გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ

 • Word
გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 996
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 31/12/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2011
სარეგისტრაციო კოდი 200090000.22.033.016112
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
 • Word
996
31/12/2010
ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011
200090000.22.033.016112
გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (03/01/2011 - 24/01/2011)

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №996

2010 წლის 31 დეკემბერი

ქ. თბილისი

გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ

საქართველოს საგადასახდო კოდექსის მე-2 მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, ვბრძანებ :

��� მუხლი 1

დამტკიცდეს გადასახადების ადმინისტრირების შესახებინსტრუქცია თანდართულ დანართებთან ერთად .

��� მუხლი 2

ამ ბრძანების გამოცემამდე გადამხდელებზე გაცემული მკაცრი აღრიცხვის ფორმები ინარჩუნებენ ძალას .

��� მუხლი 3

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:

1. �გადასახადის გადამხდელთა საგადასახადო აღრიცხვის (რეგისტრაციის) წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე�� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 31 დეკემბრის №957 ბრძანება.

2. �ორგანიზაციისათვის საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მინიჭების, გაუქმების, ჩამორთმევის წესის და ერთიანი რეესტრის წარმოების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე�� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 17 მარტის №149 ბრძანება.

3. �საგადასახადო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის შენახვის რეჟიმის და დაშვების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 4 მაისის №301 ბრძანება.

4. �ელექტრონული ფორმით მიმოწერის/საგადასახადო დეკლარირების და ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტის საჯაროდ გავრცელების წესის შესახებ� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 16 აგვისტროს №1000 ბრძანება.

5. �გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათების წარმოების წესის შესახებ� ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 7 აპრილის 2005 წლის №228 ბრძანება.

6. �წინასწარი საბაჟო გადაწყვეტილების მიღებისათვის წარსადგენი დოკუმენტების ნუსხა, აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში საქონლის სინჯის ან/და ნიმუშის, ლაბორატორიული დასკვნის წარდგენის, გადაწყვეტილების მიღების ან მიღებაზე უარის თქმის, გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზესაქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წელი 31 დეკემბერის №959 ბრძანება.

7. წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის წესის დამტკიცების თაობაზესაქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 აგვისტოს №687 ბრძანება.

8. �გადასახადის გადამხდელის მიერ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბანკებსა და საბანკო ოპერაციების განმახორციელებელ სხვა ორგანიზაციებში საბანკო ანგარიშების (გარდა საანაბრო (ვადიანი) ანგარიშებისა) გახსნის შესახებ საგადასახადო ორგანოში ცნობის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 10 ივნისის №359 ბრძანება.

9. �შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის გამარტივებული სისტემის შემოღების თობაზე� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2004 წლის 31 დეკემბრის №899 ბრძანება.

10. �ლიზინგით გაცემული ძირითადი საშუალებების ამორტიზაციის წესის დამტკიცების თაობაზე� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 5 მარტის №157 ბრძანება.

11. �მოგების გადასახადის დეკლარაციის ფორმის და მისი შევსების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 11 დეკემბრის №1284 ბრძანება.

12. �ამხანაგობის მიერ მიღებული მოგების (ზარალის) და მისი წილის მფლობელებზე (წევრებზე) განაწილების შესახებ დეკლარაციის ფორმის და მისი შევსების წესის დამტკიცების თაობაზე� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 26 ოქტომბრის №683 ბრძანება.

13. �საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე განსაკუთრებული პირობების შემოღების შესახებ და განსაკუთრებული პირობების მოქმედებისას საომარი მოქმედებების შედეგად განადგურებული, დაზიანებული ფასეულობის და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული (დარჩენილი) აქტივების ჩამოწერის შესახებ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში წარსადგენი განცხადების ფორმის დამტკიცების თაობაზე� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 24 თებერვლის №113 ბრძანება.

14. �საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის ფორმის და მისი შევსების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 30 დეკემბრის №973 ბრძანება.

15. �III და IV რიგის მემკვიდრეების მიერ მატერიალური აქტივების მემკვიდრეობით ან/და ჩუქებით მიღებული შემოსავლების დეკლარაციის ფორმისა და მისი შევსების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 20 ივნისის №534 ბრძანება.

16. � გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაციის ფორმისა და მისი შევსების წესის შესახებ� ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №22 ბრძანება.

17. �საქართველოში არსებული დიპლომატიური სტატუსის მქონე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ საქართველოს მოქალაქეებზე გადახდილი ანაზღაურების დაბეგვრის წესის დამტკიცების შესახებ� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 12 თებერვლის №86 ბრძანება.

18. �დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის წესის შესახებ� ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 18 იანვრის №25 ბრძანება.

19. �საქმიანობის ან/და ოპერაციების სახეების ან/და ოპერაციათა ერთობლიობების, რომლებიც არ განეკუთვნება ეკონომიკურ საქმიანობას, განსაზღვრის თაობაზე� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 3 აგვისტოს №504 ბრძანება.

20. �საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის (მათ შორის, კორექტირების) გამოწერისა და წარდგენის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 14 თებერვლის №84 ბრძანება.

21. �დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებზე კომპიუტერული წესით ამობეჭდილი სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის შემოღების შესახებ� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 20 ივლისის №558 ბრძანება.

22. �ნავთობპროდუქტების მიწოდების აღრიცხვისა და დაბეგვრის კონტროლის ღონისძიებათა შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 14 თებერვლის №87 ბრძანება.

23. �იმპორტის დამატებული ღირებულების გადასახადით დაბეგვრის სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 აგვისტოს №690 ბრძანება.

24. �უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ-ის ბიუჯეტში გადახდის და ანგარიშგების წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2004 წლის 31 დეკემბრის №901 ბრძანება.

25. �უცხოეთის დიპლომატიური და მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლობებისათვის, ამ წარმომადგენლობათა და დიპლომატიური მისიის წევრთათვის მიწოდებულ საქონელზე/მომსახურებაზე დღგ-ის ნულოვანი განაკვეთის გამოყენების წესის დამტკიცების თაობაზე� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 28 ოქტომბრის №689 ბრძანება.

26. �საერთაშორისო გადაზიდვების დღგ-ის ნულოვანი განაკვეთით დაბეგვრის გამოყენებისათვის წარსადგენი დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 13 ივნისის №603 ბრძანება.

27. �საერთაშორისო საჰაერო გადაზიდვებისას საავიაციო საწვავის, საპოხი მასალებისა და სხვა სამომხმარებლო ტექნიკური საშუალებების საბაჟო გადასახადისაგან გათავისუფლების და დღგ-ს ნულოვანი განაკვეთით დაბეგვრის თაობაზე საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების პრაქტიკული განხორციელების შესახებ� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 1998 წლის 9 ივლისის №175 ბრძანება.

28. �საწვავისა და საპოხი საშუალებების ბორტზე მიწოდების ტექნიკური და უსაფრთხოების მოთხოვნების, ბორტზე ფაქტობრივად მიწოდებული საქონლის საბაჟო კონტროლის მიზნით აღრიცხვის თაობაზე ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 14 სექტემბრის №1131 ბრძანება.

29. �საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის ჰუმანიტარული და ტექნიკური ეკონომიკური დახმარების ხელშეწყობისათვის თანამშრომლობის თაობაზე� 1992 წლის 31 ივლისის ხელშეკრულების და �საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ� 2002 წლის 10 დეკემბრის შეთანხმების ფარგლებში �ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის დახმარების პროგრამების განხორციელებისას საგადასახადო და საბაჟო შეღავათების გამოყენების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2004 წლის 23 აპრილის №283 ბრძანება.

30. �დამატებული ღირებულების გადასახადის დეკლარაციის ფორმისა და მისი შევსების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 11 სექტემბრის №1048 ბრძანება.

31. �აქციზის დეკლარაციის ფორმისა და მისი შევსების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 30 დეკემბრის №961 ბრძანება.

32. �ალკოჰოლიანი სასმელების, ლუდისა და თამბაქოს ნაწარმის აქციზური მარკებით ნიშანდების წესის შესახებსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2004 წლის 31 დეკემბრის №897 ბრძანება.

33. �აქციზური მარკის ნომინალური ღირებულების დამტკიცების შესახებ� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 მარტის №222 ბრძანება.

34. �საქართველოში აქციზური მარკების აღრიცხვის, რეალიზაციისა და კონტროლის წესის შესახებ� ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზესაქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 28 მარტის №305 ბრძანება.

35. �აქციზური საქონლის წარმოებისათვის მისართების, გამხსნელებისა და ანტიდეტონატორების არგამოყენების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ნუსხის განსაზღვრის შესახებ� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 23 აპრილის №379 ბრძანება.

36. �უბაჟო ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზესაქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 16 იანვრის №26 ბრძანება.

37. �სასაქონლო ზედნადების გამოწერისა და გამოყენების შესახებ� ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 14 თებერვლის №86 ბრძანება.

38. �ქონების გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესის შესახებ� ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 30 მარტის №194 ბრძანება.

39. �ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გაანგარიშების ფორმის დამტკიცების შესახებ� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 21 იანვარის №31 ბრძანება.

40. �სამორინეს, ტოტალიზატორის, სათამაშო აპარატების სალონის, ლოტოს, ბინგოს, წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის სანებართვო მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 17 მაისის №402 ბრძანება.

41. �სამორინეს, ტოტალიზატორის, სათამაშო აპარატების სალონის, ლოტოს, ბინგოს, წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის სანებართვო მოწმობების გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 28 მარტის №265 ბრძანება.

42. �სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშნების ესკიზის დამტკიცების თაობაზე� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 26 თებერვალი №143 ბრძანება.

43. �სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშნების შეძენის, რეგისტრაციისა და დამაგრების, დაზიანებული ნიშნების შეცვლის, აგრეთვე უმოქმედო დაბეგვრის ობიექტების დალუქვის წესების დამტკიცების შესახებ� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 29 იანვრის №50 ბრძანება.

44. �სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის ყოველკვარტალური დეკლარაციის ფორმისა და მისი შევსების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე� საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 1 მარტის №159 ბრძანება.

�მუხლი4

ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.

კ. ბაინდურაშვილი

ი ნ ს ტ რ უ ქ ც ი ა

გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ

კარი I

საგადასახადო აღრიცხვა და კომუნიკაცია

თავი I

საგადასახადო აღრიცხვა

� � მუხლი 1. გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა

1. გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა მოიცავს გადასახადის გადამხდელისთვის საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭებასა და რეგისტრირებული მონაცემების ერთიან კომპიტერულ ბაზაში (საგადასახადო აღრიცხვის ერთიან რეესტრში) შეტანას.

