ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე

  • Word
ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 429
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 31/12/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 120111, 12/01/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/09/2019
სარეგისტრაციო კოდი 340170000.10.003.016170
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
429
31/12/2010
ვებგვერდი, 120111, 12/01/2011
340170000.10.003.016170
ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (12/01/2011 - 15/02/2011)

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 429

2010 წლის 31 დეკემბერი

. თბილისი

ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე

 მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 214-ე მუხ­­ლის მე-8 ნაწილის შესაბამისად დამტკიცდეს:

ა) ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტ­რო­ლის განხორციელების წესი თანდართული დანართებით;

ბ) ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის გან­ხორციელების წესი თანდართული დანართებით.

 მუხლი 2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადა­კარ­­­­გუ­ლად გამოცხადდეს ,,სახელმწიფო ფიტოსანიტარიულ სასა­ზ­ღ­­ვ­რო-საკარანტინო და სახელმწიფო ვეტერინარულ სასაზ­ღ­ვ­რო-სა­კარანტინო კონტროლის განხორციელების შესახებ წესის დამ­­ტკი­ცე­ბის თა­ობაზე’’ საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და სა­ქარ­თვე­ლოს სოფ­ლის მეურნეობის მინისტრის 2008 წლის 31 დე­­კემ­ბ­რის №987-№2-184 ერთობლივი ბრძანება.

 მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრი­დან.

პრემიერ-მინისტრი                              ნ. გილაური

ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესი

თავი I

ზოგადი დებულებები

    მუხლი 1. მიზანი და გამოყენების სფერო

1. ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტრო­ლის განხორციელების წესი (შემდგომში – ფიტოსანიტარიული წე­­სი) განსაზღვრავს ფიტოსანიტარიულ პროცედურებს, რომლე­ბიც მიმართულია მცენარეთა და მცენარეული პროდუქტების მავ­ნე ორგანიზმების ქვეყანაში შემოჭრისა და გავრცელების წინა­აღ­მდეგ. ფიტოსანიტარიული წესი შემუშავებულია გაეროს სურ­სა­თისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) მიერ 1951 წლის 6 დეკემბერს დამტკიცებული მცენარეთა დაცვის საერ­თა­შო­რისო კონვენციის (IPPC) პრინციპებისა და დებულებების უზ­რუნ­­ველყოფის მიზნით, ასევე გათვალისწინებულია ამ სფეროში ევ­როკავშირში მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნები, მათ შო­რის, ევროკავშირში მცენარეებისა და მცენარეული პროდუქ­ტე­ბი­სათვის მავნე ორგანიზმების შეტანისა და გავრცელების დამ­ცა­­ვი ზომების დაწესების შესახებ’’ ევროსაბჭოს 2000 წლის 8 მა­ი­ს­ის №2000/29/EC დირექტივის მოთხოვნები.

2. ფიტოსანიტარიული წესი ვრცელდება ,,ფიტოსანიტა­რი­ულ კარანტინს დაქვემდებარებული პროდუქციის, მასალისა და ობ­ი­ექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს სოფ­ლის მეურნეობის მინისტრის 2008 წლის 18 იანვრის №2-9 ბრძა­ნე­ბით განსაზღვრული საქონლის იმპორტზე, რეექსპორტზე, ექს­­პორტსა და ტრანზიტზე, ასევე შესაძლებელია გავრცელდეს და­სა­წყობების ადგილებზე, ტარაზე, სატრანსპორტო საშუა­ლებ­ებ­ზე, კონტეინერებსა და რაიმე სხვა ორგანიზმებზე, ობიექტზე ან მასალაზე, რომლებშიც შესაძლებელია არსებობდეს მავნე ორ­გა­ნიზმები, ან რომლებიც შესაძლებელია წარმოადგენდნენ მათ სამალავებს.

    მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები

წინამდებარე ფიტოსანიტარიულ წესში გამოყენებულ ტერ­მი­ნებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობები:

ა) ანალიზი – მავნე ორგანიზმების გამოვლენის ან მათი იდ­ენ­ტი­ფიკაციის მიზნით ჩატარებული არა­ვიზუ­ა­ლ­ური გამოკვ­ლე­ვა;

ბ) აკრძალვა – ფიტოსანიტარიული რეგლამენტაცია, რო­მე­ლიც კრძალავს განსაზღვრული მავნე ორგანიზმის ან საქონლის იმ­პორტს ან გადაადგილებას;

გ) გამცემი ორგანო – საქართველოს სოფლის მეურნეობის სა­მი­ნისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სურ­სა­თის ეროვნული სააგენტო და საქართველოს ფინანსთა სამინის­ტ­როს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შემოსავლების სამ­სახური;

დ) დამატებითი დეკლარაცია – ფიტოსანიტარიულ სერ­ტი­ფი­კატში ჩასართავი, იმპორტიორი ქვეყნის მიერ მოთხოვნილი სპე­ციფიკური დამატებითი ინფორმაცია ტვირთის მდგომარეობის შე­სახებ, რეგულირებად მავნე ორგანიზმებთან მიმართებით;

ე) დამუშავება – პროცე­დუ­რე­ბი, მავნე ორგანიზმის განად­გუ­რების, ინაქტივაციის, მო­შო­რე­ბის, სტერილიზაციის ან დევი­ტა­ლიზაციის მიზნით;

ვ) დასნებოვნება – საქონელში ცოცხალი ორგანიზმის არ­სე­ბ­ობა, რომელიც წარმოადგენს მცენარის ან მცენარეული პრო­დუქ­ტის მავნე ორგანიზმს. დასნებოვნება მოიცავს ინფიცირებას;

ზ) დევიტალიზაცია – პროცედურა, რომლის შემდეგაც მცე­ნარე და მცენარეული პროდუქტები კარგავენ გაღივების, ზრდა-განვითარებისა და რეპროდუქციის უნარს;

თ) დოკუმენტური შემოწმება – ფიტოსანიტარიული პრო­ცე­დუ­რა, რომელიც ითვალისწინებს ფიტოსანიტარიული სერტი­ფი­კა­ტის (კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ნება­რ­თვის), ასევე რეგულირებადი ობიექტის თანმხლები სხვა დოკუ­მენ­ტების შემოწმებას;

ი) ვიზუალური შემოწმება – მცენარეების, მცენარეული პრო­დუქტების ან სხვა რეგულირებადი ობიექტების ფიზიკური შე­მო­წმება მავნე ორგანიზმების გამოვლენის მიზნით, შეუი­ა­რა­ღე­ბელი თვალის, ლუპის, ბინოკულარის ან მიკროსკოპის საშუა­ლე­ბით, ანალიზისა და გადამუშავების გარეშე;

კ) ზონა – განსაზღვრული ქვეყანა, ქვეყნის ნაწილი ან რამ­დენიმე ქვეყანა ან მათი ნაწილი;

ლ) თავისუფალი ზონა – ზონა, რომელშიც მოცემული მავ­ნე ორგანიზმის არარსებობა მეცნიერულად დასაბუთებულია და, საჭიროების შემთხვევაში, ამ მდგომარეობის შენარჩუნება უზრუნველყოფილია;

მ) ინსპექტირება – მცენარეების, მცენარეული პროდუქ­ტე­ბის ან ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული სხვა მა­სა­ლების ვიზუალური შემოწმება, მავნე ორგანიზმების არ­სე­ბო­ბის გამოვლენის ან/და ფიტოსანიტარიულ ზომებთან შესაბა­მი­სო­ბის დადგენის მიზნით;

ნ) ინტროდუქცია – მავნე ორგანიზმების შემოჭრა, რომელ­საც თან ახლავს მისი აკლიმატიზაცია;

ო) იდენტურობის შემოწმება – ფიტოსანიტარიული პრო­ცე­დუ­რა, რომელიც ითვალისწინებს ფიტოსანიტარიულ სერტი­ფი­კატ­სა და სხვა დოკუმენტში არსებული მონაცემების რეგულირ­ე­ბ­ად ობიექტთან ურთიერთშედარებას, ასევე შეფუთვის, მარ­კი­რე­ბის მდგომარეობისა და ტრანსპორტირების პირობების დად­გე­ნას;

პ) კარანტინი – რეგულირებადი ობიექტების შე­ჩე­რება, დაკ­ვირვების და გამოკვლევის ან შემდგომი ინსპექ­ტი­რების, ან­ა­ლი­ზისა და დამუშავებისათვის;

ჟ) კონტამინაციასაქონელში, დასაწყობების ადგილში, სა­ტრანს­პორტო საშუალებაში ან კონტეინერში მავნე ორგანიზ­მის ან სხვა რეგულირებადი ობიექტის არსებობა, რაც არ წარ­მო­ადგენს დასნებოვნებას;

რ) მავნე ორგანიზმი – მცენარეების ან მცენარეული პრო­დუქ­ტებისთვის მავნე მცენარის, ცხოველის ან პათოგენური აგ­ენ­ტის ნებისმიერი სახეობა, სახესხვაობა ან ბიოტიპი;

ს) მცენარეები – ცოცხალი მცენარეები და მათი ნაწი­ლე­ბი, თესლებისა და გენეტიკური მასალების ჩათვლით;

ტ) მცენარეული პროდუქტები – მცენარეული წარმოშობის ნედ­ლეული (მარცვლოვნების ჩათვლით) და გადამუშავებული პრო­დუქტები, რომლებიც, თავიანთი ბუნებიდან ან გადა­მუ­შა­ვე­ბის ტექნოლოგიიდან გამომდინარე, ქმნიან მავნე ორგანიზმების ინ­ტრო­დუქციისა და გავრცელების რისკს;

უ) კონტროლი – აუცილებელი ფიტოსანი­ტა­რიული რეგ­ლა­მენტაციების სავალდებულო შესრულება, ასევე აუ­ცილებელი ფი­ტოსანიტარიული პროცედურების გამოყენება, რომ­ლის მი­ზა­ნია საკარანტინო მავნე ორგანიზმის ლიკვიდაცია ან ლოკა­ლი­ზა­ცია, ან რეგულირებადი არასაკარანტინო მავნე ორ­განიზმის მარ­თ­ვა;

ფ) რეგულირებადი ობიექტი – ნებისმიერი მცენარე, მცე­ნა­რე­ული პროდუქტი, დასაწყობების ადგილი, შეფუთვა, სა­ტრან­ს­პორ­ტო საშუალება, კონტეინერი, ნიადაგი და სხვა ორგანიზმი, ობ­იექტი ან მასალა, სადაც შესაძლებელია მავნე ორგანიზმის არ­სებობა, ან რომელიც ხელს უწყობს მის გავრცელებას, რო­მელ­თა მიმართ აუცილებელია გატარდეს ფიტოსანიტარიული ზო­მები, განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როდესაც საქმე ეხება სა­ერთაშორისო გადაზიდვებს;

ქ) რეგულირებადი მავნე ორგანიზმი – საკარანტინო მავნე ორ­განიზმი ან რეგულირებადი არასაკარანტინო მავნე ორ­გა­ნიზ­მი;

ღ) რეგულირებადი არასაკარანტინო მავნე ორგანიზმი – არა­საკარანტინო მავნე ორგანიზმი, რომლის არსებობა სარგავ და სათესლე მასალაში იძლევა ეკონომიკურად არასასურველ ეფ­ექტს ამ მცენარეების გამიზნული გამოყენების შემთხვევაში, რის გამოც ისინი რეგულირდება ხელშემკვრელი მხარის ტერი­ტო­რიაზე იმპორტის განხორციელებისას;

ყ) რეგულირებად ობიექტზე პასუხისმგებელი პირი – რეგუ­ლი­რებადი ობიექტის მფლობელი, მესაკუთრე ან მათი წარ­მო­მად­გე­ნელი;

შ) რეექსპორტისთვის განკუთვნილი ტვირთი – შემდგომი ექს­პორტის მიზნით ქვეყანაში იმპორტირებული ტვირთი. შე­სა­ძლე­ბელია ტვირთის შენახვა, დანაწევრება, სხვა ტვირთებთან შე­რევა ან შეფუთვის შეცვლა, იმ პირობით, რომ მათ არ გა­ნუ­ც­დიათ მავნე ორგანიზმისაგან დასნებოვნება;

ჩ) საქონელი – მცენარეთა, მცენარეული პროდუქტის ან სხვა მასალების სახეობა, რომელიც გადაადგილდება სავაჭრო ან სხვა მიზნებისთვის;

ც) სასაქონლო პარტია – ერთი დასახელების საქონლის რა­ოდენობა, რომელიც წარმოადგენს ტვირთის ნაწილს და რომ­ლის იდენტიფიცირებაც შესაძლებელია შემადგენლობის ჰომო­გე­ნუ­რობის, წარმოშობის და ა.შ. მიხედვით;

) საკარანტინო ზონა – ეწოდება ზონას, რომელშიც არ­სე­ბობს საკარანტინო მავნე ორგანიზმი და მიმდინარეობს ბრძო­ლა მის წინააღმდეგ;

წ) საკარანტინო სადგომი – სადგომი, სა­დაც შე­საძ­ლე­ბე­ლია მცენარეებისა და მცენარეული პრო­დუქ­ტე­ბის კარანტინში გან­თავსება;

ჭ) საკარანტინო მავნე ორგანიზმიმავნე ორგანიზმი, რო­მელ­საც გააჩნია პოტენციური ეკონომიკური მნიშვნელობა სა­ხი­ფა­თო ზონისათვის, რომელშიც იგი ჯერ არ გამოვლენილა ან შეზ­ღუდულადაა გავრცელებული და იმყოფება კონ­ტროლის ქვეშ (სა­კარანტინო მავნე ორგანიზმების ნუსხა გან­სა­ზღვრულია „სა­ქარ­თველოსთვის მცენარეთა საკარანტინო ობ­ი­ექ­ტების ნუსხის დამ­ტკიცების შესახებ’’ საქართველოს სოფლის მე­ურნეობის მი­ნისტ­რის 2006 წლის 31 იანვრის №2-13 ბრძანებით);

ხ) სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი – საქართველოს ეკო­ნო­მი­კურ საზღვართან მდებარე კონტროლის ზონა, ასევე ტერ­მი­ნა­ლი ან საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ განსაზღვრული სხვა ადგილი, სადაც რეგულირებადი ობიექტების მიმართ ხორ­ცი­ელდება ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონ­ტ­რო­ლი;

ჯ) სახიფათო ზონა – თავისუფალი ზონა, რომელშიც ეკ­ო­­ლოგიური ფაქტორები ხელს უწყობს მავნე ორგანიზმის დამ­კვიდ­რებას და რომლის არსებობა ამ ზონაში გამოიწვევს მნიშ­ვნე­ლოვან ეკონომიკურ დანაკარგებს;

ჰ) ტვირთი – მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების ან/და სხვა მასალების გარკვეული რაოდენობა, რომელიც ერთი ქვეყ­ნიდან მეორეში გადაადგილდება და რომელზეც, საჭიროების შემ­თხვევაში, გაცემულია ერთი ფიტოსანიტარიული სერ­ტი­ფი­კა­ტი (ტვირთი შესაძლებელია შედგებოდეს ერთი ან მეტი სახე­ობ­ის საქონლის ან სასაქონლო პარტიისგან);

ჰ.ა) ტრანზიტული ტვირთი – ტვირთი, რომელიც არ არის გან­კუთვნილი ქვეყანაში იმპორტისათვის, არამედ გადაად­გი­ლ­დე­ბა მისი გავლით სხვა ქვეყანაში გახსნის, დანაწევრების, სხვა ტვირ­თებთან შერევისა და შეფუთვის შეცვლის გარეშე, რომ­ლებ­საც არ განუცდიათ მავნე ორგანიზმისგან დასნე­ბოვ­ნება;

ჰ.ბ) უფლებამოსილი პირი – შემოსავლების სამსახურის, სა­თანადო განათლებისა და კვალიფიკაციის მქონე პირი, რო­მელ­­საც მინიჭებული აქვს უფლებამოსილება განახორციელოს ფი­ტო­სანიტარიული პროცედურები;

ჰ.გ) ფიტოსანიტარიული იმპორტის მოთხოვნები – სპე­ცი­ფი­კური ფიტოსანიტარიული ზომები, რომლებიც დადგენილია იმ­პორ­ტიორი ქვეყნის მიერ ამ ქვეყანაში შემავალი ტვირთების მი­მართ;

ჰ.დ) ფიტოსანიტარიული პროცედურა – ფიტოსა­ნი­ტა­რი­უ­ლი ზომების გამოყენების მეთოდი, რომელიც მოიცავს რეგული­რე­ბადი მავნე ორგანიზმის მიმართ ინსპექტირების, ანალიზის, ზე­­დამხედველობის ან დამუშავების ჩატარებას;

ჰ.ე) ფიტოსანიტარიული რეგლამენტაცია – კანონ­მდებ­ლო­ბით დადგენილი წე­სი, რომლის მიზანია საკარანტინო მავნე ორ­გა­ნიზმის ინტრო­დუქ­ციის ან/და გავრცელების აღკვეთა, ან რე­გუ­ლირებადი არა­სა­კარანტინო მავნე ორგანიზმის მიერ გა­მო­წვე­უ­ლი ეკონომიური ზა­რალის შემცირება, ფიტოსანიტარიული სერ­ტიფიცირების პრო­ცე­დურების ჩათვლით;

ჰ.ვ) ფიტოსანიტარიული სერტიფიცირება – ფი­ტო­სა­ნი­ტა­რი­უ­ლი პროცედურების გამოყენება, რაც განაპირობებს ფიტო­სა­ნი­ტა­რიული სერტიფიკატის გაცემას;

ჰ.ზ) ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი – საჯარო სამარ­თ­ლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს ან სა­ჯა­რო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამ­სა­ხუ­რის მიერ გაცემული რეგულირებადი ობიექტის ფიტოსანი­ტა­რი­ული მდგომარეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რო­მე­ლიც მომზადებულია მცენარეთა დაცვის საერთაშორისო კონვენ­ცი­ით (FAO 1997) დამტკიცებული ფორმის შესაბამისად;

ჰ.თ) ფიტოსანიტარიული ზომა – შესაბამისი კანონმდებ­ლო­ბა, რომელიც მიზნად ისახავს სა­კა­რანტინო მავნე ორგა­ნიზ­მის ინტროდუქციის ან/და გავ­რცე­ლე­ბის აღკვეთას, ან რეგული­რე­ბ­ადი არასაკარანტინო მავნე ორგა­ნიზ­მისაგან გამოწვეული ეკო­ნომიკური ზარალის შემცირებას;

ჰ.ი) მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლი – ფიტოსანი­ტა­რი­უ­ლი პროცედურა, რომელიც ითვალისწინებს რეგულირებადი ობ­ი­ექტის ინსპექტირებას;

ჰ.კ) შეტანა – ტვირთის გადაადგილება ზონაში შეტანის პუნ­ქტის გავლით;

ჰ.ლ) შეტანის პუნქტი – აეროპორტი, საზღვაო პორტი ან სახ­მელეთო პუნქტი ქვეყნის საზღვარზე, რომელიც გან­კუთვ­ნი­ლია ტვირთების იმპორტის და/ან მგზავრების შემოსვლისათვის;

ჰ.მ) წარმოშობის ქვეყანა (მცენარეებისგან შემდგარი ტვირ­თის შემთხვევაში) – ქვეყანა, სადაც მცენარეები იქნა მოყვანილი;

ჰ.ნ) წარმოშობის ქვეყანა (მცენარეული წარმოშობის პრო­დუქ­ტებისგან შემდგარი ტვირთის შემთხვევაში) – ქვეყანა, სა­დაც მოყვანილ იქნა მცენარეები, რომელთაგანაც მიღებულია მო­ცე­მული მცენარეული პროდუქტები;

ჰ.ო) წარმოშობის ქვეყანა (რეგულირებადი ობიექტები, გარ­და მცენარეებისა და მცენარეული წარმოშობის პროდუქ­ტე­ბი­სა) – ქვეყანა, სადაც მოცემულ რეგულირებად ობიექტებს შესა­ძ­ლოა პირველად შექმნოდა მავნე ორგანიზმისაგან დასნებოვნების საფ­რთხე;

ჰ.პ) წარმოების ადგილი – ნებისმიერი მიწის ნაკვეთი ან ნაკ­ვეთების ერთიანობა, რომელიც გამოიყენება, როგორც ერთი სა­წარმო ან სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ერთეული. იგი შე­იძ­ლება მოიცავდეს ასევე ნაკვეთებს, რომლებიც იმართება ცალ­კე, ფიტოსანიტარიული დანიშნულებით.

