"ფიტოსანიტარული სერთიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარული სერთიფიკატის ფორმებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №427 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
"ფიტოსანიტარული სერთიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარული სერთიფიკატის ფორმებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №427 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 43
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 26/01/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 310111, 31/01/2011
სარეგისტრაციო კოდი 340170000.10.003.016204
  • Word
43
26/01/2011
ვებგვერდი, 310111, 31/01/2011
340170000.10.003.016204
"ფიტოსანიტარული სერთიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარული სერთიფიკატის ფორმებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №427 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 43

2011 წლის 26 იანვარი

. თბილისი

 „ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ფორმებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №427 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართვე­ლოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ,,ფი­­ტო­სანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფი­ტო­სანიტარიული სერტიფიკატის ფორმებისა და გაცე­მის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავ­რობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №427 დადგენილებაში (სსიპ _ „საქართვე­ლოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებგვერ­დი, 11/01/2011) შეტანილ იქნეს ცვლილებები და №2 და №3 დანართები ჩამოყა­ლიბ­დეს თანდართული რედაქციით.

 მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნების­თა­ნავე.

პრემიერ-მინისტრი                                                                                       ნ. გილაური

  

 

დანართი 

 

„დანართი №2

 

საქართველო

 

 

GEORGIA

 

 

 

 

1. ექსპორტიორი დასახელება და მისამართი

Name and address of exporter

 

2. ფიტოსანიტარიული  სერტიფიკატი

     PHITOSANITARY CERTIFICATE

     N 000000

3. ტვირთის მიმღები დასახელება და მისამართი

  Name and address of consignee

 

4. საქართველოს მცენარეთა დაცვის ორგანიზაცია

 Plant Protection Organization of Georgia

 მცენარეთა დაცვის ორგანიზაციას

 to Plant Protection Organization(s) of  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. წარმოშობის ადგილი

 Place of origin

6. დეკლარირებული სატრანსპორტო საშუალებები

 Declared means of conveyance

 

 

გამცემი ორგანო

Issued by

 

 

7. დეკლარირებული შეტანის პუნქტი

 Declared point of entry

 

 

8. მარკირება; შეფუთვის რაოდენობა და აღწერილობა;  პროდუქციის დასახელება; მცენარეები ბოტანიკური დასახელება

Distinguishing marks; number and description of packages; name of product(s);

botanical name of plants

 

 

9. რაოდენობა

Declared quantity

10. აღნიშნულით დასტურდება, რომ ამ სერტიფიკატში აღწერილ მცენარეებს, მცენარეულ პროდუქციას ან სხვა რეგულირებად ობიექტებს

- ჩაუტარდათ ინსპექტირება ან/და ანალიზი აღიარებული პროცედურების შესაბამისად და

- თავისუფალია ხელშემკვრელი იმპორტიორი მხარის მიერ განსაზღვრული საკარანტინო მავნე ორგანიზმებისაგან და პასუხობს ხელშემკვრელი იმპორტიორი მხარის ფიტოსანიტარიულ მოთხოვნებს, მათ შორის, რეგულირებადი არასაკარანტინო მავნე ორგანიზმების მიმართ.

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein

- have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and

- are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party, and are considered to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non-quarantine pests.

11. დამატებითი დეკლარაცია

 Additional declaration

 

 

დეზინფექცია

Disinfestation and/or Disinfection Treatment

18. გაცემის ადგილი

Place of issue

 

თარიღი (დღე, თვე, წელი)

Date (day, month, year)

 

ორგანიზაციის  ბეჭედი

Stamp of organization

 

უფლებამოსილი პირის გვარი

Name of authorized person 

 

ხელმოწერა

Signature

12. დამუშავების მეთოდი

Treatment

 

13. ქიმიკატი (მოქმედი

ნივთიერება)

Chemical (active ingredient)

14. ექსპოზიცია და

ტემპერატურა

Duration and temperature

 

15. კონცენტრაცია

 Concentracion

 

16. თარიღი

 Date

17. დამატებითი ინფორმაცია

Additional information

 

 

 

Non financial liability with respect to this certificate shall attach to the Plant Protection Organization of Georgia or any of its officers or representatives.