2. საგადასახადო ორგანოს მიერ გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვას ექვემდებარება:

ა) საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი (გარდა ინდივიდუალური მეწარმისა და იმ პირისა, რომლის შემოსავალიც იბეგრება გადახდის წყაროსთან ან გათავისუფლებულია დაბეგვრისაგან);

ბ) უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკური პირი;

გ) გაერთიანება, ამხანაგობა და სხვა მსგავსი წარმონაქმნი, რომელსაც შეიძლება წარმოეშვას საგადასახადო ვალდებულება;

დ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი;

ე) საბიუჯეტო ორგანიზაცია;

ვ) უცხოური საწარმო/ორგანიზაცია, მისი მუდმივი დაწესებულება, არარეზიდენტი ფიზიკური პირის მუდმივი დაწესებულება;

ზ) პოლიტიკური პარტია (ორგანიზაცა);

თ) დიპლომატიური სტატუსის მქონე ორგანიზაცია.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული გადასახადის გადამხდელების საგადასახადო აღრიცხვის განმახორციელებელი ორგანოა შემოსავლების სამსახურის რეგიონული ცენტრი (შემდეგში � რეგიონული ცენტრი).

4. საწარმოს/ორგანიზაციის, მეწარმე სუბიექტისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საგადასახადო აღრიცხვა ხორციელდება იურიდიული მისამართის (ადგილსამყოფლის) მიხედვით, ხოლო ფიზიკური პირისა � მის მიერ განცხადებული საცხოვრებელი/საქმიანობის ადგილის მიხედვით.

��� მუხლი 2. გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვის პირობები

1. საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი (გარდა იმ პირისა, რომლის შემოსავალიც იბეგრება გადახდის წყაროსთან ან გათავისუფლებულია დაბეგვრისაგან) ვალდებულია ეკონომიკური საქმიანობის დაწყებამდე საგადასახადო აღრიცხვის შესახებ განცხადებით მიმართოს რეგიონულ ცენტრს, გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

2. პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის � გ�-� თ� ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული გადასახადის გადამხდელი (გარდა უცხოური საწარმოს/ორგანიზაციისა) ვალდებულა, ეკონომიკური საქმიანობის დაწყებამდე საგადასახადო აღრიცხვის შესახებ განცხადებით მიმართოს რეგიონულ ცენტრს.

3. ფიზიკურ პირს, რომელსაც საქართველოში არ გააჩნია საცხოვრებელი ადგილი, ან უცხოურ საწარმოს/ორგანიზაციას, რომელსაც საქართველოში არ გააჩნია მუდმივი დაწესებულება, საგადასახადო აღრიცხვის მიზნით შეუძლია მიმართოს რეგიონულ ცენტრს. ამასთან, საგადასახადო აღრიცხვის შესახებ განცხადების ფორმაში, სხვა რეკვიზიტებთან ერთად, მიეთითება მისი უცხოეთში საცხოვრებელის/ადგილსამყოფლის მისამართი.

4. საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი (გარდა მეწარმე ფიზიკური პირისა) უფლებამოსილია წარმოშობილი საგადასახადო ვალდებულების დეკლარირებისას და საბანკო დაწესებულებაში გადასახადის გადახდისას, საგადასახადო ორგანოში საგადასახადო აღრიცხვის პროცედურების გავლის გარეშე, მიუთითოს მოქალაქის პირადობის მოწმობაში აღნიშნული პირადი ნომერი (საიდენტიფიკაციო ნომერი).

5. საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირი საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობისას ვალდებულია საგადასახადო აღრიცხვის შესახებ განცხადებით მიმართოს რეგიონულ ცენტრს.

6. სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირის საგადასახადო აღრიცხვის პროცედურა ხორციელდება ერთი ფანჯრისპრინციპით საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანების შესაბამისად.

7. � ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებსაქართველოს კანონის მე-2 მუხლის 54- პუნქტით განსაზღვრული იურიდიული პირებისთვის საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 23- მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, საერთაშორისო ფინანსური კომპანიის სტატუსის მინიჭებას და რეესტრის წარმოებას ახორციელებს საგადასახადო ორგანო.

8. სახელმწიფო რეგისტრაცია/საგადასახადო აღრიცხვა გადასახადის გადამხდელს არ ათავისუფლებს სახელმწიფო რეგისტრაციამდე/საგადასახადო აღრიცხვამდე არსებული საგადასახადო ვალდებულებებისგან.

��� მუხლი 3. გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვის წესი

1. საქართველოს მოქალაქე პიზიკური პირი (გარდა ინდივიდუალური მეწარმისა და იმ პირისა, რომლის შემოსავალიც იბეგრება გადახდის წყაროსთან ან გათავისუფლებულია დაბეგვრისაგან) და უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკური პირი საგადასახადო აღრიცხვის მიზნით რეგიონულ ცენტრს წარუდგენს:

ა) �განცხადებას, №I-01 დანართის შესაბამისად;

ბ) პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას საქართველოს მოქალაქე, პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს, ასევე მის ნოტარიულად დამოწმებულ თარგმანს უცხო ქვეყნის მოქალაქე;

გ) ნოტარიულად დამოწმებულ მინდობილობას, თუ გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა ხორციელდება წარმომადგენლის მეშვეობით.

2. გაერთიანება, ამხანაგობა და სხვა მსგავსი წარმონაქმნი, რომელსაც შეიძლება წარმოეშვას საგადასახადო ვალდებულება, საგადასახადო აღრიცხვის მიზნით რეგიონულ ცენტრს წარუდგენს:

ა) �განცხადებას, №I-02 დანართის შესაბამისად;

ბ) ერთობლივი საქმიანობის ხელშეკრულების ნოტარიულად დამოწმებულ ასლს;

) კრების (სხდომის) ნოტარიულად დამოწმებულ ოქმს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

) მინდობილობას, თუ გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა ხორციელდება წარმომადგენლის მეშვეობით.

�3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და საბიუჯეტო ორგანიზაცია საგადასახადო აღრიცხვის მიზნით რეგიონულ ცენტრს წარუდგენს:

ა) �განცხადებას, №I-02 დანართის შესაბამისად;

ბ) �სადამფუძნებლო დოკუმენტის სათანადოდ დამოწმებულ ასლს;

) დებულების/წესდების სათანადოდ დამოწმებულ ასლს;

) ინფორმაციას იურიდიული მისამართის შესახებ (თუ აღნიშნულ ინფორმაციას არ შეიცავს ამ პუნქტის ან ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია);

) მინდობილობას, თუ გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა ხორციელდება წარმომადგენლის მეშვეობით .

4. პოლიტიკური პარტია (ორგანიზაცია) საგადასახადო აღრიცხვის მიზნით რეგიონულ ცენტრს წარუდგენს:

) განცხადებას, №I-02 დანართის შესაბამისად;

) დამფუძნებელი ყრილობის ნოტარიულად დამოწმებულ ოქმს;

) პოლიტიკური პარტიის (ორგანიზაციის) წესდებას;

) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ გაცემულ სარეგისტრაციო მოწმობას და შესაბამის ბრძანებას;

) მინდობილობას, თუ გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა ხორციელდება წარმომადგენლის მეშვეობით.

5. უცხოური საწარმო/ორგანიზაცია, მისი მუდმივი დაწესებულება, აგრეთვე არარეზიდენტი ფიზიკური პირის მუდმივი დაწესებულება საგადასახადო აღრიცხვის მიზნით რეგიონულ ცენტრს წარუდგენს:

ა) განცხადებას, №I-02 დანართის შესაბამისად;

ბ) ლეგალიზებულ/აპოსტილით დამოწმებულ, ქართულ ენაზე თარგმნილ სადამფუძნებლო დოკუმენტაციას ან მათ ნოტარიულად დამოწმებულ ასლს;

) მონაცემებს მისამართისა და ხელმძღვანელის შესახებ;

) ნოტარიულად დამოწმებულ მონდობილობას, თუ გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა ხორციელდება წარმომადგენლის მეშვეობით.

6. დიპლომატიური სტატუსის მქონე ორგანიზაცია საგადასახადო აღრიცხვის მიზნით რეგიონულ ცენტრს წარუდგენს:

ა) განცხადებას, №I-02 დანართის შესაბამისად;

ბ) საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტოს მიერ გაცემულ წერილს, რომელიც შეიცავს მონაცემებს ორგანიზაციის დიპლომატიური სტატუსის და იურიდიული მისამართის შესახებ;

გ) დიპლომატიური პასპორტის ასლს (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს წერილში მითითებულია ელჩის/კონსულის სახელი და გვარი);

) მინდობილობას, თუ გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა ხორციელდება წარმომადგენლის მეშვეობით.

7. გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო აღრიცხვა ხორციელდება დაუყოვნებლივ, შესაბამისი განცხადების წარდგენისთანავე.

8. განცხადების მონაცემები რეგიონული ცენტრის მიერ შეიტანება რეგისტრირებული მონაცემების ერთიან კომპიტერულ ბაზაში (საგადასახადო აღრიცხვის ერთიან რეესტრში) და გადასახადის გადამხდელის მოწმობაში.

9. გადასახადის გადამხდელს, შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებით დამტკიცებული საგადასახადო ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიული ერთეულებისათვის განსაზღვრული შვიდციფრა (მე-2�მე-7 ციფრის ჩათვლით) დიაპაზონების და გადასახადის გადამხდელის სამართლებირივი ფორმების აღმნიშვნელი კოდების გათვალისწინებით, ენიჭება საიდენტიფიკაციო ნომერი, რომლის შეცვლა (გარდა შეცდომით მინიჭებულისა) ან განმეორება (სხვა გადასახადის გადამხდელისათვის მინიჭება) აკრძალულია, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

10. საგადასახადო აღიცხვის შემდეგ, გადასახადის გადამხდელზე გაიცემა გადასახადის გადამხდელის მოწმობა №I-03 დანართის შესაბამისად.

11. გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო აღრიცხვის შემდგომ, რეგიონული ცენტრის მომსახურების სამმართველოს სერვის-ცენტრი საგადასახადო აღიცხვის შესახებ წარმოდგენილ განცხადების დედანს თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად ყოველი თვის 1, 11 და 21 რიცხვებში უგზავნის შესაბამის რეგიონულ ცენტრს.

12. გადასახადის გადამხდელს საგადასახადო აღრიცხვაზე უარი შეიძლება ეთქვას, თუ:

ა) გადასახადის გადამხდელი უკვე იმყოფება საგადასახადო აღრიცხვაზე და მინიჭებული აქვს საიდენტიფიკაციო ნომერი;

ბ) საგადასახადო აღრიცხვის თაობაზე განცხადებაში ასახული მონაცემები არ შეესაბამება წარდგენილ დოკუმენტებს (აღნიშნულ შემთხვევაში, გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს ხელახლა წარადგინოს განცხადება სრულყოფილი მონაცემებით);

გ) სულყოფილად არ არის წარდგენილი ამ მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტები.

13. საგადასახადო აღიცხვაზე უარის თქმის შემთხვევაში, განმცხადებელს დაუყოვნებლივ წერილობით ეცნობება დასაბუთებული უარი.

14. საგადასახადო ორგანო საგადასახადო აღრიცხვის ერთიან რეესტრს აწარმოებს შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებით განსაზღვრული საგადასახადო აღრიცხვის წარმოებაზე უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიული ერთეულების კოდების შესაბამისად.

