ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე

ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 429
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 31/12/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 120111, 12/01/2011
სარეგისტრაციო კოდი 340170000.10.003.016170
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 429

2010 წლის 31 დეკემბერი

. თბილისი

ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე

 მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 214-ე მუხ­­ლის მე-8 ნაწილის შესაბამისად დამტკიცდეს:

ა) ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტ­რო­ლის განხორციელების წესი თანდართული დანართებით;

ბ) ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის გან­ხორციელების წესი თანდართული დანართებით.

  მუხლი 2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადა­კარ­­­­გუ­ლად გამოცხადდეს ,,სახელმწიფო ფიტოსანიტარიულ სასა­ზ­ღ­­ვ­რო-საკარანტინო და სახელმწიფო ვეტერინარულ სასაზ­ღ­ვ­რო-სა­კარანტინო კონტროლის განხორციელების შესახებ წესის დამ­­ტკი­ცე­ბის თა­ობაზე’’ საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და სა­ქარ­თვე­ლოს სოფ­ლის მეურნეობის მინისტრის 2008 წლის 31 დე­­კემ­ბ­რის №987-№2-184 ერთობლივი ბრძანება.

  მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრი­დან.

პრემიერ-მინისტრი                              ნ. გილაური

ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესი

თავი I

ზოგადი დებულებები

    მუხლი 1. მიზანი და გამოყენების სფერო

1. ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტრო­ლის განხორციელების წესი (შემდგომში – ფიტოსანიტარიული წე­­სი) განსაზღვრავს ფიტოსანიტარიულ პროცედურებს, რომლე­ბიც მიმართულია მცენარეთა და მცენარეული პროდუქტების მავ­ნე ორგანიზმების ქვეყანაში შემოჭრისა და გავრცელების წინა­აღ­მდეგ. ფიტოსანიტარიული წესი შემუშავებულია გაეროს სურ­სა­თისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ( FAO ) მიერ 1951 წლის 6 დეკემბერს დამტკიცებული მცენარეთა დაცვის საერ­თა­შო­რისო კონვენციის ( IPPC ) პრინციპებისა და დებულებების უზ­რუნ­­ველყოფის მიზნით, ასევე გათვალისწინებულია ამ სფეროში ევ­როკავშირში მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნები, მათ შო­რის, „ევროკავშირში მცენარეებისა და მცენარეული პროდუქ­ტე­ბი­სათვის მავნე ორგანიზმების შეტანისა და გავრცელების დამ­ცა­­ვი ზომების დაწესების შესახებ’’ ევროსაბჭოს 2000 წლის 8 მა­ი­ს­ის №2000/29/ EC დირექტივის მოთხოვნები.

2. ფიტოსანიტარიული წესი ვრცელდება ამ დადგენილების №1 დანართით განსაზღვრულ სახელმწიფო ფიტოსანიტარიულ სასაზღვრო‑საკარანტინო კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის შემოტანასა და გატანაზე, ასევე, შესაძლებელია გავრცელდეს დასაწყობების ადგილებზე, ტარაზე, სატრანსპორტო საშუალებებზე, კონტეინერებსა და რაიმე სხვა ორგანიზმებზე, ობიექტზე ან მასალაზე, რომლებშიც შესაძლებელია არსებობდეს მავნე ორგანიზმები, ან რომლებიც შესაძლებელია წარმოადგენდნენ მათ სამალავებს.

3. ამ დადგენილების №1 დანართით განსაზღვრული, სახელმწიფო ფიტოსანიტარიულ სასაზღვრო‑საკარანტინო კონტროლს დაქვემდებარებული საქონელი თავისუფალი უნდა იყოს ამ ფიტოსანიტარიული წესის №10 და №11 დანართებში მითითებული საკარანტინო მავნე ორგანიზმებისაგან.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 ივლისის დადგენილება №446  – ვებგვერდი, 16.07.2014წ.

 

 

     მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები

წინამდებარე ფიტოსანიტარიულ წესში გამოყენებულ ტერ­მი­ნებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობები:

ა) ანალიზი – მავნე ორგანიზმების გამოვლენის ან მათი იდ­ენ­ტი­ფიკაციის მიზნით ჩატარებული არა­ვიზუ­ა­ლ­ური გამოკვ­ლე­ვა;

ბ) აკრძალვა – ფიტოსანიტარიული რეგლამენტაცია, რო­მე­ლიც კრძალავს განსაზღვრული მავნე ორგანიზმის ან საქონლის იმ­პორტს ან გადაადგილებას;

1)  გადამუშავება - ნებისმიერი საწარმოო პროცესი, რომელიც მნიშვნელოვნად ცვლის პირველად პროდუქტს და რომლის გამოყენების შემდეგ საქონელი აღარ შეიძლება იყოს დასნებოვნებული მავნე ორგანიზმით;

გ) გამცემი ორგანო – საქართველოს სოფლის მეურნეობის სა­მი­ნისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სურ­სა­თის ეროვნული სააგენტო და საქართველოს ფინანსთა სამინის­ტ­როს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შემოსავლების სამ­სახური;

დ) (ამოღებულია - 14.07.2014, №446);

ე) დამუშავება – პროცე­დუ­რე­ბი, მავნე ორგანიზმის განად­გუ­რების, ინაქტივაციის, მო­შო­რე­ბის, სტერილიზაციის ან დევი­ტა­ლიზაციის მიზნით;

ვ) დასნებოვნება – საქონელში ცოცხალი ორგანიზმის არ­სე­ბ­ობა, რომელიც წარმოადგენს მცენარის ან მცენარეული პრო­დუქ­ტის მავნე ორგანიზმს. დასნებოვნება მოიცავს ინფიცირებას;

ზ) დევიტალიზაცია – პროცედურა, რომლის შემდეგაც მცე­ნარე და მცენარეული პროდუქტები კარგავენ გაღივების, ზრდა-განვითარებისა და რეპროდუქციის უნარს;

თ) დოკუმენტური შემოწმება – ფიტოსანიტარიული პრო­ცე­დუ­რა, რომელიც ითვალისწინებს ფიტოსანიტარიული სერტი­ფი­კა­ტის (კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ნება­რ­თვის), ასევე რეგულირებადი ობიექტის თანმხლები სხვა დოკუ­მენ­ტების შემოწმებას;

ი) ვიზუალური შემოწმება – მცენარეების, მცენარეული პრო­დუქტების ან სხვა რეგულირებადი ობიექტების ფიზიკური შე­მო­წმება მავნე ორგანიზმების გამოვლენის მიზნით, შეუი­ა­რა­ღე­ბელი თვალის, ლუპის, ბინოკულარის ან მიკროსკოპის საშუა­ლე­ბით, ანალიზისა და გადამუშავების გარეშე;

კ) (ამოღებულია - 14.07.2014, №446);

ლ) (ამოღებულია - 14.07.2014, №446);

მ) ინსპექტირება – მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების ან ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული სხვა მასალების ვიზუალური შემოწმება მავნე ორგანიზმების გამოვლენის მიზნით ან/და ფიტოსანიტარიულ ზომებთან შესაბამისობის დადგენა;

ნ) ინტროდუქცია – მავნე ორგანიზმების შემოჭრა, რომელ­საც თან ახლავს მისი აკლიმატიზაცია;

ო) იდენტურობის შემოწმება – ფიტოსანიტარიული პრო­ცე­დუ­რა, რომელიც ითვალისწინებს ფიტოსანიტარიულ სერტი­ფი­კატ­სა და სხვა დოკუმენტში არსებული მონაცემების რეგულირ­ე­ბ­ად ობიექტთან ურთიერთშედარებას, ასევე შეფუთვის, მარ­კი­რე­ბის მდგომარეობისა და ტრანსპორტირების პირობების დად­გე­ნას;

პ) კარანტინი – რეგულირებადი ობიექტების შე­ჩე­რება, დაკ­ვირვების და გამოკვლევის ან შემდგომი ინსპექ­ტი­რების, ან­ა­ლი­ზისა და დამუშავებისათვის;

ჟ) კონტამინაცია საქონელში, დასაწყობების ადგილში, სა­ტრანს­პორტო საშუალებაში ან კონტეინერში მავნე ორგანიზ­მის ან სხვა რეგულირებადი ობიექტის არსებობა, რაც არ წარ­მო­ადგენს დასნებოვნებას;

რ) მავნე ორგანიზმი – მცენარეების ან მცენარეული პრო­დუქ­ტებისთვის მავნე მცენარის, ცხოველის ან პათოგენური აგ­ენ­ტის ნებისმიერი სახეობა, სახესხვაობა ან ბიოტიპი;

ს) მცენარეები – ცოცხალი მცენარეები და მათი ნაწი­ლე­ბი, თესლებისა და გენეტიკური მასალების ჩათვლით;

ტ) მცენარეული პროდუქტები – მცენარეული წარმოშობის ნედ­ლეული (მარცვლოვნების ჩათვლით) და გადამუშავებული პრო­დუქტები, რომლებიც, თავიანთი ბუნებიდან ან გადა­მუ­შა­ვე­ბის ტექნოლოგიიდან გამომდინარე, ქმნიან მავნე ორგანიზმების ინ­ტრო­დუქციისა და გავრცელების რისკს;

უ) კონტროლი – აუცილებელი ფიტოსანი­ტა­რიული რეგ­ლა­მენტაციების სავალდებულო შესრულება, ასევე აუ­ცილებელი ფი­ტოსანიტარიული პროცედურების გამოყენება, რომ­ლის მი­ზა­ნია საკარანტინო მავნე ორგანიზმის ლიკვიდაცია ან ლოკა­ლი­ზა­ცია, ან რეგულირებადი არასაკარანტინო მავნე ორ­განიზმის მარ­თ­ვა;

ფ) რეგულირებადი ობიექტი – ნებისმიერი მცენარე, მცე­ნა­რე­ული პროდუქტი, დასაწყობების ადგილი, შეფუთვა, სა­ტრან­ს­პორ­ტო საშუალება, კონტეინერი, ნიადაგი და სხვა ორგანიზმი, ობ­იექტი ან მასალა, სადაც შესაძლებელია მავნე ორგანიზმის არ­სებობა, ან რომელიც ხელს უწყობს მის გავრცელებას, რო­მელ­თა მიმართ აუცილებელია გატარდეს ფიტოსანიტარიული ზო­მები, განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როდესაც საქმე ეხება სა­ერთაშორისო გადაზიდვებს;

ქ) რეგულირებადი მავნე ორგანიზმი – საკარანტინო მავნე ორ­განიზმი ან რეგულირებადი არასაკარანტინო მავნე ორ­გა­ნიზ­მი;

ღ) რეგულირებადი არასაკარანტინო მავნე ორგანიზმი – არა­საკარანტინო მავნე ორგანიზმი, რომლის არსებობა სარგავ და სათესლე მასალაში იძლევა ეკონომიკურად არასასურველ ეფ­ექტს ამ მცენარეების გამიზნული გამოყენების შემთხვევაში, რის გამოც ისინი რეგულირდება ხელშემკვრელი მხარის ტერი­ტო­რიაზე იმპორტის განხორციელებისას;

ყ) რეგულირებად ობიექტზე პასუხისმგებელი პირი – რეგუ­ლი­რებადი ობიექტის მფლობელი, მესაკუთრე ან მათი წარ­მო­მად­გე­ნელი;

შ) რეექსპორტისთვის განკუთვნილი ტვირთი – შემდგომი ექს­პორტის მიზნით ქვეყანაში იმპორტირებული ტვირთი. შე­სა­ძლე­ბელია ტვირთის შენახვა, დანაწევრება, სხვა ტვირთებთან შე­რევა ან შეფუთვის შეცვლა, იმ პირობით, რომ მათ არ გა­ნუ­ც­დიათ მავნე ორგანიზმისაგან დასნებოვნება;

ჩ) საქონელი – მცენარეთა, მცენარეული პროდუქტის ან სხვა მასალების სახეობა, რომელიც გადაადგილდება სავაჭრო ან სხვა მიზნებისთვის;

ც) სასაქონლო პარტია – ერთი დასახელების საქონლის რა­ოდენობა, რომელიც წარმოადგენს ტვირთის ნაწილს და რომ­ლის იდენტიფიცირებაც შესაძლებელია შემადგენლობის ჰომო­გე­ნუ­რობის, წარმოშობის და ა.შ. მიხედვით;

) საკარანტინო ზონა – ეწოდება ზონას, რომელშიც არ­სე­ბობს საკარანტინო მავნე ორგანიზმი და მიმდინარეობს ბრძო­ლა მის წინააღმდეგ;

წ) საკარანტინო სადგომი – სადგომი, სა­დაც შე­საძ­ლე­ბე­ლია მცენარეებისა და მცენარეული პრო­დუქ­ტე­ბის კარანტინში გან­თავსება;

ჭ) საკარანტინო მავნე ორგანიზმი − მავნე ორგანიზმი, რომელსაც პოტენციური ეკონომიკური მნიშვნელობა აქვს საფრთხეს დაქვემ­დებარებული იმ ზონისათვის, რომელშიც ის ჯერ არ არსებობს, ან არსებობს, მაგრამ შეზღუდულადაა გავრცელებული და იმყოფება კონტროლის ქვეშ (საქართველოსთვის მცენარეთა საკარანტინო მავნე ორგანიზმების  ნუსხა განსაზღვრულია   №10 დანართით);

