საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

  • Word
საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 9
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 05/01/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110111, 11/01/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 16/09/2015
სარეგისტრაციო კოდი 240090000.10.003.016164
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
9
05/01/2011
ვებგვერდი, 110111, 11/01/2011
240090000.10.003.016164
საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (11/01/2011 - 15/02/2011)

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 9

2011 წლის 5 იანვარი

. თბილისი

საწყობის, თავისუფალი საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

 მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 214-ე მუხლის მე-8 ნაწილისა და ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-40 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად დამტკიცდეს საწყობის, თავისუფალი საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქცია” თანდართულ დანართებთან ერთად.

 მუხლი 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:

1. საბაჟო საწყობის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 23 თებერვლის 50 დადგენილება (სსმ III, 2010 წელი, 23, მუხლი 315).

2. თავისუფალი საწყობის ტექნიკური და უსაფრთხოების მოთხოვნების განსაზღვრისა და თავისუფალი საწყობის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესის შესახებ ინსტრუქციისა და თავისუფალი საწყობის საქმიანობის სანებართვო მოწმობის ფორმის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 12 მაისის  87 დადგენილება (სსმ III , 2009 წელი, 61, მუხლი 678).

3. საბაჟო საწყობის ტექნიკური და უსაფრთხოების მოთხოვნების განსაზღვრის შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 18 თებერვლის 108 ბრძანება (სსმ III, 18.02.2010 წ., 19, მუხ. 233).

4. უბაჟო ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 16 იანვრის 26 ბრძანება (სსმ III, 17.01.2007 წ., 7, მუხ. 48).

 მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.

პრემიერ-მინისტრი                     ნ. გილაური

 

საწყობის, თავისუფალი საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესების შესახებ

თავი I

ზოგადი დებულებები

    მუხლი 1

1. წინამდებარე ინსტრუქცია შემუშავებულია „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონისა და საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად და განსაზღვრავს საწყობის, თავისუფალი საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესებს, სანებართვო პირობებსა და საწყობის, თავისუფალი საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის ტექნიკურ და უსაფრთხოების მოთხოვნებს, ასევე საწყობის, თავისუფალი საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის ფორმებს.

2. ამ ინსტრუქციით გათვალისწინებული საქმიანობების ნებართვებს გასცემს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შემოსავლების სამსახური (შემდგომში – შემოსავლების სამსახური).

3. ეს ინსტრუქცია არ ვრცელდება ამავე ინსტრუქციით განსაზღვრულ საქმიანობაზე იმ შემთხვევაში, როცა მას ახორციელებს შემოსავლების სამსახური.

4. საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის ტერიტორია წარმოადგენს კონტროლის ზონას, ხოლო თავისუფალი საწყობის შემთხვევაში კონტროლის ზონას წარმოადგენს მხოლოდ მისი პერიმეტრი და შესასვლელი/გასასვლელი.

    მუხლი 2

ინსტრუქციაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) საქონელი – საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე გადაადგილებული ნებისმიერი მატერიალური ქონება, მათ შორის, ფული, ფასიანი ქაღალდები, ელექტრო- და თბოენერგია, გაზი და წყალი;

ბ) პირი – საქართველოს საწარმო, მუდმივი დაწესებულება ან ინდივიდუალური საწარმო;

გ) ნებართვა – ამ მუხლის „თ”, „ი”, „კ” ან „ლ” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საქმიანობის კანონით განსაზღვრული ვადით განხორციელების უფლება, რომელიც უკავშირდება ობიექტს და ადასტურებს ამ განზრახვის კანონით დადგენილ პირობებთან შესაბამისობას;

დ) სანებართვო მოწმობა – ნებართვის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ე) ნებართვის მაძიებელი – ნებართვის მიღების მსურველი პირი;

ვ) ნებართვის მფლობელი – პირი, რომელსაც ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე მინიჭებული აქვს უფლება, განახორციელოს ნებართვით განსაზღვრული მოქმედება;

ზ) სანებართვო პირობები – „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონითა და ინსტრუქციით დადგენილი მოთხოვნებისა და ინფორმაციის ნუსხა, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ნებართვის მაძიებელი ნებართვის მისაღებად ან/და ნებართვით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელებისას;

თ) დახურული საწყობის საქმიანობა – საწყობში მხოლოდ ნებართვის მფლობელის ან მხოლოდ ერთი პირის:

თ.ა) საქონლის შენახვა, რომელიც მოქცეულია საწყობის სასაქონლო ოპერაციაში;

თ.ბ) საქონლის დროებით შენახვა, რომლის მიმართაც განსაზღვრულია ან არ არის განსაზღვრული სასაქონლო ოპერაცია;

თ.გ) იმ საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალებების დროებით განთავსება, რომლებიც იმყოფება სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ;

ი) ღია საწყობის საქმიანობა – საწყობში ნებისმიერი პირის:

ი.ა) საქონლის შენახვა, რომელიც მოქცეულია საწყობის სასაქონლო ოპერაციაში;

ი.ბ) საქონლის დროებით შენახვა, რომლის მიმართაც განსაზღვრულია ან არ არის განსაზღვრული სასაქონლო ოპერაცია;

ი.გ) იმ საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალებების დროებით განთავსება, რომლებიც იმყოფება სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ;

კ) თავისუფალი საწყობის საქმიანობა – საქმიანობა, რომელიც ხორციელდება მხოლოდ უცხოური საქონლის შენახვისა და თავისუფალ საწყობში რეალიზაციის (მყიდველის მიერ ნებისმიერი სასაქონლო ოპერაციის განსაზღვრით) ან/და საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გარეთ გატანის (რეექსპორტის) მიზნით;

ლ) თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობა – ნებართვით განსაზღვრული ობიექტის ტერიტორიაზე:

ლ.ა) სავაჭრო პოლიტიკის სატარიფო ღონისძიებების გარეშე უცხოური საქონლისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში რეალიზაციისათვის მიწოდებული საქართველოს საქონლის სავაჭრო დარბაზებში გაყიდვა იმ მგზავრებზე, რომლებიც ტოვებენ საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიას;

ლ.ბ) უცხოეთის დიპლომატიური და მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლობის ოფიციალური სარგებლობისათვის, ამ წარმომადგენლობათა და დიპლომატიური მისიის წევრების (მათთან მცხოვრებ ოჯახის წევრთა ჩათვლით) პირადი სარგებლობისათვის განკუთვნილი საქონლის მიწოდება;

მ) საწყობი – საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე არსებული, ამ ინსტრუქციის II თავით დადგენილი სანებართვო პირობების შესაბამისად, ტერიტორიულად განცალკევებული შენობა-ნაგებობების ან/და მიწის ნაკვეთისაგან შემდგარი ტერიტორია, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ან განხორციელდება ნებართვით განსაზღვრული საქმიანობა. აღნიშნული ტერიტორია უნდა იყოს ერთიანი;

ნ) სათავსი – შენობა-ნაგებობა ან შენობა-ნაგებობის ნაწილი, რომელიც განკუთვნილია შენახვის ჩვეულებრივი ან/და სპეციფიკური პირობების შესაბამისად საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების შესანახად ან/და საწყობში შენახული საქონლის მიმართ დასაშვები მოქმედებების განსახორციელებლად;

ო) შენობა-ნაგებობა – სათავსი, საწყობის სამუშაო რეჟიმში ფუნქციონირებისათვის საჭირო, დაცვის დანიშნულების, საწარმოო ოპერაციების შენობა-ნაგებობა. შენობა-ნაგებობა არის აგრეთვე შენობა-ნაგებობის ერთიანი და იზოლირებული ნაწილი (დამოუკიდებელი ერთი ან რამდენიმე შესასვლელის მქონე სართული ან შენობა-ნაგებობის ნაწილი), რომელსაც უნდა ჰქონდეს ერთი ან რამდენიმე დამოუკიდებელი შესასვლელი ან/და გასასვლელი;

პ) თავისუფალი საწყობი – საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე არსებული, ამ ინსტრუქციის III თავით დადგენილი სანებართვო პირობების შესაბამისად, ტერიტორიულად განცალკევებული შენობა-ნაგებობების ან/და ღია მოედნისაგან შემდგარი ტერიტორია, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ან განხორციელდება ნებართვით განსაზღვრული საქმიანობა. აღნიშნული ტერიტორია უნდა იყოს ერთიანი და იზოლირებული და უნდა ჰქონდეს განსაზღვრული ერთი ან რამდენიმე შესასვლელი ან/და გასასვლელი;

ჟ) ობიექტი – საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე არსებული, სანებართვო პირობების შესაბამისად:

ჟ.ა) აეროპორტში, ნავსადგურში ან საერთაშორისო მიმოსვლისათვის ღია სხვა ადგილზე არსებული, ტერიტორიულად ერთიან კონტროლის ზონაში განთავსებული სავაჭრო დარბაზი (დარბაზები), პუნქტის საწყობი (საწყობები) ან/და ნებართვის მაძიებლის სურვილის შემთხვევაში – სხვა დანიშნულების შენობა-ნაგებობა, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ან განხორციელდება ნებართვით განსაზღვრული საქმიანობა;

ჟ.ბ) ამ მუხლის „ჟ.ა” ქვეპუნქტის გარდა, სხვა ადგილზე განთავსებული სავაჭრო დარბაზი (დარბაზები), დათვალიერებისა და სინჯის ან/და ნიმუშის აღების ადგილი, პუნქტის საწყობი (საწყობები) ნებართვის მაძიებლის სურვილის შემთხვევაში – სხვა დანიშნულების შენობა-ნაგებობა, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ან განხორციელდება ნებართვით განსაზღვრული საქმიანობა. აღნიშნული ტერიტორია უნდა იყოს ერთიანი და იზოლირებული;

ჟ.გ) აეროპორტში, ნავსადგურში ან საერთაშორისო მიმოსვლისათვის ღია სხვა ადგილზე არსებული, ტერიტორიულად ერთიან კონტროლის ზონაში განთავსებული დარბაზი (დარბაზები), რომელშიც ხდება ნებისმიერი მასალისაგან ხელით შესრულებული ტილოს, სურათის, ნახატის (ნახაზისა და ხელით შემკული სამრეწველო ნაწარმის გარდა) და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშის, ასევე ნებისმიერი მასალისაგან შესრულებული ქანდაკების ორიგინალური ნაწარმოების რეალიზაცია;

რ) პუნქტი – ობიექტი, სადაც ნებართვის მფლობელის მიერ ხორციელდება თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობა;

ს) ტექნიკური და უსაფრთხოების მოთხოვნები – ამ ინსტრუქციით გათვალისწინებული სანებართვო პირობები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ინსტრუქციით განსაზღვრული ნებართვის მფლობელი (მაძიებელი).

    მუხლი 3

1. ნებართვა გაიცემა ამ ინსტრუქციის მე-2 მუხლის „თ”, „ი”, „კ” ან „ლ” ქვეპუნქტებით განსაზღვრული თითოეული საქმიანობისათვის, ერთი საწყობისათვის, ერთი თავისუფალი საწყობისათვის ან ერთი თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტისათვის.

2. ნებართვა გაიცემა ერთჯერადად, განსაზღვრული ვადით. ნებართვის მოქმედების ვადა ამ ინსტრუქციის მე-2 მუხლის „თ”, „ი” და „კ”  ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საქმიანობებისთვის შეადგენს 3 წელს, ხოლო მე-2 მუხლის „ლ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის – 5 წელს.

3. ნებართვა გაიცემა ნებართვის მაძიებელ ნებისმიერ პირზე, რომელიც აკმაყოფილებს სანებართვო პირობებს.

4. აკრძალულია ნებართვის სხვა პირისთვის გადაცემა, მათ შორის:

ა) ნებართვის მფლობელის საწარმოს სხვა საწარმოსთან შერწყმისას ან სხვა საწარმოსთან (საწარმოებთან) გაერთიანებისას;

ბ) ნებართვის მფლობელის საწარმოს გაყოფისას.

    მუხლი 4

1. ნებართვის მაძიებლის მიერ ამ ინსტრუქციის შესაბამისად წარდგენილი განცხადების, თანდართული დოკუმენტაციისა და სანებართვო პირობების შესაბამისობის დადგენის მიზნით დათვალიერების საფუძველზე ნებართვის გაცემის ან ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის გადაწყვეტილებას შემოსავლების სამსახური იღებს „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად.

2. გადაწყვეტილება ნებართვის გაცემის შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტია და ფორმდება შესაბამისი ბრძანებით, სამ ეგზემპლარად. თითოეულ ეგზემპლარს უნდა ერთოდეს სანებართვო მოწმობა და დანართი. თითო ეგზემპლარი გადაეცემათ ნებართვის მფლობელსა და საგადასახადო ორგანოს, რომლის სამოქმედო ზონაშიც განლაგებულია საწყობი; ერთი ეგზემპლარი რჩება შემოსავლების სამსახურში. თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის შემთხვევაში ფორმდება ბრძანების მე-4 ეგზემპლარიც, რომელიც ეგზავნება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს.

3. ნებართვის გაცემის შესახებ ბრძანების დანართი არის:

ა) საწყობის შემთხვევაში – საწყობის სიტუაციური გეგმა (ნახაზი) ან/და საწყობის ტერიტორიაზე ასაშენებელი შენობა-ნაგებობის პროექტი, კონტროლის ზონაში დაშვებულ პირთა სია, ხოლო ნავთობის დისტილატების შესანახად განკუთვნილი საწყობისათვის – აგრეთვე ტექნიკური აუდიტის დასკვნა;

ბ) თავისუფალი საწყობის შემთხვევაში – თავისუფალი საწყობის, სახელმწიფო კონტროლის პროცედურების განხორციელების ადგილების სიტუაციური გეგმა (ნახაზი), საწყობის ბეჭდის ნიმუში და საწყობში არსებული ტექნიკა-დანადგარის ნუსხა (სახეობა, რაოდენობა, სიმძლავრე);

გ) თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის შემთხვევაში – ამ ინსტრუქციის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ” ქვეპუნქტითა და მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის „ა” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტი.

4. სანებართვო მოწმობის გაცემა, აგრეთვე სანებართვო მოწმობის დაკარგვის, დაზიანების შემთხვევაში სანებართვო მოწმობის დუბლიკატის გაცემა ხორციელდება „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად.

5. სანებართვო მოწმობა შესაძლებელია გაიცეს როგორც წერილობითი (რომელიც წარმოადგენს მკაცრი აღრიცხვის ფორმას), ისე ელექტრონული ფორმით, რომლებსაც აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა.

6. ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად.

    მუხლი 5

1. ნებართვის მაძიებელი ნებართვის მისაღებად შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს წერილობით განცხადებას. ნებართვის მიღების თაობაზე განცხადების წარდგენა, განხილვა და წარმოებაში მიღება ხორციელდება „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.

2. განცხადებას უნდა ერთოდეს:

ა) საქართველოს საწარმოს ან ინდივიდუალური მეწარმის ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, ხოლო მუდმივი დაწესებულების შემთხვევაში – ცნობა რეგისტრაციის შესახებ;

ბ) „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული შესაბამისი საქმიანობისათვის დადგენილი ოდენობის სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

გ) საწყობისათვის ან თავისუფალი საწყობისათვის, ან თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტისათვის განკუთვნილი მიწის ნაკვეთისა და შენობა-ნაგებობის საკუთრების დამადასტურებელი ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან ან არანაკლებ ნებართვის მოქმედების ვადით დადებული სარგებლობის ექსკლუზიური უფლების (იჯარა, ქირავნობა, უზუფრუქტი და სხვ.) დამადასტურებელი დოკუმენტი და ხელშეკრულების მხარის საკუთრების დამადასტურებელი ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;

დ) დოკუმენტური ინფორმაცია:

დ.ა) საწყობის საქმიანობის შემთხვევაში – ამ ინსტრუქციის II თავით განსაზღვრული ტექნიკური და უსაფრთხოების მოთხოვნების შესრულების თაობაზე;

დ.ბ) თავისუფალი საწყობის საქმიანობის შემთხვევაში – ამ ინსტრუქციის III თავით განსაზღვრული ტექნიკური და უსაფრთხოების მოთხოვნების შესრულების თაობაზე;

დ.გ) თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის შემთხვევაში – ამ ინსტრუქციის IV თავით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების თაობაზე;

ე) „საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების წესების შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დადგენილი წესით შესაბამისი საქმიანობისათვის გაანგარიშებული ოდენობის შემოსავლების სამსახურისათვის მისაღები გარანტია;

ვ) ცნობა საგადასახადო დავალიანების არქონის თაობაზე.

თავი II

საწყობი

    მუხლი 6

1. ამ ინსტრუქციის მე-5 მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტების გარდა, საწყობის საქმიანობის ნებართვის მისაღებად ნებართვის მაძიებელმა (მფლობელმა) უნდა წარმოადგინოს:

ა) საწყობისათვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობების, მიწის ნაკვეთის სიტუაციური გეგმა (ნახაზი) (ქაღალდზე ამობეჭდილი ან ელექტრონული) ან/და ასაშენებელი შენობა-ნაგებობების პროექტი შესაბამისი განმარტებებით;

ბ) ინფორმაცია კონტროლის ზონაში დაშვებულ პირთა შესახებ, რომელშიც აისახება: პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემები (ფიზიკური პირის შემთხვევაში – სახელი, გვარი, რეგისტრაციის მისამართი; იურიდიული პირის შემთხვევაში – სრული საფირმო სახელწოდება, იურიდიული მისამართი, იურიდიული პირის წარმომადგენლის სახელი, გვარი, მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართი); იმ ფიზიკურ პირთა საიდენტიფიკაციო მონაცემები (სახელი, გვარი, რეგისტრაციის მისამართი, საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის სერია და ნომერი, აგრეთვე პირადი ნომერი, ხელმოწერის ნიმუში), რომლის მიერ დადასტურდება „საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობის” (შემდგომში – აღრიცხვის მოწმობა) უკანა გვერდზე საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების საწყობში წარდგენა, აგრეთვე საწყობის ბეჭდის ნიმუში, ფიზიკურ პირთა ცვლიანობის გრაფიკი.

