ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ფორმებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

  • Word
ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ფორმებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 427
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 31/12/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110111, 11/01/2011
სარეგისტრაციო კოდი 340170000.10.003.016168
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
427
31/12/2010
ვებგვერდი, 110111, 11/01/2011
340170000.10.003.016168
ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ფორმებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (11/01/2011 - 21/01/2011)

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 427

2010 წლის 31 დეკემბერი

. თბილისი

ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ფორმებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

 მუხლი 1. „სასოფლო-სამეურნეო კარანტინის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად დამტკიცდეს:

 1. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაცემის წესი (1 დანართი).

 2. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის თანდართული ფორმები (2 და 3 დანართები).

 3. ფიტოსანიტარიული პროცედურების ჩატარების აქტი ( 4 დანართი).

  მუხლი 2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ამ დადგენილებით დამტკიცებული ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაცემის წესის” ძალაში შესვლასთან დაკავშირებით უზრუნველყოს შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო ვაჭრობაში მონაწილე ქვეყნების მცენარეთა დაცვის ეროვნული ორგანიზაციების ინფორმირება ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის მოდელებისა და უფლებამოსილი გამცემი ორგანოების შესახებ.

 მუხლი 3. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:

 1. „ფიტოსანიტარიული სერიფიკატის და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერიფიკატის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2009 წლის 25 სექტემბრის 2-201 ბრძანება.

 2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის მიერ გასაცემი ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ფორმებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2006 წლის 6 ივლისის 2-117 ბრძანება.

 მუხლი 4. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური

 დანართი 1

ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაცემის წესი

თავი I

ზოგადი დებულებები

    მუხლი 1

ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაცემის წესი (შემდგომში – წესი) განსაზღვრავს ფიტოსანიტარიულ პროცედურებს, რომლებიც დაკავშირებულია ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაცემასთან.

    მუხლი 2

ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) ანალიზი – მავნე ორგანიზმების გამოვლენის ან მათი იდენტიფიკაციის მიზნით ჩატარებული არავიზუალური გამოკვლევა;

 ბ) გამცემი ორგანო – საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სურსათის ეროვნული სააგენტო და საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შემოსავლების სამსახური;

გ) დამატებითი დეკლარაცია – ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატში ჩასართავი, იმპორტიორი ქვეყნის მიერ მოთხოვნილი სპეციფიკური დამატებითი ინფორმაცია ტვირთის მდგომარეობის შესახებ რეგულირებად მავნე ორგანიზმებთან მიმართებით;

დ) დამუშავება – პროცედურები მავნე ორგანიზმის განადგურების, ინაქტივაციის, მოშორების, სტერილიზაციის ან დევიტალიზაციის მიზნით;

ე) დასნებოვნება – საქონელში ცოცხალი ორგანიზმის არსებობა, რომელიც წარმოადგენს მცენარის ან მცენარეული პროდუქტის მავნე ორგანიზმს. დასნებოვნება მოიცავს ინფიცირებას;

ვ) დევიტალიზაციაპროცედურა, რომლის შემდეგაც მცენარე და მცენარეული პროდუქტები კარგავენ გაღივების, ზრდა-განვითარებისა და რეპროდუქციის უნარს;

ზ) ვიზუალური შემოწმება – მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების ან სხვა რეგულირებადი ობიექტების ფიზიკური შემოწმება მავნე ორგანიზმების ან კონტამინაციის გამოვლენის მიზნით შეუიარაღებელი თვალის, ლუპის, ბინოკულარის ან მიკროსკოპის საშუალებით, ანალიზისა და გადამუშავების გარეშე;

თ) თავისუფალი ზონა – ზონა, რომელშიც მოცემული მავნე ორგანიზმის არარსებობა მეცნიერულად დასაბუთებულია და საჭიროების შემთხვევაში ამ მდგომარეობის შენარჩუნება უზრუნველყოფილია;

ი) ინსპექტირება – მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების ან ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული სხვა მასალების ვიზუალური შემოწმება მავნე ორგანიზმების არსებობის გამოვლენის ან/და ფიტოსანიტარიულ ზომებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით;

კ) ინტროდუქციამავნე ორგანიზმის შემოჭრა, რომელსაც თან ახლავს მისი აკლიმატიზაცია;

ლ) კონტამინაციასაქონელში, დასაწყობების ადგილში, სატრანსპორტო საშუალებაში ან კონტეინერში მავნე ორგანიზმის ან სხვა რეგულირებადი ობიექტის არსებობა, რაც არ წარმოადგენს დასნებოვნებას;

მ) მავნე ორგანიზმი – მცენარეების ან მცენარეული პროდუქტებისათვის მავნე მცენარის, ცხოველის ან პათოგენური აგენტის ნებისმიერი სახეობა, სახესხვაობა ან ბიოტიპი;

ნ) მცენარეები – ცოცხალი მცენარეები და მათი ნაწილები, თესლებისა და გენეტიკური მასალების ჩათვლით;

ო) მცენარეული პროდუქტები – მცენარეული წარმოშობის ნედლეული (მარცვლოვნების ჩათვლით) და გადამუშავებული პროდუქტები, რომლებიც თავიანთი ბუნებიდან ან გადამუშავების ტექნოლოგიიდან გამომდინარე, ქმნიან მავნე ორგანიზმების ინტროდუქციისა და გავრცელების რისკს;

პ) რეგულირებადი ობიექტი – ნებისმიერი მცენარე, მცენარეული პროდუქტი, დასაწყობების ადგილი, შეფუთვა, სატრანსპორტო საშუალება, კონტეინერი, ნიადაგი და სხვა ორგანიზმი, ობიექტი ან მასალა, სადაც შესაძლებელია მავნე ორგანიზმის არსებობა, ან რომელიც ხელს უწყობს მის გავრცელებას, რომელთა მიმართ აუცილებელია, გატარდეს ფიტოსანიტარიული ზომები, განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როდესაც საქმე ეხება საერთაშორისო გადაზიდვებს;

) რეგულირებადი მავნე ორგანიზმი – საკარანტინო მავნე ორგანიზმი ან რეგულირებადი არასაკარანტინო მავნე ორგანიზმი ;

რ) რეგულირებადი არასაკარანტინო მავნე ორგანიზმი – არასაკარანტინო მავნე ორგანიზმი , რომლის არსებობა სარგავ და სათესლე მასალაში იძლევა ეკონომიკურად არასასურველ ეფექტს ამ მცენარეების გამიზნული გამოყენების შემთხვევაში, რის გამოც ისინი რეგულირდება ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე იმპორტის განხორციელებისას;

ს) რეექსპორტისათვის განკუთვნილი ტვირთი – შემდგომი ექსპორტის მიზნით ქვეყანაში იმპორტირებული ტვირთი. შესაძლებელია ტვირთის შენახვა, დანაწევრება, სხვა ტვირთებთან შერევა ან შეფუთვის შეცვლა იმ პირობით, რომ მათ არ განუცდიათ მავნე ორგანიზმებისაგან დასნებოვნება ან კონტამინაცია;

ტ) საქონელი – მცენარეთა, მცენარეული პროდუქტის ან სხვა მასალების სახეობა, რომელიც გადაადგილდება სავაჭრო ან სხვა მიზნებისათვის;

უ) საკარანტინო ზონა – ზონა, რომელშიც არსებობს საკარანტინო მავნე ორგანიზმი და მიმდინარეობს ბრძოლა მის წინააღმდეგ;

ფ) ტვირთი – მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების ან/და სხვა მასალების გარკვეული რაოდენობა, რომელიც გადაადგილდება ერთი ქვეყნიდან მეორეში და რომელზეც გაცემულია ერთი ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი, მოთხოვნის შესაბამისად (ტვირთი შესაძლებელია შედგებოდეს ერთი ან მეტი სახეობის საქონლის ან სასაქონლო პარტიისაგან);

