,,ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
,,ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 60
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 31/01/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 040211, 04/02/2011
სარეგისტრაციო კოდი 340030000.10.003.016220
  • Word
60
31/01/2011
ვებგვერდი, 040211, 04/02/2011
340030000.10.003.016220
,,ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 60

2011 წლის 31 იანვარი

. თბილისი

ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის 430 დადგენილებაში (სსმ, 14/01/2011) შეტანილ იქნეს ცვლილებები და №1 – №11 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი                    ნ. გილაური

 

დანართი №1

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ საკლავ, სანაშენე და სხვა ცხოველებზე, ფრინველზე, ფუტკარზე და ამანათ ნაყარზე

For slaughter, breeding and other animals, poultry, bees

exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

რაოდენობა

Number –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ცხოველის სახე <*>

Species <*>

სქესი

Sex

ჯიში

Breed

ასაკი

Age

ყურის ნიშანი, დამღა, სახელი, წონა

Ear mark, brand, name, weight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<*> სკა ფუტკრით (ფუტკრის ოჯახი), ფუტკრის პაკეტი (ფიჭით, უფიჭოდ), დედაფუტკარი და სხვ.

<*> A hive with bees (bee family), bee parcels (honeycombs, unhoneycombs), been queens etc.

5-ზე მეტი ცხოველის გადაზიდვისას დგება ცხოველთა ნუსხა უფლებამოსილი პირის (ვეტერინარის) ხელმოწერით, რომელიც ამ სერტიფიკატის განუყოფელი ნაწილია.

If more than 5 animals are shipped, the list is made and signed by the authorised person (veterinarian) and constitutes an integral part of this certificate.

 

1. ცხოველთა წარმოშობა / Origin of the animal(s)

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ცხოველთა წარმომავლობის ადგილი (ცხოველთა დაბადების ან შეძენის ადგილი – ქვეყანა, რეგიონი, რაიონი) Place of origin of the animals (place of birth or acquisition of the animals – country, region, district )

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ცხოველები იმყოფებოდნენ საქართველოში

Animals have been in Georgia –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                              (დაბადებიდან ან არანაკლებ 6 თვისა / less than 6 months after birth)

(გარეულ ცხოველებს მიეთითოს დაჭერის ადგილები

For wild animals indicate the place of capture) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

კარანტინის ადგილი

Place of quarantine –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

2. ცხოველების მიმართულება / Destination of animal(s)

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტი

Means of transport –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(მიეთითება ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-number, name of the ship)

 

3. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ აღნიშნულმა ცხოველებმა გაიარეს ––––– დღიანი კარანტინი ყოველდღიური კლინიკური დათვალიერებით; მათ არ ჰქონდათ კონტაქტი სხვა ცხოველებთან, შემოწმდნენ სერტიფიკატის გაცემის დღეს და არა აქვთ ინფექციურ სნეულებათა კლინიკური ნიშნები.

I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify, that abomeventioned animals were placed in ––––– days for quarantine with daily clinical examinations; animals did not have contact with the other animals, were examined at the day of issue of the certificate and have no clinical symptoms of the infectious disesases.

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილია და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means recognized in Georgia.

ცხოველები არიან ადგილიდან, სადაც რეგისტრირებული არ არის:

The animals are originated from area free from:

                                                      ბოლო                                                       განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––                 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                        During the last                                                                                                                        

                                                      ბოლო                                                              განმავლობაში

–––––––––––––––––––––––––––             –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                           During the last

                                                   ბოლო                                                                 განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––––                       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                During the last

                                                   ბოლო                                                                 განმავლობაში

–––––––––––––––––––––––                                 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                           During the last

                                                   ბოლო                                                                 განმავლობაში

–––––––––––––––––––––––––                 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                           During the last

 

ცხოველები არიან იმ სადგომებიდან, სადაც არ იყო რეგისტრირებული:

The animals are originated from the premises free from:

                                                        ბოლო                                                                        განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––––                         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                               During the last

                                                    ბოლო                                                    განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––––                         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                During the last

                                                     ბოლო                                                   განმავლობაში

–––––––––––––––––––––––––––                ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                During the last

                                                       ბოლო                                                             განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––                   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                 During the last

                                                   ბოლო                                                     განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––                   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                 During the last

 

ცხოველები –––––– დღიანი კარანტინის პერიოდში გამოკვლეულია შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც აქვს ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება, უარყოფითი შედეგით:

During –––– days in quarantine, animals have been tested in the appropriate laboratory having permission for conducting such tests, with negative results on:

––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

ცხოველებს ჩაუტარდათ ვაქცინაცია:

Animals were vaccinated against:

–––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

–––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

–––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

–––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

–––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

ცხოველები დამუშავებული არიან პარაზიტების წინააღმდეგ:

Animals were treated on parasites:

–––––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> ––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

–––––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> ––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

საკვები და სხვა თანმხლები ტვირთი გამოდის უშუალოდ ექსპორტიორი მეურნეობიდან და არ არის კონტამინირებული ცხოველთა ინფექციური სნეულებების აღმძვრელით.

Food and other accompaning goods are originating from the exporter’s farm and are not contaminated with animal infection diseases.

 

შედგენილია / Signed on „––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201––

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(თანამდებობა, გვარი / title, name)

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––                                   ბეჭედი / Stamp

 

საქართველოში 90 დღის განმავლობაში ცხოველების უკან დაბრუნების შემთხვევაში სერტიფიკატი ძალაშია და ცხოველი არ საჭიროებს დამატებით გამოკვლევებს და დამუშავებას, თუ მიმღები ქვეყნის უფლებამოსილი სახელმწიფო სამსახური დაადასტურებს, რომ ცხოველი არ იმყოფებოდა ინფექციური სნეულებების გამოვლინების ადგილებში.

Animal(s) intended to be returned to Georgia within 90 days, the certificate is valid and additional testing and treatment is not required if the official veterinary authority of the recipient country certifies that the animal(s) was/were held in the areas free from animal infectious diseases.

სერტიფიკატი ითვლება ძალადაკარგულად, თუ მისი ხელმოწერიდან 24 საათში ცხოველებს არ დატვირთავენ სატრანსპორტო საშუალებებზე.

The certificate is not valid, if the animals were not loaded on the vehicle during 24 hours after the signing.

 

 

 

ვეტერინარული სერტიფიკატის ყუა

COUNTERFOIL OF VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ საკლავ, სანაშენე და სხვა ცხოველებზე, ფრინველზე, ფუტკარზე და ამანათ ნაყარზე

For slaughter, breeding and other animals, poultry, bees

exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

რაოდენობა

Number ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ცხოველის სახე <*>

Species <*>

სქესი

Sex

ჯიში

Breed

ასაკი

Age

ყურის ნიშანი, დამღა, სახელი, წონა

Ear mark, brand, name, weight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<*> სკა ფუტკრით (ფუტკრის ოჯახი), ფუტკრის პაკეტი (ფიჭით, უფიჭოდ), დედაფუტკარი და სხვა.

<*> A hive with bees (bee family), bee parcels (honeycombs, unhoneycombs), been queens etc.

5-ზე მეტი ცხოველის გადაზიდვისას დგება ცხოველთა ნუსხა უფლებამოსილი პირის (ვეტერინარის) ხელმოწერით, რომელიც ამ სერტიფიკატის განუყოფელი ნაწილია.

If more than 5 animals are shipped, the list is made and signed by the authorised person (veterinarian) and constitutes an integral part of this certificate.

 

1. ცხოველთა წარმოშობა / Origin of the animal(s)

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ცხოველთა წარმომავლობის ადგილი (ცხოველთა დაბადების ან შეძენის ადგილი – ქვეყანა, რეგიონი, რაიონი) Place of origin of the animals (place of birth or acquisition of the animals – country, region, district )

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ცხოველები იმყოფებოდნენ საქართველოში

Animals have been in Georgia –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                           (დაბადებიდან ან არანაკლებ 6 თვისა / less than 6 months after birth)

 

(გარეულ ცხოველებს მიეთითოს დაჭერის ადგილები

For wild animals indicate the place of capture) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

კარანტინის ადგილი

Place of quarantine ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

2. ცხოველების მიმართულება / Destination of animal(s)

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტი

Means of transport ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(მიეთითება ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-number, name of the ship)

 

3. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ აღნიშნულმა ცხოველებმა გაიარეს ––––– დღიანი კარანტინი ყოველდღიური კლინიკური დათვალიერებით; მათ არ ჰქონდთ კონტაქტი სხვა ცხოველებთან, შემოწმდნენ სერტიფიკატის გაცემის დღეს და არა აქვთ ინფექციურ სნეულებათა კლინიკური ნიშნები.

I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify, that abomeventioned animals were placed in ––––– days for quarantine with daily clinical examinations; animals did not have contact with the other animals, were examined at the day of issue of the certificate and have no clinical symptoms of the infectious disesases.

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილია და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means recognized in Georgia.

ცხოველები არიან ადგილიდან, სადაც რეგისტრირებული არ არის:

The animals are originated from area free from:

                                                       ბოლო                                                 განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––––                       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                           During the last                                                                                                                                                   

                                                        ბოლო                                                            განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––––                       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                           During the last                                                                                                                                                           ბოლო                                                    განმავლობაში

–––––––––––––––––––––––––––             –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                           During the last

                                                     ბოლო                                                               განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––               ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                           During the last

                                                 ბოლო                                                       განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––               –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                           During the last

 

ცხოველები არიან იმ სადგომებიდან, სადაც არ იყო რეგისტრირებული:

The animals are originated from the premises free from:

 

                                                         ბოლო                                                           განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––––                       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                           During the last                                                                                                                                                  

                                                        ბოლო                                                            განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––––                       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                           During the last                                                                                                                                                           ბოლო                                                    განმავლობაში

–––––––––––––––––––––––––––             ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                           During the last

                                                        ბოლო                                                            განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––               –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                           During the last

                                                  ბოლო                                                      განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––               ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                           During the last

ცხოველები –––––– დღიანი კარანტინის პერიოდში გამოკვლეულია შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც აქვს ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება, უარყოფითი შედეგით:

During –––– days in quarantine, animals have been tested in the appropriate laboratory having permission for conducting such tests, with negative results on:

–––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

–––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

–––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

–––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

–––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

ცხოველებს ჩაუტარდათ ვაქცინაცია:

Animals were vaccinated against:

–––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

–––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

–––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

–––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

–––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

ცხოველები დამუშავებული არიან პარაზიტების წინააღმდეგ:

Animals were treated on parasites:

–––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

საკვები და სხვა თანმხლები ტვირთი გამოდის უშუალოდ ექსპორტიორი მეურნეობიდან და არ არის კონტამინირებული ცხოველთა ინფექციური სნეულებების აღმძვრელით.

Food and other accompaning goods are originating from the exporter’s farm and are not contaminated with animal infection diseases.

 

შედგენილია / Signed on „––––– “ –––––––––––––––––––––––– 201––

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 (თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––                                  ბეჭედი / Stamp

 

საქართველოში 90 დღის განმავლობაში ცხოველების უკან დაბრუნების შემთხვევაში სერტიფიკატი ძალაშია და ცხოველი არ საჭიროებს დამატებით გამოკვლევებს და დამუშავებას, თუ მიმღები ქვეყნის უფლებამოსილი სახელმწიფო სამსახური დაადასტურებს, რომ ცხოველი არ იმყოფებოდა ინფექციური სნეულებების გამოვლინების ადგილებში.

Animal(s) intended to be returned to Georgia within 90 days, the certificate is valid and additional testing and treatment is not required if the official veterinary authority of the recipient country certifies that the animal(s) was/were held in the areas free from animal infectious diseases.