 

������������������������������������������������������������������������������� დანართი №I-01���������������������������

 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

 

 

ფიზიკური პირის საგადასახადო აღრიცხვის /

ცვლილების შესახებ

 

 

 

 

 

1. მარეგისტრირებელი ორგანო -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�������������������������������� ����������������������������������������(შემოსავლების სამსახურის რეგიონული ცენტრი)

2. ინფორმაცია ფიზიკური პირის შესახებ

 

��������������� ������������გვარი������������������������������������������� ��������������������������������������������������სახელი��������������������������������������� ���������������������������������������ქვეყანა

� �������

 

 

 

პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული საცხოვრებელი

��������������������������� �������ადგილი����������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის

������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������სახელწოდება და ნომერი�������������������� ���������������������������������������������������������პირადი ნომერი

 

 

 


ფიზიკური პირის საქმიანობის ადგილი

 

 


3. საკონტაქტო მონაცემები

��������� ���������������������������������������������������������������������������ტელ.:������������������������ �����������������������������������ელ. ფოსტა

�����������������

ვადასტურებ, რომ განცხადების მონაცემები შეესაბამება სინამდვილეს, არის სწორი და სრული

 

4. ფიზიკური პირის ან მისი�����������������������������������������������

წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა �����������������-������������������ თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი):� -------------/--------------/---------

 

 

5. რეგისტრაციაზე პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა� �����������������-���������������� ��������������������������������������������რიცხვი, თვე, წელი.

 

 


6. საიდენტიფიკაციო ნომერი��������������������������������

 

������������������������������������������������������������������� �����������������������

 

 

* უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკური პირის შემთხვევაში, მიეთითება პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი

 

 

 

 

 

 

�� დანართი I-02�������

 

განცხადება

 

გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო

აღრიცხვის/ცვლილებების შესახებ

 

ნაწილი I. ინფორმაცია მარეგისტრირებელი ორგანოს და გადასახადის გადამხდელის შესახებ

1. შემოსავლების სამსახურის ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

��������������������������������� ���������������������������������������������������������������(რეგიონული ცენტრი)

2.� გადამხდელის სრული სახელწოდება

 

3. სამართლებრივი ფორმა

 

����� �����������საბიუჯეტო ორგანიზაცია������������������������ �������������������������������������������დიპლომატიური ორგანიზაცია�������������������������������� �������������������სხვა

 


����� ს� ����საჯარო სამართლის იურიდიული პირი���������� ���������������������������������������უცხოური საწარმოს/ორგანიზაციის მუდმივი დაწესებულება (გარდა ფილიალისა)

 


��� �������������ამხანაგობა����������������������������������������� �������������������������������������������������������უცხოური საწარმო/ორგანიზაცია

 


��� �����������პოლიტიკური ორგანიზაცია������������������������� ����������������������������������������არარეზიდენტი ფიზიკური პირის მუდმივი დაწესებულება

 

��������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������არჩეული სამართლებრივი ფორმა მონიშნეთ �X�

4. გადამხდელის იურიდიული მისამართი (ქალაქი, მუნიციპალიტეტი, სოფელი, ქუჩა, ნომერი)

 

 

 


5. ნაწილი II. ინფორმაცია (მონაცემები) ხელმძღვანელის, წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის/პირების შესახებ

Text Box: xelmZRvaneli 
 
                wamomadgenlobiTi        
uflebamosilebis 
mqone piri

�������������������������������

 

 

 

 

���������������������������������� �გვარი����������������� �����������������������სახელი��������� ��������������მოქალაქეობა������� ������საცხოვრებელი ადგილი (მისამართი)������� პირადი ნომერი

ა)

 

ბ)

 

����������������������������������������������������������� ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი სტატუსი მონიშნეთ �X�-ით

 

ნაწილი III. ინფორმაცია დამფუძნებლების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

6. დამფუძნებელი ფიზიკური პირი

 

 

 

 

���������� �������������������გვარი���������������� ���������������������სახელი�������� მოქალაქეობა�� ��������������საცხოვრებელი ადგილი (მისამართი)������� �პირადი ნომერი���������

 


� ��ა)

 

 


� ��ბ)

 


� ��გ)

 

 

 

7. დამფუძნებელი იურიდიული პირი/საწარმო

������������������������������������������������������������� სარეგისტრაციო მონაცემები

 

������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������რეგისტრაციის������

������������ ��სრული სახელწოდება������������ ����������������ქვეყანა���� �������������������������მარეგისტრირებელი ორგანო�� ����თარიღი�������� �����������������������იურიდიული მისამართი

� ��ა)

 

 


� ��ბ)

 


� ��გ)

 

 

���������������������������������������������������� მონაცემები დამფუძნებლის წარმომადგენლის (წარმომადგენლების) შესახებ

 

��������� საიდენტიფიკაციო ნომერი *����� ������გვარი������������� ���������������������������������სახელი������������ ქვეყანა���������� �����������������������საცხოვრებელი ადგილი (მისამართი)������������������������������������������������� �����������������������

 


� ��ა)

 


� ��ბ)

� ��გ)

ნაწილი IV. ინფორმაცია საკონტაქტო მონაცემების შესახებ

 


8.���������������������������������� ��������������������������������������������ტელ.:������������������ �����������������������������ელ. ფოსტა

�����������������

����������������� შენიშვნა**

 

 

 

 

 

 

ნაწილი V. ინფორმაცია საქმიანობის შესახებ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9. დამფუძნებლის ან/და განცხადების წარდგენაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა

 

ა) სახელი, გვარი ���������������������������������������������������ხელმოწერა ���������������������������

ბ) სახელი, გვარი ���������������������������������������������������ხელმოწერა ���������������������������

გ) სახელი, გვარი ���������������������������������������������������ხელმოწერა ���������������������������

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი):� ������/������/������

 

ვადასტურებ, რომ შევსებული განცხადება შეესაბამება სინამდვილეს, არის სწორი და სრული

 

 

 

10.� რეგისტრაციაზე პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა ------------------------------------������������������ �����/�����/������

�� �������

���������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)�

11. საიდენტიფიკაციო ნომერი������������������ ��������������

 

 

 

* უცხო ქვეყნის იურიდიული პირის შემთხვევაში, მიეთითება რეგისტრაციის (არსებობის შემთხვევაში� საიდენტიფიკაციო) ნომერი, ხოლო��� უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკური პირის შემთხვევაში, პირადი ან/და პასპორტის ნომერი

 

** ცვლილების შემთხვევაში მიეთითება, თუ რა სარეგისტრაციო მონაცემი შეიცვალა

 

დანართი I-03

გადასახადის გადამხდელის

მ ო წ მ ო ბ ა

 

�������������������������������������������� �����������������������������������������������სერია���

 

�����

(გადასახადის გადამხდელის დასახელება/სახელი და გვარი)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

 

 

 

 

 

 

 

20

(რიცხვი)��� (თვე)�� (წელი)

 

გადასახადის გადამხდელი საგადასახადო აღრიცხვაზე აყვანილია

 

 

გადასახადის გადამხდელის ადგილსამყოფელი

 

�����

(იურიდიული მისამართი ან ფიზიკური პირის საცხოვრებელი/საქმიანობის ადგილი)

 

 

 

 

 

 

�����

(საგადასახადო ორგანოს დასახელება, სადაც გადასახადის გადამხდელი იმყოფება� საგადასახადო აღრიცხვაზე)

 

 

���������������

 

 

����������� ������

(მოწმობის გამცემი საგადასახადო ორგანოს დასახელება)

 

 

 

 

 

(ხელმოწერა)

 

 

საგ��� საგადასახადო ორგანოს

უ� �����უფლებამოსილი პირი:�

 

��� მუხლი 4. გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა მაღალმთიან რეგიონებში

1. მაღალმთიან რეგიონში საგადასახადო აღრიცხვის მიზნით, ფიზიკური პირის მიერ განცხადება წარედგინება რეგიონულ ცენტრს, რომელშიც მიეთითება განმცხადებლის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელის/საქმიანობის ადგილი, საგადასახადო აღრიცხვაზე აყვანის მოთხოვნა.

2. საგადასახადო ორგანო განცხადების მიღებისთანავე უზრუნველყოფს პირის საგადასახადო აღიცხვას და გადასახადის გადამხდელის მოწმობის გაცემას.

3. მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრები ფიზიკური პირი, უფლებამოსილია საგადასახადო აღრიცხვის მიზნით, საგადასახადო ორგანოს განცხადება გაუგზავნოს ფოსტის, ტელეფონის, ფაქსის ან სხვა ელექტრონული საშუალებებით.

��� მუხლი 5. საგადასახადო აღრიცხვის უზრუნველყოფა

1. თუ პირი საგადასახადო აღრიცხვის გარეშე ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას, საგადასახადო ორგანო ვალდებულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 66-ე მუხლის შესაბამისად, უზრუნველყოს მისი საგადასახადო აღრიცხვა.

2. საგადასახადო ორგანო საგადასახადო სამართლადარღვევის ოქმის საფუძველზე ავსებს საგადასახადო აღრიცხვის განცხადების ფორმას (დანართი №I-01, დანართი №I-02), მონაცემები შეჰყავს საგადასახადო აღრიცხვის ერთიან რეესტრში, პირს ანიჭებს საიდენტიფიკაციო ნომერს და უგზავნის გადასახადის გადამხდელის მოწმობას.

��� მუხლი 6. სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილება

1. სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილება ნიშნავს გადასახადის გადამხდელის ადგილსამყოფლის, სახელწოდების/სახელის ან/და გვარის, სამართლებრივი ფორმის, ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების მქონე პირის შეცვლას ან/და გადასახადის გადამხდელისთვის მსხვილი გადამხდელის სტატუსის მინიჭებას/გაუქმებას.

2. გადასახადის გადამხდელს, შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებით შეიძლება მიენიჭოს მსხვილი გადამხდელის სტატუსი, თუ:

ა) გადასახადის გადამხდელის წლიური ბრუნვის მოცულობა აღემატება 3 მილიონ ლარს;

ბ) გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულების ოდენობა შეადგენს არანაკლებ 150 ათას ლარს;

გ) აქციზის გადამხდელთათვის გადამხდელის წლიური ბრუნვის მოცულობა აღემატება 1.5 მილიონ ლარს;

დ) აქციზის გადამხდელთათვის საგადასახადო ვალდებულების ოდენობა შეადგენს არანაკლებ 100 ათას ლარს.

3. შემოსავლების სამსახურის უფროსის გადაწყვეტილებით გადასახადის გადამხდელს მსხვილი გადამხდელის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს მიუხედავად ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული კრიტერიუმებისა.

4. გადასახადის გადამხდელთა ერთი საგადასახადო ორგანოდან სხვა საგადასახადო ორგანოში საგადასახადო აღრიცხვაზე გადასვლისას, შემოსავლების სამსახურის მიერ საგადასახადო აღრიცხვის ერთიან რეესტრში ხორციელდება სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილება.

5. გადასახადის გადამხდელის ერთი რეგიონული ცენტრიდან სხვა რეგიონულ ცენტრში საგადასახადო აღრიცხვაზე გადასვლისას, გადასახადის გადამხდელის მოწმობა ბარდება საგადასახადო ორგანოს და მასზე გაიცემა გადასახადის გადამხდელის ახალი მოწმობა.

6. საგადასახადო აღრიცხვის მონაცემებში ცვლილების განხორციელების შემდეგ საგადასახადო ორგანო საგადასახადო აღრიცხვასთან დაკავშირებულ ყველა დოკუმენტს უგზავნის გადასახადის გადამხდელის ახალი ადგილსამყოფლის საგადასახადო ორგანოს, ხოლო გადაგზავნილი დოკუმენტის ასლი ინახება დოკუმენტის გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში, გარდა ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებული შემთხვევისა.