ხ) სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი – საქართველოს საბაჟო საზღვართან მდებარე საბაჟო კონტროლის ზონა, ასევე საბაჟო ტერმინალი ან საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ განსაზღვრული სხვა ადგილი, სადაც რეგულირებადი ობიექტების მიმართ ხორციელდება ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლი;  

ჯ) (ამოღებულია - 14.07.2014, №446);

ჰ) ტვირთი – მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების ან/და სხვა მასალების გარკვეული რაოდენობა, რომელიც ერთი ქვეყ­ნიდან მეორეში გადაადგილდება და რომელზეც, საჭიროების შემ­თხვევაში, გაცემულია ერთი ფიტოსანიტარიული სერ­ტი­ფი­კა­ტი (ტვირთი შესაძლებელია შედგებოდეს ერთი ან მეტი სახე­ობ­ის საქონლის ან სასაქონლო პარტიისგან);

ჰ.ა) ტრანზიტული ტვირთი – ტვირთი, რომელიც არ არის გან­კუთვნილი ქვეყანაში იმპორტისათვის, არამედ გადაად­გი­ლ­დე­ბა მისი გავლით სხვა ქვეყანაში გახსნის, დანაწევრების, სხვა ტვირ­თებთან შერევისა და შეფუთვის შეცვლის გარეშე, რომ­ლებ­საც არ განუცდიათ მავნე ორგანიზმისგან დასნე­ბოვ­ნება;

ჰ.ბ) უფლებამოსილი პირი – შემოსავლების სამსახურის, სა­თანადო განათლებისა და კვალიფიკაციის მქონე პირი , რო­მელ­­საც მინიჭებული აქვს უფლებამოსილება განახორციელოს ფი­ტო­სანიტარიული პროცედურები;

ჰ.გ) ფიტოსანიტარიული იმპორტის მოთხოვნები – სპე­ცი­ფი­კური ფიტოსანიტარიული ზომები, რომლებიც დადგენილია იმ­პორ­ტიორი ქვეყნის მიერ ამ ქვეყანაში შემავალი ტვირთების მი­მართ;

ჰ.დ) ფიტოსანიტარიული პროცედურა – ფიტოსა­ნი­ტა­რი­უ­ლი ზომების გამოყენების მეთოდი, რომელიც მოიცავს რეგული­რე­ბადი მავნე ორგანიზმის მიმართ ინსპექტირების, ანალიზის, ზე­­დამხედველობის ან დამუშავების ჩატარებას;

ჰ.ე) ფიტოსანიტარიული რეგლამენტაცია – კანონ­მდებ­ლო­ბით დადგენილი წე­სი, რომლის მიზანია საკარანტინო მავნე ორ­გა­ნიზმის ინტრო­დუქ­ციის ან/და გავრცელების აღკვეთა, ან რე­გუ­ლირებადი არა­სა­კარანტინო მავნე ორგანიზმის მიერ გა­მო­წვე­უ­ლი ეკონომიური ზა­რალის შემცირება, ფიტოსანიტარიული სერ­ტიფიცირების პრო­ცე­დურების ჩათვლით;

ჰ.ვ) ფიტოსანიტარიული სერტიფიცირება – ფი­ტო­სა­ნი­ტა­რი­უ­ლი პროცედურების გამოყენება, რაც განაპირობებს ფიტო­სა­ნი­ტა­რიული სერტიფიკატის გაცემას;

ჰ.ზ) ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი − დოკუმენტი, რომელიც მომზადებულია მცენარეთა დაცვის საერთაშორისო კონვენციით დამტკიცებული ფორმის შესაბამისად და ადასტურებს, რომ ტვირთი შეესაბამება იმპორტის ფიტოსანიტარიულ მოთხოვნებს;

ჰ.თ) ფიტოსანიტარიული ზომა – შესაბამისი კანონმდებ­ლო­ბა, რომელიც მიზნად ისახავს სა­კა­რანტინო მავნე ორგა­ნიზ­მის ინტროდუქციის ან/და გავ­რცე­ლე­ბის აღკვეთას, ან რეგული­რე­ბ­ადი არასაკარანტინო მავნე ორგა­ნიზ­მისაგან გამოწვეული ეკო­ნომიკური ზარალის შემცირებას;  

ჰ.ი) მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლი – ფიტოსანი­ტა­რი­უ­ლი პროცედურა, რომელიც ითვალისწინებს რეგულირებადი ობ­ი­ექტის ინსპექტირებას;

ჰ.კ) შეტანა – ტვირთის გადაადგილება ზონაში შეტანის პუნ­ქტის გავლით;

ჰ.ლ) (ამოღებულია - 14.07.2014, №446);

ჰ.მ) წარმოშობის ქვეყანა (მცენარეებისგან შემდგარი ტვირ­თის შემთხვევაში) – ქვეყანა, სადაც მცენარეები იქნა მოყვანილი;

ჰ.ნ) წარმოშობის ქვეყანა (მცენარეული წარმოშობის პრო­დუქ­ტებისგან შემდგარი ტვირთის შემთხვევაში) – ქვეყანა, სა­დაც მოყვანილ იქნა მცენარეები, რომელთაგანაც მიღებულია მო­ცე­მული მცენარეული პროდუქტები;

ჰ.ო) წარმოშობის ქვეყანა (რეგულირებადი ობიექტები, გარ­და მცენარეებისა და მცენარეული წარმოშობის პროდუქ­ტე­ბი­სა) – ქვეყანა, სადაც მოცემულ რეგულირებად ობიექტებს შესა­ძ­ლოა პირველად შექმნოდა მავნე ორგანიზმისაგან დასნებოვნების საფ­რთხე;

ჰ.პ) წარმოების ადგილი – ნებისმიერი მიწის ნაკვეთი ან ნაკ­ვეთების ერთიანობა, რომელიც გამოიყენება, როგორც ერთი სა­წარმო ან სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ერთეული. იგი შე­იძ­ლება მოიცავდეს ასევე ნაკვეთებს, რომლებიც იმართება ცალ­კე, ფიტოსანიტარიული დანიშნულებით;

ჰ.ჟ) ნიადაგი – დედამიწის ზედა ნაყოფიერი ფენა, რომელიც შექმნილია ნიადაგწარმომქმნელ ფაქტორთა ხანგრძლივი ურთიერთმოქმედების შედეგად;

ჰ.რ) ნაყოფიერება – ნიადაგის უმთავრესი და არსებითი თვისება და უნარი უზრუნველყოს მცენარის მოთხოვნილებები ფესვური კვების ელემენტებსა და წყალზე, შექმნას შესაბამისი ჰაეროვანი და თბური რეჟიმი და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავალი.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 ივლისის დადგენილება №267 – ვებგვერდი, 20.07.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 22 მაისის დადგენილება №1 2 6 – ვებგვერდი, 22.05.2013წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 ივლისის დადგენილება №446  – ვებგვერდი, 16.07.2014წ.

თავი II

  

ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის შემოტანა, გადაადგილება და განადგურება

    მუხლი 3. უფლებამოსილი ორგანო და პერსონალის კვალიფიკაცია

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სა­ჯა­რო სამართლის იურიდიული პირი – სურსათის ეროვნული სა­აგენტო (შემდგომში – ეროვნული სააგენტო) განსაზღვრავს ფი­ტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის შე­მოტანის პირობებს.

2. ფიტოსანიტარიული წესით გათვალისწინებულ ფი­ტო­სა­ნი­ტარიულ სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლს ახორციელებს სა­ქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იუ­რი­დიული პირი – შემოსავლების სამსახური (შემდგომში – შე­მო­სავლების სამსახური).

3. ფიტოსანიტარიული წესით გათვალისწინებული ვალ­დე­ბუ­ლებების ეფექტური შესრულების მიზნით შემოსავლების სამ­სა­ხურს სამუშაოდ აჰყავს სათანადო განათლებისა და კვა­ლი­ფი­კა­ციის მქონე პირი.

    მუხლი 4. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი და ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის ნებართვა 

1. ტვირთს იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის (საჭიროების შემთხვევაში) დროს თან უნდა ახლდეს ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი ან რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი. რეექსპორტის შემთხვევაში, შესაძლებელია ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის დამოწმებული ასლის წარდგენა.

2. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში, იმპორტისთვის გამიზნულ ტვირთს უნდა ახლდეს ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის ნებართვა.

3. ერთი იმპორტის ნებართვის საფუძველზე შესაძლებელია ტვირთის საქართველოში შემოტანა განხორციელდეს ეტაპობრივად, რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალებით, თუ საქონლის თანმხლები დოკუმენტებით დასტურდება, რომ თითოეული სასაქონლო პარტია არის იმ ტვირთის ნაწილი, რომელზეც გაიცა იმპორტის ნებართვა.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 ივლისის დადგენილება №446  – ვებგვერდი, 16.07.2014წ.

    მუხლი 5. წინასწარი შეტყობინება

1. საქართველოს საბაჟო საზღვარზე ტვირთის შემოტანისას, რეგულირებადი ობიექტისათვის პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია, გაუგზავნოს შემოსატანი ტვირთის შესახებ მონაცემები იმ სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტს, რომლის გავლითაც მოხდება ტვირთის შემოტანა (გარდა, ტრანზიტული ტვირთის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანისა):

ა) სახმელეთო გზით შემოტანამდე – 24 საათით ადრე;

ბ) საზღვაო გზით შემოტანისას – სატვირთო ოპერაციების დაწყებამდე 24 საათით ადრე;

გ) საჰაერო გზით შემოტანისას – საჰაერო ხომალდის საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტში დაფრენამდე არანაკლებ 2 საათით ადრე.

2. წინასწარი შეტყობინება უნდა შეიცავდეს მონაცემებს იმ­პორტის ნებართვის ან ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის, ან ტვირ­თის თანმხლები სხვა დოკუმენტის არსებობის შესახებ (გა­ცე­მის თარიღი, გამცემი ორგანოს სრული დასახელება), აგრეთ­ვე, საქონლის იდენტიფიკაციისათვის საჭირო ინფორმაციას.

3. წინასწარი შეტყობინების შევსების წესი და ინფორმაციის გადაცემის საშუალება განისაზღვრება შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

4. ტვირთზე ფიტოსანიტარიული პროცედურების განხორციელება იწყება სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში წინასწარი შეტყობინების მიღების შემდეგ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 ივლისის დადგენილება №267 – ვებგვერდი, 20.07.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 ივლისის დადგენილება №446  – ვებგვერდი, 16.07.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 დეკემბრის დადგენილება №670  – ვებგვერდი, 10.12.2014წ.

    მუხლი 6. ფიტოსანიტარიული პროცედურები

1. საქართველოში შემოსატანად გამიზნული ტვირთი სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში ექვემდებარება:

ა) დოკუმენტურ შემოწმებას;

ბ) იდენტურობის შემოწმებას;

გ) მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლს;

დ) ნიმუშის აღებას ადგილზე ინსპექტირებისათვის ან ლაბორატორიული ანალიზისათვის.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ფიტოსანიტარიული პროცედურების რაოდენობის სიხშირის განსაზღვრის მიზნით, რისკზე დაფუძნებული, ეროვნულ სააგენტოსთან შეთანხმებული ,,მონიტორინგის გეგმა“ მტკიცდება შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით. 

3. სარკინიგზო ტრანსპორტით საქონლის შემოტანისას ამ მუხ­ლის პირველი პუნქტის ,,ბ’’, ,,გ’’ და ,,დ’’ ქვეპუნქტებით გან­სა­ზღ­ვრული ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონ­ტ­რო­ლის პროცედურები შესაძლებელია გადატანილ იქნეს სა­ქონ­ლის დანიშნულების ადგილზე.

4. თუ რეგულირებად ობიექტზე პასუხისმგებელი პირი საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანის დროს საბაჟო გამშვებ პუნქტშივე აცხადებს საქონლის მიმართ რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის გამოყენების განზრახვას და ამ ოპერაციის განხორციელებისა და დასრულების მიზნით საქონელს ათავსებს დროებითი შენახვის ადგილზე, ამ შემთხვევაში, საქონლის მიმართ ხორციელდება ამ ფიტოსანიტარიული წესის მე-11 მუხლით განსაზღვრული ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის პროცედურები.

5. საქართველოში უკან დაბრუნებული ტვირთი სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში ექვემდებარება დოკუმენტურ და იდენტურობის შემოწმებას, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში - მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლს.

6. უკან დაბრუნებული ტვირთის დოკუმენტური შემოწმების ჩატარების მიზნით, სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტს წარედგინება ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ტვირთის სხვა  თანხმლები დოკუმენტები.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 ივლისის დადგენილება №446  – ვებგვერდი, 16.07.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 დეკემბრის დადგენილება №670  – ვებგვერდი, 10.12.2014წ.

    მუხლი 7. დოკუმენტური შემოწმება

1. ფიტოსანიტარიული კონტროლის ჩატარების მიზნით სა­სა­ზღვრო ინსპექციის პუნქტში წარსადგენი დოკუმენტებია:

ა) ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი (ორიგინალი, ხოლო ტრანზიტის შემთხვევაში შესაძლებელია წარმოდგენილი იქნეს ორიგინალი დოკუმენტის სკანირებული ვერსია ელექტრონულად);

ბ) იმპორტის ნებართვა (საჭიროების შემთხვევაში);

1) წინასწარი შეტყობინება;

გ) კანონმდებლობით განსაზღვრული საქონლის სხვა თან­მხ­ლები დოკუმენტები.