სერტიფიკატი ითვლება ძალადაკარგულად, თუ მისი ხელმოწერიდან 24 საათში ცხოველებს არ დატვირთავენ სატრანსპორტო საშუალებებზე.

The certificate is not valid, if the animals were not loaded on the vehicle during 24 hours after the signing.

 

 

 

 

 

 

 

დანართი №2

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებული შინაური და გარეული ცხოველების

ხორცსა და ხორცპროდუქტებზე

For meat and meat products from domestic and wild animals

exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

პროდუქციის დასახელება

Name of product ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ადგილთა რაოდენობა

Number of packages –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შეფუთვა

Type of packing –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

აღწერილობა

Description –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

წონა ნეტო

Net weight –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1. პროდუქციის წარმომავლობა / Origin of the products

 ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

2. პროდუქციის მიმართულება / Destination of the products

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტი

Means of transport –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(მიეთითება ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-numbber, name of the ship)

 

ტრანსპორტირების პირობები

Condition of transportation –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

3. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი, უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ გასასინჯი ხორცპროდუქტი (ხორცი):

I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify that subjected to examination meat products (meat) are:

– მიღებულია ჯანსაღი ცხოველის დაკვლით;

Derived from the slaughter of healthy animals;

– ვარგისია საკვებად;

Recognized as fit for human consumption;

– გადამუშავებულია საწარმოებში, რომლებიც მუდმივად კონტროლდება სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ და პასუხობენ საქართველოს ვეტერინარულ მოთხოვნებს;

Manufactured at the enterprises, which are under permanent supervision of the State Veterinary Service, have export permission and satisfy veterinary requirements of Georgia;

– გამოდის ადგილიდან, რომელიც კეთილსაიმედოა სებ-ის მიერ დეკლარირებულ ცხოველთა დაავადებების მიმართ ბოლო ------------- თვის განმავლობაში, აგრეთვე:

Originated from the area, which is reliable to all diseases declared by the O.I.E. during the last ––– months and moreover:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ხორცის ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზის ჩატარების დროს არ აღმოჩნდა ცვლილებები, რომლებიც დამახასიათებელია:

Veterinary sanitary examination did not show that meat has changes peculiar for:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნით ხორცპროდუქტები გაგზავნის წინ, 201–– წ. „–––” –––––––––––– გამოკვლეულია რადიოაქტიურ დაბინძურებაზე შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც გააჩნია ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება. რადიოაქტიური დაბინძურების დონე გამოკვლევით არ აღემატება ----------- ბეკერელ/კგ-ს.

By the demand of the importing country, the products before shipment on ––––––––––––„–––“, 201––, were tested for radio-active contamination in the appropriate laboratory permited to conduct such tests; the level of contamination did not exceed ----- bk/kg.

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means rezognized in Georgia.

შედგენილია / Signed on „ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201–––

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(თანამდებობა, გვარი / title, name)

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––                                                                                                                                                                                                                      ბეჭედი / Stamp

 

 

 

 

 

 

ვეტერინარული სერტიფიკატის ყუა

COUNTERFOIL OF VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებული შინაური და გარეული ცხოველების

ხორცსა და ხორცპროდუქტებზე

For meat and meat products from domestic and wild animals

exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

პროდუქციის დასახელება

Name of product ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ადგილთა რაოდენობა

Number of packages ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შეფუთვა

Type of packing –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

აღწერილობა

Description –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

წონა ნეტო

Net weight –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1. პროდუქციის წარმომავლობა / Origin of the products

 ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

2. პროდუქციის მიმართულება / Destination of the products

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტი

Means of transport –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(მიეთითება ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-numbber, name of the ship)

 

 

ტრანსპორტირების პირობები

Condition of transportation ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

3. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი, უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ გასასინჯი ხორცპროდუქტი (ხორცი):

I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify that subjected to examination meat products (meat) are:

– მიღებულია ჯანსაღი ცხოველის დაკვლით;

Derived from the slaughter of healthy animals;

– ვარგისია საკვებად;

Recognized as fit for human consumption;

– გადამუშავებულია საწარმოებში, რომლებიც მუდმივად კონტროლდება სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ და პასუხობენ საქართველოს ვეტერინარულ მოთხოვნებს;

Manufactured at the enterprises, which are under permanent supervision of the State Veterinary Service, have export permission and satisfy veterinary requirements of Georgia;

– გამოდის ადგილიდან, რომელიც კეთილსაიმედოა სებ-ის მიერ დეკლარირებულ ცხოველთა დაავადებების მიმართ ბოლო ------------- თვის განმავლობაში, აგრეთვე:

Originated from the area, which is reliable to all diseases declared by the O.I.E. during the last ––– months and moreover:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ხორცის ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზის ჩატარების დროს არ აღმოჩნდა ცვლილებები, რომლებიც დამახასიათებელია:

Veterinary sanitary examination did not show that meat has changes peculiar for:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნით ხორცპროდუქტები გაგზავნის წინ, 201–– წ. ”–– “ ––––––––––––– გამოკვლეულია რადიოაქტიურ დაბინძურებაზე შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც გააჩნია ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება. რადიოაქტიური დაბინძურების დონე გამოკვლევით არ აღემატება ----------- ბეკერელ/კგ-ს.

By the demand of the importing country, the products before shipment on ––––––––––––––”–––“, 201––, were tested for radio-active contamination in the appropriate laboratory permited to conduct such tests; the level of contamination did not exceed ----- bk/kg.

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means rezognized in Georgia.

 

შედგენილია / Signed on „ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201–––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––                                         ბეჭედი / Stamp

 

 

 

 

დანართი №3

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ რძესა და რძის პროდუქტებზე

For milk and milk products, exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

პროდუქტის დასახელება

 Name of product ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ადგილთა რაოდენობა

Number of packages ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შეფუთვის სახე

Type of packing –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

აღწერილობა

Description –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

წონა ნეტო

Net weight –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1. პროდუქციის წარმომავლობა / Origin of the products

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(რძის ქარხნის მისამართი / address and No. of a dairy plant)

 

2. პროდუქციის მიმართულება / Destination of the products

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტი

Means of transport ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(მიეთითება ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-number, name of ship)

 

დატვირთვის დრო

Time of loading –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტირების პირობები

Conditions of transportation –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

3. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი, უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი რძის პროდუქტები (რძე):

I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify, that subjected to examination milk products (milk):

– მიღებულია ჯანმრთელი ცხოველებისაგან;

 Derived from healthy animals;

– ვარგისია საკვებად;

 Reconized as fit for human consumption;

– გამომუშავებულია საწარმოებში, რომლებიც მუდმივად კონტროლდება სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ და პასუხობს საქართველოს ვეტერინარულ მოთხოვნებს;

 Manufactured at the enterprises, which are under permanent supervision of the State Veterinary Service, have export permission and satisfy veterinary requirements of Georgia;

– გამოდის ადგილიდან, რომელიც კეთილსაიმედოა სებ-ის მიერ დეკლარირებულ ცხოველთა დაავადებების მიმართ ბოლო ––– თვის განმავლობაში, აგრეთვე:

Originated from the area, which is reliable to all diseases declared by the O.I.E. during the last ––– months and moreover:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნით რძე და რძის პროდუქტები გაგზავნის წინ, 201–– წ. „–––” ––––––––––––– გამოკვლეულია რადიოაქტიურ დაბინძურებაზე შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც გააჩნია ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება. რადიოაქტიური დაბინძურების დონე გამოკვლევით არ აღემატება ----------- ბეკერელ/კგ-ს.

By the demand of the importing country, the products before shipment on ––––––––––– „–––“, 201––, were tested for radio-active contamination in the appropriate laboratory permited to conduct such tests; the level of contamination did not exceed ----- bk/kg.

 

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means rezognized in Georgia.

 

შედგენილია / Signed on „ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––                                               ბეჭედი / Stamp

 

 

 

 

 

 

 

ვეტერინარული სერტიფიკატის ყუა

COUNTERFOIL OF VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ რძესა და რძის პროდუქტებზე

For milk and milk products, exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

პროდუქტის დასახელება

 Name of product –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ადგილთა რაოდენობა

Number of packages ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შეფუთვის სახე

Type of packing ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

აღწერილობა

Description ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

წონა ნეტო

Net weight ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1. პროდუქციის წარმომავლობა / Origin of the products

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(რძის ქარხნის მისამართი / address and No. of a dairy plant)

 

2. პროდუქციის მიმართულება / Destination of the products

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტი

Means of transport –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(მიეთითება ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-number, name of ship)

 

დატვირთვის დრო

Time of loading ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტირების პირობები

Conditions of transportation ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

3. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი, უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი რძის პროდუქტები (რძე):

I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify, that subjected to examination milk products (milk):

– მიღებულია ჯანმრთელი ცხოველებისაგან;

 Derived from healthy animals;

– ვარგისია საკვებად;

 Reconized as fit for human consumption;

– გამომუშავებულია საწარმოებში, რომლებიც მუდმივად კონტროლდება სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ და პასუხობს საქართველოს ვეტერინარულ მოთხოვნებს;

 Manufactured at the enterprises, which are under permanent supervision of the State Veterinary Service, have export permission and satisfy veterinary requirements of Georgia;

– გამოდის ადგილიდან, რომელიც კეთილსაიმედოა სებ-ის მიერ დეკლარირებულ ცხოველთა დაავადებების მიმართ ბოლო ––– თვის განმავლობაში, აგრეთვე:

Originated from the area, which is reliable to all diseases declared by the O.I.E. during the last ––– months and moreover:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნით რძე და რძის პროდუქტები გაგზავნის წინ, 201–– წ. „–––” ––––––––––––– გამოკვლეულია რადიოაქტიურ დაბინძურებაზე შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც გააჩნია ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება. რადიოაქტიური დაბინძურების დონე გამოკვლევით არ აღემატება ----------- ბეკერელ/კგ-ს.

By the demand of the importing country, the products before shipment on –––––––––––––– „–––“, 201––, were tested for radio-active contamination in the appropriate laboratory permited to conduct such tests; the level of contamination did not exceed ----- bk/kg.

 

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means rezognized in Georgia.

 

შედგენილია / Signed on “ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature ––––––––––––––––––––                                          ბეჭედი / Stamp

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი №4

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ ცხოველური წარმოშობის ნედლეულზე

For raw products of animal origin exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ნედლეულის დასახელება

Name of raw product –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ადგილთა რაოდენობა

Number of packages ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შეფუთვა

Type of packing –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

აღწერილობა

Description ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

წონა ნეტო

Net weight –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1. ნედლეულის წარმომავლობა / Origin of the raw product(s)

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ნედლეულის წარმომავლობა

Origin of the raw material –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(შეკრებილი, სასაკლაო, სხვა წყარო / from slaughter, collected, other sourses)

 

2. ნედლეულის მიმართულება / Destination of the raw product(s)

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტი

Means of transport ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(მიეთითოს ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(specify the number of the waggon, truck, flight-numbber, name of the ship)

 

3. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი, უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ გასასინჯად წარმოდგენილი ნედლეული:

I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify, that subject to examination raw products are:

– მიღებულია ჯანმრთელი ცხოველების დაკვლით საწარმოებში, რომელთაც გააჩნიათ აღნიშნული ნედლეულის ექსპორტის უფლება;

Derived from the healthy animals slaughtered in the premises having permission for export of raw materials;

– გამოდის ადგილიდან, რომელიც კეთილსაიმედოა სებ-ის მიერ დეკლარირებულ ცხოველთა დაავადებების მიმართ ბოლო 3 თვის განმავლობაში, აგრეთვე ჯილეხისა (ქურქ-ბეწვეულის და ტყავნედლეულისთვის) და სალმონელოზის (ნაკრტენის და ბუმბულის) მიმართ;

Originated from the area, which is reliable to all infectious diseases declared by the O.I.E. during the last 3 months, as well as anthrax (for fur, hides and skins) and salmonellosis (for down and feather);

– ნაკრები ტყავნედლეული სრულად არის გამოკვლეული ჯილეხზე უარყოფითი შედეგით შესაბამის ვეტერინარულ ლაბორატორიაში, რომელსაც აქვს ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება.