თავი II

ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის შემოტანა, გადაადგილება და განადგურება

    მუხლი 3. უფლებამოსილი ორგანო და პერსონალის კვალიფიკაცია

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სა­ჯა­რო სამართლის იურიდიული პირი – სურსათის ეროვნული სა­აგენტო (შემდგომში – ეროვნული სააგენტო) განსაზღვრავს ფი­ტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის შე­მოტანის პირობებს.

2. ფიტოსანიტარიული წესით გათვალისწინებულ ფი­ტო­სა­ნი­ტარიულ სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლს ახორციელებს სა­ქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იუ­რი­დიული პირი – შემოსავლების სამსახური (შემდგომში – შე­მო­სავლების სამსახური).

3. ფიტოსანიტარიული წესით გათვალისწინებული ვალ­დე­ბუ­ლებების ეფექტური შესრულების მიზნით შემოსავლების სამ­სა­ხურს სამუშაოდ აჰყავს სათანადო განათლებისა და კვა­ლი­ფი­კა­ციის მქონე პირი.

    მუხლი 4. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი და ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის ნებართვა

1. ტვირთს (№1 დანართის შესაბამისად) იმპორტის ან ტრან­ზიტის შემთხვევაში თან უნდა ახლდეს ფიტოსანიტარიული სერ­­ტიფიკატი ან რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერ­ტი­ფი­კა­ტი.

2. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი, ასევე ფიტოსანიტა­რი­ულ კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშო­ბის პროდუქციის იმპორტის ნებართვა (შემდგომში – იმპორტის ნე­ბართვა) არ მოითხოვება ფიტოსანიტარიული წესის №8 დანარ­თით განსაზღვრულ საქონელზე.

    მუხლი 5. წინასწარი შეტყობინება

1. საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე ტვირთის შემო­ტა­ნისას რეგულირებად ობიექტზე პასუხისმგებელი პირი ვალ­დე­ბუ­ლია გაუგზავნოს შემოსატანი ტვირთის შესახებ მონაცემები იმ სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტს, რომლის გავლითაც მოხდება ტვირ­თის შემოტანა:

ა) სახმელეთო გზით შემოტანამდე – 24 საათით ადრე;

ბ) საზღვაო გზით შემოტანისას – სატვირთო ოპერაციების და­წყებამდე 24 საათით ადრე;

გ) საჰაერო გზით შემოტანისას – საჰაერო ხომალდის სა­ქარ­თველოს საერთაშორისო აეროპორტში დაფრენამდე არა­ნაკ­ლებ 2 საათით ადრე.

2. წინასწარი შეტყობინება უნდა შეიცავდეს მონაცემებს იმ­პორტის ნებართვის ან ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის, ან ტვირ­თის თანმხლები სხვა დოკუმენტის არსებობის შესახებ (გა­ცე­მის თარიღი, გამცემი ორგანოს სრული დასახელება), აგრეთ­ვე, საქონლის იდენტიფიკაციისათვის საჭირო ინფორმაციას.

3. წინასწარი შეტყობინების ფორმა და ინფორმაციის გა­და­ცემის საშუალება განისაზღვრება შემოსავლების სამსახურის უფ­როსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქ­ტით.

    მუხლი 6. ფიტოსანიტარიული პროცედურები

1. საქართველოში იმპორტისთვის გამიზნული ტვირთი სა­სა­ზღვრო ინსპექციის პუნქტში ექვემდებარება:

ა) დოკუმენტურ შემოწმებას;

ბ) იდენტურობის შემოწმებას;

გ) მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლს;

დ) ნიმუშის აღებას ადგილზე ინსპექტირებისათვის ან ლა­ბო­რატორიული ანალიზისათვის.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ’’ და ,,დ’’ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული ფი­ტო­­სანიტარიული პროცედურების რაოდენობის სიხ­შირის გან­სა­ზღ­ვრის მიზნით რისკზე დაფუძნებული, საა­გენ­ტოსთან შეთან­ხმე­ბული ,,მონიტორინგის გეგმა’’ მტკიცდება შე­მო­­სავლების სამ­სა­ხურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინის­ტ­რა­­ციულ-სამარ­თ­ლებ­რივი აქტით.

3. სარკინიგზო ტრანსპორტით საქონლის შემოტანისას ამ მუხ­ლის პირველი პუნქტის ,,ბ’’, ,,გ’’ და ,,დ’’ ქვეპუნქტებით გან­სა­ზღ­ვრული ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონ­ტ­რო­ლის პროცედურები შესაძლებელია გადატანილ იქნეს სა­ქონ­ლის დანიშნულების ადგილზე.

    მუხლი 7. დოკუმენტური შემოწმება

1. ფიტოსანიტარიული კონტროლის ჩატარების მიზნით სა­სა­ზღვრო ინსპექციის პუნქტში წარსადგენი დოკუმენტებია:

ა) ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი (ორიგინალი);

ბ) იმპორტის ნებართვა (საჭიროების შემთხვევაში);

გ) კანონმდებლობით განსაზღვრული საქონლის სხვა თან­მხ­ლები დოკუმენტები.

2. დოკუმენტური შემოწმება მოიცავს:

ა) ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ფორმისა და ში­ნა­არ­სის შესაბამისობის დადგენას დამტკიცებულ მოდელთან (მცე­ნა­რეთა დაცვის საერთაშორისო კონვენციის (IPPS) დანართით დამ­­ტკიცებული ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ნიმუშის ფორ­­მასთან, იგი გაფორმებული უნდა იყოს ფიტოსანიტარიული ზო­­­მების საერთაშორისო სტანდარტის (ISPM) №12-ის შესა­ბა­მი­სად);

ბ) ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის სრულყოფილად შევ­სების შემოწმებას, მასზე ბეჭდისა და ხელმოწერის ჩათვლით (მცე­ნარეთა ბოტანიკური სახელწოდებები მითითებული უნდა იყ­ოს ლათინურ ენაზე);

გ) ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და კანონ­მდებ­ლო­ბით განსაზღვრული თანმ­ხ­ლე­ბი დოკუმენტაციის მონაცემების (წარ­მოშობის სერტიფიკატი, ან­გა­რიშ­ფაქტურა (ინვოისი), სატ­რან­სპორტო ზედდებული, იმ­პორ­ტის ნებართვა და სხვა დო­კუ­მენ­ტე­ბი) ურთიერთშესაბამისობის დად­გენას.

3. საქართველოდან საქონლის:

ა) ექსპორტის შემთხვევაში ფიტოსანიტარიული სერტიფი­კა­ტის წარდგენა სავალდებულო არ არის, თუ იმპორტიორი ქვეყ­ნის ფიტოსანიტარიული იმპორტის მოთხოვნები აღნიშნულს არ ით­ვალისწინებს;

ბ) რეექსპორტის შემთხვევაში ექსპორტიორი ქვეყნის უფ­ლე­ბამოსილი სამსახურის მიერ გაცემული ფიტოსანიტარიული სერ­ტიფიკატის ან რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტი­ფი­კა­ტის ორიგინალი მიჰყვება რეექსპორტისთვის განკუთვნილ ტვირთს დანიშნულებისამებრ, ხოლო სასაზღვრო ინსპექციის პუნ­ქ­ტში რჩება მისი დამოწმებული ასლი.

4. ერთი იმპორტის ნებართვის საფუძველზე შესაძლებელია ტვი­რ­თის საქართველოში შემოტანა განხორციელდეს ეტაპობ­რი­ვად, რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალებით, თუ საქონლის თან­მხ­ლები დოკუმენტებით დასტურდება, რომ თითოეული სასა­ქონ­ლო პარტია წარმოადგენს იმ ტვირთის ნაწილს, რომელ­ზე­დაც გაიცა იმპორტის ნებართვა. ამ შემთხვევაში იმპორტის ნე­ბა­რ­­თვის ორიგინალი რჩება გამგზავნ სასაზღვრო ინსპექციის პუნ­ქ­ტში, სათანადო აღნიშვნით, სანამ სასაქონლო პარტიის ბოლო ნა­წილი არ შემოვა საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე, ხო­ლო იმპორტის ნებართვის ასლზე უფლებამოსილი პირი უთ­ი­თ­ებს შემოტანილი სასაქონლო პარტიის რაოდენობას, ამოწმებს პი­რადნომრიანი ბეჭდით და უბრუნებს რეგულირებად ობიექტზე პა­სუხისმგებელ პირს, ხოლო ბოლო სასაქონლო პარტიას მიჰ­ყვე­ბა მისი ორიგინალი.

    მუხლი 8. იდენტურობის შემოწმება

საქონლის იდენტურობის შემოწმება ითვალისწინებს:

ა) სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული ლუქის მთლი­­ა­ნობის შემოწმებას, მისი საიდენტიფიკაციო ნომრის შედა­რე­ბას ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ან/და სხვა დო­კუ­მენ­ტე­ბის მონაცემებთან;

ბ) საქონელზე (შეფუთვაზე, ყუთებზე და ა.შ.) არსებული მო­ნაცემების (მარკირების) შედარებას ფიტოსანიტარიულ სერ­ტი­ფი­კატში ან/და სხვა დოკუმენტებში არსებულ მონაცემებთან (თუ მცე­ნარეები, მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები შეფუთულია მუ­ყაოს შესაფუთ მასალაში ან სხვა შეფუთვაში, დგინდება შე­ფუთ­ვისა და მარკირების მდგომარეობა, ხოლო შეფუთვის არ­არ­სე­ბობის შემთხვევაში, დგინდება, ტვირთი ერთგვაროვანია, თუ იგი შედგება სხვადასხვა სახის მცენარეებისგან ან მცენარეული წარ­მოშობის პროდუქტებისგან);

გ) ხის შესაფუთი მასალების შემოწმებას ფიტოსანი­ტა­რი­უ­ლი ზომების საერთაშორისო სტანდარტი (ISPM) №15-ისა და „სა­­კა­რან­ტინო და სხვა საშიში მავნე ორგანიზმების შემოჭრისა და გავ­რცელებისაგან საქართველოს ტერიტორიის ფიტოსანი­ტა­რი­უ­ლი დაცვის წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სოფ­ლის მეურნეობის მინისტრისა და საქართველოს ფინანსთა მი­ნის­ტრის 2010 წლის 25 იანვრის №2-7 – №33 ერთობლივი ბრძა­ნების შესაბამისად;

დ) ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატში აღნიშნული საქონ­ლის სახეობისა და ტიპის შესაბამისობის დადგენას სატრან­ს­პორ­ტო საშუალებაში რეალურად არსებულ საქონელთან;

ე) საქონლის ტრანსპორტირების პირობების, მათ შორის, ჰერ­მეტულობის, სისუფთავისა და ტემპერატურული რეჟიმის შე­მოწ­მებას;

ვ) საქონლის ფაქტობრივი რაოდენობის შესაბამისობის დად­გენას ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატში აღნიშნულ რაო­დე­ნო­­ბასთან.

    მუხლი 9. მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლი

მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლი ითვალისწინებს:

) რეგულირებადი ობიექტის ინსპექტირებას;

) შეფუთვის ვარგისიანობის შემოწმებას;

) საქონლის შესაბამისობის შემოწმებას განსაზღვრულ ფი­ტოსანიტარიულ მოთხოვნებთან (დამუშავება, გადამუშავების ხა­რისხი, კონტამინაციის გამორიცხვა, აკრძალვა და ..).

    მუხლი 10. ნიმუშის აღება

1. ნიმუშის აღება ხდება:

) ინსპექტირების მიზნით (ადგილზე შემოწმებისათვის ლუ­პის, ბინოკულარის ან მიკროსკოპის გამოყენებით);

) ანალიზისათვის (ლაბორატორიული გამოკვლევი­სა­თვის) ,,მონიტორინგის გეგმის’’ თანახმად ან იმ შემთხვევაში, თუ მცე­ნარეთა სიჯანსაღის კონტროლისას დადგინდა, რომ აუცი­ლე­ბე­ლია საქონლის დამატებითი შემოწმების ჩატარება.

2. ნიმუშების აღება ხორციელდებასაკარანტინო და სხვა სა­შიში მავნე ორგანიზმების შემოჭრისა და გავრცელებისაგან სა­ქართველოს ტერიტორიის ფიტოსანიტარიული დაცვის წესების დამ­ტკიცების თაობაზესაქართველოს სოფლის მეურნეობის მი­ნის­ტრისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 იან­ვრის №2-7 – №33 ერთობლივი ბრძანებისა და ასევე სა­ერ­თა­შო­რისო სტანდარტებით დადგენილი წესის შესაბამისად.

3. გამოვლენილი მავნე ორგანიზმები და ამ მუხლის პირ­ვე­ლი პუნქტის ,,’’ ქვეპუნქტის თანახმად აღებული ნიმუშები იდენ­ტი­ფიკაციის დასადასტურებლად ან/და ანალიზისათვის იგ­ზავ­ნე­ბა ლაბორატორიაში.

4. მავნე ორგანიზმების აღმოჩენისას საქონელი ან/და სა­ქონ­ლის გადამაადგილებელი სატრანსპორტო საშუალება ექვემ­დე­ბარება დამუშავებას ან ექსპორტიორ ქვეყანაში უკან დაბ­რუ­ნე­ბას.

5. დამუშავების შემდეგ საქონელი ექვემდებარება სიჯან­სა­ღის შემოწმების ხელახალ პროცედურებს.

    მუხლი 11. ტრანზიტული საქონლის ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის პროცედურები

1. ტრანზიტული საქონელი საქართველოს ეკონომიკურ ტე­რი­ტორიაზე შემოტანისას სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში ექ­ვემ­დებარება დოკუმენტურ შემოწმებას და, საჭიროების შემ­­ხვე­ვა­ში, ფიტოსანიტარიული წესის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის ,,’’, ,,’’ და ,,’’ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ფიტოსანი­ტა­რი­ულ პროცედურებს.

2. უფლებამოსილი პირის მიერ ტრანზიტული საქონლის მი­მართ განხორციელებული ფიტოსანიტარიული პროცედურების შე­დეგები და მიღებული გადაწყვეტილება აისახება ,,სახელ­მწი­ფო ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის ჩა­ტარების აქტში’’ (დანართი №2).

3. ტრანზიტული ტვირთის იმპორტში მოქცევა შესაძ­ლე­ბე­ლია, თუ განხორციელებული ფიტოსანიტარიული პროცე­დუ­რე­ბის შედეგად დასტურდება, რომ იგი შეესაბამება ფიტოსა­ნი­ტა­რი­ული იმპორტის მოთხოვნებს.

    მუხლი 12. ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებები

1. ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტრო­ლის განხორციელების შედეგად მიიღება შემდეგი გადაწ­ყვე­ტი­ლებ­ები:

) თუ რეგულირებადი ობიექტი აკმაყოფილებს ფიტოსანი­ტა­რიულ ზომებს, მას ეძლევა საქართველოს ტერიტორიაზე შე­მო­სვლის უფლება, ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატზე დაისმება ამ წესის №4 დანართით გათვალისწინებული აღნიშვნა: ,,ფი­ტო­სა­ნიტარიული კონტროლი ჩატარებულია’’;

) თუ რეგულირებადი ობიექტი არ აკმაყოფილებს ფიტო­სა­ნიტარიულ ზომებს:

.) მას ეკრძალება საქართველოს ტერიტორიაზე შე­მოს­­ლა, ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატზე ან სხვა დოკუმენტზე და­ის­მება ამ წესის №3 დანართით გათვალისწინებული აღ­ნიშ­­ნა: ,,საქონლის შემოტანაზე უარი ითქვადაბრუნებულია’’;

.) შესაძლებელია დაექვემდებაროს დამუშავებას, და­ხა­რის­ხებას, შეფუთვის შეცვლას ან გადამუშავებას, თუ აღ­ნიშ­ნუ­ლი ქმედება გამორიცხავს გამოვლენილ რისკს;

) შეჩერებასათანადო დასაბუთების არსებობისას შე­საძ­ლებელია გამოყენებულ იქნეს იმ შემთხვევაში, თუ საჭიროა და­მატებით დოკუმენტების წარდგენა (საჭირო დოკუმენტების წარ­დგენისათვის პირს ეძლევა 3 სამუშაო დღის ვადა), და­­ვირ­ვე­ბა და გამოკვლევა ან შემდგომი ინსპექტირება, ანალიზი და და­მუშავება. ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატზე დაისმება ამ წესის №9 დანართით გათვალისწინებული აღნიშვნა: „ექვემ­დე­ბა­რე­ბა შეჩერებასდა კონტროლის ობიექტი გადაადგილდება სა­კა­რანტინო სადგომზე;

) განადგურებაიმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება სა­ქონ­ლის მფლობელის დადგენა ან იმ საქონლის გატანა, რომლის შე­მოტანაზეც უარი ითქვა. საქონლის განადგურება ხორ­ცი­ელ­დე­ბა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესა­ბა­მისად.

2. საკარანტინო მავნე ორგანიზმის გამოვლენისას ან მა­შინ, თუ რეგულირებადი ობიექტი არ აკმაყოფილებს საქარ­თვე­ლოს კანონმდებლობითა და მცენარეთა დაცვის საერთაშორისო კონ­ვენციით დადგენილ მოთხოვნებს, უფლებამოსილი პირი აღ­ნიშ­ნული ფაქტის გამოვლენიდან მომდევნო სამუშაო დღის ბო­ლო­მდე, ამ წესის №6 დანართის შესაბამისად, აცნობებს ერ­ოვ­ნულ სააგენტოს, რომელიც უგზავნის შეტყობინებას ექსპორ­ტი­ორი ქვეყნის მცენარეთა დაცვის სამსახურს, ფიტოსანიტა­რი­­ლი ზომების საერთაშორისო სტანდარტ №13-ის ,,სახელმძღვა­ნე­ლო შე­უსა­ბამობისა და გადაუდებელი ქმედებების ნოტიფიკა­ციი­სა­თვის’’ მოთხოვნათა შესაბამისად.