2. ღია ან დახურული საწყობი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ტექნიკურ და უსაფრთხოების მოთხოვნებს, კერძოდ:

ა) საწყობს უნდა გააჩნდეს ტერიტორიის მთელი პერიმეტრის შემომსაზღვრელი კაპიტალურად დამონტაჟებული მასალით აგებული ღობე. ღობე სავალდებულოა, როცა საწყობის ტერიტორია შედგება მიწის ნაკვეთისგან ან ღია მიწის ნაკვეთისა და შენობა-ნაგებობებისაგან, ან რამდენიმე შენობა-ნაგებობისაგან, რომლებიც დაშორებულია ერთმანეთისაგან (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ნებართვის მოქმედების ვადაში საწყობში მოთავსდება მხოლოდ 8702, 8703, 8704 და 8711 სასაქონლო პოზიციებში აღწერილი, კლასიფიცირებული და „მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების სავალდებულო რეგისტრაციის წესების შესახებ” საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 31 იანვრის №150 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის შესაბამისად სავალდებულო რეგისტრირებას დაქვემდებარებული საქონელი);

ბ) საწყობის ტერიტორიის მთელი პერიმეტრის შემომსაზღვრელი კაპიტალურად დამონტაჟებული მასალით აგებული ღობის სიმაღლე უნდა იყოს:

ბ.ა) დახურული საწყობის საქმიანობისას – არანაკლებ 2 მეტრისა;

ბ.ბ) ღია საწყობის საქმიანობისას – არანაკლებ 3 მეტრისა;

ბ.გ) ნავთობის მსუბუქი, საშუალო და მძიმე დისტილატების შესანახად განკუთვნილი დახურული ან/და ღია საწყობის საქმიანობისას – არანაკლებ 1 მეტრისა;

გ) საწყობი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გარე პერიმეტრის გარე განათებით;

დ) ღობეზე ან შენობა-ნაგებობის კედელზე გარე მხრიდან, მთელ სიგრძეზე, ყოველი 50 მეტრის შუალედით უნდა დამაგრდეს ტოლგვერდა სამკუთხედის ფორმის ნიშანი (სამკუთხედის გვერდის სიგრძე უნდა იყოს არანაკლებ 50 სანტიმეტრისა), ხოლო იმ შემთხვევაში, როცა ღობის არსებობა სავალდებულო არ არის, ყოველი 50 მეტრის შუალედით უნდა დამონტაჟდეს ტოლგვერდა სამკუთხედის ნიშანი. ნიშნის სიმაღლე უნდა იყოს სავალი ნაწილის ზედაპირიდან არანაკლებ 1 მეტრისა. ნიშანზე მწვანე ფერის ფონზე თეთრი ფერით ქართულ და ინგლისურ ენებზე უნდა გაკეთდეს წარწერა: „კონტროლის ზონა” – Control zone”, ამასთან, ნიშანი დამზადებული უნდა იყოს „მანათობელი” საღებავის გამოყენებით;

ე) საწყობის შესასვლელი და გასასვლელი, აგრეთვე საწყობის ტერიტორიაზე არსებული სათავსი (სათავსში განთავსებული სათავსების გარდა) უნდა აღიჭურვოს შესასვლელისა და გასასვლელის გამოსახულების ჩამწერი საშუალებებით. გამოსახულების ჩამწერი საშუალებებით უნდა ფიქსირდებოდეს ნებართვის მფლობელის მიერ სათავსისათვის მინიჭებული ნომერი, სათავსის შესასვლელი ან/და გასასვლელი, სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო ნომერი (სანომრე ნიშანი), რომლითაც გადაიზიდება კონტროლს დაქვემდებარებული საქონელი. ნავთობის მსუბუქი, საშუალო და მძიმე დისტილატების შენახვისათვის განკუთვნილი საწყობის შემთხვევაში გამოსახულების ჩამწერი საშუალებებით უნდა ფიქსირდებოდეს მხოლოდ საწყობის შესასვლელსა და გასასვლელში გადაადგილებული სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო ნომერი;

ვ) საწყობის ტერიტორიაზე საქონლის დათვალიერების, სინჯის ან/და ნიმუშის აღების განხორციელების, გადატვირთვის ოპერაციების (ერთი სატრანსპორტო საშუალებიდან მეორე სატრანსპორტო საშუალებაში) განხორციელების ადგილი აღჭურვილი უნდა იყოს გამოსახულების ჩამწერი საშუალებებით და უნდა არსებობდეს ტექნიკური საშუალება საგადასახადო ორგანოსათვის გამოსახულების მიმდინარე რეჟიმში ელექტრონული საშუალებით გადაცემისთვის;

ზ) დასათვალიერებელი საქონლის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად და სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების უზრუნველსაყოფად დათვალიერების ადგილი განთავსებული უნდა იყოს შენობა-ნაგებობაში, ხოლო დათვალიერების ადგილის ფარგლებში ან მის უშუალო სიახლოვესთან განლაგებული უნდა იყოს სათავსი, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს დასათვალიერებელი საქონლის სპეციფიკური შენახვის პირობებს;

თ) დათვალიერების ადგილის ფარგლებში ან მის უშუალო მომიჯნავე ტერიტორიაზე, ან იმ შემთხვევაში, როცა არ არის სავალდებულო დათვალიერების ადგილის მდებარეობა საგადასახადო ორგანოსთან შეთანხმებულ ადგილზე, უნდა მდებარეობდეს სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი პირისთვის განკუთვნილი, კომპიუტერული ტექნიკით, ინტერნეტკავშირით, კავშირგაბმულობის საშუალებებით, საოფისე ავეჯით აღჭურვილი ოთახი, ფართობით – არანაკლებ 10მ2;

ი) დაბალ ტემპერატურულ რეჟიმში ან სხვა სპეციფიკური შენახვის პირობების მქონე საქონლის შესანახი ან/და 2000 მ2-მდე ფართობის საწყობისათვის დათვალიერების ან/და გადატვირთვის ადგილი შესაძლებელია იყოს საწყობის ტერიტორიის გარეთ იმ შემთხვევაში, თუ დათვალიერების ან/და გადატვირთვის ადგილი მოწყობილი იქნება ამ პუნქტის „ვ” ქვეპუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად და საწყობის სათავსიდან დათვალიერების ან/და გადატვირთვის ადგილამდე და პირიქით უზრუნველყოფილი იქნება საქონლის გადაადგილების გამოსახულების ჩამწერი საშუალებებით ჩაწერა და ჩანაწერის 6 თვით შენახვა;

კ) საწყობის მთელი ტერიტორია უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სადღეღამისო დაცვის სიგნალიზაციით აღჭურვილი ან სხვა სახის სადღეღამისო დაცვის მომსახურებით;

ლ) საწყობი აღჭურვილი უნდა იყოს ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციით, გარდა დაბალ ტემპერატურულ რეჟიმში მქონე საქონლის შესანახი საწყობისა;

მ) ნებართვის მფლობელი ვალდებულია ნებართვის მოქმედების ვადის განმავლობაში უზრუნველყოს საწყობის სამუშაო რეჟიმში ფუნქციონირება. ამ ქვეპუნქტის მიზნებისათვის საწყობის სამუშაო რეჟიმი გულისხმობს:

მ.ა) საწყობში განთავსებული საქონლის შენახვის სათანადო პირობების არსებობას, საჭიროების შემთხვევაში – განცალკევებულ, ასეთი სახის საქონლის შენახვისათვის აუცილებელი მოთხოვნების შესაბამისად სპეციალურად აღჭურვილ სათავსში შენახვის უზრუნველყოფას;

მ.ბ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული დაუძლეველი ძალის პირობების ზემოქმედების შედეგად უვარგის მდგომარეობაში მოყვანილი, გაფუჭებული ან დაზიანებული საქონლის განცალკევებულად განთავსებას;

მ.გ) საქონლის ინვენტარიზაციის დაუბრკოლებლად განხორციელების შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად საწყობში განთავსებული საქონლის შესაბამის განლაგებას;

მ.დ) საწყობში შესაბამისი სანიტარიული პირობებისა და რემონტის უზრუნველყოფასა და საწყობის შეუფერხებელი მუშაობისათვის აუცილებელი სხვა პირობების შესრულებას;

მ.ე) საწყობში საქონლის გამოცხადების დადასტურების ვალდებულებას ნებართვის მფლობელის მიერ „საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების წესების შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დადგენილი წესით;

ნ) ამ პუნქტის „ე” და „ვ” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად ნებართვის მფლობელმა უნდა უზრუნველყოს მათი კუთვნილი ჩამწერი მოწყობილობის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური ქსელის პროვაიდერთან და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთან – საფინანსო–ანალიტიკური სამსახურის ვიდეომონიტორინგის დეპარტამენტთან კავშირი შემდეგი პარამეტრებით: თუ ჩამწერმა მოწყობილობამ უნდა გადმოსცეს არა უმეტეს 4 კამერის გამოსახულება, კავშირის სიჩქარე უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 2 მგბიტი/წმ-ს, 5-დან 9 ერთეულამდე კამერების არსებობის შემთხვევაში – კავშირის სიჩქარე უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 3 მგბიტი/წმ-ს, ხოლო 9 და მეტი კამერის არსებობის შემთხვევაში – კავშირის სიჩქარე უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 4 მგბიტი/- წმ-ს, ხოლო დახურული საწყობის საქმიანობის ნებართვის მფლობელმა კავშირი უნდა უზრუნველყოს შემდეგი პარამეტრებით: 4 კამერა – 1 მგბიტი/წმ, 5-დან 9-მდე კამერა – 2 მგბიტი/წმ, 9 და მეტი კამერა – 3 მგბიტი/წმ კავშირი. ამასთან, საწყობის ტერიტორიაზე დამონტაჟებული ყველა ვიდეოსიგნალის ჩამწერი მოწყობილობა ტექნიკურად და პროგრამულად უნდა შეესაბამებოდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საფინანსო -ანალიტიკური სამსახურის ვიდეომონიტორინგის დეპარტამენტში არსებულ ვიდეოინფორმაციის მიმღებ მოწყობილობებს;

ო) სათავსებს, საქონლის შენახვისთვის საჭირო სათანადო პირობების უზრუნველყოფით, მინიჭებული უნდა ჰქონდეს რიგითი ნომრები საქონლის სპეციფიკური შენახვის პირობების მითითებით (მაცივარი, ელევატორი და სხვ.);

პ) საწყობს უნდა ჰქონდეს საქონლის გადამუშავებისათვის შესაბამისი საწარმოო კომპლექსი, იმ შემთხვევაში, თუ საწყობის ტერიტორიაზე საქონელი მოექცევა შიდა გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციაში;

ჟ) ღია საწყობის სამუშაო დროდ უნდა განისაზღვროს კალენდარული კვირის (საქართველოს შრომის კოდექსით დადგენილი უქმე დღეების ჩათვლით) ყოველი დღის 00:00 – 24:00 საათი;

რ) ღია საწყობის საქმიანობის ნებართვის მფლობელი ვალდებულია აღჭურვოს საწყობი სასაწყობო სასწორით, რომლითაც შესაძლებელია განხორციელდეს სულ ცოტა – 60 ტონა საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების აწონა. 60-ტონიანი სასაწყობო სასწორით საწყობის აღჭურვა არ არის სავალდებულო, თუ ნებართვის მფლობელი  ნებართვის მოქმედების ვადის განმავლობაში:

რ.ა) მოემსახურება მხოლოდ საავიაციო გადაზიდვებს და საწყობში განათავსებს მხოლოდ აღნიშნული სახის სატრანსპორტო საშუალებით გადაზიდულ საქონელს. აღნიშნული არ ათავისუფლებს მას სასაწყობო სასწორით აღჭურვის ვალდებულებისაგან, რომლითაც შესაძლებელია სულ ცოტა – 5 ტონა საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების აწონა;

რ.ბ) განათავსებს საწყობში მხოლოდ მილსადენი სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებულ საქონელს;

რ.გ) განათავსებს საწყობში მხოლოდ ისეთი სახის საქონელს, რომლის მიმართაც იმპორტის/ექსპორტის გადასახდელების გამოანგარიშება არ არის დაკავშირებული საქონლის წონასთან;

რ.დ) მოემსახურება მხოლოდ საფოსტო გზავნილებს. აღნიშნული არ ათავისუფლებს მას სასაწყობო სასწორით აღჭურვის ვალდებულებისაგან, რომლითაც შესაძლებელია სულ ცოტა – 0,5 ტონა საქონლის აწონა; 

რ.ე) განათავსებს მხოლოდ ნავთობის მსუბუქ, საშუალო ან მძიმე დისტილატებს;

რ.ვ) საწყობში განათავსებს მხოლოდ 8702, 8703, 8704 და 8711 სასაქონლო პოზიციებში აღწერილ, კლასიფიცირებულ და  „მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების სავალდებულო რეგისტრაციის წესების შესახებ” საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 31 იანვრის №150 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის შესაბამისად სავალდებულო რეგისტრირებას დაქვემდებარებულ საქონელს;

რ.ზ) საწყობში შეინახება მხოლოდ უცხოეთის დიპლომატიური და მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლობებისათვის, ამ წარმომადგენლობათა და დიპლომატიური მისიისათვის განკუთვნილი საქონელი;

ს) დახურული საწყობის საქმიანობის ნებართვის მფლობელი ვალდებულია აღჭურვოს საწყობი სასაწყობო სასწორით, რომლითაც შესაძლებელია სულ ცოტა – 5 ტონა საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების აწონა. 5-ტონიანი სასაწყობო სასწორით აღჭურვა არ არის სავალდებულო, თუ ნებართვის მფლობელი ნებართვის მოქმედების ვადის განმავლობაში:

ს.ა) განათავსებს საწყობში მხოლოდ მილსადენი სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებულ საქონელს;

ს.ბ) განათავსებს საწყობში მხოლოდ ისეთი სახის საქონელს, რომლის მიმართაც იმპორტის/ექსპორტის გადასახდელების გამოანგარიშება არ არის დაკავშირებული საქონლის წონასთან;

ს.გ) განათავსებს მხოლოდ ნავთობის მსუბუქ, საშუალო და მძიმე დისტილატებს;

ს.დ) საწყობში განათავსებს მხოლოდ 8702, 8703, 8704 და 8711 სასაქონლო პოზიციებში აღწერილ, კლასიფიცირებულ და  „მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების სავალდებულო რეგისტრაციის წესების შესახებ” საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 31 იანვრის №150 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის შესაბამისად სავალდებულო რეგისტრირებას დაქვემდებარებულ საქონელს;

ს.ე) საწყობში შეინახება მხოლოდ უცხოეთის დიპლომატიური და მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლობებისათვის, ამ წარმომადგენლობათა და დიპლომატიური მისიისთვის განკუთვნილი საქონელი;

ტ) საწყობის ტერიტორიის საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილი სავალი გზა და სადგომი ტერიტორია უნდა იყოს მოასფალტებული ან ბეტონის ფილებით მოპირკეთებული, ან დატკეპნილი მიწის ვაკისი, რომელიც დაფარული იქნება სპეციალური საფარით (მსხვილად დაფქული ქვა, აგური, ან სხვ.);

უ) სათავსის დასალუქად გამოსაყენებელი უნიკალურნომრიანი ერთჯერადი ლუქის ნიმუში უნდა შეთანხმდეს შესაბამის საგადასახადო ორგანოსთან (გარდა ნავთობის მსუბუქი, საშუალო და მძიმე დისტილატების შენახვისათვის განკუთვნილი საწყობისა, აგრეთვე იმ შემთხვევისა, როცა საწყობის საქმიანობის ნებართვის მფლობელის (მაძიებლის) საწყობში განთავსებული სათავსებისათვის გამშვებ-ჩამკეტი ხელსაწყოები ტექნიკური მახასიათებლებიდან გამომდინარე არ ექვემდებარება დალუქვას).

3. ნავთობის მსუბუქი, საშუალო და მძიმე დისტილატების შენახვის შემთხვევაში სათავსები უნდა აღიჭურვოს:

ა) მასთან დაკავშირებული მიწისზედა და მიწისქვეშა შესაბამისი საკომუნიკაციო და სხვა დანიშნულების სისტემებით;

ბ) შესაბამისი გამზომი საშუალებებით (მრიცხველი, არეომეტრი, მეტროჭოკი, ბაფთა (ლოტით) და სხვ.).

4. ნებართვის მფლობელი, რომელიც საწყობში განათავსებს მხოლოდ ისეთი სახის საქონელს, რომლის მიმართაც იმპორტის/ექსპორტის გადასახდელების გამოანგარიშება არ არის დაკავშირებული საქონლის წონასთან, საწყობი უნდა აღიჭურვოს საქონლის ოდენობის განმსაზღვრელი გამზომი საშუალებებით.

5. ნებართვის მფლობელზე, რომელიც საწყობში განათავსებს მხოლოდ 8702, 8703, 8704 და 8711 სასაქონლო პოზიციებში აღწერილ, კლასიფიცირებულ და „მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების სავალდებულო რეგისტრაციის წესების შესახებ” საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 31 იანვრის №150 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის შესაბამისად სავალდებულო რეგისტრირებას დაქვემდებარებულ საქონელს, სავალდებულო არ არის საწყობი აკმაყოფილებდეს ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ვ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

6. გვაროვნული ნივთის შენახვისათვის განკუთვნილი საწყობის შემთხვევაში, როცა ნივთის სათავსში განთავსება, შენახვა და შემდგომი ტრასნპორტირებისათვის მომზადება ხორციელდება სპეციფიკური ინფრასტრუქტურით აღჭურვილი საერთო ტექნოლოგიური ხაზის მეშვეობით, რომელიც წარმოადგენს სასაწყობო კომპლექსის არსებით შემადგენელ ნაწილს, ხოლო ამ საერთო ტექნოლოგიური ხაზით ხდება სხვადასხვა სათავსში (მათ შორის – საწყობისათვის განკუთვნილ სათავსში) საქონლის განთავსება და ამოღება, ამ შემთხვევაში:

ა) საწყობი უნდა აღიჭურვოს სასწორით, რომლის განთავსება შესაძლებელია უშუალოდ საწყობის მოსაზღვრე ტერიტორიაზე;

ბ) საწყობში უნდა განისაზღვროს სახელმწიფო კონტროლის ზონა (სახელმწიფო კონტროლის ზონად შესაძლებელია განისაზღვროს მხოლოდ გამოცალკევებული, სპეციფიკური საქონლის შესანახი სათავსი და დასაშვებია საქონლის სათავსში მოსათავსებლად და საქონლის სათავსიდან ამოსაღებად აუცილებელი ინფრასტრუქტურის მდებარეობა სახელმწიფო კონტროლის ზონის ფარგლებს მიღმა);

გ) საწყობი უნდა აღიჭურვოს გამოსახულების ჩამწერი საშუალებებით (გამოსახულების ჩამწერი საშუალებებით აღიჭურვება საწყობის სტატუსის მქონე სათავსების შესასვლელი და გასასვლელი. ჩამწერი საშუალებით უნდა ფიქსირდებოდეს გამშვები და ჩამკეტი ხელსაწყოები);

დ) საწყობი უნდა აღიჭურვოს სადღეღამისო დაცვის მომსახურებით (საწყობის ტერიტორიის სადღეღამისო დაცვა უნდა ხორციელდებოდეს საწყობის ტერიტორიაზე არსებული სათავსების დამცავი სიგნალიზაციით აღჭურვით ან სხვა სახის სადღეღამისო დაცვის მომსახურებით).

7. ნავთობის მსუბუქი, საშუალო და მძიმე დისტილატების შემთხვევაში, როცა ამ საქონლის სატრანსპორტო საშუალებიდან გადმოტვირთვა ან სატრანსპორტო საშუალებაში ჩატვირთვა ხორციელდება სპეციფიკური ინფრასტრუქტურით აღჭურვილი საერთო ტექნოლოგიური ხაზის მეშვეობით, რომელიც წარმოადგენს სასაწყობო კომპლექსის არსებით შემადგენელ ნაწილს და ამ საერთო ტექნოლოგიური ხაზით ხდება სხვადასხვა სათავსში (მათ შორის – საწყობისათვის განკუთვნილ სათავსში) საქონლის განთავსება ან/და ამოღება, ნებართვის მაძიებლისათვის (მფლობელისათვის) დაიშვება საქონლის სათავსში მოსათავსებლად, საქონლის სათავსიდან ამოსაღებად, სატრანსპორტო საშუალების ჩასატვირთად, სატრანსპორტო საშუალებიდან ამოსაღებად აუცილებელი ინფრასტრუქტურის მდებარეობა საწყობის ტერიტორიის მიღმა.