Collected hides and skins, raw products were completely tested with negative results for anthrax in the appropriate laboratory having permission for conducting such tests.

იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნით ხორცპროდუქტები გაგზავნის წინ, 201–– წ. „–––” –––––––––––– გამოკვლეულია რადიოაქტიურ დაბინძურებაზე შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც გააჩნია ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება. რადიოაქტიური დაბინძურების დონე გამოკვლევით არ აღემატება ----------- ბეკერელ/კგ-ს.

By the demand of the importing country, the products before shipment on –––––––––––„–––“, 201––, were tested for radio-active contamination in the appropriate laboratory permited to conduct such tests; the level of contamination did not exceed ----- bk/kg.

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means rezognized in Georgia.

 

შედგენილია / Signed on „ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201–––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––                                       ბეჭედი / Stamp

 

 

 

 

 

 

 

ვეტერინარული სერტიფიკატის ყუა

COUNTERFOIL OF VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ ცხოველური წარმოშობის ნედლეულზე

For raw products of animal origin exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ნედლეულის დასახელება

Name of raw product –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ადგილთა რაოდენობა

Number of packages –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შეფუთვა

Type of packing –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

აღწერილობა

Description ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

წონა ნეტო

Net weight –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1. ნედლეულის წარმომავლობა / Origin of the raw product(s)

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ნედლეულის წარმომავლობა

Origin of the raw material ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(შეკრებილი, სასაკლაო, სხვა წყარო / from slaughter, collected, other sourses)

 

2. ნედლეულის მიმართულება / Destination of the raw product(s)

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტი

Means of transport ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(მიეთითოს ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(specify the number of the waggon, truck, flight-numbber, name of the ship)

 

3. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი, უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ გასასინჯად წარმოდგენილი ნედლეული:

I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify, that subject to examination raw products are:

– მიღებულია ჯანმრთელი ცხოველების დაკვლით საწარმოებში, რომელთაც გააჩნიათ აღნიშნული ნედლეულის ექსპორტის უფლება;

Derived from the healthy animals slaughtered in the premises having permission for export of raw materials;

– გამოდის ადგილიდან, რომელიც კეთილსაიმედოა სებ-ის მიერ დეკლარირებულ ცხოველთა დაავადებების მიმართ ბოლო 3 თვის განმავლობაში, აგრეთვე ჯილეხისა (ქურქ-ბეწვეულის და ტყავნედლეულისთვის) და სალმონელოზის (ნაკრტენის და ბუმბულის) მიმართ;

Originated from the area, which is reliable to all infectious diseases declared by the O.I.E. during the last 3 months, as well as anthrax (for fur, hides and skins) and salmonellosis (for down and feather);

– ნაკრები ტყავნედლეული სრულად არის გამოკვლეული ჯილეხზე უარყოფითი შედეგით შესაბამის ვეტერინარულ ლაბორატორიაში, რომელსაც აქვს ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება.

Collected hides and skins, raw products were completely tested with negative results for anthrax in the appropriate laboratory having permission for conducting such tests.

იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნით ხორცპროდუქტები გაგზავნის წინ, 201–– წ. „–––” ––––––––––––– გამოკვლეულია რადიოაქტიურ დაბინძურებაზე შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც გააჩნია ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება. რადიოაქტიური დაბინძურების დონე გამოკვლევით არ აღემატება ----------- ბეკერელ/კგ-ს.

By the demand of the importing country, the products before shipment on ––––––––––– „–––“, 201––, were tested for radio-active contamination in the appropriate laboratory permited to conduct such tests; the level of contamination did not exceed ----- bk/kg.

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means rezognized in Georgia.

 

შედგენილია / Signed on „ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201–––

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––                                              ბეჭედი / Stamp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი №5

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ სანაშენე მასალაზე (მწარმოებლის სპერმაზე, ემბრიონებზე, საინკუბაციო კვერცხზე, ქვირითზე და ა.შ)

For breeding material (semen, embryos, hatching eggs, spawning products etc.),

exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მასალის დასახელება

Name of material ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მასალის აღების დრო

Date of collection ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

რაოდენობა

Number ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შეფუთვა

Type of packing ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

აღწერილობა

Description ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შენახვისა და გადაზიდვის პირობები

Conditions of storage and transportation –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1. მასალის წარმომავლობა / Origin of the material

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

2. მონაცემები მწარმოებლის (დონორის) შესახებ / Information about producer(s) (donor)

სახე

 Species –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ჯიში

Breed –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

სახელი

Name –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

დაბადების თარიღი და ადგილი

Date and place of birth –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მწარმოებლის (დონორის) საწარმოო მიზნისთვის დაშვების თარიღი

Date of approval of animal for AI purposes –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

3. მასალის მიმართულება / Destination of the material(s)

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტი

Means of transport –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(მიეთითება ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-numbber, name of the ship)

 

4. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ შემდეგს:

I, undersigned authorised person (veterinarian) certify, that:

– გასასინჯი სანაშენე მასალა დადგენილი ვეტერინარულ-სანიტარიული წესების დაცვით მიღებულია მწარმოებლისაგან (დონორისაგან), რომელსაც მასალის აღების დღეს არ ახასიათებდა დაავადებათა კლინიკური ნიშნები;

Subject to examination, breeding material was collected from the donor animal under recognized veterinary sanitary regulations and the donor animal shweed no signs of any diseases at the day of collection;

– სანაშენე მასალა მიღებულია საწარმოში, რომელიც მუდმივად კონტროლდება სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ;

The breeding material was collected in the premise, which is under permanent control of the State Veterinary Service;

– მწარმოებელი (დონორი) საწარმოში იმყოფებოდა სანაშენე მასალის მიღებამდე არანაკლებ 6 თვის განმავლობაში და არ გამოიყენება ბუნებრივი დათესვლისათვის;

The donor animal was a resident of the premise not less than 6 months before collection of semen and have not been used for natural insemination;

– მწარმოებელი (დონორი) გამოკვლეულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც აქვს ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება, უარყოფითი შედეგით:

The donor animal was tested with negative results in the appropriate laboratory having permission for conducting such tests, by the methods approved in Georgia for:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– სანაშენე მასალა გამოდის ადგილიდან, რომელიც კეთილსაიმედოა სებ-ის მიერ დეკლარირებულ ცხოველთა დაავადებების მიმართ და ამ სახის ცხოველის სხვა დაავადებების მხრივ:

Breeding material originated from the area, which is reliable to all diseases declared by the O.I.E.

 

შედგენილია / Signed on „ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201–––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––                                            ბეჭედი / Stamp

 

 

ვეტერინარული სერტიფიკატის ყუა

COUNTERFOIL OF VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ სანაშენე მასალაზე (მწარმოებლის სპერმაზე, ემბრიონებზე, საინკუბაციო კვერცხზე, ქვირითზე და ა.შ)

For breeding material (semen, embryos, hatching eggs, spawning products etc.),

exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მასალის დასახელება

Name of material –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მასალის აღების დრო

Date of collection –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

რაოდენობა

Number ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შეფუთვა

Type of packing –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

აღწერილობა

Description ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შენახვისა და გადაზიდვის პირობები

Conditions of storage and transportation –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1. მასალის წარმომავლობა / Origin of the material

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

2. მონაცემები მწარმოებლის (დონორის) შესახებ / Information about producer(s) (donor)

სახე

 Species –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ჯიში

Breed –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

სახელი

Name –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

დაბადების თარიღი და ადგილი

Date and place of birth ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მწარმოებლის (დონორის) საწარმოო მიზნისთვის დაშვების თარიღი

Date of approval of animal for AI purposes ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

3. მასალის მიმართულება / Destination of the material(s)

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტი

Means of transport –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(მიეთითება ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-numbber, name of the ship)

 

4. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ შემდეგს:

I, undersigned authorised person (veterinarian) certify, that:

– გასასინჯი სანაშენე მასალა დადგენილი ვეტერინარულ-სანიტარიული წესების დაცვით მიღებულია მწარმოებლისაგან (დონორისაგან), რომელსაც მასალის აღების დღეს არ ახასიათებდა დაავადებათა კლინიკური ნიშნები;

Subject to examination, breeding material was collected from the donor animal under recognized veterinary sanitary regulations and the donor animal shweed no signs of any diseases at the day of collection;

– სანაშენე მასალა მიღებულია საწარმოში, რომელიც მუდმივად კონტროლდება სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ;

The breeding material was collected in the premise, which is under permanent control of the State Veterinary Service;

– მწარმოებელი (დონორი) საწარმოში იმყოფებოდა სანაშენე მასალის მიღებამდე არანაკლებ 6 თვის განმავლობაში და არ გამოიყენება ბუნებრივი დათესვლისათვის;

The donor animal was a resident of the premise not less than 6 months before collection of semen and have not been used for natural insemination;

– მწარმოებელი (დონორი) გამოკვლეულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც აქვს ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება, უარყოფითი შედეგით:

The donor animal was tested with negative results in the appropriate laboratory having permission for conducting such tests, by the methods approved in Georgia for:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– სანაშენე მასალა გამოდის ადგილიდან, რომელიც კეთილსაიმედოა სებ-ის მიერ დეკლარირებულ ცხოველთა დაავადებების მიმართ და ამ სახის ცხოველის სხვა დაავადებების მხრივ:

Breeding material originated from the area, which is reliable to all diseases declared by the O.I.E.

 

შედგენილია / Signed on “ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201–––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––                                      ბეჭედი / Stamp

 

 

 

 დანართი №6

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ მეცხოველეობისათვის განკუთვნილ მარცვალსა და მემცენარეობის სხვა პროდუქტებზე

For coerce grains and other green products for animal husbandry,

exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

პროდუქციის დასახელება

Name of product ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

წონა ნეტო

Net weight –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1. პროდუქციის წარმოშობა / Origin of the products

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

2. პროდუქციის მიმართულება / Destination of the products

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტი

Means of transport ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(მიეთითება ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-numbber, name of the ship)

ტრანსპორტირების პირობები

Condition of transportation ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

3. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემორე ხელის მომწერი, უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ გასასინჯად წარმოდგენილი მემცენარეობის პროდუქტები:

I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify that subject to examination above mentioned plant products:

– გამოდის ადგილიდან, რომელიც თავისუფალია სებ-ის მიერ აღიარებული სავალდებულო დეკლარაციის ცხოველთა ინფექციური სნეულებებისგან ბოლო 12 თვის განმავლობაში, აგრეთვე ცხოველისა და ფრინველისთვის საშიში სხვა დაავადებებისაგან ბოლო 3 თვის განმავლობაში;

Originated from the area, which is reliable to all diseases declared by the O.I.E. during 12 months and other serious diseases, dungerous for animals and poultry, during the last 3 months;

– არ შეიცავს ენტეროპათოგენულ ეშერიხიებსა და სალმონელებს, ტოქსიგენურ სოკოებს, რაც დადასტურებულია იმ სახელმწიფო ვეტერინარული ლაბორატორიის ექსპერტიზით, რომელსაც აქვს ასეთი გამოკვლევების ჩატარების უფლება.

Do not contain enteropathogenic strains of escherichia end salmonella and toxigenic fungi what is confirmed by the examination in the State Veterinary Laboratory, approved for conducing sich examinations.