ქ) ტრანზიტული ტვირთი – ტვირთი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ქვეყანაში იმპორტისათვის, არამედ გადაადგილდება მისი გავლით სხვა ქვეყანაში გახსნის, დანაწევრების, სხვა ტვირთებთან შერევისა და შეფუთვის შეცვლის გარეშე, რომელთაც არ განუცდიათ მავნე ორგანიზმებისაგან დასნებოვნება ან კონტამინაცია;

ღ) უფლებამოსილი პირი – შემოსავლების სამსახურის ან ეროვნული სააგენტოს შესაბამისი განათლებისა და კვალიფიკაციის მქონე პირი, რომელიც უფლებამოსილია, გასცეს საერთაშორისო ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი;

ყ) ფიტოსანიტარიული პროცედურა – ფიტოსანიტარიული ზომების გამოყენების მეთოდი, რომელიც მოიცავს რეგულირებადი მავნე ორგანიზმის მიმართ ინსპექტირების, ანალიზის, ზედამხედველობის ან დამუშავების ჩატარებას;

შ) ფიტოსანიტარიული რეგულაციები – წესი, რომლის დანიშნულებაა საკარანტინო მავნე ორგანიზმის ინტროდუქციის ან/და გავრცელების აღკვეთა, ან რეგულირებადი არასაკარანტინო მავნე ორგანიზმის მიერ გამოწვეული ეკონომიური ზარალის შემცირება, ფიტოსანიტარიული სერტიფიცირების პროცედურების ჩათვლით;

ჩ) ფიტოსანიტარიული სერტიფიცირება – ფიტოსანიტარიული პროცედურების გამოყენება, რაც განაპირობებს ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაცემას;

ც) ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი – საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს ან საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ გაცემული, რეგულირებადი ობიექტის ფიტოსანიტარიული მდგომარეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც მომზადებულია მცენარეთა დაცვის საერთაშორისო კონვენციით (FAO, 1997) დამტკიცებული ფორმის შესაბამისად;

ძ) ფიტოსანიტარიული ზომა – შესაბამისი კანონმდებლობა, პროცედურა, რომელიც მიზნად ისახავს საკარანტინო მავნე ორგანიზმის ინტროდუქციის ან/და გავრცელების აღკვეთას, ან რეგულირებადი არასაკარანტინო მავნე ორგანიზმებისაგან გამოწვეული ეკონომიკური ზარალის შემცირებას;

წ) შეტანა – ტვირთის გადაადგილება ზონაში შეტანის პუნქტის გავლით;

ჭ) შეტანის პუნქტი – აეროპორტი, საზღვაო პორტი ან სახმელეთო პუნქტი ქვეყნის საზღვარზე, რომელიც განკუთვნილია ტვირთების იმპორტის ან/და მგზავრების შემოსვლისათვის;

ხ) წარმოშობის ქვეყანა (მცენარეებისგან შემდგარი ტვირთის შემთხვევაში) – ქვეყანა, სადაც მცენარეები იქნა მოყვანილი;

ჯ) წარმოშობის ქვეყანა (მცენარეული წარმოშობის პროდუქტებისაგან შემდგარი ტვირთის შემთხვევაში) – ქვეყანა, სადაც მოყვანილ იქნა მცენარეები, რომელთაგანაც მიღებულია მოცემული მცენარეული პროდუქტები;

ჰ) წარმოშობის ქვეყანა (რეგულირებადი ობიექტები, გარდა მცენარეებისა და მცენარეული წარმოშობის პროდუქტებისა) – ქვეყანა, სადაც მოცემულ რეგულირებად ობიექტებს, შესაძლოა, პირველად შექმნოდა მავნე ორგანიზმებისაგან დასნებოვნების საფრთხე;

) წარმოების ადგილი – ნებისმიერი მიწის ნაკვეთი ან ნაკვეთების ერთიანობა, რომელიც გამოიყენება, როგორც ერთი საწარმო ან სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ერთეული. იგი შეიძლება მოიცავდეს, ასევე ნაკვეთებს, რომლებიც იმართება ცალკე, ფიტოსანიტარიული დანიშნულებით.

თავი II

სერტიფიკატის გაცემის წესი

    მუხლი 3

1. ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატს/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატს გასცემს:

 ა) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სურსათის ეროვნული სააგენტო (შემდგომში – ეროვნული სააგენტო); ან

 ბ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრულ კონტროლის ზონებში – საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შემოსავლების სამსახური (შემდგომში – შემოსავლების სამსახური).

 2. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი გაიცემა ფიტოსანიტარიული პროცედურების განხორციელების საფუძველზე.

  3. ფიტოსანიტარიული პროცედურები მოიცავს:

ა) საქონლის თანმხლები დოკუმენტების შემოწმებას;

ბ) ინფორმაციის მოძიებას საქონლის წარმოების ადგილზე ადრე ჩატარებული შემოწმებების შესახებ;

გ) საქონლის ვიზუალურ შემოწმებას;

დ) ეჭვის შემთხვევაში ნიმუშების აღებას ანალიზისათვის (სერტიფიკატი გაიცემა ანალიზის უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში).

 4. უფლებამოსილი პირის მიერ ფიტოსანიტარიული პროცედურები ტარდება ტვირთის მდებარეობის ადგილზე.

 5. თუ ტვირთი არ პასუხობს იმპორტიორი ქვეყნის ფიტოსანიტარიულ მოთხოვნებს, ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი არ გაიცემა, რის თაობაზეც უფლებამოსილი პირი ატყობინებს განმცხადებელს.

 6. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი არ გაიცემა, თუ განმცხადებელს სურსათთან დაკავშირებულ საქმიანობაში კრიტიკული შეუსაბამობის გამო შეჩერებული აქვს საწარმოო პროცესი.

 7. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაცემამდე ჩატარებული ყველა ფიტოსანიტარიულ პროცედურაზე უფლებამოსილი პირის მიერ დგება აქტი ფიტოსანიტარიული პროცედურების შესახებ (დანართი 4) ორ ეგზემპლარად, რომლის პირველი ეგზემპლარი გადაეცემა განმცხადებელს, ხოლო მეორე ინახება გამცემ ორგანოში.

 8. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი გაიცემა იმ გამცემი ორგანოს იმ უფლებამოსილი პირის მიერ, რომელმაც ჩაატარა ფიტოსანიტარიული პროცედურები.

    მუხლი 4

1. რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი გაიცემა, თუ:

 ა) ტვირთი იმპორტირებულია ქვეყანაში და შემდგომ ხორციელდება მისი ექსპორტი სხვა ქვეყანაში;

 ბ) უფლებამოსილი პირი დარწმუნებულია, რომ იმპორტიორი ქვეყნის ფიტოსანიტარიული რეგულაციები დაცულია;

  გ) ტვირთი დასაწყობდა, დანაწევრდა, მოხდა სხვა ტვირთებთან შერევა ან შეფუთვის შეცვლა იმ პირობით, რომ მათ არ განუცდიათ მავნე ორგანიზმებისაგან დასნებოვნება ან კონტამინაცია.

  2. რეექსპორტის შემთხვევაში ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის დედანი ან მისი დამოწმებული ასლი მიჰყვება ტვირთს.

 3. თუ იმპორტირებული ტვირთი იმყოფებოდა მავნე ორგანიზმებისაგან დასნებოვნების ან კონტამინაციის საშიშროების ქვეშ, ან შეცვლილ იქნა პირვანდელი მდგომარეობა ან მთლიანობა, ასეთ ტვირთზე ქვეყნიდან გატანისას გაიცემა ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი. ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატში მიეთითება წარმოშობის ქვეყანა.