3. თუ ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული სა­ქონელი არ აკმაყოფილებს ფიტოსანიტარიულ მოთხოვნებს და ამ საქონლის საქართველოში შემოტანაზე უარი ითქვა ან გაბ­რუნ­და საქართველოდან, ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატზე ან რე­ექსპორტის ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატზე კეთდება წი­თე­ლი ფერის აღნიშვნა: ,,სერტიფიკატი გაუქმებულია’’, №5 დანარ­თის შესაბამისად.

    მუხლი 13. სახელმწიფო ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის ჩატარების აქტი

1. უფლებამოსილი პირის მიერ საქონლის მიმართ გან­ხორ­ცი­ელებული ფიტოსანიტარიული პროცედურების შედეგები და მი­ღებული გადაწყვეტილება აისახება ,,სახელმწიფო ფიტოსანი­ტა­რიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის ჩატარების აქტ­ში’’ (დანართი №2).

2. ,,სახელმწიფო ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარან­ტი­ნო კონტროლის ჩატარების აქტი’’ ივსება 2 ეგზემპლარად, მოწ­მდება უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და პირად­ნომ­რი­ანი ბეჭდით. აქტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

ა) პირველი ეგზემპლარი – გადაეცემა რეგულირებად ობი­ექ­ტზე პასუხისმგებელ პირს;

ბ) მეორე ეგზემპლარი – ინახება სასაზღვრო ინსპექციის პუნ­ქტში.

3. ფიტოსანიტარიული კონტროლის დასრულების შემდეგ უფ­ლე­ბამოსილი პირი უზრუნველყოფს ელექტრონულ ჟურნალში შემ­დეგი ინფორმაციის შეტანას:

ა) ,,სახელმწიფო ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-სა­კა­რან­ტი­ნო კონტროლის ჩატარების აქტის’’ სერიული ნომერი;

ბ) ტვირთის სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში შემოსვლის თა­რიღი;

გ) საქონლის წონა ან რაოდენობა;

დ) მცენარეთა სახეობა და ბოტანიკური დასახელება;

ე) ტვირთის თანმხლები ფიტოსანიტარიული სერტიფი­კა­ტის/­ნებართვის ნომერი;

ვ) წარმოშობის ქვეყანა, წარმოების ადგილი;

ზ) დანიშნულების ადგილი, მიმღები;

თ) მიღებული გადაწყვეტილება;

ი) აღებული ნიმუშის თაობაზე.

    მუხლი 14. საფოსტო გზავნილით ან მგზავრის მიერ ბარგით და/ან ხელბარგით შემოტანილი საქონლის განადგურება

1. საფოსტო გზავნილით ან მგზავრის მიერ ბარგით და/ან ხელ­ბარგით შემოტანილი საქონლის განადგურება ხორციელ­დე­ბა იმ შემთხვევაში, როდესაც მგზავრი არაეკონომიკური მიზნით შე­მოტანილ საქონელზე ვერ წარმოადგენს ფიტოსანიტარიულ სერ­ტიფიკატს და, საჭიროების შემთხვევაში, იმპორტის ნებარ­თ­ვას და ვერ ხერხდება ამ საქონლის უკან დაბრუნება.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული საქონლის გა­ნა­დგურება ხორციელდება (საქონლის შემოტანიდან არა უმ­ე­ტეს 20 კალენდარული დღისა) შემდეგი მეთოდებით:

ა) სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე დაწვით;

ბ) სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე დამარხვით;

გ) სხვა დადგენილი მეთოდის გამოყენებით.

3. საქონლის განადგურება ხორციელდება შემოსავლების სამ­სახურის რეგიონული ცენტრის უფროსის ინდივიდუალური ად­მინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე შექმნილი კო­მისიის მიერ.

4. საქონლის განადგურებას სურვილისამებრ ესწრება მგზავ­რი ან მისი წარმომადგენელი.

5. უფლებამოსილი პირი ფიტოსანიტარიული წესის №7 და­ნარ­თის შესაბამისად ადგენს ,,საფოსტო გზავნილით ან მგზავ­რის მიერ ბარგით და/ან ხელბარგით შემოტანილი საქონლის გა­ნად­გურების აქტს’’ 2 ეგზემპლარად, რომლის პირველი ეგ­ზემ­პლა­რი რჩება სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში, ხოლო მეორე ეგ­ზემპლარი მოთხოვნისამებრ გადაეცემა მგზავრს ან მის წარ­მო­მადგენელს.

    მუხლი 15. ეროვნული სააგენტოსა და შემოსავლების სამსახურის ურთიერთთანამშრომლობა

1. ეროვნული სააგენტო შემოსავლების სამსახურის ცენ­ტრა­ლური აპარატის შესაბამის სტრუქტურულ ქვედანაყოფს ელ­ექ­ტრონულად ან მონაცემთა გადაცემის სხვა საშუალებით რე­გუ­ლარულად და აუცილებლობის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აწ­ვდის:

ა) ინფორმაციას მცენარეთა საკარანტინო მავნე ორგა­ნიზ­მე­ბის გავრცელების შესახებ;

ბ) მეთოდურ მითითებებს შესაძლო რისკებისა და მათთან და­კავ­შირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ;

გ) ინფორმაციას გაცემული იმპორტის ნებართვების შე­სა­ხებ, რომელიც მიეწოდება გაცემისთანავე ელექტრონულად;

დ) ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონ­ტრო­ლის განხორციელებისათვის საჭირო სხვა მონაცემებს.

2. ეროვნულ სააგენტოს რეგულარულად და, აუცი­ლებ­ლო­ბის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ მიეწოდება შემდეგი სახის ინ­ფორმაცია (ინფორმაციის მიწოდების ვადას შემოსავლების სამ­სახური და ეროვნული სააგენტო განსაზღვრავენ ურთიერთ­შე­თან­ხმებით) თითოეული სასაქონლო პარტიის შესახებ:

ა) ,,სახელმწიფო ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარან­ტი­ნო კონტროლის ჩატარების აქტის’’ სერიული ნომერი;

ბ) ტვირთის სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში შემოსვლის თა­რიღი;

გ) ტვირთის წონა ან რაოდენობა;

დ) მცენარეთა სახეობა და ბოტანიკური დასახელება;

ე) ტვირთის თანმხლები ფიტოსანიტარიული სერტიფიკა­ტის/­ნებართვის ნომერი;

ვ) წარმოშობის ქვეყანა, წარმოების ადგილი;

ზ) დანიშნულების ადგილი, მიმღები;

თ) მიღებული გადაწყვეტილება;

ი) აღებული ნიმუშის თაობაზე.

3. შემოსავლების სამსახური ფიტოსანიტარიული სასა­ზღ­ვ­რო-­საკარანტინო კონტროლის განხორციელებისას გამოვლენილი იმ გარემოებების შესახებ, რომლებიც საჭიროებენ გადაუდებელი ღო­ნისძიებების გატარებას, ინფორმაციას შესაბამისი რეაგირები­სა­თვის დაუყოვნებლივ აწვდის ეროვნულ სააგენტოს, რომელიც, თა­ვის მხრივ, განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ აც­ნ­ო­ბ­ებს შემოსავლების სამსახურს.

4. შემოსავლების სამსახურისა და სააგენტოს ურთიერთ­შე­თანხმებით, ფიტოსანიტარიული პროცედურების განხორ­ცი­ელ­ე­ბ­ის პროცესში, განსაკუთრებულ შემთხვევებში შესაძლებელია მოწ­ვეულ იქნენ შესაბამისი დარგის სპეციალისტები.

5. ეროვნული სააგენტო და შემოსავლების სამსახური უზ­რუნ­ველყოფენ უფლებამოსილი პირების სწავლების ყოველ­წლი­უ­რი გეგმის შემუშავებას და მის განხორციელებას.

    მუხლი 16. განსაკუთრებული პირობები

ფიტოსანიტარიული კონტროლი არ ვრცელდება:

ა) საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატებსა და დიპ­ლო­მატიური სტატუსის მქონე პირების პირად ნივთებზე, დიპ­ლო­მატიურ ფოსტასა და საკონსულო ვალიზაზე. თუ არსებობს ინ­ფორმაცია, რომ აღნიშნულ პირთა პირად ნივთებში გადა­ი­ტა­ნე­ბა საკარანტინო ობიექტი, მაშინ კონტროლი ხორციელდება მხო­ლოდ ამავე პირთა ან მათი უფლებამოსილი წარმომად­გენ­ლე­ბის თანდასწრებით. საკონსულო ვალიზის შემთხვევაში უფლე­ბა­მოსილი პირის თანდასწრებით. საკონსულო ვალიზის გახ­სნა­ზე საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატებისა და დიპლო­მა­ტიური სტატუსის მქონე პირების ან მათი უფლებამოსილი წარ­მომადგენლების მიერ უარის თქმის შემთხვევაში იგი უბ­რუნ­დე­ბა გამომგზავნს;

ბ) №8 დანართით განსაზღვრულ, საფოსტო გზავნილით ან მგზავრის მიერ ბარგით და/ან ხელბარგით შემოტანილ საქო­ნელ­ზე, გარდა მე-17 მუხლით დადგენილი უსაფრთხოების მიზ­ნით მიღებული გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული აუცი­ლე­ბე­ლი შემთხვევებისა;

გ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრუ­ლი დაუძლეველი ძალის პირობების დადგომისას დაუძლეველი ძა­ლის პირობების შედეგების სალიკვიდაციოდ საქონლის გადა­ად­გილებისას.

    მუხლი 17. უსაფრთხოების ღონისძიებები

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გადაუდებელი ღონის­ძი­ებ­ებ­ის გატარების მიზნით საქართველოს ტერიტორიაზე საქონლის იმ­პორტი ან/და ტრანზიტი შეიძლება დროებით აიკრძალოს ან მა­თი პირობები შეიცვალოს საქართველოს მთავრობის გადა­წყვე­ტი­ლებით.

თავი III

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები

    მუხლი 18. კონტროლის ელექტრონული სისტემები

ეროვნული სააგენტო და შემოსავლების სამსახური ყო­ველ­მხრივ ხელს უწყობენ ფიტოსანიტარიული პროცედურების სრულ­ყოფას, ქმნიან და განავითარებენ ელექტრონულ სის­ტე­მებს, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება ერთიან ელ­ექ­ტრონულ ბაზაში აისახოს საქონლის მიმართ გან­ხორ­ცი­ე­ლ­ებ­ული კონტროლის პროცედურები.

    მუხლი 19. პასუხისმგებლობა

ფიტოსანიტარიული კონტროლის განხორციელებისას გა­მოვ­ლენილი  სამართალდარღვევისათვის პირს დაეკისრება პა­სუ­ხის­მგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

 დანართი 1

სახელწიფო ფიტოსანიტარ ულ სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის ნუსხა, რომელზედაც საერთაშორისო გადაზიდვებისას მოითხოვება საერთაშორისო ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი

 

 

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის კოდი

 

საქონლის დასახელება

 

1

2

ჯგუფი 06. ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და მცენარის სხვა ანალოგიური ნაწილები; მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული ბალახი

0601

ბოლქვები, ტუბერები, ტუბერისებრი ფესვები, ტუბერბოლქვები, ფესურები, განშტოებულის ჩათვლით, ვეგეტაციური სიმშვიდის, ვეგეტაციის ან ყვავილობის მდგომარეობაში; ვარდკაჭკაჭას მცენარეები და ფესვები, 1212 სასაქონლო პოზიციის ფესვების გარდა

0602

დანარჩენი ცოცხალი მცენარეები (მათი ფესვების ჩათვლით), კალმები და გადანაწვენები; სოკოს მიცელიუმი

0603

მოჭრილი ყვავილები და კოკრები, თაიგულების შესადგენად ან დეკორატიული მიზნებისათვის ვარგისი, ახალი, გამხმარი

0604

ფოთლები, ტოტები და მცენარეების სხვა ნაწილები უყვავილებოდ და უკვირტებოდ, ბალახები, ხავსი და ლიქენი თაიგულების შესადგენად ან დეკორატიული მიზნებისთვის ვარგისი, ახალი

ჯგუფი 07. ბოსტნეული და ზოგიერთი ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

0701

კარტოფილი, ახალი

0702 00 000 00

პომიდორი, ახალი

0703

ხახვი თავიანი, ხახვი-შალოტი, პრასი და დანარჩენი ხახვისნაირი ბოსტნეული, ახალი

0704

თავხვეული კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო, კოლრაბი, ქეჟერა კომბოსტო და Brasicca გვარის საკვები ანალოგიური ბოსტნეული, ახალი

0705

სალათა – ღორის ქადა (Lactuca sativa) და ვარდკაჭკაჭა
(Cichorium spp.), ახალი

0706

სტაფილო, თალგამი, სუფრის ჭარხალი, თხისწვერა, ფესვურა ნიახური, ბოლოკი და სხვა ანალოგიური საკვები ძირნაყოფები, ახალი

0707 00

კიტრი და კორნიშონები, ახალი

0708

პარკოსანი ბოსტნეული, დაჩურჩული ან დაუჩრჩავი, ახალი

0709

ბოსტნეული დანარჩენი, ახალი

0712

ბოსტნეული ხმელი, მთელი, დაჭრილი დიდ და პატარა ნაჭრებად, დაქუცმაცებული ან ფხვნილის სახით, მარამ შემდგომი დამუშავების გარეშე

0713

პარკოსანი ბოსტნეული ხმელი, დაჩურჩული, სათესლე ქერქისაგან გაცლილი ან გაუცლელი, დამტვრეული ან დაუმტვრეველი

0714

მანიჰოტი, მარანთა, სალეპი, მიწის მსხალი, ანუ ტოპინამბური, ტკბილი კარტოფილი, ანუ ბატატი და სხვა ანალოგიური ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები სახამებლის ან ინულინის მაღალი შემცველობით, ახალი, გაცივებული, გაყინული ან ხმელი, მთელი ან დაჭრილი პატარა ნაჭრებად

ჯგუფი 08. საჭმელი ხილი და კაკალი. ციტრუსოვნბის ან ნესვების კულტურების ქერქი და კანი

0802

კაკალი დანარჩენი, ახალი ან ხმელი, ნაჭუჭგაცლილი ან ნაჭუჭგაუცლელი, კანით ან კანის გარეშე

0803 00

ბანანები, პლანტაინების ჩათვლით, ახალი ან ხმელი

0804

ფინიკი, ლეღვი, ანანასი, ავოკადო, გუაიავა, მანგო და მანგოსტანი, ანუ გარცინია, ახალი ან ხმელი

0805

ციტრუსები, ახალი ან ხმელი

0806

ყურძენი, ახალი ან ხმელი

0807

ნესვი (საზამთროს ჩათვლით) და პაპაია, ახალი

0808

ვაშლი, მსხალი და კომში, ახალი

0809

გარგარი, ალუბალი და ბალი, ატამი (ნექტარინების ჩათვლით), ქლიავი და ღოღნოშო, ახალი

0810

ხილი დანარჩენი, ახალი

0813

ხილი ხმელი, 0801-0806 სასაქონლო პოზიციების ნაყოფების გარდა; მოცემული ჯგუფის კაკლების ან ხმელი ნაყოფების ნარევები

ჯგუფი 09. ყავა, ჩაი, მატე, ანუ პარაგვაიას ჩაი, და სანელებლები

0901 11 000 00

ყავა მოუხალავი, კოფეინით

0901 12 000 00

კოფეინის გარეშე

ჯგუფი 10. მარცვლოვნები

1001

ხორბალი და მესლინი

1002 00 000 00

ჭვავი

1003 00

ქერი

1004 00 000 00

შვრია

1005

სიმინდი

1006

ბრინჯი

1007 00

სორგო მარცვლოვანი

1008

წიწიბურა, ფეტვი და თესლი ჩიტიფესვასი; დანარჩენი მარცვლეული

ჯგუფი 11. ფქვილ-ბურღულეული მრეწველობის პროდუქცია; ალაო; სახამებელი; ინულინი; ხორბლის წებოვანა

1101 00 110 00
1101 00 150 00

ფქვილი ხორბლის

1101 00 900 00

ხორბალ-ჭვავის ფქვილი

1102

დანარჩენი მარცვლეულის ფქვილი, გარდა ხორბლისა ან ხორბალ-ჭვავისა

1103

ბურღული, უხეშად ნაფქვავი ფქვილი და მარცვლოვნების მარცვლის გრანულები

1104

მარცვლოვნების მარცვალი, დამუშავებული სხვა ხერხით (მაგალითად, დაჩურჩული, გაბრტყელებული, გადამუშავებული ფანტელებად, დატეხილი, დაროშილი ან დამსხვრეული), გარდა 1006 სასაქონლო პოზიციის ბრინჯისა; მარცვლოვნების მარცვლის ჩანასახები, მთლიანი, გაბრტყელებული, ფანტელების სახით ან დაფქული

1106 10 000 00

წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ფქვილი და ფხვნილი 0713 სასაქონლო პოზიციის ხმელი პარკოსანი ბოსტნეულის

110710

ალაო მოუხალავი ხორბლისგან

1107 10 110 00

ფქვილის სახით

1107 10 190 00

დანარჩენი

 1107 10 910 00

ფქვილის სახით

 1107 10 990 00

 

დანარჩენი

ჯგუფი 12. ზეთოვანი თესლები და ნაყოფები; დანარჩენი თესლები; ნაყოფები და მარცვალი; სამკურნალო მცენარეები და მცენარეები ტექნიკური მიზნებისათვის; ჩალა და ფურაჟი

1201 00

სოიის ცერცვი, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი

1202

არაქისი, მოუხალავი ან რაიმე სხვა მეთოდით მოუმზადებელი, დაჩურჩული ან დაუჩურჩავი, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი

1204 00

თესლი სელისა, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი

1205

თესლი რაფსისა, ანუ კოლზისა, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი

1206 00

თესლი მზესუმზირასი, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი

1207

თესლი და ნაყოფები სხვა ზეთოვანი კულტურებისა, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი

1208

ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი, ზეთოვანი კულტურების თესლებისაგან ან ნაყოფებისაგან, გარდა მდოგვის თესლისა

1209

თესლი, ნაყოფი და სპორები სათესად

1211

მცენარეები და მათი ნაწილები (თესლისა და ნაყოფების ჩათვლით), პარფიუმერული, ფარმაცევტული ან ინსექტიციციდური, ფუნგიციდური ან ანალოგიური მიზნებისათვის გამოსაყენებელი, ახლი ან გამხმარი, მთელი ან დაქუცმაცებული, დამსხვრეული ან დაფქული