 

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means rezognized in Georgia.

 

შედგენილია / Signed on „ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201–––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––                                            ბეჭედი / Stamp

 

 

 

 

ვეტერინარული სერტიფიკატის ყუა

COUNTERFOIL OF VETERINARY CERTIFICATE

000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ მეცხოველეობისათვის განკუთვნილ მარცვალსა და მემცენარეობის სხვა პროდუქტებზე

For coerce grains and other green products for animal husbandry,

exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

პროდუქციის დასახელება

Name of product ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

წონა ნეტო

Net weight ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1. პროდუქციის წარმოშობა / Origin of the products

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

2. პროდუქციის მიმართულება / Destination of the products

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტი

Means of transport ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(მიეთითება ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-numbber, name of the ship)

 

ტრანსპორტირების პირობები

Condition of transportation ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

3. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემორე ხელის მომწერი, უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ გასასინჯად წარმოდგენილი მემცენარეობის პროდუქტები:

I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify that subject to examination above mentioned plant products:

– გამოდის ადგილიდან, რომელიც თავისუფალია სებ-ის მიერ აღიარებული სავალდებულო დეკლარაციის ცხოველთა ინფექციური სნეულებებისგან ბოლო 12 თვის განმავლობაში, აგრეთვე ცხოველისა და ფრინველისთვის საშიში სხვა დაავადებებისაგან ბოლო 3 თვის განმავლობაში;

Originated from the area, which is reliable to all diseases declared by the O.I.E. during 12 months and other serious diseases, dungerous for animals and poultry, during the last 3 months;

– არ შეიცავს ენტეროპათოგენულ ეშერიხიებსა და სალმონელებს, ტოქსიგენურ სოკოებს, რაც დადასტურებულია იმ სახელმწიფო ვეტერინარული ლაბორატორიის ექსპერტიზით, რომელსაც აქვს ასეთი გამოკვლევების ჩატარების უფლება.

Do not contain enteropathogenic strains of escherichia end salmonella and toxigenic fungi what is confirmed by the examination in the State Veterinary Laboratory, approved for conducing sich examinations.

 

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means rezognized in Georgia.

 

შედგენილია / Signed on „ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201–––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––                            ბეჭედი / Stamp

 

 

 

 

 

დანართი №7

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERİNER SERTİFİKASI

№000000

საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში გასაგზავნი ძუძუმწოვარი ცხოველების ახალ და გაყინულ ტყავსა და ტყავნედლეულზე

Gürcistan‘dan Türkiye‘ye gönderilecek memeli, tırnaklı hayvanlarınişlem görmüş deri ve postları için.

 

ეს სერტიფიკატი განკუთვნილია მხოლოდ ვეტერინარული მიზნებისათვის.

თურქეთის რესპუბლიკის სასაზღვრო შემოწმების პუნქტში მისვლისას თან უნდა ახლდეს საქონელს.

Bu sertifika sadece veteriner amaçlıdır ve mallar Türk sınır kontrol noktasına ulaşıncaya kadar mallar ilebirlikte bulunmalıdır.

 

1. დანიშნულების ქვეყანა: თურქეთის რესპუბლიკა / Gideceği ülke TÜRKİYE

წარმოშობის ქვეყანა/menşe ülkesi ----------------------------------------------------------------

ქვეყანა-ექსპორტიორი/İhracatçı ülke------------------------------------------------------------

პასუხისმგებელი სამინისტრო/Sorumlu Bakanlık -----------------------------------------------

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო Sertifikayı veren kurum --------------------------------------

 

2. ტყავისა და ტყავნედლეულის იდენტიფიკაცია / Deri ve postların tanımlaması

შეფუთვის სახეობა/Ambalaj türü ----------------------------------------------------------------

შეფუთვის რაოდენობა/Ambalaj sayısı -----------------------------------------------------------

წონა / Net ağırlık ----------------------------------------------------------------------------------

კონტეინერის, სატვირთო მანქანის, ვაგონის ან შეფუთვის ნომერი/ Konteynerin,kamyonun, vagon veya balya mühürlerinin numarası ----------------- მისაბმელი/araç --------------------------------

ტყავი და ტყავნედლეული/derileri veya postları ------------------------------------------------

(საქონლის სახეობა/hayvan türleri) ---------------------------------------------------------------

 

 

3. ტყავისა და ტყავნედლეულის წარმოშობა / Deri veya postların menşei

რეგისტრირებული და ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საწარმოს მისამართი და ვეტერინარული რეგისტრაციის ნომერი/kayıtlı olan ve denetim altında bulunan tesisin adresi ve veteriner kayıt numarası

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4. ტყავისა და ტყავნედლეულის დანიშნულების ადგილი / Derilerin gideceği yer

ტყავი ან ტყავნედლეული/deriler ve postlar ---------------------------------- დან / den მიემართება

(დატვირთვის ადგილი/yukleme yeri)

 

--------------------------------------------------------- თურქეთის რესპუბლიკაში/Türkiye’ye

         (დანიშნულების ადგილი/gideceği yer)

 

გამგზავნის სახელი და მისამართი / Gönderenin adı ve adresi -------------------------------

მიმღების სახელი და მისამართი / Alıcının adı ve adresi --------------------------------------

5. ოფიციალური განაცხადი: / Resmi beyan

1. მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი) ვადასტურებ, რომ ზემოთ მოყვანილი ტყავი და ტყავნედლეული მიღებულია სასაკლაოზე დაკლული საქონლისგან, დაექვემდებარა დაკვლისწინა და დაკვლისშემდგომ შემოწმებას, მას არ გააჩნია ადამიანზე ან ცხოველზე გადამდები საშიში დაავადებები და ის არ არის მიღებული ინფექციური დაავადებების ლიკვიდაციის მიზნით დაკლული ცხოველებისგან; ა) საქონელი შეძენილია და გამოდის იმ ქვეყნიდან (ან ქვეყნის ადმინისტრაციული ტერიტორიიდან), რომელიც გაგზავნამდე სულ ცოტა 12 თვის განმავლობაში თავისუფალი იყო ინფექციური დაავადებებისგან:

Ben, aşağıda imzası bulunan resmi veteriner, yukarıda tanımlanan deri veya postların mezbahada kesilen,ante ve postmortem muayeneye tabi tutulan, insan veya hayvanlara bulaşabilen önemli hastalıklardan arı olarak bulunan ve epizootik hastalıkların eradikasyonu maksadıyla öldürülmemìş hayvanlardan elde edildiğini ve a) Sevkten önceki en az 12 ay süresince Sığır vebası hastalığından arı bir ülkeden ve sevkten önceki en az 12 ay süresince aşağdaki hastalıklardan arı bir veya bir ülkenin bir bölgesinden orijinlendiğini:

თურქული / Şap hastalığı (2); ღორის კლასიკური ჭირი/ Klasik domuz vebası (2)

ღორის აფრიკული ჭირი / Afrika domuz vebası (2);

იქნება მშრალი ან / Kurutulduğunu (1) veya

მშრალად ან სველად დამარილებული გაგზავნამდე 14 დღით ადრე ან

Sevkedilmeden en az 14 gün önce kuru olarak tuzlandığını veya yaş tuzlandığını (1) veya მშრალად ან სველად დამარილებული და ტრანსპორტირების დეკლარაციის შესაბამისად ტყავი და ტყავნედლეული ტრანსპორტირებული იქნება გემით, ტრანსპორტირების ხანგრძლივობა იქნება ისეთი, რომ დამარილებიდან 14 დღის გასვლის შემდეგ ისინი მიაღწევენ თურქეთის რესპუბლიკის საზღვრის საინსპექციო პოსტს ან

----------------------------------- tarihinde kuru tuzlandığını veya yaş tuzlandığını, nakliyecinin beyanına göre deri ve postların gemi ile nakledileceğini ve nakliye süresine göre deri ve postlarınTürk sınır kontrol noktasına ulaşmadan önce en az 14 gün tuzlamaya tabi tutulacaklarını / ya da

(ბ) იქნება მინიმუმ 28 დღის დამარილებული ზღვის წყლით, რომელიც შეიცავს 2% ნატრიუმ ბიკარბონატს ან 2% lik sodyum karbonat içeren deniz tuzunda en az 28 gün tuzlandığını, veya -----------------------

დამარილებული ზღვის წყლით, რომელიც შეიცავს 2% ნატრიუმის ბიკარბონატს და ტრანსპორტირების დეკლარაციის შესაბამისად ტყავი და ტყავნედლეული ტრანსპორტირებული იქნება გემით, ტრანსპორტირების ხანგრძლივობა იქნება ისეთი, რომ დამარილებიდან 28 დღის გასვლის შემდეგ ისინი მიაღწევენ თურქეთის რესპუბლიკის საზღვრის საინსპექციო პოსტს ან /

----------------------------------- tarihinde 2% lik sodyum karbonat içeren deniz tuzunda tuzlandığını, nakliyecinin beyannamesine göre deri ve postların gemi ile nakledileceğini ve nakliye süresine göre deri ve postların Türk sınır kontrol noktasına ulaşmadan önce en az 28 gün tuzlamaya tabitutulacaklarını, veya

42 დღის გამშრალი მინიმუმ 20C -ზე

en az 20C de 42 gün süresince kurutulduğunu;

 

2. გავლილი აქვს ყველა პროცედურა დამუშავების შემდეგ პათოგენური აგენტებით დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად. 2. Uygulanan işlemden sonra patojenik etkenlerle yeniden bulaşmaya karşı tüm önlemlerin alındığını onaylarım.

 

 (შედგენის ადგილი / yer) ----------------- და/de შედგენის თარიღი / tarih) ----- ------------

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი) ხელმოწერა (3) / Resmi Veterinerin imzası) -----------

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი) სახელი / Resmi Veterinerin adı) -----------------------

 

ბეჭედი (3) / Mühür

 

(1) ეს ტყავი და ტყავნედლეული ექვემდებარება გადამუშავებას / Bu deri ve postlar işleme tabi tutulabilir.

(2) წაშალეთ დაავადებები, რომლებიც არ შეესაბამება ცხოველის სახეობას /İlgili hayvan türüne uygun olmayan hastalıkları siliniz.

(3) ხელმოწერის და ბეჭდის ფერი უნდა განსხვავდებოდეს ტექსტის ფერისგან / imza ve mühürün rengi baskı renginden farklı olmalıdır.

იგზავნება სარკინიგზო, საავტომობილო, საჰაერო, საზღვაო სატრანსპორტო საშუალებით (ხაზი გაესვას) Demiryolu. Karayolu ve denizyolu ulaşım vasıtalarıyla gönderilmektedir (Çizgi çizilsin).

 

 

 

ვეტერინარული სერტიფიკატის ყუა

VETERİNER SERTİFİKASI

№ 000000

საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში გასაგზავნი ძუძუმწოვარი ცხოველების ახალ და გაყინულ ტყავსა და ტყავნედლეულზე

Gürcistan‘dan Türkiye‘ye gönderilecek memeli, tırnaklı hayvanlarınişlem görmüş deri ve postları için.

 

ეს სერტიფიკატი განკუთვნილია მხოლოდ ვეტერინარული მიზნებისათვის.

თურქეთის რესპუბლიკის სასაზღვრო შემოწმების პუნქტში მისვლისას თან უნდა ახლდეს საქონელს.

Bu sertifika sadece veteriner amaçlıdır ve mallar Türk sınır kontrol noktasına ulaşıncaya kadar mallar ilebirlikte bulunmalıdır.