7. საგადასახადო ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული თვითმმართველი ერთეულის/ერთეულების ადმინისტრაციული საზღვრის/საზღვრების შეცვლისას საგადასახადო აღიცხვის მონაცემებში ცვლილებები ხორციელდება ამ მუხლის მე-4�მე-6 პუნქტებით დადგენილი წესით.

8. თუ დგინდება გადასახადის გადამხდელის მიმართ საიდენტიფიკაციო ნომრის ხელახლა მინიჭების ფაქტი, ეს უკანასკნელი ექვემდებარება გაუქმებას.

��� მუხლი 7. გადასახადის გადამხდელთა საქმიანობის აქტივობის მაჩვენებელი სტატუსი

1. გადასახადის გადამხდელს (მათ შორის, საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციას დაქვემდებარებულ პირს) საქმიანობის აქტივობის შეფასების მიზნით ენიჭება ერთ-ერთი შემდეგი სტატუსი:

ა) აქტიური გადამხდელი;

ბ) პასიური გადამხდელი;

გ) ლიკვიდირებული/გარდაცვლილი გადამხდელი.

2. აქტიური ან პასიური გადამხდელის სტატუსი პირს ენიჭება მის მიერ დეკლარაციის/გაანგარიშების წარდგენისა და გადასახადის გადახდის ფაქტობრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე.

3. ლიკვიდირებული/გარდაცვლილი გადამხდელის სტატუსი ენიჭება:

ა) გარდაცვლილ ფიზიკურ პირს;

ბ) ლიკვიდირებულ ან რეორგანიზაციის (შერწყმა, გაყოფა) შედეგად გაუქმებულ იურიდიულ ან სხვა პირს.

4. გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭება, გარდა ლიკვიდირებული/გარდაცვლილი გადამხდელის სტატუსისა, ხორციელდება სპეციალური პროგრამის მეშვეობით, ყოველ 3 თვეში ერთხელ კვარტალის მესამე თვის ბოლო რიცხვის მდგომარეობით, ბოლო 12 თვის მანძილზე საგადასახადო ორგანოში ერთხელ მაინც წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების ან გადასახადის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტების საფუძველზე.

5. გადასახადის გადამხდელის ლიკვიდაციის ან რეორგანიზაციის შედეგად გაუქმების დამადასტურებელი დოკუმენტის, ფიზიკური პირის გარდაცვალების შემთხვევაში კი � სათანადო წესით დამოწმებული გარდაცვალების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლის და განცხადების წარდგენის საფუძველზე, საგადასახადო აღრიცხვის მონაცემებში კეთდება ჩანაწერი � �ლიკვიდირებულია�, � გაუქმებულია რეორგანიზაციის შედეგად� ან �გარდაცვლილია� და მიეთითება ლიკვიდაციის, რეორგანიზაციის, გარდაცვალების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი და თარიღი.

6. გადასახადის გადამხდელის მოწმობა ლიკვიდაციის ან რეორგანიზაციის შედეგად გაუქმების შემთხვევაში � გადასახადის გადამხდელის მიერ, ხოლო პირის გარდაცვალებისას � მემკვიდრის/სამკვიდრო ქონების განკარგვაზე უფლებამოსილი პირის მიერ ბარდება საგადასახადო ორგანოს. ლიკვიდირებული/რეორგანიზაციის შედეგად გაუქმებული/გარდაცვლილი გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომრის შემდგომში სხვა პირზე მინიჭება დაუშვებელია.

��� მუხლი 8. საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსი

1. საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მისაღებად ორგანიზაცია №I-04 დანართის შესაბამისი წერილობითი განცხადებით მიმართავს საგადასახადო ორგანოს.

2. საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახურის მიერ ორგანიზაციის მონაცემები შეიტანება საქველმოქმედო ორგანიზაციების ერთიან რეესტრში და გაიცემა საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის დამადასტურებელი №I-05 დანართის შესაბამისი მოწმობა.

3. საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მინიჭებაზე უარის თქმის შემთხვევაში ორგანიზაციას ეგზავნება მოტივირებული წერილობითი პასუხი.

 

 

����� დანართი I-04

 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

 

საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის

მინიჭების თაობაზე

 

(განცხადების წარმომდგენი ორგანიზაციის სახელწოდება)

 

 

 

(სამართლებრივი ფორმა)

 

 

�����

������������������������������� (ძირითადი მიზნები)

 

 

 

 

 

�����

(ბოლო წლის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები)

 

 

�����

(ხელმძღვანელი ორგანოს მისამართი)

 

 

�����

ფილიალების მისამართები

 

 

 

 

 

20�

(რიცხვი)��� (თვე)���� (წელი)

 

(ხელმოწერა)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

დანართი I-05

 

საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის დამადასტურებელი

 

მ ო წ მ ო ბ ა №

�����

(ორგანიზაციის სახელწოდება, სამართლებრივი ფორმა)

 

 

�����

(ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო ნომერი)

 

 

�����

(სტატუსი)

 

 

�����

(ხელმძღვანელი ორგანოს მისამართი)

 

 

�����

 

(სტატუსის მინიჭების თარიღი და ნომერი)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოცემული მოწმობის მფლობელი არის ორგანიზაცია, რომელსაც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 32-ე მუხლის შესაბამისად მინიჭებული აქვს საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსი.

 

 

 

20�

(რიცხვი)��� (თვე)���� (წელი)

 

(ხელმოწერა)

 

 

თავი II

საგადასახადო საიდუმლოება

��� მუხლი 9. ინფორმაციის კონფიდენციალობა

1. საგადასახადო ორგანო ვალდებულია არ გაახმაუროს გადასახადის გადამხდელის შესახებ მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და ამ ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტები, მათ შორის:

ა) გადასახადის გადამხდელის მიერ წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაციები, გაანგარიშებები, ცნობები;

ბ) გადასახადის გადამხდელის წერილები და მასზე გაცემული პასუხები, რომელიც შეიცავს გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაციას; გადასახადის გადამხდელის საჩივრები და მასზე მიღებული გადაწყვეტილებები;

გ) გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო შემოწმების ბრძანებები, საგადასახადო შემოწმების ჩატარების თაობაზე გაგზავნილი შეტყობინებები, საგადასახადო შემოწმების აქტები, საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმები, გადასახადის ან/და სანქციის თანხის დარიცხვის ბრძანებები, დარიცხულ თანხებზე გაგზავნილი საგადასახადო მოთხოვნები;

დ) გადასახადის გადამხდელის შესახებ არსებული დაბეგვრის საქმეები, გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათები, გადასახადის გადამხდელის ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების ამსახველი ინფორმაცია, საგადახდო დავალებები, საინკასო დავალებები;

ე) მონაცემები გადასახადის გადამხდელის მიერ გამოყენებული სასაქონლო ზედნადების, სერტიფიკატის, სანებართვო მოწმობის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის და მკაცრი აღრიცხვის სხვა დოკუმენტების შესახებ;

ვ) სხვა ანალოგიური ხასიათის ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს ცნობებს გადასახადის გადამხდელის შემოსავლების, დაბეგვრის ობიექტის, საწარმოს მიზნების, ხელშეკრულებების, პირადი ან კომერციული საიდუმლოებების შესახებ;

ზ) გადასახადის გადამხდელის შესახებ ბანკებიდან და სხვა პირებიდან/წყაროებიდან მიღებული ინფორმაცია.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული ინფორმაციისა და დოკუმენტების გაუხმაურებლობის ვალდებულება მოქმედებს უვადოდ.

3. კონფიდენციალურ ინფორმაციას არ განეკუთვნება:

ა) ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის სტატუსის, სახელწოდების, მისამართისა და საიდენტიფიკაციო ნომრის შესახებ;

ბ) მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრირებული საჯარო ინფორმაცია.

��� მუხლი 10. საგადასახადო საიდუმლოების დაცვა

1. საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაცია გადასცეს მხოლოდ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 39-ე მუხლით განსაზღვრულ პირებს.

2. საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია საჯაროდ გაავრცელოს გადასახადის გადამხდელის მიმართ გამოცემული დოკუმენტი, მხოლოდ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 44-ე მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

3. გადასახადის გადამხდელის თანხმობის შემთხვევაში, გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაცია შეიძლება გაიცეს სხვა პირზე.

4. დაუშვებელია საგადასახადო ორგანოში გადასახადის გადამხდელზე არსებული ინფორმაციის გასაიდუმლოება თვით ამ პირისათვის.

5. გადასახადის გადამხდელის შესახებ არსებული ინფორმაციის ელექტრონული პროგრამის გამოყენებით დამუშავების მიზნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს (შემდეგში � სამინისტრო) სისტემის თანამშრომლის დაშვება ხდება შემოსავლების სამსახურის უფროსის ან მის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირის გადაწყვეტილებით, №I-06 დანართის შესაბამისად.

6. გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტების დაკარგვის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს შემოსავლების სამსახურის შიდა კონტროლის დეპარტამენტს.

 

 

 

 

დანართი I-06

შემოსავლების სამსახური

საინფორმაციო სისტემასთან დაშვება

 

 

მომხმარებლის გვარი, სახელი:

 

 

სტრუქტურული ერთეული/ქვედანაყოფი:

 

 

პროგრამის სახე

დაშვების სახე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შემოსავლების სამსახურის�������� უფროსი/უფლებამოსილი პირი:

 

 

20�

(რიცხვი)�� (თვე)��� (წელი)

ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ თანახმა ვარ ზემოხსენებული პირი დაშვებულ იქნეს საინფორმაციო სისტემაში სამუშაოდ.

 

(ხელმოწერა)

����������

 

შენიშვნა:

დაშვება განხორციელდა:

სისტემის მომხმარებლის იდენტიფიკატორი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ხელმოწერა)

 

უფლბამოსილი პირი:

 

თავი III

ელექტრონული ფორმით კომუნიკაცია

��� მუხლი 11. ელექტრონული რეგისტრაცია

1. შემოსავლების სამსახურსა და გადასახადის გადამხდელს შორის კომუნიკაცია (მათ შორის, დეკლარირება) შესაძლებელია განხორციელდეს ელექტრონული ფორმით, ონლაინ რეჟიმში, შემოსავლების სამსახურის ოფიციალური ვებგვერდის www.rs.ge (შემდეგში � სამსახურის ვებგვერდი) გამოყენებით.

2. სამსახურის ვებგვერდის მეშვეობით � პირის მიერ ელექტრონული ფორმით შედგენილი და წარდგენილი დოკუმენტი/წერილი, ასევე საგადასახადო ორგანოს მიერ ელექტრონული ფორმით შექმნილი და გაგზავნილი დოკუმენტი/წერილი არ საჭიროებს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერას და მას აქვს ისეთივე იურიდიული ძალა, როგორიც წერილობითი ფორმით წარდგენილ/გაგზავნილ, პირადი ხელმოწერითა და ბეჭდით დამოწმებულ დოკუმენტს/წერილს.