1212

ვარდუხტის ხის ნაყოფი, ზღვის და დანარჩენი წყალმცენარეები, შაქრის ჭარხალი და შაქრის ლერწამი, ახალი, გაცივებული, გაყინული ან ხმელი, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი; ნაყოფის კურკები და მათი გულები, მცენარეული წარმოშობის დანარჩენი პროდუქტები (Chicorium i ntibus sativum) სახეობის ვარდკაჭკაჭას მოუხალავი ფესვების ჩათვლით), უმთავრესად საკვებად გამოყენებული, სხვა ადგილას დაუსახელებლი ან ჩაურთველი

1213 00 000 00

ჩალა და ბზე მარცვლეულისა, დაუმუშავებელი, დაქუცმაცებული ან დაუქუცმაცებელი, დაფქული ან დაუფქვავი, დაპრესილი

1214

თალგამურა, საფოთლე ჭარხალი (მანგოლდი), პირუტყვის საკვები ძირნაყოფები, თივა, იონჯა, სამყურა, ესპარცეტი, პირუტყვის საკვები კომბოსტო, ხანჭკოლა, ცერცველა და ანალოგიური საკვები პროდუქტები, არაგრანულირებული

ჯგუფი 18. კაკაო და პროდუქტები მისგან

1801 00 000 00

კაკაოს მარცვალი, მთელი ან დამსხვრეული, ნედლი

ჯგუფი 23. კვების მრეწველობის ნარჩენები; ცხოველთა მზა საკვები ცხოველებისათვის

2302

ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები, მიღებული პურეული მარცვლოვანების ან პარკოსანი კულტურების მარცვლის დაფქვის, გაცრის ან სხვა მეთოდით გადამუშავების შედეგად, არაგრანულირებული ან გრანულირებული

2304 00 000 00

კოპტონი და სხვა მყარი ნარჩენები მიღებული მცენარეული სოიოს ზეთის ამოღებისას, დაფქული და დაუფქველი, არაგრანულირებული ან გრანულირებული

ჯგუფი 24. თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები

2401

თამბაქოს ნედლეული; თამბაქოს ნარჩენები

ჯგუფი 44. მერქანი და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი

4401

ნაფოტი ან ბურბუშელა; ნახერხი და ხის ნარჩენები

4403

ხე-ტყის მასალა დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან უქერქო, სახელდახელო დაძელვით ან დაძელვის გარეშე

4404

მერქნიანი საკასრე; მორები დაპობილი; ხის ხიმინჯები და სარები და ბოძები, წაწვეტებული, მაგრამ სიგრძივ დაუხერხავი; ხე-ტყის მასალა ტლანქად გათლილი, მაგრამ გაუჩარხავი, გაუღუნავი ან სხვა წესით დაუმუშავებელი, გამოსაყენებელი ხელჯოხების, ქოლგების, ინსტრუმენტების სახელურების ან ანალოგიური ნაწარმის დასამზადებლად; მერქანი ქერქგაცლილი და ანალოგიური

4406 10 000 00

ხის შპალები რკინიგზის ან ტრამვაის ლიანდაგებისათვის, გაუჟღენთავი

4407

ხე-ტყის მასალა გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად დაპობილი ან შპონახდილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან არმქონე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი

4409

დახერხილი ხე-ტყე (პარკეტის თამასებისა და ფრიზის ჩათვლით, აუწყობელი) დაპროფილებული პაგონაჟის სახით (ქიმებით, თხემებით, ღარებით, ნარანდიანი, ჩამოთლილი კიდეებით, ნახევრად მომრგვალებული ნარიმანდის შეერთების სახით, ფასონური, მომრგვალებული ან ანალოგიური), ნებისმიერი ნაწიბურის ტორსის ან სიბრტყის გასწვრივ, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან არმქონე

4416 00 000 00

კასრები, ხელკასრები, როფები, გეჯები და სხვა საკასრე ნაწარმი და მათი ნაწილები მერქნისაგან, ტკეჩის ჩათვლით

ჯგუფი 52. ბამბა

5201 00

ბამბის ბოჭკო, კარდ- ან სავარცხნდაუჩეჩავი

5202

ბამბის ბოჭკოს ნარჩენები (დართვის ნარჩენებისა და გაწეწილი ნედლეულის ჩათვლით)

5203 00 000 00

ბამბის ბოჭკო, კარდ- ან სავარცხნნაჩეჩი

ჯგუფი 53. დანარჩენი მცენარეული ტქსტილის ბოჭკო; ქაღალდის ნართი და ქაღალდის ნართის ქსოვილები

5301

ნედლი სელი ან სელი დამუშავებული, მაგრამ დაურთავი; სელის ანაჩეჩები და ნარჩენები (დართვის ნარჩენებისა და გაწეწილი ნედლეულის ჩათვლით)

5302

ქერელი (Ca nabis sativa L .), ნედლი ან დამუშავებული, მაგრამ დაურთავი; ქერქლის ანაჩეჩები და ნარჩენები (დართვის ნარჩენებისა და გაწეწილი ნედლეულის ჩათვლით)

5303

ჯუთის ბოჭკო, დაურთავი; ამ ბოჭკოს ანაჩეჩები ან ნარჩენები

5304

სიზალის ბოჭკო და Agavae-ს გვარის მცენარეების ტექსტილის სხვა ბოჭკოები, ნედლი ან დამუშავებული, მაგრამ დაურთავი; ამ ბოჭკოების ანაჩეჩები და ნარჩენები (დართვის ნარჩენებისა და გაწეწილი ნედლეულის ჩათვლით)

ჯგუფი 97. ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი

9705 00 000 00

კოლექციები და საკოლექციო ნივთები ზოოლოგიაში, ბოტანიკაში, მინერალოგიაში, ანატომიაში, ისტორიაში, არქეოლოგიაში, პალეონტოლოგიაში, ეთნოგრაფიაში ან ნუიზმატიკაში

 

კოდის გარეშე

ნიადაგი ნებისმიერი სახით

კოდის გარეშე

ცოცხალი მწერები

კოდის გარეშე

ბაქტერიების, სოკოების, ვირუსების ცოცხალი კულტურები, ცოცხალი ტკიპები და ნემატოდები.

 

 

შენიშვნა:

ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატები არ მოითხოვება მცენარეული პროდუქტებისათვის, რომელთაც ისეთი სახის გადამუშავება გაიარეს, რომ პოტენციურად არ შეიძლება შეიცავდნენ რეგულირებადი მავნე ორგანიზმების ინტროდუქციის რისკს.

 

დანართი 2

სახელმწიფო ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის ჩატარების აქტი № 000000

 

Text Box:  

 საქონლის დასახელება –––––––––––––––––––––––––––––––– სეს ესნ კოდი

 

 

წონა ––––––––– საბაჟო რეჟიმი –––––––––––– ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი № ––––––

 

ნებართვა № ––––––––

 

 

სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული ლუქის № –––––––––––

 

დოკუმენტური შემოწმება

 

1. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი აკმაყოფილებს იმპორტის მოთხოვნებს

2. დოკუმენტებში არსებული მონაცემები შეესაბამება ერთმანეთს

3. წარმოდგენილი დოკუმენტები არასრულია

დიახ ––

დიახ ––

დიახ ––

არა ––1

არა ––2

არა ––3

 

იდენტურობის შემოწმება

 

4. საქონელი შეესაბამება ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატში აღნიშნული საქონ­ლის დასახელებას

5. ტრანსპორტირების პირობები დაცულია

6. საქონელი შეფუთულია, გააჩნია ეტიკეტი, გამოშვებისა და ვარგისიანობის ვადე­ბი

დიახ ––

დიახ ––

დიახ ––

არა ––4

არა ––5

არა ––6

 

ფიზიკური შემოწმება

 

 

 

7. საქონლის გარეგნული შემოწმებისას აღმოჩენილია დაზიანებები

8. ჩატარებულია საქონლის ფუმიგაცია, სითბური და/ან ქიმიური დამუშავება

9. საქონელი შეიცავს მცენარეთა საკარანტინო ობიექტებს

დიახ ––

დიახ ––

დიახ ––

არა––7

არა––8

არა ––9

 

გადაწყვეტილებები:

10. საქონელი შეესაბამება იმპორტის მოთხოვნებს, შემოტანა ნებადართულია

11. საქონელი არ შეესაბამება იმპორტის მოთხოვნებს, შემოტანაზე უარი ითქვა

12. ექვემდებარება საკარანტინო სადგომში გადაადგილებას

13. საჭიროა დამატებითი ლაბორატორიული შემოწმება

 

––10

––11

––12

––13

 

 

კონტროლი დაიწყო: თარიღი –––– –––––––––––– დრო ––– ––––

 

კონტროლი დასრულდა: თარიღი –––– –––––––––––– დრო ––– ––––

 

 

 უფლებამოსილი პირი -------------------------- ------------------------------

 (სახელი გვარი) (პირადნომრიანი ბეჭედი №)

 

 

შენიშვნა:

 

 

 

 

დანართი 3

 

 

სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი №

 

X

საქონლის შემოტანაზე უარი ითქვა - დაბრუნებულია

Rejected – Re-dispatched

 

უფლებამოსილი პირი: ------------------------------------

                                                         (ხელმოწერა)

 თარიღი: “–––––“ ––––––– 20–––––

 

 

 

 დანართი №4

 

სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი №

 

ფიტოსანიტარიული კონტროლი ჩატარებულია :

 ა) დოკუმენტური შემოწმება ჩატარებულია;

 ბ) იდენტურობის შემოწმება ჩატარებულია;

 გ) ფიზიკური შემოწმება ჩატარებულია.

 

 უფლებამოსილი პირი -----------------------------------

                                                             (ხელმოწერა)

 თარიღი “----“ -------------20 -----

 

 

 

 

 


 დანართი №5

 

უფლებამოსილი პირი

 

 

დანართი №6

შეტყობინება ფიტოსანიტარიული მოთხოვნების დარღვევის შესახებ

 

 

 

 

საქონლის გამგზავნი:

(დასახელება და მისამართი)

 

საქონლის მიმღები:

(დასახელება და მისამართი)

 

შეუსაბამობები:

 

ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი  არ არსებობს  ორიგინალი არ არსებობს  შევსებულია არასრულად  შევსებულია გაურკვევლად  თარიღის გარეშეა  დაუმოწმებელი გადაკეთებები  შეიცავს არასწორ ინფორმაციას  შევსებული არ არის ქართულ, ინგლისურ და არც რუსულ ენაზე

 

საკარანტინო ობიექტის აღმოჩენა (დასახელება):

 

სხვა მიზეზები  არასერტიფიცირებული რაოდენობა  იდენტურობის შეუსაბამობა (დოკუმენტების მონაცემებთან)  ფიტოსანიტარიული მოთხოვნების დაუცველობა  აკრძალული მცენარეები  დაკავება ლაბორატორიული შემოწმების დასრულებამდე

 

შეუძლებელია საქონლის შემოწმება:

 

სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის გადაწყვეტილება:

 

მცენარეთა ბოტანიკური სახელწოდებები, რაოდენობა:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის №: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

გაცემის ადგილი: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

გაცემის თარიღი: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საქონლის წარმოშობის ქვეყანა: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ექსპორტიორი ქვეყანა: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

სატრანსპორტო საშუალება: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

თარიღი:

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

უფლებამოსილი პირი ....................................................................................................................

                                           (სახელი, გვარი, ხელმოწერა, პირადნომრიანი ბეჭედი)

 

 ბ.ა.

 

 

 

 დანართი №7

 

საფოსტო გზავნილით ან მგზავრის მიერ ბარგით და /ან ხელბარგით შემოტანილი საქონლის განადგურების

 

ა ქ ტ ი №

 

“-------”-------------------- წ.

 

 

საქონლის დასახელება –––––––––––––––––––––––––––

 

რაოდენობა (კგ) –––––––––––––––––––––––––––

 

განადგურების ადგილი –––––––––––––––––––––––––––

 

განადგურების მეთოდი –––––––––––––––––––––––––––

 

 

კომისიის წევრები:

 

–––––––––––––––––––––––                     ––––––––––––––––

 (სახელი, გვარი, თანამდებობა)                        (ხელმოწერა)

 

–––––––––––––––––––––––                     ––––––––––––––––

 (სახელი, გვარი, თანამდებობა)                          (ხელმოწერა)

 

–––––––––––––––––––––––                     ––––––––––––––––

 (სახელი, გვარი, თანამდებობა)                            (ხელმოწერა)

 

–––––––––––––––––––––––                     ––––––––––––––––

 (სახელი, გვარი, თანამდებობა)                         (ხელმოწერა)

 

–––––––––––––––––––––––                     ––––––––––––––––

 (სახელი, გვარი, თანამდებობა)                        (ხელმოწერა)

 

 

საქონლის მფლობელი –––––––––––––––––––––––           ––––––––––––––––

                                                   (სახელი, გვარი)                                 (ხელმოწერა)

 

შენიშვნა:

 

 

დანართი № 8

 

საფოსტო გზავნილით ან მგზავრის მიერ ბარგით და/ან ხელბარგით შემოტანილი საქონლის (რომლის ღირებულება არ აღემატება 500 ლარს) ნუსხა, რომლებზეც არ ვრცელდება ვეტერინარული და ფიტოსანიტარიული კონტროლი

საქონლის დასახელება

ევროკავშირის ქვეყნებიდან, აშშ, შვეიცარია, ლიხტენშტეინი, ნორვეგია

თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, უკრაინა, რუსეთის ფედერაცია

სხვა ქვეყნები

მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები

10 კგ

5 კგ

5 კგ

სარგავი და სათესლე მასალა

1კგ

0,5კგ

0.

 

შენიშვნა: ფიტოსანიტარიული კონტროლი არ ვრცელდება საქონელზე, რომელიც შემოიტანება (მათ შორის , საფოსტო გზავნილით) ნიმუშის სახით ან/და საგამოფენო მიზნებისათვის მცირე რაოდენობით და არ არის განკუთვნილი ადამიანის მოხმარებისათვის.

 

 

დანართი №9

 

 

სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი №

 

ექვემდებარება შეჩერება

 

 

უფლებამოსილი პირი: ---------------------

                                             (ხელმოწერა)

 

 თარიღი: “----“ ------------- 20-----

 

ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესი

თავი I

ზოგადი დებულებები

    მუხლი 1. მიზანი და გამოყენების სფერო

1. ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის გან­ხორ­ციელების წესის (შემდგომში ვეტერინარული წესი) მი­ზა­ნია სახელმწიფო ვეტერინარულ სასაზღვრო-საკარანტინო (შემ­­­გომ­ში – ვეტერინარული კონტროლი) კონტროლის გან­ხორ­ციელების პროცედურების დადგენა, ვეტერინარულ კონ­­როლს დაქვემდებარებული საქონლის მიმართ საქართველოს ეკ­­­ნომიკურ საზღვარზე შემოტანის ან/და გადაადგილების პი­რობ­­ბის და სავალდებულო ქმედებების განსაზღვრა ცხოველთა ჯან­მრ­თელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის OIE-სა და FAO-ს პრინციპების გათვალისწინებით.

2. ვეტერინარული წესი ვრცელდება ამ დადგენილების №1 და­ნართით განსაზღვრულ ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემ­დე­ბა­რებულ საქონელზე და მათ გადამაადგილებელ სატრანს­პორ­ტო საშუალებებზე.

    მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები

ვეტერინარული წესის მიზნებისთვის გამოყენებულ ტერ­მი­ნებს აქვ შემდეგი მნიშვნელობები:

ა) დაავადება – ინფექციის კლინიკური და/ან პა­თო­ლო­გი­უ­რი გამოვლინება;

ბ) დასნებოვნებული ზონები ­– არის ზონები, რომლებშიც და­დასტურებულია დაავადების არსებობა;

გ) დეზინფექცია ­– საფუძვლიანად დასუფთავების შემდგომ პრო­ცედურების გამოყენება, რომლებიც მიმართულია ცხოველთა და­ავადების, მათ შორის, ზოონოზების ინფექციური ან პარა­ზი­ტუ­ლი აგენტების გასანადგურებლად. დეზინფექცია შეეხება შე­ნო­ბებს, სატრანსპორტო საშუალებებსა და სხვადასხვა ობ­იექ­ტ­ებს, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად შეიძლება იყვნენ კონ­ტა­მი­ნი­რებული ინფექციური ან პარაზიტული აგენტებით;

დ) დოკუმენტური შემოწმება – პროცედურა, რომელიც მო­ი­ცავს საქონლის ვეტერინარული სერტიფიკატების ან სხვა თან­მხ­ლები დოკუმენტების შემოწმებას;

ე) ექსპორტიორი ქვეყანა – წარმოადგენს ქვეყანას, სა­ი­დ­ა­ნ­აც საქონელი იგზავნება სხვა ქვეყანაში;

) ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის პრო­ცედურები – დოკუმენტური შემოწმება, იდენტურობის შე­მოწ­მე­ბა და ფიზიკური შემოწმება;

ზ) ვეტერინარული სერტიფიკატი – წარმოშობის ქვეყნის ან/და ექსპორტიორი ქვეყნის უფლებამოსილი სამსახურის მიერ ვე­ტერინარული წესის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის მოთხოვნების შე­საბამისად გაცემული საერთაშორისო ვეტერინარული სერტი­ფი­კატი;

თ) ზოონოზი – ნებისმიერი დაავადება ან ინფექცია, რო­მე­ლიც ბუნებრივი გზით გადაედება ცხოველიდან ადამიანს;

ი) იდენტურობის შემოწმება – პროცედურა, რომელიც ით­­ვა­ლისწინებს ვეტერინარული სერტიფიკატებისა და საქონლის სხვა თანმხლები დოკუმენტების მონაცემების საქონელთან შედა­რე­­ბას შესაბამისობის დადგენის მიზნით, აგრეთვე იმ შესაბამისი ნი­­შან­დე­ბის არსებობის დადგენას, რომლებიც უნდა იყოს საქო­ნელ­ზე ან საქონლის შეფუთვაზე;

კ) იმპორტიორი ქვეყანა – წარმოადგენს საბოლოო დანიშ­ნუ­ლების ქვეყანას, რომელშიც იგზავნება საქონელი;

ლ) ინფექცია – ადამიანის ან ცხოველის ორგანიზმში ინ­ფექ­ციური აგენტის შეჭრა და განვითარება ან გამრავლება;

მ) კონტროლის ობიექტი – საქონელი ან/და საქონლის გა­და­მაადგილებელი სატრანსპორტო საშუალებები;

ნ) კონტროლის ობიექტზე პასუხისმგებელი პირი – კონტ­რო­ლის ობიექტის მფლობელი ან მესაკუთრე, ან მათი წარმო­მად­გენელი, ან კონტროლის ობიექტის გადამაადგილებელი;

ო) რეექსპორტისათვის განკუთვნილი ტვირთი – შემდ­გო­მი ექსპორტის მიზნით ქვეყანაში იმპორტირებული ტვირთი;