 4. ტრანზიტული ტვირთის შემთხვევაში, თუ არ მოხდა ტვირთის მავნე ორგანიზმებით დასნებოვნება ან კონტამინაცია, მაშინ ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი ან რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი არ გაიცემა. თუ მოხდა ტვირთის მავნე ორგანიზმებით დასნებოვნება ან კონტამინაცია, მაშინ გაიცემა ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი. თუ ტვირთი დანაწევრდა, მოხდა სხვა ტვირთებთან შერევა ან შეფუთვის შეცვლა, მაშინ გაიცემა რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი.

 5. სერტიფიკატის გაცემიდან ტვირთის ქვეყნის ტერიტორიიდან გატანა უნდა მოხდეს 14 კალენდარული დღის ვადაში.

 6. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის მონაცემების გადამოწმების მიზნით, იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნით, შეიძლება ჩატარდეს საქონლის კულტივირების, წარმოების პროცედურებისა და ადგილების შემოწმება.

    მუხლი 5

ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი მტკიცდება შემოსავლების სამსახურის უფროსისა და ეროვნული სააგენტოს უფროსის ბრძანებებით.

    მუხლი 6

1. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი უნდა იყოს დედანი ან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში, გამცემი ორგანოს მიერ დამოწმებული ასლი.

 2. შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ელექტრონული სერტიფიცირება იმ პირობით, რომ:

 ა) გაცემის ფორმა და დაცვის მექანიზმები მისაღებია იმპორტიორი ქვეყნისათვის;

 ბ) წარმოდგენილი ინფორმაცია შეესაბამება მიღებულ მოდელს (მოდელებს);

 გ) ფიტოსანიტარიული სერტიფიცირება ხორციელდება მცენარეთა დაცვის საერთაშორისო კონვენციის ფარგლებში;

 დ) ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გამცემი ორგანოს კომპეტენტურობა დადგენილია.

    მუხლი 7

  1. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის მისაღებად ფიზიკური ან იურიდიული პირი გამცემ ორგანოში ელექტრონულად ან წერილობით წარადგენს განაცხადს, რომელიც უნდა შეიცავდეს:

 ა) იურიდიული პირისათვის – ორგანიზაციის დასახელებას, მისამართსა და ამონაწერს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, ხოლო ფიზიკური პირისათვის – სახელს, გვარს, მისამართს და პირადობის მოწმობის ასლს;

 ბ) ტვირთის მიმღების დასახელებასა და მისამართს;

 გ) დანიშნულების ქვეყნის დასახელებას და შეტანის პუნქტს;

 დ) საქონლის წარმოების დგილის დასახელებას;

 ე) საქონლის დასახელებას, რაოდენობას, მდგომარეობას, საბოლოო გამოყენების დანიშნულებას, ადგილმდებარეობას;

  ვ) შეფუთვის სახეობასა და რაოდენობას;

 ზ) სატრანსპორტო საშუალების (კონტეინერების, სარკინიგზო რონოდების, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების) ნომრებს, თუ ცნობილია;

 თ) ტრანსპორტირების საშუალებას (საზღვაო, საჰაერო, სარკინიგზო, საავტომობილო, საფოსტო, სამგზავრო);

 ი) იმ ქვეყნების დასახელებას, რომელთა გავლითაც უნდა მოხდეს საქონლის ტრანსპორტირება (იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნის შემთხვევაში);

 კ) ინფორმაციას დამუშავების ჩატარების/ჩაუტარებლობისა და გამოყენებული მეთოდის შესახებ.

 2. რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის მისაღებად განაცხადს თან უნდა ახლდეს წარმოშობის ქვეყნის უფლებამოსილი სამსახურების მიერ გაცემული ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი ან მისი დამოწმებული ასლი.

    მუხლი 8

  1. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის შევსება ხდება ეროვნული სააგენტოსა და შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილი პირების მიერ მცენარეთა დაცვის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 2. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი ივსება ერთ-ერთ საერთაშორისო ენაზე (ინგლისური, ფრანგული, ესპანური) ან რუსულ ენაზე და მზადდება მცენარეთა დაცვის საერთაშორისო კონვენციით დამტკიცებული ფორმის შესაბამისად.

 3. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი ივსება ლურჯი ან შავი ბურთულიანი კალმით, ასევე, შესაძლებელია მისი ელექტრონულად შევსება. მასში ყველა ჩანაწერი კეთდება გარკვევით. დაუშვებელია გადახაზვა, გადაფხეკა, გადაშლა და სხვ. მკაცრი აღრიცხვის ფორმების დაზიანების ან მათში არასწორი მონაცემის შეტანის შემთხვევაში ივსება ახალი, ხოლო ძველი გადაიხაზება ჯვარედინად. მკაცრი აღრიცხვის ფორმის შემვსები ადგენს აქტს მკაცრი აღრიცხვის ფორმის გაუქმების მიზეზის მითითებით.

 4. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი ივსება სამ პირად, რომელთაგან ერთი პირი რჩება გამცემ ორგანოს, ორი გადაეცემა ტვირთის მფლობელს (ან ტვირთის მფლობელის ნდობით აღჭურვილ პირს), რომელთაგან ერთი პირი რჩება ტვირთის მფლობელს, მეორე – ტვირთის თანმხლებია.

 5. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის რეგისტრაცია ხორციელდება ჟურნალში ან ელექტრონულად ჟურნალში.

    მუხლი 9

 1. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის დანართის შევსება ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის შესაბამის გრაფაში ჩასაწერი ინფორმაცია აღემატება აღნიშნული გრაფის ზომას.

  2. ნებისმიერ დანართს, რომელიც შეიცავს ფოტოსანიტარიულ ინფორმაციას, უნდა ჰქონდეს ამ ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ნომერი და უნდა იყოს დათარიღებული, ხელმოწერილი და ბეჭდით დამოწმებული ამ ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის მსგავსად.

 3. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის შესაბამის გრაფაში აღნიშნული უნდა იყოს, რომ მასში ჩასაწერი ინფორმაცია წარმოდგენილია დანართში.

 4. დანართი არ უნდა შეიცავდეს იმ სახის ინფორმაციას, რომელიც ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატში/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატში არ იწერება მაშინაც კი, როდესაც მასში არის საკმარისი ადგილი.

    მუხლი 10

გამცემ ორგანოში ინახება (ელექტრონულად ან წერილობითი ფორმით):

ა) ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის მისაღებად წარდგენილი განაცხადი;

ბ) აქტი ფიტოსანიტარიული პროცედურების შესახებ;

გ) ანალიზების შედეგები;

დ) გაცემული ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატები/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატები;

ე) შეუსაბამობების შესახებ საქონლის იმპორტიორი ქვეყნებიდან მიღებული შეტყობინებები.

    მუხლი 11

 1. იმპორტიორი ქვეყნის ფიტოსანიტარიული მოთხოვნების შესრულების მიზნით ეროვნული სააგენტო შემოსავლების სამსახურს რეგულარულად და დროულად აწვდის სათანადო ინფორმაციას:

  ა) იმპორტიორი ქვეყნების სპეციფიკური მოთხოვნების თაობაზე;

 ბ) მავნე ორგანიზმების გავრცელების შესახებ;

 გ) სურსათის წარმოებასთან დაკავშირებული კრიტიკული შეუსაბამობის შემთხვევაში საწარმოო პროცესის შეჩერების შესახებ;

 დ) გაცემული ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატების/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატების შესახებ;

 ე) სხვა საჭირო ინფორმაციას, რაც დაკავშირებულია ტვირთის სერტიფიცირებასთან.

