სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, იჯარით გაცემული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებისას და იჯარით გაუცემელი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას მიწის ნაკვეთის საწყისი საფასურის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით დამტკიცების და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (რომელიც არ ექვემდებარება პრივატიზებას) აუქციონის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის წლიური საწყისი საფასურის განსაზღვრის თაობაზე

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, იჯარით გაცემული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებისას და იჯარით გაუცემელი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას მიწის ნაკვეთის საწყისი საფასურის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით დამტკიცების და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (რომელიც არ ექვემდებარება პრივატიზებას) აუქციონის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის წლიური საწყისი საფასურის განსაზღვრის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 15
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 13/01/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 200111, 20/01/2011
სარეგისტრაციო კოდი 370110000.10.003.016176
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, იჯარით გაცემული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებისას და იჯარით გაუცემელი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას მიწის ნაკვეთის საწყისი საფასურის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით დამტკიცების და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (რომელიც არ ექვემდებარება პრივატიზებას) აუქციონის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის წლიური საწყისი საფასურის განსაზღვრის თაობაზე

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 15

2011 წლის 13 იანვარი

. თბილისი

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, იჯარით გაცემული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებისას საპრივატიზებო შემოსულობისა და იჯარით გაუცემელი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას მიწის ნაკვეთის საწყისი საპრივატიზებო თანხის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით დამტკიცების და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (რომელიც არ ექვემდებარება პრივატიზებას) აუქციონის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის წლიური საწყისი სარგებლობაში გადაცემის საფასურის განსაზღვრის თაობაზე

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 8 დეკემბრის დადგენილება №464 - ვებგვერდი, 12.12.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 სექტემბრის დადგენილება №389 - ვებგვერდი, 17.09.2012წ.

მუხლი 1 . „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-13 მუხლის პირველი პუნქტისა და 37-ე მუხლის მე‑2 პუნქტის შესაბამისად , დამტკიცდეს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული , იჯარით გაცემული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებისას საპრივატიზებო შემოსულობა და იჯარით გაუცემელი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას მიწის ნაკვეთის საწყისი საპრივატიზებო თანხა ( დანართი №1 ) და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (რომელიც არ ექვემდებარება პრივატიზებას ) აუქციონის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის წლიური საწყისი სარგებლობაში გადაცემის საფასური (დანართი №2) ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 8 დეკემბრის დადგენილება №464 - ვებგვერდი, 12.12.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 სექტემბრის დადგენილება №389 - ვებგვერდი, 17.09.2012წ.

მუხლი 2 . ამ დადგენილებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მნიშვნელობა .

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 სექტემბრის დადგენილება №389 - ვებგვერდი, 17.09.2012წ.

მუხლი 3. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ იჯარით გაცემულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 2011 წლის 1 იანვრამდე შემოსულ განცხადებებზე, მიწის ნაკვეთის საფასურის გამოთვლასთან დაკავშირებით, ვრცელდება 2011 წლის 1 იანვრამდე არსებული წესი. 

მუხლი 31.  (ამოღებულია - 17.09.2012, №389)

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 8 დეკემბრის დადგენილება №464 - ვებგვერდი, 12.12.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 სექტემბრის დადგენილება №389 - ვებგვერდი, 17.09.2012წ.

მუხლი 4. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი      ნ. გილაური

შეტანილი ცვლილებები:

1. საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 ივნისის დადგენილება №243 – ვებგვერდი, 24.06.2011წ.

2. საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №314 – ვებგვერდი, 15.08.2011წ.

3. საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 8 დეკემბრის დადგენილება №464 - ვებგვერდი, 12.12.2011წ.

4. საქართველოს მთავრობის 201 2 წლის 8 ივნისის დადგენილება № 205 - ვებგვერდი, 1 4 . 06 .201 2 წ.

5. საქართველოს მთავრობის 201 2 წლის 6 სექტემბრის დადგენილება № 364 - ვებგვერდი, 07 . 09 .201 2 წ.