2. დოკუმენტური შემოწმება მოიცავს:

ა) ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ფორმისა და ში­ნა­არ­სის შესაბამისობის დადგენას დამტკიცებულ მოდელთან (მცე­ნა­რეთა დაცვის საერთაშორისო კონვენციის ( IPPS ) დანართით დამ­­ტკიცებული ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ნიმუშის ფორ­­მასთან, იგი გაფორმებული უნდა იყოს ფიტოსანიტარიული ზო­­­მების საერთაშორისო სტანდარტის ( ISPM ) №12-ის შესა­ბა­მი­სად);

ბ) ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის სრულყოფილად შევ­სების შემოწმებას, მასზე ბეჭდისა და ხელმოწერის ჩათვლით (მცე­ნარეთა ბოტანიკური სახელწოდებები მითითებული უნდა იყ­ოს ლათინურ ენაზე);

გ) ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატში, იმპორტის ნებართვაში, წინასწარი შეტყობინებისა (დანართი № 2-ის პირველი ნაწილი) და კანონმდებლობით განსაზღვრული თანმხლები დოკუმენტაციის მონაცემების (წარმოშობის სერტიფიკატი, ანგარიშფაქტურა (ინვოისი), სატრანსპორტო ზედდებული, იმპორტის ნებართვა და სხვა დოკუმენტები) ურთიერთშესაბამისობის დადგენას.

3. (ამოღებულია - 14.07.2014, №446);

4. (ამოღებულია - 14.07.2014, №446).

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 4 აგვისტოს დადგენილება №308 – ვებგვერდი, 09.08.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 ივლისის დადგენილება №267 – ვებგვერდი, 20.07.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 18 სექტემბრის დადგენილება № 240 - ვებგვერდი, 18.09.2013წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 ივლისის დადგენილება №446  – ვებგვერდი, 16.07.2014წ.

     მუხლი 8. იდენტურობის შემოწმება

საქონლის იდენტურობის შემოწმება ითვალისწინებს:

ა) სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული ლუქის მთლი­­ა­ნობის შემოწმებას, მისი საიდენტიფიკაციო ნომრის შედა­რე­ბას ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ან/და სხვა დო­კუ­მენ­ტე­ბის მონაცემებთან;

ბ) საქონელზე (შეფუთვაზე, ყუთებზე და ა.შ.) არსებული მო­ნაცემების (მარკირების) შედარებას ფიტოსანიტარიულ სერ­ტი­ფი­კატში ან/და სხვა დოკუმენტებში არსებულ მონაცემებთან (თუ მცე­ნარეები, მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები შეფუთულია მუ­ყაოს შესაფუთ მასალაში ან სხვა შეფუთვაში, დგინდება შე­ფუთ­ვისა და მარკირების მდგომარეობა, ხოლო შეფუთვის არ­არ­სე­ბობის შემთხვევაში, დგინდება, ტვირთი ერთგვაროვანია, თუ იგი შედგება სხვადასხვა სახის მცენარეებისგან ან მცენარეული წარ­მოშობის პროდუქტებისგან);

გ) ხის შესაფუთი მასალების შემოწმებას ფიტოსანი­ტა­რი­უ­ლი ზომების საერთაშორისო სტანდარტი ( ISPM ) №15-ისა და „სა­­კა­რან­ტინო და სხვა საშიში მავნე ორგანიზმების შემოჭრისა და გავ­რცელებისაგან საქართველოს ტერიტორიის ფიტოსანი­ტა­რი­უ­ლი დაცვის წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სოფ­ლის მეურნეობის მინისტრისა და საქართველოს ფინანსთა მი­ნის­ტრის 2010 წლის 25 იანვრის №2-7 – №33 ერთობლივი ბრძა­ნების შესაბამისად;

დ) ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატში აღნიშნული საქონ­ლის სახეობისა და ტიპის შესაბამისობის დადგენას სატრან­ს­პორ­ტო საშუალებაში რეალურად არსებულ საქონელთან;

ე) საქონლის ტრანსპორტირების პირობების შემოწმებას;

ვ) საქონლის ფაქტობრივი რაოდენობის შესაბამისობის დად­გენას ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატში აღნიშნულ რაო­დე­ნო­­ბასთან.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 ივლისის დადგენილება №446  – ვებგვერდი, 16.07.2014წ.

    მუხლი 9. მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლი

მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლი ითვალისწინებს :

) რეგულირებადი ობიექტის ინსპექტირებას ;

) შეფუთვის ვარგისიანობის შემოწმებას ;

) საქონლის შესაბამისობის შემოწმებას განსაზღვრულ ფი ­ ტოსანიტარიულ მოთხოვნებთან ( დამუშავება , გადამუშავების ხა ­ რისხი , კონტამინაციის გამორიცხვა , აკრძალვა და . .).

    მუხლი 10. ნიმუშის აღება

1. ნიმუშის აღება ხდება :

) ინსპექტირების მიზნით ( ადგილზე შემოწმებისათვის ლუ ­ პის , ბინოკულარის ან მიკროსკოპის გამოყენებით );

) ანალიზისათვის ( ლაბორატორიული გამოკვლევი ­ სა ­ თვის ) ,, მონიტორინგის გეგმის ’’ თანახმად ან იმ შემთხვევაში , თუ მცე ­ ნარეთა სიჯანსაღის კონტროლისას დადგინდა , რომ აუცი ­ ლე ­ ბე ­ ლია საქონლის დამატებითი შემოწმების ჩატარება;

გ) განმეორებით, იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონლის მფლობელი არ ეთანხმება ლაბორატორიული ანალიზის პირველად შედეგებს.

2. ნიმუშების აღება ხორციელდება საკარანტინო და სხვა სა ­ შიში მავნე ორგანიზმების შემოჭრისა და გავრცელებისაგან სა ­ ქართველოს ტერიტორიის ფიტოსანიტარიული დაცვის წესების დამ ­ ტკიცების თაობაზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მი ­ ნის ­ ტრისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 იან ­ ვრის №2-7 – №33 ერთობლივი ბრძანებისა და ასევე სა ­ ერ ­ თა ­ შო ­ რისო სტანდარტებით დადგენილი წესის შესაბამისად .

3. გამოვლენილი მავნე ორგანიზმები და ამ მუხლის პირ ­ ვე ­ ლი პუნქტის ,, ’’ ქვეპუნქტის თანახმად აღებული ნიმუშები იდენ ­ ტი ­ ფიკაციის დასადასტურებლად ან / და ანალიზისათვის იგ ­ ზავ ­ ნე ­ ბა ლაბორატორიაში .

4. მავნე ორგანიზმების აღმოჩენისას საქონელი ან / და სა ­ ქონ ­ ლის გადამაადგილებელი სატრანსპორტო საშუალება ექვემ ­ დე ­ ბარება დამუშავებას ან ექსპორტიორ ქვეყანაში უკან დაბ ­ რუ ­ ნე ­ ბას .

5. დამუშავების შემდეგ საქონელი ექვემდებარება სიჯან ­ სა ­ ღის შემოწმების ხელახალ პროცედურებს .

6. ნიმუშის განმეორებით აღება ხორციელდება საქონლის მფლობელის ხარჯით, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი გადაეცემა საქონლის მფლობელს ლაბორატორიული ანალიზისათვის, ხოლო მეორე − რეფერენტული (შედარებითი) ნიმუშის სახით, ლაბორატორიული ანალიზის დასრულებამდე, სათანადო პირობებში ინახება შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულში. აღნიშნული ნიმუშის ეგზემპლარები საქონლის მფლობელსა და საბაჟო დეპარტამენტს გადაეცემა − ნიმუშის ნომრის, დასახელების, წონის, რაოდენობისა და ნიმუშის აღების თარიღის მითითებით, დალუქულ მდგომარეობაში.

7. იმ შემთხვევაში, როდესაც განმეორებით აღებულ ნიმუშზე საქონლის მფლობელის მიერ ჩატარებული ლაბორატორიული ანალიზის შედეგი განსხვავდება შემოსავლების სამსახურის მიერ ჩატარებული ლაბორატორიული ანალიზის პირველადი შედეგისაგან, ხორციელდება რეფერენტული (შედარებითი) ნიმუშის ლაბორატორიული ანალიზი, რომლის ჩატარების ხარჯსაც ფარავს საქონლის მფლობელი.

8. იმ შემთხვევაში, თუ არ იქმნება რეფერენტული (შედარებითი) ნიმუშის ლაბორატორიული ანალიზის ჩატარების საჭიროება, ნიმუში უბრუნდება საქონლის მფლობელს.

9. რეფერენტული (შედარებითი) ნიმუშის ანალიზის ჩასატარებლად მხარეთა შეთანხმებით შეირჩევა:

ა) სხვა აკრედიტებული ლაბორატორია;

ბ) სხვა ქვეყნის საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე ლაბორატორია.

10. რეფერენტული (შედარებითი) ნიმუშის ლაბორატორიული ანალიზის შედეგად გამოცემული დასკვნა საბოლოოა და მის საფუძველზე მიიღება ამ წესის მე-12 მუხლით გათვალისწინებული შესაბამისი გადაწყვეტილება.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 18 სექტემბრის დადგენილება № 240 - ვებგვერდი, 18.09.2013წ.    

    მუხლი 11. ტრანზიტული საქონლის ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის პროცედურები 

1. იმ შემთხვევაში, როდესაც ტრანზიტული ტვირთი საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გადაადგილდება დახურული და დალუქული სატრანსპორტო საშუალებებით, არ დაიყოფა ნაწილებად, არ შეერევა სხვა საქონელს შემოტანისას, სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში არ ექვემდებარება ფიტოსანიტარიულ კონტროლს.

2. იმ შემთხვევაში, თუ ტრანზიტული ტვირთი საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გადაადგილდება ღია ან/და დაულუქავი სატრანსპორტო საშუალებით ან/და განკუთვნილია საწყობში დროებით შენახვისთვის ან/და ექვემდებარება გადატვირთვას ან დანაწევრებას ან სხვა ტვირთთან შერევას ან შეფუთვის შეცვლას, იგი ექვემდებარება ფიტოსანიტარიულ კონტროლს.

21.  იმ შემთხვევაში, თუ ტვირთი აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, ფიტოსანიტარიული კონტროლის დასრულების შემდგომ, უფლებამოსილი პირის მიერ ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატზე ან რეექსპორტის ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატზე დაისმება ამ წესის №4 დანართით გათვალისწინებული აღნიშვნა – „ფიტოსანიტარიული კონტროლი ჩატარებულია“ და ელექტრონულ ჟურნალში შეიტანება შემდეგი ინფორმაცია:

ა)  სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში ტვირთის შემოტანის თარიღი;

ბ) ტვირთში შემავალი საქონლის დასახელება;

გ) საქონლის წონა/რაოდენობა;

დ) ტვირთის თანმხლები ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ან რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ნომერი;

ე) წარმოშობის ქვეყანა;

ვ) ტვირთის დანიშნულების ადგილი, მიმღები;

ზ) მიღებული გადაწყვეტილება.

22. თუ რეგულირებადი ობიექტი არ აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, ტრანზიტული ტვირთის მიმართ განხორციელებული ფიტოსანიტარიული კონტროლის შედეგები და მიღებული გადაწყვეტილება აისახება „საერთო ფიტოსანიტარიულ შესვლის დოკუმენტში“ (დანართი №2-ის მე-2 ნაწილი).

23. როდესაც ხორციელდება ტრანზიტული ტვირთის სატრანსპორტო საშუალების შეცვლა და საქონელი შეფუთულია, ტრანზიტული ტვირთი ექვემდებარება დოკუმენტურ შემოწმებას და საჭიროების შემთხვევაში, ამ წესის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ – „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ფიტოსანიტარიულ პროცედურებს.

3. ტრანზიტული ტვირთის იმპორტში მოქცევა შესაძლებელია, თუ განხორციელებული ფიტოსანიტარიული პროცედურების შედეგად დასტურდება, რომ იგი შეესაბამება ფიტოსანიტარიული იმპორტის მოთხოვნებს. ამ შემთხვევაში, იმპორტის მოთხოვნად არ განიხილება ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატში მითითებული დანიშნულების ქვეყანა და მიმღები.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 ივლისის დადგენილება №267 – ვებგვერდი, 20.07.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 ივლისის დადგენილება №446  – ვებგვერდი, 16.07.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 დეკემბრის დადგენილება №670  – ვებგვერდი, 10.12.2014წ.