8. საწყობი, სადაც განთავსდება ფოსტის საშუალებით გადაზიდული საქონელი, აუცილებელია, რომ აღიჭურვოს რენტგენული ინსპექტირების სისტემით, რომლითაც შესაძლებელი იქნება საფოსტო  გზავნილების სკანირება.

9. სასაწყობო სასწორით აღჭურვის ვალდებულებისაგან გათავისუფლებული ნებართვის მფლობელის მიერ ნებართვის მოქმედების ვადაში საწყობში ისეთი საქონლის განთავსება, რომლისათვისაც აუცილებელია სასაწყობო სასწორის არსებობა, არის სანებართვო პირობების დარღვევა და იწვევს სანებართვო პირობების დარღვევისათვის გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას.

10. დახურული საწყობის საქმიანობის ნებართვის მოქმედების ვადაში ნებართვის მფლობელის ან მხოლოდ ერთი პირის გარდა, სხვა პირის მიერ საქონლის საწყობში განთავსება არის სანებართვო პირობების დარღვევა და იწვევს სანებართვო პირობების დარღვევისათვის გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას.

    მუხლი 7

1. საწყობის საქმიანობის ნებართვის მფლობელი ნებართვის მოქმედების მთელი ვადის განმავლობაში ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული საწყობის საქმიანობის შემდეგი წესები და მოთხოვნები:

ა) დაიცვას საწყობის შექმნის პირობები და შეასრულოს საგადასახადო ორგანოების მოთხოვნები;

ბ) ხელი არ შეუშალოს სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებას, ამ მიზნით უზრუნველყოს საგადასახადო ორგანოს წარმომადგენლის მიერ საქონლის, სატრანსპორტო საშუალების შენახვის ადგილის, რაოდენობის, წონისა (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში) და სხვა მახასიათებლების კონტროლის განხორციელება. მოახდინოს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების აწონა;

გ) გამორიცხოს საწყობში არსებული საქონლის, სატრანსპორტო საშუალების ამოღების შესაძლებლობა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ეს საჭიროა სახელმწიფო კონტროლისათვის;

დ) აწარმოოს საწყობში საქონლის შენახვის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული და დროებით დასაწყობებული საქონლის, სატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვა მონაცემთა დამუშავების ავტომატიზებული სისტემის მეშვეობით დადგენილი ფორმით (დანართი №4), მოსთხოვოს საქონლის მესაკუთრეს ან/და მფლობელს სასაქონლო დეკლარაციის ან/და საქონლის დროებით შენახვის განაცხადის ასლები და უზრუნველყოს მათი შენახვა;

ე) გამორიცხოს სხვა სახის ოპერაციების განხორციელება, გარდა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის შესაბამისი ბრძანებით გათვალისწინებული შენახვის, გაყიდვისა და ტრანსპორტირებისათვის დასაშვები ოპერაციებისა;

ვ) მოაწყოს საწყობი ისე, რომ გამოირიცხოს საქონლის, სატრანსპორტო საშუალების შემოტანა ან/და გატანა კონტროლის გვერდის ავლით და დაიცვას საწყობში შენახვის სათანადო პირობები;

ზ) საწყობის ტერიტორიაზე არსებული სათავსის შესასვლელი და გასასვლელი მუდმივად უნდა იყოს დალუქული საწყობის მფლობელის მიერ შემოსავლების სამსახურის ტერიტორიული ორგანოსთან შეთანხმებული ნიმუშის უნიკალურნომრიანი ერთჯერადი ლუქით, გარდა საქონლის შეტანისას ან/და გამოტანისას, აგრეთვე განსაზღვრული ოპერაციების განხორციელებისას. ამ ქვეპუნქტში მითითებული ვალდებულება არ ვრცელდება ნებართვის იმ მფლობელზე, რომლის მიმართ საგადასახადო ორგანო მიიღებს სათანადო გადაწყვეტილებას საწყობის ტვირთბრუნვის ან ოპერაციების სპეციფიკურობიდან გამომდინარე, საწყობის მფლობელის მოტივირებული მოთხოვნის საფუძველზე;

თ) უზრუნველყოს საწყობისა და მის ტერიტორიაზე არსებული სათავსის შესასვლელისა და გასასვლელის, აგრეთვე საწყობის ტერიტორიაზე საქონლის დათვალიერების, სინჯის ან/და ნიმუშის აღების განხორციელების ადგილის გამოსახულების ჩამწერი საშუალებებით სადღეღამისო ჩაწერა და ჩანაწერის 6 თვით შენახვა. უზრუნველყოს შემოსავლების სამსახურის, შემოსავლების სამსახურის შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ან/და სამართალდამცავი ორგანოების შესაბამისი მოთხოვნის საფუძველზე ჩანაწერის დაუყოვნებლივ წარდგენა ან სათანადო ტექნიკური საშუალებით ჩანაწერის ნახვა. ფოსტის საშუალებით გადაზიდული საქონლის რენტგენული ინსპექტირების სისტემით მიღებული გამოსახულება ინახება 3 თვის განმავლობაში. გამოსახულების დაუყოვნებლივ წარდგენა ან სათანადო ტექნიკური საშუალებით ჩანაწერის ნახვა უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს შემოსავლების სამსახურის, შემოსავლების სამსახურის შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ან/და სამართალდამცავი ორგანოების შესაბამისი მოთხოვნის საფუძველზე;

ი) არ განახორციელოს ნებართვის გაცემის შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის დანართში მითითებული სათავსების გარდა სხვა მუდმივი ან დროებითი შენობა-ნაგებობების აშენება;

კ) საქონლის დაკარგვისას ან დანაკლისის აღმოჩენისას (რომელიც აღემატება საქონლის ბუნებრივი ცვეთით, ტრანსპორტირებით ან შენახვის ნორმალურ პირობებში დანაკარგებით დაშვებულ ნორმებს) დანაკლისის შესახებ საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ დადასტურებული აქტის წარდგენისას ან საგადასახადო ორგანოს ნებართვის გარეშე საწყობიდან საქონლის, სატრანსპორტო საშუალების გატანის შემთხვევაში გადაიხადოს იმპორტის გადასახდელები იმ ოდენობით, რა ოდენობითაც გადაიხდებოდა შესაბამისი იმპორტის გადასახდელები იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში ამ საქონლის მოქცევისას;

ლ) არ დაუშვას საქართველოში შემოსატანი და საქართველოდან გასატანი აკრძალული საქონლის საწყობში მოთავსება;

მ) აწარმოოს კონტროლის ზონაში შემსვლელ და გამსვლელ პირთა (გარდა კონტროლის ზონაში დაშვებული პირებისა) აღრიცხვის ჟურნალი, რომელშიც უნდა აისახოს შესვლის/გამოსვლის თარიღი და დრო, პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემები (ფიზიკური პირის შემთხვევაში – სახელი, გვარი, რეგისტრაციის მისამართი; იურიდიული პირის შემთხვევაში – სრული საფირმო სახელწოდება, იურიდიული მისამართი, იურიდიული პირის წარმომადგენლის სახელი, გვარი, რეგისტრაციის მისამართი; შემოსავლების სამსახურის ან/და სხვა შესაბამისი მაკონტროლებელი უფლებამოსილების მქონე დაწესებულებათა თანამშრომელი – სამსახურებრივი მოწმობის საიდენტიფიკაციო ნომერი), შესვლის მიზანი. ნებართვის მფლობელს, რომელიც საწყობში განათავსებს საქონელს მხოლოდ გაყიდვის ან/და გამოფენის მიზნით, უფლება აქვს არ ასახოს ჟურნალში მხოლოდ იმ პირთა მონაცემები, რომელთა კონტროლის ზონაში შემოსვლის მიზანია საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების დათვალიერება ან/და ყიდვა. ნებართვის მფლობელი ვალდებულია აღნიშნული წინასწარ აცნობოს შესაბამის საგადასახადო ორგანოს;

ნ) შემოსავლების სამსახურს აცნობოს კონტროლის ზონაში დაშვებულ პირთა სიაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და წარუდგინოს სათანადო დოკუმენტები შესაბამისი ცვლილებების განხორციელებიდან 7 დღის განმავლობაში;

ო) უზრუნველყოს ავარიის ან დაუძლეველი ძალის ზემოქმედების შედეგად უვარგის მდგომარეობაში მოყვანილი, გაფუჭებული ან დაზიანებული საქონლის, სატრანსპორტო საშუალების განცალკევებულად განთავსება;

პ) განალაგოს საწყობში განთავსებული საქონელი ისეთი სახით, რაც შესაძლებელს გახდის საქონლის ინვენტარიზაციის დაუბრკოლებლად განხორციელებას;

ჟ) დაიცვას საწყობში შესაბამისი სანიტარიული პირობები და უზრუნველყოს სათავსის მიმდინარე რემონტი;

რ) უზრუნველყოს საწყობის ტერიტორიაზე საწყობის მომსახურე პერსონალი სპეციალური ფორმის ტანსაცმლით;

ს) შეასრულოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა მოთხოვნები.

2. საწყობის ტერიტორიაზე არ შეიძლება არსებობდეს სხვა დანიშნულების შენობა-ნაგებობა, გარდა სათავსის, საწყობის დაცვის, საშვის რეჟიმის, საწყობის სამუშაო რეჟიმში ფუნქციონირების უზრუნველყოფისათვის საჭირო ნაგებობისა და ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული კონტროლისა და საქონლის გაფორმებისათვის აუცილებელი იზოლირებული ფართობისა (აღნიშნული შეზღუდვა არ ვრცელდება ნავთობის მსუბუქი, საშუალო, მძიმე დისტილატების შენახვისათვის განკუთვნილ საწყობზე).

3. საქონელი, რომელმაც შესაძლებელია ზიანი მიაყენოს სხვა საქონელს ან რომელიც მოითხოვს შენახვის განსაკუთრებულ პირობებს, უნდა ინახებოდეს საწყობის განცალკევებულ, ასეთი სახის საქონლის შენახვისათვის აუცილებელი მოთხოვნების შესაბამისად სპეციალურად აღჭურვილ სათავსში. კვების პროდუქტები უნდა განთავსდეს ცალკე იზოლირებულ სათავსში.

4. ნებართვის მფლობელი, რომელიც ახორციელებს ნავთობის მსუბუქი, საშუალო და მძიმე დისტილატების შენახვას, ვალდებულია:

ა) მოსთხოვოს საქონლის მესაკუთრეს ან/და მფლობელს სასაქონლო დეკლარაციის ან/და საქონლის დროებით შენახვის განაცხადის, საქონლის რაოდენობის, წარმოშობის, ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები და უზრუნველყოს მათი შენახვა. ნებართვის მფლობელი პასუხისმგებელია საქონელსა ან/და სატრანსპორტო საშუალებაზე წარმოებული ყველა ოპერაციის შესახებ მონაცემის სიზუსტისათვის;

ბ) აწარმოოს საწყობის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული და დროებით დასაწყობებული საქონლის, სატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვა მონაცემთა დამუშავების ავტომატიზებული სისტემის მეშვეობით დადგენილი ფორმით (დანართი №4) და საწყობში საქონლის შეტანიდან საწყობში განთავსებამდე არა უგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღის 12:00 საათისა, ელექტრონული სახით წარუდგინოს საგადასახადო ორგანოს საწყობში დასასაწყობებლად შეტანილი საქონლის შესახებ ინფორმაცია (დანართი №5).

5. ნებართვის მფლობელსა და საწყობში საქონლის შემნახველ პირებს შორის ურთიერთობა რეგულირდება სახელშეკრულებო ურთიერთობის საფუძველზე. ხელშეკრულება იდება წერილობითი ფორმით. აღნიშნული წესიდან გამონაკლისი დაიშვება ნებართვის მფლობელის (მაძიებლის) მოტივირებული მოთხოვნის საფუძველზე მხოლოდ შემოსავლების სამსახურის მიერ.

    მუხლი 8

1. საწყობის საქმიანობის ნებართვის მფლობელ პირს უფლება აქვს შეცვალოს ნებართვით განსაზღვრული ტერიტორია ან შენობა-ნაგებობის ფართობი, ან/და ნებართვით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე ააგოს ახალი შენობა-ნაგებობა ან/და დაანგრიოს არსებული შენობა-ნაგებობა ან მოითხოვოს ნებართვის აღებისას საწყობში მხოლოდ განსაზღვრული საქონლის ან კონკრეტული სახეობის სატრანსპორტო საშუალებით გადაზიდული საქონლის განთავსების თაობაზე ვალდებულების გაუქმება.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული უფლების რეალიზაციის მიზნით ნებართვის მფლობელი ვალდებულია წარუდგინოს შემოსავლების სამსახურს:

ა) ნებართვაში ცვლილების შეტანის შესახებ წერილობითი განცხადება და სიტუაციური გეგმა (ნახაზი), სადაც აისახება ნებართვით განსაზღვრული და ნებართვაში ცვლილებით დაგეგმილი საწყობის ტერიტორიის საზღვრები, ასაშენებელი შენობა-ნაგებობის პროექტი, დასანგრევი შენობა-ნაგებობა, ტექნიკური და უსაფრთხოების მოთხოვნების დამაკმაყოფილებელი მონაცემები (მაგ: ახალი შესასვლელის ან გამოსასვლელის დამატების შემთხვევაში – გამოსახულების ჩამწერი საშუალებები, სათავსის საიდენტიფიკაციო ნომერი, „კონტროლის ზონის” აღნიშვნის მდებარეობა, საჭიროების შემთხვევაში – შემომსაზღვრელი ღობის მდებარეობა და ა.შ.);

ბ) „საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების წესების შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით გათვალისწინებული წესით გაანგარიშებული ოდენობის გარანტია, როცა ნებართვაში ცვლილების შეტანის შესახებ წერილობით განცხადებასა და თანდართულ დოკუმენტებში მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე, ამავე ბრძანებით დადგენილი წესით გაანგარიშებული გარანტიის ოდენობა აღემატება ნებართვის აღებისას შემოსავლების სამსახურში წარდგენილი გარანტიის ოდენობას. ამ შემთხვევაში შემოსავლების სამსახურში წარსადგენი დამატებითი გარანტიის ოდენობა შეადგენს ნებართვაში ცვლილების შეტანის შესახებ წერილობით განცხადებასა და თანდართულ დოკუმენტებში მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე, ამავე ბრძანებით დადგენილი წესით გაანგარიშებულ გარანტიასა და ნებართვის აღებისას შემოსავლების სამსახურში წარდგენილ გარანტიას შორის სხვაობას, ხოლო გარანტია არ წარედგინება, როცა ნებართვაში ცვლილების შეტანის შესახებ წერილობით განცხადებასა და თანდართულ დოკუმენტებში მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე, ამავე ბრძანებით დადგენილი წესით გაანგარიშებული გარანტიის ოდენობა ნაკლებია ნებართვის აღებისას შემოსავლების სამსახურში წარდგენილი გარანტიის ოდენობაზე. ნებართვაში ცვლილების შეტანის შესახებ გადაწყვეტილების რეგისტრაციის თარიღიდან მომდევნო სამუშაო დღეს ნებართვის აღებისას შემოსავლების სამსახურში წარდგენილი გარანტიის თანხის შესაბამისი ნაწილი ექვემდებარება შემცირებას;

გ) ნებართვით განსაზღვრული ფართობის გაზრდისას ნებართვაში მოსაქცევი მიწის ნაკვეთის ან/და შენობა-ნაგებობების საკუთრების დამადასტურებელი ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან ან ნებართვის მოქმედების დარჩენილი ვადით დადებული სარგებლობის ექსკლუზიური უფლების (იჯარა, ქირავნობა, უზუფრუქტი და სხვ.) დამადასტურებელი დოკუმენტი და ხელშეკრულების მხარის საკუთრების დამადასტურებელი ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;

დ) ნებართვის აღებისას მხოლოდ განსაზღვრული საქონლის ან კონკრეტული სახეობის სატრანსპორტო საშუალებით გადაზიდული საქონლის განთავსების თაობაზე ვალდებულების გაუქმების შემთხვევაში – ამ ინსტრუქციის მე-5 მუხლით გათვალისწინებული შესაბამისი სანებართვო პირობის დაკმაყოფილების დამადასტურებელი ინფორმაცია;

ე) საწარმოს სარეგისტრაციო მონაცემებში ცვლილების განხორციელებიდან 7 დღის ვადაში, გარანტია, სადაც „პრინციპალის” გრაფაში მიეთითება ნებართვის მფლობელის საწარმოს სარეგისტრაციო მონაცემებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად სრული საფირმო სახელწოდება (საწარმოს სარეგისტრაციო მონაცემებში ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში, რომელიც დაკავშირებულია ნებართვის მფლობელის საწარმოს სრულ საფირმო სახელწოდების შეცვლასთან). წარდგენილი გარანტიის ვადა უნდა იყოს არანაკლებ ნებართვის მოქმედების დარჩენილი ვადისა.

3. შემოსავლების სამსახურის მიერ ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული განცხადების განხილვის ვადაა განცხადების რეგისტრაციიდან 3 დღე.

4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული განცხადებისა და თანდართული მასალებით მიწოდებული ინფორმაციის სანებართვო პირობებთან შეუსაბამობის აღმოჩენის თაობაზე განმცხადებელს წერილობით ეცნობება განცხადების განხილვის ვადის ამოწურვიდან 2 დღეში.

5. შემოსავლების სამსახური ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული განცხადებისა და თანდართული მასალებით მიწოდებული ინფორმაციის სანებართვო პირობებთან შესაბამისობის დადგენიდან 2 დღეში იღებს გადაწყვეტილებას ნებართვაში ცვლილების შეტანის შესახებ. გადაწყვეტილების თაობაზე შემოსავლების სამსახური აცნობებს სათანადო ტერიტორიულ ორგანოსა და განმცხადებელს.

6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების რეგისტრაციის თარიღიდან მომდევნო დღეს (მიუხედავად იმისა, არის თუ არა სამუშაო დღე) ნებართვის მფლობელი უფლებამოსილია ნებართვაში მითითებული საწყობის ტერიტორიის ფარგლებში განახორციელოს შესაბამისი საქმიანობა.

7. ნებართვის მოქმედების ვადაში ამ მუხლით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევით ნებართვით განსაზღვრული ტერიტორიის ან შენობა-ნაგებობის ფართობის  შეცვლის ან/და ნებართვით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე ახალი შენობა-ნაგებობის აგების ან/და არსებული შენობა-ნაგებობის დანგრევის ან ნებართვის აღებისას საწყობში მხოლოდ განსაზღვრული საქონლის ან კონკრეტული სახეობის სატრანსპორტო საშუალებით გადაზიდული საქონლის განთავსების თაობაზე ვალდებულების მიუხედავად, საწყობში სხვა სახის საქონლის ან სხვა სატრანსპორტო საშუალებით გადაზიდული საქონლის განთავსება სანებართვო პირობების დარღვევაა და იწვევს სანებართვო პირობების დარღვევისათვის გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას.