6 . საქართველოს მთავრობის 201 2 წლის 17 სექტემბრის დადგენილება № 389 - ვებგვერდი, 17 . 09 .201 2 წ.

 

დანართი №1

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 8 დეკემბრის დადგენილება №464 - ვებგვერდი, 12.12.2011წ.

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო ფასები კატეგორიის მიხედვით

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული

1 ჰა/ლარი

სახნავი

სათიბი

საძოვარი

1

თბილისი

1000

200

135

2

მარნეული

1000

200

135

3

ბოლნისი

1000

200

135

4

რუსთავი

1000

200

135

5

გარდაბანი

1000

200

135

6

დედოფლისწყარო

1000

200

135

7

გურჯაანი

1000

200

135

8

თელავი

1000

200

135

9

სიღნაღი

1000

200

135

10

ლაგოდეხი

1000

200

135

11

მცხეთა

1000

200

135

12

ყვარელი

1000

200

135

13

ახმეტა

1000

200

135

14

გორი

1000

200

135

15

დმანისი

1000

200

135

16

ბათუმი

1000

200

135

17

ქობულეთი

1000

200

135

18

ხელვაჩაური

1000

200

135

19

კასპი

700

200

135

20

თეთრიწყარო

700

200

135

21

სამტრედია

700

200

135

22

საგარეჯო

700

200

135

23

ხაშური

700

200

135

24

ქარელი

700

200

135

25

ახალციხე

700

200

135

26

ახალქალაქი

700

200

135

27

წალკა

700

200

135

28

ზუგდიდი

700

200

135

29

აბაშა

700

200

135

30

ფოთი

700

200

135

31

სენაკი

700

200

135

32

ხობი

700

200

135

33

მარტვილი

700

200

135

34

ნინოწმინდა

700

200

135

35

ახალგორი

500

200

135

36

ზესტაფონი

500

200

135

37

ვანი

500

200

135

38

ოზურგეთი

500

200

135

39

ლანჩხუთი

500

200

135

40

ქუთაისი

500

200

135

41

თერჯოლა

500

200

135

42

ბაღდათი

500

200

135

43

ხონი

500

200

135

44

ჩხოროწყუ

500

200

135

45

წალენჯიხა

500

200

135

46

წყალტუბო

500

200

135

47

ცაგერი

500

200

135

48

საჩხერე

500

200

135

49

ბორჯომი

300

200

135

50

ადიგენი

300

200

135

51

დუშეთი

300

200

135

52

თიანეთი

300

200

135

53

ამბროლაური

300

200

135

54

ასპინძა

300

200

135

55

ტყიბული

300

200

135

56

მესტია

300

200

135

57

ყაზბეგი

300

200

135

58

ჭიათურა

300

200

135

59

ლენტეხი

300

200

135

60

ონი

300

200

135

61

ხარაგაული

300

200

135

62

ჩოხატაური

300

200

135

63

ხულო

300

200

135

64

შუახევი

300

200

135

65

ქედა

300

200

135

 

დანართი №2

             საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 8 დეკემბრის დადგენილება №464 - ვებგვერდი, 12.12.2011წ.

            საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №205 - ვებგვერდი, 14.06.2012წ.

           საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 6 სექტემბრის დადგენილება №364 - ვებგვერდი, 07.09.2012წ.

          საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 სექტემბრის დადგენილება №389 - ვებგვერდი, 17.09.2012წ.

 

სასოფლო‑სამეურნეო დანიშნულების მიწის (რომელიც არ ექვემდებარება პრივატიზებას) აუქციონის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის წლიური საწყისი სარგებლობაში გადაცემის საფასური კატეგორიის მიხედვით

 

მიწის კატეგორია

1 ჰა/ლარი

1

საძოვარი

15 ლარი

2

საძოვარი (ახმეტისა და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებში)

8 ლარი

 

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.