პ) საკარანტინო სადგომი – სადგომი, სადაც შე­საძ­ლებელია ცხოველებისა და ცხოველური წარმოშობის პრო­დუქ­ტ­ების კარანტინში განთავსება;

) საკლავი ცხოველი – ცხოველი, რომელიც იმყოფება უფ­ლე­ბამოსილი ვეტერინარის ზედამხედველობის ქვეშ და მოკ­ლე დროის განმავლობაში განკუთვნილია დასაკლავად;

) სანაშენე ცხოველი – ხალასჯიშიანი ან წმინდა­სის­ხ­ლი­ანი მაღალპროდუქტიული ნაჯვარი ცხოველი, რომელიც გა­მო­იყენება მისგან შთამომავლობის მისაღებად, შემდგომი მო­შე­ნე­­ბ­ის მიზნით;

ს) სასაქონლო პარტია – ერთ ქვეყანაში ან ქვეყნის ნა­წილ­ში წარმოშობილი საქონელი, რომელზეც ვრცელდება ერთი ვე­ტერინარული სერტიფიკატი და რომლის გადაზიდვა ხორ­ციე­­დება ერთი სატრანსპორტო საშუალებით;

) სუბპროდუქტები – შინაგანი ორგანოები, თავი, კუდი, ფე­ხები, ცური, ხორცის ჩამონაჭრები და სხვა პროდუქტები, რომ­ლე­ბიც მიღებულია ცხოველთა გადამუშავებისას;

უ) საინკუბაციო კვერცხი – ფრინველის განაყოფიერებული კვერ­ცხი, რომელიც განკუთვნილია ინკუბაციისა და გამოჩეკ­ისა­თვის;

ფ) საინკუბაციო პერიოდი არის ხანგრძლივი პერიოდი, რო­მელიც იწყება ცხოველში დაავადების შეჭრით და გრძელ­დე­ბა დაავადების პირველი კლინიკური ნიშნების გამოვლენამდე;

ქ) საქონელი – ვეტერინარული წესის №1 დანართით გან­სა­ზღვრული ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული ცოც­ხალი ცხოველები და ცხოველური წარმოშობის პროდუქ­ტე­ბი;

ღ) სატრანზიტო ქვეყანა ქვეყანა, რომლის გავლითაც იმ­პორ­ტიორი ქვეყნისათვის განკუთვნილი საქონელი გადაად­გილ­დე­ბა ან ჩერდება მის სასაზღვრო პუნქტზე;

ყ) სატრანსპორტო საშუალება გადაადგილების ნე­ბის­მი­­რი საშუალება, სარკინიგზო, სახმელეთო, საჰაერო და საზღვაო ტრან­სპორტის ჩათვლით, რომელიც გამოიყენება საქონლის ტრან­სპორტირებისათვის;

შ) სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი ნებისმიერი აე­რო­პორ­ტი ან ნებისმიერი პორტი, რკინიგზის სადგური ან სა­ერ­თა­შო­რისო ვაჭრობისთვის გახსნილი სახმელეთო საზღვრის გამ­ტა­რი პუნქტი, სადაც შესაძლებელია განხორციელდეს ვეტერი­ნარუ­ლი ინსპექტირება;

ჩ) საერთაშორისო ვაჭრობა საქონლის ექსპორტი, იმ­პო­­­ტი, რეექსპორტი და ტრანზიტი;

) ტრანზიტული ტვირთი – ტვირთი, რომელიც არ არის გან­კუთვნილი ქვეყანაში იმპორტისათვის, არამედ გადაად­გილ­დე­ბა მისი გავლით სხვა ქვეყანაში გახსნის, დანაწევრების, სხვა ტვირ­თებთან შერევისა და შეფუთვის შეცვლის გარეშე;

ძ) ტვირთი – ერთი სახეობის პროდუქცია, რომელიც გა­და­ა­დ­გილდება ერთი ქვეყნიდან ან მისი რეგიონიდან მეორე ქვე­ყა­ნა­ში, ვეტერინარული კანონმდებლობით დადგენილი ერთი ვეტე­რი­ნა­რული სერტიფიკატის ან სხვა დოკუმენტის თანხლებით და ერ­თი სატრანსპორტო საშუალებით;

წ) უფლებამოსილი პირი – შემოსავლების სამსახურის, სა­თა­ნადო განათლებისა და კვალიფიკაციის მქონე პირი, რო­მელ­საც მინიჭებული აქვს უფლებამოსილება, განახორციელოს ვეტე­რი­ნარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის პროცედურები, რაც დაკავშირებულია ცხოველების ჯანმრთელობის და/ან საზო­გა­დოებრივი ჯანმრთელობის დაცვასთან;

ჭ) ფიზიკური შემოწმება – საქონლის, მისი შეფუთვისა და ტემ­პერატურის შემოწმება, ასევე ნიმუშების აღება და ლა­ბო­რა­ტო­რიული ანალიზი;

ხ) შინაური ცხოველი – მგზავრთან (შინაური ცხოველის პატ­რონთან ან პასუხისმგებელ პირთან) ერთად გადაად­გი­ლე­ბუ­ლი ისეთი სახეობის ცოცხალი ცხოველი, რომელსაც ფიზიკური პი­რი ადამიანისთვის ჩვეულებრივ საცხოვრებელ პირობებში უვ­ლის, კვებავს და/ან ამრავლებს, მაგრამ არ მოიხმარს აქ აღნიშ­ნუ­ლი მიზნების გარდა სხვა მიზნებისთვის;

) ცხოველების იდენტიფიკაცია – ცხოველის ამოცნობის და რეგისტრაციის ერთობლიობა, ინდივიდუალურად ცალ­კეუ­ლი ცხოველის უნიკალური ნიშანდების საშუალებით ან ჯგუფუ­რად მისი ეპიდემიოლოგიური ერთეულის ან ჯგუფის უნიკა­ლუ­რი ნიშანდების საშუალებით;

ჰ) ცხოველთა კეთილდღეობა ნიშნავს, თუ როგორ ეგ­­­ბა ცხოველი იმ გარემოს, რომელშიც იმყოფება. ცხოველთა კე­თილ­დღეობა მაღალია, თუ (გამომდინარე მეცნიერული დას­კვნე­ბიდან) ის ჯანმრთელი, კომფორტულადაა, აქვს კარგი კვე­ბა, დაცული, აქვს საშუალება გამოხატოს თავისი ბუნებრივი, თან­დაყოლილი ქცევები და არ განიცდის ტკივილს, შიშს და სტრესს. ცხოველთა კეთილდღეობა მოითხოვს დაავადებათა პრო­­ფილაქტიკასა და ვეტერინარულ დახმარებას, შესაბამის ად­გილ­­სამყოფელს, მოვლას, კვებას, ჰუმანურ მოპყრობასა და ჰუ­მა­ნურ დაკვლას. ცხოველთა კეთილდღეობა პირდაპირ კავშირშია ცხო­­ველთა მდგომარეობასთან;

.ა) ცხოველთა დაკვლა – ვეტერინარული ზედა­მხედ­ვე­ლო­ბის ქვეშ განხორციელებული პროცედურა, რომელიც იწვევს ცხო­ველის სიკვდილს სისხლგართმევით.

თავი II

ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის შემოტანა, გადაადგილება და განადგურება

    მუხლი 3. უფლებამოსილი ორგანო და პერსონალის კვალიფიკაცია

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სა­ჯა­რო სამართლის იურიდიული პირი სურსათის ეროვნული სა­­გენტო (შემდგომში ეროვნული სააგენტო) განსაზღვრავს ვე­ტერინარული წესის მე-5 მუხლით გათვალისწინებულ, სა­ქარ­თვე­ლოს ტერიტორიაზე ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემ­დე­ბა­რე­ბული საქონლის შემოტანის პირობებს.

2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საჯარო სამარ­­ლის იურიდიული პირი შემოსავლების სამსახური (შემდ­გომ­ში – შემოსავლების სამსახური) წარმოადგენს ვეტერინარული სა­საზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განმახორციელებელ უფ­ლე­ბამოსილ ორგანოს.

3. ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლი ვრცელ­დება საქონლის იმპორტზე, ტრანზიტსა და ექსპორტზე.

4. ვეტერინარული წესით გათვალისწინებული ვალდე­ბულ­­­ების ეფექტური შესრულების მიზნით შემოსავლების სამ­სა­ხურს სამუშაოდ აჰყავს სათანადო განათლებისა და კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის მქონე პირი.

    მუხლი 4. ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვა და ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის ტრანზიტის ნებართვა

1. საქართველოს ტერიტორიაზე საქონლის იმპორტი ხორ­ცი­ელდება ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პრო­დუქ­ციის იმპორტის ნებართვის (შემდგომში – იმპორტის ნე­ბარ­­ვა) საფუძველზე.

2. საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანზიტული საქონლის გა­დაადგილებისას ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდე­ბა­რე­ბუ­ლი პროდუქციის ტრანზიტის ნებართვის წარდგენა სავალდებ­­ლო არ არის.

3. იმპორტის ნებართვა არ მოითხოვება №7 დანართით გან­სა­ზღვრულ, საფოსტო გზავნილით ან მგზავრის მიერ ბარგით და/ან ხელბარგით შემოტანილ საქონელზე.

    მუხლი 5. წარმოშობის ქვეყნის მიმართ განსაზღვრული იმპორტის პირობები

საქართველოში ვეტერინარული წესის №1 დანართით გათ­ვა­ლისწინებული ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული სა­ქონლის შემოტანა ნებადართულია, თუ ისინი აკმაყოფილებენ შემ­დეგ პირობებს:

ა) წარმოშობილია შესაბამისი საქონლის საქართველოში ექს­პორტზე უფლებამოსილ ქვეყანაში (ამ ქვეყნის ნაწილში);

ბ) წარმოშობილია შესაბამისი საქონლის საქართველოში ექს­პორტზე უფლებამოსილ საწარმოში;

გ) საქონელს თან ახლავს წარმოშობის ქვეყნის უფ­ლე­ბა­მო­სილი ორგანოს მიერ გაცემული ვეტერინარული სერტიფიკატი ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც შინაარსითა და ფორმით შეესა­ბა­მე­ბა ეროვნული სააგენტოს მიერ დადგენილ ნიმუშს და აკმა­ყო­ფი­ლებს მასში გათვალისწინებულ პირობებს.

    მუხლი 6. იმპორტის პირობების განსაზღვრის პრინციპები და კრიტერიუმები

1. ვეტერინარული წესის მე-5 მუხლით დადგენილი იმპორ­ტის პირობების განსაზღვრის მიზნებისათვის საქართველოში ექ­ს­პორტზე უფლებამოსილი ქვეყნების ნუსხის შემუშავების მიზ­ნით, ეროვნული სააგენტო ხელმძღვანელობს საქართველოს მოქ­მე­დი კანონმდებლობით დადგენილი პრინციპებით, ასევე მიზან­შე­წო­ნილობიდან გამომდინარე, ითვალისწინებს შემდეგ პრინ­ცი­პებ­სა და კრიტერიუმებს:

ა) ეპიზოოტიების საერთაშორისო ბიუროს მიერ მსოფ­ლი­ო­ში გავრცელებული დაავადებების გამოვლენის შესახებ გამოქ­ვეყ­ნებულ შეტყობინებებს;

ბ) ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული შესა­ბა­მი­სი სახეობის საქონლის ევროკავშირში ექსპორტზე უფლება­მო­სი­ლი ქვეყნების ნუსხას.

2. საქართველოში ექსპორტზე უფლებამოსილი საწარ­მო­ებ­ის განსაზღვრისას ეროვნული სააგენტო მხედველობაში იღებს:

ა) ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული შესა­ბა­მი­სი სახეობის საქონლის ევროკავშირში ექსპორტზე უფლება­მო­სი­ლი საწარმოების მოქმედ შესაბამის ნუსხას;

ბ) წარმოშობის ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ ავ­ტო­რიზებული და რეკომენდებული საწარმოების ჩამონათვალს, ამ შემთხვევაში წარმოშობის ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანო გა­რან­ტიას იძლევა, რომ დაკმაყოფილებულია საქართველოს მოთ­­ხოვნები ცხოველთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის, აგ­­რეთვე სურსათისა და ცხოველთა საკვების უსაფრთხოების თვალ­საზრისით;

გ) ეროვნული სააგენტოს მიერ ექსპორტიორი ქვეყნის სა­წარ­მოში ჩატარებული ვეტერინარული ინსპექტირების ჩატარების შე­დეგებს.

3. ვეტერინარული სერტიფიკატისა და სხვა თანმხლები დო­კუმენტების შინაარსისა და ფორმის განსაზღვრის მიზნით ერ­ოვნული სააგენტო მხედველობაში იღებს:

ა) ეპიზოოტიების საერთაშორისო ბიუროს ცხოველთა სა­ნი­ტარიული კოდექსის რეკომენდაციებს;

ბ) ევროკავშირში იმპორტირებული ვეტერინარულ კონტ­როლს დაქვემდებარებული საქონლის სერტიფიკატისა და სხვა თან­მხლები დოკუმენტების მოქმედ ნიმუშებს (საჭიროების შემ­თ­ხ­ვევაში);

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სპე­ციალურ პირობებსა და დამატებით გარანტიებს.

4. ამ მუხლის პირველი–მე-3 პუნქტებით გათვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი იმპორტის პირობების განსაზღვრისას ეროვნულმა საა­გენ­ტომ თავიდან უნდა აიცილოს ვაჭრობისთვის არასატარიფო ან ტექ­ნიკური ბარიერების შექმნის ისეთი შემთხვევები, რომლებიც არ ეყრდნობა მეცნიერულად დასაბუთებულ საიმედო რისკის შე­ფა­სებას ან რომელთაც შესაძლოა, ნავარაუდებ რისკთან შედა­რე­ბით, არაპროპორციული შედეგი მოჰყვეს.

    მუხლი 7. ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის ექსპორტის ან რეექსპორტის პირობები

1. საქართველოდან ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდე­ბა­რე­ბული საქონლის ექსპორტის შემთხვევაში სასაზღვრო ინს­პექ­ცი­ის პუნქტში ვეტერინარული სერტიფიკატის წარდგენა სავალ­დე­ბულო არ არის, თუ საქონლის დანიშნულების ქვეყნის ვეტე­რი­ნარული მოთხოვნებით არ არის გათვალისწინებული ვეტე­რი­ნა­რული სერტიფიკატის წარდგენა.

2. საქართველოდან ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემ­დე­ბა­რე­ბული საქონლის რეექსპორტის შემთხვევაში ექსპორტიორი ქვეყ­ნის უფლებამოსილი სამსახურის მიერ გაცემული ვეტერი­ნა­რუ­ლი სერტიფიკატის ორიგინალი მიჰყვება საქონელს დანიშ­ნუ­ლე­ბისამებრ, ხოლო სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში რჩება მისი და­მოწმებული ასლი.

    მუხლი 8. წინასწარი შეტყობინება

1. საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე საქონლის შე­მო­ტა­ნისას კონტროლის ობიექტზე პასუხისმგებელი პირი ვალ­დე­ბუ­ლია გაუგზავნოს შემოსატანი საქონლის შესახებ მონაცემები იმ სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტს, რომლის გავლითაც მოხდება სა­ქონლის შემოტანა:

ა) სახმელეთო გზით შემოტანამდე – 24 საათით ადრე;

ბ) საზღვაო გზით შემოტანისას – სატვირთო ოპერაციების დაწ­ყებამდე 24 საათით ადრე;

გ) საჰაერო გზით შემოტანისას – საჰაერო ხომალდის სა­ქარ­თველოს საერთაშორისო აეროპორტში დაფრენამდე არა­ნაკ­ლებ 2 საათით ადრე.

2. წინასწარი შეტყობინება უნდა შეიცავდეს მონაცემებს იმ­პორტის ნებართვის ან ვეტერინარული სერტიფიკატის, ან სა­ქონ­ლის თანმხლები სხვა დოკუმენტის არსებობის შესახებ (გა­ცე­მის თარიღი, გამცემი ორგანოს სრული დასახელება), აგრეთვე სა­ქონლის იდენტიფიკაციისათვის საჭირო ინფორმაციას.

3. წინასწარი შეტყობინების ფორმა და ინფორმაციის გა­და­­ცემის საშუალება განისაზღვრება შემოსავლების სამსახურის უფ­როსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქ­ტით.

    მუხლი 9. ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის პროცედურები

1. საქართველოში იმპორტისათვის გამიზნული საქონელი სა­საზღვრო ინსპექციის პუნქტში ექვემდებარება:

ა) დოკუმენტურ შემოწმებას;

ბ) იდენტურობის შემოწმებას;

გ) ფიზიკურ შემოწმებას (ეჭვის საფუძველზე ან მო­ნი­ტო­რინ­გის გეგმის თანახმად), ხოლო ცოცხალი ცხოველების შემ­თ­ხ­ვე­ვაში – ცოცხალი ცხოველების კლინიკურ შემოწმებას.

2. ფიზიკური შემოწმების რაოდენობის სიხშირის გან­სა­ზღ­ვ­რის მიზნით რისკზე დაფუძნებული, ეროვნულ სააგენტოსთან შე­თანხმებული მონიტორინგის გეგმა მტკიცდება შემოსავლების სამ­სახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სა­მარ­თ­ლებრივი აქტით.

3. სარკინიგზო ტრანსპორტით საქონლის შემოტანისას ამ მუხ­ლის პირველი პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გან­სა­ზღვ­რუ­ლი ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის პრო­ცედურები შესაძლებელია გადატანილ იქნეს საქონლის და­ნიშ­ნულების ადგილზე.

    მუხლი 10. დოკუმენტური შემოწმება

1. დოკუმენტური შემოწმება ითვალისწინებს ვეტერი­ნა­რუ­ლი კონტროლის ობიექტის თანმხლები დოკუმენტების შემოწ­მე­ბას, რომელიც მოიცავს:

ა) ვეტერინარული სერტიფიკატის ფორმისა და შინაარსის ვე­ტე­რინარული წესის მე-5 მუხლის ,,გ’’ ქვეპუნქტით გათვალის­წი­ნებულ ნიმუშთან შესაბამისობის დადგენას;

ბ) ვეტერინარული სერტიფიკატის სათანადოდ შევსების, აგ­რეთვე მასზე ბეჭდებისა და ხელმოწერების არსებობის დადგე­ნას;

გ) ვეტერინარულ სერტიფიკატში, იმპორტის ნებართვასა და სხვა თანმხლებ დოკუმენტებში (წარმოშობის სერტიფიკატი, შეს­ყიდვის დოკუმენტი (ინვოისი) ან სხვა საანგარიშსწორებო დო­კუმენტი, საქონლის კონოსამენტი, მანიფესტი და ა.შ) მო­ცე­მუ­ლი მონაცემების ურთიერთშესაბამისობის დადგენას.

2. დოკუმენტური შემოწმების ჩატარებისათვის სასაზღვრო ინ­სპექციის პუნქტს წარედგინება:

ა) ექსპორტიორი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გა­ცემული ვეტერინარული სერტიფიკატი (ორიგინალი);

ბ) იმპორტის ნებართვა (ორიგინალი);

გ) ცოცხალი ცხოველების შემთხვევაში – დამატებით მარ­შ­რუტის გეგმა.