თავი III

თავისუფალი საწყობი

    მუხლი 9

1. ამ ინსტრუქციის მე-5 მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტების გარდა, თავისუფალი საწყობის საქმიანობის ნებართვის მისაღებად ნებართვის მაძიებელმა (მფლობელმა) უნდა წარადგინოს:

ა) სასაწყობოდ განკუთვნილი ტერიტორიის, სახელმწიფო კონტროლის პროცედურების განხორციელების ადგილების დეტალური სიტუაციური გეგმა (ნახაზი) (ქაღალდზე ამობეჭდილი ან ელექტრონული), სადაც სავალდებულოა ნაჩვენები იყოს:

ა.ა) შემოსავლების სამსახურის უფროსის ამ ინსტრუქციის მე-10 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ” და გ” ქვეპუნქტებში მითითებული, აგრეთვე ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა” ქვეპუნქტში მოცემული მოთხოვნების შესრულების ამსახველი გრაფიკული და ტექსტური ინფორმაცია; ან

ა.ბ) სახელმწიფო კონტროლის პროცედურების განხორციელებისათვის ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა”–„გ” ქვეპუნქტებში მითითებული საჭირო სრული ინფრასტრუქტურის ელემენტების, ტექნიკა-დანადგარების, საოფისე ტექნიკის სახეობის, სიმძლავრის, უსაფრთხოების, რაოდენობის, განლაგების თაობაზე გრაფიკული და ტექსტური ინფორმაცია;

ბ) ინფორმაცია იმ ფიზიკურ პირთა შესახებ (სახელი, გვარი, რეგისტრაციის მისამართი, საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის სერია და ნომერი, აგრეთვე პირადი ნომერი, ხელმოწერის ნიმუში), რომელთა მიერ დადასტურდება აღრიცხვის მოწმობის უკანა გვერდზე საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების თავისუფალ საწყობში წარდგენა და ამ ფიზიკურ პირთა ცვლიანობის გრაფიკი. აგრეთვე თავისუფალი საწყობის ბეჭდის ნიმუში (მისი არსებობის შემთხვევაში);

გ) წერილობით დადასტურებული ვალდებულება კონტროლის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით თავისუფალ საწყობში კონტროლისა და შესაბამისი პროცედურებისათვის აუცილებელი სათავსის, მოწყობილობებისა და კავშირგაბმულობის საშუალებების საგადასახადო ორგანოსათვის უსასყიდლოდ გამოყოფის შესახებ;

დ) წერილობით დადასტურებული ვალდებულება თავისუფალი საწყობის სამუშაო დროდ კალენდარული კვირის (საქართველოს შრომის კოდექსით დადგენილი უქმე დღეების ჩათვლით) ყოველი დღის 00:00 – 24:00 საათის განსაზღვრის შესახებ;

ე) ამ მუხლის პირველი პუნქტის:

ე.ა) „ა.ა” ქვეპუნქტის შემთხვევაში – შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისი სახეობის, უსაფრთხოების ნორმების, სიმძლავრისა და რაოდენობის ტექნიკა-დანადგარების საკუთრების ან მფლობელობის თაობაზე;

ე.ბ) „ა.ბ” ქვეპუნქტის შემთხვევაში – იმ საქონლის სავარაუდო სახეობის, რაოდენობის, თავისუფალ საწყობში განსახორციელებელი ოპერაციების შესახებ, რომლის შეტანა, გატანა, შესანახად განთავსება გათვალისწინებულია თავისუფალ საწყობში, სატრანსპორტო სახეობის შესახებ, რომლითაც გადაადგილდება ეს საქონელი თავისუფალი საწყობის დანიშნულებით და პირიქით.

2. თავისუფალი საწყობი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ტექნიკურ და უსაფრთხოების მოთხოვნებს, კერძოდ:

ა) თავისუფალი საწყობის ტერიტორიის მთელი პერიმეტრი უნდა იყოს შემოსაზღვრული კაპიტალურად, არანაკლებ 2 მეტრი სიმაღლის ღობით, რომელსაც მთელ სიგრძეზე უნდა გასდევდეს გარე განათება. ღობეზე ან შენობა-ნაგებობის კედელზე გარე მხრიდან, ყოველი 100 მეტრის შუალედში უნდა იყოს მიმაგრებული ტოლგვერდა სამკუთხედის ფორმის ფირნიში (სამკუთხედის გვერდის სიგრძე უნდა იყოს არანაკლებ 50 სანტიმეტრისა), რომლებზეც მწვანე ფერის ფონზე თეთრი ფერით ქართულ და ინგლისურ ენებზე გაკეთებული უნდა იყოს წარწერა: „კონტროლის ზონა” – „ Control zone”; ამასთან, ფირნიში დამზადებული უნდა იყოს „მანათობელი” საღებავის გამოყენებით;

ბ) თავისუფალი საწყობის ტერიტორიაზე არსებული მიწისზედა და მიწისქვეშა შენობა-ნაგებობები და სხვა ნებისმიერი კონსტრუქცია (გარდა შესასვლელ-გამოსასვლელი პორტალებისა, ასევე წყალმომარაგების, კავშირგაბმულობის ელექტრო- და გაზმომარაგების კონსტრუქციებისა) არ  უნდა კვეთდეს თავისუფალი საწყობის ღობის ვერტიკალურ სიბრტყეს;

გ) თავისუფალი საწყობის ტერიტორიასა და პერიმეტრზე ნებართვის მაძიებლის მიერ მოეწყობა სახელმწიფო კონტროლის პროცედურების განხორციელების ადგილები. მოწყობა, შესაბამისი ინფრასტრუქტურით და ტექნიკა-დანადგარით აღჭურვა მოიცავს შემოსავლების სამსახურთან შეთანხმებული:

გ.ა) სახელმწიფო კონტროლის პროცედურების განხორციელების ადგილებზე შენობა-ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის განთავსებას ან მათი განთავსების პროექტის წარდგენას;

გ.ბ) სპეციალიზებული საავტომობილო და სხვა სახის სასწორის ან საქონლის რაოდენობის, სიმძლავრის და ა.შ. განსაზღვრისათვის საჭირო სხვა მოწყობილობის განთავსებას;

გ.გ) საქონლის (მათ შორის, რადიაციული, იარაღის (ფეთქებადი მასალა), ნარკოტიკული საშუალების) მალულად გადაადგილების აღკვეთისა და სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილების შეფერხების თავიდან აცილების მიზნით სატრანსპორტო საშუალების გახსნის გარეშე საქონლის დათვალიერების, რადიაციული, იარაღის, ნარკოტიკულ საშუალებათა გამომვლენი  საშუალებების (რენტგენულ გამოსხივებაზე დამყარებული) რაოდენობის, სიმძლავრის განსაზღვრას და ამ საშუალებებით სახელმწიფო კონტროლის პროცედურების განხორციელების ადგილების აღჭურვას;

გ.დ) სახელმწიფო სანიტარიულ-საკარანტინო, სახელმწიფო ვეტერინარულ სასაზღვრო-საკარანტინო, სახელმწიფო ფიტოსანიტარიულ სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურისა და ტექნიკა-დანადგარების რაოდენობის, სახეობის განსაზღვრასა და პორტალების აღჭურვას, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქონლის გატანა ან/და შემოტანა თავისუფალი საწყობის ტერიტორიიდან უცხო ქვეყანაში განხორციელდება ამ პორტალის გავლით;

დ) თავისუფალი საწყობის შესასვლელისა და გასასვლელის პორტალები უნდა აღიჭურვოს გამოსახულების ჩამწერი საშუალებებით. გამოსახულების ჩამწერი საშუალებებით უნდა ფიქსირდებოდეს სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო ნომერი (სანომრე ნიშანი), რომლითაც გადაიზიდება კონტროლს დაქვემდებარებული საქონელი, გადაადგილებული ფიზიკური პირები;

ე) თავისუფალი საწყობის ტერიტორიაზე საქონლის დათვალიერების, სინჯის ან/და ნიმუშის აღების განხორციელების ადგილი უნდა აღიჭურვოს გამოსახულების ჩამწერი საშუალებებით და შესაბამისი ტექნიკური საშუალებით  შესაძლებელი უნდა იყოს გამოსახულების მიმდინარე რეჟიმში შემოსავლების სამსახურის შესაბამისი ორგანოსათვის გადაცემა;

ვ) ნებართვის მფლობელი ვალდებულია ნებართვის მოქმედების ვადის განმავლობაში უზრუნველყოს თავისუფალი საწყობის სამუშაო რეჟიმში ფუნქციონირება. ამ ქვეპუნქტის მიზნებისათვის თავისუფალი საწყობის სამუშაო რეჟიმი გულისხმობს ამ ინსტრუქციის მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „მ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულებას.

    მუხლი 10

1. თავისუფალი საწყობის ტერიტორიასა და პერიმეტრზე სახელმწიფო კონტროლის პროცედურების განხორციელების ადგილების მოწყობისათვის, შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკა-დანადგარით აღჭურვისათვის დეტალური მოთხოვნების განსაზღვრის მიზნით დაინტერესებულ მხარეს (თავისუფალი საწყობისათვის გათვალისწინებული ტერიტორიის მესაკუთრეს ან მფლობელს) აქვს უფლება წარადგინოს განცხადება შემოსავლების სამსახურში, რომელშიც აისახება თავისუფალ საწყობში სავარაუდოდ შესატან-გასატანი საქონლის სახეობა, რაოდენობა, სატრანსპორტო საშუალების სახეობა, რომლითაც გადაიზიდება საქონელი, თავისუფალი საწყობის მიმდებარე ინფრასტრუქტურა, თავისუფალი საწყობის, მასში განლაგებული სათავსების დეტალური გეგმა-ნახაზი და სხვა აუცილებელი ინფორმაცია.

2. შემოსავლების სამსახურში ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული განცხადების რეგისტრაციიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში შემოსავლების სამსახურის უფროსი გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს სამუშაო ჯგუფის შექმნის, მისი შემადგენლობისა და ჯგუფის უფროსის განსაზღვრის შესახებ.

3. ჯგუფის ამოცანაა შეისწავლოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით წარდგენილი ინფორმაცია და განსაზღვროს:

ა) ინფრასტრუქტურის ელემენტებისა და ტექნიკა-დანადგარების სახეობის, რაოდენობისა და სიმძლავრის, მათი განლაგების მოთხოვნები;

ბ) სახელმწიფო კონტროლის პროცედურებისა და სასაქონლო ოპერაციის განხორციელების ადგილი, ამ ადგილის მოწყობისთვის აუცილებელი მოთხოვნები.

4.  ამ მუხლის პირველი პუნქტის მიზნებისათვის ჯგუფის უფროსს უფლება აქვს წერილობით მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია. დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის ვადა და განცხადების განხილვასთან დაკავშირებული საკითხი რეგულირდება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 83-ე მუხლით დადგენილი წესით.

5. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით გათვალისწინებული პირობის გარდა, ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული განცხადების რეგისტრაციიდან 30 დღის ვადაში შემოსავლების სამსახურის უფროსი გამოსცემს ამ განცხადებით წარდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე „თავისუფალი საწყობის მოწყობის ტექნიკური მოთხოვნების განსაზღვრის შესახებ” ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, რომლითაც განისაზღვრება შემდეგი მოთხოვნები:

ა) თავისუფალი საწყობის ინფრასტრუქტურის ელემენტებისა და თავისუფალ საწყობში, აგრეთვე თავისუფალი საწყობის პერიმეტრზე არსებულ პორტალებში განსათავსებელი ტექნიკა-დანადგარების სახეობა, რაოდენობა და სიმძლავრე, მათი განლაგება;

ბ) სახელმწიფო კონტროლის პროცედურებისა და სასაქონლო ოპერაციის განხორციელების ადგილების მოწყობისათვის აუცილებელი დეტალები.

    მუხლი 11

1. შემოსავლების სამსახურში ამ ინსტრუქციის მე-5 მუხლის შესაბამისად წარდგენილი განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტაციის რეგისტრაციიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში შემოსავლების სამსახურის უფროსი გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს სამუშაო ჯგუფის შექმნის, მისი შემადგენლობისა და ჯგუფის უფროსის განსაზღვრის შესახებ.

2. ჯგუფის ამოცანაა შეისწავლოს ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული ინფორმაცია და:

ა) ამ ინსტრუქციის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „ა.ა” ქვეპუნქტის შემთხვევაში დაადასტუროს ან უარყოს ამ ინსტრუქციის მე-10 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული „თავისუფალი საწყობის მოწყობის ტექნიკური მოთხოვნების განსაზღვრის შესახებ” შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით და ამ ინსტრუქციის მე-9 მუხლით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან თავისუფალი საწყობის შესაბამისობა; ან,

ბ) განსაზღვროს სახელმწიფო კონტროლის პროცედურების განხორციელებისათვის საჭირო ამ ინსტრუქციის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ” და გ” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული სრული ინფრასტრუქტურის ელემენტების, ტექნიკა-დანადგარების სახეობის, სიმძლავრის, უსაფრთხოების, რაოდენობის, განლაგების, თავისუფალი საწყობის სამუშაო რეჟიმში ფუნქციონირების უზრუნველყოფისათვის აუცილებელი მოთხოვნები, აგრეთვე დაადასტუროს ან უარყოს აღნიშნულ პირობებთან და ინსტრუქციის მე-9 მუხლით განსაზღვრულ სხვა მოთხოვნებთან თავისუფალი საწყობის შესაბამისობა.

3. სამუშაო ჯგუფი განსაზღვრავს თავისუფალი საწყობის საქმიანობისათვის განკუთვნილი ადგილის დათვალიერების თარიღს და აღნიშნულის შესახებ წერილობით ატყობინებს დაინტერესებულ მხარეს.

4. დათვალიერებისას დგება დათვალიერების შედეგების ამსახველი აქტი, რომელსაც ხელს აწერენ ჯგუფის ყველა წევრი და დაინტერესებული მხარის წარმომადგენელი.

5. დათვალიერების შედეგებისა და ამ ინსტრუქციის მე-9 მუხლის თანახმად წარდგენილი ინფორმაციის ურთიერთშესაბამისობის უზრუნველსაყოფად ჯგუფის უფროსს უფლება აქვს წერილობით მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია. დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის ვადასა და განცხადების განხილვასთან დაკავშირებული საკითხი რეგულირდება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 83-ე მუხლით დადგენილი წესით.  

6. თუ საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოებათა დასადგენად აუცილებელია ადმინისტრაციული წარმოებისათვის კანონით განსაზღვრულ ვადაზე მეტი, ჯგუფის უფროსის ინიციატივით შემოსავლების სამსახურის უფროსი უფლებამოსილია მიიღოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების ვადის არა უმეტეს 3 თვემდე გაგრძელების თაობაზე. აღნიშნული გადაწყვეტილება მიიღება განცხადების წარდგენიდან 15 დღის ვადაში. 

    მუხლი 12

1. ნებართვის მფლობელ პირს უფლება აქვს შეცვალოს ნებართვით განსაზღვრული ტერიტორია ან/და ააშენოს ნებართვით განსაზღვრული ტერიტორიის პერიმეტრზე სახელმწიფო კონტროლის პროცედურების განხორციელების ახალი ადგილი ან/და განახორციელოს არსებული სახელმწიფო კონტროლის პროცედურების განხორციელების ადგილის რეკონსტრუქცია ან/და დემონტაჟი, ან/და მოითხოვოს ნებართვის აღებისათვის დადგენილი და თავის მიერ შესრულებული მოთხოვნების შეცვლა თავისუფალ საწყობში შესატანი/გასატანი საქონლის, სატრანსპორტო საშუალების, სახეობისა და რაოდენობასთან მიმართებით ცვლილების განხორციელების მიზნით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ნებართვის მფლობელი პირი ვალდებულია ამ ინსტრუქციის მე-10 და მე-11 მუხლებით დადგენილი წესით შემოსავლების სამსახურს წარუდგინოს განცხადება ამ ინსტრუქციის  მე-9 მუხლით გათვალისწინებული მხოლოდ ცვლილების ამსახველი თანდართული ინფორმაციით.

3. შემოსავლების სამსახური განიხილავს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ განცხადებას ამ ინსტრუქციის მე-11 მუხლით დადგენილი წესით.

4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტაციის, აგრეთვე დათვალიერების შედეგების საფუძველზე, ნებართვაში ცვლილების შეტანის ან ნებართვაში ცვლილების შეტანაზე უარის თქმის თაობაზე გადაწყვეტილებას შემოსავლების სამსახური იღებს „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად.

5. გადაწყვეტილება ნებართვაში ცვლილების შეტანის შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტია და ფორმდება შესაბამისი ბრძანებით სამ ეგზემპლარად. თითოეულ ეგზემპლარს უნდა ერთოდეს სანებართვო მოწმობა ან/და დანართი. თითო ეგზემპლარი გადაეცემა ნებართვის მფლობელსა და საგადასახადო ორგანოს, რომლის სამოქმედო ტერიტორიაზეც განლაგებულია თავისუფალი საწყობი. ერთი ეგზემპლარი რჩება შემოსავლების სამსახურში.

6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული ბრძანების დანართი არის თავისუფალი საწყობის, სახელმწიფო კონტროლის პროცედურების განხორციელების ადგილების სიტუაციური გეგმა (ნახაზი), ტექნიკა-დანადგარის ნუსხა (სახეობა, რაოდენობა, სიმძლავრე).

7. ახალი სანებართვო მოწმობის გაცემა ხორციელდება იმ შემთხვევაში, როცა ნებართვაში ცვლილების შეტანის შედეგად იცვლება სანებართვო მოწმობაში მითითებული რომელიმე რეკვიზიტი.

