ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების წესისა და პირობების და ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მიმნიჭებელი პირის განსაზღვრის შესახებ

ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების წესისა და პირობების და ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მიმნიჭებელი პირის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 49
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 26/01/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 070211, 07/02/2011
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.016221
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 49

2011 წლის 26 იანვარი

. თბილისი

ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების წესისა და პირობების და ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მიმნიჭებელი პირის განსაზღვრის შესახებ

 მუხლი 1.  „საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებისა და მე-7 მუხლის საფუძველზე:

1. დამტკიცდეს თანდართული ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების წესი და პირობები.

2. ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მიმნიჭებელ პირად განისაზღვროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური.

 მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 თებერვლიდან.

პრემიერ-მინისტრი              ნ. გილაური

ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების წესი და პირობები

    მუხლი 1 . ზოგადი დებულებები

ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების წესი და პირობები განსაზღვრავს ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის კანდიდატისათვის სტატუსის მინიჭების წესსა და პირობებს .

    მუხლი 2 . ტერმინთა განმარტება

დადგენილებაში გამოყენებულ ტერმინებს ამ დადგენილების მიზნებისათვის აქვს შემდეგი მნიშვნელობა :

) ვირტუალური ზონის პირი იურიდიული პირი , რომელიც ახორციელებს საინფორმაციო ტექნოლოგიურ საქმიანობას და რომელსაც მინიჭებული აქვს შესაბამისი სტატუსი ;

) საინფორმაციო ტექნოლოგიები კომპიუტერული საინფორმაციო სისტემების , კერძოდ , პროგრამული უზრუნველყოფის პროდუქტებისა და კომპიუტერული მოწყობილობების შესწავლა , პროექტირება , შემუშავება , დანერგვა , მხარდაჭერა და მენეჯმენტი ;

) ვირტუალური ზონის პირის სერტიფიკატი (შემდგომში სერტიფიკატი ) ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის დამადასტურებელი ელექტრონული სერტიფიკატი , რომლითაც დასტურდება ვირტუალური ზონის პირის სტატუსი ;

) ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის კანდიდატი (შემდგომში კანდიდატი ) იურიდიული პირი , რომელიც ახორციელებს საინფორმაციო ტექნოლოგიურ საქმიანობას და სტატუსის მოსაპოვებლად მიმართავს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს საფინანსო - ანალიტიკურ სამსახურს (შემდგომში საფინანსო - ანალიტიკური სამსახური ).

    მუხლი 3 . სტატუსის მინიჭების წესი და პირობები

1. ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მისაღებად კანდიდატმა განცხადებით უნდა მიმართოს საფინანსო-ანალიტიკურ სამსახურს. კანდიდატი ელექტრონულად ავსებს საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის ვებგვერდზე (www.fas.ge) განთავსებული განცხადების ფორმას, რომელსაც აგზავნის საფინანსო-ანალიტიკურ სამსახურში.

2 . განცხადებას უნდა დაერთოს უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში საინფორმაციო - ტექნოლოგიური პროექტების ჩამონათვალი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში ).

3. საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური უფლებამოსილია დამატებით მოითხოვოს ინფორმაცია კანდიდატის მიერ საინფორმაციო-ტექნოლოგიურ საქმიანობასთან დაკავშირებით.

4. საინფორმაციო-ანალიტიკური სამსახური ვალდებულია უზრუნველყოს ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად მიღებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობა.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 9 დეკემბრის დადგენილება №536 - ვებგვერდი, 13.12.2016წ.

    მუხლი 4. სტატუსის მინიჭების ვადები

1. საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური კანდიდატს სტატუსს ანიჭებს „საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ვადაში.

2. სტატუსის მინიჭებიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) სამუშაო დღისა საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ ვირტუალური ზონის პირზე გაიცემა ელექტრონული სერტიფიკატი, რომელიც ქვეყნდება საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის ვებგვერდზე (www.fas.ge).

3. ინფორმაცია კანდიდატისათვის ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე სტატუსის მინიჭებიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ წერილობით ეცნობება სსიპ − შემოსავლების სამსახურს.

4. სტატუსი გაიცემა უვადოდ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №89 - ვებგვერდი, 28.02.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 9 დეკემბრის დადგენილება №536 - ვებგვერდი, 13.12.2016წ.

    მუხლი 5. სტატუსის გაუქმება

1. საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური აუქმებს ვირტუალური ზონის პირის სტატუსს:

ა) თუ ვირტუალური ზონის პირის მიერ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მიღებული სტატუსი გამოყენებული იქნება გადასახადების გადახდისაგან თავის არიდების მიზნით;

ბ) ვირტუალური ზონის პირის ელექტრონული განცხადების საფუძველზე, რომელიც იგზავნება საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის ვებგვერდის (www.fas.ge) საშუალებით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური სტატუსს აუქმებს შესაბამისი ორგანოს მიერ მისთვის მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე.

3. ინფორმაცია კანდიდატისათვის ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის გაუქმების თაობაზე სტატუსის გაუქმებიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ წერილობით ეცნობება სსიპ − შემოსავლების სამსახურს.

4. ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის გაუქმების შემთხვევაში უქმდება შესაბამისი ელექტრონული სერტიფიკატი, რის საფუძველზეც, საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური სტატუსის გაუქმებიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში, უზრუნველყოფს აღნიშნული ელექტრონული სერტიფიკატის წაშლას საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის ვებგვერდიდან (www.fas.ge).

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №89 - ვებგვერდი, 28.02.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 9 დეკემბრის დადგენილება №536 - ვებგვერდი, 13.12.2016წ.
totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.