ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 430
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 31/12/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 140111, 14/01/2011
სარეგისტრაციო კოდი 340030000.10.003.016172
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №430

2010 წლის 31 დეკემბერი

. თბილისი

ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ივლისის დადგენილება №442 – ვებგვერდი, 11.07.2014წ.

 

მუხლი 1.  სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, დამტკიცდეს „ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესი“, დანართებთან ერთად.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ივლისის დადგენილება №442 – ვებგვერდი, 11.07.2014წ.

მუხლი 2.  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ამ დადგენილებით დამტკიცებული „ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის“ ძალაში შესვლასთან დაკავშირებით, უზრუნველყოს შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო ვაჭრობაში მონაწილე ქვეყნების ინფორმირება ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და სერტიფიკატების გამცემი უფლებამოსილი ორგანოების შესახებ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ივლისის დადგენილება №442 – ვებგვერდი, 11.07.2014წ.

მუხლი 3. დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2005 წლის 7 სექტემბრის 2-207 ბრძანება „ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“.

მუხლი 4. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი               ნ . გილაური

ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესი 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ივლისის დადგენილება №442 – ვებგვერდი, 11.07.2014წ.

თავი I

ზოგადი დებულებები

    მუხლი 1

1. (ამოღებულია - 09.07.2014, №442).

2. ამ წესის მოთხოვნები სავალდებულოა შესასრულებლად საქართველოს ტერიტორიაზე ყველა იურიდიული და ფიზიკური პირისათვის, რომლებიც დაინტერესებული არიან საქართველოდან ცხოველების, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტით.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ივლისის დადგენილება №442 – ვებგვერდი, 11.07.2014წ.

    მუხლი 2

ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) ვეტერინარული სერტიფიკატი – საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სურსათის ეროვნული სააგენტოს ან საჯარო სამართლის იურიდიული პირი შემოსავლების სამსახურის მიერ გაცემული ვეტერინარული სერტიფიკატი ;

ბ) ცხოველის იდენტიფიკაცია - ცხოველის ან/და ცხოველთა ჯგუფისთვის ინდივიდუალური საიდენტიფიკაციო ნიშნის მინიჭება, ნიშანდება;

გ) სანაშენე ცხოველი – ხალასჯიშიანი ან წმინდასისხლიანი მაღალპროდუქტიული ნაჯვარი ცხოველი, რომელიც გამოიყენება მისგან შთამომავლობის მისაღებად შემდგომი მოშენების მიზნით;

დ) საკლავი ცხოველი – ცხოველი, რომელიც იმყოფება უფლებამოსილი ვეტერინარის ზედამხედველობის ქვეშ და მოკლე დროის განმავლობაში განკუთვნილია დასაკლავად;

ე) (ამოღებულია  - 09.07.2014, №442);

ვ) სერტიფიკატის გამცემი ორგანო – საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სურსათის ეროვნული სააგენტო ან საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შემოსავლების სამსახური;

ზ) საინკუბაციო კვერცხი – ფრინველის განაყოფიერებული კვერცხი, რომელიც განკუთვნილია ინკუბაციისა და გამოჩეკისათვის;

თ) ცხოველთა კეთილდღეობა - ცხოველის მოვლა-შენახვის და ბუნებრივი ქცევისათვის საჭირო პირობების შექმნა, რომელიც, ასევე, მოიცავს საკვებზე და წყალზე წვდომას, დაავადების, ტკივილის, შიშისა და სტრესისაგან დაცვას;

ი) საქონელი – ცოცხალი ცხოველები, ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ცხოველების გენეტიკური მასალები, ცხოველთა საკვები, ბიოლოგიური პროდუქტები, პათოლოგიური მასალები, ვეტერინარული პრეპარატები და საკვებდანამატები;

კ) პათოლოგიური მასალა ლაბორატორიაში გასაგზავნად განკუთვნილი ნიმუში, რომელიც აღებულია იმ მკვდარი ან ცოცხალი ცხოველისგან, რომელიც შეიცავს ინფექციურ ან პარაზიტულ აგენტს ან საეჭვოა მათ შემცველობაზე;

ლ) დაავადება - ინფექციის კლინიკური ან/და პათოლოგიიური გამოვლინება, ასევე, სხვადასხვა ზემოქმედების შედეგად ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირების (ცხოველმყოფელობის) დარღვევა;

მ) ინფექცია - ადამიანის ან ცხოველის ორგანიზმში პათოგენური აგენტის შეჭრა, ადაპტაცია, გამრავლება და მასპინძელი ორგანიზმის საპასუხო რეაქცია;

ნ) დეზინფექცია - ინფექციური ან/და პარაზიტული დაავადების აღმძვრელების გასანადგურებელი პროცედურები, რომლებიც ტარდება ობიექტის დასუფთავების შემდგომ. დეზინფექცია შეეხება შენობებს, სატრანსპორტო საშუალებებს, საგნებს და სხვა ობიექტებს, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად შეიძლება იყოს დაბინძურებული;

ო) ექსპორტიორი ქვეყანა – ქვეყანა, საიდანაც საქონელი იგზავნება სხვა ქვეყანაში;

პ) იმპორტიორი ქვეყანა – საბოლოო დანიშნულების ქვეყანა, რომელშიც იგზავნება საქონელი;

ჟ) საინკუბაციო პერიოდი – პერიოდი, რომელიც იწყება ცხოველის ორგანიზმში ინფექციური აგენტის შეჭრით და გრძელდება დაავადების პირველი კლინიკური ნიშნების გამოვლენამდე;

რ) დასნებოვნებული ზონები – ზონები, რომლებშიც დადასტურებულია ინფექციური აგენტის ან დაავადების არსებობა;

ს) საერთაშორისო ვაჭრობა – საქონლის ექსპორტი, იმპორტი და ტრანზიტი;

ტ) ცხოველთა დაკვლა – ვეტერინარული ზედამხედველობის ქვეშ განხორციელებული პროცედურა, რომელიც იწვევს ცხოველის სიკვდილს სისხლგართმევით;

უ) უფლებამოსილი პირი – ვეტერინარი, რომელიც უფლებამოსილია შეასრულოს თანამდებობრივი მდგომარეობით განსაზღვრული ფუნქციები, რაც დაკავშირებულია ცხოველების ჯანმრთელობის ან/და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვასთან, ასევე საქონლის ინსპექტირებასთან და, საჭიროების შემთხვევაში, მის სერტიფიცირებასთან;

ფ) სატრანზიტო ქვეყანა – ქვეყანა, რომლის გავლითაც იმპორტიორი ქვეყნისათვის განკუთვნილი საქონელი გადაადგილდება ან ჩერდება მის სასაზღვრო პუნქტზე;

ქ) სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი საქართველოს საბაჟო საზღვართან მდებარე საბაჟო კონტროლის ზონა, ასევე, საბაჟო ტერმინალი ან საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ განსაზღვრული სხვა ადგილი, სადაც კონტროლის ობიექტების მიმართ ხორციელდება ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლი;

ღ) სატრანსპორტო საშუალება – გადაადგილების ნებისმიერი საშუალება, სარკინიგზო, სახმელეთო, საჰაერო და საზღვაო ტრანსპორტის ჩათვლით, რომელიც გამოიყენება ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის ტრანსპორტირებისათვის;

ყ) ზოონოზი – ნებისმიერი ინფექციური ან ინვაზიური დაავადება, რომელიც ბუნებრივად გადაედება ცხოველიდან ადამიანს და პირიქით;

შ) სასაქონლო პარტია – ერთ ქვეყანაში ან ქვეყნის ნაწილში წარმოშობილი საქონელი, რომელზეც ვრცელდება ერთი ვეტერინარული სერტიფიკატი და რომლის გადაზიდვაც ხორციელდება ერთი სატრანსპორტო საშუალებით.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ივლისის დადგენილება №442 – ვებგვერდი, 11.07.2014წ.

თავი II

ეტერინარული სერიფიკატის სახეები და მათი გაცემის წესი

     მუხლი 3

1. ვეტერინარული სერტიფიკატის (შემდგომში – სერტიფიკატი) სახეებია:

ა) საქართველოდან ექსპორტირებულ საკლავ, სანაშენე და სხვა ცხოველებზე, ფრინველებზე, ფუტკარზე და ამანათ ნაყარზე (დანართი №1);

ბ) საქართველოდან ექსპორტირებული შინაური და გარეული ცხოველების ხორცსა და ხორცპროდუქტებზე (დანართი №2);

გ) საქართველოდან ექსპორტირებულ რძესა და რძის პროდუქტებზე (დანართი №3);

დ) საქართველოდან ექსპორტირებულ ცხოველური წარმოშობის ნედლეულზე (დანართი №4);

ე) საქართველოდან ექსპორტირებულ სანაშენე მასალაზე (მწარმოებლის სპერმაზე, ემბრიონზე, საინკუბაციო კვერცხზე, ქვირითზე და ა.შ) (დანართი №5);

ვ) საქართველოდან ექსპორტირებულ მეცხოველეობისათვის განკუთვნილ მარცვალსა და მემცენარეობის სხვა პროდუქტებზე (დანართი №6);

ზ) საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში გასაგზავნი ძუძუმწოვარი ცხოველების ახალ და გაყინულ ტყავსა და ტყავნედლეულზე (დანართი №7);

თ) საქართველოდან ექსპორტირებულ თევზზე, ზღვის პროდუქტებსა და მათგან მიღებულ მზა ნაწარმზე (დანართი №8);

ი) საქართველოდან ექსპორტირებულ თაფლსა და მეფუტკრეობის პროდუქციაზე (დანართი №9);

კ) საქართველოდან ექსპორტირებულ სასურსათო კვერცხსა და კვერცხის ფხვნილზე (დანართი №10);

ლ) საქართველოდან ისრაელის სახელმწიფოში ექსპორტირებულ საკლავ, დაკოდილ ცხვარზე (დანართი №11);

მ) საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში გასაგზავნ, დამუშავებულ ცხვრის მატყლზე (დანართი №12);

ნ) საქართველოდან ექსპორტირებულ ვეტერინარულ პრეპარატებზე, სუბსტანციაზე, ნედლეულზე, დაუფასოებელ და შუალედურ პროდუქციაზე (დანართი №13);

ო) საქართველოდან ექსპორტირებული ცხოველური წარმოშობის საკვებისა და საკვებდანამატების (დანართი №14);

პ) საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში გასაგზავნ, დამუშავებულ (პიკელირებულ, ქრომირებულ) ტყავსა და ტყავნედლეულზე (დანართი №15);

) საქართველოდან უკრაინაში ექპორტირებულ ზოოპარკის , გარეული და ცირკის ცხოველებზე ( დანართი №16);

რ) ვეტერინარული სერტიფიკატი თევზისაგან  წარმოებული სურსათის, კიბოსნაირების, მოლუსკების, რეწვის სხვა ობიექტებისა და მათი  გადამუშავების პროდუქტების  ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის  საბაჟო ტერიტორიაზე   ექსპორტისათვის (დანართი №17);

ს) საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში ექსპორტირებულ გადამუშავებულ ცხოველურ ცილებზე, რომლებიც არ არის განკუთვნილი ადამიანის მიერ მოხმარებისთვის, მათ შორის, ხსნარებზე და პროდუქტებზე, რომლებიც ასეთ ცილებს შეიცავს, შინაური ცხოველებისთვის განკუთვნილი საკვების გარდა (დანართი №18);

ტ) საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში ექსპორტირებულ თევზის ზეთზე,  რომელიც არ არის განკუთვნილი ადამიანის მიერ მოხმარებისთვის და გამოიყენება ცხოველის საკვებად ან სხვა არასასურსათო დანიშნულებით  (დანართი №19);

უ) საქართველოდან საუდის არაბეთის სამეფოში საკლავ და სანაშენე მსხვილფეხა პირუტყვის, ცხვრისა და თხის ექსპორტისათვის (დანართი №20);

ფ) ადამიანის მიერ სურსათად მოხმარებისათვის განკუთვნილი თაფლის, ფუტკრის სადედე რძის და მეფუტკრეობის პროდუქტების ევროკავშირში იმპორტისთვის (დანართი №21);

ქ) ადამიანის მიერ სურსათად მოხმარებისათვის განკუთვნილი თევზისა და თევზპროდუქტების ევროკავშირში ექსპორტისათვის  (დანართი №22).

ღ) ვეტერინარული სერტიფიკატი ადამიანის მიერ სურსათად მოხმარებისათვის განკუთვნილი გაციებული, გაყინული ან მომზადებული ბაყაყის ფეხების ევროკავშირში ექსპორტისათვის (დანართი №23);

ყ) ვეტერინარული სერტიფიკატი ადამიანის მიერ სურსათად მოხმარებისათვის განკუთვნილი გაციებული, გაყინული, ნიჟარიანი, მომზადებული, გამზადებული ან დაკონსერვებული ლოკოკინების ევროკავშირში ექსპორტისათვის (დანართი №24);

შ) ვეტერინარული სერტიფიკატი ადამიანის მიერ სურსათად მოხმარებისათვის განკუთვნილი ჟელატინის ევროკავშირში ექსპორტისათვის (დანართი №25);

ჩ) ვეტერინარული სერტიფიკატი ადამიანის მიერ სურსათად მოხმარებისათვის განკუთვნილი ჟელატინის წარმოებისთვის საჭირო ნედლეულის ევროკავშირში ექსპორტისათვის (დანართი №26);

ც) ვეტერინარული სერტიფიკატი ადამიანის მიერ სურსათად მოხმარებისათვის განკუთვნილი კოლაგენის ევროკავშირში ექსპორტისათვის  (დანართი №27);

ძ) ვეტერინარული სერტიფიკატი ადამიანის მიერ სურსათად მოხმარებისათვის განკუთვნილი კოლაგენის წარმოებისთვის საჭირო ნედლეულის ევროკავშირში ექსპორტისათვის (დანართი №28);

წ) ვეტერინარული სერტიფიკატი ადამიანის მიერ სურსათად მოხმარებისათვის განკუთვნილი ცოცხალი ორსაგდულიანი მოლუსკების, კანეკლიანების, ტუნიკატების და ზღვის მუცელფეხიანების ევროკავშირში ექსპორტისათვის (დანართი №29);

ჭ) ვეტერინარული სერტიფიკატი საქართველოდან ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში დაუყოვნებლივ დასაკლავ მსხვილფეხა პირუტყვის ექსპორტისათვის (დანართი №30);

ხ) ვეტერინარული სერტიფიკატი საქართველოდან ექსპორტირებულ დათვებზე საბერძნეთის რესპუბლიკაში (დანართი №31);

ჯ) ვეტერინარული სერტიფიკატი ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე  საკლავი  მსხვილფეხა პირუტყვის, ცხვრის და თხის ექსპორტისათვის (დანართი №32);

ჰ) ვეტერინარული სერტიფიკატი ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე სანაშენე და სამომხმარებლო ღორის ექსპორტისათვის (დანართი №33);

1) ვეტერინარული სერტიფიკატი ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო  ტერიტორიაზე საკლავი ღორის ექსპორტისათვის  (დანართი №34);

2) ვეტერინარული სერტიფიკატი ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე შეჯიბრებაში მონაწილეობის მისაღებად დროებით შესაყვანი სპორტული  ცხენ(ებ)ის ექსპორტისათვის (დანართი №35);

3) ვეტერინარული სერტიფიკატი ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საკლავი ცხენ(ებ)ის ექსპორტისათვის (დანართი №36);

4) ვეტერინარული სერტიფიკატი ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე ერთდღიანი  წიწილის, ინდაურის, იხვის,  ბატის,  სირაქლემის ჭუკებისა და ამ სახის  ფრინველების საინკუბაციო კვერცხის  ექსპორტისათვის (დანართი №37);

5) ვეტერინარული სერტიფიკატი ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო  ტერიტორიაზე  ტყავის, რქა-ჩლიქის,  ნაწლავის,  ბეწვეულის,  საქურქე და კრაველის ნედლეულის, მატყლისა და თივთიკის, ცხენის ძუას, ქათმის, იხვის, ბატის და სხვა ფრინველის ფრთა-ბუმბულის ექსპორტისათვის (დანართი №38);

6) ვეტერინარული სერტიფიკატი ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე ცხოველური წარმოშობის, მათ შორის, ფრინველისა და თევზისაგან  მიღებული საკვებისა და საკვებდანამატების  ექსპორტისათვის (დანართი  №39);

7) ვეტერინარული სერტიფიკატი ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე თევზის, ზღვის ძუძუმწოვრების, კიბოსნაირების და უხერხემლოებისაგან მომზადებული საკვები ფქვილის ექსპორტისათვის (დანართი №40);

8) ვეტერინარული სერტიფიკატი ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე მცენარეული წარმოშობის ცხოველის საკვების ექსპორტისათვის (დანართი №41);

9) ვეტერინარული სერტიფიკატი ღორის ემბრიონის ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე ექსპორტისათვის (დანართი №42);

10) ვეტერინარული სერტიფიკატი საქართველოდან ევროკავშირში ძაღლების, კატების ან ქრცვინების არაკომერციული მიზნით  გადაადგილებისათვის  (დანართი №43);

11) ვეტერინარული სერტიფიკატი ადამიანის მიერ სურსათად მოხმარებისათვის განკუთვნილი ცოცხალი ორსაგდულიანი მოლუსკების, კანეკლიანების, ტუნიკატების და ზღვის მუცელფეხიანების საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში ექსპორტისათვის (დანართი №44);

12) საერთაშორისო ვეტერინარული სერტიფიკატი საქართველოდან ბრაზილიაში ძაღლებისა და კატების ექსპორტისათვის (დანართი №45);

13) ვეტერინარული სერტიფიკატი მცოხნავი ცხოველ(ებ)ისა და ცხენის დამუშავებული იმ ტყავისა და კანის, ევროკავშირში ექსპორტისათვის ან მის ტერიტორიაზე ტრანზიტისათვის, რომელიც 21 დღე განცალკევებით ინახებოდა ან 21 დღე უწყვეტად იმყოფებოდა გზაში ევროკავშირის ტერიტორიაზე შესვლამდე (დანართი №46);

14) ვეტერინარული სერტიფიკატი ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქართველოდან ექსპორტირებულ მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვის რძესა და რძის პროდუქტებზე (დანართი №47);

15)   ვეტერინარული    სერტიფიკატი  საქართველოდან ქუვეითის სახელმწიფოში საკლავი მამრი ცხვრისა და თხის ექსპორტისათვის (დანართი №48);

16) ვეტერინარული სერტიფიკატი ადამიანის მიერ სურსათად მოხმარებისათვის განკუთვნილი თევზპროდუქტების საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში ექსპორტისათვის ( დანართი №49);

17) ვეტერინარული სერტიფიკატი ადამიანის მიერ სურსათად მოხმარებისათვის განკუთვნილი თაფლისა და მეფუტკრეობის პროდუქტების საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში ექსპორტისათვის ( დანართი №50);

18) ვეტერინარული სერტიფიკატი ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქართველოდან ექსპორტირებულ ნატურალურ თაფლზე და მეფუტკრეობის სხვა პროდუქტებზე (დანართი №51).