 2. შემოსავლების სამსახური ეროვნულ სააგენტოს ელექტრონულად უგზავნის მონაცემებს გაცემული ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატების/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატებისა და გამოვლენილი დარღვევების შესახებ, ხოლო ინფორმაცია იმ გამოვლენილი დარღვევების შესახებ, რაც საფრთხეს უქმნის მცენარეთა სიჯანსაღეს, ეროვნულ სააგენტოს მიეწოდება დაუყოვნებლივ.

 3. ეროვნული სააგენტო და შემოსავლების სამსახური ყოველმხრივ ხელს უწყობენ ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატების/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატების გაცემის პროცედურების სრულყოფას, ქმნიან და განავითარებენ ელექტრონულ სისტემებს, რაც საშუალებას იძლევა, ერთიან ბაზაში აისახოს საქონლის მიმართ განხორციელებული კონტროლის პროცედურები.

თავი III

ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის შევსების წესი

    მუხლი 12

 1. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი იყოფა გრაფებად, რომლებშიც მიეთითება:

 ა) 1 გრაფაში (ექსპორტიორის დასახელება და მისამართი) მიეთითება ექსპორტიორის დასახელება და მისამართი. აღნიშნული ინფორმაცია ადგენს ტვირთის წარმოშობას მიკვლევადობის” გაიოლებისა და ექსპორტიორი ქვეყნის მცენარეთა დაცვის ორგანიზაციის გადამოწმებისათვის. დასახელება და მისამართი რეალურად უნდა ეკუთვნოდეს ექსპორტიორ ქვეყანას. თუ ექსპორტიორი არის უცხოური მისამართის მქონე საერთაშორისო კომპანია, მაშინ გამოყენებულ უნდა იქნეს მისი ადგილობრივი წარმომადგენლის ან ტვირთის გამგზავნის დასახელება;

 ბ) 2 გრაფაში ( ---) მიეთითება სერტიფიკატის საიდენტიფიკაციო უნიკალური ნომერი, რომელიც დაკავშირებულია იდენტიფიკაციის სისტემასთან, რაც იძლევა მიკვლევადობის” საშუალებას, აიოლებს გადამოწმებასა და აღრიცხვიანობას;

 გ) 3 გრაფაში (ტვირთის მიმღების დასახელება და მისამართი) მიეთითება ტვირთის მიმღების დასახელება და მისამართი, რომელიც უნდა იყოს საკმაოდ დეტალური, რომ იმპორტიორი ქვეყნის მცენარეთა დაცვის ორგანიზაციისათვის შესაძლებელი იყოს ტვირთის მიმღების იდენტურობის დადასტურება. იმპორტიორ ქვეყანას შეუძლია მოითხოვოს, რომ აღნიშნული მისამართი ეკუთვნოდეს იმპორტიორ ქვეყანას;

 დ) 4 გრაფაში მიეთითება სერტიფიკატის გამცემი ორგანოსა და ქვეყნის დასახელება და იმპორტიორი ქვეყნის მცენარეთა დაცვის ეროვნული ორგანიზაციის დასახელება. იმ შემთხვევაში, თუ ტვირთი ტრანზიტით გადაადგილდება იმ ქვეყნის გავლით, რომელსაც გააჩნია განსაკუთრებული სატრანზიტო მოთხოვნები (ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის საჭიროების ჩათვლით), აღნიშნულ გრაფაში იწერება როგორც იმპორტიორი, ისე ტრანზიტული ქვეყნის დასახელება. თუ იმპორტირებული ტვირთი რეექსპორტით გადის სხვა ქვეყანაში, მიეთითება ორივე იმპორტიორი ქვეყნის დასახელება;

 ე) 5 გრაფაში (წარმოშობის ადგილი) იწერება ადგილი (ადგილები), სადაც ტვირთი იძენს ფიტოსანიტარიულ სტატუსს, მაგალითად, სადაც შესაძლებელია მასში მავნე ორგანიზმების მოხვედრა. როგორც წესი, ეს არის მცენარეული პროდუქციის წარმოების ადგილი. თუ მცენარეული პროდუქცია დასაწყობებულია ან გადაადგილდება, მისი ფიტოსანიტარიული სტატუსი შეიძლება პერიოდულად იცვლებოდეს ახალი ადგილმდებარეობის შესაბამისად. ამ შემთხვევაში ახალი ადგილმდებარეობა შეიძლება ჩაითვალოს წარმოშობის ადგილად. განსაკუთრებული გარემოებებისას ტვირთმა შეიძლება მიიღოს ფიტოსანიტარიული სტატუსი ერთზე მეტი ადგილიდან. მსგავს შემთხვევებში, როდესაც შესაძლებელია, საქმე ეხებოდეს მავნე ორგანიზმებს ერთი ან მეტი ადგილიდან, სერტიფიკატის გამცემმა ორგანომ უნდა გადაწყვიტოს, რომელი წარმოშობის ადგილი ან ადგილები ასახავენ უფრო ზუსტად სიტუაციას, რომელმაც მიანიჭა ტვირთს ფიტოსანიტარიული სტატუსი. ასეთ შემთხვევებში დეკლარირებულ უნდა იქნეს თითოეული ადგილი. ისეთ გამონაკლის შემთხვევებში, როგორიცაა სათესლე მასალის შერეული პარტიები, რომელთაც გააჩნიათ ერთზე მეტი წარმოშობის ქვეყანა, აუცილებელია მიეთითოს ყველა შესაძლებელი წარმოშობის ადგილი. ქვეყნებმა შეიძლება მოითხოვონ, რომ მავნე ორგანიზმებისაგან თავისუფალი ზონა”, მავნე ორგანიზმებისაგან თავისუფალი წარმოების ადგილი” ან მავნე ორგანიზმებისაგან თავისუფალი წარმოების ნაკვეთი” ამ გრაფაში განსაზღვრულ იქნეს რაც შეიძლება დეტალურად. ნებისმიერ შემთხვევაში, სულ მცირე, წარმოშობის ქვეყანა მაინც უნდა იქნეს მითითებული;

 ვ) 6 გრაფაში (დეკლარირებული სატრანსპორტო საშუალებები) უნდა იქნეს გამოყენებული ტერმინები: sea-საზღვაო, air-საჰაერო, road-ავტოტრანსპორტი, rail-სარკინიგზო, mail-საფოსტო და passenger-სამგზავრო”. უნდა ჩაიწეროს საზღვაო ტრანსპორტის დასახელება და რეისის ნომერი, ასევე საჰაერო ხომალდის რეისის ნომერი, თუკი ცნობილია;

 ზ) 7 გრაფაში (დეკლარირებული შეტანის პუნქტი) უნდა ჩაიწეროს საბოლოო დანიშნულების ქვეყანაში ტვირთის შეტანის პირველი სასაზღვრო პუნქტი, ან თუ იგი არ არის ცნობილი, – ქვეყნის დასახელება. თუ ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გრაფაში – ვის” მითითებულია ერთზე მეტი ქვეყანა, მაშინ ჩაიწერება პირველი იმპორტიორი ქვეყნის შეტანის პუნქტი. იმ შემთხვევაში, როდესაც ტვირთი სხვა ქვეყნების გავლით გადაადგილდება მხოლოდ ტრანზიტულად, მიეთითება საბოლოო დანიშნულების ქვეყნის შეტანის პუნქტი. თუ გრაფაში – ვის” ტრანზიტის ქვეყანაც არის მითითებული, მაშინ შეიძლება ჩაიწეროს როგორც ტრანზიტის, ისე საბოლოო დანიშნულების ქვეყნის შეტანის პუნქტები (მაგალითად, შეტანის A პუნქტში შეტანის B პუნქტის გავლით);

 თ) 8 გრაფაში მიეთითება:

 თ.ა) განსაკუთრებული ნიშნები (მარკირება) – იგი მიეთითება ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ამ გრაფაში, ან აღნიშნული სერტიფიკატის ბეჭდით დამოწმებულ და ხელმოწერილ დანართში. ტომრებზე, მუყაოს ყუთებზე ან სხვა ტარაზე არსებული განსაკუთრებული ნიშნები უნდა მიეთითოს იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ხელს უწყობენ ტვირთის იდენტიფიკაციას. თუ აღნიშნული გრაფა არ ივსება, იწერება ტერმინი – None”, ან გადაიხაზება (გაყალბების თავიდან ასაცილებლად);

 თ.ბ) შეფუთვის რაოდენობა და აღწერილობასაკმარისად დეტალური ინფორმაცია, რომ იმპორტიორი ქვეყნის მცენარეთა დაცვის ორგანიზაციას მიეცეს ტვირთისა და მისი შემადგენელი ნაწილების იდენტიფიკაციის საშუალება და, საჭიროების შემთხვევაში, შეამოწმოს მათი რაოდენობა. კონტეინერის ან/და რკინიგზის ვაგონების ნომრები წარმოადგენს მნიშვნელოვან დამატებით ინფორმაციას და თუ ის ცნობილია, შესაძლებელია ჩაიწეროს ამ გრაფაში;

 თ.გ) პროდუქციის დასახელებადეტალურად უნდა იქნეს აღწერილი ტვირთი (რომელიც უნდა მოიცავდეს ტვირთის კატეგორიას, მაგალითად, ხილი, სათესი და სარგავი მასალა და სხვ.), რომ იმპორტიორი ქვეყნის უფლებამოსილ პირს შეეძლოს ტვირთის შემადგენლობის სათანადო შემოწმება. იდენტიფიკაციის გასაიოლებლად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს საერთაშორისო კოდები (მაგალითად, სეს ესნ კოდები). განსხვავებული ფიტოსანიტარიული მოთხოვნები შესაძლებელია გამოკვეთილ იქნეს ტვირთის საბოლოო დანიშნულებიდან გამომდინარე (მაგალითად, სასურსათო ან გამრავლებისათვის) ან პროდუქტის მდგომარეობა (მაგალითად, ახალი ან გამომშრალი); საბოლოო მიზნობრივი გამოყენება ან პროდუქციის მდგომარეობა ზუსტად უნდა იყოს მითითებული. აღწერილობა არ უნდა მოიცავდეს სპეციფიკურ სავაჭრო დასახელებას, ზომებს ან სხვა კომერციულ ტერმინებს;

 თ.დ) მცენარეების ბოტანიკური დასახელება – ისე, რომ მოცემული ინფორმაცია იძლეოდეს მცენარისა და მცენარეული პროდუქციის იდენტიფიკაციის საშუალებას, საყოველთაოდ აღიარებული მეცნიერული დასახელების გამოყენებით, სულ მცირე გვარის დონეზე მაინც, მაგრამ უმჯობესია, სახეობის დონეზე. ზოგიერთი რთული შემადგენლობის რეგულირებადი ობიექტებისათვის, როგორიცაა ცხოველთა საკვების მარაგი (ფურაჟი), შესაძლოა, ვერ მოხერხდეს ბოტანიკური დასახელების მინიჭება. ასეთ შემთხვევაში მცენარეთა დაცვის ეროვნული ორგანიზაციები ორმხრივად უნდა შეთანხმდნენ შესატყვისი დასახელების თაობაზე, ან იწერება Not applicable” (არ ივსება”) ან N/A”;

 ი) 9 გრაფაში (რაოდენობა) რაც შეიძლება ზუსტად უნდა იყოს ასახული ტვირთის რაოდენობა. შეძლებისდაგვარად გამოყენებულ უნდა იქნეს აღიარებული საერთაშორისო ერთეულები და ტერმინები;

 კ) 10 გრაფაში (დამადასტურებელი განაცხადი) მიეთითება აღნიშნულით დასტურდება, რომ ამ სერტიფიკატში აღწერილ მცენარეებს, მცენარეულ პროდუქციას ან სხვა რეგულირებად ობიექტებს ჩაუტარდათ ინსპექტირება ან/და ანალიზი აღიარებული პროცედურების შესაბამისად თავისუფალია ხელშემკვრელი იმპორტიორი მხარის მიერ განსაზღვრული საკარანტინო მავნე ორგანიზმებისაგან და პასუხობს ხელშემკვრელი იმპორტიორი მხარის ფიტოსანიტარიულ მოთხოვნებს, მათ შორის, რეგულირებადი არასაკარანტინო მავნე ორგანიზმების მიმართ”;

 ლ) 11 გრაფაში (დამატებითი დეკლარაცია) შეიტანება ის ინფორმაცია, რომელიც მოითხოვება იმპორტიორი ქვეყნის მიერ და არანაირი სახით არ არის დაფიქსირებული სერტიფიკატში. დამატებითი დეკლარაცია უნდა იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი და მკაფიოდ განსაზღვრული;

 მ) 12 გრაფაში (დამუშავება) მიეთითება ისეთი დამუშავებები, რომლებიც მისაღებია იმპორტიორი ქვეყნისათვის და ხორციელდება ექსპორტიორ ქვეყანაში ან ტრანზიტით გადაადგილებისას, იმპორტიორი ქვეყნის ფიტოსანიტარიულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით. ისინი შესაძლებელია მოიცავდეს დევიტალიზაციასა და სათესლე მასალის დამუშავებას;

 ნ) 13 გრაფაში (ქიმიკატი (მოქმედი ნივთიერება)) მიეთითება გამოყენებული ქიმიური ნივთიერების დასახელება;

ო) 14 გრაფაში (ექსპოზიცია და ტემპერატურა) მიეთითება დამუშავების ექსპოზიცია და ტემპერატურა;

 პ) 15 გრაფაში (კონცენტრაცია) აღინიშნება ქიმიკატის პროცენტული შემცველობა გამოყენებულ ნაზავში;

 ჟ) 16 გრაფაში (თარიღი) აღინიშნება დამუშავების ჩატარების თარიღი;

 რ) 17 გრაფაში (დამატებითი ინფორმაცია) მიეთითება დამუშავების პროცედურასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, ასეთის არსებობისას;

 ს) 18 გრაფაში:

 ს.ა) მიეთითება სერტიფიკატის გაცემის ადგილის დასახელება;

 ს.ბ) მიეთითება სერტიფიკატის გაცემის თარიღი, რომელიც იბეჭდება ან იწერება ხელით, გარკვევით, ასომთავრული ასოებით (საჭირო ადგილას). თვეების შემოკლებები უნდა იქნეს გამოყენებული იმგვარად, რომ არ გაძნელდეს თვის, დღისა და წლის განსხვავება ერთმანეთისაგან. შესაძლებელია სერტიფიკატის ზოგიერთი გრაფის წინასწარ შევსება, მაგრამ თარიღი უნდა შეესაბამებოდეს ხელმოწერის თარიღს. სერტიფიკატები არ უნდა დათარიღდეს წინა ან უკანა რიცხვით და არ უნდა გაიცეს ტვირთის გაგზავნის შემდეგ, თუ ეს არ არის შეთანხმებული ორმხრივად. ექსპორტიორი ქვეყნის მცენარეთა დაცვის ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში მას უნდა ჰქონდეს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერის სინამდვილის შემოწმების საშუალება;

 ს.გ) დაისმება გამცემი ორგანოს ბეჭედი;

 ს.დ) მიეთითება უფლებამოსილი პირის სახელი, გვარი და ხელმოწერა; სახელი და გვარი იბეჭდება ან იწერება ხელით, გარკვევით, ასომთავრული ასოებით (საჭირო ადგილას).

