პაციენტთა სტაციონარულ მომსახურებას 15 წლის ასაკიდან („ფსიქიატრიულ სტაციონარში მოთავსების წესის დამტკიცების შესახებ” მინისტრის 2007 წლის 20 მარტის №87/ნ ბრძანების საფუძველზე), კერძოდ:

ბ.ა.) მოკლევადიანი სტაციონარული მომსახურება, რომელიც გულისხმობს მწვავე ფსიქოზური სიმპტომებით მიმდინარე მდგომარეობების კუპირებას (დაყოვნება 2–დან 8 კვირამდე);

ბ.ა.) გრძელვადიანი სტაციონარული მომსახურება, რომელიც გულისხმობს, საჭიროების შემთხვევაში, მოკლევადიანი სტაციონარული დახმარების შემდგომი მკურნალობის გაგრძელებას ან იმ პაციენტთა მკურნალობას, რომელთა სტაციონარგარეშე დახმარება ვერ ხერხდება ფსიქო-სოციალური ფუნქციონირების უხეში დარღვევების გამო;

ბ.ა.) იმ პაციენტების მკურნალობა, რომელთა მიმართაც არსებობს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 191-ე მუხლით გათვალისწინებული სასამართლო გადაწყვეტილება არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარების მიზნით პირის სტაციონარში მოთავსების შესახებ;

ბ.ა.) დამატებით მომსახურება: იმ პაციენტების დაცვის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, რომელთა მიმართაც არსებობს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 191-ე მუხლით გათვალისწინებული სასამართლო გადაწყვეტილება არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარების მიზნით პირის სტაციონარში მოთავსების შესახებ;

ბ.ა.) იმ პაციენტების კვებით და პირადი ჰიგიენის საგნებით უზრუნველყოფა, რომლებიც გადიან სტაციონარულ მომსახურებას;

ბ.ა.) სარეაბილიტაციო მომსახურება გრძელვადიანი სტაციონარული მკურნალობის დროს ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სტანდარტების შესაბამისად;

ბ.) ბავშვთა ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურება, რომელიც მოიცავს 15 წლამდე ასაკის ფსიქოზური რეგისტრის აშლილობების მქონე პაციენტთა მომსახურებას;

ბ.ბ.ა) იმ პაციენტების კვებით და პირადი ჰიგიენის ნივთებით უზრუნველყოფას, რომლებიც გადიან სტაციონარულ მომსახურებას;

ბ.ბ.ბ) სარეაბილიტაციო მომსახურება გრძელვადიანი სტაციონარული მკურნალობის დროს ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სტანდარტების შესაბამისად;

ბ.გ) პაციენტთა ურგენტული სამედიცინო მომსახურება, რომელიც მოიცავს პროგრამაში მონაწილე ფსიქიატრიულ სტაციონარულ დაწესებულებებში ყოფნის დროს პაციენტთა გადაუდებელ სამედიცინო მომსახურებას მოსახლეობის ურგენტული დახმარების პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიური კოდებისა და დადგენილი ანაზღაურების (ლიმიტების) ფარგლებში, ასევე გადაუდებელ ქირურგიულ და თერაპიულ სტომატოლოგიურ მომსახურებას.

ბ.) ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურებ დანართი 1.3-ის შესაბამისად;

გ) ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია მოზრდილთათვის (18 წლიდან და ზემოთ), რომელიც ითვალისწინებს ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პირების მომსახურებას დანართი 1.4–ის შესაბამისად ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ფარგლებში:

გ.ა) ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცი (კრიზისული დღის საწოლები) გულისხმობს ინტენსიურ ამბულატორიულ დახმარებას კრიზისულ მდგომარეობების როს;

გ.ბ) გადაუდებელი ამბულატორიული კონსულტაციები დღის ცენტრში;

გ.გ) შინმოვლის კრიზისული მობილური ჯგუფი მიერ კრიზისულ ინტერვენცი განხორციელებ პაციენტის საცხორებელ ადგილზე და, საჭიროების შემთხვევაში, მის გადაყვანას კრიზისულ ცენტრში, ან სხვა შესაფერის ფსიქო-სოციალურ/ფსიქიატრიულ მომსახურების მიმწოდებელ დაწესებულებაში.

    მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება სახელმწიფოს მიერ ანაზღაურდება სრულად, გარდა მე–3 მუხლის “ბ.დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურებისა.

2. მე-3 მუხლის „ა“ პუნქტით განსაზღვრული მომსახურებების (გარდა ამავე მუხლის „ა.გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურებისა) დაფინანსება განხორციელდება გლობალური ბიუჯეტის პრინციპით გასული წლის საბიუჯეტო ასიგნებების პროპორციის ანალოგიით დანართი 1.5-ის შესაბამისად.

3. მე-3 მუხლის „ა.გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

4. მე-3 მუხლის „ბ.ა“ ქვეპუნქტის დაფინანსება განხორციელდება გლობალური ბიუჯეტის პრინციპით გასული წლის საბიუჯეტო ასიგნებების პროპორციის ანალოგიით დანართი 1.6-ის შესაბამისად.

5. მე-3 მუხლის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

6. მე-3 მუხლის „ბ.გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება ანაზღაურდება შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:

ა) მომსახურებას უზრუნველყოფს „ბ.ა“ და „ბ.ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების მომწოდებლები;

ბ) ანაზღაურება მოხდება სრულად (თანაგადახდის გარეშე) შესრულებული სამუშაოს მიხედვით ფაქტობრივი ხარჯის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს თითოეული მომწოდებლისათვის განსაზღვრული ლიმიტისა;

გ) თითოეული მომწოდებლის ლიმიტი გამოითვლება „ბ.გ“ ქვეკომპონენტის ბიუჯეტის „ბ.ა“ და „ბ.ბ“ ქვეპუნქტების ფარგლებში არსებული დაფინანსების პროპორციული გადანაწილებით;

7. მე–3 მუხლის ბ.დ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული (ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურების ქვეკომპონენტი) მომსახურება სახელმწიფოს მიერ ანაზღაურდება ფაქტობრივი ხარჯის 70%-ი დანართ–1.3–ში მოცემული შემთხვევების ლიმიტების ფარგლებში.

8. მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის შესყიდვა მოხდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

    მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

1. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მე-3 მუხლის „ა.ა“, „ა.ბ“, „ბ.ა“ და „ბ.გ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით დანართი 1.5-ის და დანართი 1.7-ის შესაბამისად. ამასთან, მე-3 მუხლის „ბ.გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება განხორციელდება მე–4 მუხლის, მე-6 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად.

2. მე-3 მუხლის „ა.გ“, „ბ.ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვა მოხდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

3. მე-3 მუხლის „ბ.დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსება განხორციელდება არამატერიალიზებული სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით.

    მუხლი 6. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 10,770.0 ათასი ლარით დანართი 1.7–ის მიხედვით.

    მუხლი 7. მომსახურების მიმწოდებელი

1. მე-3 მუხლის „ა.ა“, „ა.ბ“, ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლები განსაზღვრულია დანართი 1.5-ის მიხედვით.

2. მე-3 მუხლის „ბ.ა.“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლები განსაზღვრულია დანართი 1.6-ის მიხედვით.

3. მე-3 მუხლის „ა.გ“, „ბ.ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლები გამოვლინდება ტენდერის შედეგების მიხედვით.

4. მე-3 მუხლის „ბ.დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია პირი, რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი სამედიცინო საქმიანობისათვის კანონმდებლობი დადგენილ მოთხოვნებს, ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და წერილობით დადასტურებს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს 2011 წლის 1 მარტამდე.