    მუხლი 12. ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებები

1. ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო - საკარანტინო კონტრო ­ ლის განხორციელების შედეგად მიიღება შემდეგი გადაწ ­ ყვე ­ ტი ­ ლებ ­ ები :

) თუ რეგულირებადი ობიექტი აკმაყოფილებს ფიტოსანი ­ ტა ­ რიულ ზომებს , მას ეძლევა საქართველოს ტერიტორიაზე შე ­ მო ­ სვლის უფლება , ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატზე დაისმება ამ წესის №4 დანართით გათვალისწინებული აღნიშვნა : ,, ფი ­ ტო ­ სა ­ ნიტარიული კონტროლი ჩატარებულია ’’;

) თუ რეგულირებადი ობიექტი არ აკმაყოფილებს ფიტო ­ სა ­ ნიტარიულ ზომებს :

. ) მას ეკრძალება საქართველოს ტერიტორიაზე შე ­ მოს ­ ­ ლა , ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატზე ან სხვა დოკუმენტზე და ­ ის ­ მება ამ წესის №3 დანართით გათვალისწინებული აღ ­ ნიშ ­ ­ ნა : ,, საქონლის შემოტანაზე უარი ითქვა დაბრუნებულია ’’;

. ) შესაძლებელია დაექვემდებაროს დამუშავებას , და ­ ხა ­ რის ­ ხებას , შეფუთვის შეცვლას ან გადამუშავებას , თუ აღ ­ ნიშ ­ ნუ ­ ლი ქმედება გამორიცხავს გამოვლენილ რისკს ;

გ) შეჩერება – სათანადო დასაბუთების არსებობისას შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს იმ შემთხვევაში, თუ საჭიროა დამატებით დოკუმენტების წარდგენა (საჭირო დოკუმენტების წარდგენისათვის პირს ეძლევა 3 სამუშაო დღის ვადა, ხოლო საზღვაო გზით შემოტანილ საქონელზე – აღნიშნული ვადა ემთხვევა სასაქონლო ოპერაციის განსაზღვრის ვადას), დაკვირვება და გამოკვლევა ან შემდგომი ინსპექტირება, ანალიზი და დამუშავება. ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატზე დაისმება ამ წესის №9 დანართით გათვალისწინებული აღნიშვნა: „ექვემდებარება შეჩერებას“ და კონტროლის ობიექტი გადაადგილდება საკარანტინო სადგომზე;

) განადგურება იმ შემთხვევაში , თუ ვერ ხერხდება სა ­ ქონ ­ ლის მფლობელის დადგენა ან იმ საქონლის გატანა , რომლის შე ­ მოტანაზეც უარი ითქვა . საქონლის განადგურება ხორ ­ ცი ­ ელ ­ დე ­ ბა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესა ­ ბა ­ მისად .

2. საკარანტინო მავნე ორგანიზმის გამოვლენისას ან მა ­ შინ , თუ რეგულირებადი ობიექტი არ აკმაყოფილებს საქარ ­ თვე ­ ლოს კანონმდებლობითა და მცენარეთა დაცვის საერთაშორისო კონ ­ ვენციით დადგენილ მოთხოვნებს , უფლებამოსილი პირი აღ ­ ნიშ ­ ნული ფაქტის გამოვლენიდან მომდევნო სამუშაო დღის ბო ­ ლო ­ მდე , ამ წესის №6 დანართის შესაბამისად , აცნობებს ერ ­ ოვ ­ ნულ სააგენტოს , რომელიც უგზავნის შეტყობინებას ექსპორ ­ ტი ­ ორი ქვეყნის მცენარეთა დაცვის სამსახურს , ფიტოსანიტა ­ რი ­ ­ ლი ზომების საერთაშორისო სტანდარტ №13- ის ,, სახელმძღვა ­ ნე ­ ლო შე ­ უსა ­ ბამობისა და გადაუდებელი ქმედებების ნოტიფიკა ­ ციი ­ სა ­ თვის ’’ მოთხოვნათა შესაბამისად .

3. თუ ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული სა ­ ქონელი არ აკმაყოფილებს ფიტოსანიტარიულ მოთხოვნებს და ამ საქონლის საქართველოში შემოტანაზე უარი ითქვა ან გაბ ­ რუნ ­ და საქართველოდან , ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატზე ან რე ­ ექსპორტის ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატზე კეთდება წი ­ თე ­ ლი ფერის აღნიშვნა : ,, სერტიფიკატი გაუქმებულია ’’, №5 დანარ ­ თის შესაბამისად .

  საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 18 სექტემბრის დადგენილება № 240 - ვებგვერდი, 18.09.2013წ. 

     მუხლი 13. საერთო ფიტოსანიტარიული შესვლის დოკუმენტი

1. საერთო ფიტოსანიტარიული შესვლის დოკუმენტი შედგება წინასწარი შეტყობინებისა (ნაწილი I - მონაცემები ტვირთის შესახებ, რომელიც ივსება საქონლის მფლობელის ან მისი უფლებამოსილი პირის მიერ) და ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო კონტროლის აქტისაგან (ნაწილი II - გადაწყვეტილება ტვირთზე), რომელშიც ელექტრონულად აისახება უფლებამოსილი პირის მიერ საქონლის მიმართ განხორციელებული ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის პროცედურების შედეგები და მიღებული გადაწყვეტილება.

2. საერთო ფიტოსანიტარიული შესვლის დოკუმენტის შევსების წესი და ინფორმაციის გადაცემის საშუალება განისაზღვრება შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 ივლისის დადგენილება №446  – ვებგვერდი, 16.07.2014წ.      

    მუხლი 14. საფოსტო გზავნილით, ბარგით ან/და მგზავრის ხელბარგით შემოტანილი საქონლის განადგურება 

1. საფოსტო გზავნილით, ბარგით ან/და მგზავრის ხელბარგით შემოტანილი საქონლის განადგურება ხორციელდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ამ საქონელზე არ იქნება წარდგენილი ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი და საჭიროების შემთხვევაში, იმპორტის ნებართვა და ვერ ხერხდება ამ საქონლის უკან დაბრუნება.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული საქონლის განადგურება ხორციელდება (საქონლის შემოტანიდან არა უმეტეს 20 კალენდარული დღისა) შემდეგი მეთოდებით:

ა) სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე დაწვით;

ბ) სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე დამარხვით;

გ) სხვა დადგენილი მეთოდის გამოყენებით.

3. საქონლის განადგურება ხორციელდება შემოსავლების სამსახურის შესაბამისი უფლების მქონე პირის ბრძანების საფუძველზე.

4. საქონლის განადგურებას, მოთხოვნის შემთხვევაში, ესწრება საქონლის მფლობელი ან მისი წარმომადგენელი.

5. უფლებამოსილი პირი ამ ფიტოსანიტარიული წესის №7 დანართის შესაბამისად, ადგენს „საფოსტო გზავნილით, ბარგით ან/და მგზავრის ხელბარგით შემოტანილი საქონლის განადგურების აქტს“ 2 ეგზემპლარად, რომლის ერთი ეგზემპლარი რჩება სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში, ხოლო მეორე ეგზემპლარი მოთხოვნისამებრ გადაეცემა საქონლის მფლობელს ან მის წარმომადგენელს.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №81-ვებგვერდი,21.02.2011წ.  

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 ივლისის დადგენილება №446  – ვებგვერდი, 16.07.2014წ.

    მუხლი 15. ეროვნული სააგენტოსა და შემოსავლების სამსახურის ურთიერთთანამშრომლობა

1. ეროვნული სააგენტო შემოსავლების სამსახურის ცენ­ტრა­ლური აპარატის შესაბამის სტრუქტურულ ქვედანაყოფს ელ­ექ­ტრონულად ან მონაცემთა გადაცემის სხვა საშუალებით რე­გუ­ლარულად და აუცილებლობის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აწ­ვდის:

ა) ინფორმაციას მცენარეთა საკარანტინო მავნე ორგა­ნიზ­მე­ბის გავრცელების შესახებ;

ბ) მეთოდურ მითითებებს შესაძლო რისკებისა და მათთან და­კავ­შირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ;

გ) ინფორმაციას გაცემული იმპორტის ნებართვების შე­სა­ხებ, რომელიც მიეწოდება გაცემისთანავე ელექტრონულად;

1 ექსპორტიორი ქვეყნის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატების მოდელებსა და ცვლილებების შესახებ ინფორმაციას ;

დ) ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონ­ტრო­ლის განხორციელებისათვის საჭირო სხვა მონაცემებს.

2. ეროვნულ სააგენტოს თითოეული სასაქონლო პარტიის შესახებ ელექტრონულად მიეწოდება ,, საერთო ფიტოსანიტარიული შესვლის დოკუმენტში ასახული ინფორმაცია .

3. შემოსავლების სამსახური ფიტოსანიტარიული სასა­ზღ­ვ­რო-­საკარანტინო კონტროლის განხორციელებისას გამოვლენილი იმ გარემოებების შესახებ, რომლებიც საჭიროებენ გადაუდებელი ღო­ნისძიებების გატარებას, ინფორმაციას შესაბამისი რეაგირები­სა­თვის დაუყოვნებლივ აწვდის ეროვნულ სააგენტოს, რომელიც, თა­ვის მხრივ, განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ აც­ნ­ო­ბ­ებს შემოსავლების სამსახურს.

4. შემოსავლების სამსახურისა და სააგენტოს ურთიერთ­შე­თანხმებით, ფიტოსანიტარიული პროცედურების განხორ­ცი­ელ­ე­ბ­ის პროცესში, განსაკუთრებულ შემთხვევებში შესაძლებელია მოწ­ვეულ იქნენ შესაბამისი დარგის სპეციალისტები.

5. ეროვნული სააგენტო და შემოსავლების სამსახური უზ­რუნ­ველყოფენ უფლებამოსილი პირების სწავლების ყოველ­წლი­უ­რი გეგმის შემუშავებას და მის განხორციელებას.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 ივლისის დადგენილება №446  – ვებგვერდი, 16.07.2014წ.

    მუხლი 16. განსაკუთრებული პირობები

1. ფიტოსანიტარიული კონტროლი არ ვრცელდება მცენარეებზე, მცენარეულ პროდუქტებზე და სხვა მასალებზე, რომლებიც განკუთვნილია საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატებისა და დიპლომატიური სტატუსის მქონე პირების, მათი ადმინისტრაციული პერსონალის, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და მათი ოჯახის წევრების პირადი მოხმარებისათვის, ასევე, დიპლომატიურ ფოსტასა და საკონსულო ვალიზაზე. თუ აღნიშნულ პირთა პირად ნივთებში გადაიტანება საკარანტინო ობიექტი, მაშინ, კონტროლი ხორციელდება მხოლოდ ამავე პირთა ან მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლების თანდასწრებით. საკონსულო ვალიზის შემთხვევაში, უფლებამოსილი პირის თანდასწრებით. საკონსულო ვალიზის გახსნაზე საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატებისა და დიპლომატიური სტატუსის მქონე პირების ან მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ უარის თქმის შემთხვევაში, იგი უბრუნდება გამომგზავნს.

2. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ან/და იმპორტის ნებართვის გარეშე დასაშვებია ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული შემდეგი საქონლის შემოტანა:

ა) მცენარე და მცენარეული პროდუქტი ნიმუშის სახით, მთლიანი წონით არაუმეტეს 10კგ, გარდა მცენარის თესლისა და მცენარის გასამრავლებელი მასალისა;

ბ) საფოსტო გზავნილით, ბარგით ან/და მგზავრის ხელბარგით შემოტანილი მცენარეები, მცენარეული პროდუქტები და სხვა მასალები (რომლის ღირებულება არ აღემატება 500 ლარს), შემდეგ შემთხვევებში:

ბ.ა) 5 ცალამდე მცენარე, მათ შორის, ხე-მცენარეები და ბუჩქები;

ბ.ბ) 3 კგ- მდე ციტრუსების ნაყოფი;

ბ.გ) 5 კგ- მდე სხვა ახალი ხილი ან ბოსტნეული, ან ორივე ერთად;

ბ.დ) 20 ცალამდე მოჭრილი ყვავილები ან ტოტები, ან ორივე ერთად, ან ერთი თაიგული ან გვირგვინი მოჭრილი ყვავილებისგან, ან ტოტებისგან ან ყვავილებისა და ტოტებისგან ერთად;

ბ.ე) 5 ცალამდე ქოთნის მცენარეები;

ბ.ვ) 2 კგ-მდე ყვავილის ბოლქვები ან ტუბერები ან ორივე ერთად;

ბ.ზ) 5 პაკეტი სათესლე მასალა, თითოეული 5 გრამის ოდენობით;

ბ.თ) 30 კილოგრამამდე გამხმარი და გამომშრალი მცენარეული წარმოშობის  პროდუქტები;

გ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული დაუძლეველი ძალის პირობების დადგომისას, დაუძლეველი ძალის პირობების შედეგების სალიკვიდაციო ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონელი.

3. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი არ მოითხოვება:

ა) საქართველოდან მსუბუქი, სატვირთო-სამგზავრო ავტომობილით, ავტობუსით, საფოსტო გზავნილით, ბარგით ან/და მგზავრის ხელბარგით გასატან საქონელზე;

ბ) თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციით შესატან საქონელზე.

4. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ან/და, საჭიროების შემთხვევაში, იმპორტის ნებართვის გარეშე აკრძალულია საფოსტო გზავნილით, ბარგით ან/და მგზავრის ხელბარგით ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული შემდეგი საქონლის შემოტანა:

ა) ბაქტერიული სიდამწვრის (Erwinia amylovora) შემდეგი მასპინძელი მცენარეები და მათი მტვერი: ყვავტყემალა (Amelanchier Med.), იაპონური კომში (Chaenomeles Lindl.), ვაშლანა (Cotoneaster Ehrh.), კუნელი (Crataegus L.), კომში (Cydonia Mill.), იაპონური ზღმარტლი (Eriobotrya Lindl), ვაშლი (Malus Mill.), ზღმარტლი (Mespilus L.), ჩიტავაშლა (Pyracantha Roem.), მსხალი (Pyrus L.), თამელი (Sorbus L.), ფოტინია დავიდსონის (Photinia davidiana (Dcne.);

ბ) სასურსათო და სათესლე კარტოფილი;

გ) მოჭრილი ყვავილები და ქოთნის მცენარეები: ქრიზანთემა (Dendranthema (DC.) DesMoul), მიხაკი (Dianthus L.) და ჯადვარისებრნი (Orchidaceae );

დ) მცენარეები ციტრუსის გვარიდან (Citrus L.) და მათი ჰიბრიდები: კინკანი (Fortunella Swingle), სამყურა ლიმონი (Poncirus Raf.) და ვაზი (Vitis L.).