2. სერტიფიკატს გასცემს:

ა) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სურსათის ეროვ­ნული სააგენტო (შემდგომში – ეროვნული სააგენტო);

ბ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრულ კონ­ტროლის ზონებში საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შემო­სავლების სამსახური (შემდგომში – შემოსავლების სამსახური), გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც სერტიფიკატის გაცემისათვის აუ­ცი­ლებელია:

ბ.ა) ცხოველების კარანტინში განთავსება;

ბ.ბ) ნიმუშების აღება ანალიზისათვის.

  საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 11 მარტის დადგენილება №1 20 – ვებგვერდი, 16.03.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 აპრილის დადგენილება №172 – ვებგვერდი, 15.04.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 ივლისის დადგენილება №275 – ვებგვერდი, 14.07.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 4 აგვისტოს დადგენილება №303 – ვებგვერდი, 09.08.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 17 იანვრის დადგენილება №95 – ვებგვერდი, 21.01.204წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ივლისის დადგენილება №442 – ვებგვერდი, 11.07.2014წ.
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  23 ივნისის დადგენილება №282 – ვებგვერდი, 25.06.2015წ.
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  6 ივლისის დადგენილება №310 – ვებგვერდი, 07.07.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 6   ოქტომბრის  დადგენილება № 512  - ვებგვერდი, 09.10.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 2 თებერვლის   დადგენილება № 50  - ვებგვერდი, 05.02.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის დადგენილება №198 - ვებგვერდი, 27.04.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის  დადგენილება № 313  - ვებგვერდი, 11.07.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 16  სექტემბრის  დადგენილება №444  - ვებგვერდი, 16.09.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29  სექტემბრის  დადგენილება №448  - ვებგვერდი, 03.10.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 2 მარტის დადგენილება №110 - ვებგვერდი, 07.03.2017წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 მარტის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 28.03.2017წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6  აპრილის  დადგენილება №185 - ვებგვერდი, 10.04.2017წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 3 აგვისტოს დადგენილება №374 - ვებგვერდი, 04.08.2017წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 სექტემბრის დადგენილება №436 - ვებგვერდი, 28.09.2017წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 2 ნოემბრის დადგენილება №489 - ვებგვერდი, 07.11.2017წ.

     მუხლი 4

1. სერტიფიკატი უნდა აკმაყოფილებს შემდეგ ზოგად მოთხოვნებს:

ა) უნდა შედგებოდეს ერთი ან რამდენიმე ფურცლისაგან, რომლებიც დანომრილია ისე, რომ თითოეული მიუთითებს განსაზღვრული თანმიმდევრობის კონკრეტულ გვერდზე;

ბ) უნდა ჰქონდეს უნიკალური საიდენტიფიკაციო ნომერი. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ სერტიფიკატი შედგება რამდენიმე გვერდისაგან, თითოეულ გვერდზე დატანილი უნდა იყოს აღნიშნული ნომერი;

გ) უნდა შეიცავდეს საქონლის იდენტიფიკაციისათვის საჭირო მონაცემებს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც აღნიშნული არ არის მიზანშეწონილი (მაგალითად, ერთდღიანი ფრინველის შემთხვევაში);

დ) უნდა გაიცეს იქამდე, ვიდრე საქონელი დატოვებს ექსპორტიორი ქვეყნის ტერიტორიას, ხოლო ცოცხალი ცხოველების შემთხვევაში, გაცემის თარიღი უნდა შეესაბამებოდეს ცხოველების ჩატვირთვის თარიღს;

ე) უნდა იყოს ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ მისი სახელის, გვარის და თანამდებობის მითითებით და დამოწმებული გამცემი ორგანოს ბეჭდით. სერტიფიკატის ორიგინალი გადაადგილებისას თან უნდა ახლდეს საქონელს (აღნიშვნები შესრულებული უნდა იყოს სერტიფიკატზე დაბეჭდილი ტექსტის ფერისაგან განსხვავებული ფერით);

ვ) გაცემული უნდა იყოს ერთ სასაქონლო პარტიაზე და ერთი მიმღების დანიშნულებით;

ზ) უნდა იყოს სრულყოფილად და სწორად შევსებული, არ უნდა იყოს გადასწორებები, გარდა გამცემის მიერ ხელმოწერით და ბეჭდით დადასტურებულისა;

თ) შევსებული უნდა იყოს ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენაზე, ხოლო საქართველოსა და პარტნიორ, მოვაჭრე ქვეყანას შორის ორმხრივი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაძლებელია სერტიფიკატი შეივსოს სხვა ენაზეც.

2. სერტიფიკატის გაცემიდან ტვირთის ქვეყნის ტერიტორიიდან გატანა უნდა მოხდეს 10 კალენდარულ დღეში, ხოლო ცოცხალი ცხოველების შემთხვევაში, მისი გაცემის თარიღი უნდა შეესაბამებოდეს ცხოველების ჩატვირთვის თარიღს და ცხოველების ქვეყნის ტერიტორიიდან გაყვანა უნდა მოხდეს სერტიფიკატის გაცემიდან 72 საათში.

3. (ამოღებულია - 09.07.2014, №442).

4 . საქონლის იმპორტიორ ქვეყანასთან შეთანხმების შემთხვევაში შესაძლებელია გამოყენებულ იქნ ს ელექტრონული სერტიფიცირება, რომლის დროსაც ელექტრონულ ვეტერინარულ სერტიფიკატს უშუალოდ გამცემი ორგანო უგზავნის იმპორტიორი ქვეყნის ვეტერინარულ სამსახურს.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ივლისის დადგენილება №442 – ვებგვერდი, 11.07.2014წ.

     მუხლი 5

1. სერტიფიკატის მისაღებად ფიზიკური ან იურიდიული პირი გამცემ ორგანოში ელექტრონულად ან წერილობით წარადგენს განაცხადს, რომელიც უნდა შეიცავდეს:

ა) იურიდიული პირისათვის – ორგანიზაციის დასახელებას, მისამართსა და ამონაწერს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, ხოლო ფიზიკური პირისათვის – სახელს, გვარს, მისამართსა და პირადობის მოწმობის ასლს;

ბ) ტვირთის მიმღების დასახელებასა და მისამართს;

გ) დანიშნულების ქვეყნის დასახელებასა და შესვლის პუნქტს;

დ) საქონლის წარმოების ადგილის დასახელებას;

ე) საქონლის დასახელებას, რაოდენობას, მდგომარეობას, საბოლოო გამოყენების დანიშნულებასა და ადგილმდებარეობას;

ვ) შეფუთვის სახეობას, ადგილების რაოდენობას;

ზ) სატრანსპორტო საშუალების სახეობასა და სარეგისტრაციო ნომრებს;

თ) იმ ტრანზიტული ქვეყნების დასახელებას, რომელთა გავლითაც უნდა მოხდეს საქონლის ტრანსპორტირება;

ი) ინფორმაციას სატრანსპორტო საშუალების გაწმენდისა და დეზინფიცირების შესახებ.

2. ცოცხალი ცხოველების ექსპორტის შემთხვევაში, გამცემ ორგანოს წარედგინება ცხოველთა მარშრუტის გეგმა და განაცხადი დამატებით უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

ა) ცოცხალი ცხოველების წარმომავლობის ადგილის შესახებ (ცხოველთა დაბადების ან შეძენის ადგილი – ქვეყანა, ოლქი, რაიონი. გარეული ცხოველების შემთხვევაში – დაჭერის ადგილები);

ბ) მათი სახეობის, სქესის, ჯიშის, ასაკის, წონისა და საიდენტიფიკაციო ნიშნების შესახებ;

გ) კარანტინის ადგილის შესახებ.

3. საქართველოსა და საერთაშორისო მოვაჭრე ქვეყანას შორის ორმხრივი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დამატებითი მოთხოვნების არსებობის შემთხვევაში, სერტიფიკატის გამცემ ორგანოს ასევე წარედგინება შესაბამისი ინფორმაცია.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 28 მარტის დადგენილება № 118 - ვებგვერდი, 30. 03 .201 2 წ.

    მუხლი 6

1. სერტიფიკატი გაიცემა ვეტერინარული კონტროლის პროცედურების განხორციელების საფუძველზე.

2. ვეტერინარული კონტროლის პროცედურები მოიცავს:

ა) საქონლის თანმხლები დოკუმენტების შემოწმებას;

 ბ) საქონლის ფიზიკურ შემოწმებას (ცხოველების შემთხვევაში, მათ კლინიკურ შემოწმებას);

გ) ეჭვის შემთხვევაში, ნიმუშების აღებას ანალიზისათვის (სერტიფიკატი გაიცემა ანალიზის უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში).

21. ცოცხალი ცხოველების ექსპორტის შემთხვევაში, გარდა სანაშენე და საკლავი ცხოველებისა, კარანტინში განთავსების ვადა განისაზღვრება იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნის შესაბამისად. ასეთი მოთხოვნის არსებობის შემთხვევაში, ცხოველებზე საკარანტინო ვეტერინარულ ზედამხედველობას ახორციელებს სააგენტო, ან შესაძლებელია წარმოდგენილი იქნს კერძო ვეტერინარი ექიმის ცნობა, რომლითაც დასტურდება ცხოველების კარანტინში განთავსების ფაქტი.

2 2. სანაშენე და საკლავი ცხოველების ექსპორტის დროს, ცხოველთა ჯანმრთელობის კლინიკურად დადგენის მიზნით, ცხოველებზე საკარანტინო ვეტერინარულ ზედამხედველობას ახორციელებს სააგენტო. კარანტინში განთავსების ვადა განისაზღვრება 5 დღით, ხოლო წვრილფეხა პირუტყვისთვის - 48 საათით, თუ იმპორტიორი მხარე ან განმცხადებელი არ ითხოვს უფრო ხანგრძლივ საკარანტინო ვადას.

2 3. სანაშენე და საკლავი ცხოველების ექსპორტის დროს, ცხოველთა ჯანმრთელობის დადგენის მიზნით, კარანტინში განთავსების ვადა განისაზღვრება ერთი დღით, თუ იმპორტიორი მხარე ან განმცხადებელი არ ითხოვს უფრო ხანგრძლივ საკარანტინო ვადას და განმცხადებლის მიერ წარდგენილი იქნება ვეტერინარი ექიმის მიერ დამოწმებული ინფორმაცია, გარდა სახელმწიფო პროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებებისა, რომ იმპორტიორი მხარის ვეტერინარული მოთხოვნები (დოკუმენტის დედნის ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი) შესრულებულია (ვაქცინაცია, ლაბორატორიული გამოკვლევები და სხვა).

24. განმცხადებლის მოთხოვნის საფუძველზე, საკარანტინო ვადა შეიძლება გაგრძელდეს, მაგრამ საერთო საკარანტინო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 21 დღეს. საკარანტინო ვადის ამოწურვისას, განმცხადებლის მოთხოვნის საფუძველზე, დასაშვებია ამ ვადის გაგრძელება, თუ არ იქნება შეცვლილი სადგომის ადგილმდებარეობა, არ მოხდება ცხოველების გადაჯგუფება ან/და სხვა ნებისმიერი სახის ცვლილება, რომელსაც შეუძლია განაპირობოს ცხოველების ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზემოქმედება.

2 5. (ამოღებულია - 03.02.2017, №60).

3. თუ ტვირთი არ პასუხობს იმპორტიორი ქვეყნის ვეტერინარულ მოთხოვნებს, სერტიფიკატი არ გაიცემა, რის თაობაზეც უფლებამოსილი პირი ატყობინებს განმცხადებელს.

4. სერტიფიკატი არ გაიცემა, თუ განმცხადებელს სურსათთან დაკავშირებულ საქმიანობაში კრიტიკული შეუსაბამობის გამო შეჩერებული აქვს საწარმოო პროცესი.

5. სერტიფიკატი გაიცემა უფლებამოსილი პირის მიერ ვეტერინარული კონტროლის პროცედურების ჩატარების საფუძველზე და საქონლის გადასაზიდი სატრანსპორტო საშუალების დალუქვის შემდეგ. არ ილუქება ისეთი ტვირთების გადამზიდავი სატრანსპორტო საშუალება, რომელზეც ლუქის დაზიანების გარეშე შესაძლებელია ტვირთთან შეხება ან ტვირთის ჩანაცვლება, ცოცხალი ცხოველების გადამზიდავი სატრანსპორტო საშუალებები, ასევე, მსუბუქი და სატვირთო-სამგზავრო ავტომობილები, ავტობუსი და სარკინიგზო ტრანსპორტი.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 28 მარტის დადგენილება № 118 - ვებგვერდი, 30. 03 .201 2 წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 6 სექტემბრის დადგენილება №361 - ვებგვერდი, 07.09.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ივლისის დადგენილება №442 – ვებგვერდი, 11.07.2014წ.
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 25 ნოემბრის დადგენილება №632 – ვებგვერდი, 27.11.2014წ.
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 3 თებერვლის დადგენილება №60 – ვებგვერდი, 06.02.2017წ.

    მუხლი 7

1. სერტიფიკატის დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში, შესაძლებელია ასეთი სერტიფიკატის შეცვლა სხვა სერტიფიკატით (დუბლიკატით). ამ შემთხვევაში, ახალ სერტიფიკატში მიეთითება იმ სერტიფიკატის გაცემის თარიღი და საიდენტიფიკაციო ნომერი, რომლის შემცვლელიცაა აღნიშნული სერტიფიკატი. ამ შემთხვევაში, ძველი სერტიფიკატი ექვემდებარება გამცემი ორგანოს მიერ გაუქმებას.

2. სერტიფიკატი ივსება ორ პირად, რომელთაგან ერთი პირი რჩება გამცემ ორგანოს, ხოლო მეორე – გადაეცემა ტვირთის მფლობელს (ან ტვირთის მფლობელის ნდობით აღჭურვილ პირს).

3. სეტიფიკატის რეგისტრაცია ხორციელდება ელექტრონულად, ჟურნალში.

4. გამცემ ორგანოში ინახება (ელექტრონულად ან წერილობითი ფორმით):

ა) ვეტერინარული სერტიფიკატის მისაღებად წარდგენილი განაცხადი;

ბ) ანალიზის შედეგები;

გ) გაცემული ვეტერინარული სერტიფიკატები;

დ) უფლებამოსილი პირის მიერ შედგენილი აქტი ცხოველთა კარანტინის შესახებ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ივლისის დადგენილება №442 – ვებგვერდი, 11.07.2014წ.

    მუხლი 8. (ამოღებულია)

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ივლისის დადგენილება №442 – ვებგვერდი, 11.07.2014წ.

    მუხლი 9

1. იმპორტიორი ქვეყნის ვეტერინარული მოთხოვნების შესრულების მიზნით ეროვნული სააგენტო შემოსავლების სამსახურს რეგულარულად და დროულად აწვდის შემდეგ სათანადო ინფორმაციას:

ა) საქართველოში ეპიზოოტიური მდგომარეობის შესახებ;

ბ) სურსათის წარმოებასთან დაკავშირებული კრიტიკული შეუსაბამობის შემთხვევაში საწარმოო პროცესის შეჩერების შესახებ;

გ) სხვა საჭირო ინფორმაციას, რაც დაკავშირებულია საქონლის სერტიფიცირებასთან.

2. შემოსავლების სამსახური ეროვნულ სააგენტოს ელექტრონულად უგზავნის მონაცემებს გაცემული სერტიფიკატებისა და გამოვლენილი დარღვევების შესახებ, ხოლო ინფორმაცია იმ გამოვლენილი დარღვევების შესახებ, რომლებიც საფრთხეს უქმნის ცხოველთა კეთილდღეობასა და საზოგადოებრივ ჯანმრთელობას, ეროვნულ სააგენტოს მიეწოდება დაუყოვნებლივ.

3. ეროვნული სააგენტო და შემოსავლების სამსახური ყოველმხრივ ხელს უწყობენ ვეტერინარული სერტიფიკატის გაცემის პროცედურების სრულყოფას, ქმნიან და ავითარებენ ელექტრონულ სისტემებს, რაც საშუალებას იძლევა ერთიან ბაზაში აისახოს საქონლის მიმართ განხორციელებული კონტროლის პროცედურები.

დანართი №1

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის დადგენილება №60 ვებგვერდი, 04.02.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 11 მარტის დადგენილება №1 20 – ვებგვერდი, 16.03.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 14 თებერვლის დადგენილება №56 - ვებგვერდი, 17.02.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის  21  ოქტომბრის დადგენილება №269  – ვებგვერდი, 22.10.2013წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5  ივნისის  დადგენილება №259  - ვებგვერდი, 08.06.2015წ.

 

 

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

 საქართველოდან ექსპორტირებულ საკლავ, სანაშენე და სხვა ცხოველებზე, ფრინველზე,ფუტკარზე და ამანათ ნაყარზე

For slaughter, breeding and other animals, poultry, bees

exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

რაოდენობა

Number –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

ცხოველის სახე <*>

Species <*>

სქესი

Sex

ჯიში

Breed

ასაკი

Age

ყურის ნიშანი , დამღა , სახელი , წონა

Ear mark, brand, name, weight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<*> სკა ფუტკრით (ფუტკრის ოჯახი), ფუტკრის პაკეტი (ფიჭით, უფიჭოდ), დედა-ფუტკარი და სხვ.

<*> A hive with bees (bee family), bee parcels (honeycombs, unhoneycombs), been queens etc.

5-ზე მეტი ცხოველის გადაზიდვისას დგება ცხოველთა ნუსხა უფლებამოსილი პირის (ვეტერინარის) ხელმოწერით, რომელიც ამ სერტიფიკატის განუყოფელი ნაწილია.

If more than 5 animals are shipped, the list is made and signed by the authorised person (veterinarian) and constitutes an integral part of this certificate.

 

1. ცხოველთა წარმოშობა / Origin of the animal(s)

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –– –– –– –– –– –––––––––––––––––

ცხოველთა წარმომავლობის ადგილი

Place of origin of the animals

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

კარანტინის ადგილი

Place of quarantine

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––––––

2. ცხოველების მიმართულება / Destination of animal(s)

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –––––––

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –– –– –– –– –– –– –– –––––––––––––––––––––

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –– –– –– –– –– –– –– –––––

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –– –– –– –– –––––––––

ტრანსპორტი

Means of transport

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –– –– –– –– –– –– –– ––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –– –– –– –– –––––––––––––

(მიეთითება ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-number, name of the ship)

3. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ აღნიშნულმა ცხოველებმა გაიარეს ––––– დღიანი კარანტინი ყოველდღიური კლინიკური დათვალიერებით; მათ არ ჰქონდათ კონტაქტი სხვა ცხოველებთან, შემოწმდნენ სერტიფიკატის გაცემის დღეს და არა აქვთ ინფექციურ სნეულებათა კლინიკური ნიშნები.