3. ერთი იმპორტის ნებართვის საფუძველზე შესაძლებელია სა­­ქონლის საქართველოში შემოტანა განხორციელდეს ეტაპო­ბ­რი­ვად, რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალებით, თუ საქონლის თან­მხლები დოკუმენტებით დასტურდება, რომ თითოეული სასა­ქონ­ლო პარტია წარმოადგენს იმ ტვირთის ნაწილს, რომელ­ზე­დაც გაიცა იმპორტის ნებართვა. ამ შემთხვევაში იმპორტის ნე­ბარ­თვის ორიგინალი რჩება გამგზავნ სასაზღვრო ინსპექციის პუნ­ქტში, სათანადო აღნიშვნით, სანამ სასაქონლო პარტიის ბო­ლო ნაწილი არ შემოვა საქართველოს ეკონომიკურ ტერი­ტო­რი­ა­ზე, ხოლო იმპორტის ნებართვის ასლზე უფლებამოსილი პირი უთ­ითებს შემოტანილი სასაქონლო პარტიის რაოდენობას, ამ­ო­წ­მ­ებს პირადნომრიანი ბეჭდით და უბრუნებს კონტროლის ობიექ­ტ­ზე პასუხისმგებელ პირს, ხოლო ბოლო სასაქონლო პარტიას მიჰ­ყვება მისი ორიგინალი.

    მუხლი 11. იდენტურობის შემოწმება

საქონლის იდენტურობის შემოწმება ითვალისწინებს:

ა) სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული ლუქის მთლი­ანობის შემოწმებას, მასზე დატანილი ნომრის (ან კოდის) ვე­ტე­რინარული სერტიფიკატის ან/და კანონმდებლობით განსა­ზღ­ვ­რული სხვა თანმხლები დოკუმენ­ტე­ბის მონაცემებთან შესა­ბა­მისობის დადგენას;

ბ) საქონლის წარმოშობის ქვეყნისა და საწარმოს იდენ­ტი­ფიკაციისათვის საჭირო შტამპების, ოფიციალური აღნიშ­ვ­ნე­ბის არსებობის, აგრეთვე ამ მონაცემების ვეტერინარულ სერ­ტი­ფი­კა­ტში ან სხვა დოკუმენტებში აღნიშნულ ინფორმაციასთან შე­საბამისობის დადგენას;

გ) შეფუთული ან დაფასოებული საქონლისათვის სპე­ცია­ლ­უ­რი მარკირების შემოწმებას;

დ) საქონლის ფაქტობრივი წონის შედარებას ვეტე­რი­ნა­რულ სერტიფიკატში ან/და სხვა დოკუმენტებში მითითებულ წო­ნას­თან;

ე) ცოცხალი ცხოველების შემთხვევაში:

ე.ა) ყველა ცხოველის იდენტურობის შემოწმებას, ხოლო ცხო­ველთა დიდი ჯგუფების შემთხვევაში, ცხოველთა 10%-ის, რაც არ უნდა იყოს 10 სულზე ნაკლები, ანუ მინიმუმ 10 ცხო­ვე­ლი;

ე.ბ) მათი საიდენტიფიკაციო ნიშნების არსებობის და თან­მხლებ ვეტერინარულ სერტიფიკატში მითითებულ ინფორ­მა­ცი­ასთან მათი შესაბამისობის დადგენას, როდესაც არ მოი­თხ­ო­ვე­ბა ინდივიდუალური იდენტიფიკაცია, ხორციელდება შეფუთ­ვე­ბის ან კონტეინერთა შესაბამისი ნომრის იდენტიფიკაცია და ზო­გი­ერთი ცხოველის ვიზუალური დათვალიერება.

    მუხლი 12. ფიზიკური შემოწმება

1. ფიზიკური შემოწმება ითვალისწინებს:

ა) საქონლის ფიზიკურ, ქიმიურ ტესტირებას (გაჭრა, გად­ნო­ბა, გაცხელება);

ბ) საქონლის ორგანოლეპტიკურ შემოწმებას (სუნი, ფერი, სიმ­კვრივე და ა.შ.);

გ) ტრანსპორტირების პირობების, მათ შორის, ტემ­პე­რა­ტუ­რუ­ლი რეჟიმის შემოწმებას;

დ) საჭიროების შემთხვევაში და მონიტორინგის გეგმის თა­ნა­ხმად, დაავადების, აკრძალული და არასასურველი ნივთიერ­ე­ბ­ების, პათოგენების, მომწამვლელი ნივთიერებებისა და სხვა პა­თო­ლოგიური ცვლილებების აღმოჩენის მიზნით, ლაბორა­ტო­რი­უ­ლი ანალიზისათვის ნიმუშების აღებას (ნიმუშების აღება ხორ­ცი­ელდება საქართველოს კანონმდებლობითა და საერთაშორისო სტან­დარტებით დადგენილი წესის შესაბამისად).

2. სატრანსპორტო საშუალება მთლიანად უნდა დაიცალოს იმ შემთხვევაში, თუ:

ა) მასზე პროდუქტები დატვირთულია ისე, რომ მთლიანი ტვირ­­თის დათვალიერება შეუძლებელია ნაწილობრივი გადმო­ტვირ­თვით;

ბ) შემოწმებისას გამოვლინდა დარღვევები;

გ) წინა მსგავს ტვირთებზე გამოვლინდა დარღვევები;

დ) უფლებამოსილი პირის მიერ დარღვევებზე ეჭვის შეტა­ნის შემთხვევაში.

    მუხლი 13. ცოცხალი ცხოველების კლინიკური შემოწმება

1. ცოცხალი ცხოველების კლინიკური შემოწმების მიზანია ცხო­ველთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და გადაყვანი­სა­თ­ვის მათი შესაბამისობის შეფასება.

2. სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტზე შემოსული ცოცხალი ცხო­ველების 100% ექვემდებარება კლინიკურ შემოწმებას. დიდი რა­ოდენობით ცხოველების კლინიკური შემოწმება ცხოველების კა­ტეგორიის მიხედვით ხორციელდება შემდეგნაირად:

ა) ცხოველთა ჯიშების გამოსაყვანად ან მოსაშენებლად გან­კუთვნილი ცხოველების შემთხვევაში – ცხოველთა 10%, მაგ­რამ არანაკლებ 10 ცხოველისა;

ბ) საკლავი ცხოველების შემთხვევაში – ცხოველთა 5%, მაგ­რამ არანაკლებ 5 ცხოველისა;

გ) ამ პუნქტის „ა’’ და „ბ’’ ქვეპუნქტებით გათვალის­წი­ნე­ბუ­ლი ცოცხალი ცხოველების კლინიკური შემოწმების პროცენ­ტუ­ლი მაჩვენებლები შეიძლება გაიზარდოს 100%-მდე, თუ თავდა­პირ­ველი შემოწმებები არადამაკმაყოფილებელია ან არსებობს ეჭ­ვი დარღვევების შესახებ.

3. ცოცხალი ცხოველების კლინიკური შემოწმება ხორცი­ელ­დება სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში ან ცხოველთა კონ­კრე­ტუ­ლი სახეობისთვის განკუთვნილ ცხოველთა დაბინავების შე­ნო­ბა-ნაგებობებში შესაბამისი დოკუმენტების ორიგინალების სა­ფუძ­ველზე, და როცა ცხოველები ფიზიკურად ადგილზეა და უფლებამოსილ პირს შეუძლია მათზე შემოწმების ჩატარება.

4. ინდივიდუალური კლინიკური შემოწმება არ ტარდება:

ა) ფრინველზე, მათ შორის, შინაურ ფრინველზე;

ბ) აკვაკულტურის ცხოველებზე, აგრეთვე ყველა სახის ცოც­ხალ თევზზე;

გ) მღრღნელებზე;

დ) კურდღლისნაირებზე;

ე) ფუტკრებზე;

ვ) მწერებზე;

ზ) რეპტილიებზე;

თ) ამფიბიებზე;

ი) სხვა უხერხემლოებზე;

კ) ზოოპარკისა და ცირკის ზოგიერთ ცხოველზე, მათ შო­რის, წყვილჩლიქიანებსა და ცხენებზე, რომლებიც ითვლებიან სა­შიშ ცხოველებად;

ლ) ბეწვიან ცხოველებზე.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტში აღნიშნულ შემთხვევებში ფი­ზი­კური შემოწმება მოიცავს ცხოველების ჯგუფის ჯანმრთე­ლო­ბის მდგომარეობის დადგენას, მათ ქცევაზე დაკვირვებით.

6. კონკრეტული რისკის ან შესაბამისი დარღვევების აღმო­ჩე­ნის შემთხვევაში ცხოველთა შემდეგი სახეობები/კატეგორიები ექ­ვემდებარებიან კლინიკურ დათვალიერებას:

ა) ცოცხალი თევზი, კიბოსნაირები, მოლუსკები და სამეც­ნ­ი­­ერო და კვლევითი მიზნებისათვის განკუთვნილი ცხოველები;

ბ) კონკრეტული პათოგენებისგან თავისუფალი სერტი­ფი­ცი­რებული სტატუსის მქონე ცხოველები;

გ) გარემო პირობების შესაბამისად დალუქული კონტეი­ნე­რე­ბით გადაადგილებული ცხოველები;

დ) მგზავრთან ერთად არაკომერციული მიზნით გადაყვა­ნი­ლი შინაური ცხოველები, გარდა წყვილჩლიქიანებისა.

7. მგზავრის მიერ არა უმეტეს 5 ერთეული შინაური ცხო­ვე­ლის შემოყვანა, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული ეკო­ნო­მიკური საქმიანობისთვის, უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთ­­ხოვნებს:

ა) განხორციელებული უნდა იყოს კონკრეტული სახეობის ში­­ნაური ცხო­ვე­ლის შესაბამისი პრევენციული ვაქცინაცია ან დაავადების წი­ნა­აღმდეგ მკურნალობა;

ბ) თან უნდა ახლდეს შინაური ცხოველის პასპორტი ან ამ პუნქტის ,,ა’’ ქვე­პუნქტით გათვალისწინებული მკურნალობის და­მა­­­­დას­ტურებელი დოკუმენტი.

    მუხლი 14. ტრანზიტული საქონლის ვეტერინარული კონტროლის პროცედურები

1. ტრანზიტული საქონელი საქართველოს ეკონომიკურ ტე­რი­ტორიაზე შემოტანისას სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში ექ­ვემ­დებარება დოკუმენტურ შემოწმებას და, საჭიროების შემ­თხვე­ვა­ში, ვეტერინარული წესის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ’’ და ,,გ’’ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ვეტერინარულ სასა­ზღ­ვ­რო-საკარანტინო კონტროლის პროცედურებს.

2. უფლებამოსილი პირის მიერ ტრანზიტული საქონლის მი­მართ განხორციელებული ვე­ტერინარული სასაზღვრო-საკა­რა­ნ­ტი­ნო კონტროლის შედეგები და მიღებული გადაწყვეტილება აი­სა­ხება ,,სახელმწიფო ვეტე­რი­ნა­რული სასაზღვრო-საკარანტინო კონ­ტროლის ჩატარების აქ­ტ­ში’’ (დანართი №2).

3. საქონლის ტრანზიტი სრულდება ქვეყანაში შემოს­ვლი­დან 10 დღეში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ხორციელდება შემ­დეგი სასაქონლო ოპერაციები:

ა) საწყობი;

ბ) თავისუფალი ზონა;

გ) თავისუფალი საწყობი.

4. ტრანზიტული საქონლის შენახვა შეიძლება განხორ­ცი­ელ­დეს მხოლოდ საწყობში, თავისუფალ ზონაში ან თავისუფალ საწ­ყობში იმ პირობით, თუ:

ა) ფიზიკურად განცალკევებული იქნება იმპორტისათვის გან­კუთ­ვნილი საქონლისაგან;

ბ) მასზე ხორციელდება მხოლოდ შენახვისათვის ან/და სასა­ქონლო პარტიის დანაწილებისათვის ან/და ტრანსპორტირე­ბი­სათვის აუცილებელი ოპერაციები;

გ) არ ხდება საქონლის შეფუთვის შეცვლა.

5. ტრანზიტული საქონლის იმპორტში მოქცევა შესაძ­ლე­ბე­ლია, თუ განხორციელებული ვეტერინარული სასაზღვრო-საკა­რან­ტინო კონტროლის პროცედურების შედეგად დასტურდება, რომ იგი შეესაბამება იმპორტის მოთხოვნებს.

    მუხლი 15. მიღებული გადაწყვეტილებები

ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის გან­ხორციელების შედეგად მიიღება შემდეგი გადაწყვეტილებები:

ა) თუ ვეტერინარული კონტროლის ობიექტი აკმა­ყო­ფი­ლებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, მას ეძლევა საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლის უფლება, ვე­ტერინარულ სერტიფიკატზე დაისმება ამ ბრძანების №3 და­ნარ­თით გათვალისწინებული აღნიშვნა – ,,ვეტერინარული კონტ­რო­ლი ჩატარებულია’’;

ბ) თუ ვეტერინარული კონტროლის ობიექტი არ აკ­მა­ყო­ფი­ლებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს:

ბ.ა) მას ეკრძალება საქართველოს ტერიტორიაზე შე­მოს­ვ­ლა, ვეტერინარულ სერტიფიკატზე ან სხვა დოკუმენტზე დაი­ს­მე­ბა ამ წესის №5 დანართით გათვალისწინებული აღნიშვნა: ,,სა­ქონ­ლის შემოტანაზე უარი ითქვა – დაბრუნებულია’’;

ბ.ბ) გადამუშავება (ალტერნატიული დანიშნულებით გა­მო­ყე­ნება) – აღნიშნული გადაწყვეტილება მიიღება რისკის შე­ფა­სე­ბის საფუძველზე, კონტროლის ობიექტზე პასუხისმგებელ პირ­თან შეთანხმების შემდეგ;

ბ.გ) განადგურება – ხორციელდება იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება საქონლის მფლობელის დადგენა ან იმ საქონლის გა­ტანა, რომლის შემოტანაზეც უარი ითქვა, ან თუ ასეთი სა­ქონ­ლის უკან დაბრუნება გამოიწვევს უფრო დიდ რისკს ცხოველთა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისათვის. საქონლის განად­გუ­რე­ბა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგე­ნი­ლი წესის შესაბამისად;

გ) შეჩერება – სათანადო დასაბუთების არსებობისას შე­საძ­ლებელია გამოყენებულ იქნეს იმ შემთხვევაში, როდესაც სა­ჭი­როა დამატებით დოკუმენტების წარდგენა (საჭირო დო­კუ­მენ­ტე­ბის წარდგენისათვის პირს ეძლევა 3 სამუშაო დღის ვადა) ან შემ­დგომი ინსპექტირება, ანალიზი და დამუშავება. ვე­ტე­რი­ნა­რულ სერტიფიკატზე დაისმება ამ წესის №4 დანართით გათვა­ლის­წინებული აღნიშვნა – „ექვემდებარება შეჩერებას“ და კონ­ტ­რო­ლის ობიექტი გადაადგილდება საკარანტინო სადგომზე. ცოც­ხა­ლი ცხოველების შემთხვევაში საკარანტინო სადგომი განისა­ზღ­ვ­რება სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში ან მის უშუალო სიახ­ლო­ვეს, ან ეროვნულ სააგენტოსთან შეთანხმებით, დანიშ­ნუ­ლე­ბის ადგილზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან დანიშნულების ად­გილ­ზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე საკარანტინო სად­გომ­ზე.

    მუხლი 16. სახელმწიფო ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის ჩატარების აქტი

1. უფლებამოსილი პირის მიერ საქონლის მიმართ განხორ­ცი­ელებული ვეტერინარული სა­საზღვრო-საკარანტინო კონტრო­ლის პროცედურების შედეგები და მიღებული გადაწყვეტილება აი­სახება ,,სახელმწიფო ვეტერი­ნა­რულ სასაზღვრო-საკარანტინო კონ­ტროლის ჩატარების აქტში’’ (და­ნართი №2).

2. ,,სახელმწიფო ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონ­ტროლის ჩატარების აქტი’’ ივსება 2 ეგზემპლარად, მოწმდება უფ­ლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და პირადნომრიანი ბეჭ­დით. აქტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

ა) პირველი ეგზემპლარი – გადაეცემა კონტროლის ობ­ი­ექ­ტ­ზე პასუხისმგებელ პირს;

ბ) მეორე ეგზემპლარი – ინახება სასაზღვრო ინსპექციის პუნ­ქტში.

3. ვეტერინარული კონტროლის დასრულების შემდგომ უფ­ლე­­­ბამოსილი პირი უზრუნველყოფს ელექტრონულ ჟურნალში შემ­დეგი ინფორმაციის შეტანას:

ა) ,,სახელმწიფო ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონ­ტროლის ჩატარების აქტის’’ სერიული ნომერი;

ბ) საქონლის სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში შემოსვლის თა­რიღი;

გ) საქონლის წონა ან რაოდენობა;

დ) საქონლის დასახელება, ცხოველთა სახეობა;

ე) საქონლის თანმხლები ვეტერინარული სერტიფიკატის/­ნე­ბართვის ნომერი;

ვ) წარმოშობის ქვეყანა, საწარმო;

ზ) საქონლის დანიშნულების ადგილი, მიმღები;

თ) მიღებული გადაწყვეტილება;

ი) აღებული ნიმუშის თაობაზე.

    მუხლი 17. თანამშრომლობა და ინფორმაციის რეგულარული გაცვლა

1. ეროვნული სააგენტო შემოსავლების სამსახურის ცენტ­რა­ლური აპარატის შესაბამის სტრუქტურულ ქვედანაყოფს ელექ­ტ­რონულად ან მონაცემთა გადაცემის სხვა საშუალებით რეგუ­ლა­რულად და აუცილებლობის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აწ­ვ­დის:

ა) მეთოდურ მითითებებს შესაძლო რისკებისა და მათთან და­კავ­შირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ;

ბ) ინფორმაციას გაცემული ვეტერინარული სერტი­ფი­კა­ტე­ბი­სა და საქონლის იმპორტის ნებართვების შესახებ (მიეწოდება ელ­ექტრონულად გაცემისთანავე);

გ) მესამე ქვეყნებისა და დაწესებულებათა მოქმედი სა­თა­ნა­დო ნუსხისა და ვეტერინარული სერტიფიკატების ან მე-5 მუხ­ლის ,,გ’’ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტების ნი­მუშებს;

დ) ვეტერინარულ სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის გან­ხორციელებისათვის საჭირო სხვა მონაცემებს.