1. Nom et adresse de l`expéditeur

2. CERTIFICATE PHYTOSANITAIRE

3. Nom et adresse declarés du destinaire

4. Service de la protection des végéaux de la Georgie à l`Organisation de la Protection des végéaux de

5. Lieu D`origine

6. Moyen de transport déclaré

7. Point d`entrée déclaré

8. Marques et numéros des colis, nombre et nature des colis, nature des produits, nom botanique des plantes

9. Quantité déclarée

10. Il est certifé que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits cidessus,

-ont été inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées, et

-estimés exempts d`organismes de quarantaine comme spécifié par la partie contractante, et

-estimés qu`ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigeur de lat partie contractante importatrice, y compris à celle concernant les organismes réglementés non de quarantine.

11. Déclaration supplémentaire

 TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DESINFECTION

12. Traitement

13. Produit chimique (matiére active)

14. Durée et température

15.Concentration

16. Date

17. Renseignements complémentaires

18. Lieu de déliverance

 Date:

 Nom et signature du functionnaire autorisé:

 Cachet de l`Organisation:

Le présent certificat n`entraîne aucune responsabilité financière pour Service de la Protection des Végétaix de la Georgie, ni pour aucun de ses agents ou représentants.

 

1. Nombre y derección exportador

2. CERTIFICADO FITOSANITARIO

3. Nombre y derección declarados del destinatario

4.Servicio de protección fitosanitaria de los Georgio a la Servicio de Protección Fitosanitaria de

5. Lugar de origen

6. Medios de transporte declarados

7. Punto de entrada declarado

8. Marcas distintivas de los bultos, numbéro y descripción de los bultos, nombre del producto, nombre botánico de las plantas

9. Cantidad declarada

10. Por la presente se certifica que las plantas, productos vegetales otros artículos reglamentados descritos aquí

-se han inspeccionado y/o sometido a ensayo de acuerdo con los procedimientos officiales adecuados, y

-se considera que están libres de las plagas cuarentenarias especificadas por la parte contratante importadora, y

-se considera que cumplen los requisitos fitosanitarios vigentes de la parte contratante importadora, incluidos los relativos a las plagas no cuarentenarias reglamentadas

11. Declaración suplementaria

 TRATAMIENTO DE DESINFESTACION DESINFECCION

12. Tratamento

13. Producto químico (ingrediente activo)

14. Duración y temperature

15. Concentración

16. Fechá

17. Información adicional

18. Lugar de expedición

 Fechá:

 Nombre y firma del functionario autorizado:

 Sello de la Organización:

Esta Servocio de Protección Fitosanitaria de los Georgio y sus funcinarios y representantes declinon toda responsabilidad financiera resultante de este certifìcado

 

1. Название и адрес экспортера

2. Фитосанитарный сертификат

3. Заявленный получатель и его адрес

4.Организация защиты растений Грузии Организации(ям) защиты растений (страна)

5. Место происхождения

6. Заявленный способ транспортировки

7. Заявленный пункт ввоза

8. Отличительные знаки (маркировка). количество мест и описание упаковки; наименование продукции, ботаническое название растений.

9. Заявленное количество.

10. Настоящим удостоверяется, что

- растения или растительные продукты или другие подкарантинные мапериалы, описанные были проинспектированны и... или иследованны согласно соответсвующим официальным процедурам, и признаны свободными от карантинных вредных организмов, перечисленных импортирующейся стороной

* и отвечают действующим фитосанитарным требованиям импортирующей договаривающейся стороны,вклучая таковые и для регулируемых некарантинных вредных организмов

11. дополнительная декларация

 Обеззараживание

12.Способ обработки

13. Химикат (действующее вещество)

14. Экспозиция и температура

15. Концентрация

16. Дата

17. Дополнительная информация

18. Место выдачи

 Дата

 Фамилия уполномоченного инспектора (Подпись)

 Печать организации

Никаких финансовых обязательств в отнощении настоящего сертификата не налагается на Организацию защиты растений Грузии или на кого-либо из ее инспекторов или представителей.