 

1. დანიშნულების ქვეყანა: თურქეთის რესპუბლიკა / Gideceği ülke TÜRKİYE

წარმოშობის ქვეყანა/menşe ülkesi ------------------------------------------------------------------

ქვეყანა-ექსპორტიორი/İhracatçı ülke---------------------------------------------------------------

პასუხისმგებელი სამინისტრო/Sorumlu Bakanlık ------------------------------------------------

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო Sertifikayı veren kurum ----------------------------------------

 

2. ტყავისა და ტყავნედლეულის იდენტიფიკაცია / Deri ve postların tanımlaması

შეფუთვის სახეობა/Ambalaj türü ------------------------------------------------------------------

შეფუთვის რაოდენობა/Ambalaj sayısı -------------------------------------------------------------

წონა / Net ağırlık --------------------------------------------------------------------------------------

კონტეინერის, სატვირთო მანქანის, ვაგონის ან შეფუთვის ნომერი/ Konteynerin,kamyonun, vagon veya balya mühürlerinin numarası ----------------- მისაბმელი/araç ------------------------------

ტყავი და ტყავნედლეული/derileri veya postları ----------------------------------------------------

(საქონლის სახეობა/hayvan türleri) -------------------------------------------------------------------

 

3. ტყავისა და ტყავნედლეულის წარმოშობა / Deri veya postların menşei

რეგისტრირებული და ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საწარმოს მისამართი და ვეტერინარული რეგისტრაციის ნომერი/kayıtlı olan ve denetim altında bulunan tesisin adresi ve veteriner kayıt numarası

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4. ტყავისა და ტყავნედლეულის დანიშნულების ადგილი / Derilerin gideceği yer

ტყავი ან ტყავნედლეული/deriler ve postlar -------------------------------- დან / den მიემართება

(დატვირთვის ადგილი/yükleme yeri)

 

--------------------------------------------------------------თურქეთის რესპუბლიკაში/Türkiye’ye

          (დანიშნულების ადგილი/gideceği yer)

 

გამგზავნის სახელი და მისამართი / Gönderenin adı ve adresi -----------------------------------

მიმღების სახელი და მისამართი / Alıcının adı ve adresi ------------------------------------------

 

5. ოფიციალური განაცხადი: / Resmi beyan

1. მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი) ვადასტურებ, რომ ზემოთ მოყვანილი ტყავი და ტყავნედლეული მიღებულია სასაკლაოზე დაკლული საქონლისგან, დაექვემდებარა დაკვლისწინა და დაკვლისშემდგომ შემოწმებას, მას არ გააჩნია ადამიანზე ან ცხოველზე გადამდები საშიში დაავადებები და ის არ არის მიღებული ინფექციური დაავადებების ლიკვიდაციის მიზნით დაკლული ცხოველებისგან; ა) საქონელი შეძენილია და გამოდის იმ ქვეყნიდან (ან ქვეყნის ადმინისტრაციული ტერიტორიიდან), რომელიც გაგზავნამდე სულ ცოტა 12 თვის განმავლობაში თავისუფალი იყო ინფექციური დაავადებებისგან:

Ben, aşağıda imzası bulunan resmi veteriner, yukarıda tanımlanan deri veya postların mezbahada kesilen,ante ve postmortem muayeneye tabi tutulan, insan veya hayvanlara bulaşabilen önemli hastalıklardan arı olarak bulunan ve epizootik hastalıkların eradikasyonu maksadıyla öldürülmemìş hayvanlardan elde edildiğini ve a) Sevkten önceki en az 12 ay süresince Sığır vebası hastalığından arı bir ülkeden ve sevkten önceki en az 12 ay süresince aşağdaki hastalıklardan arı bir veya bir ülkenin bir bölgesinden orijinlendiğini:

თურქული / Şap hastalığı (2); ღორის კლასიკური ჭირი / Klasik domuz vebası (2)

ღორის აფრიკული ჭირი / Afrika domuz vebası (2);

იქნება მშრალი ან / Kurutulduğunu (1) veya

მშრალად ან სველად დამარილებული გაგზავნამდე 14 დღით ადრე ან

Sevkedilmeden en az 14 gün önce kuru olarak tuzlandığını veya yaş tuzlandığını (1) veya მშრალად ან სველად დამარილებული და ტრანსპორტირების დეკლარაციის შესაბამისად ტყავი და ტყავნედლეული ტრანსპორტირებული იქნება გემით, ტრანსპორტირების ხანგრძლივობა იქნება ისეთი, რომ დამარილებიდან 14 დღის გასვლის შემდეგ ისინი მიაღწევენ თურქეთის რესპუბლიკის საზღვრის საინსპექციო პოსტს ან

----------------------------------- tarihinde kuru tuzlandığını veya yaş tuzlandığını, nakliyecinin beyanına göre deri ve postların gemi ile nakledileceğini ve nakliye süresine göre deri ve postlarınTürk sınır kontrol noktasına ulaşmadan önce en az 14 gün tuzlamaya tabi tutulacaklarını / ya da

(ბ) იქნება მინიმუმ 28 დღის დამარილებული ზღვის წყლით, რომელიც შეიცავს 2% ნატრიუმ ბიკარბონატს ან 2% lik sodyum karbonat içeren deniz tuzunda en az 28 gün tuzlandığını, veya --------

დამარილებული ზღვის წყლით, რომელიც შეიცავს 2% ნატრიუმის ბიკარბონატს და ტრანსპორტირების დეკლარაციის შესაბამისად ტყავი და ტყავნედლეული ტრანსპორტირებული იქნება გემით, ტრანსპორტირების ხანგრძლივობა იქნება ისეთი, რომ დამარილებიდან 28 დღის გასვლის შემდეგ ისინი მიაღწევენ თურქეთის რესპუბლიკის საზღვრის საინსპექციო პოსტს ან /

----------------------------------- tarihinde 2% lik sodyum karbonat içeren deniz tuzunda tuzlandığını, nakliyecinin beyannamesine göre deri ve postların gemi ile nakledileceğini ve nakliye süresine göre deri ve postların Türk sınır kontrol noktasına ulaşmadan önce en az 28 gün tuzlamaya tabitutulacaklarını, veya

42 დღის გამშრალი მინიმუმ 20C -ზე

en az 20C de 42 gün süresince kurutulduğunu;

 

2. გავლილი აქვს ყველა პროცედურა დამუშავების შემდეგ პათოგენური აგენტებით დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად. 2. Uygulanan işlemden sonra patojenik etkenlerle yeniden bulaşmaya karşı tüm önlemlerin alındığını onaylarım.

 

 (შედგენის ადგილი / yer) ----------------- და/შედგენის თარიღი / tarih) ----- ------------------

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი) ხელმოწერა (3) / Resmi Veterinerin imzası) --------------

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი) სახელი / Resmi Veterinerin adı) --------------------------

 

ბეჭედი (3) / Mühür

 

(1) ეს ტყავი და ტყავნედლეული ექვემდებარება გადამუშავებას / Bu deri ve postlar işleme tabi tutulabilir.

(2) წაშალეთ დაავადებები, რომლებიც არ შეესაბამება ცხოველის სახეობას /İlgili hayvan türüne uygun olmayan hastalıkları siliniz.

(3) ხელმოწერის და ბეჭდის ფერი უნდა განსხვავდებოდეს ტექსტის ფერისგან / imza ve mühürün rengi baskı renginden farklı olmalıdır.

იგზავნება სარკინიგზო, საავტომობილო, საჰაერო, საზღვაო სატრანსპორტო საშუალებით (ხაზი გაესვას)Demiryolu. Karayolu ve denizyolu ulaşım vasıtalarıyla gönderilmektedir (Çizgi çizilsin).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი №8

 

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ თევზზე, ზღვის პროდუქტებსა და მათგან მიღებულ მზა ნაწარმზე

For fish end seafood and products of their processing intended for human consumption

exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

პროდუქციის წარმოშობის ქვეყანა

Country of origin –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ექსპორტიორი ქვეყანა

Exporter country –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ექსპორტიორის დასახელება და მისამართი

Name and address of the exporter ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტი

Means of transport –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(მიეთითება ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-number, name of ship)

 

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1. პროდუქციის იდენტიფიკაცია / Identification of the product

პროდუქციის დასახელება

Name of product –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

პროდუქციის დამზადების თარიღი

Date of production ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შეფუთვა / Type of packing ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ადგილების რაოდენობა / Number of packages ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

წონა ნეტო / Net weight ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ნიშანდება (მარკირება) / Identification marks –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შენახვისა და გადაზიდვის პირობები

Conditions of storage and transportation –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

2. პროდუქციის წარმოშობა / Origin of the products:

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(კომპეტენტური ორგანოს მიერ დარეგისტრირებული და სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს დასახელება და მისამართი, რომელსაც გააჩნია აღნიშნული პროდუქციის ექსპორტის უფლება)

(Name and address of the business operator registered  by the competent authority, subject to state control and having permission for export)

 

 მცურავი ბაზის /factory vessel: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

სამრეწველო მაცივრის/cold store:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

3. პროდუქციის საკვებად ვარგისიანობის დადასტურება / Approving for human consumption

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ შემდეგს:

I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify, that:

საქართველოდან ექსპორტირებული ახალი (ცოცხალი) გაყინული თევზი, ზღვის პროდუქტები და მათგან მიღებული მზა ნაწარმი, განკუთვნილი ადამიანის საკვებად, დამზადებულია საწარმოში, რომელსაც გააჩნია უფლება აღნიშნული პროდუქციის ექსპორტზე და იმყოფება მისი მუდმივი ზედამხედველობის ქვეშ.

Live chilled and frozen fish seafood and products of the processing subjected to treatment, intended for human consumption, were produced in establishment approved by the Official Authority for supplying their production for export end operating under its supervision.

თევზი და ზღვის პროდუქტები გამოდიან საწარმოდან, რომელზედაც არ იყო დადებული შეზღუდვები ცხოველების ჯანმრთელობის მხრივ. Fish and seafood originate from establishments which were not subject to any restriction.

ზღვის და მტკნარი წყლის სარეწაო თევზი, აგრეთვე ზღვის პროდუქტები საქართველოში საამისოდ უფლებამოსილი სამსახურის მიერ გამოკვლეულ იქნა ჰელმინთების, ბაქტერიული და ვირუსული ინფექციების არსებობაზე საქართველოში გამოყენებული (მიღებული) მეთოდებით Commercial sea and fresh-water fish and sea food were examined by Official Authority of Georgia for presence of helminthes, bacteriological and viral infections by methods, which are used in Georgia.

დასაშვები ნორმის ფარგლებში ჰელმინთების არსებობის შემთხვევაში თევზი გაუვნებელდა არსებული მეთოდებით. If there are some helminthes in acceptable limits the fish is inactivated by the current methods.

საექსპორტოდ გაყინულ თევზსა და ზღვის პროდუქტებს პროდუქციის სიღრმეში გააჩნიათ ტემპერატურა არა უმეტეს მინუს 18 გრადუსისა. არ არიან მოთესილი სალმონელებით ან სხვა ბაქტერიული ინფექციის აღმძვრელებით, არ გააჩნიათ გადამდები დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ცვლილებები, არაკეთილხარისხიანი ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები, არ დაექვემდებარებიან დეფრომატაციას შენახვის პერიოდში, არ დამუშავებულან მღებავი და მძაფრი სუნის მქონე ნივთიერებებით, მაიონიზირებელი დასხივებითა და ულტრაიისფერი სხივებით. Frozen fish and seafood have a temperature not exceeding 18 degrees Celsius; are not contaminated by salmonella and other pathogen bacteria; show no typical changes on fish infectious diseases by post and ante mortem examination of fish; during storage and transportation period have not been defrosted; have not been treated with coloring and adoring substances, ionizing and ultraviolet rays.

ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზის ჩატარების შედეგად, ზღვისა და მტკნარი წყლის თევზი, ზღვის პროდუქტები და მათგან მიღებული მზა ნაწარმი მიჩნეულია ადამიანისათვის ვარგის საკვებად. ისინი არ შეიცავენ ნატურალურ ან სინთეტიკურ ესტროგენულ, ჰორმონალურ ნივთიერებებს, თირეოსტატიკურ პრეპარატებს, ანტიბიოტიკებს, პესტიციდებს, აგრეთვე სამკურნალო საშუალებებს. As a result of Veterinary-sanitary inspection, sea-fish, fresh-water f'ish, seafood and ready products are considered safe for human consumption and their organoleptic quality is satisfactory and they do not contain natural or synthetic estrogenic and hormonal substances, thyreostatics, antibiotics and other drugs.

თევზის, ზღვის პროდუქტებისა და მათგან მიღებული მზა ნაწარმის მიკრობიოლოგიური, ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური და რადიოლოგიური მაჩვენებლები შეესაბამებიან წესებსა და მოთხოვნებს. Microbiological, chemical, toxicological and radiological characteristics of fish, seafood and finished products are in compliance with actual veterinary and sanitary rules and requirements of Georgia.

შეფუთული პროდუქცია მარკირებულია, სამარკერე ეტიკეტი შეფუთვაზე ისეა დაწებებული, რომ შეფუთვის გახსნა შეუძლებელია სამარკე ეტიკეტის მთლიანობის დარღვევის გარეშე. Product must have official health mark on package and block. Stamped label must be placed on package in a way to ensure that opening of package is impossible without breaking the label.

ტარა და შესაფუთი მასალა ერთჯერადია და შეესაბამება ჰიგიენურ მოთხოვნებს. Single use containers and packaging material comply with hygienic requirements.

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means rezognized in Georgia.

 

შედგენილია / Signed on “ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201––

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 (თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––                          ბეჭედი / Stamp

 

 

 

ვეტერინარული სერტიფიკატის ყუა

COUNTERFOIL OF VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ თევზზე, ზღვის პროდუქტებსა და მათგან მიღებულ მზა ნაწარმზე

For fish end seafood and products of their processing intended for human consumption

exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

პროდუქციის წარმოშობის ქვეყანა

Country of origin ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ექსპორტიორი ქვეყანა

Exporter country ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ექსპორტიორის დასახელება და მისამართი

Name and address of the exporter –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტი

Means of transport –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 (მიეთითება ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-number, name of ship)

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1. პროდუქციის იდენტიფიკაცია / Identification of the product

პროდუქციის დასახელება

Name of product ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

პროდუქციის დამზადების თარიღი

Date of production –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შეფუთვა / Type of packing ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ადგილების რაოდენობა / Number of packages –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

წონა ნეტო / Net weight –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ნიშანდება (მარკირება) / Identification marks ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შენახვისა და გადაზიდვის პირობები

Conditions of storage and transportation ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

2. პროდუქციის წარმოშობა / Origin of the products:

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(კომპეტენტური ორგანოს მიერ დარეგისტრირებული და სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს დასახელება და მისამართი, რომელსაც გააჩნია აღნიშნული პროდუქციის ექსპორტის უფლება)

(Name and address of the business operator registered  by the competent authority, subject to state control and having permission for export)

მცურავი ბაზის /factory vessel: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

სამრეწველო მაცივრის/cold store:––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––

 

3. პროდუქციის საკვებად ვარგისიანობის დადასტურება / Approving for human consumption

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ შემდეგს:

I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify, that:

– საქართველოდან ექსპორტირებული ახალი (ცოცხალი) გაყინული თევზი, ზღვის პროდუქტები და მათგან მიღებული მზა ნაწარმი, განკუთვნილი ადამიანის საკვებად, დამზადებულია საწარმოში, რომელსაც გააჩნია უფლება აღნიშნული პროდუქციის ექსპორტზე და იმყოფება მისი მუდმივი ზედამხედველობის ქვეშ.

Live chilled and frozen fish seafood and products of the processing subjected to treatment, intended for human consumption, were produced in establishment approved by the Official Authority for supplying their production for export end operating under its supervision.

– თევზი და ზღვის პროდუქტები გამოდიან საწარმოდან, რომელზედაც არ იყო დადებული შეზღუდვები ცხოველების ჯანმრთელობის მხრივ. Fish and seafood originate from establishments which were not subject to any restriction.

– ზღვის და მტკნარი წყლის სარეწაო თევზი, აგრეთვე ზღვის პროდუქტები საქართველოში საამისოდ უფლებამოსილი სამსახურის მიერ გამოკვლეულ იქნა ჰელმინთების, ბაქტერიული და ვირუსული ინფექციების არსებობაზე საქართველოში გამოყენებული (მიღებული) მეთოდებით Commercial sea and fresh-water fish and sea food were examined by Official Authority of Georgia for presence of helminthes, bacteriological and viral infections by methods, which are used in Georgia.

დასაშვები ნორმის ფარგლებში ჰელმინთების არსებობის შემთხვევაში თევზი გაუვნებელდა არსებული მეთოდებით. If there are some helminthes in acceptable limits the fish is inactivated by the current methods.

საექსპორტოდ გაყინულ თევზსა და ზღვის პროდუქტებს პროდუქციის სიღრმეში გააჩნიათ ტემპერატურა არა უმეტეს მინუს 18 გრადუსისა. არ არიან მოთესილი სალმონელებით ან სხვა ბაქტერიული ინფექციის აღმძვრელებით, არ გააჩნიათ გადამდები დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ცვლილებები, არაკეთილხარისხიანი ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები, არ დაექვემდებარებიან დეფრომატაციას შენახვის პერიოდში, არ დამუშავებულან მღებავი და მძაფრი სუნის მქონე ნივთიერებებით, მაიონიზირებელი დასხივებითა და ულტრაიისფერი სხივებით. Frozen fish and seafood have a temperature not exceeding 18 degrees Celsius; are not contaminated by salmonella and other pathogen bacteria; show no typical changes on fish infectious diseases by post and ante mortem examination of fish; during storage and transportation period have not been defrosted; have not been treated with coloring and adoring substances, ionizing and ultraviolet rays.

ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზის ჩატარების შედეგად, ზღვისა და მტკნარი წყლის თევზი, ზღვის პროდუქტები და მათგან მიღებული მზა ნაწარმი მიჩნეულია ადამიანისათვის ვარგის საკვებად. ისინი არ შეიცავენ ნატურალურ ან სინთეიკურ ესტროგენულ, ჰორმონალურ ნივთიერებებს, თირეოსტატიკურ პრეპარატებს, ანტიბიოტიკებს, პესტიციდებს, აგრეთვე სამკურნალო საშუალებებს. As a result of Veterinary-sanitary inspection, sea-fish, fresh-water f'ish, seafood and ready products are considered safe for human consumption and their organoleptic quality is satisfactory and they do not contain natural or synthetic estrogenic and hormonal substances, thyreostatics, antibiotics and other drugs.

თევზის, ზღვის პროდუქტებისა და მათგან მიღებული მზა ნაწარმის მიკრობიოლოგიური, ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური და რადიოლოგიური მაჩვენებლები შეესაბამებიან წესებსა და მოთხოვნებს. Microbiological, chemical, toxicological and radiological characteristics of fish, seafood and finished products are in compliance with actual veterinary and sanitary rules and requirements of Georgia.

შეფუთული პროდუქცია მარკირებულია, სამარკერე ეტიკეტი შეფუთვაზე ისეა დაწებებული, რომ შეფუთვის გახსნა შეუძლებელია სამარკე ეტიკეტის მთლიანობის დარღვევის გარეშე. Product must have official health mark on package and block. Stamped label must be placed on package in a way to ensure that opening of package is impossible without breaking the label.

ტარა და შესაფუთი მასალა ერთჯერადია და შეესაბამება ჰიგიენურ მოთხოვნებს. Single use containers and packaging material comply with hygienic requirements.

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means rezognized in Georgia.

 

შედგენილია / Signed on „––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                          (თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––                                              ბეჭედი / Stamp

 

 დანართი №9

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ თაფლსა და მეფუტკრეობის პროდუქციაზე

For honey and beekeeping products exported from Georgia

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო:

Issued by: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1. პროდუქტის იდენტიფიკაცია / Identification of the product(s)

პროდუქციის დასახელება

Name of the product –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ადგილების რაოდენობა

Number of packages ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შეფუთვა

Type of packing ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მარკირება

Labeling ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

წონა ნეტო

Net weight –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შენახვის და გადაზიდვის პირობები

Conditions of storage and transportation ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(დაკონსერვების სახე, ტემპერატურა და ა. შ./ Type of conservation, temperature end etc)

 

2. პროდუქციის წარმოშობა / Origin of the product(s)

ექსპორტიორის დასახელება და მისამართი

Name and address of the exporter –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

3. პროდუქციის დანიშნულება / Destination of the product(s)

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიმღების დასახელება და მისამართი

Name and address of the consignee –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტი

Means of transport: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის დასახელება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-number, name of the ship)

 

4. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი) ვადასტურებ, რომ შესამოწმებლად წარმოდგენილი ზემოთ აღნიშნული პროდუქტი მიღებულია ჯანმრთელი ფუტკრისაგან და გამოდის ცხოველთა და ფუტკრის ინფექციური დააავადებების მხრივ კეთილსაიმედო მეურნეობიდან (რეგიონიდან), სადაც არ დაფიქსირებულა:

– თურქული – ბოლო 12 თვის განმავლობაში და ღორის აფრიკული ჭირი – ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე;

– აკარიოზი, ნოზემატოზი – ბოლო 6 თვის განმავლობაში მეურნეობაში;

– ვაროატოზი, ამერიკული და ევროპული სიდამპლე – ბოლო 2 წლის განმავლობაში მეურნეობაში.

თაფლი, მეფუტკრეობის პროდუქტი წარმოებულია სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მუდმივი კონტროლის ქვეშ მყოფ საწარმოში, რომელსაც გააჩნია ექსპორტის უფლება და აკმაყოფილებს საქართველოს ვეტერინარულ მოთხოვნებს. თაფლი, მეფუტკრეობის პროდუქტი მიჩნეულია ადამიანისათვის საკვებად ვარგისად და არ გააჩნია ცვლილებები ორგანოლეპტიკურ მაჩვენებლებში, არ შეიცავს ანტიბიოტიკებს, შემავსებლებს, საღებავებს და აღნიშნული პროდუქტისათვის არადამახასიათებელ მექანიკურ მინარევებს.

იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნით თაფლი გაგზავნის წინ, 201–– წ. “–––” ––––––––––––– გამოკვლეულია რადიოაქტიურ დაბინძურებაზე შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც გააჩნია ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება. რადიოაქტიური დაბინძურების დონე გამოკვლევით არ აღემატება ----------- ბეკერელ/კგ-ს.

I, the undersigned authorized person (veterinarian) certify, that above mentioned product subjected to examination is originated from healthy bee and comes from establishments (districts), which are free from animal and bee infection diseases, among them are:

– Food and Mouth Disease during last 12 month and African Swine Fever during last 3 years on the territory of the country;

– Acariasis and Nozematosis during last 6 month;

– Varroatosis, American and European Mould during last 2 years;

Honey and beekeeping products are produced in the establishments which are under supervision of the state veterinary service, have export permission and correspond veterinary requirements of Georgia. Honey and beekeeping products are suitable for human consumption and there are no changes in the organoleptic indicators, not containing antibiotics, bulking agents, staining agents and mechanical admixtures which are uncharacteristic for above mentioned products.

By the demand of the importing country honey before shipment on ––––––––––––––”–––“, 201––, were tested for radio-active contamination in the appropriate laboratory permited to conduct such tests; the level of contamination did not exceed ----- bk/kg.

