"მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
"მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 70
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 08/02/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 150211, 15/02/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 04/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი 330130000.10.003.016231
  • Word
70
08/02/2011
ვებგვერდი, 150211, 15/02/2011
330130000.10.003.016231
"მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 70

2011 წლის 8 თებერვალი

. თბილისი

მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლე­ბა­­მოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ 2010 წლის 29 ივნისის საქართველოს კანონის (№3153-რს) პირველი მუხ­ლის „ა“ ქვეპუნქტის, მე-2 მუხლის მე-10 პუნქტისა და „ნორმა­ტიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წე­სისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავ­რობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებაში (სსმ, 2009 წელი, №38, მუხლი 430) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. პირველი მუხლის 21 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რე­დაქციით:

„21. იმ შემთხვევაში, როდესაც მშენებლობას ახორციელებს „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალის­წინე­ბული სამინისტრო ან მისი მმართველობის სფეროში შემავა­ლი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება, „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად მშენებლობის ნებართვა არ გაიცემა და მათ მიერ მშენებლობისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის წარმოებისა და შეთანხმების წესი დგინდება საქართველოს ეკო­ნო­მი­კისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანებით.“.

2. 32-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყა­ლიბ­დეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) გუდაურის, ბაკურიანის, ბახმაროს, ურეკის სარეკრეაციო ზონებისათვის, ასევე ქ. ბორჯომის ტერიტორიაზე განსაკუთ­რებული სამშენებლო რეგულირების ზონებისათვის – საქართვე­ლოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;“.

3. 50-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქ­ციით:

„2. გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა, ქ. თბილისისა და ქ. ბათუმის თვითმმართველობის შესა­ბამისი ორგანო, ხოლო სხვა თვითმმართველობის სამოქმედო ტერიტორიაზე – თვითმმართველობის შესაბამისი  ორგანო საქარ­თვე­ლოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს­თან შეთანხმებით, უფლებამოსილი არიან, არქიტექტურული პრო­ექტის ფასადის ნაწილის შეთანხმების სავალდებულოობა განსაზ­ღვრონ კონკრეტულ ქუჩებზე, მათ სამოქმედო ტერიტორიაზე.“.

4. 97-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარების შესახებ ან აღიარებაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს მშენებლობის ნე­ბარ­თვის გამცემი ორგანო. საქართველოს ეკო­ნომიკისა და მდგრა­დი განვითარების  მინისტრის ბრძანების ან შესაბამისი ადგილობ­რივი თვითმმართველი ერთეულის გადაწყვე­ტი­ლე­ბის  საფუძველზე  მათ კომპეტენციას  დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობის ვარ­გისად აღიარების უფლებამოსილება შეიძ­ლება მიენიჭოს შესა­ბამის სამშენებლო საქმიანო­ბაზე სახელმწი­ფო ზედამხედველობის უფლებამოსილ  ორგანოს. ვარგისად აღია­რე­ბა ხდება მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით.“.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი    ნ. გილაური