    მუხლი 13

1. თავისუფალი საწყობის საქმიანობის ნებართვის მფლობელი ნებართვის მოქმედების მთელი ვადის განმავლობაში ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად განსაზღვრული თავისუფალი საწყობის საქმიანობის შემდეგი წესები და მოთხოვნები:

ა) დაიცვას თავისუფალი საწყობის შექმნის პირობები და შეასრულოს საგადასახადო ორგანოების მოთხოვნები;

ბ) ხელი არ შეუშალოს კონტროლის განხორციელებას, ამ მიზნით უზრუნველყოს საგადასახადო ორგანოს წარმომადგენლის მიერ საქონლის, სატრანსპორტო საშუალების შენახვის ადგილის, რაოდენობის, წონისა (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში) და სხვა მახასიათებლების კონტროლის განხორციელება;

გ) გამორიცხოს თავისუფალ საწყობში არსებული საქონლის, სატრანსპორტო საშუალების ამოღების შესაძლებლობა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ეს საჭიროა სახელმწიფო კონტროლისათვის;

დ) აწარმოოს თავისუფალ საწყობში განთავსებული საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალებების აღრიცხვა მონაცემთა დამუშავების ავტომატიზებული სისტემის მეშვეობით;

ე) გამორიცხოს სხვა სახის ოპერაციების განხორციელება, გარდა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის შესაბამისი ბრძანებით გათვალისწინებული შენახვის, გაყიდვისა და ტრანსპორტირებისათვის დასაშვები ოპერაციებისა;

ვ) დაიცვას თავისუფალ საწყობში საქონლის შენახვისა და დაცვის სათანადო პირობები;

ზ) უზრუნველყოს თავისუფალი საწყობის შესასვლელისა და გასასვლელის – პორტალების, აგრეთვე თავისუფალი საწყობის ტერიტორიაზე საქონლის დათვალიერების, სინჯის ან/და ნიმუშის აღების განხორციელების ადგილის გამოსახულების ჩამწერი საშუალებებით სადღეღამისო ჩაწერა და ჩანაწერის 6 თვის განმავლობაში შენახვა, შემოსავლების სამსახურის, შემოსავლების სამსახურის შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს ან/და საგამოძიებო და სხვა უფლებამოსილი ორგანოების შესაბამისი მოთხოვნის საფუძველზე ჩანაწერის დაუყოვნებლივ წარდგენა ან სათანადო ტექნიკური საშუალებით ჩანაწერის ნახვა;

თ) ვალდებულია საგადასახადო ორგანოს ნებართვის გარეშე თავისუფალი საწყობიდან საქონლის გატანის ან დაკარგვის შემთხვევაში გადაიხადოს იმპორტის გადასახდელები იმ ოდენობით, რა ოდენობითაც გადაიხდებოდა შესაბამისი იმპორტის გადასახდელები იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში ამ საქონლის მოქცევისას (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საქონლის განადგურება ან დანაკლისი გამოწვეულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად);

ი) არ დაუშვას საქართველოში შემოსატანი და საქართველოდან გასატანი აკრძალული საქონლის თავისუფალ საწყობში მოთავსება;

კ) აწარმოოს კონტროლის ზონაში შემსვლელ და გამსვლელ პირთა აღრიცხვის ჟურნალი, რომელშიც უნდა აისახოს შესვლის/გამოსვლის თარიღი და დრო, პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემები (ფიზიკური პირი – საქართველოს მოქალაქის შემთხვევაში პირადი ნომერი, უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში – პასპორტის ნომერი; იურიდიული პირის შემთხვევაში – გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი, იურიდიული პირის წარმომადგენლის (თანამშრომლის) სახელი, გვარი, რეგისტრაციის მისამართი; შემოსავლების სამსახურის ან/და სხვა შესაბამისი მაკონტროლებელი უფლებამოსილების მქონე დაწესებულებების თანამშრომლის შემთხვევაში – სამსახურებრივი მოწმობის საიდენტიფიკაციო ნომერი);

ლ) შემოსავლების სამსახურს აცნობოს ნებისმიერი ცვლილების შესახებ, რომელიც ეხება იმ ფიზიკურ პირებს, რომელთა მიერ დასტურდება აღრიცხვის მოწმობის უკანა გვერდზე საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების თავისუფალ საწყობში წარდგენა, აგრეთვე თავისუფალი საწყობის ბეჭდის ნიმუში და ამ ფიზიკურ პირთა ცვლიანობის გრაფიკი და წარუდგინოს სათანადო ინფორმაცია შესაბამისი ცვლილებების განხორციელებიდან 7 დღის განმავლობაში;

მ) უზრუნველყოს ფიტოსანიტარიულ და ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის მიმართ „ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის დადგენილებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულება;

ნ) უზრუნველყოს ნებართვის აღებისას განსაზღვრული ინფრასტრუქტურის ელემენტებისა და ტექნიკა-დანადგარების ნორმალური ექსპლუატაციის შესაძლებლობა;

ო) შეასრულოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა მოთხოვნები.

2. ნებართვის მფლობელსა და თავისუფალ საწყობში საქონლის შემნახველ პირებს შორის ურთიერთობა რეგულირდება სახელშეკრულებო ურთიერთობის საფუძველზე.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულება იდება წერილობითი ფორმით.

თავი IV

თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტი

    მუხლი 14

1. ამ ინსტრუქციის მე-5 მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტების გარდა, თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის მისაღებად ნებართვის მაძიებელმა (მფლობელმა) უნდა წარადგინოს:

ა) თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტისათვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობების, მიწის ნაკვეთის სიტუაციური გეგმა (ნახაზი) (ქაღალდზე ამობეჭდილი ან ელექტრონული) ან/და ასაშენებელი შენობა-ნაგებობების პროექტი შესაბამისი განმარტებებით, რომლებითაც დასტურდება, რომ თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტი მდებარეობს ან იქნება კონტროლის ზონაში;

ბ) წერილობით დადასტურებული ვალდებულება, რომ კონტროლის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით, ნებართვის მფლობელი უზრუნველყოფს თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში სახელმწიფო კონტროლის პროცედურებისათვის აუცილებელი სათავსის, მოწყობილობებისა და კავშირგაბმულობის საშუალებების საგადასახადო ორგანოსათვის უსასყიდლოდ გამოყოფასა და ნებართვის მოქმედების ვადაში მათ ფუნქციონირებას;

გ) ინფორმაცია კონტროლის ზონაში (სავაჭრო დარბაზების გარდა, ობიექტის სხვა მონაკვეთებზე) დაშვებულ პირთა (თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში მომუშავე პერსონალი) შესახებ, რომელშიც აისახება: პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემები (ფიზიკური პირი – სახელი, გვარი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი; საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის სერია და ნომერი, აგრეთვე პირადი ნომერი); იმ ფიზიკურ პირთა საიდენტიფიკაციო მონაცემები (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის სერია და ნომერი, აგრეთვე პირადი ნომერი, ხელმოწერის ნიმუში), რომლის მიერ დადასტურდება აღრიცხვის მოწმობის უკანა გვერდზე საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში წარდგენა;

დ) წერილობით დადასტურებული ვალდებულება, რომ პუნქტში გაიყიდება მხოლოდ ის საქონელი, რომლის საქართველოში შემოტანა, საქართველოდან გატანა ან საქართველოს ტერიტორიაზე გაყიდვა არ არის აკრძალული;

ე) ამ ინსტრუქციის მე-2 მუხლის „ჟ.ბ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ობიექტთან დაკავშირებული საქმიანობის შემთხვევაში – დოკუმენტი ობიექტის შესასვლელისა და გასასვლელის გამოსახულების ჩამწერი საშუალებებით აღჭურვის შესახებ, რომლითაც დაფიქსირდება კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის გადამზიდავი სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო ნომერი (სანომრე ნიშანი);

ვ) წერილობით დადასტურებული ვალდებულება, რომ ნებართვის მოქმედების პერიოდში საქმიანობას განახორციელებს ამ ინსტრუქციის მე-15–მე-19 მუხლებით დადგენილი წესით;

ზ) ამ ინსტრუქციის მე-2 მუხლის „ჟ.გ” ქვეპუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში – ობიექტის მესაკუთრესთან გაფორმებული ხელშეკრულება (იჯარა, ქირავნობა, უზუფრუქტი და სხვ.), რომელიც ანიჭებს ნებართვის მაძიებელს უფლებას, გაყიდოს საქონელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ობიექტში ექსკლუზიურად.

2. სავაჭრო დარბაზი (სავაჭრო დარბაზები) უნდა მდებარეობდეს სასაზღვრო-სამიგრაციო კონტროლის გავლის ადგილის შემდეგ. სავაჭრო დარბაზის განლაგება უნდა გამორიცხავდეს მასში იმ პირების მოხვედრას, რომლებმაც შესაძლებელია გადაკვეთონ ეკონომიკური საზღვარი სათანადო პროცედურების გავლის გარეშე.

    მუხლი 15

1. პუნქტში შესატან უცხოურ საქონელზე სახელმწიფო კონტროლის პროცედურების განხორციელების ადგილია პორტალი, რომლის გავლით გადაადგილდება პუნქტში შესატანად განკუთვნილი უცხოური საქონელი, აგრეთვე პუნქტის საწყობი, რომელშიც გათვალისწინებულია საქონლის დასაწყობება.

2. პუნქტში საქონლის შეტანა ხორციელდება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის თანდასწრებით, პუნქტის საწყობში უცხოური საქონლის შეტანის ცნობის (დანართი №6) და პუნქტის საწყობში საქართველოს საქონლის შეტანის ცნობის (დანართი №7) საფუძველზე, სადაც აისახება ამ ინსტრუქციის სათანადო დანართში მოცემული ფორმების შესაბამის გრაფაში შესატანი ინფორმაცია. პუნქტის მფლობელი ვალდებულია პუნქტის საწყობში შეტანისას უცხოური საქონლის შეფუთვას (რომლითაც საქონელი შეიტანება პუნქტის საწყობში) დააკრას სპეციალური წებოვანი სტიკერი, რომელზეც დატანილია აღრიცხვის მოწმობის „D” ნომერი ( TI R წიგნაკის ნომერი), ხოლო საქართველოს საქონლის შეფუთვას (რომლითაც საქონელი შეიტანება პუნქტის საწყობში) დააკრას სპეციალური წებოვანი სტიკერი, რომელზეც დატანილია პუნქტის საწყობში საქართველოს საქონლის შეტანის ცნობის ნომერი.

3. საქონლის ერთი პუნქტიდან მეორე პუნქტში ან საგადასახადო ორგანოსთან შეთანხმებულ ადგილას საქონლის გასანადგურებლად გაგზავნა ხორციელდება „პუნქტიდან სხვა პუნქტში ან საგადასახადო ორგანოსთან შეთანხმებულ სხვა ადგილზე საქონლის გაგზავნის აქტით” (დანართი №12) და აღრიცხვის მოწმობის საშუალებით, ხოლო პუნქტის სავაჭრო დარბაზიდან პუნქტის საწყობში საქონლის შეტანა ხორციელდება „პუნქტის სავაჭრო დარბაზიდან პუნქტის საწყობში საქონლის შეტანის აქტით” (დანართი №13).

4. საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე შემოტანისას პუნქტში სარეალიზაციოდ განკუთვნილი უცხოური საქონლის გადაადგილება დაიშვება პორტალიდან პირდაპირ თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტამდე საწყობში განთავსების გარეშე. ამ მიზნით საქონელი საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე გადაადგილდება აღრიცხვის მოწმობის ან TI R წიგნაკის საფუძველზე.

5. დაუშვებელია პუნქტის სავაჭრო დარბაზების, დამხმარე სათავსებისა და პუნქტის საწყობის გამოყენება იმ საქონლის შესანახად და სარეალიზაციოდ, რომელიც არ გაცხადებულა პუნქტში მოსათავსებლად.

    მუხლი 16

1. პუნქტში საქონლის შეტანის მიზნით ხორციელდება შემდეგი პროცედურები:

ა) პუნქტში სარეალიზაციოდ განკუთვნილი საქონლის დანიშნულების ადგილზე წარდგენა „საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების წესების შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დადგენილი წესით დასტურდება:

ა.ა) საავტომობილო გადაზიდვის შემთხვევაში – პუნქტის მიერ აღრიცხვის მოწმობის ( TI R წიგნაკის მეორე მოსახევი (მწვანე) ფურცლის მეორე გვერდზე) მეორე გვერდზე გაკეთებული აღნიშვნით (ბეჭედი, ხელმოწერა, თარიღი და დრო). აღნიშნული საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალებების წარდგენის თარიღი და დრო ჩაითვლება საგადასახადო ორგანოში საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალებების წარდგენის დღედ;

ა.ბ) სარკინიგზო გადაზიდვების შემთხვევაში – რკინიგზის მიერ სარკინიგზო ზედნადებსა და აღრიცხვის მოწმობის უკანა გვერდზე გაკეთებული აღნიშვნით (შტამპი, ხელმოწერა, თარიღი და დრო). დამოწმებული აღრიცხვის მოწმობისა და სარკინიგზო ზედნადების საგადასახადო ორგანოსათვის გადაცემის ვალდებულება ეკისრება პუნქტს;

ბ)  პორტალის გავლით საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე შემოტანილი საქონელი კონტროლის ზონის დატოვების გარეშე გადაადგილდება იმავე პორტალში განთავსებული პუნქტის დანიშნულებით. ამ პორტალში ხორციელდება ზოგადი დეკლარირება კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გამოიწერება აღრიცხვის მოწმობა, რომელიც კონტროლიდან იხსნება იმავე პორტალის მიერ ამ მუხლით დადგენილი პროცედურების განხორციელებისას;

გ) პუნქტში უცხოური საქონლის გამოცხადებისთანავე, არა უგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღის 15 საათამდე, პუნქტის მფლობელი ან მისი უფლებამოსილი პირი პუნქტში სარეალიზაციოდ განკუთვნილი უცხოური საქონლის დანიშნულების ადგილზე პუნქტში გამოცხადების დადასტურების მიზნით გადასცემს შესაბამისი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ თანამშრომელს აღრიცხვის მოწმობით ან TIR წიგნაკით გადაადგილებული საქონლის პუნქტში გამოცხადების შეტყობინებას (დანართი №8);

დ) შეტყობინების მიღებიდან 1 საათში საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი უთითებს პუნქტის საწყობში უცხოური საქონლის შეტანის ცნობის მიღების დადასტურებისთვის საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის დასწრების დროს, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს:

დ.ა) თუ შეტყობინება მიღებულია 15 საათამდე – იმავე სამუშაო დღეს;

დ.ბ) თუ შეტყობინება მიღებულია 15 საათის შემდეგ – მომდევნო სამუშაო დღის 15 საათს;

ე) ამ პუნქტის დ” ქვეპუნქტით განსაზღვრულ დროში საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი პუნქტის წარმომადგენელთან ერთად ამოწმებს იდენტიფიკაციის საშუალებების მთლიანობას. იდენტიფიკაციის საშუალებების დაზიანების ან საგადასახადო ორგანოს თანხმობის გარეშე მათი მოცილებისას საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი იწყებს საგადასახადო სამართალდარღვევის საქმის წარმოებას, სხვა შემთხვევაში საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი ხსნის იდენტიფიკაციის საშუალებებს;

ვ) სატრანსპორტო საშუალების გახსნა და პუნქტის საწყობში უცხოური საქონლის შეტანა და შესაბამისი ცნობის (დანართი 6) შევსება ხორციელდება პუნქტის მფლობელის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ამ პუნქტის ე” ქვეპუნქტში მითითებული ქმედების განხორციელების შემდგომ. ცნობის მიღების დადასტურების მიზნით საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი უსვამს პირადნომრიან ბეჭედს, აწერს ხელს და უთითებს თარიღს. საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი წესით საქონლის დათვალიერების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში – ცნობაში საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის მიერ მიეთითება დათვალიერების აქტის რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი. შესაბამისად, მოწმდება ცნობაში მითითებული მონაცემების სისწორე.

2. პუნქტის საწყობში ან/და დამხმარე სათავსში საქონლის აღრიცხვის, მასზე საქონლის შენახვისა და გაყიდვის მოსამზადებელი ქმედების აღნუსხვის მიზნით ნებართვის მფლობელი ელექტრონულად აწარმოებს საქონლის აღრიცხვას დანართი 9-ის შესაბამისად.

3. პუნქტის საწყობი, აგრეთვე დამხმარე სათავსი მასში კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის არსებობის პერიოდში მუდმივად უნდა იყოს დალუქული, შესაბამის ტერიტორიულ საგადასახადო ორგანოსთან შეთანხმებული ნიმუშის უნიკალურნომრიანი ერთჯერადი ლუქით, გარდა საქონლის შეტანისას ან/და გამოტანისას, აგრეთვე საქონლის შენახვის და მისი გაყიდვისათვის მოსამზადებელი ოპერაციების განხორციელებისას.

4. ამ ინსტრუქციის მე-2 მუხლის ჟ.ბ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ობიექტში საქონლის შეტანისას, ამ ინსტრუქციის მე-16 მუხლში ასახული პროცედურების დაწყებამდე, ობიექტის შესასვლელისა და გასასვლელის გამოსახულების ჩამწერი საშუალებებით ფიქსირდება სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო ნომერი (სანომრე ნიშანი), რომლითაც გადაიზიდება კონტროლს დაქვემდებარებული საქონელი.

    მუხლი 17

1. პუნქტში საქონლის გაყიდვა ხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გამსვლელ ფიზიკურ პირებზე შემდეგი დოკუმენტების წარდგენისას:

ა) ამ ინსტრუქციის მე-2 მუხლის ჟ.ა” და ჟ.გ” ქვეპუნქტების შემთხვევაში:

ა.ა) ფიზიკური პირის პირადობის დამადასტურებელი ქვემოთ მითითებული დოკუმენტი, რომელშიც დასმულია თარიღის შტამპი აღნიშვნით – გასვლა”:

ა.ა.ა) საქართველოს მოქალაქის პასპორტი; ან

ა.ა.ბ) მოქალაქეობის არმქონე პირის სამგზავრო პასპორტი; ან

ა.ა.გ) ლტოლვილის სამგზავრო დოკუმენტი; ან

ა.ა.დ) უცხო ქვეყნის მოქალაქის პასპორტი; ან

ა.ა.ე) კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა სამგზავრო დოკუმენტი;

ა.ბ) აეროპორტში განთავსებული პუნქტში საქონლის გაყიდვის შემთხვევაში – დამატებით საერთაშორისო რეისზე ჩასხდომის ბარათი ან საავიაციო პერსონალის მოწმობის (სერტიფიკატის), ან ავიაკომპანიის სატრანსპორტო პილოტის მოწმობის, ან სხვა სამგზავრო დოკუმენტის საფუძველზე;

ბ) ამ ინსტრუქციის მე-2 მუხლის ჟ.ბ” ქვეპუნქტის შემთხვევაში:

ბ.ა) ფიზიკური პირის პირადობის დამადასტურებელი ქვემოთ მითითებული დოკუმენტი:

ბ.ა.ა) საქართველოს მოქალაქის პასპორტი; ან

ბ.ა.ბ) მოქალაქეობის არმქონე პირის სამგზავრო პასპორტი; ან

ბ.ა.გ) ლტოლვილის სამგზავრო დოკუმენტი; ან

ბ.ა.დ) უცხო ქვეყნის მოქალაქის პასპორტი; ან

ბ.ა.ე) კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა სამგზავრო დოკუმენტი;

ბ.ბ) საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიის გარეთ გასვლის საერთაშორისო საჰაერო რეისით მგზავრობის დამადასტურებელი ბილეთი (მათ შორის – ელექტრონული ბილეთი) ან საავიაციო პერსონალის მოწმობა (სერტიფიკატი), ან ავიაკომპანიის სატრანსპორტო პილოტის მოწმობა.

2. უცხოეთის დიპლომატიური და მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლობის ოფიციალური სარგებლობისათვის, ამ წარმომადგენლობათა და დიპლომატიური მისიის წევრების (მათთან მცხოვრებ ოჯახის წევრთა ჩათვლით) პირადი სარგებლობისათვის განკუთვნილი საქონლის გაყიდვისას წარსადგენი დოკუმენტები განისაზღვრება გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.