1. Name und Adresse des absenders

2. PFLANZENGESUNDHEITSZEUGNIS

3. Name und Adresse des angegebenen Empfangers

4. Pflanzenschutzdienst von Georgia an den (die) Pflanzenschutzdienst (e) von

5. Ursprungsort

6. Angegebene (s) Transportmittel

7. Angegebene Eingangsstelle

8. Unterscheidungsmerkmale, Zahl und Beschreibung der Packstücke; Art der Ware, Botanischer Name der Pflanzen

9. Angegebene Menge

10. Hiermit wird bestatigt, dass die oben beschriebenen Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder anderen geregelten Gegenstände:

- nach geeigneten amtlichen Verfahren untersucht und/oder getestet wurden, und

- als frei von benannten Quarantäneschadorganismen des Einfuhrlandes und als ubereinstimmend mit bestehenden Pflanzenschutzvorschriften des Einfuhrlandes, einschlieβlich derjenigen für geregelte Nicht-Quarantäne-Schadorganismen, angesehen werden

11. Zusätzliche Erklärung

 ENTSEUCHUNG UND/ODER DESINFIZIERUNG

12. Behandlung

13. Chemikalie (Wirkstoff)

14. Dauer und Temperatur

15. Konzentration

16. Datum

17. Sonstige Angaben

18. Ort der Ausstellung

 Datum

Name und Unterschrift des amtlichen Beauftragten

Dienstsiegel

Mit diesem Zeugnis wird keine finanzielle Haftung seitens des Pflanzenschutzdienst in den Georgien oder seiner Organe übernommen.

 

 

 

დანართი № 3

 

საქართველო

 

 

GEORGIA

 

                                       

 

1. ექსპორტიორის დასახელება და მისამართი

Name and address of exporter

 

2. რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი

PHITOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT

N 000000

3. ტვირთის მიმღები დასახელება და მისამართი

Name and address of consignee

 

4. საქართველოს მცენარეთა დაცვის ორგანიზაცია

 Plant Protection Organization of Georgia

მცენარეთა დაცვის ორგანიზაციას

to Plant Protection Organization(s) of  . . . . . . . . . . . . . . . .

5. წარმოშობის ადგილი

 Place of origin

6. დეკლარირებული სატრანსპორტო საშუალებები

 Declared means of conveyance

 

 

გამცემი ორგანო

Issued by

 

7. შეტანის პუნქტი

 Declared point of entry

 

 

8. მარკირებაშეფუთვის რაოდენობა და  აღწერილობა;

 პროდუქციის დასახელება; მცენარის ბოტანიკური დასახელება

Distinguishing marks; number and description of packages; name of produce;

botanical name of plants

 

 

9. რაოდენობა

Declared quantity

10. აღნიშნულით დასტურდება, რომ ზემოთ აღწერილი მცენარეები, მცენარეული პროდუქცია ან კონტროლქვემდებარე სხვა ტვირთმასალები იმპორტირებულ იყო საქართველოში (რეექსპორტის კონტრაქტორი მხარე) ------------------------ დან (წარმოშობის კონტრაქტორი მხარე) ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატით N --------, რომლის ორიგინალი  დამოწმებული ასლი თან ერთვის ამ სერტიფიკატს; რომ ისინი შეფუთულია, ხელმეორედ შეიფუთა საწყის ახალ კონტეინერებში; რომ პირვანდელი ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის საფუძველზე და  დამატებითი გამოკვლევებით ისინი პასუხობენ იმპორტიორი ქვეყნის ფიტოსანიტარიულ მოთხოვნებს; რომ საქართველოში (რეექსპორტის ქვეყანა) შენახვის დროს ტვირთს არ განუცდია მავნე ორგანიზმებით დასნებოვნების საშიშროება.

This is to certify that: the plants or plant products or other regulated articles described above were imported into the Georgia (contracting party of re-export) from …………… (contracting party of origin) covered by Phytosanitary Certificate no. ……… * original certified true copy of which is attached to this Certificate, they are *packed repacked in *original new containers, based on the * original Phytosanitary Certificate and additional inspection, they are considered to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, and – during storage in the Georgia (contracting party of re-export) the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection. * Insert tick in appropriate boxes.