2. ეროვნულ სააგენტოს რეგულარულად მიეწოდება შემ­დე­გი სახის ინფორმაცია (ინფორმაციის მიწოდების ვადას შემო­სავ­ლების სამსახური და ეროვნული სააგენტო განსაზღვრავენ ურ­თიერთშეთანხმებით) თითოეული სასაქონლო პარტიის შესახებ:

ა) ,,სახელმწიფო ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონ­ტროლის ჩატარების აქტის’’ სერიული ნომერი;

ბ) საქონლის სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში შემოსვლის თა­რიღი;

გ) საქონლის წონა ან რაოდენობა;

დ) საქონლის დასახელება, ცხოველთა სახეობა;

ე) საქონლის თანმხლები ვეტერინარული სერტიფიკატის/­ნე­ბართვის ნომერი;

ვ) წარმოშობის ქვეყანა, საწარმო;

ზ) საქონლის დანიშნულების ადგილი, მიმღები;

თ) მიღებული გადაწყვეტილება;

ი) აღებული ნიმუშის თაობაზე.

3. შემოსავლების სამსახური ვეტერინარული სასაზღვრო-სა­კარანტინო კონტროლის განხორციელებისას გამოვლენილი იმ გა­რემოებების შესახებ, რომლებიც საჭიროებენ გადაუდებელი ღო­ნისძიებების გატარებას, ინფორმაციას შესაბამისი რეაგირე­ბი­სა­თვის დაუყოვნებლივ აწვდის ეროვნულ სააგენტოს, რომელიც, თა­ვის მხრივ, განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ აც­ნო­ბ­ებს შემოსავლების სამსახურს.

4. სააგენტო და შემოსავლების სამსახური ურთი­ერთ­თა­ნა­მშრო­მლობენ და აწარმოებენ კოორდინაციას ვეტერინარული კონ­ტროლის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, ვეტერინარული კონ­ტროლის განხორციელებისას წარმოშობილ ცალკეულ პრობ­ლე­მებზე ან განსაკუთრებულ გარემოებებზე სათანადო რეაგი­რე­ბი­თა და ურთიერთდახმარებით.

5. შემოსავლების სამსახურისა და სააგენტოს ურთიერთ­შე­თან­ხმებით ვეტერინარული პროცედურების განხორციელების პრო­ცესში, განსაკუთრებულ შემთხვევებში, შესაძლებელია მო­წვე­ულ იქნენ შესაბამისი დარგის სპეციალისტები.

6. ეროვნული სააგენტო და შემოსავლების სამსახური უზ­რუნ­ველყოფენ უფლებამოსილი პირების სწავლების ყოველ­წლი­უ­რი გეგმის შემუშავებას და მის განხორციელებას.

    მუხლი 18. საფოსტო გზავნილით ან მგზავრის მიერ ბარგით და/ან ხელბარგით შემოტანილი საქონლის განადგურება

1. საფოსტო გზავნილით ან მგზავრის მიერ ბარგით და/ან ხელ­ბარგით შემოტანილი საქონლის განადგურება ხორცი­ელ­დე­ბა იმ შემთხვევაში, როდესაც მგზავრი არაეკონომიკური მიზნით შე­მოტანილ საქონელზე ვერ წარმოადგენს ვეტერინარულ სერ­ტი­ფი­კატს და, საჭიროების შემთხვევაში, იმპორტის ნებართვას და ვერ ხერხდება ამ საქონლის უკან დაბრუნება.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული საქონლის გა­ნა­დგურება ხორციელდება (საქონლის შემოტანიდან არა უმეტეს 20 კალენდარული დღისა) შემდეგი მეთოდებით:

ა) სპეციალურ დანადგარში (ღუმელში) დაწვით;

ბ) სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე დამარხვით;

გ) ბიოთერმულ ორმოში მოთავსებით;

დ) საკანალიზაციო სისტემაში ჩაღვრით (იმ პირთან შე­თან­ხმებით, რომელიც ახორციელებს საკანალიზაციო სისტემის ექ­სპლუატაციას);

ე) სხვა დადგენილი მეთოდის გამოყენებით.

3. საქონლის განადგურება ხორციელდება შემოსავლების სამ­სახურის რეგიონული ცენტრის უფროსის ინდივიდუალური ად­მინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე შექმნილი კო­მისიის მიერ.

4. საქონლის განადგურებას სურვილისამებრ ესწრება მგზავ­რი ან მისი წარმომადგენელი.

5. უფლებამოსილი პირი ვეტერინარული წესის №6 და­ნარ­თის შესაბამისად ადგენს ,,საფოსტო გზავნილით ან მგზავრის მი­ერ ბარგით და/ან ხელბარგით შემოტანილი საქონლის განად­გუ­რების აქტს’’ 2 ეგზემპლარად. პირველი ეგზემპლარი რჩება სა­საზღვრო ინსპექციის პუნქტში, ხოლო მეორე ეგზემპლარი მოთ­ხოვნისამებრ გადაეცემა მგზავრს ან მის წარმომადგენელს.

    მუხლი 19. საქონლის განთავსება საწყობში, თავისუფალ საწყობსა და თავისუფალ ზონაში

1. საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე შემოტანილი სა­ქონლის შენახვა შეიძლება განხორციელდეს საწყობში, თა­ვი­სუ­ფალ საწყობსა და თავისუფალ ზონაში, მხოლოდ იმ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, თუ კონტროლის ობიექტზე პასუხისმგებელ პირს წინას­წარ გაცხადებული აქვს საქონლის იმპორტში მოქცევის ან სხვა სა­საქონლო ოპერაციის განხორციელების განზრახვა, აგრეთვე, თუ დაკმაყოფილებულია საქონლის იმპორტის პირობებთან შესა­ბა­მისობა.

2. თუ კონტროლის ობიექტზე პასუხისმგებელი პირის მიერ არ არის გაცხადებული საქონლის საბოლოო დანიშნულება, სა­ქო­ნელი ჩაითვლება იმპორტში მოსაქცევად. იმპორტის პირო­ბ­ებ­თან შესაბამისობის დადგენის მიზნით აღნიშნული საქონელი სა­სა­ზღვრო ინსპექციის პუნქტში ექვემდებარება დოკუმენტურ, იდ­ენ­ტურობისა და ფიზიკურ შემოწმებას. ვეტერინარული კონ­ტ­რო­ლის შედეგებიდან გამომდინარე, უფლებამოსილი პირი იღებს ვე­ტე­რინარული წესის მე-15 მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ გა­დაწყვეტილებას.

3. საწყობი, თავისუფალი საწყობი და თავისუფალი ზონა უნ­და აკმაყოფილებდეს „სურსათის/ცხოველის საკვების მწარ­მო­ე­ბ­ელი საწარმოს/დისტრიბუტორის ჰიგიენის ზოგადი წესისა და სურ­სათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფე­როებში ზედამხედველობის, მონიტორინგისა და სახელმწიფო კონ­ტროლის განხორციელების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავ­რობის 2010 წლის 25 ივნისის №173 დადგენილებით გან­ს­ა­ზღ­ვრულ სანიტარიულ-ჰიგიენურ მოთხოვნებს.

    მუხლი 20. განსაკუთრებული პირობები

ვეტერინარული კონტროლი არ ვრცელდება:

ა) საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატებსა და დიპ­ლო­მატიური სტატუსის მქონე პირების პირად ნივთებზე, დიპ­ლო­მატიურ ფოსტასა და საკონსულო ვალიზაზე. თუ არსებობს ინ­ფორმაცია, რომ აღნიშნულ პირთა პირადი ნივთებით გა­და­ი­ტა­ნე­ბა საქონელი, რომელიც შესაძლებელია წარმოადგენდეს რისკს ცხოველთა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისათვის, მა­შინ კონტროლი ხორციელდება მხოლოდ ამავე პირთა ან მათი უფ­ლებამოსილი წარმომადგენლების თანდასწრებით. საკონსულო ვა­ლიზას შემთხვევაში – უფლებამოსილი პირის თანდასწრებით. სა­კონსულო ვალიზის გახსნაზე საქართველოში აკრედიტებული დიპ­ლომატებისა და დიპლომატიური სტატუსის მქონე პირების ან მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ უარის თქმის შემ­თხვევაში – იგი უბრუნდება გამომგზავნს;

ბ) №7 დანართით განსაზღვრულ, საფოსტო გზავნილით ან მგზავრის მიერ ბარგით და/ან ხელბარგით შემოტანილ საქო­ნელ­ზე;

გ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გან­სა­ზღ­ვ­რუ­ლი დაუძლეველი ძალის პირობების დადგომისას, დაუძლეველი ძა­ლის პირობების შედეგების სალიკვიდაციოდ საქონლის გა­და­ა­დ­გილებისას.

    მუხლი 21. უსაფრთხოების ღონისძიებები

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გადაუდებელი ღონის­ძი­ებ­ების გატარების მიზნით საქართველოს ტერიტორიაზე ვეტე­რი­ნა­რულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის იმპორტი ან/და ტრანზიტი შეიძლება დროებით აიკრძალოს ან მათი პი­რობ­ები შეიცვალოს საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილ­ებ­ით.

თავი III

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები

    მუხლი 22. კონტროლის ელექტრონული სისტემები

ეროვნული სააგენტო და შემოსავლების სამსახური ყო­ველ­მხრივ ხელს უწყობენ ვეტერინარული სასაზღვრო-სა­კა­რან­ტი­ნო კონტროლის სრულყოფას, ქმნიან და განავითარებენ ელექ­ტ­რონულ სისტემებს, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი იქ­ნე­ბა ერთიან ელექტრონულ ბაზაში აისახოს საქონლის მიმართ გან­­ხორ­ციელებული კონტროლის პროცედურები.

    მუხლი 23. პასუხისმგებლობა

ვეტერინარული კონტროლის განხორციელებისას გამოვ­ლე­ნილი სამართალდარღვევისათვის პირს დაეკისრება პასუხის­მგებ­ლობა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

დანართი №1

 

ნ უ ს ხ ა

სახელმწიფო ვეტერინარულ სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლს დაქვემდებარებული საქონელი საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის კოდების ჩვენებით

 

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის კოდი

 

საქონლის დასახელება, რომლის იმპორტი, ექსპორტი, რეექსპორტი და ტრანზიტი არ დაიშვება საქართველოში სახელმწიფო ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის გარეშე

1

2

01 ჯგუფიდან

     

ცოცხალი ცხოველები

 

 0101

ცხენი, ვირი, ჯორი და ჯორცხენა

 0102

მსხვილფეხა პირუტყვი

 

 0103

ღორი

 

 0104

ცხვარი და თხა

 

 0105

შინაური ფრინველი, ანუ Gallus domesticus (შინაური ქათამი) სახეობის ფრინველები, იხვი, ბატი, ინდაური, ციცარი

 

 0106

 

სხვა ცხოველები

 

02 ჯგუფიდან

ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები

 0201

ხორცი მსხვილფეხა პირუტყვის, ახალი ან შეყინული

 0202

ხორცი მსხვილფეხა პირუტყვის, გაყინული

 0203

ხორცი ღორის ახალი, შეყინული ან გაყინული

 0204

ხორცი ცხვრის ან თხის, ახალი, შეყინული ან გაყინული

 0205

ხორცი ცხენის, ვირის, ჯორის ან ჯორცხენის, ახალი, შეყინული და გაყინული

 0206

კვების სუბპროდუქტები მსხვილფეხა პირუტყვის, ღორის, ცხვრის, თხის, ცხენის, ვირის, ჯორის ან ჯორცხენის, ახალი, შეყინული ან გაყინული

 0207

ხორცი და კვების სუბპროდუქტები 0105 სასაქონლო პოზიციაში მითითებული შინაური ფრინველის, ახალი, შეყინული ან გაყინული

 

 0208

სხვა ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, ახალი, შეყინული ან გაყინული

 0209 00

ღორის ქონი, მჭლე ხორცისაგან გამოცალკევებული და შინაური ფრინველის ქონი, გადაუდნობელი ან რაიმე სხვა ხერხით ამოუღებელი, ახალი, შეყინული, გაყინული, დამარილებული, მარილწყალში, გამომშრალი ან შებოლილი

 0210

ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, დამარილებული, მარილწყალში, გამომშრალი ან შებოლილი, საკვები ფქვილი ხორცის ან ხორცის სუბპროდუქტებისაგან

03 ჯგუფიდან

 

თევზი და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები

 0301

ცოცხალი თევზი

 0302

თევზი, ახალი ან შეყინული, 0304 სასაქონლო პოზიციის თევზის ფილეს და თევზის სხვა ხორცის გამოკლებით

 0303

თევზი გაყინული, 0304 სასაქონლო პოზიციის თევზის ფილესა და თევზის ხორცის გამოკლებით

 0304

თევზის ფილე და თევზის სხვა ხორცი (ფარშის ჩათვლით), ახალი, შეყინული ან გაყინული

 0305

თევზი ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში: თევზი ცივად ან ცხლად შებოლილი, თევზის ფქვილი წმინდად ან უხეშად ნაფქვავი, გრანულები, საკვებად ვარგისი

 0306

კიბოსნაირნი, გამოშიგნული ან გამოუშიგნავი, ცოცხალი, ახალი, შეყინული, გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში; კიბოსნაირნი გამოუშიგნავი, ორთქლზე ან მდუღარე წყალში მოხარშული, შეყინული ან გაუყინავი, გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში; თევზის ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები კიბოსნაირებისაგან, საკვებში გამოსაყენებლად ვარგისი

 0307

მოლუსკები, გამოშიგნული ან გამოუშიგნავი, ცოცხალი, ახალი, შეყინული, გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში; წყლის სხვა უხერხემლოები, განსხვავებული კიბოსნაირებისა და მოლუსკებისაგან, ცოცხალი, ახალი, შეყინული, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში; ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან, საკვებში გამოსაყენებლად ვარგისი

04 ჯგუფიდან

რძის პროდუქცია; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი

 0401

რძე და ნაღები, შეუსქელებელი და შაქრის ან სხვა დამატკბობელი

ნივთიერებების დამატების გარეშე

 0402

რძე და ნაღები, შესქელებული ან შაქრის ან სხვა დამატკბობელი

ნივთიერებების დამატებით

 0403

დო, აჭრილი რძე და ნაღები, იოგურტი, კეფირი და სხვა ფერმენტირებული, ან შედედებული რძე და ნაღები, შესქელებული ან შეუსქელებელი, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე, საგემოვნო-არომატული დანამატებით, ხილის, კაკლის ან კაკაოს დამატებით, ან მათ გარეშე

 0404

რძის შრატი, შესქელებული ან შეუსქელებელი, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე; პროდუქტები რძის ნატურალური კომპონენტებისაგან, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე, სხვა ადგილას დაუსახელებელი

 0405

ნაღების კარაქი და რძის სხვა ცხიმები; რძის პასტები

 0406

 

ყველი და ხაჭო

 0407 00

ფრინველის კვერცხი, ნაჭუჭით, ახალი, დაკონსერვებული ან მოხარშული

 0408

ფრინველის კვერცხი, უნაჭუჭოდ და კვერცხის გულები, ახალი, გამხმარი, ორთქლზე ან მდუღარე წყალში მოხარშული, ფორმირებული, გაყინული ან სხვა სახით დაკონსერვებული, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე

0409 00 000 00

ნატურალური თაფლი

0410 00 000 00

 

ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი

05 ჯგუფიდან

ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი

 0502

ღორის ან ტახის ჯაგარი; მაჩვის ან სხვა თმა, საჯაგრისე ნაწარმის წარმოებისათვის გამოსაყენებელი; მათი ნარჩენები

0503 00 000 00

ძუა და მისი ნარჩენები, მათ შორის, ქვესადებიანი ტილოს სახით ან მის გარეშე

0504 00 000 00

ცხოველების (თევზების გარდა) ნაწლავები, ბუშტები და კუჭები, მთლიანი ან ნაჭრებად, ახალი, შეყინული, გაყინული, დამარილებული, მარილწყალში, გამხმარი ან შებოლილი

 0505

ტყავები და ფრინველის სხვა ნაწილები ნაკრტენით ან ბუმბულით; ნაკრტენი და ნაკრტენის ნაწილები (მოჭრილი ან მოუჭრელი კიდეებით) და ბუმბული, გაწმენდილი, დეზინფიცირებული ან შესანახად დამუშავებული, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე; ნაკრტენის და მისი ნაწილების ფხვნილი და ნარჩენები

 0506

ძვლები და რქის ღერო დაუმუშავებელი, ცხიმგამოცლილი, პირველადი დამუშავებით (ფორმის მიუცემლად), დამუშავებული მჟავათი ან დეჟელატინიზებული; ამ პროდუქტების ფხვნილი და ნარჩენები

 0507

 

 

სპილოს ძვალი, კუს ჯავშანი, ვეშაპის ან ზღვის სხვა ძუძუმწოვრების ულვაში, რქები, ირმის რქები, ჩლიქები, ფრჩხილები, ბრჭყალები, ნისკარტები დაუმუშავებელი ან პირველადი დამუშავებით (ფორმის მიუცემლად); ამ პროდუქტების ფხვნილი და ნარჩენები

0508 00 000 00

მარჯანი და ანალოგიური მასალები, დაუმუშავებელი ან პირველადი დამუშავების; მოლუსკების, კიბოსნაირების ან ნემსკანიანების ნიჟარები და ჯავშნები, მელანთევზების ჩონჩხის ფირფიტები, დაუმუშავებელი ან პირველადი დამუშავებით, ფორმის მიუცემლად; ამ პროდუქტების ფხვნილები და ნარჩენები

0510 00 000 00

ამბრა რუხი, თახვის ყაირი, ცივეტა და მუშკი; ცოფის ბუზი, ნაღველი, მათ შორის, გამხმარი; ცხოველური წარმოშობის ჯირკვლები და სხვა პროდუქტები, რომლებიც გამოიყენებიან ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოებაში, ახალი, შეყინული, გაყინული ან სხვა წესით დამუშავებული ხანმოკლე შენახვისათვის

 

 0511

ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი; დავარდნილი ცხოველები 01 ან 03 ჯგუფიდან, საკვებად უვარგისი

10 ჯგუფიდან

პურეული მარცვლოვნები

 1001

ხორბალი და მესლინი (საფურაჟე)

1002 00 000 00

ჭვავი (საფურაჟე)

 1003 00

ქერი (საფურაჟე)

1004 00 000 00

შვრია (საფურაჟე)

 1005

სიმინდი (საფურაჟე)

 1006

ბრინჯი (საფურაჟე)

 1007 00

სორგო მარცვლოვანი (საფურაჟე)

 1008

წიწიბურა, ფეტვი და თესლი ჩიტიფესვასი; სხვა მარცვლეული (საფურაჟე)

12 ჯგუფიდან

ზეთოვანი მცენარეების თესლი და ნაყოფი; სხვა თესლი, ნაყოფი და მარცვალი; სამკურნალო მცენარეები და მცენარეები ტექნიკური მიზნებისათვის; ჩალა და ფურაჟი

1213 00 000 00

ჩალა და ბზე მარცვლეულისა, დაუმუშავებელი, დაქუცმაცებული ან დაუქუცმაცებელი, გალეწილი ან გაულეწავი, დაპრესილი ან გრანულების ფორმით

 1214

 

 

 