3. სავაჭრო დარბაზში პუნქტის საწყობიდან საქონელი შეიტანება სავაჭრო დარბაზში საქონლის შეტანის აქტით”, დანართი 10-ის შესაბამისად. სავაჭრო დარბაზში საქონლის შეტანამდე პუნქტის მფლობელი ვალდებულია რეალიზაციისთვის განკუთვნილ უცხოური საქონლის თითოეულ ერთეულს დააკრას სპეციალური წებოვანი სტიკერი, რომელზეც დატანილია საქონლის შესაბამის შეფუთვაზე დაკრული სტიკერის, ხოლო საქართველოს საქონლის თითოეულ ერთეულს – სპეციალური წებოვანი სტიკერი, რომელზეც დატანილია საქონლის შესაბამის შეფუთვაზე დაკრული სტიკერის ნომერი (პუნქტის საწყობში საქართველოს საქონლის შეტანის ცნობის ნომერი).

4. გაყიდული საქონელი უნდა მოთავსდეს პუნქტის მფლობელის შესაბამის შეფუთვაში, რომელსაც ქართულ და ინგლისურ ენებზე ექნება წარწერა თავისუფალი ვაჭრობა” და DUTY FREE”. იმ შემთხვევაში, როცა საქონლის გაყიდვა ხორციელდება ამ ინსტრუქციის მე-2 მუხლის ჟ.ბ” ქვეპუნქტით განსაზღვრულ ადგილიდან, საქონელი შეფუთული სახით იგზავნება საერთაშორისო რეისის შემსრულებელი საჰაერო სატრანსპორტო საშუალების გაფრენის ადგილის მიხედვით აეროპორტში აღრიცხვის მოწმობით და მყიდველს ეს საქონელი მიეწოდება სასაზღვრო კონტროლის გავლის შემდეგ.

5. თუ მგზავრის გამოუცხადებლობის გამო, არ მოხდება მისთვის საქონლის ჩაბარება, ამ შემთხვევაში არ მოხდება ამ მუხლის მე-4 პუნქტში აღნიშნული აღრიცხვის მოწმობის დახურვა და აღნიშნული საქონელი ამავე აღრიცხვის მოწმობით დაბრუნდება გაგზავნის ადგილზე.

6. პუნქტის მფლობელი ვალდებულია უზრუნველყოს ფიტოსანიტარიულ და ვეტერინა კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის მიმართ ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის დადგენილებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულება.

7. პუნქტში მოთავსებულ საქონელს შენახვისა და გაყიდვისათვის მოსამზადებლად შეიძლება ჩაუტარდეს ის ოპერაციები, რომლებიც განსაზღვრულია საწყობში მოქცეული საქონლის მიმართ.

8. კონტროლს პუნქტში შეძენილი საქონლის ფაქტობრივ გატანაზე ახორციელებს ის ტერიტორიული საგადასახადო ორგანო, რომლის მოქმედების რეგიონშიც არის განთავსებული პუნქტი. იმ შემთხვევაში, როცა პუნქტში შეძენილი საქონელი ეკონომიკურ ტერიტორიას ტოვებს სხვა ტერიტორიული საგადასახადო ორგანოს სტრუქტურული ერთეულის ან სხვა ქვედანაყოფის გავლით, საქონლის ფაქტობრივ გატანაზე კონტროლს ახორციელებს ტერიტორიული ორგანოს ეს სტრუქტურული ერთეული ან სხვა ქვედანაყოფი. ამ მიზნით ინსტრუქციის მე-2 მუხლის ჟ.ბ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ობიექტში შეძენილი საქონელი გადაადგილდება აღრიცხვის მოწმობით პორტალამდე, რომლის მიერაც ხორციელდება საქონლის წარდგენის დადასტურება.

9. საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გამსვლელი ფიზიკური პირების მიერ პუნქტში ნაყიდი საქონელი, ქვეყნის ეკონომიკური ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ გაუტანლობის შემთხვევაში, დაიბეგრება იმპორტის სასაქონლო ოპერაციის შესაბამისად.

10. პუნქტში  მოთავსებული საქონლის გაყიდვისას იმ პირებზე, რომელთაც არ ჰქონდათ მათი შეძენის უფლება, აგრეთვე მისი დანაკლისის შემთხვევაში, პუნქტის მფლობელი ვალდებულია გადაიხადოს იმპორტის გადასახდელები, რომლებიც სავალდებულო იქნებოდა შესაბამისად საქონლის იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევისას, აგრეთვე შეასრულოს სხვა საგადასახადო ვალდებულებები, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც საქონელი დაუძლეველი ძალის მოქმედების გამო აღმოჩნდება მთლიანად ან ნაწილობრივ განადგურებული, ან დაკარგული, ან გაფუჭებული და შეუძლებელია მისი შემდგომი გამოყენება.

11. პუნქტში  მოთავსებული საქონლის სასაქონლო სახის დაკარგვისას (გარდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-5 ნაწილით განსაზღვრული შემთხვევებისა), როცა საქონლის მახასიათებლები შეცვლილია იმდენად, რომ შეუძლებელია პუნქტიდან საქონლის გატანის შემთხვევაში საქონელი იდენტიფიცირდეს პუნქტში საქონლის შეტანისას საქონლისთვის მინიჭებული საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის სასაქონლო კოდით, ნებართვის მფლობელი ვალდებულია გადაიხადოს იმპორტის გადასახდელები იმ ოდენობით, რა ოდენობითაც გადაიხდებოდა  იმპორტის გადასახდელები პირვანდელი საქონლის იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევისას.

    მუხლი 18

1. პუნქტში მოთავსებული საქონელი ექვემდებარება პუნქტის მფლობელისა და საგადასახადო ორგანოს მიერ სავალდებულო აღრიცხვას.

2. სავაჭრო დარბაზში რეალიზებული საქონლის აღნუსხვის მიზნით ნებართვის მფლობელი აწარმოებს საქონლის აღრიცხვას დანართი 11 ფორმის მიხედვით. აღნიშნული ფორმები იკინძება აღრიცხვის ჟურნალად, გვერდები ინომრება  და მოწმდება შესაბამისი საგადასახადო ორგანოს ხელმძღვანელის ხელის მოწერით და ბეჭდით. შემოსავლების სამსახურის მხრიდან წერილობითი მოთხოვნის შემთხვევაში ნებართვის მფლობელს ამავე სამსახურის მიერ განსაზღვრული მონაცემები ელექტრონულად შეაქვს შემოსავლების სამსახურის სერვერში განთავსებულ მონაცემთა ბაზაში პუნქტში საქონლის შეტანის, სავაჭრო დარბაზში გადატანისა და საქონლის რეალიზაციის შესახებ მომართვის მიღებიდან მომდევნო სამუშაო დღის ბოლომდე.

3. საქონლის აღრიცხვის ჟურნალი ბოლო ჩანაწერის გაკეთების შემდეგ გადაეცემა შესაბამის საგადასახადო ორგანოს დასამოწმებლად. დამოწმების შემდეგ ჟურნალი უბრუნდება პუნქტის მფლობელს და მის მიერ ინახება 6 წლის განმავლობაში. საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია გადაწყვეტილების საფუძველზე განახორციელოს პუნქტში რეალიზაციისთვის განკუთვნილი საქონლის პუნქტის საწყობში შეტანამდე საქონლის დათვალიერება, კამერალური შემოწმება ან გასვლითი შემოწმება და საქონლის ინვენტარიზაცია.

4. აღრიცხვის ჟურნალი იწარმოება პუნქტში არსებული აღრიცხვის სხვა სისტემების, მათ შორის, ელექტრონულ მონაცემთა ბაზის არსებობის მიუხედავად. აღწერის ჟურნალი საგადასახადო ორგანოს პასუხისმგებელ პირებს წარედგინებათ მათი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

5. ნებართვის მფლობელი ვალდებულია კვარტალის დასრულებიდან 15 დღის ვადაში წარუდგინოს საგადასახადო ორგანოს ანგარიშგება მიღებული და რეალიზებული საქონლის შესახებ 9 და 11 დანართ ებში მოცემული ფორმის თანახმად.

    მუხლი 19

1. თავისუფალი ვაჭრობის საქმიანობის ნებართვის მფლობელ პირს უფლება აქვს შეცვალოს ნებართვით განსაზღვრული ტერიტორია ან/და ნებართვით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე ააგოს ახალი შენობა-ნაგებობა ან/და დაანგრიოს არსებული შენობა-ნაგებობა ამ მუხლით დადგენილი წესით. ამისათვის ნებართვის მფლობელი ვალდებულია წარუდგინოს შემოსავლების სამსახურს:

ა) ნებართვაში ცვლილების შეტანის შესახებ წერილობითი განცხადება და ამ ინსტრუქციის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის გ” ქვეპუნქტითა და მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის ა” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტი, სადაც აისახება ნებართვით განსაზღვრული და ნებართვაში ცვლილებით დაგეგმილი ობიექტის ტერიტორიის საზღვრები, ასაშენებელი შენობა-ნაგებობის პროექტი, დასანგრევი შენობა-ნაგებობა;

ბ) ნებართვით განსაზღვრული ფართობის გაზრდისას ნებართვაში მოსაქცევი ობიექტის საკუთრების დამადასტურებელი ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან ან არანაკლებ ნებართვის მოქმედების დარჩენილი ვადით დადებული სარგებლობის ექსკლუზიური უფლების (იჯარა, ქირავნობა, უზუფრუქტი და სხვ.) დამადასტურებელი დოკუმენტი  და ხელშეკრულების მხარის საკუთრების დამადასტურებელი ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან.

2. შემოსავლების სამსახური ამ მუხლის პირველი პუნქტის ა” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ განცხადებას განიხილავს, რეგისტრაციიდან 3 დღეში, ხოლო:

ა) განცხადებისა და თანდართული მასალებით მიწოდებული ინფორმაციის ამ ინსტრუქციის მე-5 მუხლით გათვალისწინებული შესაბამისი სანებართვო პირობებთან შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში წერილობით აცნობებს განმცხადებელს, ამ განცხადების განხილვის ვადის ამოწურვიდან 2 დღეში;

ბ) განცხადებისა და თანდართული მასალებით მიწოდებული ინფორმაციის ამ ინსტრუქციის მე-4 მუხლით გათვალისწინებული შესაბამისი სანებართვო პირობებთან შესაბამისობის დადგენისას 2 დღეში იღებს გადაწყვეტილებას ნებართვაში ცვლილების შეტანის შესახებ. ამ გადაწყვეტილების თაობაზე შემოსავლების სამსახური აცნობებს თავის შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოს, განმცხადებელს და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის ბ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის თარიღიდან (მიუხედავად იმისა, უქმეა თუ დასვენების დღე) ნებართვის მფლობელი უფლებამოსილია ნებართვაში მითითებული პუნქტის ტერიტორიის ფარგლებში განახორციელოს შესაბამისი საქმიანობა.

4. თუ ნებართვის მფლობელის საწარმოს სარეგისტრაციო მონაცემებში ხორციელდება ისეთი ცვლილება, რომელიც დაკავშირებულია ნებართვის მფლობელის საწარმოს სრული საფირმო სახელწოდების შეცვლასთან, ნებართვის მფლობელი ვალდებულია საწარმოს სარეგისტრაციო მონაცემებში ცვლილების განხორციელებიდან 7 დღის განმავლობაში წარადგინოს შემოსავლების სამსახურში გარანტია, რომელშიც „პრინციპალის“ გრაფაში მიეთითება ნებართვის მფლობელის საწარმოს სარეგისტრაციო მონაცემებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად სრული საფირმო სახელწოდება. წარდგენილი გარანტიის ვადა უნდა იყოს არანაკლებ ნებართვის მოქმედების დარჩენილი ვადისა.

    მუხლი 20

თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ამ ინსტრუქციის მე-15–მე-19 მუხლებით დადგენილი წესებისაგან განსხვავებული წესებით წარმართვა წარმოადგენს სანებართვო პირობების დარღვევას და იწვევს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას.

თავი V

სანებართვო პირობების შესრულების კონტროლი, პასუხისმგებლობა და ნებართვის გაუქმება

    მუხლი 21

1. შემოსავლების სამსახური უფლებამოსილია ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განახორციელოს ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონით, ამ ინსტრუქციით დადგენილი სანებართვო პირობებისა და ტექნიკური და უსაფრთხოების მოთხოვნების შესრულების კონტროლი. შემოსავლების სამსახური კონტროლს ახორციელებს შერჩევითი შემოწმების მეთოდით.

2. შემოსავლების სამსახური ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ კონტროლს ახორციელებს შესაბამისი საგადასახადო ორგანოს საშუალებით. შემოსავლების სამსახურს უფლება აქვს თვითონ შეამოწმოს სანებართვო პირობები, სადაც სავალდებულო წესით მონაწილეობს შესაბამისი საგადასახადო ორგანო.

3. შესაბამისი საგადასახადო ორგანო სანებართვო პირობების დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ წარუდგენს შემოსავლების სამსახურს სათანადო ინფორმაციას სანებართვო პირობების დარღვევისათვის, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ.

4. ნებართვის გაუქმების შემთხვევაში სანებართვო მოწმობა შემოსავლების სამსახურს უნდა დაუბრუნდეს ნებართვის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლიდან 3 დღის განმავლობაში.

    მუხლი 22

1. ნებართვის გაუქმების შედეგად შესაბამისი საგადასახადო ორგანო, საწყობის ან თავისუფალი საწყობის მფლობელი ან/და სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი ან/და მესაკუთრე ვალდებულია დაასრულოს მასა და დამსაწყობებელს შორის წარმოშობილი სამართლებრივი ურთიერთობები საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით.

2. ნებართვის მოქმედების ვადამდე ნებართვის გაუქმების შემთხვევაში სათანადო საგადასახადო ორგანო ვალდებულია ორგანიზება გაუწიოს შესაბამისი სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებას ან საქონლის გადატანას სხვა შესაბამისი სახეობის საქმიანობის ნებართვის მფლობელის საწყობში ან თავისუფალ საწყობში. სხვა შესაბამისი სახეობის საქმიანობის ნებართვის მფლობელის საწყობში გადატანის შემთხვევაში დამსაწყობებელს (საქონლის მესაკუთრეს, მფლობელს ან მათ მიერ უფლებამოსილ პირს) უფლება აქვს საქონლის გადატანის ხარჯების ანაზღაურება მოსთხოვოს საწყობის მფლობელს.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნის შესრულების მიზნით საგადასახადო ორგანო წერილობით (რომელიც იგზავნება დაზღვეული ფოსტით) ატყობინებს დამსაწყობებელს საქონლის სხვა შესაბამისი სახეობის საქმიანობის ნებართვის მფლობელის საწყობში ან თავისუფალ საწყობში გადატანის, ან შესაბამისი სასაქონლო ოპერაციის გამოყენების ვალდებულების შესახებ. შემოსავლების სამსახურის ტერიტორიული ორგანოს მიერ დადგენილ ვადაში (რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 1 თვეს) დამსაწყობებლის მიერ საქონლის გადაუტანლობის შემთხვევაში დამსაწყობებელს ეკისრება პასუხისმგებლობა კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4. საწყობში არსებულ კონტროლზე აყვანილ ტვირთზე ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვამდე ამ ინსტრუქციის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის კ” ქვეპუნქტით დადგენილი ვალდებულება ეკისრება საწყობის მფლობელს, ვადის ამოწურვის შემდეგ – დამსაწყობებელს.

5. თავისუფალ საწყობში არსებულ კონტროლზე აყვანილ ტვირთზე ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვამდე ამ ინსტრუქციის მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის თ” ქვეპუნქტით დადგენილი ვალდებულება ეკისრება თავისუფალი საწყობის მფლობელს, ვადის ამოწურვის შემდეგ  – მომთავსებელს.

6. თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაუქმების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების თარიღიდან საქონელი, რომელიც იმყოფება სავაჭრო დარბაზებსა და დამხმარე სათავსებში, ექვემდებარება დაუყოვნებლივ გადაადგილებას პუნქტის საწყობში. საგადასახადო ორგანოს მიერ პუნქტის საწყობში არსებული საქონლის ინვენტარიზაციის დასრულებიდან 20 სამუშაო დღის ვადაში პუნქტის საწყობიდან უცხოური საქონელი შესაძლებელია აღრიცხვის მოწმობით გადატანილ იქნეს სხვა თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის მფლობელის პუნქტის საწყობში ან საწყობში. პუნქტის საწყობში (გარდა თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის მფლობელის პუნქტის საწყობისა) ხორციელდება ამ საქონლის მიმართ სასაქონლო ოპერაცია საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ნებართვის გაუქმებიდან 30 სამუშაო დღის გასვლის შემდეგ საგადასახადო ორგანო ახორციელებს საქონლის განკარგვის ღონისძიებებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 221-ე მუხლის შესაბამისად. 

7. თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაუქმების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის თარიღიდან სამი სამუშაო დღის ვადაში ნებართვის ყოფილი მფლობელი ვალდებულია წარადგინოს საგადასახადო ორგანოში ანგარიშგება პუნქტის საწყობში მოთავსებულ საქონელზე 9 დანართიში მოცემული ფორმის თანახმად.

8. საგადასახადო ორგანო ვალდებულია ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ანგარიშგების წარდგენიდან 7 სამუშაო დღის ვადაში განახორციელოს გასვლითი შემოწმება და საქონლის ინვენტარიზაცია.

    მუხლი 23

ამ ინსტრუქციით დადგენილი წესებისა და მოთხოვნების დარღვევა ნებართვის მფლობელის მიერ გამოიწვევს პასუხისმგებლობას კანონმდებლობით დადგენილი წესით.             

 

 

დანართი №1 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

შემოსავლების სამსახური

საწყობის (ღია ან დახურული)   საქმიანობის

სანებართვო მოწმობა N000000

სანებართვო მოწმობის მფლობელი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––           

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(საწარმოს სრული დასახელება,  სარეგისტრაციო მონაცემები)

საწყობის ადგილმდებარეობა და ფართობი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(ნებართვის მფლობელის იურიდიული მისამართი; საწყობის მისამართი;  საგადასახადო ორგანოს დასახელება, რომლის სამოქმედო ტერიტორიაზეც მდებარეობს საწყობი; შენობა-ნაგებობებისა და ღია მოედნების ფართობი)

საწყობის ტიპი   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

სანებართვო მოწმობა გაცემულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის

შემოსავლების სამსახურის –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

20 ..... წლის ......... .......................... ის        ბრძანების საფუძველზე.

გაცემის თარიღი       ........ ............................ 20   წ.                      

მოქმედების ვადა       ........ ............................ 20   წ.                      

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის

შემოსავლების სამსახურის   უფლებამოსილი პირის

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ხელმოწერა                                                                                 ბ.ა.

დამამზადებელი:  

დამკვეთი:         

 სფს-ს რეგისტრაციის

 

დანართი № 2

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

შემოსავლების სამსახური

თავისუფალი საწყობის საქმიანობის

სანებართვო მოწმობა N000000

სანებართვო მოწმობის მფლობელი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(საწარმოს სრული დასახელება, ნებართვის მფლობელის იურიდიული მისამართი, სარეგისტრაციო მონაცემები; ინდივიდუალური მეწარმის შემთხვევაში: სახელი, გვარი, საცხოვრებელი ადგილი, საიდენტიფიკაციო ნომერი)

 

საწყობის ადგილმდებარეობა და ფართობი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(საწყობის მისამართი,  საგადასახადო ორგანოს დასახელება, რომლის სამოქმედო  ტერიტორიაზეც მდებარეობს საწყობი, პორტალი)

 

სანებართვო მოწმობა გაცემულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის

შემოსავლების სამსახურის უფროსის

20..... წლის ......... .......................... ის             ბრძანების საფუძველზე.