5. აკრძალულია ამ ფიტოსანიტარიული წესის № 8 დანართით განსაზღვრული მცენარის, მცენარეული პროდუქტისა და სხვა რეგულირებადი ობიექტის იმპორტი.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 ივლისის დადგენილება №446  – ვებგვერდი, 16.07.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 დეკემბრის დადგენილება №670  – ვებგვერდი, 10.12.2014წ.
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 22  ოქტომბრის დადგენილება № 538  - ვებგვერდი, 27.10.2015წ.

    მუხლი 17. უსაფრთხოების ღონისძიებები

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გადაუდებელი ღონის­ძი­ებ­ებ­ის გატარების მიზნით საქართველოს ტერიტორიაზე საქონლის იმ­პორტი ან/და ტრანზიტი შეიძლება დროებით აიკრძალოს ან მა­თი პირობები შეიცვალოს საქართველოს მთავრობის გადა­წყვე­ტი­ლებით.

თავი III

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები

    მუხლი 18. კონტროლის ელექტრონული სისტემები

ეროვნული სააგენტო და შემოსავლების სამსახური ყო­ველ­მხრივ ხელს უწყობენ ფიტოსანიტარიული პროცედურების სრულ­ყოფას, ქმნიან და განავითარებენ ელექტრონულ სის­ტე­მებს, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება ერთიან ელ­ექ­ტრონულ ბაზაში აისახოს საქონლის მიმართ გან­ხორ­ცი­ე­ლ­ებ­ული კონტროლის პროცედურები.

    მუხლი 19. პასუხისმგებლობა

ფიტოსანიტარიული კონტროლის განხორციელებისას გა­მოვ­ლენილი  სამართალდარღვევისათვის პირს დაეკისრება პა­სუ­ხის­მგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

  დანართი 1

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 ივლისის დადგენილება №446  – ვებგვერდი, 16.07.2014წ.

სახელმწიფო ფიტოსანიტარიულ სასაზღვრო‑საკარანტინო კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის ნუსხა

 
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 დეკემბრის დადგენილება №670  – ვებგვერდი, 10.12.2014წ.

 

სეს ესნკოდი

პოზიციის დასახელება

ჯგუფი 06. ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები ; ბოლქვები , ფესვები დამცენარეების სხვა ანალოგიური ნაწილები ; მოჭრილი ყვავილები დადეკორატიული ბალახი

0601

ბოლქვები , ტუბერები , ტუბერისებრი ფესვები , ტუბერბოლქვები , ფესურები , განშტოებულის ჩათვლით , ვეგეტაციური სიმშვიდის , ვეგეტაციისა ან ყვავილობის მდგომარეობაში ; მცენარეები და ვარდკაჭაჭას ფესვები , 1212 სასაქონლო პოზიციის ფესვების გარდა :

0602

დანარჩენი ცოცხალი მცენარეები ( მათი ფესვების ჩათვლით ), კალმები და გადანაწვენები ; გარდა სოკოს მიცელიუმისა

0603

მოჭრილი ყვავილები და კოკრები , თაიგულების შესადგენად ან დეკორატიული მიზნებისათვის ვარგისი , ახალი ; გარდა გამხმარის , შეღებილის , გათეთრებულის , გაჟღენთილის ან სხვა ხერხით მომზადებულისა

0604

ფოთლები , ტოტები და მცენარეების სხვა ნაწილები უყვავილებოდ და უკვირტებოდ , ბალახები , ხავსი და ლიქენი , თაიგულების შესადგენად ან დეკორატიული მიზნებისათვის ვარგისი , ახალი ; გარდა გამხმარის , შეღებილის , გათეთრებულის , გაჟღენთილის ან სხვა ხერხით მომზადებულისა

ჯგუფი 07. ბოსტნეული და ზოგიერთი ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

0701

კარტოფილი ახალი ან გაცივებული

0702 00 000 00

პომიდორი ახალი ან გაცივებული

0703

ხახვი , თავიანი , ხახვი - შალოტი , ნიორი , პრასი და დანარჩენი ხახვისნაირი ბოსტნეული , ახალი ან გაცივებული

0704

თავხვეული კომბოსტო , ყვავილოვანი კომბოსტო , კოლრაბი , ქეჟერა კომბოსტო და Brassica გვარის საკვები ანალოგიური ბოსტნეული , ახალი ან გაცივებული

0705

სალათა ღორის ქადა (Lactuca Sativa) და ვარდკაჭაჭა (Cichorium spp.), ახალი ან გაცივებული

0706

სტაფილო , თალგამი , სუფრის ჭარხალი , თხისწვერა , ფესვურა ნიახური , ბოლოკი და სხვა ანალოგიური საკვები ძირნაყოფები , ახალი ან გაცივებული

0707 00

კიტრი და კორნიშონები , ახალი და გაცივებული

0708

პარკოსანი ბოსტნეული , დაჩურჩული ან დაუჩურჩავი , ახალი ან გაცივებული

0709

ბოსტნეული დანარჩენი , ახალი ან გაცივებული

0712 90 110 00

შაქრიანი სიმინდი (Zea mays var. saccharata) ჰიბრიდული დასათესად

0713

პარკოსანი ბოსტნეული ხმელი , დაჩურჩული , სათესლე ქერქისაგან გაცლილი ან გაუცლელი , დამტვრეული ან დაუმტვრეველი

0714

მანიოკი , მარანთა , სალეპი , მიწის მსხალი , ანუ ტოპინამბური , ტკბილი კარტოფილი , ანუ ბატატი და სხვა ანალოგიური ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები სახამებლის ან ინულინის მაღალი შემცველობით , ახალი , გაცივებული ; გარდა გაყინულის ან ხმელისა , მთელი ან დაჭრილი პატარა ნაჭრებად ან გრანულების სახით ; საგოს პალმის ნაყოფის გული

ჯგუფი 08. საკვებად ვარგისი ხილი და კაკალი . ციტრუსების კანი ან ნესვისქერქი

0802

კაკალი დანარჩენი , ახალი ან ხმელი ნაჭუჭგაუცლელი , გარდა ნაჭუჭგაცლილი კანით ან კანის გარეშე

0804 - დან

ფინიკი , ლეღვი , ანანასი , ავოკადო , გუაიავა , მანგო და მანგოსტანი , ანუ გარცინია , ახალი

0805- დან

ციტრუსები , ახალი

0806- დან

ყურძენი , ახალი

0807

ნესვი ( საზამთროს ჩათვლით ) და პაპაია , ახალი

0808

ვაშლი , მსხალი და კომში , ახალი

0809

გარგარი , ალუბალი და ბალი , ატამი ( ნექტარინების ჩათვლით ), ქლიავი და ღოღნოშო , ახალი

0810

ხილი დანარჩენი , ახალი

ჯგუფი 09. ყავა , ჩაი , მატე , ანუ პარაგვაიას ჩაი და სანელებლები

0901 11 000 00

ყავა მოუხალავი , კოფეინით

ჯგუფი 10. მარცვლოვნები

1001

ხორბალი და მესლინი

1002

ჭვავი

1003

ქერი

1004

შვრია

1005

სიმინდი

1006

ბრინჯი

1007

სორგო მარცვლოვანი

1008

წიწიბურა , ფეტვი და თესლი ჩიტიფესვასი ; დანარჩენი მარცვლეული

ჯგუფი 12. ზეთოვანი მცენარეების თესლები და ნაყოფები ; დანარჩენითესლები ; ნაყოფები და მარცვალი ; სამკურნალო მცენარეები და მცენარეებიტექნიკური მიზნებისათვის ; ჩალა და ფურაჟი

1201 00

სოიის ცერცვი , დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი

1202

არაქისი , მოუხალავი ან რაიმე სხვა მეთოდით მოუმზადებელი , დაჩურჩული ან დაუჩურჩავი , დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი

1204 00

თესლი სელისა , დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი

1205

თესლი რაფსისა , ანუ კოლზისა , დაუმსხვრეველი

1206 00

თესლი მზესუმზირასი , დაუმსხვრეველი

1207

თესლი და ნაყოფები სხვა ზეთოვანი კულტურებისა , დაუმსხვრეველი

1209

თესლი , ნაყოფი და სპორები სათესად

1211- დან

შემდეგი მცენარეების ყვავილის მტვერი : ყვავტყემალა (Amelanchier Med.), იაპონური კომში (Chaenomeles Lindl.), ვაშლანა (Cotoneaster Ehrh.), კუნელი (Crataegus L.), კომში (Cydonia Mill.), იაპონური ზღმარტლი (Eriobotrya Lindl.), ვაშლი (Malus Mill.), ზღმარტლი (Mespilus L.), ჩიტავაშლა (Pyracantha Roem.), მსხალი (Pyrus L.), თამელი (Sorbus L.) და ფოტინია დევიდსონის ( Photinia davidiana (Dcne.)

1212- დან

ვარდუხტის ხის ნაყოფი და თესლი , ზღვისა და დანარჩენი წყალმცენარეები , შაქრის ჭარხალი და შაქრის ლერწამი , ახალი , გაცივებული , ნაყოფის კურკები

1213 00 000 00

ჩალა და ბზე მარცვლეულისა , დაუმუშავებელი , დაქუცმაცებული ან დაუქუცმაცებელი , დაფქული ან დაუფქვავი , დაპრესილი

1214

თალგამურა , საფოთლე ჭარხალი ( მანგოლდი ), პირუტყვის საკვები ძირნაყოფები , თივა , იონჯა , სამყურა , ესპარცეტი , პირუტყვის საკვები კომბოსტო , ხანჭკოლა , ცერცველა და ანალოგიური საკვები პროდუქტები , არაგრანულირებული

ჯგუფი 14. მცენარეული მასალები წნული ნაკეთობების დასამზადებლად ; მცენარეული წარმოშობის დანარჩენი პროდუქტები , სხვა ადგილასდაუსახელებელი ან ჩაურთველი

1404 20 000 00

ბამბის ფთილა

1404 90 000 00 - დან

იზოლირებული ქერქი :

1) ვერხვის (Populus L.) და მუხის ( Quercus L.) ( გარდა შემდეგი სახეობებისა Quercus suber L., Acer sahharum Marsh.).

2) წიწვოვნების (Coniferales)

ჯგუფი 18. კაკაო და პროდუქტები მისგან

1801 00 000 00

კაკაოს მარცვალი , მთელი ან ნედლი , გარდა დამსხვრეულისა

ჯგუფი 24. თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები

2401

თამბაქოს ნედლეული ; თამბაქოს ნარჩენები

ჯგუფი 44. მერქანი და მისი ნაწარმი ; ხის ნახშირი

4401

სათბობი ხე - ტყე , მორების , კუნძების , როკების , ფიჩხის კონების ან ანალოგიური სახით ; ნაფოტი ან ბურბუშელა ; ნახერხი და ხის ნარჩენები , აგლომერირებული ან არააგლომერირებული , მორების , ბრიკეტების , გრანულებისა ან ანალოგიური სახით

4403

ხე - ტყის მასალა დაუმუშავებელი , ქერქიანი ან უქერქო ან ნაქურთვნი , ან ტლანქად დაძელვილი ან დაძელვის გარეშე

4404

მერქანი საკასრე ; მორები დაპობილი ; ხის ხიმინჯები , სარები და ბოძები , წამახული , მაგრამ სიგრძივ დაუხერხავი ; ხე - ტყის მასალა ტლანქად გათლილი , მაგრამ გაუჩარხავი , გაუღუნავი ან სხვა წესით დაუმუშავებელი , გამოსაყენებელი ხელჯოხების , ქოლგების , ინსტრუმენტების სახელურებისა ან ანალოგიური ნაწარმის დასამზადებლად ; მერქანი ქერქგაცლილი და ანალოგიური

4406 10 000 00

ხის შპალები რკინიგზის ან ტრამვაის ლიანდაგებისათვის , გაუჟღენთავი

4407

ხე - ტყის მასალა გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი , შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილი , გარანდული ან გაურანდავი , გახეხილი ან გაუხეხავი , ტორსული შეერთების მქონე ან არმქონე , სისქით 6 მმ - ზე მეტი

4409

დახერხილი ხე - ტყე ( პარკეტის თამასებისა და ფრიზის ჩათვლით , აუწყობელი ) დაპროფილებული პაგონაჟის სახით ( ქიმებით , თხემებით , ღარებით , ნარანდიანი , ჩამოთლილი კიდეებით , ნახევრად მომრგვალებული ნარიმანდის შეერთების სახით , ფასონური , მომრგვალებული ან ანალოგიური ), ნებისმიერი ნაწიბურის ტორსის ან სიბრტყის გასწვრივ , გარანდული ან გაურანდავი , გახეხილი ან გაუხეხავი , ტორსული შეერთების მქონე ან არმქონე

4415

ყუთები , კოლოფები , შესაფუთი კალათები , გოდრები და ანალოგიური ტარა მერქნისაგან ; ხის საკაბელო ბარაბნები ; ქვეშები , ქვეშები ბორტებით და ხის სხვა ჩამტვირთი ფარები ; ხის კარბები ; გარდა ფიტოსანიტარიული ზომების საერთაშორისო სტანდარტი (ISPM) №15- ის შესაბამისად მარკირებული , ასევე , სისქით 6 მმ - ზე ნაკლები , ასევე , დამზადებული წებოს , სითბოს , წნევის გამოყენებით , ან ჩამოთვლილი მეთოდების კომბინირებით , ტარისა და შესაფუთი მასალებისა