11. დამატებითი დეკლარაცია

 Additional declaration

 

დეზინფექცია

Disinfestation and/or Disinfection Treatment

18. გაცემის ადგილი

 Place of issue

 

თარიღი (დღე, თვე, წელი)

Date (day, month, year)

 

ორგანიზაციის  ბეჭედი

Stamp of organization

 

უფლებამოსილი პირის გვარი

Name of authorized person 

 

 ხელმოწერა

 Signature

12. დამუშავების მეთოდი

Treatment

 

13. ქიმიკატი (მოქმედი

ნივთიერება)

Chemical (active ingredient)

14. ექსპოზიცია და

ტემპერატურა

Duration and temperature

 

15. კონცენტრაცია

 Concentration

 

16. თარიღი

 Date

17. დამატებითი ინფორმაცია

 Additional information

 

Non financial liability with respect to this certificate shall attach to the Plant Protection Organization of Georgia or any of its officers or representatives.

1. Nom et adresse de l`expéditeur

2. CERTIFICATE PHYTOSANITAIRE POUR LA REEXPORTATION

3. Nom et adresse declarés du destinaire

4. Service de la protection des végéaux de la Georgie à l`Organisation de la Protection des végéaux de

5. Lieu D`origine

6. Moyen de transport déclaré

7. Point d`entrée déclaré

8. Marques et numéros des colis, nombre et nature des colis, nature des produits, nom botanique des plantes

9. Quantité déclarée

10. Il est certifé

-Que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en

………………………………………………… (partie contractante de réexportation) en provenance de

………………………………………………………… (partie contractante d`origine) et ont fait l`objet du Certificat phytosanitaire no.

…………… don’t

* original la copie authentifiée est annexé(e) au présent certificat;

- qu`ils sont * emballés remballés * dans les emballages initiaux dans de nouveaux emballages;

- que d`après * le Certificat phytosanitaire original et une inspection suplémentaire, ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et

- qu`au cours de l`emmagasinage en

……………………………………………. (partie contractante de réexportation) l`envoi n`a pas été exposé au risque d`infèstation ou d`infection.

* Mettre une croix dans la case appropriée

11. Déclaration supplémentaire

 TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DESINFECTION

12. Traitement

13. Produit chimique (matiére active)

14. Durée et température

15.Concentration

16. Date

17. Renseignements complémentaires

18. Lieu de déliverance

 Date:

 Nom et signature du functionnaire autorisé:

 Cachet de l`Organisation:

Le présent certificat n`entraîne aucune responsabilité financière pour Service de la Protection des Végétaix de la Georgie, ni pour aucun de ses agents ou représentants.

 

1. Nombre y derección exportador

2. CERTIFICADO FITOSANTARIO PARA LA REEXPORTACION

3. Nombre y derección declarados del destinatario

4.Servicio de protección fitosanitaria de los Georgio a la Servicio de Protección Fitosanitaria de

5. Lugar de origen

6. Medios de transporte declarados

7. Punto de antrada declarado

8. Marcas distintivas de los bultos, nombre del producto, nombre botánico de las plantas

9. Cantidad declarada

10. Por la presente se certifica que las plantas, productos vegetalesu otros artículos reglamentados descritos más arriba

- se importaron en --------------------------------------------------------------- (parte contratante de reexportacion) desde

……………………………………………….(parte contratante de origen) amparados por el Certificado Fitosanitario № ……………………………………………………...

* original copia fiel Certificada del cual se adjunta al presente Certificado;

- que están empacados, reempacados * en recipientes originales nuevos,

- que tomando como base el * Certificado Fitosanitario original y la inspección adicional, se considera que se ajustan a los requisitos Fitosanitarios vigentes de en la parte contratante importadora, y

- que durante el almacenamiento en ……………………………………… (parte contratante de reexportación) el envio no estuvo expuesto a riesgos de infèstación.