I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify, that abomeventioned animals were placed in ––––– days for quarantine with daily clinical examinations; animals did not have contact with the other animals, were examined at the day of issue of the certificate and have no clinical symptoms of the infectious disesases.

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილია და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means recognized in Georgia.

ცხოველები არიან ადგილიდან, სადაც რეგისტრირებული არ არის:

The animals are originated from area free from:

 

                                       ბოლო  განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––––            ––––––––––––––––––––––––––––

                                                    During the last

                                       ბოლო  განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––––            ––––––––––––––––––––––––––––

                                                    During the last

                                       ბოლო  განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––––            ––––––––––––––––––––––––––––

                                                    During the last

                                       ბოლო  განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––––            ––––––––––––––––––––––––––––

                                                    During the last

                                       ბოლო  განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––––            ––––––––––––––––––––––––––––

                                                    During the last

                 

ცხოველები არიან იმ სადგომებიდან, სადაც არ იყო რეგისტრირებული:

The animals are originated from the premises free from:

                                             

                                       ბოლო  განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––––            ––––––––––––––––––––––––––––

                                                    During the last

                                       ბოლო  განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––––            ––––––––––––––––––––––––––––

                                                    During the last

                                       ბოლო  განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––––            ––––––––––––––––––––––––––––

                                                    During the last

                                       ბოლო  განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––––            ––––––––––––––––––––––––––––

                                                    During the last

                                       ბოლო  განმავლობაში

––––––––––––––––––––––––––––            ––––––––––––––––––––––––––––

                                                    During the last

 

ცხოველები –––––– დღიანი კარანტინის პერიოდში გამოკვლეულია შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც აქვს ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება, უარყოფითი შედეგით:

During –––– days in quarantine, animals have been tested in the appropriate laboratory having permission for conducting such tests, with negative results on:

––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

ცხოველებს ჩაუტარდათ ვაქცინაცია:

Animals were vaccinated against:

–––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

–––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

–––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

–––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

–––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> –––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

ცხოველები დამუშავებული არიან პარაზიტების წინააღმდეგ:

Animals were treated on parasites:

–––––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> ––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

–––––––––––––––––––––––––––– <<–––––––––>> ––––––––––––––––––––––––––– 201––––––

საკვები და სხვა თანმხლები ტვირთი გამოდის უშუალოდ ექსპორტიორი მეურნეობიდან და არ არის კონტამინირებული ცხოველთა ინფექციური სნეულებების აღმძვრელით.

Food and other accompaning goods are originating from the exporter’s farm and are not contaminated with animal infection diseases.

შედგენილია / Signed on „––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201––

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                    (თანამდებობა, გვარი / title, name)

ხელმოწერა / Signature ––––––––––––––––––––– ბეჭედი / Stamp

საქართველოში 90 დღის განმავლობაში ცხოველების უკან დაბრუნების შემთხვევაში სერტიფიკატი ძალაშია და ცხოველი არ საჭიროებს დამატებით გამოკვლევებს და დამუშავებას, თუ მიმღები ქვეყნის უფლებამოსილი სახელმწიფო სამსახური დაადასტურებს, რომ ცხოველი არ იმყოფებოდა ინფექციური სნეულებების გამოვლინების ადგილებში.

Animal(s) intended to be returned to Georgia within 90 days, the certificate is valid and additional testing and treatment is not required if the official veterinary authority of the recipient country certifies that the animal(s) was/were held in the areas free from animal infectious diseases.

სერტიფიკატი ითვლება ძალადაკარგულად, თუ მისი ხელმოწერიდან 72 საათში არ მოხდება ცხოველების ქვეყნის ტერიტორიიდან გაყვანა.

 

The certificate is not valid, if the animals were not exported during 72 hours after the signing.

 

დანართი № 2

 

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის დადგენილება №60 ვებგვერდი, 04.02.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 11 მარტის დადგენილება №1 20 – ვებგვერდი, 16.03.2011წ.

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებული შინაური და გარეული ცხოველების

ხორცსა და ხორცპროდუქტებზე

For meat and meat products from domestic and wild animals

exported from Georgia

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by _______________________________________________________________________________

პროდუქციის დასახელება

Name of product ___________________________________________________________________

ადგილთა რაოდენობა

Number of packages ___________________________________________________________________

შეფუთვა

Type of packing _________________________________________________________________________

აღწერილობა

Description _____________________________________________________________________________

წონა ნეტო

Net weight _____________________________________________________________________________

 

1. პროდუქციის წარმომავლობა / Origin of the products

 ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

2. პროდუქციის მიმართულება / Destination of the products

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination ___________________________________________________________________

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit _______________________________________________________________________

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point  ______________________________________________________________

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

ტრანსპორტი

Means of transport _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(მიეთითება ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-numbber, name of the ship)

 

ტრანსპორტირების პირობები

Condition of transportation ______________________________________________________________

 

3. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი, უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ გასასინჯი ხორცპროდუქტი (ხორცი):

I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify that subjected to examination meat products (meat) are:

– მიღებულია ჯანსაღი ცხოველის დაკვლით;

Derived from the slaughter of healthy animals;

– ვარგისია საკვებად;

Recognized as fit for human consumption;

– გადამუშავებულია საწარმოებში, რომლებიც მუდმივად კონტროლდება სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ და პასუხობენ საქართველოს ვეტერინარულ მოთხოვნებს;

Manufactured at the enterprises, which are under permanent supervision of the State Veterinary Service, have export permission and satisfy veterinary requirements of Georgia;

– გამოდის ადგილიდან, რომელიც კეთილსაიმედოა სებ-ის მიერ დეკლარირებულ ცხოველთა დაავადებების მიმართ ბოლო ------------- თვის განმავლობაში, აგრეთვე:

Originated from the area, which is reliable to all diseases declared by the O.I.E. during the last________ months and moreover:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

ხორცის ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზის ჩატარების დროს არ აღმოჩნდა ცვლილებები, რომლებიც დამახასიათებელია:

Veterinary sanitary examination did not show that meat has changes peculiar for:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნით ხორცპროდუქტები გაგზავნის წინ, 201–– წ. „–––” __________ გამოკვლეულია რადიოაქტიურ დაბინძურებაზე შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც გააჩნია ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება. რადიოაქტიური დაბინძურების დონე გამოკვლევით არ აღემატება ----------- ბეკერელ/კგ-ს.

By the demand of the importing country, the products before shipment on ––––––––––––„–––“, 201––, were tested for radio-active contamination in the appropriate laboratory permited to conduct such tests; the level of contamination did not exceed ----- bk/kg.

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means recognized in Georgia.

შედგენილია / Signed on „ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201–––

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) ___________________________________________________________

(თანამდებობა, გვარი / title, name)

ხელმოწერა / Signature _________________________                                           ბეჭედი / Stamp                                                                                                                                                                             

დანართი № 3

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის დადგენილება №60 ვებგვერდი, 04.02.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 11 მარტის დადგენილება №1 20 – ვებგვერდი, 16.03.2011წ.

 

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ რძესა და რძის პროდუქტებზე

For milk and milk products, exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by _______________________________________________________________________________

პროდუქტის დასახელება

 Name of product ________________________________________________________________________

ადგილთა რაოდენობა

Number of packages ______________________________________________________________________

შეფუთვის სახე

Type of packing _________________________________________________________________________

აღწერილობა

Description _____________________________________________________________________________

წონა ნეტო

Net weight _____________________________________________________________________________

 

1. პროდუქციის წარმომავლობა / Origin of the products

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(რძის ქარხნის მისამართი / address and No. of a dairy plant)

 

2. პროდუქციის მიმართულება / Destination of the products

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination ___________________________________________________________________

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit _______________________________________________________________________

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point ______________________________________________________________________

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

ტრანსპორტი

Means of transport _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(მიეთითება ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-number, name of ship)

 

დატვირთვის დრო

Time of loading _________________________________________________________________________

ტრანსპორტირების პირობები

Conditions of transportation _______________________________________________________________

 

3. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი, უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი რძის პროდუქტები (რძე):

I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify, that subjected to examination milk products (milk):

– მიღებულია ჯანმრთელი ცხოველებისაგან;

 Derived from healthy animals;

– ვარგისია საკვებად;

 Reconized as fit for human consumption;

– გამომუშავებულია საწარმოებში, რომლებიც მუდმივად კონტროლდება სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ და პასუხობს საქართველოს ვეტერინარულ მოთხოვნებს;

 Manufactured at the enterprises, which are under permanent supervision of the State Veterinary Service, have export permission and satisfy veterinary requirements of Georgia;

– გამოდის ადგილიდან, რომელიც კეთილსაიმედოა სებ-ის მიერ დეკლარირებულ ცხოველთა დაავადებების მიმართ ბოლო ––– თვის განმავლობაში, აგრეთვე:

Originated from the area, which is reliable to all diseases declared by the O.I.E. during the last ________ months and moreover:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნით რძე და რძის პროდუქტები გაგზავნის წინ, 201–– წ. „–––” ––––––––––––– გამოკვლეულია რადიოაქტიურ დაბინძურებაზე შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც გააჩნია ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება. რადიოაქტიური დაბინძურების დონე გამოკვლევით არ აღემატება ----------- ბეკერელ/კგ-ს.

By the demand of the importing country, the products before shipment on –––––––––––– „–––“, 201––, were tested for radio-active contamination in the appropriate laboratory permited to conduct such tests; the level of contamination did not exceed ----- bk/kg.

 

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means recognized in Georgia.

 

შედგენილია / Signed on „ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) ___________________________________________________________

 (თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––                                               ბეჭედი / Stamp

 

დანართი №4

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის დადგენილება №60 ვებგვერდი, 04.02.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 11 მარტის დადგენილება №1 20 – ვებგვერდი, 16.03.2011წ.

 

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ ცხოველური წარმოშობის ნედლეულზე

For raw products of animal origin exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by _______________________________________________________________________

ნედლეულის დასახელება

Name of raw product _____________________________________________________________

ადგილთა რაოდენობა

Number of packages ______________________________________________________________

შეფუთვა

Type of packing _________________________________________________________________

აღწერილობა

Description _____________________________________________________________________

წონა ნეტო

Net weight _____________________________________________________________________

 

1. ნედლეულის წარმომავლობა / Origin of the raw product(s)

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter ______________________________________________________

ნედლეულის წარმომავლობა

Origin of the raw material ________________________________________________________

(შეკრებილი, სასაკლაო, სხვა წყარო / from slaughter, collected, other sourses)

 

2. ნედლეულის მიმართულება / Destination of the raw product(s)

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination ____________________________________________________________

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit _______________________________________________________________

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point _______________________________________________________________

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ტრანსპორტი

Means of transport ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

_______________________________________________________________________________

(მიეთითოს ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(specify the number of the waggon, truck, flight-numbber, name of the ship)

 

3. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი, უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ გასასინჯად წარმოდგენილი ნედლეული:

I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify, that subject to examination raw products are:

– მიღებულია ჯანმრთელი ცხოველების დაკვლით საწარმოებში, რომელთაც გააჩნიათ აღნიშნული ნედლეულის ექსპორტის უფლება;

Derived from the healthy animals slaughtered in the premises having permission for export of raw materials;

– გამოდის ადგილიდან, რომელიც კეთილსაიმედოა სებ-ის მიერ დეკლარირებულ ცხოველთა დაავადებების მიმართ ბოლო 3 თვის განმავლობაში, აგრეთვე ჯილეხისა (ქურქ-ბეწვეულის და ტყავნედლეულისთვის) და სალმონელოზის (ნაკრტენის და ბუმბულის) მიმართ;

Originated from the area, which is reliable to all infectious diseases declared by the O.I.E. during the last 3 months, as well as anthrax (for fur, hides and skins) and salmonellosis (for down and feather);

– ნაკრები ტყავნედლეული სრულად არის გამოკვლეული ჯილეხზე უარყოფითი შედეგით შესაბამის ვეტერინარულ ლაბორატორიაში, რომელსაც აქვს ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება.

Collected hides and skins, raw products were completely tested with negative results for anthrax in the appropriate laboratory having permission for conducting such tests.

იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნით პროდუქტები გაგზავნის წინ, 201–– წ. „–––”             –––––––––––– გამოკვლეულია რადიოაქტიურ დაბინძურებაზე შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც გააჩნია ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება. რადიოაქტიური დაბინძურების დონე გამოკვლევით არ აღემატება ----------- ბეკერელ/კგ-ს.

By the demand of the importing country, the products before shipment on –––––––––––––„–––“, 201––, were tested for radio-active contamination in the appropriate laboratory permited to conduct such tests; the level of contamination did not exceed ----- bk/kg.

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means recognized in Georgia.

 

შედგენილია / Signed on „ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201–––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) ___________________________________________________

                                                                                                                                                                (თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––                                       ბეჭედი / Stamp

 

დანართი №5

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის დადგენილება №60 ვებგვერდი, 04.02.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 11 მარტის დადგენილება №1 20 – ვებგვერდი, 16.03.2011წ.

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ სანაშენე მასალაზე (მწარმოებლის სპერმაზე, ემბრიონებზე, საინკუბაციო კვერცხზე, ქვირითზე და ა.შ)

For breeding material (semen, embryos, hatching eggs, spawning products etc.),

exported from Georgia

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by _______________________________________________________________________________

მასალის დასახელება

Name of material ________________________________________________________________________

მასალის აღების დრო

Date of collection ________________________________________________________________________

რაოდენობა

Number ________________________________________________________________________________

შეფუთვა

Type of packing _________________________________________________________________________

აღწერილობა

Description _____________________________________________________________________________

შენახვისა და გადაზიდვის პირობები

Conditions of storage and transportation _____________________________________________________

1. მასალის წარმომავლობა / Origin of the material

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. მონაცემები მწარმოებლის (დონორის) შესახებ / Information about producer(s) (donor)

სახე

 Species ________________________________________________________________________________

ჯიში

Breed __________________________________________________________________________________

სახელი

Name __________________________________________________________________________________

დაბადების თარიღი და ადგილი

Date and place of birth ___________________________________________________________________

მწარმოებლის (დონორის) საწარმოო მიზნისთვის დაშვების თარიღი

Date of approval of animal for AI purposes ___________________________________________________

 

3. მასალის მიმართულება / Destination of the material(s)

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination ___________________________________________________________________

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit _______________________________________________________________________

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point _______________________________________________________________________

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee ____________________________________________________________

ტრანსპორტი

Means of transport _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(მიეთითება ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-numbber, name of the ship)

4. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ შემდეგს:

I, undersigned authorised person (veterinarian) certify, that:

– გასასინჯი სანაშენე მასალა დადგენილი ვეტერინარულ-სანიტარიული წესების დაცვით მიღებულია მწარმოებლისაგან (დონორისაგან), რომელსაც მასალის აღების დღეს არ ახასიათებდა დაავადებათა კლინიკური ნიშნები;

Subject to examination, breeding material was collected from the donor animal under recognized veterinary sanitary regulations and the donor animal showed no signs of any diseases at the day of collection;

– სანაშენე მასალა მიღებულია საწარმოში, რომელიც მუდმივად კონტროლდება სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ;

The breeding material was collected in the premise, which is under permanent control of the State Veterinary Service;

– მწარმოებელი (დონორი) საწარმოში იმყოფებოდა სანაშენე მასალის მიღებამდე არანაკლებ 6 თვის განმავლობაში და არ გამოიყენება ბუნებრივი დათესვლისათვის;

The donor animal was a resident of the premise not less than 6 months before collection of semen and have not been used for natural insemination;

– მწარმოებელი (დონორი) გამოკვლეულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც აქვს ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება, უარყოფითი შედეგით:

The donor animal was tested with negative results in the appropriate laboratory having permission for conducting such tests, by the methods approved in Georgia for:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

სანაშენე მასალა გამოდის ადგილიდან, რომელიც კეთილსაიმედოა სებ-ის მიერ დეკლარირებულ ცხოველთა დაავადებების მიმართ და ამ სახის ცხოველის სხვა დაავადებების მხრივ:

Breeding material originated from the area, which is reliable to all diseases declared by the O.I.E.

 

შედგენილია / Signed on „ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201–––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) ___________________________________________________________

 (თანამდებობა, გვარი / title, name)

ხელმოწერა / Signature _______________________________                                            ბეჭედი / Stamp

დანართი № 6

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის დადგენილება №60 ვებგვერდი, 04.02.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 11 მარტის დადგენილება №1 20 – ვებგვერდი, 16.03.2011წ.

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ მეცხოველეობისათვის განკუთვნილ მარცვალსა და მემცენარეობის სხვა პროდუქტებზე

For grains and other green products intended for animal husbandry,

exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by _________________________________________________________________________

პროდუქციის დასახელება

Name of product ___________________________________________________________________

წონა ნეტო

Net weight _______________________________________________________________________

 

1. პროდუქციის წარმოშობა / Origin of the products

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter ________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

2. პროდუქციის მიმართულება / Destination of the products

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination ______________________________________________________________

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit __________________________________________________________________

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point _________________________________________________________________

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ტრანსპორტი

Means of transport _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(მიეთითება ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-numbber, name of the ship)

ტრანსპორტირების პირობები

Condition of transportation __________________________________________________________

 

3. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემო ხელის მომწერი, უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ გასასინჯად წარმოდგენილი მემცენარეობის პროდუქტები:

I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify that subject to examination above mentioned plant products:

– გამოდის ადგილიდან, რომელიც თავისუფალია სებ-ის მიერ აღიარებული სავალდებულო დეკლარაციის ცხოველთა ინფექციური სნეულებებისგან ბოლო 12 თვის განმავლობაში, აგრეთვე ცხოველისა და ფრინველისთვის საშიში სხვა დაავადებებისაგან ბოლო 3 თვის განმავლობაში;

Originated from the area, which is reliable to all diseases declared by the O.I.E. during 12 months and other serious diseases, dungerous for animals and poultry, during the last 3 months;

– არ შეიცავს ენტეროპათოგენულ ეშერიხიებსა და სალმონელებს, ტოქსიგენურ სოკოებს, რაც დადასტურებულია იმ სახელმწიფო ვეტერინარული ლაბორატორიის ექსპერტიზით, რომელსაც აქვს ასეთი გამოკვლევების ჩატარების უფლება.

Do not contain enteropathogenic strains of escherichia end salmonella and toxigenic fungi what is confirmed by the examination in the State Veterinary Laboratory, approved for conducing sich examinations.

