”საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
”საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი
მიღების თარიღი 27/01/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 280111, 28/01/2011
სარეგისტრაციო კოდი 430030000.22.022.016048
  • Word
6/ნ
27/01/2011
ვებგვერდი, 280111, 28/01/2011
430030000.22.022.016048
”საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის

ბრძანება 6/ნ

2011 წლის 27 იანვარი

 ქ. თბილისი

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1. საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის  დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებით (სსმ III, 01.10.2010, 126, მუხ. 1840) დამტკიცებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საფასურის” (დანართი №2)  მე-2 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი:  

3. პროფესიული კოლეჯები და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების მიზნით, უფლებამოსილნი არიან, 2010 წლის თვითშეფასების ანგარიში საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარადგინონ 2011 წლის 1 თებერვლამდე. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ვალდებულია გადაიხადოს ამ დანართის პირველი მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საფასური.”.

მუხლი 2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

დ.  შაშკინი