    მუხლი 13

 1. რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი ივსება მე-12 მუხლით დადგენილი წესით, გარდა მე-10 გრაფისა, რომელშიც მიეთითება: აღნიშნულით დასტურდება, რომ ზემოთ აღწერილი მცენარეები, მცენარეული პროდუქცია ან კონტროლქვემდებარე სხვა ტვირთმასალები იმპორტირებული იყო საქართველოში (რეექსპორტის კონტრაქტორი მხარე) ------------------------ დან (წარმოშობის კონტრაქტორი მხარე) ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატით --------, რომლის ორიგინალი, დამოწმებული ასლი თან ერთვის ამ სერტიფიკატს; რომ ისინი შეფუთულია, ხელმეორედ შეიფუთა საწყის ახალ კონტეინერებში; რომ პირვანდელი ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის საფუძველზე და დამატებითი გამოკვლევებით ისინი პასუხობენ იმპორტიორი ქვეყნის ფიტოსანიტარიულ მოთხოვნებს; რომ საქართველოში (რეექსპორტის ქვეყანა) შენახვის დროს ტვირთს არ განუცდია მავნე ორგანიზმებით დასნებოვნების საშიშროება.”.

 2. გამცემი ორგანო შესაბამის კვადრატებში მონიშვნების საშუალებით აღნიშნავს, ახლავს თუ არა თან ამ სერტიფიკატს ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის დედანი ან ასლი, მოხდა თუ არა ტვირთის ხელახალი შეფუთვა, იგივეა თუ შეიცვალა კონტეინერი, განხორციელდა თუ არა დამატებითი ინსპექტირება.

 3. თუ ტვირთი დაიყო და შედეგად მიღებული ტვირთები ექსპორტირდება ცალ-ცალკე, მაშინ რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი და საწყისი ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის დამოწმებული ასლი თან უნდა ახლდეს თითოეულ ამ ტვირთს.

 

 

 
დანართი 2

 

 

 

 

 

 

 

საქართველო

GEORGIA

 

1. ექსპორტიორი და მისი მისამართი

Exporter’s name and address

 

2. ფიტოსანიტარიული

 სერტიფიკატი

PHITOSANITARY CERTIFICATE

 N 000000

3. ტვირთის მიმღები და მისი მისამართი

 Consignee’s name and address

 

4. საქართველოს მცენარეთა დაცვის ორგანი -

ზაცია

 Plant Protection Organization of the Georgia

მცენარეთა დაცვის ორგანიზაციას

 to Plant Protection Organization(s) of

 

 

5. წარმოშობის ადგილი

 Place of origin

6. სატრანსპორტო საშუალება

 Declared means of conveyance

 

 

 

 

საქართველოს სახელმწიფო გერბი

 

 

საქართველო

 

 

Georgia

 

7. შეტანის პუნქტი

 Declared point of entry

 

 

 

8. მარკირება ; ადგილების რაოდენობა და შეფუთვის სახეობა ;

 პროდუქციის დასახელება ; მცენარის ბოტანიკური დასახელება

 Distinguishing marks; number and description of packages; name of produce;

botanical name of plants.

9. რაოდენობა

Quantity

declared

10.აღნიშნულით დასტურდება , რომ ამ სერტიფიკატში აღწერილი მცენარეები , მცენარეული პროდუქცია ან კონტროლქვემდებარე სხვა ტვირთმასალები გამოკვლეულ და /ან ტესტირებულ იქნა შესაბამისი ოფიციალური პროცედურების მიხედვით , თავისუფალია იმპორტიორი კონტრაქტორი მხარის მიერ განსაზღვრული საკარანტინო ორგანიზმებისაგან და პასუხობს იმპორტიორი კონტრაქტორი მხარის ფიტოსანიტარიულ მოთხოვნებს .

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described

herein: have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures,

and are considered to be free from the quarantine pests specified by the

importing contracting party, and are considered to conform with the current

phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for

regulated non-quarantine pests.

11. დამატებითი დეკლარაცია

 Additional declaration

დეზინფექცია . DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT

18. გაცემის ადგილი

 Place of issue

 

 თარიღი ორგანიზაციის

 Date შტამპი

 Stamp of Organization უფლებამოსილი პირის

 გვარი

Name of authorized officer

 

 (ხელმოწერა )

 (Signature)

12. დამუშავების მეთოდი

 Treatment

 

 

 

13. ქიმიკატი (მოქმედი

ნივთიერება)

Chemical

(active ingredient)

 

14. ექსპოზიცია და

ტემპერატურა

Duration and temperature

 

 

 

 

15. კონცენტრაცია

 Concentracion

16. თარიღი

 Date

 

17. დამატებითი ინფორმაცია Additional information

 

 

 Nonfinancial liability with respect to this certificate shall attach to the Plant Protection Organization of

 the Georgia or any of its officers or representatives.

 

1. Nom et adresse de l`expéditeur

2. CERTIFICATE PHYTOSANITAIRE

3. Nom et adresse declarés du destinaire

4. Service de la protection des végéaux de la Georgie à l`Organisation de la Protection des végéaux de

5. Lieu D`origine

6. Moyen de transport déclaré

7. Point d`entrée déclaré

8. Marques et numéros des colis, nombre et nature des colis, nature des produits, nom botanique des plantes

9. Quantité déclarée

10. Il est certifé que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits cidessus,

-ont été inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées, et

-estimés exempts d`organismes de quarantaine comme spécifié par la partie contractante, et

-estimés qu`ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigeur de lat partie contractante importatrice, y compris à celle concernant les organismes réglementés non de quarantine.

11. Déclaration supplémentaire

 TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DESINFECTION

12. Traitement

13. Produit chimique (matiére active)

14. Durée et température

15.Concentration

16. Date

17. Renseignements complémentaires

18. Lieu de déliverance

 Date:

 Nom et signature du functionnaire autorisé:

 Cachet de l`Organisation:

 

Le présent certificat n`entraîne aucune responsabilité financière pour Service de la Protection des Végétaix de la Georgie, ni pour aucun de ses agents ou représentants.

1. Nombre y derección exportador

2. CERTIFICADO FITOSANITARIO

3. Nombre y derección declarados del destinatario

4.Servicio de protección fitosanitaria de los Georgio a la Servicio de Protección Fitosanitaria de

5. Lugar de origen

6. Medios de transporte declarados

7. Punto de entrada declarado

8. Marcas distintivas de los bultos, numbéro y descripción de los bultos, nombre del producto, nombre botánico de las plantas

9. Cantidad declarada

10. Por la presente se certifica que las plantas, productos vegetales otros artículos reglamentados descritos aquí

-se han inspeccionado y/o sometido a ensayo de acuerdo con los procedimientos officiales adecuados, y

-se considera que están libres de las plagas cuarentenarias especificadas por la parte contratante importadora, y

-se considera que cumplen los requisitos fitosanitarios vigentes de la parte contratante importadora, incluidos los relativos a las plagas no cuarentenarias reglamentadas

11. Declaración suplementaria

 TRATAMIENTO DE DESINFESTACION DESINFECCION

12. Tratamento

13. Producto químico (ingrediente activo)

14. Duración y temperature

15. Concentración

16. Fechá

17. Información adicional

18. Lugar de expedición

 Fechá:

 Nombre y firma del functionario autorizado:

 Sello de la Organización:

 

Esta Servocio de Protección Fitosanitaria de los Georgio y sus funcinarios y representantes declinon toda responsabilidad financiera resultante de este certifìcado

 

1. Название и адрес экспортера

2. Фитосанитарный сертификат

3. Заявленный получатель и его адрес

4.Организация защиты растений Грузии Организации(ям) защиты растений (страна)

5. Место происхождения

6. Заявленный способ транспортировки

7. Заявленный пункт ввоза

8. Отличительные знаки (маркировка). количество мест и описание упаковки; наименование продукции, ботаническое название растений.

9. Заявленное количество.