 

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means recognized in Georgia.

 

შედგენილია / Signed on „ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201–––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) _____________________________________________________

(თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––                                            ბეჭედი / Stamp

 

დანართი №7

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის დადგენილება №60 ვებგვერდი, 04.02.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 11 მარტის დადგენილება №1 20 – ვებგვერდი, 16.03.2011წ.

 

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERİNER SERTİFİKASI

№000000

საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში გასაგზავნი ძუძუმწოვარი ცხოველების ახალ და გაყინულ ტყავსა და ტყავნედლეულზე

Gürcistan‘dan Türkiye‘ye gönderilecek memeli, tırnaklı hayvanlarınişlem görmüş deri ve postları için.

 

ეს სერტიფიკატი განკუთვნილია მხოლოდ ვეტერინარული მიზნებისათვის.

თურქეთის სასაზღვრო შემოწმების პუნქტში მისვლისას თან უნდა ახლდეს საქონელს.

Bu sertifika sadece veteriner amaçlıdır ve mallar Türk sınır kontrol noktasına ulaşıncaya kadar mallar ilebirlikte bulunmalıdır.

 

1. დანიშნულების ქვეყანა: თურქეთის რესპუბლიკა / Gideceği ülke TÜRKİYE

წარმოშობის ქვეყანა/menşe ülkesi __________________________________________________

ქვეყანა-ექსპორტიორი/İhracatçı ülke_______________________________________________

პასუხისმგებელი სამინისტრო/Sorumlu Bakanlık ____________________________________

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო Sertifikayı veren kurum ______________________________

 

2. ტყავისა და ტყავნედლეულის იდენტიფიკაცია / Deri ve postların tanımlaması

შეფუთვის სახეობა/Ambalaj türü __________________________________________________

შეფუთვის რაოდენობა/Ambalaj sayısı ______________________________________________

წონა / Net ağırlık ________________________________________________________________

კონტეინერის, სატვირთო მანქანის, ვაგონის ან შეფუთვის ნომერი / Konteynerin,kamyonun, vagon veya balya mühürlerinin numarası _____________ მისაბმელი/araç ____________________________________________________________________

ტყავი და ტყავნედლეული/derileri veya postları _____________________________________

(საქონლის სახეობა/hayvan türleri) ________________________________________________

 

3. ტყავისა და ტყავნედლეულის წარმოშობა / Deri veya postların menşei

რეგისტრირებული და ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საწარმოს მისამართი და ვეტერინარული რეგისტრაციის ნომერი/kayıtlı olan ve denetim altında bulunan tesisin adresi ve veteriner kayıt numarası

________________________________________________________________________________

 

4. ტყავისა და ტყავნედლეულის დანიშნულების ადგილი / Derilerin gideceği yer

ტყავი ან ტყავნედლეული/deriler ve postlar _____________________________________ დან/den მიემართება

(დატვირთვის ადგილი/yukleme yeri)

 

_____________________________________________ თურქეთის რესპუბლიკაში/Türkiye’ye

 (დანიშნულების ადგილი/gideceği yer)

 

გამგზავნის სახელი და მისამართი / Gönderenin adı ve adresi _________________________

მიმღების სახელი და მისამართი / Alıcının adı ve adresi ______________________________

5. ოფიციალური განაცხადი: / Resmi beyan

1. მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი) ვადასტურებ, რომ ზემოთ მოყვანილი ტყავი და ტყავნედლეული მიღებულია სასაკლაოზე დაკლული საქონლისგან, დაექვემდებარა დაკვლისწინა და დაკვლისშემდგომ შემოწმებას, მას არ გააჩნია ადამიანზე ან ცხოველზე გადამდები საშიში დაავადებები და ის არ არის მიღებული ინფექციური დაავადებების ლიკვიდაციის მიზნით დაკლული ცხოველებისგან; ა) საქონელი შეძენილია და გამოდის იმ ქვეყნიდან (ან ქვეყნის ადმინისტრაციული ტერიტორიიდან), რომელიც გაგზავნამდე სულ ცოტა 12 თვის განმავლობაში თავისუფალი იყო ინფექციური დაავადებებისგან:

Ben, aşağıda imzası bulunan resmi veteriner, yukarıda tanımlanan deri veya postların mezbahada kesilen,ante ve postmortem muayeneye tabi tutulan, insan veya hayvanlara bulaşabilen önemli hastalıklardan arı olarak bulunan ve epizootik hastalıkların eradikasyonu maksadıyla öldürülmemìş hayvanlardan elde edildiğini ve a) Sevkten önceki en az 12 ay süresince Sığır vebası hastalığından arı bir ülkeden ve sevkten önceki en az 12 ay süresince aşağdaki hastalıklardan arı bir veya bir ülkenin bir bölgesinden orijinlendiğini:

თურქული / Şap hastalığı (2); ღორის კლასიკური ჭირი/ Klasik domuz vebası (2)

ღორის აფრიკული ჭირი / Afrika domuz vebası (2);

იქნება მშრალი ან / Kurutulduğunu (1) veya

მშრალად ან სველად დამარილებული გაგზავნამდე 14 დღით ადრე ან

Sevkedilmeden en az 14 gün önce kuru olarak tuzlandığını veya yaş tuzlandığını (1) veya მშრალად ან სველად დამარილებული და ტრანსპორტირების დეკლარაციის შესაბამისად ტყავი და ტყავნედლეული ტრანსპორტირებული იქნება გემით, ტრანსპორტირების ხანგრძლივობა იქნება ისეთი, რომ დამარილებიდან 14 დღის გასვლის შემდეგ ისინი მიაღწევენ თურქეთის რესპუბლიკის საზღვრის საინსპექციო პოსტს ან

___________________________ tarihinde kuru tuzlandığını veya yaş tuzlandığını, nakliyecinin beyanına göre deri ve postların gemi ile nakledileceğini ve nakliye süresine göre deri ve postlarınTürk sınır kontrol noktasına ulaşmadan önce en az 14 gün tuzlamaya tabi tutulacaklarını / ya da

(ბ) იქნება მინიმუმ 28 დღის დამარილებული ზღვის წყლით, რომელიც შეიცავს 2% ნატრიუმ ბიკარბონატს ან 2% lik sodyum karbonat içeren deniz tuzunda en az 28 gün tuzlandığını, veya ___________________________________________________________________

დამარილებული ზღვის წყლით, რომელიც შეიცავს 2% ნატრიუმის ბიკარბონატს და ტრანსპორტირების დეკლარაციის შესაბამისად ტყავი და ტყავნედლეული ტრანსპორტირებული იქნება გემით, ტრანსპორტირების ხანგრძლივობა იქნება ისეთი, რომ დამარილებიდან 28 დღის გასვლის შემდეგ ისინი მიაღწევენ თურქეთის რესპუბლიკის საზღვრის საინსპექციო პოსტს ან /

______________________ tarihinde 2% lik sodyum karbonat içeren deniz tuzunda tuzlandığını, nakliyecinin beyannamesine göre deri ve postların gemi ile nakledileceğini ve nakliye süresine göre deri ve postların Türk sınır kontrol noktasına ulaşmadan önce en az 28 gün tuzlamaya tabitutulacaklarını, veya

42 დღის გამშრალი მინიმუმ 20C –ზე

en az 20C de 42 gün süresince kurutulduğunu;

 

2. გავლილი აქვს ყველა პროცედურა დამუშავების შემდეგ პათოგენური აგენტებით დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად. 2. Uygulanan işlemden sonra patojenik etkenlerle yeniden bulaşmaya karşı tüm önlemlerin alındığını onaylarım.

 

 (შედგენის ადგილი / yer) _____________ და/de შედგენის თარიღი / tarih) _____________

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი) ხელმოწერა (3) / Resmi Veterinerin imzası) _________

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი) სახელი / Resmi Veterinerin adı) __________________

 

                                                                                                                                      ბეჭედი (3) / Mühür

 

(1) ეს ტყავი და ტყავნედლეული ექვემდებარება გადამუშავებას / Bu deri ve postlar işleme tabi tutulabilir.

(2) წაშალეთ დაავადებები, რომლებიც არ შეესაბამება ცხოველის სახეობას /İlgili hayvan türüne uygun olmayan hastalıkları siliniz.

(3) ხელმოწერის და ბეჭდის ფერი უნდა განსხვავდებოდეს ტექსტის ფერისგან / imza ve mühürün rengi baskı renginden farklı olmalıdır.

იგზავნება სარკინიგზო, საავტომობილო, საჰაერო, საზღვაო სატრანსპორტო საშუალებით (ხაზი გაესვას) Demiryolu. Karayolu ve denizyolu ulaşım vasıtalarıyla gönderilmektedir (Çizgi çizilsin)

დანართი №8

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის დადგენილება №60 ვებგვერდი, 04.02.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 11 მარტის დადგენილება №1 20 – ვებგვერდი, 16.03.2011წ.

 

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ თევზზე, ზღვის პროდუქტებსა და მათგან მიღებულ მზა ნაწარმზე

For fish end seafood and products of their processing intended for human consumption

exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by _________________________________________________________________________

პროდუქციის წარმოშობის ქვეყანა

Country of origin __________________________________________________________________

ექსპორტიორი ქვეყანა

Exporter country __________________________________________________________________

ექსპორტიორის დასახელება და მისამართი

Name and address of the exporter _____________________________________________________

ტრანსპორტი

Means of transport _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 (მიეთითება ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-number, name of ship)

 

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit __________________________________________________________________

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point _________________________________________________________________

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

1. პროდუქციის იდენტიფიკაცია / Identification of the product

პროდუქციის დასახელება

Name of product ___________________________________________________________________

 

პროდუქციის დამზადების თარიღი

Date of production _________________________________________________________________

შეფუთვა / Type of packing _________________________________________________________

ადგილების რაოდენობა / Number of packages ________________________________________

წონა ნეტო / Net weight ____________________________________________________________

ნიშანდება (მარკირება) / identification mark (s) ________________________________________

შენახვისა და გადაზიდვის პირობები

Conditions of storage and transportation _______________________________________________

 

2. პროდუქციის წარმოშობა / Origin of the products:

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter ________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________

(კომპეტენტური ორგანოს მიერ  და რეგისტრირებული და სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს დასახელება და მისამართი, რომელსაც გააჩნია აღნიშნული პროდუქციის ექსპორტის უფლება)

(Name and address of the business operator registered by the competent authority subject to state control and having permission  for export

 

მცურავი ბაზის /factory vessel: ______________________________________________________

სამრეწველო მაცივრის/cold store:___________________________________________________

 

3. პროდუქციის საკვებად ვარგისიანობის დადასტურება / Approving for human consumption

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ შემდეგს:

I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify, that:

საქართველოდან ექსპორტირებული ახალი (ცოცხალი) გაყინული თევზი, ზღვის პროდუქტები და მათგან მიღებული მზა ნაწარმი, განკუთვნილი ადამიანის საკვებად, დამზადებულია საწარმოში, რომელსაც გააჩნია უფლება აღნიშნული პროდუქციის ექსპორტზე და იმყოფება მისი მუდმივი ზედამხედველობის ქვეშ.

Live chilled and frozen fish seafood and products of the processing subjected to treatment, intended for human consumption, were produced in establishment approved by the Official Authority for supplying their production for export end operating under its supervision.

თევზი და ზღვის პროდუქტები გამოდიან საწარმოდან, რომელზედაც არ იყო დადებული შეზღუდვები ცხოველების ჯანმრთელობის მხრივ.

Fish and seafood originate from establishments which were not subject to any restriction.

ზღვის და მტკნარი წყლის სარეწაო თევზი, აგრეთვე ზღვის პროდუქტები საქართველოში საამისოდ უფლებამოსილი სამსახურის მიერ გამოკვლეულ იქნა ჰელმინთების, ბაქტერიული და ვირუსული ინფექციების არსებობაზე საქართველოში გამოყენებული (მიღებული) მეთოდებით

Commercial sea and fresh-water fish and sea food were examined by Official Authority of Georgia for presence of helminthes, bacteriological and viral infections by methods, which are used in Georgia.

დასაშვები ნორმის ფარგლებში ჰელმინთების არსებობის შემთხვევაში თევზი გაუვნებელდა არსებული მეთოდებით.

If there are some helminthes in acceptable limits the fish is inactivated by the current methods.

საექსპორტოდ გაყინულ თევზსა და ზღვის პროდუქტებს პროდუქციის სიღრმეში გააჩნიათ ტემპერატურა არა უმეტეს მინუს 18 გრადუსისა. არ არიან მოთესილი სალმონელებით ან სხვა ბაქტერიული ინფექციის აღმძვრელებით, არ გააჩნიათ გადამდები დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ცვლილებები, არაკეთილხარისხიანი ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები, არ დაექვემდებარებიან დეფრომატაციას შენახვის პერიოდში, არ დამუშავებულან მღებავი და მძაფრი სუნის მქონე ნივთიერებებით, მაიონიზირებელი დასხივებითა და ულტრაიისფერი სხივებით.

Frozen fish and seafood have a temperature not exceeding -18 degrees Celsius; are not contaminated by salmonella and other pathogen bacteria; show no typical changes on fish infectious diseases by post and ante mortem examination of fish; during storage and transportation period have not been defrosted; have not been treated with coloring and adoring substances, ionizing and ultraviolet rays.

ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზის ჩატარების შედეგად, ზღვისა და მტკნარი წყლის თევზი, ზღვის პროდუქტები და მათგან მიღებული მზა ნაწარმი მიჩნეულია ადამიანისათვის ვარგის საკვებად. ისინი არ შეიცავენ ნატურალურ ან სინთეთიკურ ესტროგენულ, ჰორმონალურ ნივთიერებებს, თირეოსტატიკურ პრეპარატებს, ანტიბიოტიკებს, პესტიციდებს, აგრეთვე სამკურნალო საშუალებებს.

 As a result of Veterinary-sanitary inspection, sea-fish, fresh-water f'ish, seafood and ready products are considered safe for human consumption and their organoleptic quality is satisfactory and they do not contain natural or synthetic estrogenic and hormonal substances, thyreostatics, antibiotics and other drugs.

თევზის, ზღვის პროდუქტებისა და მათგან მიღებული მზა ნაწარმის მიკრობიოლოგიური, ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური და რადიოლოგიური მაჩვენებლები შეესაბამებიან წესებსა და მოთხოვნებს.

Microbiological, chemical, toxicological and radiological characteristics of fish, seafood and finished products are in compliance with actual veterinary and sanitary rules and requirements of Georgia.

შეფუთული პროდუქცია მარკირებულია, სამარკერე ეტიკეტი შეფუთვაზე ისეა დაწებებული, რომ შეფუთვის გახსნა შეუძლებელია სამარკე ეტიკეტის მთლიანობის დარღვევის გარეშე.

Product must have official health mark on package and block. Stamped label must be placed on package in a way to ensure that opening of package is impossible without breaking the label.

ტარა და შესაფუთი მასალა ერთჯერადია და შეესაბამება ჰიგიენურ მოთხოვნებს.

Single use containers and packaging material comply with hygienic requirements.

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means recognized in Georgia.

 

შედგენილია / Signed on “ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) _____________________________________________________

 (თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature __________________________________                          ბეჭედი / Stamp

 

დანართი №9

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის დადგენილება №60 ვებგვერდი, 04.02.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 11 მარტის დადგენილება №1 20 – ვებგვერდი, 16.03.2011წ.

 

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ თაფლსა და მეფუტკრეობის პროდუქციაზე

For honey and beekeeping products exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო:

Issued by: ________________________________________________________________________

 

1. პროდუქტის იდენტიფიკაცია / Identification of the product(s)

პროდუქციის დასახელება

Name of the product _______________________________________________________________

ადგილების რაოდენობა

Number of packages ________________________________________________________________

შეფუთვა

Type of packing ___________________________________________________________________

მარკირება

Identification mark(s) ______________________________________________________________

წონა ნეტო

Net weight _______________________________________________________________________

შენახვის და გადაზიდვის პირობები

Conditions of storage and transportation _______________________________________________

(დაკონსერვების სახე, ტემპერატურა და ა. შ./ Type of conservation, temperature end etc)

 

2. პროდუქციის წარმოშობა / Origin of the product(s)

ექსპორტიორის დასახელება და მისამართი

Name and address of the exporter _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

3. პროდუქციის დანიშნულება / Destination of the product(s)

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination ______________________________________________________________

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit __________________________________________________________________

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point _________________________________________________________________

მიმღების დასახელება და მისამართი

Name and address of the consignee ___________________________________________________

ტრანსპორტი

Means of transport: ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის დასახელება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-number, name of the ship)

 

4. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი) ვადასტურებ, რომ შესამოწმებლად წარმოდგენილი ზემოთ აღნიშნული პროდუქტი მიღებულია ჯანმრთელი ფუტკრისაგან და გამოდის ცხოველთა და ფუტკრის ინფექციური დააავადებების მხრივ კეთილსაიმედო მეურნეობიდან (რეგიონიდან), სადაც არ დაფიქსირებულა:

– თურქული – ბოლო 12 თვის განმავლობაში და ღორის აფრიკული ჭირი – ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე;

– აკარიოზი, ნოზემატოზი – ბოლო 6 თვის განმავლობაში მეურნეობაში;

– ვაროატოზი, ამერიკული და ევროპული სიდამპლე – ბოლო 2 წლის განმავლობაში მეურნეობაში.

თაფლი, მეფუტკრეობის პროდუქტი წარმოებულია სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მუდმივი კონტროლის ქვეშ მყოფ საწარმოში, რომელსაც გააჩნია ექსპორტის უფლება და აკმაყოფილებს საქართველოს ვეტერინარულ მოთხოვნებს. თაფლი, მეფუტკრეობის პროდუქტი მიჩნეულია ადამიანისათვის საკვებად ვარგისად და არ გააჩნია ცვლილებები ორგანოლეპტიკურ მაჩვენებლებში, არ შეიცავს ანტიბიოტიკებს, შემავსებლებს, საღებავებს და აღნიშნული პროდუქტისათვის არადამახასიათებელ მექანიკურ მინარევებს.

იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნით თაფლი გაგზავნის წინ, 201–– წ. “–––” ––––––––––––– გამოკვლეულია რადიოაქტიურ დაბინძურებაზე შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც გააჩნია ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება. რადიოაქტიური დაბინძურების დონე გამოკვლევით არ აღემატება ----------- ბეკერელ/კგ-ს.

I, the undersigned authorized person (veterinarian) certify, that above mentioned product subjected to examination is originated from healthy bee and comes from establishments (districts), which are free from animal and bee infectiuos diseases, among them are:

– Foot and Mouth Disease during last 12 months and African Swine Fever during last 3 years on the territory of the country;

– Acariasis and Nozematosis during last 6 months;

– Varroatosis, American and European Mould during last 2 years;

Honey and beekeeping products are produced in the establishments which are under supervision of the state veterinary service, have export permission and correspond veterinary requirements of Georgia. Honey and beekeeping products are suitable for human consumption and there are no changes in the organoleptic indicators, not containing antibiotics, bulking agents, staining agents and mechanical admixtures which are uncharacteristic for above mentioned products.