    მუხლი 8. პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის განმახორციელებელია სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო.

დანართი 1.1 ფსიქიატრიული ამბულატორიული მომსახურებით განსაზღვრული ნოზოლოგიები

 

N

კოდი (ICD–10)

ნოზოლოგია

1

F00

დემენცია ალცჰაიმერის დაავადების დროს

2

F01

სისხლძარღვოვანი (ვასკულარული) დემენცია

3

F02

დემენცია სხვა თავში მოყვანილი დაავადებების დროს

4

F03

დაუზუსტებელი დემენცია

5

F04

ორგანული ამნეზიური სინდრომი, რომელიც არ არის გამოწვეული ალკოჰოლით ან სხვა ფსიქოტროპული ნივთიერებების მიღებით

6

F06

ტვინის დაზიანები და დისფუნქციით, აგრეთვე სხვა ფიზიკური დაავადებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობანი

7

F07

ტვინის დაზიანებით და დისფუნქციით, აგრეთვე ფიზიკური დაავადებით გამოწვეული პიროვნული და ბიჰევიორული აშლილობები

8

F09

დაუზუსტებელი ორგანული და სიმპტომატური ფსიქიკური აშლილობანი

9

F20

შიზოფრენია

10

F21

შიზოტოპიური აშლილობა

11

F22

ხანგრძლივი ბოდვითი აშლილობანი

12

F23

მწვავე და გარდამავალი (ტრანზიტული) ფსიქოზური აშლილობანი

13

F24

ინდუცირებული ბოდვითი აშლილობა

14

F25

შიზოაფექტური აშლილობანი

15

F28

სხვა არაორგანული ფსიქოზური აშლილობანი

16

F29

დაუზუსტებელი არაორგანული ფსიქოზი

17

F30

მანიაკალური ეპიზოდი

18

F31

ბიპოლარული აფექტური აშლილობა

19

F32

დეპრესიული ეპიზოდი

20

F33

რეკურენტული დეპრესიული აშლილობა

21

F43

რეაქცია მწვავე სტრესზე და ადაპტაციის დარღვევები

22

F62.0

კატასტროფის შემდგომი ხანგრძლივი პიროვნული ცვლილებები

23

F70

მსუბუქი გონებრივი ჩამორჩენილობა

24

F71

საშუალო ანდა გამოხატული გონებრივი ჩამორჩენილობა

25

F72

მძიმე გონებრივი ჩამორჩენილობა

26

F73

ღრმა გონებრივი ჩამორჩენილობა

27

F78

სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა

28

F79

დაუზუსტებელი გონებრივი ჩამორჩენილობა

29

F80

მეტყველების სპეციფიკური აშლილობა

30

F81

სასკოლო ჩვევების განვითარებასთან დაკავშირებული სპეციფიკური აშლილობანი

31

F82

მოტორული ფუნქციის განვითარების სპეციფიკური აშლილობა

32

F83

განვითარების შერეული სპეციფიკური დარღვევები

33

F84

განვითარების ზოგადი აშლილობანი

34

F88

ფსიქოლოგიური განვითარების სხვა აშლილობა

35

F89

ფსიქოლოგიური განვითარების დაუზუსტებელი აშლილობანი

36

F90

ჰიპერკინეტიკური აშლილობა (ჰიპერკინეზი)

37

F91

ქცევის აშლილობები

38

F92

ქცევისა და ემოციების შერეული აშლილობანი

39

F93

ემოციური აშლილობები ბავშვებში

40

F94

სოციალური ფუნქციონირების აშლილობა ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში სპეციფიკური დასაწყისით

41

F95

ტიკები

დანართი 1.2 ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის კომპონენტით განსაზღვრული ნოზოლოგიები

N

კოდი (ICD–10)

ნოზოლოგია

1

F 06

თავის ტვინის დაზიანებათა და დისფუნქციით, აგრეთვე სხვა ფიზიკური დაავადებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობანი

2

F 40

შფოთვით-ფობიკური აშლილობანი

3

F 41

სხვა შფოთვითი აშლილობანი

4

F 42

ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობანი

5

F 43

რეაქცია მწვავე სტრესზე და ადაპტაციის დარღვევები

6

F 44

დისოციაციური (კონვერსიული) აშლილობანი

7

F 45

სომატოფორმული აშლილობები

8

F 48

სხვა ნევროზული აშლილობანი

9

F 50

საკვების მიღებასთან დაკავშირებული დარღვევები

10

F 51

არაორგანული ბუნების ძილის დარღვევები

11

F 80

მეტყველების სპეციფიკური აშლილობა

12

F 84

განვითარების ზოგადი აშლილობანი

13

F 90

ჰიპერკინეტიკური აშლილობა (ჰიპერკინეზი)

14

F 91

ქცევის აშლილობები

15

F 93

ემოციური აშლილობები ბავშვებში

16

F 94

სოციალური ფუნქციონირების აშლილობა ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში სპეციფიკური დასაწყისით

17

F 95

ტიკები

18

F 98

სხვა ქცევითი და ემოციური აშლილობანი განვითარებული ბავშვებსა და მოზარდებში

დანართი 1.3 ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურების მოცულობა

 

კოდი (ICD–10)

მომსახურების დასახელება

მომსახურების ღირებულება

F10.4

ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი; აღკვეთის მდგომარეობა დელირიუმით

835 ლარი

F10.51

ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობა; მწვავე ბოდვითი ფსიქიკური აშლილობა

1020 ლარი

F10.52

ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობა; ფსიქოზური აშლილობა მწვავე ჰალუცინოზით

790 ლარი

F10.3

ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი; აღკვეთის მდგომარეობა (ფსიქოაქტიურ ნივთიერებათა მოხსნის სინდრომი)

880 ლარი

დანართი 1.4 ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციით განსაზღვრული ნოზოლოგიები

N

კოდი (ICD–10)

ნოზოლოგია

1

F60-F69

მოზრდილთა პიროვნული და ქცევითი აშლილობები

2

F20-F29

შიზოფრენია, შიზოტიპური აშლილობანი

3

F31.0

ბიპოლარული აფექტური აშლილობა მიმდინარე ეპიზოდში ჰიპომანიით

4

F31.1

ბიპოლარული აფექტური აშლილობა მიმდინარე ეპიზოდში მანიით, ფსიქოზური სიმპტომების გარეშე

5

F31.3

ბიპოლარული აფექტური აშლილობა მიმდინარე ეპიზოდში მსუბუქი ან ზომიერი დეპრესიული ეპიზოდით

6

F31.4

ბიპოლარული აფექტური აშლილობა მიმდინარე ეპიზოდში მძიმე დეპრესიით, ფსიქოზური სიმპტომების გარეშე

7

F31.5

ბიპოლარული აფექტური აშლილობა მიმდინარე ეპიზოდში მძიმე დეპრესიით, ფსიქოზური სიმპტომებით

8

F32.1

ზომიერად გამოხატული დეპრესიული ეპიზოდი

9

F32.2

მძიმე დეპრესიული ეპიზოდი ფსიქოზური სიმპტომების გარეშე

10

F32.3

მძიმე დეპრესიული ეპიზოდი ფსიქოზური სიმპტომებით

11

F33.1

მიმდინარე ეპიზოდში ზომიერი რეკურენტული დეპრესიული აშლილობა

12

F33.2

მიმდინარე ეპიზოდში მძიმე რეკურენტული დეპრესიული აშლილობა ფსიქოზური სიმპტომების გარეშე