4416 00 000 00

კასრები , ხელკასრები , როფები , გეჯები და სხვა საკასრე ნაწარმი და მათი ნაწილები მერქნისაგან , ტკეჩის ჩათვლით

ჯგუფი 45. კორპი და მისი ნაწარმი

4501 10 000 00

ნატურალური კორპი დაუმუშავებელი ან პირველადი დამუშავებით

ჯგუფი 52. ბამბა

5201 00

ბამბის ბოჭკო , კარდ - ან სავარცხნდაუჩეჩავი

ჯგუფი 53. დანარჩენი მცენარეული ტექსტილის ბოჭკო ; ქაღალდის ნართი დაქაღალდის ნართის ქსოვილები

5301

ნედლი სელი ან სელი დამუშავებული , მაგრამ დაურთავი ; სელის ანაჩეჩები და ნარჩენები ( დართვის ნარჩენებისა და გაწეწილი ნედლეულის ჩათვლით )

5303

ჯუთის ბოჭკო , დაურთავი ; ამ ბოჭკოს ანაჩეჩები ან ნარჩენები

5305 00 000 00

ბოჭკო ქოქოსის კაკლის , აბაკის ( მანილის ქერელი ან Musa textils Nee), რამისა და ტექსტილის სხვა მცენარეული ბოჭკოები , სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი , ხამი ან დამუშავებული , მაგრამ დაურთავი ; ამ ბოჭკოების ანაჩეჩები და ნარჩენები ( დართვის ნარჩენებისა და გაწეწილი ნედლეულის ჩათვლით )

ჯგუფი 94. ასაწყობი სამშენებლო კონსტრუქციები

9406 00 200 00

— — მერქნისაგან

ხის წინასწარ დამზადებული ნაგებობები

 

შენიშვნა:

1) ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი არ მოითხოვება მცენარეული პროდუქტებისათვის, რომელთაც ისეთი სახის გადამუშავება გაიარეს, რომ პოტენციურად არ შეიძლება შეიცავდნენ რეგულირებადი მავნე ორგანიზმების ინტროდუქციის რისკს.

2) მცენარეები, მცენარეული პროდუქტები და სხვა მასალები, თავისუფალი უნდა იყოს საკარანტინო მავნე ორგანიზმებისაგან.

3) (ამოღებულია - 09.12.2014, №670).

დანართი 2

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 მარტის დადგენილება № 103 - ვებგვერდი, 07 .0 3 .2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 ივლისის დადგენილება №446  – ვებგვერდი, 16.07.2014წ.

 

დანართი 3

 

 

სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი №

 

X

საქონლის შემოტანაზე უარი ითქვა - დაბრუნებულია

Rejected – Re-dispatched

 

უფლებამოსილი პირი: ------------------------------------

                                                         (ხელმოწერა)

 თარიღი: “–––––“ ––––––– 20–––––

 

 

 

  დანართი №4

 

სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი №

 

ფიტოსანიტარიული კონტროლი ჩატარებულია :

  ა) დოკუმენტური შემოწმება ჩატარებულია ;

  ბ) იდენტურობის შემოწმება ჩატარებულია ;

  გ) ფიზიკური შემოწმება ჩატარებულია .

 

  უფლებამოსილი პირი -----------------------------------

                                                             (ხელმოწერა)

  თარიღი “----“ -------------20 -----

 

 

 

 დანართი №5

 

      უფლებამოსილი პირი

 

დანართი №6

შეტყობინება ფიტოსანიტარიული მოთხოვნების დარღვევის შესახებ

 

 

 

საქონლის გამგზავნი:

(დასახელება და მისამართი)

 

საქონლის მიმღები:

(დასახელება და მისამართი)

 

შეუსაბამობები:

 

ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი  არ არსებობს  ორიგინალი არ არსებობს  შევსებულია არასრულად  შევსებულია გაურკვევლად  თარიღის გარეშეა  დაუმოწმებელი გადაკეთებები  შეიცავს არასწორ ინფორმაციას  შევსებული არ არის ქართულ, ინგლისურ და არც რუსულ ენაზე

 

საკარანტინო ობიექტის აღმოჩენა (დასახელება):

 

სხვა მიზეზები  არასერტიფიცირებული რაოდენობა  იდენტურობის შეუსაბამობა (დოკუმენტების მონაცემებთან)  ფიტოსანიტარიული მოთხოვნების დაუცველობა  აკრძალული მცენარეები  დაკავება ლაბორატორიული შემოწმების დასრულებამდე

 

შეუძლებელია საქონლის შემოწმება:

 

სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის გადაწყვეტილება:

 

მცენარეთა ბოტანიკური სახელწოდებები, რაოდენობა:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის №: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

გაცემის ადგილი: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

გაცემის თარიღი: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საქონლის წარმოშობის ქვეყანა: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ექსპორტიორი ქვეყანა: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

სატრანსპორტო საშუალება: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

თარიღი:

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

უფლებამოსილი პირი ....................................................................................................................

                                           (სახელი, გვარი, ხელმოწერა, პირადნომრიანი ბეჭედი)

 

 ბ.ა.

 

დანართი №7

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 ივლისის დადგენილება №446  – ვებგვერდი, 16.07.2014წ.

 

საფოსტო გზავნილით, ბარგით ან/და მგზავრის ხელბარგით შემოტანილი საქონლის განადგურების

ა ქ ტ ი №

„-----“ ---------- წ.

საქონლის დასახელება –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

რაოდენობა (კგ) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

განადგურების ადგილი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

განადგურების მეთოდი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

კომისიის წევრები:

–––––––––––––––––––– –––                             ––––––––––––––––

(სახელი, გვარი, თანამდებობა)                                 (ხელმოწერა)

––––––––––– –– –––––––––                              ––––––––––––––––

(სახელი, გვარი, თანამდებობა)                                  (ხელმოწერა)

––––––––––––––––– ––––––                              ––––––––––––––––

(სახელი, გვარი, თანამდებობა)                                   (ხელმოწერა)

––––––––––––––– ––––––––                                ––––––––––––––––

(სახელი, გვარი, თანამდებობა)                                     (ხელმოწერა)

–––––––––––––––––––––––––––                                 ––––––––––––––––

(სახელი, გვარი, თანამდებობა)                                     (ხელმოწერა)

 

საქონლის მფლობელი ––––––––––––––––                       ––––––––––––––––

                                         (სახელი, გვარი)                                 (ხელმოწერა)

 

შენიშვნა:

 

დანართი № 8

  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 ივლისის დადგენილება №446  – ვებგვერდი, 16.07.2014წ.  

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  6 ივლისის დადგენილება №317 – ვებგვერდი, 07.07.2015წ.

მცენარეები, მცენარეული პროდუქტები და სხვა კონტროლქვემდებარე ობიექტები, რომელთა იმპორტიც აკრძალულია

დასახელება

წარმოშობის ქვეყანა

ნიადაგი (გარდა მცირე რაოდენობის, რომელიც გადაადგილდება   მცენარეებთან ერთად)

ყველა ქვეყნიდან

იზოლირებული ქერქი Castanea Mill

ევროპის კონტინენტის ქვეყნების გარდა

იზოლირებული ქერქი Populus L.

ამერიკის ქვეყნებიდან

იზოლირებული ქერქი Acer saccharum და Quercus L. (გარდა Quercus suber)

ჩრდ. ამერიკის ქვეყნები

ცოცხალი მცენარეები Pinus L., Picea A., Abies Mill., Tsuga Carr., Pseudotsuga Carr. გარდა ნაყოფისა და თესლისა

ჩრდ. ამერიკის ქვეყნები

Populus L. ცოცხალი მცენარე, გარდა თესლისა და ნაყოფისა

კანადა, აშშ

Malus Mill., Prunus L.,  Pyrus L.,  , Crateagus L., სარგავი მასალა, გარდა მოსვენების მდგომარეობაში მყოფი მცენარისა (ფოთლების, ყვავილისა და ნაყოფის  გარეშე)

კანადა, აშშ

Solanum L. სარგავი მასალა, ტუბერები

 

ბრაზილია, კოლუმბია, კოსტა-რიკა, მექსიკა, პარაგვაი, პერუ, ვენესუელა, ბოლივია, ეკვადორი

 

დანართი №9

 

 

სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი №

 

ექვემდებარება შეჩერება

 

 

უფლებამოსილი პირი: ---------------------

                                             (ხელმოწერა)

 

 თარიღი: “----“ ------------- 20-----

 

დანართი №10

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 22 მაისის დადგენილება №1 2 6 – ვებგვერდი, 22.05.2013წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 ივლისის დადგენილება №446  – ვებგვერდი, 16.07.2014წ.

საქართველოსთვის მცენარეთა საკარანტინო მავნე ორგანიზმების ნუსხა

თავი I

საქართველოში არარეგისტრირებული საკარანტინო მავნე ორგანიზმების ნუსხა

   მუხლი 1. მავნე მწერები

1. Aceria sheldoni Ewing.

2. Agrilus planipennis Fainmaire

3. Aleurocanthus woglumi Ashby.

4. Anastrepha fraterculus

5. Anastrepha ludens

6. Anastrepha suspensa

7. Anoplophora glabripennis Mots.

8. Anthonomus bisignifer

9. Anthonomus signatus

10. Arrhenodes minutus (as a putative vector of Ceratocystis fagacearum)

11. Bemisia tabaci Gen.

12. Bactericera cockerelli (as a vector of Liberibacter solanacearum)

13. Bactrocera cucurbitae

14. Bactrocera dorsalis

15. Blitopertha orientalis

16. Callosobruchus analis L.

17. Callosobruchus chinensis L.

18. Callosobruchus maculatus F.

19. Carposina sasakii Mat.

20. Carneocephala fulgida (as vector of Xylella fastidiosa)

21. Ceratitis capitata (Wied.)

22. Ceratitis rosa

23. Choristoneura conflictana

24. Choristoneura rosaceana

25. Conotrachelus nenuphar

26. Cydia prunivora

27. Dendrolimus sibiricus

28. Dendrolimus superans

29. Diabrotica barberi

30. Diabrotica speciosa

31. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata

32. Diabrotica virgifera virgifera

33. Diaphorina citri (as vector of Liberobacter spp.)

34. Draeculacephala minerva (as vector of Xylella fastidiosa)

35. Epitrix tuberis

36. Epitrix subcriniata

37. Frankliniella occidentalis

38. Graphocephala atropunctata (as vector of Xylella fastidiosa)

39. Helicoverpa zea

40. Heteronychus arator

41. Homalodisca vitripennis (= H. coagulata - vector of Xylella fastidiosa)

42. Ips calligraphus

43. Ips confusus & I. paraconfusus

44. Ips grandicollis

45. Ips lecontei

46. Ips pini

47. Ips plastographus

48. Keiferia lycopersicella

49. Leucinodes orbonalis

50. Liriomyza trifolii

51. Listronotus bonariensis

52. Lymantria dispar L.

53. Malacosoma americanum

54. Malacosoma disstria

55. Margarodes vitis

56. Megaplatypus mutatus

57. Melanotus communis

58. Metamasius hemipterus

59. Monochamus spp. (vectors of B. xylophilus)

60. Monochamus alternatus

61. Monochamus carolinensis

62. Monochamus marmorator

63. Monochamus mutator

64. Monochamus nitens

65. Monochamus notatus

66. Monochamus obtusus

67. Monochamus scutellatus

68. Monochamus titillator

69. Myndus crudus (putative vector of palm lethal yellowing phytoplasma)

70. Naupactus leucoloma

71. Nemorimyza maculosa

72. Oemona hirta

73. Oligonychus perditus

74. Opogona sacchari

75. Paysandisia archon

76. Parabemisia myricae

77. Pheletes californicus

78. Pissodes nemorensis

79. Popillia japonica

80. Premnotrypes latithorax

81. Premnotrypes suturicallus

82. Premnotrypes vorax

83. Pseudopityophthorus minutissimus (as putative vectors of Ceratocystis fagacearum)

84. Pseudopityophthorus pruinosus (as putative vectors of Ceratocystis fagacearum)

85. Rhagoletis mendax

86. Rhagoletis pomonella

87. Rhynchophorus palmarum

88. Rhynchophorus ferrugineus

89. Saperda candida

90. Scaphoideus luteolus (vector of Elm phloem necrosis phytoplasma)

91. Scirtothrips aurantii

92. Scirtothrips citri

93. Spodoptera eridania

94. Spodoptera frugiperda

95. Spodoptera littoralis

96. Spodoptera litura

97.Thrips palmi

98.Toxoptera citricidus

99.Trogoderma granarium

100. Unaspis citri

101. Unaspis yanonensis

102. Pseudococcus calceolariae

103. Ceroplastes japonicas

104. Lopholeucaspis japonica 

    მუხლი 2. მცენარეთა დაავადების გამომწვევი აგენტები 

1. სოკოები

1. Alternaria mali

2. Ceratocystis fagacearum (and its putative vectors Arrhenodes minutus, Pseudopityophthorus minutissimus and P. pruinosus)

3. Cochliobolus heterostrophus Drechsler

4. Cronartium quercuum

5. Diaporthe helianthi

6. Didymella ligulicola; (Mycosphaerella chrysphaerella)

7. Guignardia citricarpa

8. Gymnosporangium yamadae

9. Melampsora medusae

10. Mycosphaerella gibsonii

11. Phaeoramularia angolensis

12. Phellinus weirii

13. Phialophora cinerescens

14. Phymatotrichopsis omnivora

15. Puccinia hemerocallidis

16. Puccinia horiana

17. Stegophora ulmea

18. Stenocarpella macrospora

19. Stenocarpella maydis

20. Tilletia indica

21. Diaporhe phaseolorum Sac. Var. Caulivora

22. Synchytrium endobioticum 

2. ბაქტერიები და ფიტოპლაზმები

1. Pseudomonas syringae pv. Actinidiae

2. Liberibacter africanum

3. Liberibacter solanacearum (Solanaceae haplotypes)

4. Liberibacter asiaticum

5. Ca. Phytoplasma ulmi' (Elm phloem necrosis)

6. Xylella fastidiosa

7. Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus

8. Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis

9. Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

10. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens

11. Ca. Phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma)

12. Pseudomonas syringae pv. persicae

13. Xanthomonas arboricola pv. corylina

14. Xanthomonas arboricola pv. pruni

15. Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria and Xanthomonas vesicatoria

16. Xanthomonas fragariae

17. Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson pv. citri (Hasse) Day 1978.