*Marcar la casilla correspondiente

11. Declaración wplementaria

 TRATAMIENTO DE DESINFESTACION DESINFECCION

12. Tratamento

13. Producto químico (ingrediente activo)

14. Duración y temperature

15. Concentración

16. Fechá

17. Información adicional

18. Lugar de expedición

 Fechá:

 Nombre y firma del functionario autorizado:

 Sello de la Organización:

Esta Servocio de Protección Fitosanitaria de los Georgio y sus funcinarios y representantes declinon toda responsabilidad financiera resultante de este certifìcado

 

1. Название и адрес экспортера

2. Фитосанитарный сертификат на реэкспорт

3. Заявленный получатель и его адрес

4.Организация защиты растений Грузии Организации(ям) защиты растений (страна)

5. Место происхождения

6. Заявленный способ транспортировки

7. Заявленный пункт ввоза

8. Отличительные знаки (маркировка). количество мест и описание упаковки; наименование продукции, ботаническое название растений.

9. Заявленное количество.

10. Настоящим удостоверяется, что

- растения или растительные продукты или другие подкарантинные мапериалы, описанные выше, были импортированы в Грузию (договаривающюся сторону-реэкспортера) из – (договаривающейся стороны происхождения) по фитосанитарному сертификату № –

* оригинал заверенная копия подлинника которого прилагается к настоящему сертификату

- что они

* упакованы переупакованы в оригинальные новые контейнеры

- что на основании

* оригинала фитосанитарного сертификата и дополнительной инспекции они считаются отвечающими деиствуюущим фитосанитарным требованиям импортирующей договаривающейся сторонн и,

- что во время хранения в Грузии – (договаривающейся стороне-реекспортере) груз не подвергался риску заражения вредными организмами.

* Отметьте соответсвующие квадраты

11. дополнительная декларация

 Обеззараживание

12.Способ обработки

13. Химикат (действующее вещество)

14. Экспозиция и температура

15. Концентрация

16. Дата

17. Дополнительная информация

18. Место выдачи

 Дата

 Фамилия уполномоченного инспектора (Подпись)

 Печать организации

Никаких финансовых обязательств в отнощении настоящего сертификата не налагается на Организацию защиты растений Грузии или на кого-либо из ее инспекторов или представителей.

1. Name und Adresse des absenders

2. PFLANZENGESUNDHEITSZEUGNIS

3. Name und Adresse des angegebenen Empfangers

4. Pflanzenschutzdienst von Georgia an den (die) Pflanzenschutzdienst (e) von

5. Ursprungsort

6. Angegebene (s) Transportmittel

7. Angegebene Eingangsstelle

8. Unterscheidungsmerkmale, Zahl und Beschreibung der Packstücke; Art der Ware, Botanischer Name der Pflanzen

9. Angegebene Menge

10. Hiermit wird bescheinigt, - daβ die oben beschriebenen Pflanzen,Pflanzenerzeugnisse oder sonstigen geregelten Gegenstände aus

-----------------------------------------------(Ursprungsvertragspartei)

nach Geogien (Weiterversendevertragspartei)

eingeführt worden sind und daβ ihnen das Pflanzengesundheidszeugnis

Nr --------------- dessen.

* Original beglaubigte Kopie in der Anlage vorliegt, beigefügt

war,

- daβ sie in ihrer ursprünglichen Verpackung , in einer neuen Verpackung befördert werden

- daβ auf Grund des * ursprünglichen Pflanzengesundheitszeugnisses und einer zusätsliche Untersuchung die obengenannten Pflanzen oder Pflanzenzeugnisse als den geltenden.

Pflanzenschutzvorschriften des Bestimmungslandes oder der importierenden Vertragspartei entsprechend befunden worden sind und

- während ihrer Einlagerung in Georgien (Weiterversendevertragspartei) keiner Gefahr eines Befalls oder einer infizierung ausgestetzt waren.

11. Zusätzliche Erklärung

 ENTSEUCHUNG UND/ODER DESINFIZIERUNG

12. Behandlung

13. Chemikalie (Wirkstoff)

14. Dauer und Temperatur

15. Konzentration

16. Datum

17. Sonstige Angaben

18. Ort der Ausstellung

 Datum

Name und Unterschrift des amtlichen Beauftragten

Dienstsiegel

Mit diesem Zeugnis wird keine finanzielle Haftung seitens des Pflanzenschutzdienst in den Georgien oder seiner Organe übernommen..

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.