13

F33.3

მიმდინარე ეპიზოდში მძიმე რეკურენტული დეპრესიული აშლილობა ფსიქოზური სიმპტომებით

14

F40

შფოთვით-ფობიკური აშლილობანი

15

F41

სხვა შფოთვითი აშლილობანი

16

F42

ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობა

17

F43.0

მწვავე სტრესული რეაქცია

18

F43.1

პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა

19

F43.2

ადაპტაციის დარღვევები

დანართი 1.5 პროგრამის მე-3 მუხლის „ა.ა“ და „ა.ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების წლიური ბიუჯეტები (ლარებში) მიმწოდებლის მიხედვით

ფსიქიატრიული ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტი

 

თბილისი

 

806,279

შპს თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი

145,130

შპს თბილისის . გოცირიძის სახ. ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი

524,082

სააქციო საზოგადოება . ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიის / ინსტიტუტი

96,753

შპს აფხაზეთის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი

40,314

აჭარა

შპს რესპუბლიკური ფსიქონევროლოგიური დისპანსერ

196,029

გურია

 

161,531

შპს ოზურგეთის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი

77,535

ლანჩხუთის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი შპს ნევრონი

83,996

იმერეთი

 

538,165

შპს ქუთაისის ივ. სხირტლაძის სახ. სარაიონთაშორისო ფსიქონევრ. დისპანსერი

328,281

შპს ფსიქიატრი-ნარკოლოგი

91,488

სამტრედიის შპს ფსიქიატრია

91,488

შპს აკად. . ნანეიშვილის სახ. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

26,908

კახეთი

 

237,204

შპს თელავის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი

118,602

შპს ფსიქონევროლოგი

118,602

მცხეთა-მთიანეთი

შპს მცხეთის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი ჯანმრთელი თაობა

60,813

სამეგრელო

 

347,046

შპს ''ზუგდიდის სარაიონთაშორისო ფსიქონარკოლოგიური დისპანსერი''

156,171

საქართველოს ჯანმ-ისა და სოც. დაცვის სენაკის შპს სარაიონთაშორისო ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი

190,875

სამცხე-ჯავახეთი

შპს ახალციხის სარაიონთაშორისო ფსიქო-ნევროლოგიური დისპანსერი

83,096

ქვემო ქართლი

შპს რუსთავის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი

244,247

შიდა ქართლი

 

159,200

შპს ფსიქია

103,480

შპს . ქაჯაიას სახ. სურამის ფსიქიატრიული საავადმყოფო

55,720

 

სულ

2,833,610

ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის კომპონენტი (წლიური ბიუჯეტი ლარებში)

თბილისი

ააიპ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია

21,548.0

იმერეთი

შპს ქუთაისის ივ. სხირტლაძის სახ. სარაიონთაშორისო ფსიქონევრ. დისპანსერი

24,293.0

კახეთი

შპს თელავის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი

24,259.0

 

სულ:

70,100.0

დანართი 1.6 პროგრამის მე-3 მუხლის „ბ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების წლიური ბიუჯეტები (ლარებში) მიმწოდებლის მიხედვით

მოზრდილთა ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურების კომპონენტი

თბილისი

2,130,082.8

შპს თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი

447,317.4

სააქციო საზოგადოება . ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიის / ინსტიტუტი

1,682,765.4

აჭარა - შპს რესპუბლიკური კლინიკური ფსიქონევროლოგიური საავადმყოფო

547,687.7

გურია - ლანჩხუთის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი შპს ნევრონი

55,679.6

იმერეთი

3,438,621.7

შპს ქუთაისის ივ. სხირტლაძის სახ. სარაიონთაშორისო ფსიქონევრ. დისპანსერი

68,772.4

შპს აკად. . ნანეიშვილის სახ. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

3,369,849.3

სამეგრელო - საქართველოს ჯანმ-ისა და სოც. დაცვის სენაკის შპს სარაიონთაშორისო ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი

55,679.6

ქვემო ქართლი - შპს ბედიანის ფსიქიატრიული საავადმყოფო

524,867.4

შიდა ქართლი - შპს . ქაჯაიას სახ. სურამის ფსიქიატრიული საავადმყოფო

417,541.2

სულ

7,170,160.0

დანართი –1.7 პროგრამის ბიუჯეტი

კომპონენტი

ღონისძიება

ბიუჯეტი (ათასი ლარი)

1.ამბულატორიული მომსახურება

ფსიქიატრიული ამბულატორიული მომსახურება

2,833.6

ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

70.1

ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობა

151.0

სულ

3,054.7

2. სტაციონარული მომსახურება

მოზრდილთა ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურება

7,170.2

ბავშვთა ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურება

120.0

ფსიქოზური რეგისტრის აშლილობების მქონე პაციენტთა ურგენტული სტაციონარული მომსახურება

45.0

ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურება

144.0

სულ

7,479.2

3. ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია

სულ

236.1

სულ ბიუჯეტი

 

10,770.0

 

დანართი 2

ინფექციური დაავადებების მართვა

ორგანიზაციული კოდი - 35 12 02 02

 მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია მოსახლეობაში გადამდებ დაავადებათა სტაციონარული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1. ინფექციური დაავადებების მართვის პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები და საქართველოში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და მოქალაქეობის არმქონე პირები.

2. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

    მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს დანართი 2.1-ში მოცემული დაავადებების სტაციონარულ მკურნალობას.

    მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ჯგუფდება კატეგორიებად და ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს ნოზოლოგიური ჯგუფისათვის განსაზღვრული ღირებულებისა (დანართი 2.1).

2. პროგრამი ფარგლებში გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება თანაგადახდის პრინციპის გამოყენებით შემდეგი წესით:

ა) 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის თანაგადახდის წილი შეადგენს ფაქტობრივი ხარჯის 20%- (80% იფარება პროგრამის ხარჯებით);

ბ) 18-დან 60 წლამდე ასაკის პირებისათვის თანაგადახდის წილი შეადგენს ფაქტობრივი ხარჯის 50%- (50% იფარება პროგრამის ხარჯებით);

გ) 60 წლ და უფროსი ასაკის პირებისათვის თანაგადახდის წილი შეადგენს ფაქტობრივი ხარჯის 30%- (70% იფარება პროგრამის ხარჯებით);

3. ”სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №218 დადგენილებით განსაზღვრული მოსარგებლეების მომსახურების ღირებულება ანაზღაურდება სრულად.

4. 3 წლამდე ასაკის ბავშვთა კრიტიკული მდგომარეობების მომსახურება ანაზღაურდება სრულად, თანაგადახდის გარეშე.

5. იმ შემთხვევაში, როდესაც კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტი მკურნალობის დასრულებამდე სხვადასხვა მიზეზით (სამედიცინო ჩვენებით ან პაციენტის ოფიციალური წარმომადგენლის მოთხოვნით) გადაჰყავთ პროგრამაში მონაწილე სხვა სამკურნალო დაწესებულებაში, პროგრამით ასანაზღაურებელი თანხა უნდა გაიყოს და გადანაწილდეს თითოეულ სამედიცინო დაწესებულებაში გატარებული დღეების შესაბამისად. ამავე პრინციპით დაფინანსდება ის შემთხვევები, როდესაც კრიტიკული მდგომარეობის მკურნალობა სრულდება პროგრამით გათვალისწინებულ ვადაზე (5 დღე ან 12 დღე) ადრე (მაგ:. პაციენტის სიკვდილი ან მდგომარეობის გაუმჯობესება).