18. Grapevine flavescence dorée phytoplasma

19. Clavibacter tritici (Carlson and Viderer) Davis

20. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al

21. Erwinia stewartii (Smith) Dye

22. Pseudomonas caryophylli (Burkholder Starv and Burkholder)

23. Xylophilus ampelinus (Panogopoulos) Willems et al. (=Xanthomonas ampelina (Panogopoulos)

3. ვირუსები

1. Chrysanthemum stem necrosis virus (Tospovirus)

2. Citrus blight disease

3. Citrus mosaic virus (Badnavirus )

4. Citrus tatter leaf virus (Capillovirus)

5. Peach rosette mosaic virus

6. Chrysanthemum stunt viroid

7. Cucumber vein yellowing virus (Ipomovirus)

8. Cucurbit yellow stunting disorder virus (Crinivirus)

9. Impatiens necrotic spot virus (Tospovirus)

10. Pepino mosaic virus (Potexvirus)

11. Potato spindle tuber viroid (Pospiviroid)

12. Raspberry ringspot virus (Nepovirus)

13. Satsuma dwarf virus (Sadwavirus)

14. Tomato chlorosis virus (Crinivirus)

15. Tomato infectious chlorosis virus (Crinivirus)

16. Tomato ringspot virus (Nepovirus)

17. American plum line pattern virus

18. Barley stripe mosaic hordeivirus

19. Plum pox potyvirus

20. Peach latent mosaic viroid

21. Potato yellow dwarf rhabdovirus 

    მუხლი 3. ნემატოდები

1. Anguina tritici (Steinbuch, 1799), Filipjev, 1936

2. Bursaphelenchus xylophilus(Steiner et Burher, 1934) Nickle, 1970

3. Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975

4. Meloidogyne fallax Karssen, 1996

5. Meloidogyne Chitwood Golden, o’Bannon Santo et Finley, 1980

6. Meloidogyne enterolobii Baojun Yang and D. Eisenback

7. Nacobbus aberrans (Thorne, 1935) Thorne et Allen

8. Heterodera glicines Ichinohe, 1952

9. Radopholus similis (Cobb, 1983) Thorne, 1949

10. Xiphinema americanum sensu stricto Cobb 1913

11. Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, 1989

12. Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, 1979

13. Xiphinema rivesi rivesi Dalmasso, 1969 

   მუხლი 4. სარეველები/ინვაზიური მცენარეები

1. Aeshinomene virginica /L/ B.S.P.

2. Aeschynomene indica /L/ B.S.P.

3. Ambrosia psilostachya D.C

4. Diodia teres Walt.

5. Emex spinosa L.

6. Emex australis Stein

7. Euphorbia dentata Michx

8. Helianthus Sp.Sp.

9. Iva axillaris Pursh.

10. Cassia occidentalis L.

11. Cassia tora L.

12. Croton capitatus Michx.

13. Polygonum pensylvanicum L.

14. Raimannia laciniata L.

15. Sida spinosa L.

16. Solanum rostratum Dun.

17. Solanum triflorum Nitt.

18. Striga sp. sp

19. Crassula helmsii

20. Eichhornia crassipes

21. Ludwigia peploides & Ludwigia grandiflora

22. Pueraria lobata

23. Solanum elaeagnifolium

 

თავი II

საქართველოს ტერიტორიაზე შეზღუდულად გავრცელებული

მავნე ორგანიზმების ნუსხა

   მუხლი 5. მცენარეთა მავნებლები 

1. Ceroplastes japonicus Green.

2. Dialeurodes citri Rilley.

3. Quadraspidiotus perniciosus Comst.

4. Hyphantria cunea Drury.

5. Liriomyza huidobrensis Blanch.

6. Lopholeucaspis japonica Ckll.

7. Phthorimaea operculella Zell.

8. Phyllocnistis citrella Stair.

9. Pseudococcus comstocki Kuw.

10. Pseudococcus gahani Green.

11. Pseudaulacaspis pentagona Targ.

12. Tuta absoluta

13. Viteus vitifolae (Fitch) 

   მუხლი 6. მცენარეთა დაავადების გამომწვევი აგენტები

1. სოკოები

ა) Diaporthe phaseolorum Sac. var. Caulivora (Athow et Cald);

ბ) Synchytrium endobioticum (Schilb) Perc.

2. ბაქტერიები

Ralstonia solanacearum (Smith) Jabuuchi et al.

3. ვირუსები

Citrus tristeza closterovirus. 

   მუხლი 7. ნემატოდები

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

    მუხლი 8. სარეველები/ინვაზიური მცენარეები

1. Ambrosia trifida L.

2. Acroptilon repens D.C.

3. Cenchrus pauciflorus Benth

4 . Solanum carolinense 

დანართი  №11

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 ივლისის დადგენილება №446  – ვებგვერდი, 16.07.2014წ.

მცენარეებისა და მცენარეული პროდუქტების ნუსხა საკარანტინო მავნეორგანიზმების მიხედვით

ა) მავნე მწერები

 

მცენარის და მცენარეული პროდუქტის ლათინური დასახელება

მცენარის და მცენარეული პროდუქტის დასახელება

ტვირთის სახეობა

საკარანტინო მავნე ორგანიზმები

 

 1

Abies

სოჭი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები , დახერხილი და დაუხერხავი ხის მასალა , შესაფუთი მასალა

 

 

Dendrolimus superan

 

Dendrolimus sibiricus

 

Monochamus obtusus

 

Monochamus scutellatus

 

Monochamus titillator

 

2

Acer

ნეკერჩხალი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Malacosoma disstria

 

Hyphantria cunea

 

3

Actinidiae chinensis

კივი

ხილი

Pseudaulacaspis pentagona

 

4

Allium cepa

ხახვი

ბოსტნეული

Spodoptera frugiperda

 

5

Amelanchier

ტყემალი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Saperda candida

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

6

Annona

ანონა

ხილი

Anastrepha suspensa

 

Bactrocera dorsalis

 

7

Apium graveolens

ნიახური

სარგავი მასალა და ბოსტნეული

Liriomyza trifolii

 

Liriomyza huidobrensis

 

8

Arachis hypogaea

არაქისი

სამარაგო პროდუქტები

Trogoderma granarium

 

9

Arecaceae

  პალმა

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Pseudococcus calceolariae

 

Rhynchophorus palmarum

 

Metamasius hemipterus

 

Paysandisia archon

 

 Rhynchophorus ferrugineus

 

10

Aronia

  არონია

სარგავი მასალა

Saperda candida

 

11

Asteraceae

რთულყვავილოვანნი

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

 

12

Beta vulgaris

ჭარხალი

სარგავი მასალა

Leucinodes orbonalis

 

ტუბერები ნიადაგით

Leucinodes orbonalis

 

ბოსტნეული

Liriomyza trifolii

 

 Liriomyza huidobrensis

 

 Leucinodes orbonalis

 

13

Betula

არყის ხე

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Choristoneura rosaceana

 

Malacosoma disstria

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

14

Brassicaceae

  ჯვაროსნები

ბოსტნეული და ბოსტნეულის ჩითილები

Liriomyza trifolii

 

Spodoptera frugiperda

 

bemisia tabaci

 

15

Buddleia

  ბუდლეა

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

16

Cajanus cajan

  კაიანუსი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

17

Camellia spp

  კამელია

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Ceroplastes japonicas

 

Pseudaulacaspis pentagona

 

18

Capsicum annuum

წიწაკა

ჩითილები ნიადაგით

Leucinodes orbonalis

 

Liriomyza trifolii

 

Bactericera cockerelli (as a vector of Liberibacter solanacearum)

 

 bemisia tabaci

 

ბოსტნეული

Liriomyza huidobrensis

 

Pseudaulacaspis pentagona

 

Leucinodes orbonalis

 

Spodoptera frugiperda

 

Bactericera cockerelli (as a vector of Liberibacter solanacearum)

 

 19

Carica papaya

ნესვის ხე

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Aleurocanthus woglumi

 

Metamasius hemipterus

 

Pseudaulacaspis pentagona

 

ნაყოფი

Aleurocanthus woglumi

 

Ceratitis rosa

 

20

Catalpa bignonioides

კატალპა

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

21

Celtis

  აკაკი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

22

Chaenomeles

  იაპონური კომში

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Carposina sasakii

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

ხილი და ნიადაგი

Carposina sasakii

 

23

Chamaecyparis

კიპარისი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Oligonychus perditus

 

24

Chrysanthemum

ქრიზანთემა

სარგავი მასალა

Liriomyza trifolii

 

Nemorimyza (amauromyza) maculosa

 

Liriomyza huidobrensis

 

25

Citrofortunella microcarpa

კალამონდინი

მოჭრილი ტოტები

Aleurocanthus woglumi

 

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Diaphorina citri (as vector of Liberobacter spp.)

 

26

citrus spp

ციტრუსოვანი კულტურები

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Aleurocanthus woglumi

 

Diaphorina citri (as vector of Liberobacter spp.)

 

Scirtothrips aurantii

 

Scirtothrips citri

 

Toxoptera citricidus

 

Unaspis citri

 

Aceria sheldoni

 

Lopholeucaspis japonica

 

Ceroplastes japonicus

 

Dialeurodes citri

 

Phyllocnistis citrella

 

ხილი

Bactrocera cucurbitae

 

Aleurocanthus woglumi

 

Anastrepha fraterculus

 

Anastrepha ludens

 

Bactrocera dorsalis

 

Ceratitis capitata

 

Ceratitis rosa

 

Parabemisia myricae

 

Unaspis yanonensis

 

Aceria sheldoni

 

ნიადაგი

Homalodisca vitripennis (= H. coagulata - vector of Xylella fastidiosa)

 

Anastrepha fraterculus

 

Anastrepha ludens

 

Bactrocera dorsalis

 

Ceratitis rosa

 

27

 Clematis

კატაბარდა

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

28

Cocos nucifera

ქოქოსის პალმა

სარგავი მასალა და ხილი

Metamasius hemipterus

 

ნიადაგი

Myndus crudus (putative vector of palm lethal yellowing phytoplasma)

 

29

Coffea

ყავა

ნაყოფი

Aleurocanthus woglumi

 

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Pseudococcus comstocki

 

Aleurocanthus woglumi

 

30

 Pinales (Coniferales)

წიწვოვნები

ხე - მასალა , ხის შესაფუთი მასალა

Monochamus spp. (vectors of B. xylophilus)

 

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

 

31

Cornus

შინდი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

32

Cotoneaster

ვაშლანა

სარგავი მასალა

Saperda candida

 

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Quadraspidiotus perniciosus

 

33

Crataegus

კუნელი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Carposina sasakii

 

Cydia prunivora

 

Rhagoletis pomonella

 

Saperda candida

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

 

 

 

ხილი და ნიადაგი

Carposina sasakii

 

Cydia prunivora

 

Rhagoletis pomonella

 

34

Crataegus spp.

