მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე

  • Word
მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 994
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 31/12/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 172, 31/12/2010
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2011
სარეგისტრაციო კოდი 200090000.22.033.016105
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
994
31/12/2010
სსმ, 172, 31/12/2010
200090000.22.033.016105
მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (31/12/2010 - 15/02/2011)

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №9 94

2010 წლის 31 დეკემბერი

ქ. თბილისი

მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდაღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 145-ე მუხლის მე-8 ნაწილის, 238-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 252-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 256-ე მუხლის მე-6 ნაწილის, 259-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 271-ე მუხლის პირველი და მე-10 ნაწილების და 286-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1. დამტკიცდეს თანდართული მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდაღვევათა საქმისწარმოების წესი.

მუხლი 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:

1. „გადასახადის გადამხდელთა ეკონომიკურ საქმიანობაზე ქრონომეტრაჟის ჩატარების შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 16 აპრილის №243 ბრძანება.

2. „გადასახადის გადამხდელისაგან საქონლის/მომსახურების საკონტროლო შესყიდვის ან/და საკონტროლო შესყიდვის შეთავაზებით საქონლის/მომსახურების ფასის დადგენის შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 29 აგვისტოს №691 ბრძანება.

3. „საგადასახადო ორგანოების მიერ საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესების დაცვაზე კონტროლის პროცედურების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 27 თებერვლის №145 ბრძანება.

4. „საქართველოს ტერიტორიაზე მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას გამოსაყენებელი საკონტროლო-სალარო აპარატების საგადასახადო ორგანოში რეგისტრაციის წესის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 27 თებერვლის №146 ბრძანება.

5. „საქართველოს ტერიტორიაზე მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას გამოსაყენებელი საკონტროლო-სალარო აპარატების მიმართ წაყენებული ტექნიკური მოთხოვნებისა და სახელმწიფო რეესტრის წარმოების წესის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 27 თებერვლის №147 ბრძანება.

6. „საკონტროლო-სალარო აპარატის ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტების წარმოების და რეგისტრაციის წესების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 27 თებერვლის №148 ბრძანება.

7. „საკონტროლო-სალარო აპარატების დალუქვის წესების შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 10 მარტის №178 ბრძანება.

8. „საკონტროლო-სალარო აპარატების ექსპლუატაციის (გამოყენების) წესებისა და სალაროს ჩეკში შესატანი აუცილებელი რეკვიზიტების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 10 მარტის №186 ბრძანება.

9. „ავტოგასამართ სადგურებში მარიგებელი სვეტების მადოზირებელი და მრიცხველი მექანიზმების დალუქვის წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 28 მარტის №258 ბრძანება.

10. „გადასახადის გადამხდელთა ეკონომიკური საქმიანობის ადგილის დათვალიერების შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 16 აპრილის №242 ბრძანება.

11. „გადასახადის გადამხდელის სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 23 ივლისის №472 ბრძანება.

12. „სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 აგვისტოს №691 ბრძანება.

13. „გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის სალაროდან ნაღდი ფულადი სახსრების ამოღების წესის” დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 4 მაისის №300 ბრძანება.

14. „საგადასახადო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებების შეჩერების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 31 იანვრის №110 ბრძანება.

15. „გადასახადების მიხედვით ვადაგადაცილებული საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 17 მარტის №148 ბრძანება.

16. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ საგადასახადო სამართალდარღვევის საქმის წარმოებისა და საგადასახადო სამართალდარღვევათა ოქმების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 2 ნოემბრის №82 3 ბრძანება.

17. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ საბაჟო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 22 დეკემბრის №944 ბრძანება.

18. „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო ორგანოებში გამოყენებული მკაცრი აღრიცხვის სანებართვო მოწმობებისა და საბაჟო სამართალდარღვევის ოქმების ფორმების გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლი 5 ივნისის №570 ბრძანება.