6. დაუშვებელია პროგრამის მოსარგებლის მკურნალობის ერთსა და იმავე ეპიზოდზე ერთი და იგივე ნოზოლოგიური კოდის სხვადასხვა კლინიკაში გამოყენება, გარდა კრიტიკული მდგომარეობებისა

    მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსება განხორციელდება არამატერიალიზებული სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით.

    მუხლი 6. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 1,878.4 ათასი ლარით.

    მუხლი 7. მომსახურების მიმწოდებელი

პროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმწოდებელია პირი, რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი სამედიცინო საქმიანობისათვის კანონმდებლობი დადგენილ მოთხოვნებს, ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და წერილობით დადასტურებს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს 2011 წლის 1 მარტამდე.

    მუხლი 8. პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის განმახორციელებელია სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო.

დანართი 2.1 პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებ და შემთხვევის ღირებულებები

ნოზოლოგია

ღირებულება

(ლარი)

ინფექციური

 

კრიტიკული (5 დღის ჯამური ლიმიტი)

810

კრიტიკული (12 დღის ჯამური ლიმიტი)

1860

ნაწლავთა ინფექციები

380

მწვავე ვირუსული ჰეპატიტი

680

ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტი-პათოლოგიური პროცესის მაღალი აქტივობით (სპეცმედიკამენტების გარეშე)

660

ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტი ციროზით (სპეცმედიკამენტების გარეშე)

1100

ნეიროინფექციები (ბაქტერიული)

1050

ნეიროინფექციები (ვირუსული)

680

ანთებითი პოლინეიროპათიები

1600

სხვა ვირუსული ინფექციები

420

სხვა ბაქტერიული ინფექციები

640

დაუზუსტებელი ცხელება-ჰიპერპირექსია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

880

სეფსისი

 

სეფსისი მოზრდილთა

2150

სეფსისი ბავშვთა

870

მძიმე სეფსისი მოზრდილთა

3420

მძიმე სეფსისი ბავშვთა

1700

კრიტიკული-პირველი 3 დღე

1950

ქირურგიული მკურნალობა

3025

უცნობი წარმოშობის ცხელება (R50)

442

პარაზიტოლოგია

 

პარაზიტოლოგია (სტაციონარი)

1200

დანართი N3

ტუბერკულოზის მართვა

ორგანიზაციული კოდი - 35 12 02 03

    მუხლი 1. პროგრამის მიზნებ

პროგრამის მიზნებია:

) ტუბერკულოზის ავადობის, სიკვდილიანობის და საზოგადოებაში ინფექციის გავრცელების შემცირება, ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტების მიმართ რეზისტენტობის განვითარების პრევენცია;

) ფთიზიატრიულ დახმარებაზე პროგრამის მოსარგებლეებისათვის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

 მუხლი2. პროგრამის მოსარგებლეები

1. პროგრამის მოსარგებლეები არიან:

) საქართველოს მოქალაქეები;

) საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი უცხოელები („უცხოელი“ განიმარტება უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი მნიშვნელობით), ასევე საქართველოში მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე პირები, რომელთაც გამოუვლინდათ ტუბერკულოზი.

გ) „პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში’’ მყოფი პირები საიდენტიფიკაციო ოფიციალური დოკუმენტის ქონის მიუხედავად.

2. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

    მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამის ფარგლებში იფარება ქვემოთ ჩამოთვლილი მომსახურებები, გარდა ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტებისა, რომლის უზრუნველყოფას ახორციელებენ დონორი ორგანიზაციები:

ა) ამბულატორიული მომსახურება:

ა.ა) სპეციალიზებულ ქსელში (ტუბერკულოზური პროფილის მქონე სამედიცინო დაწესებულება) თვითდინებით მისული, ან პირველადი ჯანდაცვის ქსელიდან მომართული ტუბერკულოზის ყველა საეჭვო შემთხვევის გამოკვლევა, რომელიც მოიცავს შემდეგ მომსახურებებს: ფთიზიატრის კონსულტაციას, კლინიკო-დიაგნოსტიკურ გამოკვლევებს (ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა (3–ჯერადი ბაქტერიოსკოპია, კულტურალური გამოკვლევა, წამლებისადმი მდგრადობის განსაზღვრა ჩვენების მიხედვით), რენტგენოლოგიური გამოკვლევა, სისხლის საერთო ანალიზი), ხოლო რთული სადიაგნოსტიკო შემთხვევების დიაგნოსტირებისთვის შეიძლება პაციენტი მიმართულ იქნეს სტაციონარში;

ა.ბ) ტუბერკულოზის დიაგნოზის დადასტურების ან გამორიცხვის შემთხვევაში სპეციალიზებული ქსელიდან ინფორმაციის მიწოდება მიმართულების მომცემ პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებას.

ა.გ) ამბულატორიული მკურნალობისას ტუბერკულოზით დაავადებულთა მომსახურება, რომელიც ითვალისწინებს შემდეგ მომსახურებებს:

ა.გ.) უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ მკურნალობის განხორციელება (DOT) სპეციფიკური ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტებით (ინტენსიური და გაგრძელებითი ფაზა). ინტენსიური და გაგრძელებითი მკურნალობა სპეციფიკური ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტებით უტარდება შემდეგ მოსარგებლეებს:

ა.გ.ა.ა) ფილტვის ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტებს, რომელთაც გამოუვლინდათ ტუბერკულოზის მჟავაგამძლე ბაქტერიაზე დადებითი ფორმა (შემდგომში, მგბ(+)) რომელთაც უარი განაცხადეს სტაციონარულ მკურნალობაზე;

ა.გ.ა.ბ) ფილტვის და ფილვტგარეშე ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტებს, რომელთაც გამოუვლინდათ ტუბერკულოზის მჟავაგამძლე ბაქტერიაზე უარყოფითი ფორმა (შემდგომში,მგბ(-)– ;

ა.გ.ა.გ) პაციენტებს, რომელთაც მკურნალობის ინტენსიური ფაზა გაიარეს სტაციონარში;

ა.გ.ა.დ) რეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებულებს (სიმპტომური მკურნალობა).

ა.გ.) ფილტვის აქტიური ბაქტერია გამოყოფით მიმდინარე მგბ(+) ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტებთან მჭიდრო კონტაქტში მყოფი პირების მოძიება და მათი გამოკვლევა.

) რეფერენს კონტროლი, რომელიც შედგება სამი ქვეკომპონენტისგან:

ბ.ა) რეფერენს ლაბორატორია, რომელიც მოიცავს ეროვნულ რეფერენს ლაბორატორიის მიერ სტაციონარსა და ამბულატორიაში ბაქტერიოლოგიური დიაგნოსტიკის, ხარისხის კონტროლისა და რეზისტენტული ტუბერკულოზის ლაბორატორიული მართვის უზრუნველყოფას როგორც სამოქალაქო სექტორში, ისე პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში;

ბ.ბ) ზედამხედველობა (სუპერვიზია), რომელიც ხორციელდება ცენტრალურ (წელიწადში 2-ჯერ) და რეგიონალურ (წელიწადში 4-ჯერ) დონეებზე, პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებების ჩათვლით;

ბ.გ) რეზისტენტული ტუბერკულოზის მართვის სრულყოფის ღონისძიებები, რაც მოიცავს:

ბ.გ.ა) ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტების მიღებისთვის პაციენტების DOT წერტილებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას (კვირაში 6 დღე);

ბ.გ.ბ) პირველადი ჯანდაცვის და DOT მედდების მიერ მე-6 დღეს (არასამუშაო დღე) განხორციელებული DOT-ის ანაზღაურებას;

ბ.გ.გ) ტუბერთეულებთან არსებული ნახველის შემგროვებელი პუნქტებიდან ბაქტერიოსკოპულ ლაბორატორიაში მასალის ტრანსპორტირებას;

ბ.გ.დ) პაციენტთა მკურნალობაში ჩართვას და მართვის უზრუნველყოფას მკურნალობის დასრულებამდე.