10. Настоящим удостоверяется, что

- растения или растительные продукты или другие подкарантинные мапериалы, описанные были проинспектированны и... или иследованны согласно соответсвующим официальным процедурам, и признаны свободными от карантинных вредных организмов, перечисленных импортирующейся стороной

* и отвечают действующим фитосанитарным требованиям импортирующей договаривающейся стороны,вклучая таковые и для регулируемых некарантинных вредных организмов

11. дополнительная декларация

 Обеззараживание

12.Способ обработки

13. Химикат (действующее вещество)

14. Экспозиция и температура

15. Концентрация

16. Дата

17. Дополнительная информация

18. Место выдачи

 Дата

 Фамилия уполномоченного инспектора (Подпись)

 Печать организации

Никаких финансовых обязательств в отнощении настоящего сертификата не налагается на Организацию защиты растений Грузии или на кого-либо из ее инспекторов или представителей.

  1. Name und Adresse des absenders

-2. PFLANZENGESUNDHEITSZEUGNIS

-3.Name und Aresse desvorgesehenen Empfüngers

-4. Pflanzenschutzdienst in den Georgien

-an Pflahzenschutzorganisation von

-5. Ursprung

-6. Vorgeschenes Tranaportmittel

-7.Vorgeschener Grenzübertrittsort

-8. Unterschegungsmerkmale, Zahl und Beschreibung der Stücke, Name des

-Erzeugnisses, Botanischer Name der Pflanzen

-9. Angegebene Menge

-10. Es wird hiermit bescheinigt, daβ die oben beschriebenen Pflanzen,

-Pflanzenerzeugnisse oder anderen geregelten Gegenstände

-- nach geeigneten amtlichen Verfahren untersucht und/oder getestet

-worden sind, und

-- als frei von benannten Quarantäneschadorganismen des Bestimmungslades

-angeschen werden, und

-- als übereinstimmend mit den bestehenden Pflanzenschutzvorschriften des Bestimmungslandes, einschlieβ lich derjenigen für geregelte

-Nicht-Quarantäneschadorganismen, angeschen werden.

-11. zusätzliche Erklärung

- ENTSEUCHUNG UND/ODER DESINFIZIERUNG

-12. Behandlung

-13. Chemikalie (aktiver Wirkstoff)

-14. Dauer und Temperatur

-15. Konzentration

-16. Datum

-17. Sonstige Angaben

-18. Ausstellungsort

- Datum

- Name und Unterschrift des amtlichen Beauftragten:

- Dienstsiegel:

 

Mit diesem Zeugnis wird keine finanzielle Haftung seitens des Pflanzenschutzdienst in den Georgien oder seiner Organe übernommen.

 

 

 

 

 დანართი 3

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


საქართველო

GEORGIA

 

1. ექსპორტიორი და მისი მისამართი

Exporter’s name and address

 

2. რეექსპორტის

ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი

PHITOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT

 N 000000

3. ტვირთის მიმღები და მისი მისამართი

Consignee’s name and address

4. საქართველოს მცენარეთა დაცვის ორგანიზაცია

 Plant Protection Organization of the Georgia

მცენარეთა დაცვის ორგანიზაციას

to Plant Protection Organization(s) of

 

 

5. წარმოშობის ადგილი

 Place of origin

6. სატრანსპორტო საშუალება

 Declared means of conveyance

 

 

 

 საქარ-თველოს სახელ-მწიფო გერბი

 

gamcemi organo:

 

 

7. შეტანის პუნქტი

 Declared point of entry

 

 

 

8. მარკირება ; ადგილების რაოდენობა და შეფუთვის სახეობა ;

 პროდუქციის დასახელება ; მცენარის ბოტანიკური დასახელება

 Distinguishing marks; number and description of packages; name of produce;

botanical name of plants.

9. რაოდენობა

Quantity

declared

10.აღნიშნულით დასტურდება , რომ ზემოთ აღწერილი მცენარეები , მცენარეული პროდუქცია ან კონტროლქვემდებარე სხვა ტვირთმასალები იმპორტირებულ იყო საქართველოში (რეექსპორტის კონტრაქტორი მხარე ) ------------------------ დან (წარმოშობის კონტრაქტორი მხარე ) ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატით N --------, რომლისორიგინალიდამოწმებული ასლი თან ერთვის ამ სერტიფიკატს ; რომ ისინიშეფუთულია , □ ხელმეორედ შეიფუთასაწყისახალ კონტეინერებში ; რომპირვანდელი ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის საფუძველზე დადამატებითი გამოკვლევებით ისინი პასუხობენ იმპორტიორი ქვეყნის ფიტოსანიტარიულ მოთხოვნებს ; რომ საქართველოში (რეექსპორტის ქვეყანა ) შენახვის დროს ტვირთს არ განუცდია მავნე ორგანიზმებით დასნებოვნების საშიშროება .

This is to certify that: the plants or plant products or other regulated

articles described above were imported into the Georgia (contracting

party of re-export) from …………… (contracting party of origin)

 covered by Phytosanitary Certificate no. ……… * □ original □ certified

 true copy of which is attached to this Certificate, they are *□ packed

 □ repacked in *□ original □ new containers, based on the * □

original Phytosanitary Certificate and □ additional inspection,

they are considered to conform with the current phytosanitary

requirements of the importing contracting party, and – during storage

in the Georgia (contracting party of re-export) the consignment has not

 been subjected to the risk of infestation or infection. * Insert tick

 in appropriate boxes.

11. დამატებითი დეკლარაცია

 Additional declaration

დეზინფექცია . DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT

18 გაცემის ადგილი

 Place of issue

 

 თარიღი ორგანიზაციის

 Date შტამპი

 Stamp of Organization უფლებამოსილი პირის

 სახელი და გვარი

Name of authorized officer

 

 (ხელმოწერა )

 (Signature)

12. დამუშავების მეთოდი Treatment

 

 

 

13. ქიმიკატი (მოქმედი

ნივთიერება)

Chemical

(active ingredient)

 

14. ექსპოზიცია და

ტემპერატურა

Duration and temperature

 

 

 

 

15. კონცენტრაცია

 Concentration

16. თარიღი

 Date

 

17. დამატებითი ინფორმაცია Additional information

 

 

Nonfinancial liability with respect to this certificate shall attach to the Plant Protection Organization of the Georgia or any of its officers or representatives.

 

 

 

1. Nom et adresse de l`expéditeur

2. CERTIFICATE PHYTOSANITAIRE POUR LA REEXPORTATION

3. Nom et adresse declarés du destinaire

4. Service de la protection des végéaux de la Georgie à l`Organisation de la Protection des végéaux de

5. Lieu D`origine

6. Moyen de transport déclaré

7. Point d`entrée déclaré

8. Marques et numéros des colis, nombre et nature des colis, nature des produits, nom botanique des plantes

9. Quantité déclarée

10. Il est certifé

-Que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en

………………………………………………… (partie contractante de réexportation) en provenance de

………………………………………………………… (partie contractante d`origine) et ont fait l`objet du Certificat phytosanitaire no.

…………… don’t

* original la copie authentifiée est annexé(e) au présent certificat;

- qu`ils sont * emballés remballés * dans les emballages initiaux dans de nouveaux emballages;

- que d`après * le Certificat phytosanitaire original et une inspection suplémentaire, ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et

- qu`au cours de l`emmagasinage en

……………………………………………. (partie contractante de réexportation) l`envoi n`a pas été exposé au risque d`infèstation ou d`infection.

 

* Mettre une croix dans la case appropriée

11. Déclaration supplémentaire

 TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DESINFECTION

12. Traitement

13. Produit chimique (matiére active)

14. Durée et température

15.Concentration

16. Date

17. Renseignements complémentaires

18. Lieu de déliverance

 Date:

 Nom et signature du functionnaire autorisé:

 Cachet de l`Organisation:

 

Le présent certificat n`entraîne aucune responsabilité financière pour Service de la Protection des Végétaix de la Georgie, ni pour aucun de ses agents ou représentants.