გაცემის თარიღი       ........ ............................ 20   წ.                      

მოქმედების ვადა       ........ ............................ 20   წ.                     

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის

შემოსავლების სამსახურის უფროსი  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ხელმოწერა                                                                        ბ.ა.

დამკვეთი:  

დამამზადებელი:   

სფს-ს რეგისტრაციის  


დანართი №3

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

შემოსავლების სამსახური

თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის

სანებართვო მოწმობა N000000

სანებართვო მოწმობის   მფლობელი:––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(საწარმოს სრული დასახელება, სარეგისტრაციო მონაცემები)

 

ობიექტის ადგილმდებარეობა და ფართობი:–––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(ნებართვის მფლობელის იურიდიული მისამართი; თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის მისამართი; საგადასახადო ორგანოს დასახელება, რომლის სამოქმედო ტერიტორიაზეც მდებარეობს თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტი; პუნქტის ფართობი)

 

სანებართვო მოწმობა გაცემულია   საჯარო სამართლის იურიდიული პირის

შემოსავლების სამსახურის   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

20..... წლის ......... .......................... ის           ბრძანების საფუძველზე.

გაცემის თარიღი       ........ ............................ 20    წ.                       

მოქმედების ვადა       ........ ............................ 20    წ.                     

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის

შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილი პირის

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ხელმოწერა                                                                         ბ.ა.

დამკვეთი:   

დამამზადებელი:              

სფს-ს რეგისტრაციის


დანართი 4

 

N

მოთავ სების თარიღი, აღრიც ხვის მოწმობის ნომერი

საწყობში განთავსების ადგილის (ღია მოედანი ან/და სათავსი), სათავსის ნომერი, ლუქის ნომერი

საქონლის დასახელება და სასაქონლო კოდი

ადგილის რაოდენობა და წონა ან ოდენობა (ბრუტო), ზომის ერთეული

საქონლის თანმხლები დოკუმენტე ბის ნომერი, კლასიფიკა ტორის მიხედვით/ ინდივი დუალური ნომერი და თარიღი

განაცხადის ნომერი ან სსდ-ის ნომერი და კონტროლზე აყვანის თარიღი

დანიშნულების ადგილზე გამოცხადების დამადასტურებელი დოკუმენტის საგადასახადო  ორგანოსათვის გადაცემის დამადასტურებელი მიღება-ჩაბარების აქტის ნომერი და თარიღი

საწყობიდან გაშვების თარიღი სსდ-ის ნომერი ან/და აღრიცხვის მოწმობის ნომერი საწყობიდან

ნაშთი

საქონლის კონტროლ ზე ყოფნის ვადა

საქონლის მესაკუთრე, მფლობელი ან მათ მიერ უფლება-მოსილი პირი

საქონელსა ან/და სატრანსპორტო საშუალებაზე წარმოებული ყველა ოპერაციის დასახელება და თარიღი

შენიშვნა

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       დანართი 5

საწყობში დასასაწყობებლად შეტანილი საქონლის შესახებ ინფორმაცია

(ივსება თითოეული ვაგონის (სატრანსპორტო საშუალების) მიხედვით)

საწყობის დასახელება:

შევსების თარიღი:

 

აღრიცხვის მოწმობის ნომერი

 

ვაგონის (სხვა სატრანსპორტო საშუალების) ნომერი

საქონლის დასახელება, საქონლის კოდი სეს ესნ მიხედვით

წონა სატრანსპორტო დოკუმენტების მიხედვით

ბუნებრივი დანაკარგის ნორმა (სეზონური)

აზომვის აქტის ნომერი

წონა აზომვის აქტის მიხედვით

სხვაობა (5 გრაფა – 8 გრაფა) ბუნებრივი დანაკარგის ნორმის გათვალისწინებით

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


დანართი 6

პუნქტის საწყობში უცხოური საქონლის შეტანის

ცნობა ––––––––-––––– ––––––––––-–––––– ––––––-–––––––––––

 

N

აღრიცხვის მოწმობის  ნომერი ან TIR წიგნაკის სტამბური ნომერი

საქონლის დასახელება, სპეციფიკაცია

საქონლის კოდი სეს ესნ-ის მიხედვით

რაოდენობის ერთეული (საცალო)

რაოდენობა

(საცალო)

საქონლის საცალო სატარიფო ღირებულება

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(პუნქტის მფლობელის, მისი წარმომადგენლის: სახელი გვარი, პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ნომერი, პირადი ნომერი, მისამართი (მ.შ. წარმომადგენლის): (საკონტაქტო ტელეფონი)

 

 ცნობაში მოცემული მონაცემების უტყუარობასა და სისრულეს ვადასტურებ:

 

პასუხისმგებელი პირის

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ხელმოწერა)

 

(თარიღი), (თვე)      (წელი)

 

დამატებითი ფურცლების რაოდენობა:––––––––

 

ზედამხედველობის ქვეშ აყვანილია

                 

                           პ.ბ.

სახელი, გვარი

 

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

 

შენიშვნა: შევსების წესი იხ. მეორე გვერდზე

 

1. ცნობის პირველ გრაფაში ეთითება: ჩანაწერის რიგითი ნომერი (არაბული ციფრი); მე-2 გრაფაში - საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობის ნომერი (D ნომერი) ან TIR წიგნკის სტამბური ნომერი; მე-3 გრაფაში საქონლის საფირმო დასახელება და დამახასიათებელი სპეციფიკაცია; მე-4 გრაფაში საქონლის თერთმეტნიშნა კოდი საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის მიხედვით; მე-5 გრაფაში ერთეული საქონლის ფიზიკური ან ტექნიკური სიდიდის სპეციფიკური მნიშვნელობა (მაგ: კგ, ლიტრი, ღერი და სხვა); მე-6 გრაფაში საქონლის ფაქტობრივი რაოდენობა ცალობით; მე-7 გრაფაში საქონლის საცალო სატარიფო ღირებულება ლარებში; მე-8 გრაფაში შენიშვნა.

 

მაგალითი:

 

აღრიცხვის მოწმობის  ნომერი ან TIR წიგნკის

სტამბური ნომერი

საქონლის დასახელება, სპეციფიკაცია

საქონლის კოდი სეს ესნ-ის

მიხედვით

რაოდენობის ერთეული (საცალო)

რაოდენობა

(საცალო)

საქონლის

საცალო სატარიფო ღირებულება

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

8

5

1554

PARLIAMENT AQUA BLUE KS

2402 20 900 04

200 ღერი

400 ბლოკი

28ლ

 

 

2. ცნობა ივსება ქართულ ენაზე (საქონლის სავაჭრო ნიშნის/ლოგოს გარდა), მონაცემები შეიტანება გარკვევით, არ დაიშვება მონაცემების წაშლა ან გადასწორება (ასეთ შემთხვევაში გამოიწერება ახალი ცნობა). იმ შემთხვევაში, თუ არ არის საკმარისი ადგილი მონაცემების შესატანად, მონაცემების შეტანა გრძელდება დამატებით ფურცელზე, ამასთან, დამატებით ფურცლის შესაბამის გრაფაში უთითებს ამის შესახებ.

3. ცნობა ივსება 2 ეგზემპლარად და ნაწილდება შემდეგნაირად:

ა) პირველი პუნქტს;

ბ) მეორე საგადასახადო ორგანოს.

4. ცნობას ენიჭება ნომერი, რომელიც შედგება 3 ნაწილისაგან, პირველი ასახავს პუნქტის კოდს, მეორე შედგენის თარიღს (ორციფრა რიცხვების კომბინაცია, რომლითაც აისახება რიცხვი, თვე და წელი), მესამე   რიგით ნომერს ან დამატებითი ფურცლის შევსების შემთხვევაში მიეთითება ცნობის რიგითი ნომერი, მეოთხე ივსება მხოლოდ დამატებითი ფურცლის შევსების შემთხვევაში და მიეთითება დამატებითი ფურცლის ნომერი (ამასთან, მეორდება ცნობის პირველი 3 ნაწილის მონაცემები). ყოველი კალენდარული წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ცნობის რიგითი ნომრების ათვლა წარმოებს თავიდან. შევსებული ცნობა ინახება 6 წლის განმავლობაში, შესაბამის დოკუმენტაციასთან ერთად.

დანართი 7

პუნქტის საწყობში საქართველოს საქონლის შეტანის

ცნობა ––––––––-–––– –––––––––––-––––– –––––––-–––––––––––

 

საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ან სასაქონლო ზედნადების N

საქონლის დასახელება, სპეციფიკაცია

საქონლის კოდი სეს ესნ-ის

მიხედვით

რაოდენობის

ერთეული (საცალო)

რაოდენობა

(საცალო)

საქონლის საცალო ღირებულება

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(პუნქტის მფლობელის, მისი წარმომადგენლის: სახელი, გვარი, პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ნომერი, პირადი ნომერი, მისამართი (მ.შ. წარმომადგენლის): (საკონტაქტო ტელეფონი)

 

ცნობაში მოცემული მონაცემების უტყუარობასა და სისრულეს ვადასტურებ:

 

პასუხისმგებელი პირის

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ხელმოწერა)

 

(თარიღი), (თვე)      (წელი)

 

დამატებითი ფურცლების რაოდენობა:–––––

 

ზედამხედველობის ქვეშ აყვანილია

                 

 

                           პ.ბ.

 

სახელი, გვარი

 

 

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

 

შენიშვნა: შევსების წესი იხ. მეორე გვერდზე

1. ცნობის პირველ გრაფაში ეთითება: ჩანაწერის რიგითი ნომერი (არაბული ციფრი); მე-2 გრაფაში საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ნომერი, ხოლო ასეთის არარსებობის შემთხვევაში სასაქონლო ზედნადების ნომერი; მე-3 გრაფაში საქონლის საფირმო დასახელება და დამახასიათებელი სპეციფიკაცია; მე-4 გრაფაში საქონლის თერთმეტნიშნა კოდი საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის მიხედვით; მე-5 გრაფაში ერთეული გასაყიდი საქონლის ფიზიკური ან ტექნიკური სიდიდის სპეციფიკური მნიშვნელობა (მაგ: კგ, ლიტრი, ღერი და სხვა); მე-6 გრაფაში გასაყიდი საქონლის ფაქტიური რაოდენობა ცალობით; მე-7 გრაფაში საქონლის საცალო ღირებულება ლარებში; მე-8 გრაფაში შენიშვნა.

მაგალითი:

 

საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ან სასაქონლო ზედნადების N

საქონლის დასახელება, სპეციფიკაცია

საქონლის კოდი სეს ესნ-ის

მიხედვით

რაოდენობის ერთეული (საცალო)

რაოდენობა

(საცალო)

ერთეული საქონლის ღირებულება

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

8

3

2725431

Saperavi Unfiltered

2204 21 780 01

0.75ლ

60

29ლ

 

 

2. ცნობა ივსება ქართულ ენაზე (საქონლის სავაჭრო ნიშნის/ლოგოს გარდა), მონაცემები შეიტანება გარკვევით, არ დაიშვება მონაცემების წაშლა ან გადასწორება (ასეთ შემთხვევაში გამოიწერება ახალი ცნობა). იმ შემთხვევაში, თუ არ არის საკმარისი ადგილი მონაცემების შესატანად, მონაცემების შეტანა გრძელდება დამატებით ფურცელზე, ამასთან, დამატებით ფურცლის შესაბამის გრაფაში უთითებს ამის შესახებ.

3. ცნობა ივსება 2 ეგზემპლარად და ნაწილდება შემდეგნაირად:

ა) პირველი პუნქტს;

ბ) მეორე საგადასახადო ორგანოს;

4. ცნობას ენიჭება ნომერი, რომელიც შედგება 3 ნაწილისაგან, პირველი ასახავს პუნქტის კოდს, მეორე შედგენის თარიღს (ორციფრა რიცხვების კომბინაცია, რომლითაც აისახება რიცხვი, თვე და წელი), მესამე   რიგით ნომერს ან დამატებითი ფურცლის შევსების შემთხვევაში მიეთითება ცნობის რიგითი ნომერი, მეოთხე ივსება მხოლოდ დამატებითი ფურცლის შევსების შემთხვევაში და მიეთითება დამატებითი ფურცლის ნომერი (ამასთან, მეორდება ცნობის პირველი 3 ნაწილის მონაცემები).

ყოველი კალენდარული წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ცნობის რიგითი ნომრების ათვლა წარმოებს თავიდან.

შევსებული ცნობა ინახება 6 წლის განმავლობაში, შესაბამის დოკუმენტაციასთან ერთად.”;

 

დანართი  8

 

საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობით TIR წიგნაკით გადაადგილებული საქონლის პუნქტში გამოცხადების შეტყობინება ––––––––-–––––––––––––-–

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––

თავისუფალი  ვაჭრობის პუნქტის დასახელება ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                                              (ხაზი გაუსვით)

შესაბამისი საგადასახო ორგანოს   დასახელება–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

N

აღრიცხვის მოწმობის (TIR კარნეტის) რეკვიზიტები

საწყობში გამოცხადების თარიღი და დრო (საათი, წუთი)

შენიშვნა

 

სტამბური ნომერი

ნომერი

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

დამატებითი ფურცლების რაოდენობა:–––––

პუნქტის საწყობის უფლებამოსილი ფიზიკური პირის თანამდებობა –––––––––––––––––––––––

    

–––––––––––––––––––––––––––– სახელი, გვარი: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ხელმოწერა ––––––––––––––––––––––––

                                                                              ბ.ა.

საგადასახადო ორგანოს მიერ დოკუმენტის მიღების თარიღი და დრო ------ 200  წ. ----სთ. ---წთ.

შესაბამისი საგადასახადო ორგანოს პასუხისმგებელი პირის სახელი, გვარი:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ხელმოწერა   ––––––––––––––––––––––––

                                                                                      პ.ბ.ა.     

 

საგადასახადო ორგანოს მიერ იდენტიფიკაციის საშუალებების მოცილების (ასეთის არსეობისას),   სატრანსპორტო საშუალების გახსნის, სატრანსპორტო საშუალებიდან საწყობში საქონლის შეტანის ფაქტის დადასტურების მიზნით საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის გამოცხადების თარიღი და დრო ------------------------------ 200  წ. -------სთ. -----წთ.

 

შენიშვნა:

1. შეტყობინება ივსება ქართულ ენაზე, მონაცემები შეიტანება გარკვევით, არ დაიშვება მონაცემების წაშლა ან გადასწორება. იმ შემთხვევაში, თუ არ არის საკმარისი ადგილი მონაცემების შესატანად, მონაცემების შეტანას გრძელდება, სხვა ფორმაში, ამასთან, დამატებით ფურცლის შესაბამის გრაფაში უთითებს ამის შესახებ.

2. შეტყობინება ივსება 2 ეგზემპლარად და ნაწილდება შემდეგნაირად: ა) პირველი პუნქტს; ბ) მეორე საგადასახადო ორგანოს;

3.. შეტყობინებას ენიჭება ნომერი, რომელიც შედგება 3 ნაწილისაგან, პირველი ასახავს პუნქტის უნიკალურ კოდს, მეორე შედგენის თარიღს (ორციფრა რიცხვების კომბინაცია, რომლითაც აისახება რიცხვი, თვე და წელი), მესამე   რიგით ნომერს ან დამატებით სხვა ფორმის შევსების შემთხვევაში მიეთითება ძირითადი შეტყობინების რიგითი ნომერი, იმ მეოთხე ივსება მხოლოდ დამატებით სხვა ფორმის შევსების შემთხვევაში და მიეთითება დამატებით ფორმის რიგითი ნომერი (ამასთან, მეორდება ძირითადი ფორმის პირველი 3 ნაწილის მონაცემები).

ყოველი კალენდარული წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეტყობინების რიგითი ნომრების ათვლა წარმოებს თავიდან.

შევსებული შეტყობინება ინახება 6 წლის განმავლობაში, შესაბამის დოკუმენტაციასთან ერთად.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


დანართი 9

საწყობში ან/და დამხმარე სათავსოში საქონლის ელექტრონული აღრიცხვის ფორმა

 

N

პუნქტის საწყობში უცხოური საქონლის შეტანის ცნობა

პუნქტის საწყობში საქართველოს საქონლის შეტანის ცნობა

 №

საქონლის დასახელება, სპეციფიკაცია

 

საქონლის კოდი სეს ესნ-ის მიხედვით

 

რაოდენობის ერთეული საცალო

რაოდენობა (საცალო)

საქონლის საცალო სატარიფო ღირებულება

სავაჭრო დარბაზში საქონლის შეტანის აქტი  

ნაშთი საწყობში (იდენტური საქონელი, რომელიც შეტანილია ერთი ცნობით)

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შევსების წესი:

ცნობის პირველ გრაფაში ეთითება: ჩანაწერის რიგითი ნომერი (არაბული ციფრი); მე-2 გრაფაში პუნქტის საწყობში უცხოური საქონლის შეტანის ცნობის ნომერი; მე-3 გრაფაში პუნქტის საწყობში საქართველოს საქონლის შეტანის ცნობის ნომერი; მე-4 გრაფაში საქონლის საფირმო დასახელება და დამახასიათებელი სპეციფიკაცია; მე-5 გრაფაში საქონლის თერთმეტნიშნა კოდი საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის მიხედვით; მე-6 გრაფაში ერთეული გასაყიდი საქონლის ფიზიკური ან ტექნიკური სიდიდის სპეციფიკური მნიშვნელობა (მაგ: კგ, ლიტრი, ღერი და სხვა); მე-7 გრაფაში საქონლის ფაქტიური რაოდენობა ცალობით; მე-8 გრაფაში საქონლის საცალო სატარიფო ღირებულება ლარებში; მე-9 გრაფაში სავაჭრო დარბაზში საქონლის შეტანის აქტის ნომერი; მე-10 გრაფაში პუნქტის საწყობში საქონლის ნაშთი (იდენტური საქონელი რომელიც შემოტანილია ერთი ცნობით); მე-11 გრაფაში შენიშვნა.

 

მაგალითი:

 

N

პუნქტის საწყობში უცხოური საქონლის შეტანის ცნობა

პუნქტის საწყობში საქართველოს საქონლის შეტანის ცნობა

საქონლის დასახელება, სპეციფიკია

საქონლის კოდი სეს ესნ-ის მიხედვთ

რაოდენობის ერთეული საცალო

რაოდენობა (საცალო)

საქონლის საცალო სატარიფო ღირებულება

სავაჭრო დარბაზში საქონლის შეტანის აქტი

ნაშთი საწყობში (იდენტური საქონელი, რომელიც შეტანილია ერთი ცნობით)

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

101-09/07/07-16

 

CHANEL EGOISTE PLATINIUM EDTV 1

33030090000

100 მლ

60

177 ლარი

101-27/08/07-4

34

 

 

 

დანართი 10

სავაჭრო დარბაზში საქონლის შეტანის

აქტი ––––––––-–––––––––––––––-––––––––––––-–––––––––––

 

N

პუნქტის საწყობში უცხოური საქონლის შეტანის ცნობა

პუნქტის საწყობში საქართველს საქონლის შეტანის ცნობა

საქონლის სტატუსი

საქონლის დასახება, სპეციფიკაცია

 

საქონლის კოდი სეს ესნ-ის მიხედვით

 

რაოდენობის ერთეუი (საცალო)

 

რაოდენობა (საცალო)

საქონლის საცალო სატარიფო

ღირებულება

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(პუნქტის მფლობელის, მისი წარმომადგენლის: სახელი გვარი, პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ნომერი, პირადი ნომერი, მისამართი (მ.შ. წარმომადგენლის): (საკონტაქტო ტელეფონი)

 

აქტში მოცემული მონაცემების უტყუარობასა და სისრულეს ვადასტურებ:

 

პასუხისმგებელი პირის

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ხელმოწერა)

 

(თარიღი), (თვე)      (წელი)

 

დამატებითი ფურცლების რაოდენობა:–––––

 

ზედამხედველობის ქვეშ აყვანილია

                 

                           პ.ბ.