3. ელექტრონული ფორმით კომუნიკაციაზე გადასვლა ხორციელდება გადასახადის გადამხდელის მიერ ვიდეოზარით მიმართვის ან №I-07 დანართის შესაბამისად წარდგენილი წერილობითი განცხადების საფუძველზე.

4. ელექტრონული ფორმით კომუნიკაციაზე გადასვლის შესახებ განცხადებაში უნდა აღინიშნოს:

ა) გადასახადის გადამხდელის დასახელება/სახელი და გვარი, საიდენტიფიკაციო ნომერი;

ბ) საგადასახადო ორგანოსთან საკონტაქტო მობილური ტელეფონის ნომერი (შემდეგში � საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი) და ელექტრონული ფოსტის მისამართი;

გ) ელექტრონული ფორმით კომუნიკაციაზე გადასვლის სასურველი თარიღი;

დ) გადასახადის გადამხდელის/მისი წარმომადგენლის ხელმოწერა.

5. ელექტრონული ფორმით კომუნიკაციაზე გადასვლის შესახებ გადასახადის გადამხდელის განცხადების მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საგადასახადო ორგანო უზრუნველყოფს გადასახადის გადამხდელის გადაყვანას კომუნიკაციის ელექტრონულ ფორმაზე და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით აცნობებს მას ავტორიზაციის შესახებ. თუ განცხადება არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, საგადასახადო ორგანო გადასახადის გადამხდელს უგზავნის წერილობით უარს განცხადების დაკმაყოფილებაზე.

6. ელექტრონული ფორმით კომუნიკაციისას გამოსაყენებელი სახელწოდებისა და პაროლის დაკარგვის შემთხვევაში, გადასახადის გადამხდელი უფლებამოსილია ვიდეოზარის/წერილობითი განცხადების მეშვეობით მიმართოს საგადასახადო ორგანოს აღნიშნული სახელწოდების/პაროლის აღდგენის მიზნით.

7. საკონტაქტო ტელეფონის ნომრის და ელექტრონული ფოსტის მისამართის შეცვლის შემთხვევაში, გადასახადის გადამხდელი სამსახურის ვებგვერდზე (ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე) მიუთითებს ტელეფონის ახალ საკონტაქტო ნომერსა და ელექტრონული ფოსტის მისამართს.

8. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს ვიდეოზარით მიმართვის ან წერილობითი განცხადების წარდგენის საფუძველზე შეწყვიტოს ელექტრონული ფორმით კომუნიკაცია.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი I-07

 

 

საგადასახადო ორგანოს დასახელება

 

 

 

გადასახადის გადამხდელის დასახელება

 

 

 

გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი

 

 

 

გადასახადის გადამხდელის მისამართი

 

 

 

განცხადება

ელექტრონული ფორმით კომუნიკაციის შესახებ

 

 

20�

�(რიცხვი)�� (თვე)��� (წელი)

გთხოვთ, გადამიყვანოთ კომუნიკაციის ელექტრონულ ფორმაზე���

���������������� -დან

����������

����������

 

საგადასახადო ორგანოსთან საკონტაქტო მობილური ტელეფონის ნომერია ------------- და ელექტრონული ფოსტის მისამართია� ------------------- .

 

 

 

(ხელმოწერა)

გადასახადის გადამხდელი:

�����

 

 

20�

(რიცხვი)�� (თვე)��� (წელი)

 

 

 

მუხლი 12. ელექტრონული ფორმით კომუნიკაცია

1. შემოსავლების სამსახურსა და გადასახადის გადამხდელს შორის კომუნიკაციისას, გადასახადის გადამხდელს საკონტაქტო ტელეფონის ნომერსა და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე ეგზავნება მოკლე ტექსტური შეტყობინება მიღებული/გაგზავნილი დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომრის მითითებით. ელექტრონული დეკლარაციის მიღების დადასტურების მიზნით, საგადასახადო ორგანო გადასახადის გადამხდელს ვებგვერდზე უგზავნის დეკლარაციის სარეგისტრაციო ნომერს ან/და საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე � მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას, №I-08 დანართის შესაბამისად.

2. გადასახადის გადამხდელის მიერ ელექტრონული ფორმით წარდგენილი დოკუმენტის სამსახურის ვებგვერდზე დაურეგისტრირებლობის შემთხვევაში (მიუხედავად გამომწვევი მიზეზებისა), დოკუმენტი არ ითვლება საგადასახადო ორგანოს მიერ მიღებულად.

3. საგადასახადო ორგანოს მიერ პირისათვის ელექტრონული ფორმით გაგზავნილი ნებისმიერი დოკუმენტი ჩაბარებულად ითვლება ადრესატის მიერ მისი სამსახურის ვებგვერდზე ან ელექტრონულ ფოსტაში გაცნობისთანავე, რის თაობაზეც საგადასახადო ორგანოს ინფორმაცია მიეწოდება სამსახურის ვებგვერდიდან.

 

დანართი №I-08

 

დეკლარაცია მიღებულია

 

 

20�

 

(რეგისტრაციის სახე)

 

�(რეგისტრაციის ნომერი)

(რიცხვი)(თვე)(წელი)

 

 

მუხლი 13. ელექტრონული საჩივარი

1. პირი უფლებამოსილია სამინისტროს სისტემაში ელექტრონული საჩივარი წარადგინოს სამსახურის ან სამინისტროს ვებ-გვერდის საშუალებით, რაც მას არ ართმევს უფლებას საგადასახადო დავის განმხილველ ორგანოსთან კომუნიკაცია აწარმოოს წერილობითი ფორმით.

2. სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით წარდგენილი ელექტრონული საჩივარი და თანდართული დოკუმენტები ითვლება მომჩივნის მიერ ხელმოწერილად და დანომრილად.

3. პირს ინფორმაცია მის მიერ წარდგენილი საჩივრის განხილვის ეტაპებისა და განხილვის შედეგების შესახებ მიეწოდება მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით, რაც არ ათავისუფლებს საგადასახადო დავის განმხილველ ორგანოს ვალდებულებისგან, მომჩივანს წერილობით შეატყობინოს საჩივრის თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ.

4. ელექტრონული საჩივარი ინახება საჩივრების აღრიცხვისა და მართვის საინფორმაციო სისტემაში, რომელიც არის სამინისტროს დავების განხილვის სამსახურსა და შემოსავლების სამსახურში საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით მიღებულ საჩივრებთან დაკავშირებული ელექტრონული საქმისწარმოების ამსახველი მონაცემების ერთობლიობა.

5. საჩივრების აღრიცხვისა და მართვის საინფორმაციო სისტემაში დაცული ინფორმაცია/დოკუმენტაცია შეიძლება გამოყენებული იქნეს ადმინისტრაციული წარმოების მასალების სახით.

თავი IV

�საჯარო ფორმით კომუნიკაცია

��� მუხლი 14. საჯარო შეტყობინება

1. დოკუმენტის საჯაროდ გავრცელების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს შემოსავლების სამსახურის უფროსი/მოადგილე შემოსავლების სამსახურის ცენტრალური აპარატის სტრუქტურული ერთეულის, ტერიტორიული ორგანოს ან სპეციალიზებული სტრუქტურული ერთეულის დასაბუთებული მიმართვის საფუძველზე, რომელსაც უნდა დაერთოს პირისათვის ელექტრონული და წერილობითი დოკუმენტის საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით ჩაბარების შეუძლებლობის დამადასტურებელი მტკიცებულებები.

2. საჯარო შეტყობინება ხორციელდება დოკუმენტის ქსეროასლი, ფოტოასლის ან ტექსტური ასლის სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე � www.mof.ge (შემდეგში � სამინისტროს ვებ-გვერდი) განთავსებით და მასობრივად გავრცელებულ გაზეთში გამოქვეყნების საშუალებით (იმ საგადასახადო ორგანოს სამოქმედო ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ფარგლებში, სადაც გადასახადის გადამხდელი იმყოფება საგადასახადო აღრიცხვაზე).

3. დოკუმენტის სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებას, შემოსავლების სამსახურის წერილობითი მიმართვის საფუძველზე უზრუნველყოფს სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი � საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური, ხოლო გაზეთში გამოქვეყნებას � შემოსავლების სამსახურის ცენტრალური აპარატი.

��� მუხლი 15. საჯარო გადაწყვეტილება

1. სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს ან შემოსავლების სამსახურის ინიციატივით, დავის განმხილველი ორგანოს მიერ საჩივრის განხილვის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, საქართველოს ფინანსთა მინისტრი გამოსცემს საჯარო გადაწყვეტილებას, თუ დავის განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილება:

ა) მნიშვნელოვანია საქართველოს კანონმდებლობის ნორმების ერთგვაროვანი განმარტებისა და გაგებისათვის;

ბ) აყალიბებს არსებულისაგან განსხვავებულ დაბეგვრის ან/და სამართალდარღვევისათვის სანქციის გამოყენების პრინციპს/მეთოდს;

გ) მნიშვნელოვანია ერთიანი პრაქტიკის ჩამოყალიბებისათვის.

2. საჯარო გადაწყვეტილება ეგზავნება შემოსავლების სამსახურს და ქვეყნდება სამინისტროს ვებგვერდის მეშვეობით.

3. დავების განმხილველი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე საჯარო გადაწყვეტილება შესაძლებელია გამოიცეს:

ა) დავების განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადის გასვლის შემდგომ, თუ აღნიშნულ ვადაში გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა;

ბ) დავების განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრების შემთხვევაში � თუ სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებით სარჩელი არ დაკმაყოფილდა.

�4. საჯარო გადაწყვეტილება იურიდიულ ძალას კარგავს, თუ გაუქმდა ან შეიცვალა კანონმდებლობის ნორმა, რომლის საფუძველზეც ან/და რომლის განმარტებისათვის გამოიცა საჯარო გადაწყვეტილება.

�5. საჯარო გადაწყვეტილება შეიძლება გაუქმდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ან შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინიციატივით, თუ მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული საჯარო გადაწყვეტილებით განსაზღვრული დაბეგვრის ან/და სამართალდარღვევაზე სანქციის გამოყენების პრინციპის/მეთოდის გადახედვა ან არსებული პრაქტიკის შეცვლა.