By the demand of the importing country honey before shipment on ––––––––––––––”–––“, 201––, were tested for radio-active contamination in the appropriate laboratory permited to conduct such tests; the level of contamination did not exceed ----- bk/kg.

 

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means recognized in Georgia.

 

შედგენილია / Signed on „ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) _____________________________________________________

(თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

 

ხელმოწერა / Signature ________________________________                           ბეჭედი / Stamp

 

დანართი № 10

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის დადგენილება №60 ვებგვერდი, 04.02.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 11 მარტის დადგენილება №1 20 – ვებგვერდი, 16.03.2011წ.

 

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებულ სასურსათო კვერცხსა და კვერცხის ფხვნილზე

Table eggs and egg powder exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by ___________________________________________________________________________________

1. პროდუქტის იდენტიფიკაცია / Identification of products

პროდუქციის დასახელება

Name of the product  _________________________________________________________________________

ადგილების რაოდენობა

Number of packages __________________________________________________________________________

შეფუთვა

Type of packing _____________________________________________________________________________

მარკირება

Identification mark (s) ________________________________________________________________________

წონა, ნეტო (კგ)

Net weight (kg) ______________________________________________________________________________

შენახვისა და გადაზიდვის პირობები

Conditions of storage and transportation _________________________________________________________

                                                             (დაკონსერვების სახე, ტემპერატურა და ა.შ.)

(Kind of conservation, temperature and e.t.c.)

 

2. პროდუქციის წარმოშობა / Origin of the products

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

3. პროდუქციის დანიშნულება / Destination of the product

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination ________________________________________________________________________

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit ____________________________________________________________________________

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point ____________________________________________________________________________

მიმღების დასახელება და მისამართი

Name and address of consignee _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

ტრანსპორტი

Means of transport ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(The number of the wagon, truck, flight-number, name of the ship)

 

4. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი, უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ შემოწმებისათვის წარმოდგენილი სასურსათო კვერცხი მიღებულია ჯანმრთელი ფრინველისაგან და გამოდის იმ რეგიონიდან (მეურნეობიდან), სადაც არ დაფიქსირებულა ფრინველის ინფექციური დაავადებები, მათ შორის:

I, the undersigned authorized person (veterinarian) certify that table eggs applied for checking are originated from healthy birds and come from districts and farms, which are free from:

– ფრინველის გრიპი ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

Avian influenza last 12 months;

ორნიტოზი (ფსიტაკოზი), ნიუკასლის დაავადება, სალმონელოზი, პარვოვირუსული ინფექცია, ინფექციური ლარინგოტრაქეიტი, ინფექციური ენცეფალომიელიტი და ტუბერკულოზი – ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

Ornitosis (psittacosis), Newcastle Disease, Salmonellosis, parvovirus infectious, Avian infectious laringotracheitis, Encephalomyelitis infectious, tuberculosis last 6 months;

ქვეყნის მთელი ტერიტორია ბოლო 3 წლის განმავლობაში თავისუფალია ღორის აფრიკული ჭირისაგან და ბოლო 12 თვის განმავლობაში თურქულისაგან;

African Swine Fever whole territory of the country last 3 years and FMD last 12 months;

სასურსათო კვერცხის მოწოდება მოხდა საწარმოდან, რომელსაც გააჩნია უფლება ექსპორტზე და რომელიც იმყოფება მუდმივი ვეტერინარული ზედამხედველობის ქვეშ და ვეტერინარული სანიტარიული ექსპერტიზის შედეგებით მიჩნეულია ადამიანის საკვებად ვარგისად;

Table eggs derive from the farm which has export permision from the official veterinary service and is under permanent veterinary supervision. According to the veterinary-sanitary expertise eggs are considered safe for human consumption.

გამოყენებული ტარა და შესაფუთი მასალა აკმაყოფილებს აუცილებელ ჰიგიენურ-სანიტარიულ მოთხოვნებს;

Single – use containers and packing materials comply with principal hygienic requirements;

იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნით სასურსათო კვერცხი გაგზავნის წინ, 201__ წ. „___” ___________ გამოკვლეულია რადიოაქტიურ დაბინძურებაზე შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც გააჩნია ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება. რადიოაქტიური დაბინძურების დონე გამოკვლევით არ აღემატება ____________ ბეკერელ/კგ-ს.

By the demand of the importer country table eggs before shipment on ___________ „_____“, 201___, were tested for radio-active contamination in the appropriate laboratory permited to conduct such tests; the level of contamination did not exceed _____ bk/kg.

 

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means, approved in Georgia.

 

შედგენილია / Signed on „ _____ “ _______________________ 201___

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) ____________________________________________________

 (თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature ________________________________                           ბეჭედი / Stamp

 

დანართი №11

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის დადგენილება №60 ვებგვერდი, 04.02.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 11 მარტის დადგენილება №1 20 – ვებგვერდი, 16.03.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 აპრილის დადგენილება №172 – ვებგვერდი, 15.04.2011წ.

 

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ისრაელის სახელმწიფოში ექსპორტირებულ საკლავ დაკოდილ ცხვარზე

Veterinary Health Certificate to accompany castrated Sheep for fattening from Georgia to Israel

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by _________________________________________________________________________

1. ცხოველთა იდენტიფიკაცია / Identification of the animal(s)

 

ოფიციალური ყურის ნიშანი

Official earmark

სახეობა

Breed

ასაკი

Age

 

 

 

 

2. ცხოველთა წარმოშობა / Origin of the animal(s)

 

ექსპორტიორის სახელი და მისამართი

Name and address of exporter _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

ცხოველთა წარმომავლობის ადგილი

Place of origin of the animal(s)  ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

3. ცხოველთა დანიშნულების ადგილი / Destination of the animal(s)

 

მიმღების სახელი და მისამართი

Name and address of consignee _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

ტრანსპორტის სახეობა და იდენტიფიკაცია:

Nature and identification of means of transport: ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

4. დეკლარაცია / Declaration

 

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ:

I, undersigned, official veterinarian, hereby certify that:

 

1. საქართველო ოფიციალურად თავისუფალია თურქულის, თხის კონტაგიოზური პლევროპნევმონიის, ყვავილისა და წვრილფეხა პირუტყვის ჭირისგან.

Georgia is officially free from Foot and Mouth Disease (FMD), contagious caprine pleuropneumonia (CCPP), Sheep pox and Peste des Petits Ruminants (PPR).

2. საექსპორტო ცხვარი დაბადებულია და გაზრდილია საქართველოში.

The sheep for export were born and raised in Georgia.

3. ცხვრის სადგომებში ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა სკრეპი, ღრუბლისებური ენცეფალოპათია, ცხვრის ფილტვის ადენომატოზი და ცხვრის ადენოკარცინომა.

Scrapie, Sheep Pulmonary Adenomatosis and Nasal Adenocarcinoma have not been reported on the premises of origin for the last 10 years.

4. საქართველოდან გასაყვანი ცხვარი იმყოფებოდა ბლუტანგისაგან თავისუფალ ზონაში და აკაბენის ვირუსისგან თავისუფალ ტერიტორიაზე, ექსპორტამდე არანაკლებ 60 დღის განმავლობაში.

The sheep for export were kept in the Georgia bluetongue virus free zone, and territory that has been free from Akabane virus, for 60 days immediately prior to export.

5. საექსპორტო ცხვარი გამოდის ფარებიდან, სადაც კლინიკური ან/და სხვა ნიშნებით ბოლო 36 თვის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა შემდეგი დაავადებები: ბრუცელოზი, ტუბერკულოზი, პარატუბერკულოზი, ჩლიქის სიდამპლე, ცოფი, აუესკის დაავადება, სალმონელა აბორტუს ოვისი, მაედი–ვისნა და კონტაგიოზური აგალაქტია.

The sheep for export originate from flocks in which no clinical and/or other evidence of the following diseases has been detected during the past 36 months: brucellosis, tuberculosis, paratubarculosis, footrot, rabies, Aujeszky's disease, Salmonella abortusovis, Maedi-visna, and contagious agalactia.

6. NSP-ის აღმოსაჩენი ტესტით ყველა ცხვარი უარყოფითად მორეაგირეა თურქულის დაავადებაზე.

All the sheep have been found negative to FMD in a NSP test.

7. ექსპორტამდე არანაკლებ ბოლო 6 თვისა ცხვარი იმყოფებოდა კერძო საკუთრებაში (ან იზოლირებულ სადგომში).

 The sheep for export have been on the property of origin (or in isolation facilities) for at least the previous 6 months.

8. ბოლო 6 თვის განმავლობაში სადგომზე არ გავრცელებულა არანაირი ვეტერინარული შეზღუდვა.

The property of origin has not been subject to any veterinary restrictions during the past 6 months.

9. ცხვარი გამოდის ფარიდან, რომელიც შეესაბამება ზემოთ ხსენებულ მოთხოვნებს.

The sheep to be exported originate only from flocks which comply with the requirements mentioned in paragraph B of this document.

10. ცხვრის დაკარანტინება განხორციელდა ცხოველთა სადგომში ექსპორტამდე არანაკლებ 8 დღის განმავლობაში; აღნიშნული დროის განმავლობაში რაიმე გადამდები ან ინფექციური დაავადება არ გამოვლენილა.

The sheep for export were held in isolation for at least 8 days prior to export, and within this period did not exhibit any signs or symptoms of contagious or infectious disease.

11. საექსპორტო ცხვარი დამუშავდა ექტო და ენდოპარაზიტებზე საქართველოში დარეგისტრირებული პრეპარატებით ინსტრუქციის შესაბამისად ექსპორტამდე არა უმეტეს 14 დღით ადრე.

The sheep for export were treated with a registered product(s) for external and internal parasites, according to the manufacturer's instructions, within 14 days prior to export – State product(s) used and date of application.

12. ტრანსპორტირებამდე 48 საათით ადრე ____________________ ცხვარს ჩაუტარდა დათვალიერება და რომელიმე დაავადების კლინიკური ნიშანი არ გამოუმჟღავნებიათ.

On (date) ____________________, within 48 hours of shipment, the said sheep were clinically examined and were found healthy and free from any clinical signs or symptoms of disease including scabby mouth (orf).

13. თვითმფრინავამდე ან/და გემამდე ცხვრის გადასაყვანი სატრანსპორტო საშუალებები დათვალიერდა, გაიწმინდა და ჩაუტარდა დეზინფექცია საქართველოში დარეგისტრირებული სადეზინფექციო საშუალებებით.

The vehicles, in which the said animals are to be transported from the isolation premises to the aircraft or vessel, and the containers to be used in the aircraft or vessel, have been cleansed and disinfected with a registered disinfectant.

 

შედგენილია / Signed on „ _____ “ __________________________ 201___

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) _____________________________________________________

(თანამდებობა, გვარი / title, name)

 

ხელმოწერა / Signature _______________________________________             ბეჭედი / Stamp

 

დანართი №1 2

 

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 ივლისის დადგენილება №275 – ვებგვერდი, 14.07.2011წ.

 

 

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERİNER SERTİFİKASI

№000000

 

საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში გასაგზავნ დამუშავებულ ცხვრის მატყლზე

Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek işlem görmüş koyun yünleri (1) içinfor sheep’s treated wool (1) intended for dispatch to the Republic of Turkey

 

ეს სერტიფიკატი განკუთვნილია მხოლოდ ვეტერინარული მიზნებისათვის და თურქეთის რესპუბლიკაში სასაზღვრო შემოწმების პუნქტში მისვლისას თან უნდა ახლდეს საქონელს

Bu sertifika sadece veteriner amaçlıdır ve mallar Türk sınır kontrol noktasına ulaşıncaya kadar malların yanında  bulunmalıdır.

This certificate is for veterinary purposes only and must accompany the consigment until it reaches the Turkish border inspection post.

 

დანიშნულების ქვეყანა: თურქეთის რესპუბლიკა/Gideceği ülke: Türkiy/Country of destination: Turkey

ვეტერინარული სერტიფიკატის საცნობარო ნომერი/Sağlık sertifikasının referans numarası / Reference number of the veterinary certificate: ____________________________________________
წარმოშობის ქვეყანა: საქართველო/Orijin ülke: Gürcistan/ Country of origin : Georgia

ექსპორტიორი ქვეყანა: საქართველო/İhracatçı ülke: Gürcistan/Exporting country: Georgia

პასუხისმგებელი სამინისტრო/Sorumlu bakanlık/Responsible ministry: _________________________ 

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო/Onaylayan Bölüm/Issued by:___________________________ _______

________________________________________________________________________________________

I. ცხვრის მატყლის იდენტიფიკაცია/Koyun yünlerinin tanımı/Identification of sheep’s wool

შეფუთვის სახეობა/Amblaj özelliği/Type of package:___________________________________

შეფუთვის რაოდენობა/Ambalaj sayısı/Number of packages: _______________________________

წონა, ნეტო/Net Ağırlık/Net weight:____________________________________________________

კონტეინერ(ებ)ის, სატვირთო ავტომანქანის, ვაგონის ან ფუთების  ლუქის ნომრები/ Konteynır (lar) ın, kamyonun, tren vagonlarının veya balya(ları)ın mühür(ler)inin numarası veya numaraları/Number(s) of the seal(s) of the contaıner(s), truck, railway carriage or bales(s):__________________________________________

_________________________________________________________________________________________

II. მატყლის წარმოშობა/Yünlerin orijini/Origin of wool:_________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________

რეგისტრირებული და ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საწარმოს მისამართი და ვეტერინარული რეგისტრაციის ნომერი/Kayıtlı olan ve denetilen tesinin adresi ve veteriner kayıt numarası / Address and veterinary registration number of the registered establishment under  supervision: ________________________________________________________________________

III. დანიშნულების ადგილი/Yünlerin gideceği yer/Place of destination:_____________________

ცხვრის მატყლი იგზავნება/Koyun yünleri/The sheep’s wool will be sent from ____________________

________________________________________ დან/‘den/to ___________________________________

(დატვირთვის ადგილი/Yükleme yeri/Place of loading)

_________________________________________________________________________________________

თურქეთის რესპუბლიკაში/Türkiye’ye/Turkey, ქვემოთ მოცემული სატრანსპორტო საშუალებით/Aşağıdaki nakliye vasitası ile gönderileceklerdir./By the following means of transport:___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ლუქის ნომერი/Mühür numarasi / Number of the seal (1):___________________________________

გამგზავნის სახელი და მისამართი/Gönderenin adı ve adresi/Name and address of consignor:_________

_________________________________________________________________________________________

მიმღების სახელი და მისამართი/Alıcının adı ve adresi/Name and address of consignee:______________

_________________________________________________________________________________________

IV. ოფიციალური განაცხადი/Resmi beyan/Attestation:

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი ვეტერინარი ვადასტურებ, რომ ზე­მოთ აღნიშნულ ცხვრის მატყლს არ გააჩნია ადამიანზე ან ცხოველზე გადამდები საშიში დაავადებები და იგი არ არის მიღებული ინფექციური დაავადებების ლიკ­ვიდაციის მიზნით დაკლული ცხოველებისაგან/Ben, aşağıda imzası bulunan resmi veteriner, yukarıda tanımlanan koyun yünlerinin İnsan veya hayvanlara bulaşabilen önemli hastalıklardan ari olarak bulunan ve epizootik hastalıkların eradikasyonu maksadıyla öldürülmemiş hayvanlardan elde edildiğini, /I, the undersigned official veterinarian certify that the sheep’s wool described above has been obtained from animals which have been found to be free of dangerous human or animals transmissible diseases and were not slaughtered in order to eradicate epizootic diseases:

 1. ან/Ya / has been either  (1)

  ა) დაექვემდებარა საწარმოო გარეცხვას მატყლის თანმიმდევრული ჩაძირვით აბაზანაში წყლის, საპნისა და ნატრიუმის ან კალიუმის სოდის შემცველობით/ Su, sabun ve sodyum hidroksit (soda) veya potasyum hidroksit (potas) içeren bir seri banyoda yün immerziyonundan oluşan endüstryel yıkamaya tabi tutulduğunu/ Subjected to the industrial washing, which consists of the immersion of the wool in  series of baths of water, soap and sodium hydroxyde (sada) or potassium hydroxyde (potash) (1) 

  ბ) მიღებულია ქიმიური დეპილაციის საშუალებით ჩამქრალი კირის ან ნატრიუმის სულფიდის გამოყენებით/Kireç veya sodyum sülfit ile kimyasal depilasyon vasıtası elde edildiklerini/Obtained by chemical depilation by means of slaked lime or sodium sulphide (1)

 ან/Veya/or

  გ) დაექვემდებარა ჰერმეტულ ოთახში არანაკლებ 24‑საათიან ფუმიგაციას ფორმალდეჰიდით/Hava almayacak şekilde kapatılmış bir odada en az 24 saat süresince formaldehitle fumigasyona tabi tutulduğunu/Subjected to the fumigation in formaldehyde in a hermetically sealed chamber for at least 24 hours (1)

ან/Veya /or 

 დ) დაექვემდებარა საწარმოო წესით ცხიმის გაცლას ცხიმგამცლელი საშუა­ლებების შემცველ წყალხსნარში ჩაშვებით 60-700C‑ზე/Suda çözünür bir deterjanla 60-700C’de immerziyonundan oluşan endüstriyel yıkamaya tabi tutulduğunu/Sub­jected to the industrial scouring which consists of the immersion of wool in a water-soluble detergent held at 60-700C (1)

  ე) ინახებოდა 180C -ზე 4 კვირა, 40C -ზე 4 თვე ან 370C-ზე 8 დღის განმავლობაში/ 180C’de 4 hafta, veya 40C’de 4 ay, 370C’de 8 gün depolandığını/stored at 180C for 4 week (1), or 40C for 4 months (1), or 370C for 8 days (1)

 2. ვადასტურებ, რომ დამუშავების შემდეგ გავლილი აქვს ყველა პროცედურა პათოგენური აგენტებით ხელმეორედ დაბინძურების (რეკონტამინაციის) თავი­დან ასაცილებლად/Uygulanan işlemden sonra patojenik etkenlerle yeniden bulaş­maya karşı tüm önlemlerin alındığını onaylarım./Has undergone all precautions to avoid recontamination with pathogenic agents after treatment.                                                    

 

შედგენილია,                                                  de/da

Done                                                                       at_____________________________,on ___________________________                                          Tarihinde düzenlenmiştir.