 

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means rezognized in Georgia.

 

შედგენილია / Signed on „ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

 

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––                             ბეჭედი / Stamp

 

ვეტერინარული სერტიფიკატის ყუა

COUNTERFOIL OF VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ თაფლსა და მეფუტკრეობის პროდუქციაზე

For honey and beekeeping products exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო:

Issued by: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1. პროდუქტის იდენტიფიკაცია / Identification of the product(s)

პროდუქციის დასახელება

Name of the product ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ადგილების რაოდენობა

Number of packages ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შეფუთვა

Type of packing ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მარკირება

Labeling –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

წონა ნეტო

Net weight –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შენახვის და გადაზიდვის პირობები

Conditions of storage and transportation ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

         (დაკონსერვების სახე, ტემპერატურა და ა. შ./ Type  of conservation, temperature end etc)

 

2. პროდუქციის წარმოშობა / Origin of the product(s)

ექსპორტიორის დასახელება და მისამართი

Name and address of the exporter –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

3. პროდუქციის დანიშნულება / Destination of the product(s)

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიმღების დასახელება და მისამართი

Name and address of the consignee ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტი

Means of transport: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის დასახელება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-number, name of the ship)

 

4. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი) ვადასტურებ, რომ შესამოწმებლად წარმოდგენილი ზემოთ აღნიშნული პროდუქტი მიღებულია ჯანმრთელი ფუტკრისაგან და გამოდის ცხოველთა და ფუტკრის ინფექციური დააავადებების მხრივ კეთილსაიმედო მეურნეობიდან (რეგიონიდან), სადაც არ დაფიქსირებულა:

– თურქული – ბოლო 12 თვის განმავლობაში და ღორის აფრიკული ჭირი – ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე;

– აკარიოზი, ნოზემატოზი – ბოლო 6 თვის განმავლობაში მეურნეობაში;

– ვაროატოზი, ამერიკული და ევროპული სიდამპლე – ბოლო 2 წლის განმავლობაში მეურნეობაში.

თაფლი, მეფუტკრეობის პროდუქტი წარმოებულია სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მუდმივი კონტროლის ქვეშ მყოფ საწარმოში, რომელსაც გააჩნია ექსპორტის უფლება და აკმაყოფილებს საქართველოს ვეტერინარულ მოთხოვნებს. თაფლი, მეფუტკრეობის პროდუქტი მიჩნეულია ადამიანისათვის საკვებად ვარგისად და არ გააჩნია ცვლილებები ორგანოლეპტიკურ მაჩვენებლებში, არ შეიცავს ანტიბიოტიკებს, შემავსებლებს, საღებავებს და აღნიშნული პროდუქტისათვის არადამახასიათებელ მექანიკურ მინარევებს.

იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნით თაფლი გაგზავნის წინ, 201–– წ. “–––” ––––––––––––– გამოკვლეულია რადიოაქტიურ დაბინძურებაზე შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც გააჩნია ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება. რადიოაქტიური დაბინძურების დონე გამოკვლევით არ აღემატება ----------- ბეკერელ/კგ-ს.

 

I, the undersigned authorized person (veterinarian) certify, that above mentioned product subjected to examination is originated from healthy bee and comes from establishments (districts), which are free from animal and bee infection diseases, among them are:

– Food and Mouth Disease during last 12 month and African Swine Fever during last 3 years on the territory of the country;

– Acariasis and Nozematosis during last 6 month;

– Varroatosis, American and European Mould during last 2 years;

Honey and beekeeping products are produced in the establishments which are under supervision of the state veterinary service, have export permission and correspond veterinary requirements of Georgia. Honey and beekeeping products are suitable for human consumption and there are no changes in the organoleptic indicators, not containing antibiotics, bulking agents, staining agents and mechanical admixtures which are uncharacteristic for above mentioned products.

By the demand of the importing country honey before shipment on –––––––––––– „–––“, 201––, were tested for radio-active contamination in the appropriate laboratory permited to conduct such tests; the level of contamination did not exceed ----- bk/kg.

 

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means rezognized in Georgia.

 

შედგენილია / Signed on „ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 (თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––                        ბეჭედი / Stamp

 

 დანართი №10

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ სასურსათო კვერცხსა და კვერცხის ფხვნილზე

Table eggs and egg powder exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1. პროდუქტის იდენტიფიკაცია / Identification of products

პროდუქციის დასახელება

Name of the product ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ადგილების რაოდენობა

Number of packages –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შეფუთვა

Type of packing –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მარკირება

Identification marks –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

წონა, ნეტო (კგ)

Net weight (kg) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შენახვისა და გადაზიდვის პირობები

Conditions of storage and transportation ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(დაკონსერვების სახე, ტემპერატურა და ა.შ.)

(Kind of conservation, temperature and e.t.c.)

 

2. პროდუქციის წარმოშობა / Origin of the products

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

3. პროდუქციის დანიშნულება / Destination of the product

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიმღების დასახელება და მისამართი

Name and address of consignee ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტი

Means of transport –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(The number of the wagon, truck, flight-number, name of the ship)

 

4. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი, უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ შემოწმებისათვის წარმოდგენილი სასურსათო კვერცხი მიღებულია ჯანმრთელი ფრინველისაგან და გამოდის იმ რეგიონიდან (მეურნეობიდან), სადაც არ დაფიქსირებულა ფრინველის ინფექციური დაავადებები, მათ შორის:

I, the undersigned authorized person (veterinarian) certify that table eggs applied for checking are originated from healthy birds and come from districts and farms, which are free from:

– ფრინველის გრიპი ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

Avian influenza last 12 month;

ორნიტოზი (ფსიტაკოზი), ნიუკასლის დაავადება, სალმონელოზი, პარვოვირუსული ინფექცია, ინფექციური ლარინგოტრაქეიტი, ინფექციური ენცეფალომიელიტი და ტუბერკულოზი – ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

Ornitosis (psittacosis), Newcastle Disease, Salmonellosis, parvovirus infectious, Avian infectious laringotracheitis, Encephalomyelitis infectious, tuberculosis last 6 month;

ქვეყნის მთელი ტერიტორია ბოლო 3 წლის განმავლობაში თავისუფალია ღორის აფრიკული ჭირისაგან და ბოლო 12 თვის განმავლობაში თურქულისაგან;

African Swine Fever whole territory of the country last 3 years and FMD last 12 month;

სასურსათო კვერცხის მოწოდება მოხდა საწარმოდან, რომელსაც გააჩნია უფლება ექსპორტზე და რომელიც იმყოფება მუდმივი ვეტერინარული ზედამხედველობის ქვეშ და ვეტერინარული სანიტარიული ექსპერტიზის შედეგებით მიჩნეულია ადამიანის საკვებად ვარგისად;

Table eggs derive from the farm which has export permision from the official veterinary service and is under permanent veterinary supervision. According to the veterinary-sanitary expertise eggs are considered safe for human consumption.

გამოყენებული ტარა და შესაფუთი მასალა აკმაყოფილებს აუცილებელ ჰიგიენურ-სანიტარიულ მოთხოვნებს;

Single – use containers and packing materials comply with principal hygienic requirements;

იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნით სასურსათო კვერცხი გაგზავნის წინ, 201–– წ. „–––” –––––––––––– გამოკვლეულია რადიოაქტიურ დაბინძურებაზე შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც გააჩნია ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება. რადიოაქტიური დაბინძურების დონე გამოკვლევით არ აღემატება ----------- ბეკერელ/კგ-ს.

By the demand of the importer country table eggs before shipment on ––––––––––––– „–––“, 201––, were tested for radio-active contamination in the appropriate laboratory permited to conduct such tests; the level of contamination did not exceed ----- bk/kg.

 

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means, approved in Georgia.

 

შედგენილია / Signed on „ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201–––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                          (თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––                            ბეჭედი / Stamp

 

ვეტერინარული სერტიფიკატის ყუა

COUNTERFOIL OF VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ სასურსათო კვერცხსა და კვერცხის ფხვნილზე

Table eggs and egg powder exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1. პროდუქტის იდენტიფიკაცია / Identification of products

პროდუქციის დასახელება

Name of the product ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ადგილების რაოდენობა

Number of packages ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შეფუთვა

Type of packing ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მარკირება

Identification marks –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

წონა, ნეტო (კგ)

Net weight (kg) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შენახვისა და გადაზიდვის პირობები

Conditions of storage and transportation –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                          (დაკონსერვების სახე, ტემპერატურა და ა.შ.)  (Kind of conservation, temperature and e.t.c.)

 

 2. პროდუქციის წარმოშობა / Origin of the products

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 3. პროდუქციის დანიშნულება / Destination of the product

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიმღების დასახელება და მისამართი

Name and address of consignee –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტი

Means of transport ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(The number of the wagon, truck, flight-number, name of the ship)

 

4. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი, უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ შემოწმებისათვის წარმოდგენილი სასურსათო კვერცხი მიღებულია ჯანმრთელი ფრინველისაგან და გამოდის იმ რეგიონიდან (მეურნეობიდან), სადაც არ დაფიქსირებულა ფრინველის ინფექციური დაავადებები, მათ შორის:

I, the undersigned authorized person (veterinarian) certify that table eggs applied for checking are originated from healthy birds and come from districts and farms, which are free from:

ფრინველის გრიპი ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

Avian influenza last 12 month;

ორნიტოზი (ფსიტაკოზი), ნიუკასლის დაავადება, სალმონელოზი, პარვოვირუსული ინფექცია, ინფექციური ლარინგოტრაქეიტი, ინფექციური ენცეფალომიელიტი და ტუბერკულოზი – ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

Ornitosis (psittacosis), Newcastle Disease, Salmonellosis, parvovirus infectious, Avian infectious laringotracheitis, Encephalomyelitis infectious, tuberculosis last 6 month;

ქვეყნის მთელი ტერიტორია ბოლო 3 წლის განმავლობაში თავისუფალია ღორის აფრიკული ჭირისაგან და ბოლო 12 თვის განმავლობაში თურქულისაგან;

African Swine Fever whole territory of the country last 3 years and FMD last 12 month;

სასურსათო კვერცხის მოწოდება მოხდა საწარმოდან, რომელსაც გააჩნია უფლება ექსპორტზე და რომელიც იმყოფება მუდმივი ვეტერინარული ზედამხედველობის ქვეშ და ვეტერინარული სანიტარიული ექსპერტიზის შედეგებით მიჩნეულია ადამიანის საკვებად ვარგისად;

Table eggs derive from the farm which has export permision from the official veterinary service and is under permanent veterinary supervision. According to the veterinary-sanitary expertise eggs are considered safe for human consumption.

გამოყენებული ტარა და შესაფუთი მასალა აკმაყოფილებს აუცილებელ ჰიგიენურ-სანიტარიულ მოთხოვნებს;

Single – use containers and packing materials comply with principal hygienic requirements;

 

იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნით სასურსათო კვერცხი გაგზავნის წინ, 201–– წ. „–––” –––––––გამოკვლეულია რადიოაქტიურ დაბინძურებაზე შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც გააჩნია ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება. რადიოაქტიური დაბინძურების დონე გამოკვლევით არ აღემატება ----------- ბეკერელ/კგ-ს.

By the demand of the importer country table eggs before shipment on ––––––––––––”–––“, 201––, were tested for radio-active contamination in the appropriate laboratory permited to conduct such tests; the level of contamination did not exceed ----- bk/kg.

 

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means, approved in Georgia.