თალგამურა, ჭარხალი საფოთლე (მანგოლდი), პირუტყვის საკვები ძირნაყოფები, თივა, იონჯა, სამყურა, ესპარცეტი, პირუტყვის საკვები კომბოსტო, ხანჭკოლა, ცერცველა და ანალოგიური საკვები პროდუქტები, გრანულირებული ან არაგრანულირებული

15 ჯგუფიდან

ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი დაშლის პროდუქტები; მზა საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები

 1501 00

ცხიმი ღორისა (ლიარდის - გადამდნარი მუცლის ქონის ჩათვლით) და ცხიმი შინაური ფრინველის, გარდა 0209 ან 1503 სასაქონლო პოზიციის ცხიმისა

 1502 00

ცხიმი მსხვილფეხა პირუტყვის, ცხვრის ან თხის, გარდა 1503 სასაქონლო პოზიციის ცხიმისა

 1503 00

ლიარდ-სტეარინი, ლიარდ-ოილი, ოლეოსტეარინი, ოლეო-ოილი (ოლეო-მარგარინი) და ცხოველური ცხიმი (ტექნიკური მარგარინი), არაემულგირებული ან შეურეველი ან დაუმზადებლი რაიმე სხვა ხერხით

 1504

ცხიმები, ქონები და მათი ფრაქციები თევზის ან ზღვის ძუძუმწოვრებისაგან, არარაფინირებული ან რაფინირებული, მაგრამ მათი ქიმიური შემადგენლობის შეუცვლელად

 1505

ცხიმი მატყლისა და მისგან მიღებული ცხიმოვანი ნივთიერებები (ლანოლინის ჩათვლით)

1506 00 000 00

სხვა ცხოველური ცხიმები და ქონები და მათი ფრაქციები, არარაფინირებული ან რაფინირებული, ოღონდ მათი ქიმიური შემადგენლობის შეუცვლელად

 1516 10

ცხიმები და ზეთები ცხოველური და მათი ფრაქციები

 1517 10

მარგარინი (გარდა მცენარეულისა), თხევადი მარგარინის გამოკლებით

 1518 00

ცხიმები და ზეთები ცხოველური და მათი ფრაქციები, მოხარშული, დაჟანგული, დეჰიდრატირებული, სულფირირებული, ჰაერის შებერვით დაჟანგული, ვაკუუმში ან ინერტულ გაზში გახურებით პოლიმერიზებული ან სხვა საშუალებით ქიმიურად მოდიფიცირებული, გარდა 1516 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტებისა; საკვებში გამოსაყენებლად უვარგისი ნარევები ან მზა პროდუქტები ცხოველური ან მცენარეული ცხიმებისა და ზეთებისაგან, ან მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი სხვადასხვა ცხოველური ცხიმებისა და ზეთების ფრაქციებისაგან

 

 1521

ცვილები (ტრიგლიცერიდების გარდა), ცვილი ფუტკრისა და სხვა მწერებისა და სპერმაცეტი, შეღებილი ან შეუღებავი, რაფინირებული ან არარაფინირებული

 

 1522 00

დეგრა; ნარჩენები, მიღებული ცხოველური წარმოშობის ცხიმოვანი ნივთიერებების ან ცვილების დამუშავების შემდეგ

16 ჯგუფიდან

მზა პროდუქტები ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან ზღვის სხვა უხერხემლოებისაგან

 1601 00

ძეხვი და ანალოგიური პროდუქტები ხორცის, ხორცის სუბპროდუქტების ან სისხლისაგან; კვების მზა პროდუქტები, დამზადებული მათ საფუძველზე

 1602

მზა ან დაკონსერვებული პროდუქტები ხორცის, ხორცის სუბპროდუქტების ან სისხლისაგან, სხვა

 1603 00

ექსტრაქტები და წვენები ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირებისაგან, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან

 1604

თევზი მზა ან დაკონსერვებული; ხიზილალა ზუთხისნაირებისა (შავი ხიზილალა) და ხიზალალის შემცვლელები, დამზადებული სხვა თევზის ქვირითის მარცვლებისაგან

 1605

 

მზა ან დაკონსერვებული კიბოსნაირნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები

 

21 ჯგუფიდან

 

კვების სხვადასხვა პროდუქტები

 2104 10

 

მზა წვნიანები და ბულიონები და ნამზადები მათ მოსამზადებლად

 2105 00

ნაყინი და საკვები ყინულის სხვა სახეობები, კაკაოს შემცველობით ან მის გარეშე

 

2106 90 100 00

მდნარი ყველი

23 ჯგუფიდან

კვების მრეწველობის ნაშთები და ნარჩენები; მზა საკვები ცხოველებისათვის

 2301

ფქვილი წმინდად და უხეშად დაფქული და გრანულები ხორცის ან ხორცის სუპროდუქტებისაგან, თევზის ან კიბოსნაირებისგან, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისგან, საკვებში გამოსაყენებლად უვარგისი; ხოხოზიკები

 2302

ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები, მიღებული პურეული მარცვლოვნების ან პარკოსანი კულტურების მარცვლის დაფქვის, გაცრის ან სხვა მეთოდით დამუშავების შედგად, არაგრანულირებული ან გრანულირებული

 2303

 

 

 

ნარჩენები სახამებლის წარმოებისა და ანალოგიური ნარჩენები, ჭარხლის ნაწნეხი, ბაგასა (შაქრის ლერწმის ნაწნეხი) და შაქრის წარმოების სხვა ნარჩენები, ბუყი და ლუდის ხარშვის ან სპირტის (არყის) გამოხდის სხვა ნარჩენები, არაგრანულირებული ან გრანულირებული

2305 00 000 00

 

კოპტონი და სხვა მყარი ნარჩენები, მიღებული მიწის თხილის (არაქისის) ზეთის ექსტრაგირებისას, დაფქული ან დაუფქველი, არაგრანულირებული ან გრანულირებული

 2306

კოპტონი და სხვა მყარი ნარჩენები, მიღებული მცენარეული ცხიმების ან ზეთების ექსტრაგირებისას, 2304 ან 2305 სასაქონლო პოზციების ნარჩენების გარდა, დაფქული ან დაუფქველი, არაგრანულირებული ან გრანულირებული

 2308

მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები და მცენარეული ნარჩენები, მცენარეული ნაშთები და თანაპროდუქტები, არაგრანულირებული ან გრანულირებული, ცხოველთა საკვებად გამოსაყენებელი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი

 2309

 

პროდუქტები, ცხოველების საკვებად გამოსაყენებელი

30 ჯგუფიდან

ფარმაცევტული პროდუქცია

 3002

სისხლი ცხოველებისა, მომზადებული თერაპიული, პროფილაქტიკური ან დიაგნოსტიკური მიზნებით გამოსაყენებლად; იმუნური შრატები (ანტიშრატები) და სისხლის სხვა ფრაქციები და მოდიფიცირებული იმუნოლოგიური პროდუქტები, მათ შორის მიღებული ბიოტექნოლოგიური გზით; ვაქცინები, ტოქსინები, მიკროორგანიზმების კულტურები (საფუარების გარდა) და ანალოგიური პროდუქტები (3002 10 950, 3002 20 000 და 3002 90 100 ქვესუბპოზიციის საქონლის გარდა)

41 ჯგუფიდან

 

 

დაუმუშავებელი ტყავები და ტყავეულის ნედლეული (გარდა ნატურალური ბეწვისა) და ტყავი

 4101

დაუმუშავებელი ტყავები და ტყავი მსხვილფეხა პირუტვისა ან ცხენების ოჯახის ცხოველებისა (ახალგატყავებული ან მარილიანი, გამომშრალი, ნაცრიანი, პიკელებული ან სხვა მეთოდით დაკონსერვებული, მაგრამ დაუთრიმლავი, პერგამენტის სახით გამოუყვანელი ან შემდგომი დამუშავების გარეშე) ბეწვის საფარით ან ბეწვის საფარის გარეშე, სპილოკი ან არასპილოკი

 4102

დაუმუშავებელი ტყავები და ტყავი ცხვრისა ან ბატკნისა (ახალგატყავებული ან დამარილებული, გამომშრალი, ნაცრიანი, პიკელებული ან სხვა წესით დაკონსერვებული, მაგრამ დაუთრიმლავი, პერგამენტის სახით გამოუყვანელი ან შემდგომი დამუშავების გარეშე) ბეწვის საფარით ან მის გარეშე, სპილოკი ან არასპილოკი, გარდა მოცემული ჯგუფის 1 შენიშვნით გამორიცხულებისა

 4103

 

სხვა დაუმუშავებელი ტყავები და ტყავის ნედლეული (ახალგატყავებული ან დამარილებული, გამომშრალი, ნაცრიანი, ან სხვა წესით დაკონსერვებული, მაგრამ დაუთრიმლავი, პერგამენტის სახით გამოუყვანელი ან შემდგომი დამუშავების გარეშე), ბეწვის საფარით ან მის გარეშე, სპილოკი ან არასპილოკი, გარდა მოცემული ჯგუფის 1 შენიშვნით გამორიცხულებისა

 

43 ჯგუფიდან

 

ნატურალური და ხელოვნური ბეწვი; მათი ნაწარმი

 4301

 

 

ნედლეული ბეწვეულისა (თავების, კუდების, თათებისა და ბეწვეულის ნაწარმის დასამზადებლად გამოსადეგი სხვა ნაწილებისა და ჩამონაჭრების ჩათვლით), გარდა 4101, 4102 და 4103 სასაქონლო პოზიციების ტყავეულის ნედლეულისა და ტყავებისა

 

51 ჯგუფიდან

მატყლი, ცხოველების წმინდა და უხეში ბეწვი; ნართი ცხენის ძუისაგან და ქსოვილი

 5101

მატყლი, კარდ- ან სავარცხნდაუჩეჩავი დამუშავების გარეშე

 5102

 

ბეწვი ცხოველებისა, წმინდა ან უხეში, კარდ- ან სავარცხნდაუჩეჩავი დამუშავების გარეშე

95 ჯგუფიდან

სათამაშოები, თამაშობანი და სპორტული ინვენტარი; მათი ნაწილები და საკუთნოები

9508 10 000 00

 

მოძრავი ცირკები და მოძრავი სამხეცეები.

 

 

 

დანართი №2

 

სახელმწიფო ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის ჩატარების

 

აქტი № 000000

 

Text Box:

 საქონლის დასახელება –––––––––––––––––––––––––– სეს ესნ კოდი

 

 

 წონა ---------- საბაჟო რეჟიმი ------------ ვეტერინარული სერტიფიკატი №---------------------

 

 ნებართვა №–––––––––

 

 სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული ლუქის № -------------------

 

დოკუმენტური შემოწმება

 

1. ვეტერინარული სერტიფიკატი აკმაყოფილებს იმპორტის მოთხოვნებს

2. დოკუმენტებში არსებული მონაცემები შეესაბამება ერთმანეთს

3. წარმოდგენილი დოკუმენტები არასრულია

დიახ ––

დიახ ––

დიახ ––

არა ––1

არა ––2

არა ––3

 

იდენტურობის შემოწმება

 

4. საქონელი შეესაბამება ვეტერინარულ სერტიფიკატში აღნიშნული საქონლის დასახელებას

5. ტრანსპორტირების პირობები დაცულია

6. საქონელი შეფუთულია, გააჩნია ეტიკეტი, გამოშვებისა და ვარგისიანობის ვა­დე­ბი

დიახ ––

დიახ––

დიახ ––

არა ––4

არა ––5

არა ––6

 

ფიზიკური შემოწმება

 

7. ჩატარდა საქონლის ფიზიკური, ქიმიური ტესტირება

8. ჩატარდა საქონლის ორგანოლეპტიკური შემოწმება

9. საჭიროა დამატებითი შემოწმების ჩატარება, ნიმუშების აღება და ლაბო­რა­ტო­რი­­ში გაგზავნა

დიახ ––

დიახ ––

დიახ ––

არა ––7

არა ––8

არა ––9

 

გადაწყვეტილებები:

10. საქონელი შეესაბამება იმპორტის მოთხოვნებს, შემოტანა ნებადართულია

11. საქონელი არ შეესაბამება იმპორტის მოთხოვნებს, შემოტანაზე უარი ითქვა

12. ექვემდებარება საკარანტინო ზონაში გადაადგილებას

13. საჭიროა დამატებითი ლაბორატორიული შემოწმება

 

––10

––11

––12

––13

 

 

 

კონტროლი დაიწყო: თარიღი –––– –––––––––––– დრო ––– ––––

 

კონტროლი დასრულდა: თარიღი –––– –––––––––––– დრო ––– ––––

 

 

 უფლებამოსილი პირი -------------------------- ----------------------------------

                                     (სახელი, გვარი) ( პირადნომრიანი ბეჭედი №)

 

 შენიშვნა:

 

 

 

 

 

 

 

 

 დანართი №3

 

 

სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი №

 

 ვეტერინარული კონტროლი ჩატარებულია

 ა) დოკუმენტური შემოწმება ჩატარებულია;

 ბ) იდენტურობის შემოწმება ჩატარებულია;

 გ) ფიზიკური შემოწმება ჩატარებულია.

 

 საბაჟო ორგანოს უფლებამოსილი პირი -------------------------

                                                                             (ხელმოწერა)

 

თარიღი: “----“ ------------- 20-----

 

 

დანართი № 4

 

 

 

სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი №

 

ექვემდებარება შეჩერებას

 

 

უფლებამოსილი პირი: ---------------------

                                                (ხელმოწერა)

 

თარიღი: “----“ ------------- 20-----

 

 

 

 

 

დანართი №5

 

 

სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი №

 

X

საქონლის შემოტანაზე უარი ითქვა - დაბრუნებულია

Rejected – Re-dispatched

 უფლებამოსილი პირი: ----------------------------

                                                       (ხელმოწერა)

 თარიღი: “–––––“ ––––––– 20–––––

 

 

 

 

 

 

 

 დანართი №6

 

საფოსტო გზავნილით ან მგზავრის მიერ ბარგით და/ან ხელბარგით შემოტანილი საქონლის განადგურების

 

ა ქ ტ ი №

 

“-------”-------------------- წ.

 

 

საქონლის დასახელება ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

რაოდენობა (კგ) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

განადგურების ადგილი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

განადგურების მეთოდი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

კომისიის წევრები:

 

 –––––––––––––––––––––––                                 ––––––––––––––––

 (სახელი, გვარი, თანამდებობა)                                     (ხელმოწერა)

 

–––––––––––––––––––––––                              ––––––––––––––––

 (სახელი, გვარი, თანამდებობა)                                        (ხელმოწერა)

 

–––––––––––––––––––––––                              ––––––––––––––––

 (სახელი, გვარი, თანამდებობა)                                        (ხელმოწერა)

 

–––––––––––––––––––––––                              ––––––––––––––––

 (სახელი, გვარი, თანამდებობა)                                        (ხელმოწერა)

 

–––––––––––––––––––––––––––––––                        ––––––––––––––––

 (სახელი, გვარი, თანამდებობა)                                               (ხელმოწერა)

 

საქონლის მფლობელი ––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––

                                                         (სახელი, გვარი)                          (ხელმოწერა)

 

შენიშვნა:

 

დანართი № 7

 

საფოსტო გზავნილით ან მგზავრის მიერ ბარგით და/ან ხელბარგით შემოტანილი საქონლის (რომლის ღირებულება არ აღემატება 500 ლარს) ნუსხა, რომლებზეც არ ვრცელდება ვეტერინარული კონტროლი

 

საქონლის დასახელება

ევროკავშირის ქვეყნებიდან, აშშ, შვეიცარია, ლიხტენშტეინი, ნორვეგია

თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, უკრაინა, რუსეთის ფედერაცია

სხვა ქვეყნები

ხორცისა და რძის პროდუქტები (რომლებიც არ საჭიროებენ ტრანსპორტირების სპეციალურ პირობებს)

10 კგ

5 კგ

0

ჩვილ ბავშვთა რძის ფხვნილზე, ჩვილის საკვებსა და სამედიცინო მიზნისთვის გათვალისწინებულ სპეციალურ საკვებზე

გონივრული რაოდენობის ფარგლებში

გონივრული რაოდენობის ფარგლებში

გონივრული რაოდენობის ფარგლებში

თევზი და თევზის პროდუქტები (თევზი და კიბოსნაირნი, მოლუსკები, წყლის სხვა უხერხემლოები და მათი პროდუქტები, გარდა ხიზილალისა)

10 კგ

5 კგ (თევზჭერის შედეგად მოპოვებული 1 თევზის შემთხვევაში განუსაზღვრელი წონის)

5 კგ

წითელი და შავი ხიზილალა

 

 

 

0,2 კგ

0,2 კგ

0

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტები

10 კგ

5 კგ

2 კგ

ცხოველური წარმოშობის ცხოველთა საკვები

5 კგ

5 კგ

0.

შენიშვნა: ვეტერინარული კონტროლი არ ვრცელდება საქონელზე, რომელიც შემოიტანება (მათ შორის , საფოსტო გზავნილით) ნიმუშის სახით ან/და საგამოფენო მიზნებისათვის მცირე რაოდენობით და არ არის განკუთვნილი ადამიანის მოხმარებისათვის.

 

 

 

26. 20/09/2019 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 463 - ვებგვერდი, 24/09/2019 25. 16/08/2019 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 388 - ვებგვერდი, 20/08/2019 24. 24/04/2019 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 203 - ვებგვერდი, 30/04/2019 23. 25/03/2019 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 147 - ვებგვერდი, 27/03/2019 22. 28/12/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 661 - ვებგვერდი, 31/12/2018 21. 13/12/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 589 - ვებგვერდი, 18/12/2018 20. 16/11/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 552 - ვებგვერდი, 22/11/2018 19. 07/09/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 456 - ვებგვერდი, 11/09/2018 18. 24/08/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 436 - ვებგვერდი, 30/08/2018 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 17. 28/05/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 252 - ვებგვერდი, 30/05/2018 16. 27/03/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 147 - ვებგვერდი, 29/03/2018 15. 02/02/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 50 - ვებგვერდი, 06/02/2018 14. 21/07/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 354 - ვებგვერდი, 24/07/2017 13. 02/02/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 54 - ვებგვერდი, 06/02/2017 12. 22/10/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 538 - ვებგვერდი, 27/10/2015 11. 06/07/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 317 - ვებგვერდი, 07/07/2015 10. 09/12/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 670 - ვებგვერდი, 10/12/2014 9. 14/07/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 446 - ვებგვერდი, 16/07/2014 8. 21/10/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 265 - ვებგვერდი, 22/10/2013 7. 18/09/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 240 - ვებგვერდი, 18/09/2013 6. 22/05/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 126 - ვებგვერდი, 22/05/2013 5. 18/07/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 267 - ვებგვერდი, 20/07/2012 4. 07/03/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 85 - ვებგვერდი, 12/03/2012 3. 04/08/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 308 - ვებგვერდი, 110809023, 09/08/2011 2. 01/03/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 103 - ვებგვერდი, 110304021, 07/03/2011 1. 15/02/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 81 - ვებგვერდი, 210211, 21/02/2011