"მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
"მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 71
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 08/02/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 150211, 15/02/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 04/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი 330130000.10.003.016232
  • Word
71
08/02/2011
ვებგვერდი, 150211, 15/02/2011
330130000.10.003.016232
"მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 71

2011 წლის 8 თებერვალი

. თბილისი

,,მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ,,მშენებ­ლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირო­ბების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარ­ტის №57 დადგენილებაში (სსმ III, 2009 წელი, მუხ­ლი 430) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატება:

1. 32-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ი“ ქვეპუნქტი ჩამოყა­ლიბ­დეს შემდეგი რედაქციით:

„ი) მაგისტრალური ნავთობსადენისათვის, მაგისტრალუ­რი (მაღალი წნევის) გაზსადენისათვის, ფუნიკულიორისათვის, საჰაერო-საბაგირო გზისა და იმ შენობა-ნაგებობისათვის, რო­მელიც სა­შიში საწარმოო პროცესის მიმდინარეობის ან კა­ნონ­მდებ­ლობის შესაბამისად განსაზღვრული სახიფათო ნივ­თი­ერებე­ბის შენახვა-გამოყენების გამო საჭიროებს უსაფ­რთხო­ების დაც­ვის განსაკუთრებულ პირობებს – სახელმწიფო საქვეუ­წყებო დაწესებულება – ტექნიკური და სამშენებლო ინ­სპექ­ცია;“.

2. 33-ე მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტი ჩამო­ყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ა) განცხადებაში მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციის შესა­ხებ ინფორმაციის ასახვა, ხოლო ხაზობრივი ნაგებობე­ბი­სათ­ვის – მიწის ნაკვეთ(ებ)ის საკუთრების ან/და სარგებ­ლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა;“.

3. 37-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტი  ჩამო­ყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ა) I სტადია – ქალაქთმშენებლობითი პირობების დად­გენა (შემდგომში – მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყე­ნების პირობების დამტკიცება) – არა უმეტეს 15 დღისა, V კლა­სის შენობა-ნაგებობებისთვის – არა უმეტეს 30 დღისა;“.

4. 39-ე მუხლის მე-5 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტი ჩამო­ყა­ლიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) ობიექტის მესაკუთრე ვალდებულია, უზრუნველყოს აღნიშნული პროცედურის საჯაროობა, კერძოდ, ამ დადგენი­ლების მოთხოვნათა დაცვით სამშენებლო ობიექტზე გამოაკ­რას საინფორმაციო დაფა უფლებამოსილ სახელმწიფო ორგა­ნოში მშენებლობის ნებართვის მოსაპოვებლად განცხადების შეტანის თაობაზე;“.

5. 42-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

6. 43-ე მუხლის მე-4 პუნქტს დაემატოს ,,ა1“ ქვეპუნქტი შემდეგი რედაქციით:

,,ა1) ინფორმაცია მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციის შესა­ხებ;“.

7. 53-ე მუხლის:

ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,1. დამკვეთი მშენებლობის ნებართვის მისაღებად მშე­ნებლობის ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოში წარადგენს განცხადებას, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს სა­ქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუ­ხ­ლით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და ინფორ­მაციას მი­წის ნაკვეთის რეგისტრაციის შესახებ.“;

ბ) მე-2 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ა) ხაზობრივი ნაგებობებისათვის მიწის ნაკვეთ(ებ)ის სა­კუთრების ან/და სარგებლობის დამადასტურებელი დო­კუ­მენ­ტი;“;