თავი V

პირადი საგადასახადო აგენტი

��� მუხლი 16. გადასახადის გადამხდელისათვის გასაწევი მომსახურების სახეები

1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილ უფლებათა განხორციელებისას და დაწესებულ ვალდებულებათა შესრულებისას საგადასახადო ორგანოსთან ურთიერთობის ხელშეწყობის მიზნით, გადასახადის გადამხდელი უფლებამოსილია ისარგებლოს პირადი საგადასახადო აგენტის შემდეგი მომსახურებით:

ა) საგადასახადო კანონმდებლობაში ცვლილებებისა და დამატებების თაობაზე გადასახადის გადამხდელის ინფორმირება და მისთვის კონსულტაციის გაწევა;

ბ) საგადასახადო ანგარიშგების ფორმების (დეკლარაციები, გაანგარიშებები) შევსების ტექნიკურ საკითხებზე დახმარების გაწევა, გარდა გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულების თანხობრივი ოდენობის განსაზღვრისა;

გ) გადასახადის გადამხდელის ინტერესების დაცვა საგადასახადო ორგანოსთან ურთიერთობისას ახსნა-განმარტების წარდგენის გზით, მათ შორის, გადასახადის გადამხდელის მიმართ შედგენილი სამართალდარღვევის ოქმებისა და შემოწმების აქტების განხილვისას;

დ) გადასახადის გადამხდელისთვის საინტერესო საკითხებზე საგადასახადო ორგანოს პოზიციის მიწოდება;

ე) გადასახადის გადამხდელისთვის საგადასახადო ორგანოში მის შესახებ არსებული ინფორმაციის გაცნობა;

ვ) კომპეტენციის ფარგლებში, საჯარო ინფორმაციის მოძიებაში დახმარების გაწევა;

ზ) საგადასახადო მოთხოვნის მიღება/ჩაბარება;

თ) საგადასახადო ანგარიშგების ფორმების (დეკლარაცია, გაანგარიშება, ცნობა) საგადასახადო ორგანოსათვის წარდგენა;

ი) გადასახადის გადამხდელის ინფორმირება კუთვნილი საგადასახადო შეღავათის შესახებ და შესაბამისი მტკიცებულებების (დოკუმენტების) საგადასახადო ორგანოსათვის წარდგენა;

კ) გადასახადის გადამხდელის მიერ საგადასახადო ანგარიშგების ასევე, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების წარდგენის და სავადოების (მათ შორის, რესტრუქტურიზირებული საგადასახადო დავალიანების) დროული განხორციელების გაკონტროლება;

ლ) გადასახადის გადამხდელის მიერ შესრულებული საგადასახადო ვალდებულების გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე დროულად და სრულად ასახვის გაკონტროლება, მათ შორის:

ლ.ა) გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის წარდგენა ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნების, მომავალი საგადასახადო ვალდებულებების ანგარიშში ჩათვლის ან სხვა გადასახადების გადახდის ანგარიშების გადატანის თაობაზე;

ლ.ბ) გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე საგადასახადო დავალიანების თანხების ჩამოწერის პროცედურის დროული და სრულყოფილი განხორციელება;

მ) გადასახადის გადამხდელის წერილობით შეკითხვებზე პასუხის დროულად და სრულყოფილად გაცემის ხელშეწყობა;

ნ) საგადასახადო ორგანოდან საგადასახადო ანგარიშგების ფორმების, ასევე საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების, სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების, ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტების და აქციზური მარკების მიღების ან/და რეგისტრაციის პროცედურების განხორციელება;

ო) საწარმოს/ორგანიზაციის ლიკვიდაციის ან/და რეორგანიზაციის შემთხვევაში, გასატარებელი პროცედურების სრულყოფილი და დროული განხორციელების ხელშეწყობა;

პ) ზედმეტად გადახდილი გადასახადების დაბრუნებისა და დროულად ჩათვლის მიზნით სათანადო ქმედებების განხორციელება;

ჟ) ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების შედარების აქტის გაფორმების პროცედურების სწორად წარმართვის ხელშეწყობა.

2. გადასახადის გადამხდელსა და პირად საგადასახადო აგენტს შორის ურთიერთობა, პირადი საგადასახადო აგენტის მომსახურებით სარგებლობის წესი და პირობები, მომსახურების ფარგლები განისაზღვრება გადასახადის გადამხდელსა და საგადასახადო ორგანოს შორის დადებული ხელშეკრულებით.

 

თავი VI

საგადასახადო მოთხოვნა და გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა

��� მუხლი 17. საგადასახადო მოთხოვნა

1. საგადასახადო ორგანო პირს წარუდგენს საგადასახადო მოთხოვნას, თუ არსებობს მისი წარდგენის ერთ-ერთი შემდეგი საფუძველი:

ა) გადასახადის დარიცხვა, რომლის გაანგარიშება საგადასახადო ორგანოს ვალდებულებაა;

ბ) გადასახადის დარიცხვის ან/და სანქციის დაკისრების შესახებ საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილება;

გ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 240-ე მუხლის შესაბამისად მესამე პირზე გადახდევინების მიქცევის შესახებ გადაწყვეტილება.

2. საგადასახადო მოთხოვნაში უნდა აღინიშნოს:

ა) საგადასახადო მოთხოვნის გამომცემი საგადასახადო ორგანო და მისი მისამართი;

ბ) საგადასახადო მოთხოვნის გამოცემის თარიღი და ნომერი;

გ) პირის რეკვიზიტები � სახელი და გვარი/დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი, მისამართი;

დ) საგადასახადო მოთხოვნის წარდგენის საფუძველი, საგადასახადო კანონმდებლობის აქტის ის ნორმა, რომლის თანახმადაც მოხდა გადასახადის დარიცხვა ან/და საგადასახადო სანქციის დაკისრება;

ე) საგადასახადო მოთხოვნის შინაარსი � დარიცხული გადასახადის, საურავისა და ჯარიმის ოდენობა, საგადასახადო მოთხოვნის შესრულების ვადა და წესი, შეფარდებული სანქციის სახე (გარდა ჯარიმისა და საურავისა);

ვ) პირის უფლებები და ვალდებულებები, მათ შორის, საგადასახადო მოთხოვნის გასაჩივრების ვადა და წესი;

ზ) საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებები, რომლებიც პირის მიმართ გამოიყენება საგადასახადო მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში;

თ) საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი.

3. პირს შეიძლება წარედგინოს შემდეგი სახის საგადასახადო მოთხოვნა:

ა) დარიცხული თანხების შესახებ � №I-09 დანართის შესაბამისად;

ბ) ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის თაობაზე � №I-10 დანართის შესაბამისად;

გ) მიწაზე ქონების გადასახადის თაობაზე � №I-11 დანართის შესაბამისად.

4. საგადასახადო ორგანო გადასახადის გადამხდელს საგადასახადო მოთხოვნას უგზავნის გამოვლენილ საგადასახადო სამართალდარღვევაზე ან საგადასახადო შემოწმების მასალებზე თანხების დარიცხვის შესახებ საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის მიერ გადაწყვეტილების მიღების დღიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.

5. საგადასახადო ორგანოს მიერ პირისთვის წარდგენილი საგადასახადო მოთხოვნა ელექტრონული ფორმით აღირიცხება საგადასახადო მოთხოვნის სარეგისტრაციო ჟურნალში, №I-12 დანართის შესაბამისად.

 

 

 

 

 

 

 

დანართი I-09

 

 

 

შემოსავლების სამსახური

�����

(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)

��� ��

(საგადასახადო ორგანოს მისამართი)

 

 

საგადასახადო მოთხოვნა №

 

 

 

20�

����� (რიცხვი)�� (თვე)��� (წელი)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

გადასახადის გადამხდელის რეკვიზიტები:

�����

(დასახელება/სახელი და გვარი)

 

 

�����

(მისამართი)

 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის

 

საფუძველზე,

��������������������� (მიეთითება საგადასახადო კანონმდებლობის ის ნორმა, რომლის

�������������������� საფუძველზეც მოხდა გადასახადის/სანქციის დარიცხვა)

 

გადასახდელად დაგერიცხათ (გერიცხებათ):

გადასახადის დასახელება

გადასახადის�

ძირითადი თანხა

ჯარიმა

საურავი

სულ

შენიშვნა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სულ

 

 

 

 

 

 

 

აღნიშნული საგადასახადო მოთხოვნა უნდა შესრულდეს მისი მიღებიდან 20 დღის ვადაში. საგადასახადო მოთხოვნა შესრულებულად ითვლება თქვენს მიერ საგადასახადო მოთხოვნაში აღნიშნული თანხის გადახდის მომენტიდან.

საგადასახადო მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, თქვენს მიმართ გამოყენებული იქნება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 238-ე მუხლით გათვალისწინებული საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებები.

 

 

(გაფრთხილება, საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების უსასყიდლოდ ჩამორთმევა, საქართველოს

�ეკონომიკური საზღვრის გადაკვეთის უფლების შეზღუდვა)

 

შეფარდებული სანქციის სახე (გარდა ჯარიმისა და საურავისა):

თქვენი უფლებები და ვალდებულებები განსაზღვრულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 41-ე და 43-ე მუხლებით.

საგადასახადო მოთხოვნა შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XIV კარით დადგენილი წესით, საგადასახადო მოთხოვნის ჩაბარებიდან 20 დღის ვადაში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით საჩივრის წარდგენის გზით. აგრეთვე, სასამართლოში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

 

(ხელმოწერა)

 

საგადასახადო ორგანოს

�უფროსი/მოადგილე:

�ბ.ა.

 

დანართი №I-10

� შემოსავლების სამსახური

�����

(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)

�����

(საგადასახადო ორგანოს მისამართი)

 

 

 

 

 

 

საგადასახადო მოთხოვნა №

 

ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის თაობაზე

 

 

 

 

 

20�

(რიცხვი)� ( თვე) �(წელი)

 

 

 

 

�����

(დასახელება/სახელი და გვარი)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

გადასახადის გადამხდელის რეკვიზიტები:

 

 

�����

(მისამართი)

 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის

 

საფუძველზე,

��������������������� (მიეთითება საგადასახადო კანონმდებლობის ის ნორმა, რომლის

�������������������� საფუძველზეც მოხდა გადასახადის დარიცხვა)

 

 

20 ��� წლის საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების მიზნით გადასახდელად დაგერიცხათ:

დაბეგვრის ობიექტი

საგადასახადო

შეღავათის შესაბამისი ნორმა

დასაბეგრი ბაზა შეღავათის გათვალისწინებით

გადასახადის განაკვეთი

ქონების გადასახადი (ლარი)

დასახელება

მდებარეობა

დასაბეგრი

ბაზა

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ოჯახის� წლიური შემოსავლის დეკლარირებული� ოდენობა (ლარი)

 

 

 

 

სულ ქონების გადასახადი

 

�������������������������������������������������������������������������������������������� მათ შორის, სახაზინო კოდების მიხედვით:

��������� ��������������������������������������������������������������������������������������სახაზინო კოდი

თანხა

 

 

 

 

Text Box: �ქონების გადასახადი მითითებული სახაზინო კოდების და თანხების მიხედვით გადახდილ უნდა იქნეს არა უგვიანეს 20 -წლის 15 ნოემბრისა

 

 

ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, თქვენს მიმართ გამოყენებული იქნება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 238-ე მუხლით გათვალისწინებული საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებები.

�თქვენი უფლებები და ვალდებულებები განსაზღვრულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 41-ე და 43-ე მუხლებით.

�საგადასახადო მოთხოვნა შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XIV კარით დადგენილი წესით, საგადასახადო მოთხოვნის ჩაბარებიდან 20 დღის ვადაში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით საჩივრის წარდგენის გზით. აგრეთვე, სასამართლოში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

 

(ხელმოწერა)

საგადასახადო ორგანოს

�უფროსი/მოადგილე:

�ბ.ა.