სახელი გვარი

 

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

 

შენიშვნა: შევსების წესი იხ. მეორე გვერდზე

1. აქტის პირველ გრაფაში ეთითება: ჩანაწერის რიგითი ნომერი (არაბული ციფრი); მე-2 გრაფაში პუნქტის საწყობში უცხოური საქონლის შეტანის ცნობის ნომერი; მე-3 გრაფაში პუნქტის საწყობში საქართველოს საქონლის შეტანის ცნობის ნომერი; მე-4 გრაფაში საქონლის სტატუსი (უცხოური ან ქართული); მე-5 გრაფაში საქონლის საფირმო დასახელება და დამახასიათებელი სპეციფიკაცია; მე-6 გრაფაში საქონლის თერთმეტნიშნა კოდი საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის მიხედვით; მე-7 გრაფაში ერთეული გასაყიდი საქონლის ფიზიკური ან ტექნიკური სიდიდის სპეციფიკური მნიშვნელობა (მაგ: კგ, ლიტრი, ღერი და სხვა); მე-8 გრაფაში საქონლის ფაქტიური რაოდენობა ცალობით; მე-9 გრაფაში –საქონლის საცალო სატარიფო ღირებულება ლარებში; მე-10 გრაფაში შენიშვნა.

 

მაგალითი:

 

N

პუნქტის საწყობში უცხოური საქონლის შეტანის ცნობა

პუნქტის საწყობში საქართველოს საქონლის შეტანის ცნობა  

საქონლის სტატუსი

საქონლის დასახელება, სპეციფიკაცია

 

საქონლის კოდი სეს ესნ-ის მიხედვით

რაოდენობის ერთეული

საცალო

რაოდენობა (საცალო)

საქონლის

საცალო სატარიფო ღირებულება

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

101-22/06/07-23

ქართული

TELIANI OLD K. PIROSMANI RED 75 CL

22042180000

0.75ლLLLL

48

18.40

 

12

101-09/07/08-21

 

უცხოური

C.DIOR ADDICT 2 EDTS 50ML

33030090000

50მლ

10

165.60

 

    

2. აქტი ივსება ქართულ ენაზე (საქონლის სავაჭრო ნიშნის/ლოგოს გარდა), მონაცემები შეიტანება გარკვევით, არ დაიშვება მონაცემების წაშლა ან გადასწორება (ასეთ შემთხვევაში გამოიწერება ახალი აქტი). იმ შემთხვევაში, თუ არ არის საკმარისი ადგილი მონაცემების შესატანად, მონაცემების შეტანა გრძელდება დამატებით ფურცელზე, ამასთან, დამატებით ფურცლის შესაბამის გრაფაში უთითებს ამის შესახებ.

3. აქტი ივსება 2 ეგზემპლარად და ნაწილდება შემდეგნაირად:

ა) პირველი პუნქტს;

ბ) მეორე საგადასახადო ორგანოს.

4. აქტს ენიჭება ნომერი, რომელიც შედგება 3 ნაწილისაგან, პირველი ასახავს პუნქტის კოდს, მეორე შედგენის თარიღს (ორციფრა რიცხვების კომბინაცია, რომლითაც აისახება რიცხვი, თვე და წელი), მესამე   რიგით ნომერს ან დამატებითი ფურცლის შევსების შემთხვევაში მიეთითება აქტის რიგითი ნომერი, მეოთხე ივსება მხოლოდ დამატებითი ფურცლის შევსების შემთხვევაში და მიეთითება დამატებითი ფურცლის ნომერი (ამასთან, მეორდება აქტის პირველი 3 ნაწილის მონაცემები). ყოველი კალენდარული წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ცნობის რიგითი ნომრების ათვლა წარმოებს თავიდან. შევსებული აქტი ინახება 6 წლის განმავლობაში, შესაბამის დოკუმენტაციასთან ერთად.

                                                            


დანართი 11 

პუნქტის სავაჭრო დარბაზში რეალიზებული საქონლის აღწერის ფორმა

 

––––––––-–––––––––––––––-––––––––––––-–––––––––––

 

N

სავაჭრო დარბაზში საქონლის შეტანის აქტი

 

სტიკერის ნომერი

 

საქონლის სტატუსი

საქონლის დასახელება სპეციფი კაცია

საქონლის კოდი სეს ესნ-ის

მიხედვით

 

რაოდენობის ერთეული (საცალო)

 

რაოდენობა (საცალო)

საქონლის საცალო სატარიფო ღირებუ ლება

საერთაშო რისო რეისებზე ავიაბილე თის (მ.შ. ელექტრო ნული)

საავიაციო პერსონალის მოწმობის (სერტიფი კატის)

საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დიპლომატის სახელზე გაცემული პირადობისა და ოფიციალური სტატუსის დამადასტურებელი შესაბამისი სააკრედიტაციო ბარათი

სხვა დოკუმენტი მიუთითეთ დოკუმენტის დასახელება და ნომერი

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(პუნქტის მფლობელის, მისი წარმომადგენლის: სახელი გვარი, პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ნომერი, პირადი ნომერი, მისამართი (მ.შ. წარმომადგენლის): (საკონტაქტო ტელეფონი)

 

აღწერის ფორმაში მოცემული მონაცემების უტყუარობასა და სისრულეს ვადასტურებ:

 

პასუხისმგებელი პირის

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ხელმოწერა)

 

(თარიღი), (თვე)      (წელი)

 

შევსების წესი:

 

ფორმის პირველ გრაფაში ეთითება ჩანაწერის რიგითი ნომერი (არაბული ციფრი); მე-2 გრაფაში სავაჭრო დარბაზში საქონლის შეტანის აქტის ნომერი; მე-3 გრაფაში სპეციალურ წებოვან სტიკერზე მითითებული ნომერი; მე-4 გრაფაში საქონლის სტატუსი (უცხოური ან ქართული); მე-5 გრაფაში   საქონლის საფირმო დასახელება და დამახასიათებელი სპეციფიკაცია; მე-6 გრაფაში საქონლის თერთმეტნიშნა კოდი საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის მიხედვით; მე-7 გრაფაში ერთეული გასაყიდი საქონლის ფიზიკური ან ტექნიკური სიდიდის სპეციფიკური მნიშვნელობა (მაგ: კგ, ლიტრი, ღერი და სხვა); მე-8 გრაფაში საქონლის ფაქტიური რაოდენობა ცალობით; მე-9 გრაფაში საქონლის საცალო სატარიფო ღირებულება; მე-10 გრაფაში საერთაშორისო რეისებზე ავიაბილეთების ნომერი (მათ შორის ელექტრონული); მე-11 გრაფაში საავიაციო პერსონალის მოწმობის ნომერი (სერტიფიკატის ნომერი); მე–12 გრაფაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიური პროტოკოლის დეპარტამენტის მიერ მის სახელზე გაცემული პირადობისა და ოფიციალური სტატუსის დამადასტურებელი შესაბამისი სააკრედიტაციო ბარათი; მე-13 გრაფაში სხვა დოკუმენტი მისი დასახელების და ნომრის მითითებით; მე–14 გრაფაში შენიშვნა.

 მაგალითი:

 

 

სავაჭრო დარბაზში საქონლის შეტანის აქტი

 

სტიკერის ნომერის

 

საქონლის სტატუსი

საქონლის დასახელება სპეციფი კაცია

საქონლის კოდი სეს ესნ-ის

მიხედვით

 

რაოდენობის ერთეული (საცალო)

 

რაოდენობა (საცალო)

საქონლის საცალო სატარიფო ღირებულება

საერთაშორისო რეისებზე ავიაბილეთის (მ.შ. ელექტრონული)

საავიაციო პერსონალის მოწმობის (სერტიფი კატის)

საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დიპლომატის სახელზე გაცემული პირადობისა და ოფიციალური სტატუსის დამადასტურებელი შესაბამისი სააკრედიტაციო ბარათი

სხვა დოკუმენტი მიუთითეთ დოკუმენტის დასახელება და ნომერი

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

101-07/02/09-1

206

უცხოური

MARLBORO KS BOX

2402 09 0001

20 ღერი

10 კოლოფი

3 ლარი

KIELER WTBSMUCLH 3215 C092 3D  LD M   LD M

 

 

 

 

 

დამატებითი ფურცლების რაოდენობა: –––––


დანართი 12 

 

პუნქტიდან სხვა პუ ნქ ტში ან საგადასახადო ორგანოსთან შეთანხმებულ სხვა ადგილზე საქონლის გაგზავნის აქტი

––––––––-–––––––––––––––

 

სტიკერის ნომერი

 

პუნქტის საწყობში უცხოური

საქონლის

შეტანის ცნობა

პუნქტის საწყობში

საქართველოს

საქოლის შეტანის ცნობა

 

საქონლის სტატუსი

საქონლის დასახელება, სპეციფიკაცია

 

საქონლის კოდი სეს ესნ-ის

მიხედვით

 

რაოდენობის ერთეული (საცალო)

 

რაოდენობა (საცალო)

საქონლის საცალო სატარიფო ღირებულება

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(პუნქტის მფლობელის, მისი წარმომადგენლის: სახელი გვარი, პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ნომერი, პირადი ნომერი, მისამართი (მ.შ. წარმომადგენლის): (საკონტაქტო ტელეფონი)

 

     აქტში მოცემული მონაცემების უტყუარობასა და სისრულეს ვადასტურებ:

 

პასუხისმგებელი პირის

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ხელმოწერა)

 

(თარიღი), (თვე)      (წელი)

 

     დამატებითი ფურცლების რაოდენობა:–––––

 

ზედამხედველობის ქვეშ აყვანილია

                 

                           პ.ბ

სახელი გვარი

 

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

 

შენიშვნა: შევსების წესი იხ. მეორე გვერდზე

 

1. აქტის პირველ გრაფაში ეთითება: ჩანაწერის რიგითი ნომერი (არაბული ციფრი); მე-2 გრაფაში სპეციალურ წებოვან სტიკერზე მითითებული ნომერი; მე-3 გრაფაში პუნქტის საწყობში უცხოური საქონლის შეტანის ცნობის ნომერი; მე-4 გრაფაში პუნქტის საწყობში საქართველოს საქონლის შეტანის ცნობის ნომერი; მე-5 გრაფაში საქონლის სტატუსი (ქართული ან უცხოური); მე-6 გრაფაში საქონლის საფირმო დასახელება და დამახასიათებელი სპეციფიკაცია; მე-7 გრაფაში - საქონლის თერთმეტნიშნა კოდი საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის მიხედვით; მე-8 გრაფაში ერთეული საქონლის ფიზიკური ან ტექნიკური სიდიდის სპეციფიკური მნიშვნელობა (მაგ: კგ, ლიტრი, ღერი და სხვა); მე-9 გრაფაში საქონლის ფაქტიური რაოდენობა ცალობით მე-10 გრაფაში საქონლის საცალო სატარიფო  ღირებულება ლარებში;  მე-11 გრაფაში შენიშვნა.

 

მაგალითი:

 

სტიკერის

პუნქტის საწყობში უცხოური საქონლის შეტანის ცნობა

პუნქტის საწყობში საქართველოს საქონლის შეტანის ცნობა

საქონლის სტატუსი

საქონლის დასახელება, სპეციფიკაცია

საქონლის კოდი სეს ესნ-ის

მიხედვით

რაოდენობის

ერთეული (საცალო)

რაოდენობა

(საცალო)

საქონლის საცალო სატარიფო ღირებულება

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

205

 

101-22/06/07-3

ქართული

TELIANI MUKUZANI RED 75 CL

2204 21 780 01

0.75ლ

54

30ლ

 

 

2. აქტი ივსება ქართულ ენაზე (საქონლის სავაჭრო ნიშნის/ლოგოს გარდა), მონაცემები შეიტანება გარკვევით, არ დაიშვება მონაცემების წაშლა ან გადასწორება (ასეთ შემთხვევაში გამოიწერება ახალი აქტი). იმ შემთხვევაში, თუ არ არის საკმარისი ადგილი მონაცემების შესატანად, მონაცემების შეტანა გრძელდება დამატებით ფურცელზე, ამასთან, დამატებით ფურცლის შესაბამის გრაფაში უთითებს ამის შესახებ.

3. აქტი ივსება 2 ეგზემპლარად და ნაწილდება შემდეგნაირად:

ა) პირველი პუნქტს;

ბ) მეორე საგადასახადო ორგანოს.

4. აქტს ენიჭება ნომერი, რომელიც შედგება 3 ნაწილისაგან, პირველი ასახავს პუნქტის კოდს, მეორე შედგენის თარიღს (ორციფრა რიცხვების კომბინაცია, რომლითაც აისახება რიცხვი, თვე და წელი), მესამე   რიგით ნომერს ან დამატებითი ფურცლის შევსების შემთხვევაში მიეთითება აქტის რიგითი ნომერი, მეოთხე ივსება მხოლოდ დამატებითი ფურცლის შევსების შემთხვევაში და მიეთითება დამატებითი ფურცლის ნომერი (ამასთან, მეორდება აქტის პირველი 3 ნაწილის მონაცემები). ყოველი კალენდარული წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ცნობის რიგითი ნომრების ათვლა წარმოებს თავიდან. შევსებული აქტი ინახება 6 წლის განმავლობაში, შესაბამის დოკუმენტაციასთან ერთად.    


დანართი 13

პუნქტის სავაჭრო დარბაზიდან საწყობში საქონლის შეტანის აქტი

 

––––––––-–––––––––––––––-––––––––––––-–––––––––––

 

სტიკერის ნომერი

 

საქონლის სტატუსი

საქონლის დასახელება, სპეციფიკაცია

 

საქონლის კოდი სეს ესნ-ის

მიხედვით

რაოდენობის ერთეული (საცალო)

 

რაოდენობა (საცალო)

საქონლის საცალო სატარიფო  ღირებულება

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(პუნქტის მფლობელის, მისი წარმომადგენლის: სახელი გვარი, პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ნომერი, პირადი ნომერი, მისამართი (მ.შ. წარმომადგენლის): (საკონტაქტო ტელეფონი)

 

აქტში მოცემული მონაცემების უტყუარობასა და სისრულეს ვადასტურებ:

 

პასუხისმგებელი პირის

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ხელმოწერა)

 

(თარიღი), (თვე)      (წელი)

 

დამატებითი ფურცლების რაოდენობა:–––––

 

ზედამხედველობის ქვეშ აყვანილია

               პ.ბ.

 

სახელი გვარი

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

 

შენიშვნა: შევსების წესი იხ. მეორე გვერდზე

1. აქტის პირველ გრაფაში ეთითება: ჩანაწერის რიგითი ნომერი (არაბული ციფრი); მე-2 გრაფაში სპეციალურ წებოვან სტიკერზე მითითებული ნომერი; მე-3 გრაფაში საქონლის სტატუსი (ქართული ან უცხოური); მე-4 გრაფაში საქონლის საფირმო დასახელება და დამახასიათებელი სპეციფიკაცია; მე-5 გრაფაში საქონლის თერთმეტნიშნა კოდი საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის მიხედვით; მე-6 გრაფაში ერთეული საქონლის ფიზიკური ან ტექნიკური სიდიდის სპეციფიკური მნიშვნელობა (მაგ: კგ, ლიტრი, ღერი და სხვა);   მე-7 გრაფაში საქონლის ფაქტიური რაოდენობა ცალობით; მე-8 გრაფაში საქონლის საცალო სატარიფო ღირებულება ლარებში; მე-9 გრაფაში შენიშვნა.

 

მაგალითი:

 

სტიკერის

საქონლის სტატუსი

საქონლის დასახელება, სპეციფიკაცია

 

საქონლის კოდი სეს ესნ-ის

მიხედვით

რაოდენობის ერთეული (საცალო)

 

რაოდენობა (საცალო)

საქონლის საცალო სატარიფო ღირებულება

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

2071

უცხოური

C.KLEIN CKB EDT 200 ML

3303 00 100 00

200მლ

60

48ლ

 

 

2. აქტი ივსება ქართულ ენაზე (საქონლის სავაჭრო ნიშნის/ლოგოს გარდა), მონაცემები შეიტანება გარკვევით, არ დაიშვება მონაცემების წაშლა ან გადასწორება (ასეთ შემთხვევაში გამოიწერება ახალი აქტი). იმ შემთხვევაში, თუ არ არის საკმარისი ადგილი მონაცემების შესატანად, მონაცემების შეტანა გრძელდება დამატებით ფურცელზე, ამასთან, დამატებით ფურცლის შესაბამის გრაფაში უთითებს ამის შესახებ.

3. აქტი ივსება 2 ეგზემპლარად და ნაწილდება შემდეგნაირად:

ა) პირველი პუნქტს;

ბ) მეორე საგადასახადო ორგანოს.

4. აქტს ენიჭება ნომერი, რომელიც შედგება 3 ნაწილისაგან, პირველი ასახავს პუნქტის კოდს, მეორე შედგენის თარიღს (ორციფრა რიცხვების კომბინაცია, რომლითაც აისახება რიცხვი, თვე და წელი), მესამე   რიგით ნომერს ან დამატებითი ფურცლის შევსების შემთხვევაში მიეთითება აქტის ნომერი, მეოთხე ივსება მხოლოდ დამატებითი ფურცლის შევსების შემთხვევაში და მიეთითება დამატებით ფურცლის ნომერი (ამასთან, მეორდება აქტის პირველი 3 ნაწილის მონაცემები). ყოველი კალენდარული წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ცნობის რიგითი ნომრების ათვლა წარმოებს თავიდან. შევსებული აქტი ინახება 6 წლის განმავლობაში, შესაბამის დოკუმენტაციასთან ერთად.   

 

12. 14/09/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 471 - ვებგვერდი, 16/09/2015 11. 09/10/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 589 - ვებგვერდი, 15/10/2014 10. 02/08/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 201 - ვებგვერდი, 02/08/2013 9. 17/05/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 116 - ვებგვერდი, 21/05/2013 8. 08/06/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 202 - ვებგვერდი, 12/06/2012 7. 08/06/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 201 - ვებგვერდი, 12/06/2012 6. 08/05/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 174 - ვებგვერდი, 10/05/2012 5. 05/04/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 123 - ვებგვერდი, 10/04/2012 4. 21/10/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 399 - ვებგვერდი, 111024025, 25/10/2011 3. 23/09/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 355 - ვებგვერდი, 110927008, 28/09/2011 2. 13/05/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 209 - ვებგვერდი, 110518005, 18/05/2011 1. 15/02/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 82 - ვებგვერდი, 210211, 21/02/2011
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.