 

შედგენილია / Signed on „––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201–––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                          (თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature ––––––––––––––––––––                        ბეჭედი / Stamp

 დანართი №11

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ისრაელის სახელმწიფოში ექსპორტირებულ საკლავ დაკოდილ ცხვარზე Veterinary Health Certificate to accompany castrated Sheep for fattening from Georgia to Israel

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by ----------------------------------------------------------------------------------

 

1. ცხოველთა იდენტიფიკაცია / Identification of the animal(s)

 

ოფიციალური ყურის ნიშანი

Official earmark

სახეობა

Breed

ასაკი

Age

 

 

 

 

2. ცხოველთა წარმოშობა / Origin of the animal(s)

 

ექსპორტიორის სახელი და მისამართი

Name and address of exporter ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ცხოველთა წარმომავლობის ადგილი

Place of origin of the animal(s) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

3. ცხოველთა დანიშნულების ადგილი / Destination of the animal(s)

 

მიმღების სახელი და მისამართი

Name and address of consignee ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტის სახეობა და იდენტიფიკაცია:

Nature and identification of means of transport: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

4. დეკლარაცია / Declaration

 

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ:

I, undersigned, official veterinarian, hereby certify that:

 

1. საქართველო ოფიციალურად თავისუფალია თურქულის, თხის კონტაგიოზური პლევროპნევმონიის, ყვავილისა და წვრილფეხა პირუტყვის ჭირისგან.

Georgia is officially free from foot and mouth disease (FMD), contagious caprine pleuropneumonia (CCPP), Sheep pox and Peste des Petits Ruminants (PPR).

2. საექსპორტო ცხვარი დაბადებულია და გაზრდილია საქართველოში.

The sheep for export were born and raised in Georgia.

3. ცხვრის სადგომებში ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა სკრეპი, ღრუბლისებური ენცეფალოპათია, ცხვრის ფილტვის ადენომატოზი და ცხვრის ადენოკარცინომა.

Scrapie, Sheep Pulmonary Adenomatosis and Nasal Adenocarcinoma have not been reported on the premises of origin for the past 10 years.

4. საქართველოდან გასაყვანი ცხვარი იმყოფებოდა ბლუტანგისაგან თავისუფალ ზონაში და აკაბენის ვირუსისგან თავისუფალ ტერიტორიაზე, ექსპორტამდე არანაკლებ 60 დღის განმავლობაში.

The sheep for export were kept in the Georgia bluetongue virus free zone, and territory that has been free from Akabane virus, for 60 days immediately prior to export.

5. საექსპორტო ცხვარი გამოდის ფარებიდან, სადაც კლინიკური ან/და სხვა ნიშნებით ბოლო 36 თვის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა შემდეგი დაავადებები: ბრუცელოზი, ტუბერკულოზი, პარატუბერკულოზი, ჩლიქის სიდამპლე, ცოფი, აუესკის დაავადება, სალმონელა აბორტუს ოვისი, მაედი-ვისნა და კონტაგიოზური აგალაქტია.

The sheep for export originate from flocks in which no clinical and/or other evidence of the following diseases has been detected during the past 36 months: brucellosis, tuberculosis, paratubarculosis, footrot, rabies, Aujeszky's disease, Salmonella abortusovis, Maedi-visna, and contagious agalactia.

6. NSP-ის აღმოსაჩენი ტესტით ყველა ცხვარი უარყოფითად მორეაგირეა თურქულის დაავადებაზე.

All the sheep have been found negative to FMD in a NSP test.

7. ექსპორტამდე არანაკლებ ბოლო 6 თვისა ცხვარი იმყოფებოდა კერძო საკუთრებაში (ან იზოლირებულ სადგომში).

 The sheep for export have been on the property of origin (or in isolation facilities) for at least the previous 6 months.

8. ბოლო 6 თვის განმავლობაში სადგომზე არ გავრცელებულა არანაირი ვეტერინარული შეზღუდვა.

The property of origin has not been subject to any veterinary restrictions during the past 6 months.

9. ცხვარი გამოდის ფარიდან, რომელიც შეესაბამება ზემოთ ხსენებულ მოთხოვნებს.

The sheep to be exported originate only from flocks which comply with the requirements mentioned in paragraph B of this document.

10. ცხვრის დაკარანტინება განხორციელდა ცხოველთა სადგომში ექსპორტამდე არანაკლებ 8 დღის განმავლობაში; აღნიშნული დროის განმავლობაში რაიმე გადამდები ან ინფექციური დაავადება არ გამოვლენილა.

The sheep for export were held in isolation for at least 8 days prior to export, and within this period did not exhibit any signs or symptoms of contagious or infectious disease.

11. საექსპორტო ცხვარი დამუშავდა ექტო და ენდოპარაზიტებზე საქართველოში დარეგისტრირებული პრეპარატებით ინსტრუქციის შესაბამისად ექსპორტამდე არა უმეტეს 14 დღით ადრე.

The sheep for export were treated with a registered product(s) for external and internal parasites, according to the manufacturer's instructions, within 14 days prior to export – State product(s) used and date of application.

12. ტრანსპორტირებამდე 48 საათით ადრე ....................... ცხვარს ჩაუტარდა დათვალიერება და რომელიმე დაავადების კლინიკური ნიშანი არ გამოუმჟღავნებიათ.

On (date) ................................, within 48 hours of shipment, the said sheep were clinically examined and were found healthy and free from any clinical signs or symptoms of disease including scabby mouth (orf).

13. თვითმფრინავამდე ან/და გემამდე ცხვრის გადასაყვანი სატრანსპორტო საშუალებები დათვალიერდა, გაიწმინდა და ჩაუტარდა დეზინფექცია საქართველოში დარეგისტრირებული სადეზინფექციო საშუალებებით.

The vehicles, in which the said animals are to be transported from the isolation premises to the aircraft or vessel, and the containers to be used in the aircraft or vessel, have been cleansed and disinfected with a registered disinfectant.

 

შედგენილია / Signed on „ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201–––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 (თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––                                   ბეჭედი / Stamp

 

 

 

 

 

ვეტერინარული სერტიფიკატის ყუა

COUNTERFOIL OF VETERINARY CERTIFICATE

საქართველოდან ისრაელის სახელმწიფოში ექსპორტირებულ საკლავ დაკოდილ ცხვარზე Veterinary Health Certificate to accompany castrated Sheep for fattening from Georgia to Israel

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by ----------------------------------------------------------------------------------

 

1. ცხოველთა იდენტიფიკაცია / Identification of the animal(s)

 

ოფიციალური ყურის ნიშანი

Official earmark

სახეობა

Breed

ასაკი

Age

 

 

 

 

2. ცხოველთა წარმოშობა / Origin of the animal(s)

 

ექსპორტიორის სახელი და მისამართი

Name and address of exporter –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ცხოველთა წარმომავლობის ადგილი

Place of origin of the animal(s) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

3. ცხოველთა დანიშნულების ადგილი / Destination of the animal(s)

 

მიმღების სახელი და მისამართი

Name and address of consignee ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ტრანსპორტის სახეობა და იდენტიფიკაცია:

Nature and identification of means of transport: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

4. დეკლარაცია / Declaration

 

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ:

I, undersigned, official veterinarian, hereby certify that:

 

1. საქართველო ოფიციალურად თავისუფალია თურქულის, თხის კონტაგიოზური პლევროპნევმონიის, ყვავილისა და წვრილფეხა პირუტყვის ჭირისგან.

Georgia is officially free from foot and mouth disease (FMD), contagious caprine pleuropneumonia (CCPP), Sheep pox and Peste des Petits Ruminants (PPR).

2. საექსპორტო ცხვარი დაბადებულია და გაზრდილია საქართველოში.

The sheep for export were born and raised in Georgia.

3. ცხვრის სადგომებში ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა სკრეპი, ღრუბლისებური ენცეფალოპათია, ცხვრის ფილტვის ადენომატოზი და ცხვრის ადენოკარცინომა.

Scrapie, Sheep Pulmonary Adenomatosis and Nasal Adenocarcinoma have not been reported on the premises of origin for the past 10 years.

4. საქართველოდან გასაყვანი ცხვარი იმყოფებოდა ბლუტანგისაგან თავისუფალ ზონაში და აკაბენის ვირუსისგან თავისუფალ ტერიტორიაზე, ექსპორტამდე არანაკლებ 60 დღის განმავლობაში.

The sheep for export were kept in the Georgia bluetongue virus free zone, and territory that has been free from Akabane virus, for 60 days immediately prior to export.

5. საექსპორტო ცხვარი გამოდის ფარებიდან, სადაც კლინიკური ან/და სხვა ნიშნებით ბოლო 36 თვის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა შემდეგი დაავადებები: ბრუცელოზი, ტუბერკულოზი, პარატუბერკულოზი, ჩლიქის სიდამპლე, ცოფი, აუესკის დაავადება, სალმონელა აბორტუს ოვისი, მაედი-ვისნა და კონტაგიოზური აგალაქტია.

The sheep for export originate from flocks in which no clinical and/or other evidence of the following diseases has been detected during the past 36 months: brucellosis, tuberculosis, paratubarculosis, footrot, rabies, Aujeszky's disease, Salmonella abortusovis, Maedi-visna, and contagious agalactia.

6. NSP-ის აღმოსაჩენი ტესტით ყველა ცხვარი უარყოფითად მორეაგირეა თურქულის დაავადებაზე.

All the sheep have been found negative to FMD in a NSP test.

7. ექსპორტამდე არანაკლებ ბოლო 6 თვისა ცხვარი იმყოფებოდა კერძო საკუთრებაში (ან იზოლირებულ სადგომში).

 The sheep for export have been on the property of origin (or in isolation facilities) for at least the previous 6 months.

8. ბოლო 6 თვის განმავლობაში სადგომზე არ გავრცელებულა არანაირი ვეტერინარული შეზღუდვა.

The property of origin has not been subject to any veterinary restrictions during the past 6 months.

9. ცხვარი გამოდის ფარიდან, რომელიც შეესაბამება ზემოთ ხსენებულ მოთხოვნებს.

The sheep to be exported originate only from flocks which comply with the requirements mentioned in paragraph B of this document.

10. ცხვრის დაკარანტინება განხორციელდა ცხოველთა სადგომში ექსპორტამდე არანაკლებ 8 დღის განმავლობაში; აღნიშნული დროის განმავლობაში რაიმე გადამდები ან ინფექციური დაავადება არ გამოვლენილა.

The sheep for export were held in isolation for at least 8 days prior to export, and within this period did not exhibit any signs or symptoms of contagious or infectious disease.

11. საექსპორტო ცხვარი დამუშავდა ექტო და ენდოპარაზიტებზე საქართველოში დარეგისტრირებული პრეპარატებით ინსტრუქციის შესაბამისად ექსპორტამდე არა უმეტეს 14 დღით ადრე.

The sheep for export were treated with a registered product(s) for external and internal parasites, according to the manufacturer's instructions, within 14 days prior to export – State product(s) used and date of application.

12. ტრანსპორტირებამდე 48 საათით ადრე ....................... ცხვარს ჩაუტარდა დათვალიერება და რომელიმე დაავადების კლინიკური ნიშანი არ გამოუმჟღავნებიათ.

On (date) ................................, within 48 hours of shipment, the said sheep were clinically examined and were found healthy and free from any clinical signs or symptoms of disease including scabby mouth (orf).

13. თვითმფრინავამდე ან/და გემამდე ცხვრის გადასაყვანი სატრანსპორტო საშუალებები დათვალიერდა, გაიწმინდა და ჩაუტარდა დეზინფექცია საქართველოში დარეგისტრირებული სადეზინფექციო საშუალებებით.

The vehicles, in which the said animals are to be transported from the isolation premises to the aircraft or vessel, and the containers to be used in the aircraft or vessel, have been cleansed and disinfected with a registered disinfectant.

 

შედგენილია / Signed on „ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201–––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 (თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––                               ბეჭედი / Stamp

 

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.