 (ადგილი/Yer/Place/)                                                                                (თარიღი/Tarih/Date)

 

 

ბეჭედი/Mühür/Stamp (2)

___________________________________________________________________________________                                                                                (ხელმოწერილია უფლებამოსილი ვეტერინარის მიერ/

                                           Resmi veterinerin imzası/Signature of the authorised  veterinarian (2)

 

________________________________________________________________________________________

(ვეტერინარის სახელი და თანამდებობა/

                                   Resmi veterinerin adı ve görevi/Name and position of the authorised veterinarian)

 

 

1. შესაბამისად წაშალეთ/Uygun olarak siliniz/Delete as appropriate.

2. ხელმოწერის და ბეჭდის ფერი განსხვავებული უნდა იყოს ტექსტის ფერისაგან/İmza ve mühürün rengi baskı renginden farklı olmalıdır/The signature and the stamp must be in a colour different to that of the printing.

 

დანართი  13

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 ივლისის დადგენილება №275 – ვებგვერდი, 14.07.2011წ.

 

 

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

 

საქართველოდან ექსპორტირებულ ვეტერინარულ პრეპარატებზე, სუბსტანციაზე, ნედლეულზე, დაუფასოებელ და შუალედურ პროდუქციაზე

 

For Veterinary medicines,substances,raw materials, unpakaged and intermediate products exported

from Georgia

 

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო  __________________________________________________

Issued by

პროდუქციის დასახელება________________________________________________________

Name of the product

ადგილთა რაოდენობა___________________________________________________________

Number of packages

შეფუთვის სახე, შეფუთვაში რაოდენობა  __________________________________________

Type of package, quantity in package

პროდუქციის ფორმა, დოზა, კონცენრაცია ________________________________________

Form, dose and concentration of product

წონა, ნეტო ______________________________________________________________________

 Net weight(kg)

 

 

1.  პროდუქციის წარმოშობა/ Origin of the product:

     

ექსპორტიორის დასახელება და მისამართი __________________________________________

Name and address of the exporter

__________________________________________________________________________________

                                  

მწარმოებლის დასახელება და მისამართი ______________________________________

Name and address of the producer

 

_________________________________________________________________________________

 

2. პროდუქციის მიმართულება / Destination of the product:

დანიშნულების ქვეყანა ___________________________________________________________

Country of destination

ტრანზიტის ქვეყანა ______________________________________________________________

  Country of transit

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი  ___________________________________________________

Border crossing point

მიმღების დასახელება და მისამართი ______________________________________________

Name and address of the consignee

__________________________________________________________________________________

ტრანსპორტი ______________________________________________________________________

Means of transport (ვაგონის, ავტომანქანის ნომერი, თვითმფრინავის რეისი, გემის დასახელება)

(The number of the railway carriage,truck,container, flight-number, name of the ship)

 _________________________________________________________________

 

 

ტრანსპორტირების პირობები ______________________________________________________

Conditions of transportation                   

 

 

3.  დეკლარაცია/Declaration:

 

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი) ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი პროდუქცია წარმოებულია საქართველოში და გამოიყენება ვეტერინარული დანიშნულებით .

I the undersigned official person (veterinarian) certify that the above listed product have  been  produced in Georgia and is permited to use for veterinary purposes.

 

  

პრეპარატი დარეგისტრირებულია ___________________________ Veterinary medicine was registered

( მარეგისტრირებელი ორგანოს დასახელება, რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი და ვადა)

(Registration  autority, registration number, date and validity)

  

__________________________________________________________________________________

 

         

შედგენილია / Signed on                     ____ ______________________ 201 _ წ./Year

 

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი ) ________________________________________________________

 Official person (veterinarian)   

 

(თანამდებობა, გვარი/ Title ,name )

 

ხელმოწერა / Signature   _____________________________

 

   ბეჭედი/ Stamp                                                                     

 

დანართი 14

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 4 აგვისტოს დადგენილება №303 – ვებგვერდი, 09.08.2011წ.

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებული ცხოველური წარმოშობის

საკვებისა და საკვებდანამატების

For animal origin food and food additives exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

პროდუქციის დასახელება

Name of product ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ადგილთა რაოდენობა

Number of packages –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შეფუთვა

Type of packing ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

აღწერილობა

Description ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

წონა ნეტო

Net weight ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1. პროდუქციის წარმომავლობა / Origin of the products

 ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. პროდუქციის მიმართულება / Destination of the products

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--– ––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტი

Means of transport ––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––

(მიეთითება ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-number, name of the ship)

 

ტრანსპორტირების პირობები

Condition of transportation ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

3. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ გასასინჯი ცხოველური წარმოშობის საკვები (საკვებდანამატი):

I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify that subjected to examination meat products (meat) are:

 

– გადამუშავებულია საწარმოებში, რომლებიც მუდმივად კონტროლდება სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ და პასუხობს საქართველოს ვეტერინარულ მოთხოვნებს;

Manufactured at the enterprises, which are under permanent supervision of the State Veterinary Service, have export permission and satisfy veterinary requirements of Georgia;

 

– გამოდის ადგილიდან, რომელიც კეთილსაიმედოა სებ-ის მიერ დეკლარირებულ ცხოველთა დაავადებების მიმართ ბოლო ------------- თვის განმავლობაში;

Originated from the area, which is reliable to all diseases declared by the O.I.E. during the last ––– months;

 

– ცხოველთა საკვების დასამზადებლად გამოყენებული იყო მხოლოდ სასაკლაოს წარმოშობის ნედლეული, რომელსაც ჩაუტარდა დაკვლის შემდგომი ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზა;

Only raw materials originated from slaughterhouse have been used for manufacturing feed which was subject of post slaughtering veterinary-sanitary axpertise;

 

– ცხოველთა საკვები არ შეიცავს სალმონელებს, ბოტულინის ტოქსინს, ენტეროპათოგენურ და ანაერობულ მიკროფლორას;

Feed does not contain salmonellas, botulinic toxins, antaropathogenic or anaerobic micro flora;

 

მძიმე ლითონების, მიკოტოქსინის, პესტიციდებისა და ასევე ჯამური

 ბეტა-აქტივობის მაჩვენებლები არ აღემატება ზღვრულად დასაშვებ

 სიდიდეებს;

Parameters of heavy metals. Micro toxin, pesticides as well as total amount of beta actives do not exceed MRL;

 

  – ვარგისია ცხოველთა საკვებად;

Recognized as fit for animal consumption;

 

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means recognized in Georgia.

 

შედგენილია / Signed on „ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201–––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(თანამდებობა, გვარი / title, name)

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––         

 

დანართი №15

 

 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 17 იანვრის დადგენილება №95 – ვებგვერდი, 21.01.204წ.

 

 

 
 
ვეტერინარული სერტიფიკატი

№ 000000

საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში გასაგზავნ, დამუშავებულ

 (პიკელირებულ, ქრომირებულ) ტყავსა და ტყავნედლეულზე

Gürcistan’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne İhraç Edilecek İşlenmiş Deri ve Deri Ham Maddesi (Pikle edilmiş, Kromlanmış)  İçin Veteriner Sertifikası

 Veterinary Certificate of treated leather and leather raw materials

 (pickled, chromized) for export from Georgia to Republic of Turkey

 
სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Sertifikayı düzenleyen/ Issued by: _________________________________________________

ნედლეულის დასახელება

Hammaddenin adı /Name of raw product:___________________________________________

ადგილთა რაოდენობა

Paket sayısı  /Number of packages :___ ______________________________________________

შეფუთვა

Paketleme türü /Type of packing: ___________________________________________________

აღწერილობა

Tanımlama/Description :__________________________________________________________

წონა ნეტო

Net ağırlık /Net weight:__________________________________________________________

1. ნედლეულის წარმომავლობა / Hammadde(ler)nin Orijini /Origin of the raw product(s)

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

İhracatçının adı ve adresi / Name and address of exporter:  ______________________________

ნედლეულის წარმომავლობა

Hammaddenin orijini /Origin of the raw material:_____________________________________

(შეკრებილი, სასაკლაო, სხვა წყარო/ kesimhaneden,   toplama yeri veya diğer kaynaklardan/ from slaughterhouse, collected, other sources)

2. ნედლეულის მიმართულება / Hammadde(ler)nin   gideceği yer /Destination of the raw product(s)

დანიშნულების ქვეყანა

Varış ülkesi /Country of destination:________________________________________________

ტრანზიტის ქვეყანა

Transit ülke /Country of transit:____________________________________________________

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Sınır geçiş noktası /Border crossing point:____________________________________________

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Alıcı adı ve adresi /Name and address of consignee:____________________________________

_______________________________________________________________________________

ტრანსპორტი

Nakil aracı /Means of transport: ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

(მიეთითოს ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(shipVagon, kamyon, uçuş numarası, gemi adını belirtiniz /specify the number of the wagon, truck, flight-number, name of the ship):  ______________________________________________

3. დეკლარაცია / Beyanname /Declaration:

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი, უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ გასასინჯად წარმოდგენილი ნედლეული:

Ben aşağıda imzası bulunan yetkili kişi (veteriner Hekim), ham madde(ler)in aşağıda belirtilen muayenelere tabi tutulduğunu onaylarım /I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify, that subject to examination raw products are:

– მიღებულია ჯანმრთელი ცხოველების დაკვლით საწარმოებში, რომელთაც გააჩნიათ აღნიშნული ნედლეულის ექსპორტის უფლება;

hammadde(ler) ihracat için onaylı  tesislerde kesilen sağlıklı hayvanlardan elde edilmiştir /Derived from the healthy animals slaughtered in the premises having permission for export of raw materials;

– გამოდის ადგილიდან, რომელიც კეთილსაიმედოა სებ-ის მიერ დეკლარირებულ ცხოველთა დაავადებების მიმართ ბოლო 3 თვის განმავლობაში, აგრეთვე ჯილეხისა (ქურქ-ბეწვეულის და ტყავნედლეულისთვის) და სალმონელოზის (ნაკრტენის და ბუმბულის) მიმართ;

son üç ay süresince anthrax (kürk, deri ve postlar) ve salmonellosis (tüy ve telek) yanında OIE tarafından beyan edilen tüm enfeksiyöz hastalıklar yönünden güvenilir bölgelerden orijin almıştır /Originated from the area, which is reliable to all infectious diseases declared by the O.I.E. during the last 3 months, as well as anthrax (for fur, hides and skins) and salmonellosis (for down and feather);

– ნაკრები ტყავნედლეული სრულად არის გამოკვლეული ჯილეხზე უარყოფითი შედეგით შესაბამის ვეტერინარულ ლაბორატორიაში, რომელსაც აქვს ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება. Toplanan post ve deriler ile hammadde, anthrax hastalığı yönünden bu tür testlerin yapılması için izin verilen uygun bir  laboratuvarda test edilmiş ve sonuçlar negatif bulunmuştur. /Collected hides and skins, raw products were completely tested with negative results for anthrax in the appropriate laboratory having permission for conducting such tests.

იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნით პროდუქტები გაგზავნის წინ, 201–– წ. „–––”         –––––––– გამოკვლეულია რადიოაქტიურ დაბინძურებაზე შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც გააჩნია ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება. რადიოაქტიური დაბინძურების დონე გამოკვლევით არ აღემატება ----------- ბეკერელ/კგ-ს.

ithalatçı ülkenin talebine uygun olarak, sevkiyatın yüklendiği  –––––––––––––„–––“, 201––, tarihinden önce ürünler, bu tür testlerin yapılması için izin verilen uygun bir  laboratuvarda radyoaktif kontaminasyon yönünden test edilmiştir; kontaminasyon seviyesi……………. bk/kg geçmemiştir. /By the demand of the importing country, the products before shipment on –––––––––––––„–––“, 201––, were tested for radio-active contamination in the appropriate laboratory permited to conduct such tests; the level of contamination did not exceed ----- bk/kg./

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Nakliye aracı, Gürcistan’da kabul edilen metod ve araçlarla temizlenmiş ve dezenfekte edilmiştir. /Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means recognized in Georgia.

შედგენილია / İmzalandığı tarih  / Signed on––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201–––

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Yetkili Kişi (Veteriner Hekim) / Authorised person (veterinarian) ________________________

                                                                           (თანამდებობა, გვარი / ünvan, İsim title, name)

ხელმოწერა / imza /(Signature)  –––––––––––––––––––––                    ბეჭედი / mühür /(Stamp)

 

დანართი №16

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ივლისის დადგენილება №442 – ვებგვერდი, 11.07.2014წ.
 
 
 
 

ვეტერინარული სერტიფიკატი

N000000

საქართველოდან უკრაინაში ექსპორტირებულ ზოოპარკის, გარეული და ცირკის ცხოველებზე

VETERINARY CERTIFICATE for export from Georgia to Ukraine zoo, wild animals and circus

Ветеринарний сертифікат на експорт з Грузії до Українизоопаркових, диких та циркових тварин

ORIGINAL/ ОРИГІНАЛ/ ორიგინალი □ С OPY/ КОПІЯ/ ასლიƒ Total number ofissued copies агальна кількість виданих копій/ გაცემული ასლების რაოდენობა 

 

I.1.1.The name and address of the consignor

/Назва та адреса відправника/

ტვირთის გამგზავნის სახელი დამისამართი

1.5 Certificate № / Сертифікат № /სერტიფიკატის

 

VETERINARY CERTIFICATE

for export from Georgia to Ukraine

zoo, wild animals and circus

Ветеринарний сертифікат

на експорт з Грузії до України

зоопаркових, диких та циркових тварин

ვეტერინარული სერტიფიკატი

საქართველოდან უკრაინაში ექსპორტირებულ ზოოპარკის, გარეულიდა ცირკის ცხოველებზე

 

1.2The name and address of the consignee/Назва та адреса отримувача/ტვირთის მიმღების სახელი და მისამართი

 

1.3 Means of transport (the № of therailway carriage, truck, container, flight-number, name of the ship) /Транспортний засіб (№ вагона, автомобіля, контейнера, рейс літака, назва судна) / სატრანსპორტოსაშუალებები (სარკინიგზოვაგონის, ავტომანქანის,კონტეინერის №, რეისის ნომერი,გემის სახელწოდება)

 

1.6Country of origin/ Країна походження тварин/წარმოშობის ქვეყანა

 

1.7The competent authority of the exporting country/ Компетентний орган країни-експортера/ექსპორტიორი ქვეყნის კომპეტენტური ორგანო

 

1.8. The establishment of the exporting country which issued certificate/ Установа країни-експортера, яка видала сертифікат/. ექსპორტიორი ქვეყნის სერტიფიკატის გამცემიდაწესებულება

 

1.4TransitCountries/ Країни транзиту/ტრანზიტის ქვეყნები

 

1.9The border crossing point of Ukraine

/ Пункт перетину кордонуУкраїни/უკრაინის საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

 

 

II. ANIMAL IDENTIFICATION / ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТВАРИН / ცხოველების იდენტიფიკაცია

 

Type / Вид /სახეობა

Breed / Порода /ჯიში

Sex / Стать/ სქესი

Age / Вік /ასაკი

ID / Ідентифікаційний номер /საიდენტიფიკაციონომერი

Weight / Вага /წონა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When transporting more than 5 animals is a description that is signed by the state veterinarian of the exporting country and is an integral part of this certificate./При перевезенні більше 5 тварин складається опис, який підписується державним ветеринарним лікарем країни-експортера і є невід’ємною частиною даного сертифіката./ 5–ზე მეტი ცხოველის ტრანსპორტირების შემთხვევაში, დგება ცხოველთა ნუსხა ექსპორტიორი ქვეყნისსახელმწიფო ვეტერინარის მიერ ხელმოწერით, რომელიც წარმოადგენს ამ სერტიფიკატის განუყოფელ ნაწილს.

 III. Origin of animals / Походження тварин /ცხოველთა წარმოშობა

3.1 Administrative-territorial unit of the exporting country./Адміністративно-територіальна одиниця країни-експортера./ ექსპორტიორი ქვეყნის ადმინისტრაციულ–ტერიტორიული ერთეული____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3.2Place and time of quarantine/Місце та час карантинування/კარანტინის დრო და ადგილი____________________________________

___________________________________________________________________________________________

IV.veterinary certification /ВЕТЕРИНАРНЕ ЗАСВІДЧЕННЯ / ვეტერინარული დეკლარაცია

I, undersigned, a government veterinary authority of the country of export, hereby certify that / Я,державний офіційний ветеринар, що нижче підписався, засвідчую, що / მე, ქვემოთ ხელის მომწერი, ექსპორტიორი ქვეყნის სახელმწიფო ვეტერინარი ექიმი, ვადასტურებ, რომ:

1. Animals that are exported clinically healthy(mammals, birds, fish, amphibians, reptiles) and other (arachnids, insects, etc.) come from zoos, farms, circuses, collections, etc. (hereinafter "farm") and country or area ,free from contagious animal diseases / Тварини, що експортуються клінічно здорові (ссавці, птахи, риби, земноводні, плазуни) та інші (павукоподібні, комахи і т.д.), походять із зоопарків, ферм, цирків, колекцій і т.д. (надалі “господарства”) та місцевості чи акваторії, вільних від заразних хвороб тварин / საექსპორტო ცხოველები (ძუძუმწოვრები, ფრინველები, თევზები,ქვეწარმავლები) და სხვა (ობობასნაირები, მწერები და ა.შ.) არიან კლინიკურად ჯანმრთელები და გამოდიან ზოოპარკიდან, ფერმიდან,ცირკიდან და სხვ. (შემდგომში „ფერმა“) და ქვეყნიდან ან ტერიტორია თავისუფალია ცხოველთა კონტაგიოზური დაავადებებისაგან, კერძოდ:

1.1. For susceptible species of animals : / для сприйнятливих видів тварин:/ ამთვისებელ ცხოველთა სახეობებისთვის:

- foot and Mouth and Rinderpest – during the last 12 months in thecountry / ящура, чуми великої рогатої худоби – протягом останніх 12 місяців на території країни / - თურქული და მსხვილფეხა პირუტყვის ჭირი ბოლო 12 თვის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე.

- African Swine Fever – during the last 3 years in the country/ африканської чуми свиней - протягом останніх 3 років на території країни/ - ღორისაფრიკული ცხელება ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე.

1.2.For major cloven-hoofed (cattle, wisents, buffalo, zebu, yak, antelope, giraffes, bison, deer, etc.)/ для великих парнокопитних (велика рогата худоба, зубри, буйволи, зебу, яки, антилопи, жирафи, бізони, олені та ін.)/ მსხვილი წყვილჩლიქიანი ცხოველებისთვის (მსხვილფეხა პირუტყვი, დომბა,კამეჩი, ზებუ, იაკი, ანტილოპა, ჟირაფი, ბიზონი, ირემი და ა.შ.):

 - bovine spongiform encephalopathy of cattle and scrapie of sheep – according to the requirements of the International Veterinary Code of the Office International des Epizooties/ губкоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби і скрепі овець – відповідно до вимог МЕБ/ - მსხვილსხვილფეხაპირუტყვის ღრუბლისებრი ენცეფალოპათია და ცხვრის სკრეპი – საერთაშორისო ეპიზოოტიის ბიუროს საერთაშორისო ვეტერინარულიკოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად.