 

1. Nombre y derección exportador

2. CERTIFICADO FITOSANTARIO PARA LA REEXPORTACION

3. Nombre y derección declarados del destinatario

4.Servicio de protección fitosanitaria de los Georgio a la Servicio de Protección Fitosanitaria de

5. Lugar de origen

6. Medios de transporte declarados

7. Punto de antrada declarado

8. Marcas distintivas de los bultos, nombre del producto, nombre botánico de las plantas

9. Cantidad declarada

10. Por la presente se certifica que las plantas, productos vegetalesu otros artículos reglamentados descritos más arriba

- se importaron en --------------------------------------------------------------- (parte contratante de reexportacion) desde

……………………………………………….(parte contratante de origen) amparados por el Certificado Fitosanitario № ……………………………………………………...

* original copia fiel Certificada del cual se adjunta al presente Certificado;

- que están empacados, reempacados * en recipientes originales nuevos,

- que tomando como base el * Certificado Fitosanitario original y la inspección adicional, se considera que se ajustan a los requisitos Fitosanitarios vigentes de en la parte contratante importadora, y

- que durante el almacenamiento en ……………………………………… (parte contratante de reexportación) el envio no estuvo expuesto a riesgos de infèstación.

 

*Marcar la casilla correspondiente

11. Declaración wplementaria

 TRATAMIENTO DE DESINFESTACION DESINFECCION

12. Tratamento

13. Producto químico (ingrediente activo)

14. Duración y temperature

15. Concentración

16. Fechá

17. Información adicional

18. Lugar de expedición

 Fechá:

 Nombre y firma del functionario autorizado:

 Sello de la Organización:

Esta Servocio de Protección Fitosanitaria de los Georgio y sus funcinarios y representantes declinon toda responsabilidad financiera resultante de este certifìcado

 

1. Название и адрес экспортера

2. Фитосанитарный сертификат на реэкспорт

3. Заявленный получатель и его адрес

4.Организация защиты растений Грузии Организации(ям) защиты растений (страна)

5. Место происхождения

6. Заявленный способ транспортировки

7. Заявленный пункт ввоза

8. Отличительные знаки (маркировка). количество мест и описание упаковки; наименование продукции, ботаническое название растений.

9. Заявленное количество.

10. Настоящим удостоверяется, что

- растения или растительные продукты или другие подкарантинные мапериалы, описанные выше, были импортированы в Грузию (договаривающюся сторону-реэкспортера) из – (договаривающейся стороны происхождения) по фитосанитарному сертификату № –

* оригинал заверенная копия подлинника которого прилагается к настоящему сертификату

- что они

* упакованы переупакованы в оригинальные новые контейнеры

- что на основании

* оригинала фитосанитарного сертификата и дополнительной инспекции они считаются отвечающими деиствуюущим фитосанитарным требованиям импортирующей договаривающейся сторонн и,

- что во время хранения в Грузии – (договаривающейся стороне-реекспортере) груз не подвергался риску заражения вредными организмами.

* Отметьте соответсвующие квадраты

11. дополнительная декларация

 Обеззараживание

12.Способ обработки

13. Химикат (действующее вещество)

14. Экспозиция и температура

15. Концентрация

16. Дата

17. Дополнительная информация

18. Место выдачи

 Дата

 Фамилия уполномоченного инспектора (Подпись)

 Печать организации

Никаких финансовых обязательств в отнощении настоящего сертификата не налагается на Организацию защиты растений Грузии или на кого-либо из ее инспекторов или представителей.

1. Name und Adresse des absenders

2. PFLANZENGESUNDHEITSZEUGNIS FÜR DIE WIEDERAUSFUHR

3.Name und Aresse desvorgesehenen Empfüngers

4. Pflanzenschutzdienst in den Georgien

 an Pflahzenschutzorganisation von

5. Ursprung

6. Vorgeschenes Tranaportmittel

7.Vorgeschener Grenzübertrittsort

8. Unterschegungsmerkmale, Zahl und Beschreibung der Stücke, Name des

Erzeugnisses, Botanischer Name der Pflanzen

9. Angegebene Menge

10. Hiermit wird bescheinigt, - daβ die oben beschriebenen Pflanzen,Pflanzenerzeugnisse oder sonstigen geregelten Gegenstände aus

-----------------------------------------------(Ursprungsvertragspartei)

nach Geogien (Weiterversendevertragspartei)

eingeführt worden sind und daβ ihnen das Pflanzengesundheidszeugnis

Nr --------------- dessen.

* Original beglaubigte Kopie in der Anlage vorliegt, beigefügt

war,

- daβ sie in ihrer ursprünglichen Verpackung , in einer neuen Verpackung befördert werden

- daβ auf Grund des * ursprünglichen Pflanzengesundheitszeugnisses und einer zusätsliche Untersuchung die obengenannten Pflanzen oder Pflanzenzeugnisse als den geltenden.

Pflanzenschutzvorschriften des Bestimmungslandes oder der importierenden Vertragspartei entsprechend befunden worden sind und

- während ihrer Einlagerung in Georgien (Weiterversendevertragspartei) keiner Gefahr eines Befalls oder einer infizierung ausgestetzt waren.

11. zusätzliche Erklärung

 ENTSEUCHUNG UND/ODER DESINFIZIERUNG

12. Behandlung

13. Chemikalie (aktiver Wirkstoff)

14. Dauer und Temperatur

15. Konzentration

16. Datum

17. Sonstige Angaben

18. Ausstellungsort

 Datum

 Name und Unterschrift des amtlichen Beauftragten:

 Dienstsiegel:

Mit diesem Zeugnis wird keine finanzielle Haftung seitens des Pflanzenschutzdienst in den Georgien oder seiner Organe übernommen

 

დანართი 4

ფიტოსანიტარიული პროცედურების ჩატარების

აქტი

 

შემოწმების ჩატარების თარიღი

ტვირთის მფლობელი (იურიდიული, ფიზიკური პირის დასახელება, მისამართი)

შემოწმების განმახორციელებელი უფლებამოსილი პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა

 

შემოწმების ადგილი

შემოწმებაში მონაწილე პირი

 

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ჩატარდა ფიტოსანიტარიული პროცედურები ფიტოსანიტარიულ კარანტინს დაქვემდებარებულ პროდუქციაზე, მასალაზე, ობიექტზე

 

პროდუქციის, მასალის, ობიექტის დასახელება, რაოდენობა

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტვირთის წარმოშობა (ქვეყანა)––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

ფიტოსანიტარიული პროცედურების შედეგად გამოვლინდა

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

აღებულია საშუალო ნიმუში, რაოდენობა –––––– ცალი ––––––––––––––––– კგ

 

 

დასახულია შემდეგი ღონისძიებები ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

უფლებამოსილი პირი                                                                                                         ტვირთის მფლობელი

 (ხელმოწერა)                                                                                                                                     (ხელმოწერა)

 

 

9. 28/05/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 334 - ვებგვერდი, 29/05/2020 8. 02/09/2019 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 425 - ვებგვერდი, 04/09/2019 7. 29/05/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 264 - ვებგვერდი, 01/06/2018 6. 09/12/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 672 - ვებგვერდი, 10/12/2014 5. 08/07/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 440 - ვებგვერდი, 10/07/2014 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 4. 11/03/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 116 - ვებგვერდი, 110315015, 16/03/2011 3. 08/02/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 72 - ვებგვერდი, 150211, 15/02/2011 2. 26/01/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 43 - ვებგვერდი, 310111, 31/01/2011 1. 21/01/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 34 - ვებგვერდი, 270111, 27/01/2011
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.