გ) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. თუ V კლასს დაქვემდებარებული ობიექტების მშენებ­ლობა დაკავშირებულია  მშენებლობის განხორციელების და­სა­მუშავებელი დოკუმენტების დიდ მოცულობასთან და შემ­ჭიდ­როებულ ვადებში შესასრულებელ მასშტაბურ სამუშაო­ებთან, აგრეთვე  დაპროექტებისათვის საჭირო გარემოებები ზუსტდება დაპროექტების პროცესში, ასევე თუ V კლასს დაქვემდებარებული ობიექტები წარმოადგენენ განსაკუთრე­ბუ­ლი სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობისა და სოციალური დანიშნულების შენობა-ნაგებობებს ან მათ კომპლექსებს, რის გამოც შეუძლებელია ბოლო სტადიისათვის კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისი, სრულად დაკომპლექ­ტე­ბული სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის წარდგენა, ნე­ბართვის მაძიებლის სათანადოდ დასაბუთებული შუამდგომ­ლობის შემთხვევაში და მშენებლობის ნებართვის გამცემი შე­საბამისი ორგანოს გადაწყვეტილებით შეიძლება გაიცეს მშე­ნებლობის ნებართვა მიწის ნაკვეთზე ან/და ნაკვეთებზე სა­კუთრების ან სარგებლობის დამადასტურებელი საბუთისა და სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის ზოგიერთი ნაწილის მშე­ნებლობის ნებართვის გამცემ ორგანოში წარდგენის გარეშე. ასეთ შემთხვევაში სანებართვო პირობებში განისაზღვრება ამ დოკუმენტების წარდგენის ვადა. ნებართვის მფლობელს შეუძ­ლია დაიწყოს სათანადო სამშენებლო სამუშაოები იმ მიწის ნაკვეთზე ან ნაკვეთებზე, რომლებზეც წარადგენს საკუთ­რების ან სარგებლობის დამადასტურებელ საბუთს და შესა­ბამის საპროექტო დოკუმენტაციას.“;

დ) 41 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

8. 66-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რე­დაქ­ციით:

,,3. 65-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“–„დ“ და ,,ვ“–„კ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ შემთხვევებში შესაბამისი მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე ან/და მოსარგებლე ვალდებულია, გან­ცხადებაში ასახოს ინფორმაცია მიწის ნაკვეთის რეგის­ტრაციის შესახებ, ხოლო ,,ე“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში განცხადებას დაურთოს მიწის ნაკვეთის საკუთ­რების ან სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.“.

9. 79-ე მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ლ“ ქვეპუნქტი ჩამო­ყა­ლიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ლ) ,,ჰოსპიტალური სექტორის განვითარების გენე­რა­ლური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავ­რო­ბის 2007 წლის 26 იანვრის NN№11 დადგენილებითა და ,,სა­ხე­ლ­მწიფო პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთე­ლო­ბის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ“ სა­ქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის N№218 და­დ­გენილებით გათვალისწინებული ასაშენებელი და სარეკონ­სტრუქციო ობიექტები, გარდა საქართველოს მთავრობის გან­კარგულებით განსაზღვრული გამონაკლისი შემთხვევებისა, ასევე ობიექტები, რომელთა აშენებისა ან/და რეკონსტრუქ­ციის ვალდებულება აქვს ინვესტორს, სახელმწიფოს საკუთ­რებაში არსებული ქონების, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საავადმყოფოების აშენებისა ან/და რეკონსტრუქციის პირობით შეძენის საფუძველზე;“.

10. 82-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტი ჩამო­ყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ზ) მშენებლობის ნებართვის ვადის გასვლიდან 1 წლის ვადაში შენობა-ნაგებობა წარადგინოს უფლებამოსილ ორგა­ნო­ში ვარგისად აღიარებისათვის.“.

11. 94-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რე­დაქციით:

,,3. მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობას არე­გუ­ლირებს ,,ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ“ სა­ქარ­­თველოს კანონი.“.

მუხლი 2. მშენებლობის ნებართვის ვადის გასვლიდან 1 წლის ვადაში შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარებისათვის უფლებამოსილ ორგანოში წარდგენა ვრცელდება იმ V კლა­სის შენობა-ნაგებობებზე, რომლებზეც მშენებლობის ნებარ­თვა გაცემული იყო ამ დადგენილების ამოქმედებამდე.

მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთა­ნავე.

პრემიერ-მინისტრი       ნ. გილაური