- contagiousnodulardermatitis (pearldisease) ofcattle, enzootichepatitis, bluetongue, pestofsmallruminants, epizootichemorrhagicdiseaseofdeers, acabanedisease – duringthelast 3 yearsontheterritoryofthecountry;/ заразного вузликового дерматиту (бугорчатки) великої рогатої худоби, лихоманки долини Рифт, блутанга, чуми дрібних жуйних, епізоотичної геморагічної хвороби оленів, хвороби Акабане – протягом останніх 3 років на території країни;/ - მსხვილფეხა პირუტყვის ინფექციური კვანძოვანი დერმატიტი (pearl disease), ენზოოტიური ჰეპატიტი, ბლუტანგი (ცხვრისკატარალური ცხელება), წვრილფეხა პირუტყვის ჭირი, ირმის ეპიზოოტიური ჰემორაგიული დაავადება, „აკაბანეს“ დაავადება ბოლო 3 წლისგანმალობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე.

 - brucellosis, leucosis, tuberculosis, paratuberculosis – during the last 3 years at the farm; / бруцельозу, лейкозу, туберкульозу, паратуберкульозу – протягом останніх 3 років у господарстві; /- ბრუცელოზი, ლეიკოზი, ტუბერკულოზი, პარატუბერკულოზი ბოლო 3 წლის განმავლობაშიფერმაში.

 - virusdiarrhea, besnoitiosis – duringthelast 12 monthsatthefarm; / вірусної діареї, бесноітіозу – протягом останніх 12 місяців у господарстві; /-ვირუსული დიარეა, ბეზნოიტიოზი ბოლო 12 თვის განმავლობაში ფერმაში.

1.3.Forsmallcloven-hoofedanimals (sheep, goats, fallow-deers, uruses, moufflons, ibices, roedeersandsoon):/ для дрібних парнокопитних (вівці, кози, лані, тури, муфлони, козероги, косулі та ін.); / წვრილი წყვილჩლიქიანი ცხოველებისთვის (ცხვარი, თხა, ფურირემი, ჯიხვი, მუფლონი, ალპური თხა,შველი და ა.შ):

-Rift Valley fever, pestedespetitsruminants, bluetongue, epizootic haemorrhagic disease of deers- during the last 3 years in the country./ лихоманки долини Ріфт, чуми дрібних жуйних, блутангу, епізоотичної геморагічної хвороби оленів – протягом останніх 3 років на території країни./ - რიფტის ველისცხელება, წვრილფეხა პირუტყვის ჭირი, ბლუტანგი (ცხვრის კატარალური ცხელება), ირმის ეპიზოოტიური ჰემორაგიული დაავადება ბოლო 3წლის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე.

-Q fever- during the last12 months in the country/ Ку-лихоманки – протягом останніх 12 місяців на території країни/ ქუ–ცხელება – ბოლო 12 თვისგანმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე.

–  - paratuberculosis, scrapie, maeda-visna, arteriitis-encephalitis, adenomatosis – duringthelast 5 yearsatthefarm;/ паратуберкульозу, скрепі, меди-вісни, артриту-енцефаліту, аденоматозу – протягом останніх 5 років у господарстві/პარატუბერკულოზი, სკრეპი, მაედი–ვისნა, ართრიტ–ენცეფალიტი, ადენომატოზი ბოლო 5 წლის განმავლობაში ფერმაში;

–  -tuberculosis, brucellosis – duringthelast 3 yearsatthefarm;/ туберкульозу, бруцельозу – протягом останніх 3 років в господарстві;/ტუბერკულოზი, ბრუცელოზი ბოლო 3 წლის განმავლობაში ფერმაში;

–   -sheep-poxandgoat-pox – duringthelast 12 monthsatthefarm;/ віспи овець і кіз - протягом останніх 12 місяців в господарстві;/ ცხვრისა და თხისყვავილი ბოლო 12 თვის განმავლობაში ფერმაში.

1.4.Forsolid-hoofed (horses, donkeys, mule, ponies, zebras, koulans, Przevalsky'shorses, kiangsandsoon):/ для однокопитних (коні, віслюки, мули, поні, зебри, кулани, коні Пржевальського , кіанг та ін.):/ კენტჩლიქიანებისთვის (ცხენი, ვირი, ჯორი, პონი, ზებრა, კულანი, პრჟევალსკის ცხენი, კიანგი დაა.შ.):

- coupling disease, African horse sickness, glanders, Venezuelen equineencephalitis – during the last 2 years on the territory of the country;/ парувальної хвороби, африканської чуми коней, сапу, венесуельського енцефаломієліту – протягом останніх 2 років на території країни:/ დაგრილებისდაავადება, ცხენის აფრიკული ცხელება, ქოთაო, ცხენების ვენესუელური ენცეფალიტი - ბოლო 2 წლის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე:

- vesicular stomatitis, equine influenza – during the last 12 months on the territory of th ecountry;/ везикулярного стоматиту, грипу коней – протягом останніх 12 місяців на території країни;/ ვეზიკულარული სტომატიტი, ცხენის გრიპი - ბოლო 12 თვის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე;

- infectious metritis horses, surrah (Evance trypanosomes), pyroplasmosis (babesia Caballi), nuttalliosis (babesia Equi), rabies – during the last 12 months on the administrative territory;/ інфекційного метриту коней, Сурри (трипаносома Евансі), піроплазмозу (бабезія Кабані), нуталіозу (бабезіяЕкві), сказу – протягом останніх 12 місяців на адміністративній території. - ცხენის ინფექციური მეტრიტი, სურრა (Evance trypanosomes), პიროპლაზმოზი(babesia Caballi), ნუტალიოზი (babesia Equi), ცოფი - ბოლო 12 თვის განმავლობაში ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე;

-infectious encephalomyelites of horses of the Western and Eastern types, rhinopneumonia, infectious anaemia, scabies and small pox horses– during the last 3 months on the territory of the farm./ інфекційних енцефаломієлітів коней західного та східного типів, ринопневмонії, інфекційної анемії, корости і віспи коней – протягом останніх 3 місяців на території господарства./ დასავლური და აღმოსავლური ტიპის ცხენების ინფექციურიენცეფალომიელიტი, რინოპნევმონია, ინფექციური ანემია, მუნი და ცხენის ყვავილი - ბოლო 3 თვის განმავლობაში ფერმის ტერიტორიაზე.

Selected for shipment into Ukraine horses showed no clinical evidence of viral arthritis during 28 days before the shipment day, diagnostic research of blood samples performed with interval of 14 days have a negative result./ Відібрані для відправки в Україну коні не мали клінічних ознак вірусного артеріїту протягом 28 днів до дня відправки, проведені діагностичні дослідження проб крові з 14-денним інтервалом дали негативний результат./ უკრაინაშიწასაყვანად შერჩეულ ცხენებში არ გამოვლენილა ვირუსული ართრიტის კლინიკური ნიშნები ტრანსპორტირებამდე 28 დღის განმავლობაში. 14-დღიანი ინტერვალებით ჩატარებული სისხლის ნიმუშების დიაგნოსტიკური კვლევის შედეგი უარყოფითია.

Importing of horses should be guided by the effective Veterinary requirements concerning import into Ukraine of pedigree, utility and sporting horses (chapter 10 of these requirements);/ При ввезенні коней слід керуватися діючим Ветеринарним вимогам щодо імпорту в Україну племінних, користувальних і спортивних коней;/ ცხენების იმპორტი უნდა განხორციელდეს უკრაინაში საჯიშე, გამოსაყენებელი და სპორტული ცხენების იმპორტთანდაკავშირებული ვეტერინარიის მოქმედი მოთხოვნების შესაბამისად (აღნიშნული მოთხოვნების მე-10 თავი).

1.5.For domestic and wild swine:/длядомашніхтадикихсвиней:/შინაური და გარეული ღორებისთვის:

- classical swine fever,, vesicular diseases, smallpox,Aujeszky's disease, porcine enteroviral encephalomyelitis (Teschen disease) – during the last 12 months on the administrative territory (state, province, land, district and so on);/ класичної чуми свиней, везикулярної хвороби, віспи, хвороби Ауєскі, ентеровірусного енцефаліту свиней(хвороби Тешена) – протягом останніх 12 місяців на адміністративній території (штат, провінція, земля, округ та ін.);/ - ღორისკლასიკური ჭირი, ვეზიკულური დაავადებები, ყვავილი, აუესკის დაავადება, ღორის ენტეროვირუსული ენცეფალომიელიტი (ღორისენცეფალომიელიტი) - ბოლო 12 თვის განმავლობაში ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (რეგიონი, რაიონი და სხვა);

- trichinosis, porcine reproductive and respiratory syndrome – during the last 3 years at the farm; / трихінельозу, репродуктивно-респіраторного синдрому свиней – протягом останніх 3 років у господарстві;/ - ტრიქინელოზი, ღორის რეპროდუქციული და რესპირატორული სინდრომი - ბოლო 3წლის განმავლობაში ფერმაში.

1.6. Forcarnivores:/ для м’ясоїдних:/ ხორცისმჭამელი ცხოველებისთვის:

- distemper, viral enteritis, toxoplasmosis, infectious hepatitis, rabies – during 12 months at the farm;/ чуми м’ясоїдних, вірусного ентериту, токсоплазмозу, інфекційного гепатиту, сказу – протягом 12 місяців у господарстві;/ - ჭირი, ვირუსული ენტერიტი, ტოქსოპლაზმოზი, ინფექციური ჰეპატიტი,ცოფი - ბოლო 12 თვის განმავლობაში ფერმაში;

- tularemia – during the last 6 months at the farm;/ туляремії – протягом останніх 6 місяців в у господарстві;/ - ტულარემია - ბოლო 6 თვისგანმავლობაში ფერმაში.

1.7. For birds:/ для птиці:/ ფრინველებისთვის:

-originates from thecountry, territory, zone where implemented and accomplishment the program control of avian influenza and Newcastle disease in accordance with the criteria of OIE Terrestrial Animal Health Code and by the results of which avian influenza, New castle disease were not registered during the last12 months, incaseof stamping-out 6months;

/ походить з країни, території, зони в яких впроваджено та виконуються програми контролю грипу птиці та хвороби Ньюкасла у відповідності до критеріїв Санітарного кодексу наземних тварин за результатами яких грипу птиці, хвороби Ньюкасла не було зареестровано протягом останніх 12 місяців, при проведенні стемпінг-ауту 6 місяців;

- რომლებიც გამოდიან ქვეყნიდან, ტერიტორიიდან, ზონიდან, სადაც განხორციელებულია ფრინველის გრიპისა და ნიუკასლის დაავადებისსაკონტროლო პროგრამა საერთაშორისო ეპიზოოტიური ბიუროს საერთაშორისო ვეტერინარული კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად დარომლის შედეგადაც ფრინველის გრიპი და ნიუკასლის დაავადება არ დაფიქსირებულა ბოლო 12 თვის განმავლობაში, განადგურებისშემთხვევაში, ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

- originates from farms free of: salmonella, smallpox, Gumboro disease, Marek' s disease, tuberculosis poultry , infectious laryngotracheitis, infectious bronchitis, rhinotracheitis ( TRT), chlamydia ( psittacosis), viralenteritis ( Dergiedisease), duckplague, viralhepatitis, puloroziv, pasteurellosis, mycoplasmosis, listeriosis andother contagious disease- during the last 6 months. / походить з благополучних господарств щодо: сальмонельозу, віспи, хвороби Гамборо, хвороби Марека, туберкульозу птиці, інфекційного ларинготрахеїту, інфекційного бронхіту, ринотрахеїту ( TRT), хламідіозу (орнітозу), вірусного ентериту (хвороби Держі), чуми качок, вірусного гепатиту, пулорозів, пастерельозу, мікоплазмозу, лістеріозу та інших гострозаразних захворювань - протягом останніх 6 місяців./ - რომლებიც გამოდიან ფერმებიდან, სადაც არ აღინიშნება შემდეგი დაავადებები: სალმონელოზი, ყვავილი, გამბოროს დაავადება, მარეკი, ფრინველის ტუბერკულოზი, ინფექციური ლარინგოტრაქეიტი, ინფექციური ბრონქიტი, რინოტრაქეიტი ( TRT), ქლამიდია ( ფსიტაკოზი), ვირუსული ენტერიტი ( დერჟის დაავადება), იხვის ჭირი, ვირუსული ჰეპატიტი, პულოროზი, პასტერელოზი, მიკოპლაზმოზი, ლისტერიოზი და სხვა კონტაგიოზური დაავადება - ბოლო 6 თვის განმავლობაში.

1.8. For web- foot birds: / для водоплавної птиці:/ წყალში მცურავი ფრინველებისთვის:

- Dargie disease, duck virus enteritis, viral hepatitis of ducklings, ornithosis ( psittacosis) – from a safe farm; / хвороби Держі, чуми качок, вірусного гепатиту каченят, орнітозу (пситтакозу) – з благополучного господарства;/ დერჟის დაავადება, იხვის ვირუსი ენტერიტი, იხვის ჭუკებისვირუსული ჰეპატიტი, ფსიტაკოზი ( ორნითოზი) - უსაფრთხო ფერმიდან.

1.9. Forrodents: / для гризунів :/ მღრღნელებისთვის:

- toxoplasmosis during the last 12 months at the farm; / токсоплазмозу – протягом останніх 12 місяців у господарстві;/ - ტოქსოპლაზმოზი - ბოლო 12 თვის განმავლობაში ფერმაში;

- myxomatosis, viral hemorrhagic disease of rabbits, tularemia during the last 6 months at the farm; /міксоматозу, вірусної геморагічної хвороби кролів, туляремії – протягом останніх 6 місяців у господарстві./ - მიქსომატოზი, ბოცვრის ვირუსული ჰემორაგიული დაავადება, ტულარემია - ბოლო 6 თვის განმავლობაში ფერმაში.

1.10. For pinniped, cetacea: pest of seals ( morbiliі viral infection), vesicular exanthem during the last 3 years in places of their location ( origin). / для ластоногих, китоподібних: чуми тюленів (морбілівірусної інфекції ), везикулярної екзантеми – протягом останніх 3 років у місцях їх дислокації (походження)./ ბრტყელტერფა ცხოველებისთვის, ვეშაპისნაირებისთვის: სელაპის ჭირი ( მორბილივირუსული ინფექცია), ვეზიკულარულიეგზანთემა ბოლო 3 წლის განმავლობაში მათი წარმოშობის ტერიტორიებზე.

2. Animals selected for shipment intoUkraine shall be kept for no tless than 30 days in special quarantine bases of the exporting country or in separaterooms, where clinical inspection and thermometry shall be carried out as well as diagnostic research in the state veterinary laboratory with the methods adoptedin the exporting country: / Відібрані для відправки в Україну тварини не менше 30 діб утримувались на спеціальних карантинних базах країни – експортера або в окремих приміщеннях, де проводять клінічний огляд, термометрію, діагностичні дослідження в державній ветеринарній лабораторії методами, прийнятними в країні – експортері:/ უკრაინაში გადასაყვანად შერჩეული ცხოველები, სულ მცირე 30 დღის განმავლობაში, უნდა იმყოფებოდნენ ექსპორტიორი ქვეყნის სპეციალურ საკარანტინო ბაზებზე, ან ცალკე სივრცეში, სადაც უნდა განხორციელდესკლინიკური და ტემპერატურული შემოწმება, ასევე, დიაგნოსტიკური კვლევა სახელმწიფო ვეტერინარულ ლაბორატორიაში ექსპორტიორქვეყანაში მოქმედი მეთოდების შესაბამისად:

2.1. Greatcloven- hoofedanimals astobrucellosis, tuberculosis, paratuberculosis, leucosis; / великих парнокопитних – на бруцельоз, туберкульоз, паратуберкульоз, лейкоз;/ მსხვილი წყვილჩლიქიანი ცხოველები ბრუცელოზზე, ტუბერკულოზზე, პარატუბერკულოზზე, ლეიკოზზე.

2.2. Small cloven- hoofed animals astobrucellosis, paratuberculosis, bluetongue; / дрібних парнокопитних – на бруцельоз, паратуберкульоз,блутанг;/ წვრილი წყვილჩლიქიანი ცხოველები ბრუცელოზზე, პარატუბერკულოზზე, ბლუტანგზე.

2.3. Solid- hoofed astoglanders, coveringdisease, surrah ( Evance trypanosomes), piroplasmosis ( babeziya Evans), pyroplasmosis ( babesia Caballi), nuttalliosis ( babesia Equi), anaplasmosis, rhinopneumonia, infectious hysteritis, infectious anemia, viral arteriitis; / однокопитних – на сап, парувальну хворобу, сурру (трипаносома Евансі), піроплазмоз (бабезіяЕвансі), піроплазмоз (бабезія Кабани), нуталіоз (бабезіяЕкві), анаплазмоз, ринопневмонію, інфекційний метрит, інфекційну анемію, вірусний артеріїт; კენტჩლიქიანი ცხოველები ქოთაოზე, დურინზე, სუაურუზე ( Evance trypanosomes), პიროპლაზმოზზე ( babeziya Evans), პიროპლაზმოზზე ( babeziya Caballi), ნუტალიოზზე ( babesia Equi), ანაპლაზმოზზე, რინოპნევმონიაზე, ინფექციურ მეტრიტზე, ინფექციურ ანემიაზე, ვირუსულ ართრიტზე.

2.4. Carnivorous: / м’ясоїдних :/ ხორცისმჭამელი ცხოველები:

- dogs, wovles, jackals , foxes, polar foxes, minks, hyenas concerning toxoplasmosis; / собак, вовків, шакалів, лисиць, песців, норок, гієн – на токсоплазмоз;/- ძაღლი, მგელი, ტურა, მელა, ყარსაღი, წაულა, აფთარი ტოქსოპლაზმოზზე;

- minks concerning Aleutian disease of mink; / норки – на аулетську хворобу;/ - წაულა ალეუტის დაავადებაზე.

2.5.Birds- on the avian influenza, Newcastle disease(parrots, pigeons - on the ornithosis (psittacosis)./ Птиця – на грип птиці, хворобу Ньюкасла (папуги, голуби) – на орнітоз (пситтакоз)./ ფრინველები - ფრინველის გრიპზე, ნიუკასლის დაავადებაზე (თუთიყუშები, მტრედები ფსიტაკოზზე(ორნითოზი)).