დანართი №I-11

შემოსავლების სამსახური

�����

(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)

�����

(საგადასახადო ორგანოს მისამართი)

 

საგადასახადო მოთხოვნა №

 

მიწაზე ქონების გადასახადის თაობაზე*

 

 

20�

(რიცხვი)� (თვე)��� (წელი)

 

 

 

 

 

გადასახადის გადამხდელის რეკვიზიტები:

�����

(დასახელება/სახელი და გვარი)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

 

�����

(მისამართი)

 

 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის

 

საფუძველზე,

��������������������� (მიეთითება საგადასახადო კანონმდებლობის ის ნორმა, რომლის

�������������������� საფუძველზეც მოხდა გადასახადის დარიცხვა)

 

20 ��� წლის საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების მიზნით გადასახდელად დაგერიცხათ:

მიწის

კატეგორია

მდებარეობა

დასაბეგრი მიწის ფართობი (ჰა; კვ.მ)

საგადასახადო

შეღავათის ნორმა

დასაბეგრი მიწის ფართობი (ჰა; კვ.მ) შეღავათის გათვალისწინებით

გადასახადის განაკვეთი

ქონების გადასახადი (ლარი)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სულ მიწაზე ქონების გადასახადი

 

მიწაზე ქონების გადასახადი მითითებული სახაზინო კოდების და თანხების მიხედვით გადახდილ უნდა იქნეს არა უგვიანეს 20....წლის 15 ნოემბრისა

 
მათ შორის, სახაზინო კოდების მიხედვით:

სახაზინო კოდი

თანხა

 

 

 

 

 

 

 

ამ საგადასახადო მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, თქვენს მიმართ გამოყენებული იქნება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 238-ე მუხლით გათვალისწინებული საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებები.

თქვენი უფლებები და ვალდებულებები განსაზღვრულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 41-ე და 43-ე მუხლებით.

საგადასახადო მოთხოვნა შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XIV კარით დადგენილი წესით, საგადასახადო მოთხოვნის ჩაბარებიდან 20 დღის ვადაში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით საჩივრის წარდგენის გზით. აგრეთვე, სასამართლოში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

 

(ხელმოწერა)

საგადასახადო ორგანოს

�უფროსი/მოადგილე:

�ბ.ა.

 

* გარდა ფიზიკური პირის საკუთრებაში (სარგებლობაში, მფლობელობაში) არსებული მიწისა.

 

საგადასახადო მოთხოვნის გამოწერის

გადასახადის გადამხდელის დასახელება

საიდენტიფიკაციო ნომერი

გადასახადის

სახე

დარიცხული თანხის ოდენობა

თარიღი

გადასახადი

 

საურავი

ჯარიმა

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი №I-12

საგადასახადო მოთხოვნის სარეგისტრაციო ჟურნალი

სულ დარიცხული თანხა
(გრაფა 7+8+9)

საგადასახადო მოთხოვნის გადამხდელისთვის ჩაბარება

საგადასახადო მოთხოვნა შესრულდა/გასაჩივრდა

შენიშვნა

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 18. გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა

1. გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის წარდგენის საფუძველია გადასახადების ან/და სანქციების ზედმეტად გადახდილი თანხა.

2. გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნაში უნდა აღინიშნოს:

ა) საგადასახადო ორგანო, რომელსაც წარედგინა გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა;

ბ) პირის რეკვიზიტები � სახელი და გვარი/დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი, მისამართი;

გ) გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის წარდგენის საფუძველი;

დ) გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის შინაარსი;

ე) გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის წარდგენის თარიღი და ხელმოწერა.

3. გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა საგადასახადო ორგანოს წარედგინება №I-13 დანართის ფორმით და მას უნდა დაერთოს ყველა ის დოკუმენტი, რომელთა საფუძველზეც მოხდა მისი წარდგენა.

�4. პირის მიერ საგადასახადო ორგანოსთვის წარდგენილი გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა ელექტრონული ფორმით აღირიცხება გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის სარეგისტრაციო ჟურნალში, №I-14 დანართის შესაბამისად.

 

დანართი I-13

 

გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა

 

 

�����

(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)

 

 

 

 

 

������� გადასახადის გადამხდელის რეკვიზიტები:

 

�����

(დასახელება/სახელი და გვარი)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

 

 

(მისამართი)

 

 

 

 

 

გაცნობებთ, რომ გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე მერიცხება ზედმეტად გადახდილი თანხა, სულ ----------- ლარის ოდენობით. მათ შორის� ------------------- გადასახადზე/გადასახდელზე� ----------- ლარი და ა.შ.

გთხოვთ, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ------------ გადასახადზე/გადასახდელზე არსებული ზედმეტად გადახდილი თანხიდან ----------- ლარი გადამიტანოთ ------------� გადასახადზე/გადასახდელზე (დამიბრუნოთ ჩემს ანგარიშსწორების ანგარიშზე: ბანკი ----------------------, ბანკის კოდი --------� , ა/ა -------------- ).�

 

 

20�

(რიცხვი) (თვე) (წელი)

���� გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნას თან ერთვის შედარების აქტი და სხვა დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს ზედმეტობის არსებობას.

 

 

(ხელმოწერა)

გადასახადის გადამხდელი:

დანართი №I-14

გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის სარეგისტრაციო ჟურნალი

გადასახადის გადამხდელის დასახელება

საიდენტიფიკაციო ნომერი

გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის

გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის წარდგენის� თარიღი

გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნაში ასახული თანხა

თარიღი

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��������������������������������������������������������������

 

გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის განხილვის� მიმდინარეობა

გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის შესრულებაზე გადაწყვეტილების მიღება

�გადაწყვეტილება ეცნობა გადასახადის� გადამხდელს

 

 

 

 

 

 

შენიშვნა

დაუდგინდა ხარვეზი

უარი ეთქვა (შესაგებელი)

დადებითი

გადაეცა აუდიტს

თარიღი

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თავი VII

წინასწარი გადაწყვეტილება

��� მუხლი 19. საგადასახადო ანგარიშგების ან/და საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრა

1. დაინტერესებული პირი, განსახორციელებელი ან განხორციელებული ოპერაციის მიხედვით საგადასახადო ანგარიშგების წესების ან/და შესასრულებელი საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრის მიზნით წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის მოთხოვნით, №I-15 დანართის შესაბამისად, მიმართავს შემოსავლების სამსახურის ნებისმიერ ტერიტორიულ ორგანოს.

2. საგადასახადო ორგანო 2 სამუშაო დღის ვადაში შეისწავლის პირის მიერ წარდგენილ მოთხოვნას და უფლებამოსილია:

ა) ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში, მიუთითოს პირს ხარვეზის გამოსწორების თაობაზე;

ბ) ამ მუხლით გათვალისწინებული საფუძვლების არსებობისას, უარი თქვას მოთხოვნის დამუშავებაზე;

გ) თუ მოთხოვნა სრულყოფილია და არ არსებობს მოთხოვნის დამუშავებაზე უარის თქმის საფუძვლები, დამუშავებული მოთხოვნა გადააგზავნოს შემოსავლების სამსახურში.

3. ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანო პირს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 30 დღეს. ამ შემთხვევაში, ჩერდება წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის ვადის დინება, რომელიც განახლდება პირის მიერ ხარვეზის აღმოფხვრის მომდევნო სამუშაო დღიდან.

4. მოთხოვნის დამუშავებაზე უარის თქმის საფუძვლებია:

ა) პირის მიერ წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის მოთხოვნა იმ საკითხზე ან/და იმ პერიოდზე, რომლის შემოწმების მიზნითაც მას უკვე ჩაბარდა საგადასახადო შემოწმების ჩატარების შესახებ სასამართლოს ან საგადასახადო ორგანოს შესაბამისი გადაწყვეტილება/შეტყობინება ან რომელზედაც შედგენილია საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმი;

ბ) პირის მიერ წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის მოთხოვნა იმ საკითხზე ან/და იმ პერიოდზე, რომელიც უკვე შემოწმებულია საგადასახადო ორგანოს მიერ;

გ) თუ საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევის გამო, პირის წინააღმდეგ დაწყებულია სისხლისსამართლებრივი დევნა ან/და მიმდინარეობს საგადასახადო სამართალდარღვევის ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება;

დ) პირის მიერ მოთხოვნაში არსებული ხარვეზის დადგენილ ვადაში აღმოუფხვრელობა;

ე) პირის მიერ წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის მოთხოვნა იმ საკითხზე, რომელიც არ არის გათვალისწინებული საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 47-ე მუხლით.

5. დამუშავებული მოთხოვნა საგადასახადო ორგანოს მიერ დაუყოვნებლივ ეგზავნება შემოსავლების სამსახურის უფროსს/მის მოადგილეს, რომელიც მოთხოვნის განხილვისა და წინასწარი გადაწყვეტილების პროექტის მომზადების მიზნით, ამტკიცებს სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობას, განსაზღვრავს მის ხელმძღვანელს და ადგენს წინასწარი გადაწყვეტილების პროექტის მომზადების ვადას.

6. სამუშაო ჯგუფი ახორციელებს მოთხოვნაში დასმული საკითხის შესწავლას, საჭიროების შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს დახმარებით დამატებითი ინფორმაციის მოძიებას, შემოსავლების სამსახურის უფროსის/მოადგილის მიერ დადგენილ ვადაში წინასწარი გადაწყვეტილების პროექტის მომზადებას და შემოსავლების სამსახურის სათათბირო საბჭოსთვის განსახილველად წარდგენას.

7. შემოსავლების სამსახურის სათათბირო საბჭოს შენიშვნების გათვალისწინებით წინასწარი გადაწყვეტილების პროექტი შესათანხმებლად გადაეცემა საქართველოს ფინანსთა მინისტრს. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ წინასწარი გადაწყვეტილების პროექტის შეთანხმების შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახურის უფროსი/მოადგილე, №I-16 დანართის შესაბამისად, გამოსცემს წინასწარ გადაწყვეტილებას, რომელიც ეგზავნება მოთხოვნის წარმდგენ პირსა და შესაბამის საგადასახადო ორგანოს.

8. შემოსავლების სამსახურის უფროსის გადაწყვეტილებით ან მოთხოვნის განხილვისას ამ მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნის დამუშავებაზე უარის თქმის საფუძვლის გამოვლენის შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახური უფლებამოსილია უარი თქვას წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემაზე, რის თაობაზეც ეცნობება დაინტერესებულ პირს.

 

დანართი №I-15

 

საგადასახადო ორგანოს დასახელება

 

 

პირის დასახელება/სახელი, გვარი

 

 

საიდენტიფიკაციო ნომერი

 

მისამართი

 

 

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი

 

 

 

 

 

მოთხოვნა

წინასწარი გადაწყვეტილების თაობაზე

 

1. ოპერაციისა და მისი ფაქტობრივი გარემოებების დეტალური აღწერა:

 

 

 

 

2. წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის სასურველი ვადა:

 

 

3. წინასწარ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული დოკუმენტები:

 

 

 

 

 

 

 

(ხელმოწერა)

 

 

20

(რიცხვი) (თვე) (წელი)

 

 

 

 

 

 

დანართი №I-16

წინასწარი გადაწყვეტილება

 

(წინასწარი გადაწყვეტილების საგანი)

 

 

 

1. დასმული შეკითხვა/შეკითხვები

 

 

 

 

 

2. ოპერაციის შინაარსი და ფაქტობრივი გარემოებები

 

 

 

 

 

3. წინასწარი გადაწყვეტილება

 

 

 

 

 

4. წინასწარი გადაწყვეტილების სამართლებრივი საფუძვლები

 

წინასწარი გადაწყვეტილება გამოცემულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 47 -ე მუხლის და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანების საფუძველზე.