) სტაციონარული მომსახურება, მათ შორის რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა, რომელიც მოიცავს:

გ.ა) დიაგნოსტიკურ მომსახურებას - ითვალისწინებს რთულ დიაგნოსტიკურ შემთხვევებს, რომლის დროსაც აუცილებელია პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია და დამატებით ინსტრუმენტული და ლაბორატორიული გამოკვლევები;

გ.ბ) ტუბერკულოზით დაავადებულთა სპეციფიურ თერაპიულ სტაციონარულ მომსახურებას, რომელიც მოიცავს:

გ.ბ.ა) პირველი რიგის ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტებისადმი მგრძნობიარე ტუბერკულოზის მკურნალობას;

გ.ბ.ბ) პირველი რიგის ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტებისადმი რეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობას;

გ.ბ.გ) რეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებულთა სიმპტომურ მკურნალობას;.

გ.ბ.დ) ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფას (მათ შორის პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში).

გ.გ) ტუბერკულოზით დაავადებულთა სპეციფიურ ქირურგიულ სტაციონარულ მომსახურებას.

    მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ანაზღაურდება სრულად (პროგრამა არ ითვალისწინებს თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან).

2. მე-3 მუხლის ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება დაფინანსდება გლობალური ბიუჯეტის პრინციპით დანართი 3.1–ის შესაბამისად.

3. მე-3 მუხლის ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება დაფინანსდება გლობალური ბიუჯეტის პრინციპით.

4. მე-3 მუხლის ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება ანაზღაურდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს ერთეული სტაციონარული შემთხვევის მაქსიმალური ღირებულებისა. ერთეული სტაციონარული შემთხვევის მაქსიმალურ ღირებულებად განისაზღვროს სტაციონარში გატარებული საწოლდღეების რაოდენობა გამრავლებული ერთი საწოლდღის ღირებულებაზე (დანართი 3.2.-ის შესაბამისად).

    მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

1. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, პროგრამი მე-3 მუხლის „ა’’ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების შესყიდვა, განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით დანართი 3.1–ის შესაბამისად.

2. მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტთ განსაზღვრული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.

3. მე-3 მუხლის ,გ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საქონლის/მომსახურების დაფინანსება განხორციელდება არამატერიალიზებული სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით.

    მუხლი 6. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 9 615 200.0 ლარით დანართი 3.3–ის შესაბამისად.

    მუხლი 7. მომსახურების მიმწოდებელი

1. პროგრამის ფარგლებში მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი განისაზღვრება მე-5 მუხლის პირველი პუნქტისა და დანართ3.1. გათვალისწინებით.

2 პროგრამის ფარგლებში მე-3 მუხლის ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი განისაზღვრება მე–5 მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად.

3. მე-3 მუხლის ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია პირი, რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი სამედიცინო საქმიანობისათვის კანონმდებლობი დადგენილ მოთხოვნებს, ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და წერილობით დაუდასტურებს პროგრამის განმახორციელებელს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს 2011 წლის 1 მარტამდე.

    მუხლი 8. პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის განმახორციელებელია სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო.

დანართ 3.1 ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსება გლობალური ბიუჯეტით

N

თვითმმართველი ერთეულები

თვის ბიუჯეტი

(ლარი)

 

 

 

1

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი

819

2

ასპინძის მუნიციპალიტეტი

852

3

ონის მუნიციპალიტეტი

762

4

თიანეთის მუნიციპალიტეტი

825

5

ადიგენის მუნიციპალიტეტი

898

6

ცაგერის მუნიციპალიტეტი

853

7

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

798

8

მესტიის მუნიციპალიტეტი

810

9

ახალგორის მუნიციპალიტეტი

784

10

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

965

11

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

872

12

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

952

13

დმანისის მუნიციპალიტეტი

883

14

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

1148

15

ახალციხის მუნიციპალიტეტი

924

16

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

948

17

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

799

18

ქედის მუნიციპალიტეტი

817

19

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

862

20

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

866

21

ვანის მუნიციპალიტეტი

957

22

აბაშის მუნიციპალიტეტი

956

23

ხონის მუნიციპალიტეტი

902

24

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

1109

25

წალკის მუნიციპალიტეტი

806

26

ქარელის მუნიციპალიტეტი

1210

27

ხულოს მუნიციპალიტეტი

908

28

ახმეტის მუნიციპალიტეტი

1015

29

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

820

30

ყვარელის მუნიციპალიტეტი

810

31

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

848

32

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

670

33

საჩხერეს მუნიციპალიტეტი

978

34

ხობის მუნიციპალიტეტი

1167

35

კასპის მუნიციპალიტეტი

1317

36

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

920

37

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

1029

38

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

1150

39

მარტვილის მუნიციპალიტეტი

947

40

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

1249

41

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

1267

42

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

1098

43

სენაკის მუნიციპალიტეტი

1355

44

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

1476

45

თელავის მუნიციპალიტეტი

932

46

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

1420

47

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

1339

48

ხონის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქუტირი

208

49

შუახევის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზამლეთი

2363

50

 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2887

51

 ფოთის თვითმართველი ქალაქი

7896

52

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

3439

53

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

3370

54

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

4392

55

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

5274

56

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

4029

57

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

6289

58

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

4096

59

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

6364

60

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

13649

61

თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი

12463

62

გორის მუნიციპალიტეტი

9609

63

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი

13412

64

ადიგენის მუნიციპალიტეტი დაბა აბასთუმანი

3339

65

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი

12233

66

თვითმმართველი ქალაქი თბილისი

80440

დანართი 3.2 პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებ და ერთეულის ღირებულებები

 

N

 

ღონისძიება

ერთეულის ღირებულება

(ლარი)

1

სტაციონარული მომსახურება (სენსიტიური), თბილისი - საწოლდღის ღირებულება

28

2

სტაციონარული მომსახურება (სენსიტიური), სხვა რეგიონები - საწოლდღის ღირებულება

25

3

სტაციონარული მომსახურება (რეზისტენტული), თბილისი - საწოლდღის ღირებულება

33

4

სტაციონარული მომსახურება (რეზისტენტული), სხვა რეგიონები - საწოლდღის ღირებულება

30

5

 ქირურგიული მკურნალობა (თბილისი)

4200

 

დანართი 3.3 პროგრამის ბიუჯეტი

N

ღონისძიება

ბიუჯეტი

(ლარი)

1

ამბულატორიული მომსახურება

2,902,120

2

რეფერენს კონტროლის კომპონენტი (მათ შორის რეზისტენტული ტუბერკულოზის მართვის სრულყოფის ღონისძიებები)

893,080

2.1

რეფერენს ლაბორატორია

299,650

2.2

ზედამხედველობა

96,000

2.3

რეზისტენტული ტუბერკულოზის მართვის სრულყოფილი ღონისძიებები

497,430

3

სტაციონარული მომსახურება (მათ შორის რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა)

5,820,000

სულ

9,615,200

 

დანართი 4

აივ-ინფექცია/შიდსი

ორგანიზაციული კოდი - 35 12 02 04

    მუხლი 1. პროგრამის მიზნი

პროგრამის მიზანია:

ა) აივ ინფექცია/შიდსის ახალი შემთხვევების დროულად გამოვლენა;

ბ) აივ ინფექცია/შიდსის გავრცელების შეფერხება;

გ) აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

    მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1. პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები და პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირები, იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი ოფიციალური დოკუმენტის ქონის მიუხედავად.

2. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

    მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამის ფარგლებში იფარება შემდეგი სახის მომსახურებები, გარდა ანტირეტროვირუსული მედიკამენტებისა, რომლის უზრუნველყოფას ახორციელებენ დონორი ორგანიზაციები:

ა) აივ ინფექცია/შიდსზე მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება, რომელიც გულისხმობს:

ა.ა) მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა კონსულტირებას აივ ინფექცია/შიდსზე;

ა.ბ) მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა გამოკვლევას აივ ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული მეთოდებით;

ა.გ) აივ ინფექცია/შიდსზე საეჭვო შემთხვევების გამოკვლევას კონფირმაციული მეთოდებით.

ბ) აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა უზრუნველყოფას ამბულატორიული მომსახურებით, რომელიც გულისხმობს:

ბ.ა) პირველ და განმეორებით ვიზიტს;

ბ.ბ) ოპორტუნისტული ინფექციების მკურნალობას, შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფას;

ბ.გ) ინსტრუმენტულ დიაგნოსტიკას;

ბ.დ) ექიმის ვიზიტს პაციენტთან.

გ) აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა უზრუნველყოფას სტაციონარული მკურნალობით, რომელიც გულისხმობს:

გ.ა) შიდს-ინდიკატორული დაავადებების ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტულ დიაგნოსტიკას და მკურნალობას;

გ.ბ) აივ-ინფექცია/შიდსის თანმხლები დაავადებების ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტულ დიაგნოსტიკას და მკურნალობას.

    მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ანაზღაურდება სრულად და არ ითვალისწინებს თანაგადახდას პაციენტის მხრიდან.

2. მე–3 მუხლის ა“ პუნქტი ანაზღაურდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს დანართ–4.2–ში მითითებული თანხებისა.

3. მე–3 მუხლის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურება ჯგუფდება კატეგორიებად და ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს დანართი–4.1-ის შესაბამისად განსაზღვრული ღირებულებისა.

    მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

1. მე-3 მუხლის „ა.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება “სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად.

2. მე-3 მუხლის „ა.ბ“ და „ა.გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ მომსახურებას ახორციელებს უშუალოდ განმახორციელებელი, ხოლო ლაბორატორიული კველევებისთვის რეაგენტებისა და სახარჯი მასალების შესყიდვას „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

3. მე-3 მუხლის “ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება არამატერიალიზებული სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით.

    მუხლი 6. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 3,150.0 ათასი ლარით დანართი–4.2–ის შესაბამისად.

    მუხლი 7. მომსახურების მიმწოდებელი

1. მე–3 მუხლის „ა.ა“ ქვეპუნქტის მიმწოდებელია პირი, რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი სამედიცინო საქმიანობისათვის კანონმდებლობი დადგენილ მოთხოვნებს.

2. მე–3 მუხლის „ა.ბ“ და „ა.გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

3. მე-3 მუხლის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია პირი, რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი სამედიცინო საქმიანობისათვის კანონმდებლობი დადგენილ მოთხოვნებს, ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და წერილობით დადასტურებს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს 2011 წლის 1 მარტამდე.

    მუხლი 8. პროგრამის განმახორციელებელი

1. მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის განმახორციელებელია სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

2. მე-3 მუხლის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტების განმახორციელებელია სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო.

დანართი 4.1 აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა უზრუნველყოფა ამბულატორიული და სტაციონარული დახმარებით

N

მომსახურება

ერთეულის ფასი (ლარი)

1.

შიდსი (ამბულატორიული მომსახურება)

 

1.1

პირველი ვიზიტი

510.0

1.2

განმეორებითი ვიზიტი გაფართოებული

320.0

1.3

განმეორებითი ვიზიტი სტანდარტული

80.0

1.4

ოპორტუნისტული ინფექციების მკურნალობა მძიმე

400.0

1.5

ოპორტუნისტული ინფექციების მკურნალობა მსუბუქი

100.0

1.6

ინსტრუმენტული დიაგნოსტიკა გაფართოებული

400.0

1.7

ინსტრუმენტული დიაგნოსტიკა სტანდარტული

80.0

 1.8

ექიმის ვიზიტი პაციენტთან

20.0

2.

შიდსი (სტაციონარული მომსახურება)

2790.0

დანართი 4.2 პროგრამის ბიუჯეტი

N

ღონისძიება

ბიუჯეტი (ლარი)

1

აივ-ინფექცია/შიდსზე მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა კონსულტირება და ტესტირება

 586,020.0

1.1

მომსახურება (მე-3 მუხლის „ა.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული)

152,525.0

1.2

რეაგენტები და სახარჯი მასალები ლაბორატორიული კველევებისთვის (მე-3 მუხლის „ა.ბ“ და „ა.გ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული)

433,495.0

2

ამბულატორიული მომსახურება

1,191,300.0

3

სტაციონარული მომსახურება

1,372,680.0

სულ

3,150,000.0

დანართი 5

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა

ორგანიზაციული კოდი - 35 12 02 05

    მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია უსაფრთხო ორსულობის უზრუნველყოფა, გართულებული მშობიარობის მართვა, პერინატალური სიკვდილიანობის შემცირება ორსულთა ეფექტური პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით, თანდაყოლილი და გენეტიკური დაავადებების ადრეული გამოვლენა.

    მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1. პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები დანართი–5.1-ის შესაბამისად.

2. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

    მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:

ა) ანტენატალურ მეთვალყურეობას (მომსახურების ჩამონათვალი მოცემულია დანართი–5. 2-ში);

ბ) მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობას:

ბ.ა) მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება;

ბ.ბ) გართულებულ ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა კრიტიკული მდგომარეობების მართვა (პირველი 6 დღე);

ბ.გ) მელოგინეთა სეფსისის მკურნალობა.

) გენეტიკური პათოლოგიების ადრეულ გამოვლენას:

გ.ა) გენეტიკურ პათოლოგიებზე სკრინინგული გამოკვლევა სამმაგი ტესტ - სისტემით;

გ.ბ) სკრინინგით ვერიფიცირებული ორსულების ინვაზიური კვლევა (ამნიოცენტეზი) კარიოტიპირების მეთოდით.

დ) ორსულებში B ჰეპატიტის (სწრაფი და კონფირმაციული) განსაზღვრისათვის საჭირო ტესტებით უზრუნველყოფას;

ე) ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგს ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე (ამ მომსახურების ჩამონათვალი მოცემულია დანართ–5.3-ში).

    მუხლი 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. ანტენატალური მეთვალყურეობის ანაზღაურება ხორციელდება ანტენატალური დახმარების მოცულობის მიხედვით შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. ერთი ორსულის მართვის ღირებულება განისაზღვრება 55 ლარის ოდენობით შემდეგი სქემით:

ა) I ვიზიტი 32 ლარი;

ბ) II ვიზიტი 9 ლარი;

გ) III ვიზიტი 7 ლარი;

დ) IV ვიზიტი 7 ლარი.

2. მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობის კომპონენტით განსაზღვრული მომსახურება ჯგუფდება კატეგორიებად და ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს ნოზოლოგიური ჯგუფისათვის დადგენილი ღირებულებისა დანართი–5.4–ის შესაბამისად.

3. გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის კომპონენტით განსაზღვრული მომსახურების ანაზღაურება ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს ქვემოთ მოცემული თანხებისა:

ა) გენეტიკურ პათოლოგიებზე სკრინინგული გამოკვლევა სამმაგი ტესტ-სისტემით - 48 ლარი;

ბ) სკრინინგით ვერიფიცირებული ორსულების ინვაზიური კვლევა (ამნიოცენტეზი) კარიოტიპირების მეთოდით - 271 ლარი.

4. ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის მომსახურების ანაზღაურება ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მიხედვით დანართი–5.5-ის შესაბამისად.

    მუხლი 5. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები

1. ამ პროგრამის მე-3 მუხლის „ა’’ პუნქტი განხორციელდება მატერიალიზებული ვაუჩერის მეშვეობით.

2.მე-3 მუხლის „ბ’’, „გ’’ და „ე’’ ქვეპუნქტების შესაბამისი მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება არამატერიალიზებ სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით.

3. ამ პროგრამის მე-3 მუხლის „დ’’ ქვეპუნქტით განსაზღვრული საქონლის შესყიდვა ხორციელდება ”სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

    მუხლი 6. პროგრამის ბიუჯეტი

 პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 4,405.9 ათასი ლარით დანათი–5.6–ის შესაბამისად.

    მუხლი 7. მომსახურების მიმწოდებელი

1. მე-3 მუხლის „ა“, „ბ“, „გ“ და ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია სამედიცინო საქმიანობის მიმწოდებელი პირი/დაწესებულება, რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი სამედიცინო საქმიანობისათვის კანონმდებლობი დადგენილ მოთხოვნებს, ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და პროგრამის განმახორციელებელს წერილობით დაუდასტურებს პროგრამაში მონაწილეობის სურ­ვილს 2011 წლის 1 მარტამდე.

2. პროგრამის ფარგლებში მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საქონლის მიმწოდებელი განისაზღვრება მე–5 მუხლის მე–3 პუნქტის შესაბამისად.

    მუხლი 8. პროგრამის განმახორციელებელი

1. პროგრამის განმახორციელებელია სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო, გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

2. ამ პროგრამის ფარგლებში ორსულებში B ჰეპატიტის განსაზღვრისათვის საჭირო ტესტების შესყიდვა ხორციელდება სსიპ საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრის მიერ ”სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად და დადგენილი წესით გადაეცემა პროგრამის მე–7 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ მიმწოდებელს.

დანართი 5. 1

პროგრამის მოსარგებლეები

1. ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის მოსარგებლეა საქართველოს მოქალაქე ყველა ორსული.

2. მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობის კომპონენტის მოსარგებლეები არიან მაღალი რისკის ორსულები, მშობიარეები და მელოგინეები, გარდა სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №218 დადგენილებით განსაზღვრული მოსარგებლეებისა.

3. გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის კომპონენტის მოსარგებლეები არიან მაღალი რისკის ორსულთა შემდეგი ჯგუფები ქ. თბილისის მასშტაბით:

ა) ქრომოსომული პათოლოგიის არსებობა ერთ-ერთ მშობელთან და/ან ოჯახის წევრთან;

ბ) გენური პათოლოგიის არსებობა ერთ-ერთ მშობელთან და/ან ოჯახის წევრთან;

გ) ნაადრევი ბავშვის დაბადება თანდაყოლილი განვითარების მანკით;

დ) ანამნეზში მკვდრადშობადობა;

ე) დაუდგენელი მიზეზით ნეონატალურ პერიოდში ახალშობილის სიკვდილი;

ვ) ქალის ასაკი 35 და მეტი წლის;

ზ) ინფექციური დაავადებები (აქტიური ციტომეგალოვირუსი, ჰერპესი, ტოქსოპლაზმოზი, B და C ჰეპატიტი, წითელა);

თ) აუტოსომ-დომინანტური ტიპის მემკვიდრული დაავადებების არსებობა მშობლებში;

ი) აუტოსომ-რეცესიული დაავადებების ჰეტეროზიგოტური მტარებლობა ორივე მშობელში;

კ) ნაყოფის ულტრაბგერითი გამოკვლევით განვითარების მანკის ნიშნების აღმოჩენა;

ლ) ორსულობის პერიოდში ძლიერმოქმედი წამლების მიღება;

მ) ერთ-ერთი მშობლის ნარკომანია და ალკოჰოლიზმი;

ნ) ხელოვნური განაყოფიერება;

ო) მედიკამენტოზური და/ან ქიმიური ინტოქსიკაცია ორსულობის პირველი ტრიმესტრის დროს;

პ) რადიაციის და სხვა დამაზიანებელი ფაქტორების ზემოქმედება ორსულობისას.

4. ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე - მოსარგებლეები არიან ახალშობილები და ბავშვები დანართ 5.3–სა და 5.5 მიხედვით საქართველოს მასშტაბით (მათ შორის მუკოვისციდოზზე ქ. თბილისის მასშტაბით).

დანართი5.2 ანტენატალური მეთვალყურეობა

ანტენატალური მეთვალყურეობა წარმოებს კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციისა (გაიდლაინი) და კლინიკური მდგომარეობების მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) ანტენატალური მეთვალყურეობა ფიზიოლოგიურად მიმდინარე ორსულობის დროს“ შესაბამისად. კომპონენტით იფარება 4 ანტენატალური ვიზიტი (ორსულობის მე-13 კვირამდე, 18-20-ე, 30-32-ე და 34-36-38-ე კვირაზე), რაც მოიცავს:

 

11

პირველი ვიზიტი -

13 კვირის ორსულობის ვადამდე:

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია;

ბ) თერაპევტის კონსულტაცია;

გ) სისხლის საერთო ანალიზი;

დ) შარდის საერთო ანალიზი;

ე) სიფილისის დიაგნოსტიკა სწრაფი/მარტივიმეთოდით;

ვ) B ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა (სისხლის შრატ./პლაზმ.) სწრაფი/მარტივი მეთოდით;

ზ) აივ ანტისხეულების განსაზღვრა (სისხლის შრატ./პლაზმ.) სწრაფი/მარტივი მეთოდით;

თ) სისხლის ჯგუფისა და რეზუსის განსაზღვრა;

ი) საშოს ნაცხის ბაქტერიოსკოპული გამოკვლევა.

2

მეორე ვიზიტი - ორსულობის 18-20 კვირაზე:

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია;

ბ) მცირე მენჯის ღრუს ორგანოების ექოსკოპია (ნაყოფის სტრუქტურული ანომალიების გამოსავლენად).

3

მესამე ვიზიტი -

 ორსულობის 30-32 კვირაზე:

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია;

ბ) ცილის რაოდენობის განსაზღვრა შარდში;

გ) ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში.

4

მეოთხე ვიზიტი - ორსულობის 34–36-38 კვირაზე:

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია;

ბ) ცილის რაოდენობის განსაზღვრა შარდში;

გ) ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში.

დანართი–5.3 ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე

1. ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა გამოვლენა ქვეყნის მასშტაბით (მათ შორის მუკოვისციდოზზე ქ. თბილისის მასშტაბით) დაბადებული ყველა ახალშობილის სკრინინგის მეშვეობით.

2. ფენილკეტონურიისა და ჰიპერფენილალანინემიის მქონე ახალშობილთა მეორადი დიაგნოსტიკა დაავადების დადასტურების მიზნით.

3. ფენილკეტონურიითა და ჰიპერფენილალანინემიით დაავადებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ყოველთვიური მონიტორინგი და ამბულატორიული დახმარება.