3.Not later than in 20 days for import into the territory of Ukraine animals shall be vaccinated, if they were not vaccinated during the last 6 months: / не пізніше ніж за 20 днів до відправки тварин вакцинують, якщо вони не були щеплені протягом останніх 6 місяців:/ უკრაინის ტერიტორიაზე ცხოველთაიმპორტის განხორციელებამდე, არა უგვიანეს 20 დღით ადრე, უნდა მოხდეს მათი ვაქცინაცია, იმ შემთხვევაში, თუ ცხოველები არ აცრილანბოლო 6 თვის განმავლობაში, კერძოდ:

- cloven-hoofed animals – against charbon and trichophytosis;/ парнокопитних – проти трихофітії;/ - წყვილჩლიქიანი ცხოველები ჯილეხზე დატრიქოფიტოზზე;

- solid-hoofed – trichophytosis and influenza;/ однокопитних – проти трихофітії і грипу;/ კენტჩლიქიანი ცხოველები ტრიქოფიტოზზე და გრიპზე;

- horses, additionally, – against rhinopneumonia;/ коней, крім того – проти ринопневмонії;/ - ცხენები, ასევე, რინოპნევმონიაზე;

- swine – against erysipelas and Aujeszky's disease;/ свиней – проти бешихи і хвороби Ауєскі;/ - ღორები წითელ ქარზე და აუესკის დაავადებაზე;

- dogs, foxes, polar foxes, wovles, jackals – against distemper and pseudomonose;/ собак, лисиць, песців, вовків, шакалів – проти чуми м’ясоїдних та псевдомонозу;/ - ძაღლი, მელა, ყარსაღი, მგელი, ტურა ჭირზე და ფსევდომონოზზე;

- dogs, wovles, jackals – against rabies, hepatitis, viral enteritis, parvovirii, leptospirosis;/ собак, вовків, шакалів – проти сказу, гепатиту, вірусного ентериту, парвовірусів, лептоспірозу;/ - ძაღლი, მგელი, ტურა ცოფზე, ჰეპატიტზე, ვირუსულ ენტერიტზე, პარვოვიროზზე,ლეპტოსპიროზზე;

- minks, ferrets – against botulism, distemper, pseudomonose and viral enteritis;/ норок, тхорів – проти ботулізму, чуми м’ясоїдних , псевдомонозу і вірусного ентериту;/ - წაულა, ქრცვინი ბოტულიზმზე, ჭირზე, ფსევდომონოზზე და ვირუსულ ენტერიტზე;

- coypus – against pasteurellosis;/ нутрій – проти пастерельозу;/ - ნუტრია პასტერელოზზე;

- felines – against rabies, panleucopenia and viral rhinotracheitis;/ котячих – проти сказу, панлейкопенії і вірусного ринотрахеїту;/ - კატისებრი ოჯახისწარმომადგენლები ცოფზე, პანლეიკოპენიაზე და ვირუსულ რინოტრაქეიტზე;

- rodents (rabbits) – against myxomatosis and viral hemorrhagic disease;/ гризунів (кролів) – проти міксоматозу і вірусної геморагічної хвороби;/ -მღრღნელები (კურდღლები) – მიქსომატოზზე და ვირუსულ ჰემორაგიულ დაავადებაზე;

- birds (flock of gallinaceous) – against Newcastle Disease. / птахів (стадо курячих) – проти хвороби Ньюкасла./ - ფრინველები (ქათმები) –ნიუკასლის დაავადებაზე.

Under the importer’s request vaccinations against other diseases may be provided./ На вимогу країни – імпортера зроблені щепленняпроти:/იმპორტიორის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაძლოა სხვა დაავადებების მიმართ ვაქცინაციების ჩატარება. _____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. Cloven-hoofed and pigs during the quarantine were investigated and leptospirosis in the state veterinary laboratory methods acceptable in the country ofexport, with negative results./ Парнокопитні та свині під час карантину були досліджені а лептоспіроз в державній ветеринарній лабораторії методами прийнятними в країні-експортері з негативними результатами./ კარანტინის დროს სახელმწიფო ვეტერინარულ ლაბორატორიაში ექსპორტიორქვეყნაში მოქმედი მეთოდების შესაბამისად, მოხდა წყვილჩლიქიანი ცხოველების და ღორების შემოწმება ლეპტოსპიროზზე, რომლის პასუხიცუარყოფითი იყო.

5.Before sending the animals subjected to preventive veterinary treatment: against ectoparasites and dehelmintization./ Перед відправкою тварин піддають профілактичним ветеринарним обробкам: проти ектопаразитів і дегельмінтизації./ ცხოველები გაგზავნამდე დაექვემდებარნენექტოპარაზიტებზე დამუშავებას და დეჰელმინთიზაციას.

6.Vehicles processed and prepared according to the rules adopted in the exporting country / Транспортні засоби оброблені та підготовлені відповідно до прийнятих у країні-експортері правил./ სატრანსპორტო საშუალებები დამუშავებულია და მომზადებულია ექსპორტიორი ქვეყნის მიერმიღებული წესების შესაბამისად.

7. Routeapproved./ Маршрут прямування додається./ მარშრუტი დადასტურებულია.

Place                                                                 Date                                                                Official stamp

/ Місце                                                               / Дата                                                                   / Офіційна печатка

/ადგილი                                                          /თარიღი                                              /ოფიციალური შტამპი

                                                       

               _____________________________________________________________________

Signature of state/official veterinarian                                                                                            Name and position in capital letters

/ Підпис державного / офіційного ветеринарного лікаря                                                             /Ім'я та посада великими літерами

/სახელმწიფო    ვეტერინარის ხელმოწერა                                                                     /სახელი და პოზიცია (დიდი ასოებით)

________________________________________________________________________________________

Signature and stamp must be in a different colour to that in the printed certificate./ Підпис і печатка повинні відрізнятися кольором від бланка сертифіката.

/ნაბეჭდ სერტიფიკატზე ხელმოწერა და შტამპი წარმოდგენილი უნდა იყოს სხვადასხვა ფერით.

 

 

დანართი №17

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  23 ივნისის დადგენილება №282 – ვებგვერდი, 25.06.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის დადგენილება №198 - ვებგვერდი, 27.04.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 მარტის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 28.03.2017წ.

 


 
ვეტერინარული სერტიფიკატი
Ветеринарный сертификат
№ 000000

თევზისაგან წარმოებული სურსათის , კიბოსნაირების , მოლუსკების , რეწვის სხვა ობიექტებისა და მათი   გადამუშავების პროდუქტების   ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის   საბაჟო ტერიტორიაზე ექსპორტისათვის

на экспортируемую на таможенную территорию Евразийского Экономического союза пищевую продукцию из рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов промысла и продуктов их переработки

 

1.     მიწოდების აღწერა

Описание поставки

 

1.5. სერტიფიკატი N ________________

Сертификат № _______________

 

 1.1 ტვირთის გამგზავნის დასახელება და მისამართი :

Название и адрес грузоотправителя:

 

ვეტერინარული სერტიფიკატი თევზისაგან წარმოებული სურსათის ,   კიბოსნაირების , მოლუსკების , რეწვის სხვა ობიექტებისა და მათი   გადამუშავების პროდუქტების   ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის     საბაჟო ტერიტორიაზე ექსპორტისათვის

Ветеринарный сертификат на экспортируемую на таможенную территорию   Евразийского Экономического союза пищевую продукцию из рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов промысла и продуктов их переработки

1.2.      ტვირთის მიმღების დასახელება და    მისამართი :

Название и адрес грузополучателя:

1.3.    ტრანსპორტი :

( ვაგონის , ავტოტრანსპორტის , კონტეინერის , თვითმფრინავის , რეისის ნომერი , გემის დასახელება )

         Транспорт :

 ( № вагона , автомашины , контейнера , рейса самолёта , название судна )

 

1.6. ტვირთის წარმოშობის ქვეყანა :

Страна происхождения товара:  

 

    

1.7. სერტიფიკატის გამცემი ქვეყანა :

Страна, выдавшая сетрификат:

 

1.8.  ექსპორტიორი ქვეყნის კომპეტენტური უწყება :

Компетентное ведомство страны-экспортёра:

1.9.  ექსპორტიორი ქვეყნის სერტიფიკატის გამცემი დაწესებულება :

Учреждение страны-экспортёра, выдавшее сетрификат:

 

1.4.    ტრანზიტის ქვეყენა :

Страна(ы)  транзита:

1.10. საბაჟო საზღვარზე ტვირთის გადაკვეთის პუნქტი :

Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

 

2.     ტვირთის იდენტიფიცირება

Идентификация товара

2.1.  ტვირთის დასახელება :

Наименование товара:

_______________________________________________________________________________________

2.2.   ტვირთის დამზადების თარიღი :

Дата выработки товара:___________________________________________________________________

2.3.   შეფუთვა :

  Упаковка:______________________________________________________________________________


2.4.    ადგილების რაოდენობა :

Количество мест:________________________________________________________________________

2.5.    წონა ნეტო ( კგ ):

Вес нетто (кг):___________________________________________________________________________

2.6.   ლუქის   ნომერი :

Номер пломбы:__________________________________________________________________________

2.7.   მარკირება :

    Маркировка:__________________________________________________________________________

2.8.    შენახვის და გადაზიდვის პირობები :

  Условия хранения иперевозки:____________________________________________________________

 

3.     ტვირთის წარმოშობა :

       Происхождение товара

3.1.    საწარმოს დასახელება , რეგისტრაციის ნომერი და მისამართი :

     Название , регистрационный номер и адрес предприятия :

მცურავი ბაზა :

плавбаза:

მაცივარი :

Холодильник:

3.2.   ადმინისტრაციულ - ტერიტორიული ერთეული :

Административно-территориальная единица:

 

4.    ტვირთის სასურსათო დანიშნულებით გამოყენების   დადასტურება

Свидетельство о пригодности товара в пищу

  მე , ქვემოთ ხელის მომწერი სახელმწიფო / ოფიციალური ვეტერინარი ექიმი , ვადასტურებ შემდეგს :

Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач ,настоящим удостоверяю следующее:

    სერტიფიკატი   გაიცა   შემდეგი   წინასაექსპორტო    სერტიფიკატების   საფუძველზე  ( ორზე   მეტი წინასაექსპორტო   სერტიფიკატის   შემთხვევაში      თან   ერთვის   სია ):

    Сертификат выдан на основе следующих доэкспортных сертификатов (при наличии более 2 доэкспортных сертификатов прилагается список):

თარიღი

Дата

ნომერი

Номер

წარმოშობის ქვეყანა

Страна происхождения

ადმინისტრაციული ტერიტორია

Административная территория

საწარმოს რეგისტრაციის ნომერი

Регистрационный номер предприятия

ტვირთის   სახეობა და   რაოდენობა  ( წონა   ნეტო )

Вид и количество (вес нетто) товара

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.  ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის    საბაჟო ტერიტორიაზე ექსპორტირებული წყლის ბიოლოგიური რესურსებიდან მიღებული პროდუქცია   ( ცოცხალი , გაცივებული , გაყინული თევზი , ხიზილალა , მოლუსკი , ძუძუმწოვრები და   ზღვის სხვა ცხოველები და რეწვის ობიექტები ) ( შემდგომში ზღვის პროდუქცია ) გაზრდილია და მოპოვებულია ეკოლოგიურად სუფთა წყალსატევებში ( აკვატორიებში ), მისი გადამუშავების სასურსათო დანიშნულების პროდუქტები წარმოებულია საწარმოებში , რომელთა მიმართ არ არის დაწესებული ვეტერინარულ - სანიტარიული შეზღუდვები .

Экспортируемая на таможенную территорию Евразийского Экономического союза продукция из водных биологических ресурсов ( живая , охлажденная , мороженая рыба , икра , моллюски , млекопитающие и другие водные животные и объекты промысла ) ( далее рыбная продукция ) выращена и добыта в экологически чистых водоемах ( акваториях ), пищевые продукты ее переработки произведены на предприятиях , в отношении которых не были установлены ветеринарно - санитарные ограничения .

4.2.  ზღვრულად დასაშვებ ნორმებში პარაზიტების არსებობის შემთხვევაში თევზის პროდუქცია   გაუვნებელყოფილია არსებული მეთოდებით .

В случае наличия паразитов в пределах допустимых норм рыбная продукция обезврежена существующими методами.

4.3.   ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის    საბაჟო ტერიტორიაზე ექსპორტირებული პროდუქცია :

  Рыбная продукция , экспортируемая на таможенную территорию Евразийского Экономического союза :

-    არ შეიცავს  Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae  და  Canthigasteridae- ოჯახის შხამიან თევზს , ასევე თევზის პროდუქციას , რომელიც შეიცავს   ადამიანის სიცოცხლისათვის საშიშ ბიოტოქსინებს ;

не содержит ядовитых рыб семейств  Tetraodontidae ,  Molidae .  Diodontidae  и  Canthigasteridae , а также рыбной продукции, содержащей биотоксины, опасные для здоровья человека;

-    გამოკვლეულია პარაზიტების , ბაქტერიული და ვირუსული ინფექციების არსებობაზე ;

исследована на наличие паразитов, бактериальных и вирусных инфекций;

-     არ შეიცავს ნატურალურ ან სინთეტიკურ   ესტროგენებს , ჰორმონულ ნივთიერებებს , თირეოსტატიკურ პრეპარატებს , ანტიბიოტიკებს , სხვა მედიკამენტებსა და პესტიციდებს ;

не содержит натуральных или синтетических эстрогенных, гормональных веществ, тиреостатических препаратов, антибиотиков, других медикаментозных средств и пестицидов;

-     პროდუქტის სისქეში თევზის პროდუქციის ტემპერატურა არ აღემატება – 18    0   С   ;

мороженая рыбная продукция имеет температуру в толще продукта не выше –18   0   С;

-     არ არის დაბინძურებული სალმონელებითა და სხვა ბაქტერიული ინფექციის აღმძვრელებით     

не контаминирована сальмонеллами или возбудителями других бактериальных инфекций;

-     არ არის დამუშავებული მღებავი ნითიერებებით , მაიონიზირებელი დასხივებით ან ულტრაიისფერი სხივებით ;

не обработана красящими веществами, ионизирующим облучением или ультрафиолетовыми лучами;

-     არ აღენიშნება გადამდები დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ცვლილებები ;

не имеет изменений характерных для заразных болезней;

-     ორგანოლეპტიკური მაჩვენლების   მიხედვით არ გააჩნია არაკეთილთვისებიანი ცვლილებები ;

не имеет недоброкачественных изменений по органолептическим показателям;

-     შენახვის პერიოდში არ მოხდა მისი დეფროსტაცია

не подвергалась дефростации в период хранения.

4.4. ორსაგდულიანმა მოლუსკებმა , კანეკლიანიებმა , ტუნიკატებმა და ზღვის გასტროპოდებმა გაიარეს საჭირო დაყოვნება გასაწმენდ ცენტრებში .

Двустворчатые моллюски , иглокожие , оболочники и морские гастроподы прошли необходимую выдержку в центрах очистки .

4.5.  თევზის პროდუქციის მიკრობიოლოგიური , ქიმიკოტოქსიკოლოგიური და რადიოლოგიური მაჩვენებლები , ფიტოტოქსინებისა და სხვა დამაბინძურებლების ( მოლუსკებისათვის ) შემცველობა შეესაბამება ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის    საბაჟო ტერიტორიაზე მოქმედ ვეტერინარულ და სანიტარიულ ნორმებსა და წესებს .

  Микробиологические , химикотоксикологические и радиологические показатели рыбной продукции , содержание фикотоксинов и других загрязнителей ( для моллюсков ) соответствуют действующим на таможенной территории Евразийского Экономического союза ветеринарным и санитарным нормам и правилам

4.6.  თევზის პროდუქცია მიჩნეულია ადამიანისათვის საკვებად ვარგისად

Рыбная продукция признана пригодной для употребления в пищу человеку

4.7.  ტარა და შესაფუთი მასალა ერთჯერადია და შეესაბამება ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის   მოთხოვნებს

Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Евразийского Экономического союза

4.8.  სატრანსპორტო საშუალება დამუშავებულია და მომზადებულია ექსპორტიორ ქვეყანაში დადგენილი   წესების შესაბამისად .

Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами , принятыми в стране экспортере .

 

  ადგილი                                                თარიღი                                               ბეჭედი

Место _______________                   Дата    ________________                 Печать

 

სახელმწიფო / ოფიციალური ვეტერინარი ექიმის ხელმოწერა

Подпись государственного/официального ветеринарного врача

____________________________________

 

  სახელი , გვარი , თანამდებობა                       

  Ф . И . О . и должность   ____________________________________

   

შენიშვნა   ბეჭდისა და ხელმოწერის ფერი უნდა განსხვავდებოდეს ბლანკის ფერისაგან

 

Примечание : Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка .

30. 02/11/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 489 - ვებგვერდი, 07/11/2017 29. 19/10/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 464 - ვებგვერდი, 23/10/2017 28. 26/09/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 436 - ვებგვერდი, 28/09/2017 27. 03/08/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 374 - ვებგვერდი, 04/08/2017 26. 06/04/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 185 - ვებგვერდი, 10/04/2017 25. 24/03/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 154 - ვებგვერდი, 28/03/2017 24. 02/03/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 110 - ვებგვერდი, 07/03/2017 23. 03/02/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 60 - ვებგვერდი, 06/02/2017 22. 17/11/2016 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 509 - ვებგვერდი, 18/11/2016 21. 29/09/2016 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 448 - ვებგვერდი, 03/10/2016 20. 16/09/2016 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 444 - ვებგვერდი, 16/09/2016 19. 07/07/2016 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 313 - ვებგვერდი, 11/07/2016 18. 22/04/2016 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 198 - ვებგვერდი, 27/04/2016 17. 02/02/2016 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 50 - ვებგვერდი, 05/02/2016 16. 06/10/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 512 - ვებგვერდი, 09/10/2015 15. 06/07/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 310 - ვებგვერდი, 07/07/2015 14. 23/06/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 282 - ვებგვერდი, 25/06/2015 13. 05/06/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 259 - ვებგვერდი, 08/06/2015 12. 25/11/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 632 - ვებგვერდი, 27/11/2014 11. 09/07/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 442 - ვებგვერდი, 11/07/2014 10. 17/01/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 95 - ვებგვერდი, 21/01/2014 9. 21/10/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 269 - ვებგვერდი, 22/10/2013 8. 06/09/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 361 - ვებგვერდი, 07/09/2012 7. 28/03/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 118 - ვებგვერდი, 30/03/2012 6. 14/02/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 56 - ვებგვერდი, 17/02/2012 5. 04/08/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 303 - ვებგვერდი, 110809018, 09/08/2011 4. 12/07/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 275 - ვებგვერდი, 110714010, 14/07/2011 3. 12/04/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 172 - ვებგვერდი, 110415016, 15/04/2011 2. 11/03/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 120 - ვებგვერდი, 110315019, 16/03/2011 1. 31/01/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 60 - ვებგვერდი, 040211, 04/02/2011
totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.