 

� 5. წინასწარი გადაწყვეტილების გასაჩივრება წინასწარი გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XIV კარით დადგენილ ვადაში და წესით.

 

 

(სამსახურის უფროსის ხელმოწერა)

 

 

20

(რიცხვი) (თვე) (წელი)

 

 

 

 

 

 

��� მუხლი 20. საქონლის კოდის ან წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრა

1. დაინტერესებული პირი, საქონლის მიმართ საგარეო-ეკონომუკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად საქონლის კოდის ან/და წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის მიზნით წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად, I-17 დანართის შესაბამისად, მიმართავს შემოსავლების სამსახურს. პირს ერთი განცხადებით სასაქონლო კოდის განსაზღვრის ან წარმოშობის ქვეყნის დადგენის მოთხოვნის წარდგენა შეუძლია მხოლოდ ერთი დასახელების საქონელზე.

2. პირის განცხადებას უნდა ერთოდეს წინასწარი გადაწყვეტილების მიღებისათვის ფაქტობრივად წარდგენილი დოკუმენტების ნუსხა, დოკუმენტებთან ერთად.

3. იმ შემთხვევაში, თუ დაინტერესებული პირის მიერ წარდგენილი დოკუმენტები ან/და ინფორმაცია არ არის საკმარისი წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად, შემოსავლების სამსახური განცხადების რეგისტრაციიდან 15 დღის განმავლობაში ატყობინებს პირს ხარვეზის არსებობის ან/და დამატებითი დოკუმენტის ან სხვა ინფორმაციის წარდგენის საჭიროების შესახებ. ხარვეზის აღმოფხვრის ან/და დამატებითი დოკუმენტის ან სხვა ინფორმაციის წარდგენის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 30 დღეს. ამ შემთხვევებში, წინასწარი გადაწყვეტილების მიღების ვადის დინება შეჩერებულად ითვლება ხარვეზის აღმოფხვრამდე, ან/და დამატებითი დოკუმენტის ან სხვა ინფორმაციის წარდგენამდე.

4. შემოსავლების სამსახური უფლებამოსილია, საჭიროების შემთხვევაში, მოითხოვოს საქართველოში შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე ლაბორატორიის მიერ გაცემული დასკვნის წარდგენა, რასთან დაკავშირებულ ხარჯებს ანაზღაურებს დაინტერესებული პირი.

5. პირის მიერ დადგენილ ვადაში დამატებითი დოკუმენტის ან სხვა ინფორმაციის წარუდგენლობის ან/და ხარვეზის აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახური უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება განცხადების განუხილველად დატოვების შესახებ, რასაც აცნობებს დაინტერესებულ პირს.

6. წინასწარი გადაწყვეტილება საგარეო -ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის სასაქონლო კოდის განსაზღვრის შესახებ გამოიცემა №I-18 დანართის შესაბამისად, ხოლო საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის შესახებ � №I-19 დანართის შესაბამისად.

7. შესაბამისი საფუძვლის არსებობისას, გამოცემულ წინასწარ გადაწყვეტილებაში ცვლილების ან/და დამატების შეტანა დასაშვებია გადაწყვეტილებაში აღნიშნულ საქონელზე სასაქონლო დეკლარაციის წარდგენამდე.

 

დანართი №I-17

 

შემოსავლების სამსახურს

განცხადება

სასაქონლო კოდის ან წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის მიზნით

�წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად

ფიზიკურპირ შემთხვევაში � დაინტერესებული პირის სახელი, გვარი

 

იურიდიულ პირის შემთხვევაში � დასახელება, ხელმძღვანელის სახელი, გვარი

 

პირის მისამართი

 

საიდენტიფიკაციო ნომერი
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

 

�გთხოვთ, გამოსცეთ წინასწარი გადაწყვეტილება ქვემოთ მითითებული საქონლის მიმართ:

������ 1)� სასაქონლო კოდის განსაზღვრის თაობაზე

������ 2) საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის თაობაზე

7

საქონლის კომერციული დასახელება და აღწერილობა

 

 

 

 

(დაინტერესებული პირის ხელმოწერა)

 

 

 

 

20�

(რიცხვი)� (თვე)�� (წელი)

 

������ ����������������������������������

��������

 

საქონლის კომერციულ დასახელებაში და აღწერილობაში იწერება საქონლის კომერციული დასახელება (საქონლის დასახელება ისე, როგორც ის არის მოცემული ხელშეკრულებაში ან ანგარიშ-ფაქტურაში �INVOICE��ში) და მისი აღწერილობა საქონლის სახეობიდან გამომდინარე. საქონლის აღწერილობა მოიცავს იმ ძირითადი მახასიათებლებისა და თვისებების აღწერას, რომლებიც იძლევიან კლასიფიკაციის მიზნებისათვის აუცილებელ ინფორმაციას, ასე მაგალითად: საქონლის დანიშნულება; ძირითადი მასალა, რომლისგანაც დამზადებულია საქონელი; ფუნქცია, რომელიც უნდა შესრულოს საქონელმა; მისი გადამუშავების ხარისხი (თუ ასეთი მონაცემები განსაზღვრავს მის თვისებებს); მწარმოებლის მიერ დადგენილი საფირმო დასახელება; მოდელი.

 

 

 

 

დანართი №I-18

 

შემოსავლების სამსახური

დანტერესებული პირი

წინასწარი გადაწყვეტილება სეს ესნ შესაბამისად სასაქონლო კოდის განსაზღვრის შესახებ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 47-ე მუხლის� მე-8 ნაწილის საფუძველზე

საქონლის მწარმოებელი

 

 

განცხადებასთან ერთად წარდგენილი დოკუმენტები:

საქონლის აღწერილობა:

 

 

 

გადაწყვეტილების მიღების

�დასაბუთება

 

 

 

საქონლის კოდი სეს ესნ-ის შესაბამისად

გადაწყვეტილების ნომერი და თარიღი

№ ��� ������ ��������������� 20��� წ.

ქ. თბილისი

გადაწყვეტილების მიღებაზე

უფლებამოსილი პირი

(სახელი გვარი)����� (ხელმოწერა)

������������� ბ. ა.

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია შემოსავლების სამსახურის (მის.: ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. №16) მეშვეობით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებულ დავების განხილვის საბჭოში (მის: ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. №16), ან თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მის.: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ. №6), მიღებიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში

 

 

 

 

 

 

დანართი №I-19

 

შემოსავლების სამსახური

დანტერესებული პირი

წინასწარი გადაწყვეტილება

წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის შესახებ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 47 -ე მუხლის მე-8 ნაწილის საფუძველზე

განცხადებასთან ერთად წარდგენილი დოკუმენტები:

საქონლის გამგზავნი (ექსპორტიორის დასახელება, მისამართი, ქვეყანა)

საქონლის მიმღები (მიმღების დასახელება, მისამართი ქვეყანა)

სატრანსპორტო საშუალების სახეობა და მარშრუტი (თუ ასეთი ცნობილია)

ინვოისის ნომერი და თარიღი

შეფუთვის ნიშნები, ნომრები და რაოდენობა

ბრუტო წონა ან რაოდენობის სხვა სახეობები

საქონლის აღწერილობა:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადაწყვეტილების მიღების

�დასაბუთება

 

 

 

საქონლის წარმოშობის ქვეყანა

გადაწყვეტილების ნომერი და თარიღი

���� ������ ��������������� 20��� წ.

�������������������������������������������������� ქ. თბილისი

გადაწყვეტილების მიღებაზე

�უფლებამოსილი პირი

(სახელი, გვარი)� (ხელმოწერა)

ბ. ა.

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია შემოსავლების სამსახურის (მის.: ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. №16) მეშვეობით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებულ დავების განხილვის საბჭოში (მის: ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. №16) ან თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მის.: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. №6) , მიღებიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში

 

 

�����

 

თავი VIII

გადასახადის გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათების წარმოება

მუხლი 21. გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცვხის ბარათი

1. გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის, №I-20 დანართის შესაბამის, ელექტრონულ ბარათზე (შემდეგში � ბარათი) აისახება გადასახადის გადამხდელის მიერ დეკლარირებული და გადახდილი თანხები, აგრეთვე საგადასახადო და სხვა უფლებამოსილი ორგანოების მიერ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახდელად დარიცხული ან შემცირებული თანხები, ზედმეტად გადახდილი, უკან დაბრუნებული ან სხვა გადასახადების გადახდის ანგარიშებში გადატანილი თანხები, ვადაგადაცილებული საგადასახადო დავალიანებები, საგადასახადო სანქციები (ჯარიმები და საურავები), ნულოვანი განაკვეთით დასაბეგრი ოპერაციები, სასაქონლო დეკლარირების განხორციელების დროს გადახდილი ექსპორტის და იმპორტის გადასახდელი თანხები.

2. ბარათის წარმოება გულისხმობს მისი გახსნის, მონაცემების შეტანის, გაერთიანების/გაყოფის, გადაცემის და დახურვის პროცედურებს.

3. ბარათს აწარმოებენ საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის ბრძანებით განსაზღვრული უფლებამოსილი პირები.

4. ბიუჯეტის შემოსულობების აღრიცხვა წარმოებს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობების კლასიფიკაციის თანახმად.

5. ბარათის კომპიუტერიზებული დამუშავების დროს პროგრამულად უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი მონაცემთა ბაზასთან დაშვების უფლების მქონე მომხმარებელთა განსაზღვრა, მათი შემოწმება და იდენტიფიცირება სისტემაში ყოველი შესვლის დროს.

 

 

დანართი №I-20

გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათი

საგადასახადო ორგანოს დასახელება

გადასახადის გადამხდელის დასახელება

საიდენტიფიკაციო ნომერი

ოპერაციის ჩაწერის თარიღი

ოპერაციის შინაარსი

გადახდის ვადა და ჩარიცხვის თარიღი

ანგარიშსწორება გადასახადის/გადასახდელის მიხედვით

ანგარიშსწორება ჯარიმის თანხაზე

დარიცხულია

შემცირებულია

გადახდილია ბიუჯეტში

ბიუჯეტიდან უკან დაბრუნებულია ან გადატანილია

ანგარიშსწორების სალდო

დარიცხულია

შემცირებულია

გადახდილია ბიუჯეტში

უკან დაბრუნებულია

ანგარიშსწორების სალდო

დავალიანება

მ.შ.დავალიანების თანხა, რომელსაც საურავი არ ერიცხება

ზედმეტად გადახდილი

დავალიანება

ზედმეტად გადახდილი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დროის პერიოდი

 

ანგარიშსწორება საურავის თანხაზე

სულ ანგარიშსწორების სალდო

წლის დასაწყისიდან ჩარიცხულია სულ უკან დაბრუნების გამოკლებით

დარიცხულია ან შემცირებულია

საურავი, რომელიც არ დაერიცხა სალდირების შედეგად

გადახდილია ან დაბრუნებულია ("�") საურავი

გადაუხდელი საურავის ნაშთი

დავალიანება