კუნელი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Ceroplastes japonicus

 

35

Cucurbitaceae

გოგრისებრნი

ხილი და ბოსტნეული , ჩითილები

Liriomyza huidobrensis

 

Pseudaulacaspis pentagona

 

Liriomyza trifolii

 

Bactrocera cucurbitae

 

Spodoptera frugiperda

 

bemisia tabaci

 

36

Cydonia

კომში

სარგავი მასალა

Saperda candida

 

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები და ხილი

Aleurocanthus woglumi

 

Carposina sasakii

 

Cydia prunivora

 

Quadraspidiotus perniciosu

 

37

Dendranthema x grandiflorum

ქრიზანთემა

ნიადაგი

Liriomyza trifolii

 

Nemorimyza (amauromyza) maculosa

 

Spodoptera eridania

 

Spodoptera frugiperda

 

Spodoptera littoralis

 

Liriomyza huidobrensis

 

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Frankliniella occidentalis

 

38

Dianthus caryophyllus

მიხაკი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Liriomyza trifolii

 

39

Diospyros kaki

იაპონური ხურმა

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Oemona hirta

 

Ceroplastes japonicus

 

40

Dracaena

დრაცენა

სარგავი მასალა

Opogona sacchari

 

41

Eriobotrya japonica

იაპონური ზღმარტლი

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები და ხილი

Carposina sasakii

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

42

Euonymus

ჭანჭყატი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

43

Euonymus japonicus

იაპონური ჭანჭყატი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Quadraspidiotus perniciosus

 

44

Euphorbiaceae

რძიანისებრნი

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

 

45

Fabaceae

პარკოსნები

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

 

46

Fagus

წიფელი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Quadraspidiotus perniciosus

 

47

Ficus

ფიკუსი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

48

Ficus carica

ლეღვი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Oemona hirta

 

Pseudococcus comstocki

 

49

Fragaria

მარწყვი

სარგავი მასალა

Anthonomus bisignifer

 

Anthonomus signatus

 

Blitopertha orientalis

 

50

Fraxinus

იფანი

სარგავი მასალა , დახერხილი და დაუხერხავი ხის მასალა , შესაფუთი მასალა

Agrilus planipennis

 

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

51

Gardenia augusta

გარდენია

სარგავი მასალა

Parabemisia myricae

 

52

 Geranium

ნემსიწვერა

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

53

Gerbera jamesonii

გერბერა

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Liriomyza trifolii

 

Nemorimyza (amauromyza) maculosa

 

54

Glycine max

სოია

სამარაგო პროდუქტები

Trogoderma granarium

 

55

Gossypium hirsutum

ბამბის ბუჩქი

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

 

56

Gypsophila paniculata

გიპსოფილა წინწკალა

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Liriomyza trifolii

 

Frankliniella occidentalis

 

57

Hedera

სურო

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

58

Hibiscus

ჰიბიკუსი

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

bemisia tabaci

 

Pseudaulacaspis pentagona

 

59

 

Hydrangea

 

ჰორტენზია

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

 60

 Ilex

  ბაძგი

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

 61

Ipomoea batatas

ბატატი

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

 

 

სარგავი მასალა , ხილი , ტუბერები და ნიადაგი

Leucinodes orbonalis

 

 62

Juglans

კაკლის ხე

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

63

Juniperus

ღვია

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Oligonychus perditus

 

 

 

64

Lactuca sativa

სალათა

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Liriomyza trifolii

 

 

Nemorimyza (amauromyza) maculosa

 

 

Liriomyza huidobrensis

 

 

bemisia tabaci

 

 

Larix

ლარიქსი

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები , დახერხილი და დაუხერხავი ხის მასალა , შესაფუთი მასალა

Dendrolimus superans

 

65

 

 

 

 

 

 

Dendrolimus sibiricus

 

 

Monochamus scutellatus

 

 

 

 

Monochamus titillator

 

66

Laurus nobilis

დაფნა

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები

Ceroplastes japonicus

 

67

 Ligustrum

კვიდო

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

68

Liquidambar styraciflua

ამბრის ხე

სარგავი მასალა

Malacosoma disstria

 

69

Litchi chinensis

ლიჩი

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Pseudococcus comstocki

 

70

Lonicera japonica

ლონიცერა

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Quadraspidiotus perniciosus

 

 71

Macadamia ternifolia

მაკადამია ანუ ავსტრალიური კაკალი

სარგავი მასალა , ხილი

Homalodisca vitripennis (= H. coagulata - vector of Xylella fastidiosa)

 

72

Magnolia spp

მაგნოლია

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Ceroplastes japonicus

 

 

Pseudaulacaspis pentagona

 

73

Malus spp.

ვაშლი

ხილი , სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები , ნიადაგი

Anastrepha fraterculus

 

 

Bactrocera dorsalis

 

 

Ceratitis rosa

 

 

Conotrachelus nenuphar

 

 

Carposina sasakii

 

 

Rhagoletis pomonella

 

 

Cydia prunivora

 

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

 

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები , გაუქერქავი ხე - მასალა , ნიადაგი

Malacosoma americanum

 

 

Hyphantria cunea

 

 

Pseudaulacaspis pentagona

 

 

Pseudococcus comstocki

 

 

Saperda candida

 

Oemona hirta

 

Ceroplastes japonicus

 

Pseudococcus calceolariae

 

Lymantria dispar L.

 

74

Malvaceae

ბალბისებრნი

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

 

 

Mangifera indica

მანგო

სარგავი მასალა , ხილი , ნიადაგი

Anastrepha fraterculus

 

 

Anastrepha ludens

 

 

Bactrocera dorsalis

 

 

Ceratitis rosa

 

 

სარგავი მასალა , ხილი , ტუბერები , ნიადაგი

Leucinodes orbonalis

 

75

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტოები , ხილი

Aleurocanthus woglumi

 

 

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

 

76

Manihot esculenta

მანიჰოტი , კასავა

სარგავი მასალა , ბოსტნეული

Metamasius hemipterus

 

77

Mespilus germanica

ზღმარტლი

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები , ხილი

Quadraspidiotus perniciosus

 

 

 

78

Morus

თუთა

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები

Parabemisia myricae

 

 

Hyphantria cunea

 

79

Morus alba

თეთრი თუთა

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

 

Pseudococcus comstocki

 

80

Morus spp

თუთა

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები

Ceroplastes japonicus

 

81

Musa x paradisiaca

ბანანი

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები

Metamasius hemipterus

 

 

Pseudococcus comstocki

 

 

Pseudococcus calceolariae

 

82

Nerium

ოლეანდრი

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

 

Nicotiana tabacum

თამბაქო

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

 

83

ტუბერები და ჩითილები ნიადაგით

Epitrix subcrinita

 

 

Epitrix tuberis

 

84

Nyssa

ნისა

სარგავი მასალა

Malacosoma disstria

 

85

Oryza sativa

ბრინჯი

სამარაგო პროდუქტები

Trogoderma granarium

 

86

Pelargonium

პელარგონიუიმი

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები

Pseudaulacaspis pentagona

 

87

Pericallis x hybrida

პერიკალი

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები

Liriomyza trifolii

 

 

Nemorimyza (amauromyza) maculosa

 

88

Persea americana

ავოკადო

სარგავი მასალა , ხილი , ნიადაგი

Ceratitis rosa

 

 

სარგავი მასალა , ხილი

Homalodisca vitripennis (= H. coagulata - vector of Xylella fastidiosa)

 

 

სარგავი მასალა

Parabemisia myricae

 

 

Phaseolus vulgaris

ლობიო

ბოსტნეული

Spodoptera frugiperda

 

89

სამარაგო პროდუქტები

Callosobruchus analis L.

 

 

Callosobruchus chinensis L.

 

 

Callosobruchus maculatus F.

 

90

 Philadelphus

უცვეთელა

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

 

Picea

ნაძვი

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები , მრგვალი ხე , ხე - მასალა , ხის შესაფუთი მასალა

Dendrolimus sibiricus

 

 

Monochamus scutellatus

 

91

Monochamus titillator

 

Pissodes nemorensis

 

 

Dendrolimus superans

 

 

Pinus

ფიჭვი

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები , მგვალი ხე

Dendrolimus sibiricus

 

 

 

 

Dendrolimus superans

 

 

Ips calligraphus

 

 

Ips confusus

 

92

Ips grandicollis

 

 

Ips lecontei

 

 

Ips pini

 

 

Ips plastographus

 

 

Pissodes nemorensis

 

 

ხის მასალა , ხის შესაფუთი მასალა

Monochamus alternatus

 

 

Monochamus carolinensis

 

 

Monochamus marmorator

 

 

Monochamus mutator

 

 

Monochamus nitens

 

 

Monochamus notatus

 

 

Monochamus obtusus

 

 

Monochamus scutellatus

 

 

Monochamus titillator

 

93

Piper

პილპილი

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

94

Pisum sativum

ჩვეულებრივი ბარდა

სარგავი მასალა , ხილი , ტუბერები , ნიადაგი

Leucinodes orbonalis

 

 

სამარაგო პროდუქტები

Callosobruchus analis L.

 

 

Callosobruchus chinensis L.

 

 

Callosobruchus maculatus F.

 

95

Pittosporum

ფიტოსპორიუმი

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

96

Poaceae

მარცვლოვნები

თესლი , ნიადაგი

Listronotus bonariensis

 

97

Populus

ვერხვი

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Choristoneura conflictana

 

 

Choristoneura rosaceana

 

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

 

Pseudococcus comstocki

 

 

Pseudaulacaspis pentagona

 

 

Megaplatypus mutatus (chapuis)

 

 

სარგავი მასალა

Malacosoma disstria

 

98

Prunus sp.

კურკოვნები

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები , ნიადაგი

Carposina sasakii

 

 

ხილი და ბოსტნეული

Ceratitis capitata

 

 

სარგავი მასალა , ხილი , ნიადაგი

Conotrachelus nenuphar

 

 

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები , ხილი და ბოსტნეული

Cydia prunivora

 

 

გაუქერქავი ხე - მასალა

Lymantria dispar L.

 

 

სარგავი მასალა და მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Malacosoma americanum

 

 

Parabemisia myricae

 

 

Saperda candida

 

Oemona hirta

 

Pseudococcus calceolariae

 

Hyphantria cunea

 

Pseudaulacaspis pentagona

 

Pseudococcus comstocki

 

Ceroplastes japonicus

 

 

 

 

სარგავი მასალა , ხილი

Graphocephala atropunctata (as vector of Xylella fastidiosa)

 

Homalodisca vitripennis (= H. coagulata - vector of Xylella fastidiosa)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prunus domestica

ქლიავი

სარგავი მასალა , ხილი , ნიადაგი

Anastrepha fraterculus

 

99

Bactrocera dorsalis

 

 

Ceratitis rosa

 

 

Prunus persica

ატამი

სარგავი მასალა , ხილი , ნიადაგი

Anastrepha fraterculus

 

 

Anastrepha ludens

 

100

Bactrocera dorsalis

 

Ceratitis rosa

 

 

ხილი , სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

101

Pseudotsuga menziesii

ცრუცუგა

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები , ხის მასალა , ხის შესაფუთი მასალა

Monochamus titillator

 

Monochamus obtusus

 

 

Psidium guajava

გუიავა

სარგავი მასალა , ხილი , ნიადაგი

Anastrepha fraterculus

 

 

Anastrepha suspensa

 

102

Bactrocera dorsalis

 

 

სარგავი მასალა , ნიადაგი

Ceratitis capitata

 

 

ხილი

Ceratitis rosa

 

 

სარგავი მასალა , ხილი

Metamasius hemipterus

 

103

Ptelea trifoliata

  პტელეა სამფოთლიანი

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Quadraspidiotus perniciosus

 

104

Punica granatum

ბროწეული

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები , ხილი და ბოსტნეული

Aleurocanthus woglumi

 

 

სარგავი მასალა

Oemona hirta

 

105

Pyracantha

ჩიტავაშლა

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები

Quadraspidiotus perniciosus

 

 

Pyrus spp.

მსხალი

ნიადაგი , სარგავი მასალა , ხილი

Bactrocera dorsalis

 

106

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები , ხილი , ნიადაგი

Carposina sasakii

 

 

სარგავი მასალა , ხილი და ბოსტნეული , ნიადაგი

Ceratitis rosa

 

 

Conotrachelus nenuphar

 

 

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები , ხილი

Cydia prunivora

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

 

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები

Saperda candida

 

 

Oemona hirta

 

 

Hyphantria cunea

 

 

Pseudaulacaspis pentagona

 

 

Pseudococcus comstocki

 

 

Pyrus communis

პანტა

ხილი , სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები

Aleurocanthus woglumi

 

107

სარგავი მასალა , გაუქერქავი ხე - მასალა

Lymantria dispar L.

 

 

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები

Pseudococcus calceolariae

 

 

 

 quercus spp.

მუხა

სარგავი მასალა , გაუქერქავი ხე - მასალა

Arrhenodes minutus (as a putative vector of Ceratocystis fagacearum)

 

 

Lymantria dispar L.

 

108

სარგავი მასალა

Malacosoma disstria

 

 

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები , მგვალი ხე

Pseudopityophthorus minutissimus (B799as putative vectors of Ceratocystis fagacearum)

 

109

 Rhus

თუთუბო

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

110

Ribes uva-crispa

ხურტკმელი

სარგავი მასალა

Oemona hirta

 

111

Ribes

მოცხარი

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები , ხილი

Pseudaulacaspis pentagona

 

112

Rosa

ასკილი და ვარდი

სარგავი მასალა

Anthonomus signatus

 

 

სარგავი მასალა , ნაყოფი

Cydia prunivora

 

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

 

Rubus

მაყვალი

სარგავი მასალა

Anthonomus signatus

 

113

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

114

Saccharum officinarum

შაქრის ლერწამი

სარგავი მასალა , ხილი

Metamasius hemipterus

 

115

Salix

ტირიფი

სარგავი მასალა , მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Choristoneura rosaceana

 

 

Pseudaulacaspis pentagona

 

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

116

Sinningia

სინინგია

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

 

 

Solanum spp.

ძაღლყურძენა

სარგავი მასალა , ხილი , ტუბერები , ნიადაგი

Leucinodes orbonalis

 

 

სარგავი მასალა

Premnotrypes latithorax

 

 

Premnotrypes suturicallus

 

 

Premnotrypes vorax

 

117

სარგავი ჩითილები , გარდა კარტოფილის ტუბერებისა და ნიადაგისა

Bactericera cockerelli (as a vector of Liberibacter solanacearum)

 

 

ჩითილები და ტუბერები ნიადაგით

Epitrix subcrinita

 

 

ჩითილები და ტუბერები ნიადაგით

Epitrix tuberis

 

 

ტუბერები , სარგავი მასალა

Keiferia lycopersicella

 

 

სარგავი მასალა , მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

118

Solanaceae

ძაღყლურძენასებრთა

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

 

 

ნაყოფი

Phthorimaea operculella

 

 

Solanum lycopersicum

პო