4. ფენილკეტონურიის და ჰიპერფენილალანინემიის პათოლოგიური გენების მატარებელი ოჯახების კონსულტირება ამ პათოლოგიათა პრევენციის მიზნით.

5. ფენილკეტონურიითა და ჰიპერფენილალანინემიით დაავადებულ ბავშვთა ოჯახის წევრებთან ტრენინგის ჩატარება.

6. ერთ წლამდე ასაკის ბავშვთა ჰიპოთირეოზის მეორადი დიაგნოსტიკა და ამბულატორიული მონიტორინგი, რაც მოიცავს:

ა) ენდოკრინოლოგის და პედიატრის მომსახურებას;

ბ) სისხლის ლაბორატორიულ კვლევას ჰორმონებზე (FT4, TSH).

დანართი–5.4 მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობის კომპონენტით განსაზღვრული მომსახურება და ღირებულება

N

ჯგუფი

ღირებულება

(ლარი)

1

მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სამედიცინო მომსახურება, მძიმე შემთხვევების მართვა.

თანაგადახდა პაციენტის მხრიდან შეადგენს 25%-ს.

 833.0

2

გართულებულ ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა კრიტიკული მდგომარეობების მართვა (პირველი 6 დღე)

2,177.0

3

მელოგინეთა სეფსისის მკურნალობა

3,000.0

დანართი 5.5 ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე

 

N

ღონისძიების დასახელება

ერთეულის ფასი

(ლარში)

1

ახალშობილთა მასიური სკრინინგი ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიაზე, თანდაყოლილ ჰიპოთირეოზსა და მუკოვისციდოზზე (სკრინინგის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა სისხლის ნიმუშზე)

13.8

2

ახალშობილთა მასიური სკრინინგი ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიაზე და თანდაყოლილ ჰიპოთირეოზე (სკრინინგის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა სისხლის ნიმუშზე)

8.8

3

ახალშობილთა მეორადი დიაგნოსტიკა ჰიპერფენილალანინემიასა და ფენილკეტონურიაზე

32.0

4

არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევები (ფენილკეტონურია) 0-დან 1 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის

85.0

5

არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევები (ფენილკეტონურია) 1-დან 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის

65.0

6

არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევები (ფენილკეტონურია) 3-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის

42.0

7

არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევები (ფენილკეტონურია) 7–დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის

38.0

8

თანდაყოლილ ჰიპოთირეოზზე - მეორადი დიაგნოსტიკა, მონიტორინგი და მკურნალობა - 0-დან 1 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის

240.0

დანართი 5.6 პროგრამის ბიუჯეტი

N

მომსახურებები

ბიუჯეტი

(ლარი)

1.

ანტენატალური მეთვალყურეობა

1,880,400.0

2.

მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობა

1,500,000.0

3.

გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა

200,000.0

4.

ორსულებში B ჰეპატიტის განსაზღვრისათვის საჭირო ტესტების შესყიდვა

25,500.0

5.

ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე

800,000.0

სულ

4,405,900.0

 

დანართი 6

ბავშვთა და მოზარდთა დიაბეტის მართვა

ორგანიზაციული კოდი - 35 12 02 06

    მუხლი 1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია დიაბეტით დაავადებული ბავშვებისა და მოზარდების რეაბილიტაცია, ამბულატორიული მეთვალყურეობის გაუმჯობესების გზით შესაძლო გართულებების პრევენცია და შემცირება.

    მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები

1. პროგრამის მოსარგებლედ განისაზღვრება 18 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქე დიაბეტით დაავადებული ბავშვები, ასევე 18 წელს გადაცილებული საქართველოს მოქალაქე დიაბეტიანი პაციენტები, რომელთაც აღენიშნებათ მხედველობის დაქვეითება (უსინათლოები), აქვთ თანდაყოლილი ცერებრული დამბლა ან/და უშაქრო დიაბეტი.

2. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

    მუხლი 3. მომსახურების მოცულობა

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:

ა) საანალიზო-ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფას;

ბ) ინსულინის, ინსულინის ანალოგების, გლუკაგონის, საანალიზო ტექნიკური საშუალებების შენახვასა და გაცემას;

გ) ლაბორატორიული გამოკვლევების უზრუნველყოფას (გლიკოჰემოგლობინი);

დ) თვალის დაავადებათა გართულებების მონიტორინგს;

ე) პროგრამის მოსარგებლეების და მათი მშობლების სამედიცინო განათლებას;

ვ) ფიზიკურ რეაბილიტაციას.

    მუხლი 4. პროგრამის განხორციელების მექანიზმი, დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. მე-3 მუხლის „ა’’ ქვეპუნქტით გასაზღვრული საანალიზო ტექნიკური საშუალებების შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად და გადაეცემა შესაბამისი მომსახურების მიმწოდებელს.

2. მე-3 მუხლის „ბ“, „გ, , და ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება არამატერიალიზებული სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით. ამასთან, ერთი მოსარგებლისათვის განკუთვნილი სამედიცინო ვაუჩერის წლიური ღირებულება განისაზღვრება 508 ლარით, მაგრამ პროგრამის ჯამური ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს პროგრამის წლიურ ბიუჯეტს.

3. მე-3 მუხლის „ბ“, „გ, , და ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მიმწოდებლისათვის მომსახურების ანაზღაურების მოცულობა განისაზღვრება რეგისტრირებული მოსარგებლეების რაოდენობის და ვაუჩერის წლიური ღირებულების შესაბამისად (შესულებული სამუშაოს მიუხედავად) და ანაზღაურება მოხდება ყოველთვიურად წლიური ასანაზღაურებელი თანხის არა უმეტეს 1/12 პრინციპით.

4. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება იფარება სრულად სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში და არ ითვალისწინებს თანაგადახდას პაციენტების მხრიდან.

5. პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო ვაუჩერის მოსარგებლეს პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მისაღებად საჭირო რეგისტრაციისათვის აქვს თავისუფალი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებებს შორის.

6. მოსარგებლეს სამედიცინო ვაუჩერით სარგებლობა უწყდება შემდეგი პირობები არსებობისას:

ა) მოსარგებლის (ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის) პირადი წერილობითი გაცხადებ;

ბ) ვაუჩერის მოსარგებლ აღარ აკმაყოფილებს პროგრამის მოსარგებლეთათვის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ მოთხოვნებს;

გ) მომსახურების მიღებისთვის აუცილებელი წინაპირობის შეუსრულებლობა (მომსახურების მიღების აუცილებელი წინაპირობაა ვიზიტი მიმწოდებელთან);

დ) მოსარგებლის გარდაცვალება.

7. მიმწოდებელი ვალდებულია მიაწოდოს ინფორმაცია პროგრამის განმახორციელებელს პროგრამის არსებული (რეგისტრირებული) მოსარგებლეების შესახებ წინასწარ დადგენილი ფორმით.

    მუხლი 5. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 650 ათასი ლარით, მათ შორის საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფისთვის - 300 ათასი ლარი.

    მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებელი

1. პროგრამის ფარგლებში მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი განისაზღვრება მე–4 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

2. მე-3 მუხლის „ბ“, „გ, , და ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია პირი, რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი საქმიანობისათვის კანონმდებლობი დადგენილ მოთხოვნებს, ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და წერილობით დადასტურებს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს 2011 წლის 1 მარტამდე.

    მუხლი 7. პროგრამის განმახორციელებელი

1. მე–3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწნებული მომსახურების ნაწილში პროგრამის განმახორციელებელია სსიპ საქართველოს ჯანმრთელობისა და