19. „დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირებულ/შეძენილ საქონელზე ყადაღის დადების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 17 სექტემბრის №600 ბრძანება.

20. „საბაჟო სანქციის აღსრულების უზრუნველსაყოფად საბაჟო სამართალდარღვევის საქმის წარმოებისას სამართალდამრღვევი პირის, სამართალდარღვევის საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების მიმართ გამოსაყენებელი უზრუნველყოფის ღონისძიებებისა და მათი განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 18 თებერვლის №104 ბრძანება.

21. „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 5 იანვრის №1 ბრძანება.

მუხლი 3. ამ ბრძანებით გათვალისწინებული მკაცრი აღრიცხვის ფორმების დამზადებამდე, მაგრამ არა უგვიანეს 2011 წლის 1 თებერვლისა, გაიცემა ამ ბრძანების ძალაში შესვლამდე მოქმედი მკაცრი აღრიცხვის ფორმები.

მუხლი 4. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.

. ბაინდურაშვილი

მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდაღვევათა საქმისწარმოების წესი

 

კარი I

ზოგადი დებულებები

თავი I

ზოგადი დებულებები

    მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

1. ამ წესით განისაზღვრება საგადასახადო ორგანოების მიერ კონტროლის განხორციელების (მიმდინარე კონტროლის, სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის, ჩამოწერის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების და სამართალდარღვევების საქმის წარმოების) პროცედურები.

2. პირის საქმიანობაზე მიმდინარე კონტროლი ხორციელდება ამ პირის სამუშაო საათებში ან/და ფაქტობრივი მუშაობის დროს.

3. კონტროლის განხორციელებისას საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში, პირს ეკისრება პასუხისმგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

4. კონტროლის განხორციელების პროცესში საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლების საქმიანობის უსაფრთხოების და მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფისაგან დაცვას დადგენილი წესით უზრუნველყოფს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური.

    მუხლი 2. საგადასახადო ორგანოს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი

1. კონტროლის განხორციელების თაობაზე საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი უნდა შეიცავდეს:

) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის სახეს;

) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამომცემი საგადასახადო ორგანოს დასახელებას;

) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამომცემი ორგანოს მიერ მინიჭებულ სარეგისტრაციო ნომერს;

) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის თარიღსა და ადგილს;

) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის სათაურს;

) ნორმატიული აქტის დასახელებას, რის საფუძველზეც მოხდა ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა;

) პროცედურის განმახორციელებელი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირთა თანამდებობას, სახელს და გვარს;

) გადასახადის გადამხდელის დასახელებას/სახელს და გვარს, საიდენტიფიკაციო/პირად ნომერ, იურიდიულ ან/და ფაქტობრივ მისამართ;

) პროცედურის ჩატარების პერიოდს (მისი დაწყებისა და დასრულების ვადებს);

) მითითებას, საჭიროების შემთხვევაში, პროცედურის ჩატარებისას გამოსაყენებელი გადასახადის გადამხდელის ან/და დღგ-ის გადამხდელის ფსევდომოწმობისა და ტექნიკურ საშუალებების თაობაზე;

) იმ ორგანოს დასახელებას, რომელშიც შეიძლება ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრება, მის მისამართს, საჩივრის წარდგენის ვადას და წესს;

) საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამდებობის პირის გვარს, სახელსა და ხელმოწერას;

) კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა რეკვიზიტებს.

2. კონკრეტულ სამოქმედო ტერიტორიაზე მოქმედ გადასახადის გადამხდელთა მიმართ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის შემთხვევაში, ამ მუხლის პირველი პუნქტის „თქვეპუნქტში აღნიშნულ მონაცემთა ნაცვლად, შესაძლებელია მიეთითოს იმ სამოქმედო ტერიტორიის დასახელება (კონკრეტული ქუჩების, უბნების ზუსტი მითითებით), სადაც უნდა განხორციელდეს შესაბამისი პროცედურა.

3. ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა დასაშვებია გადასახადის გადამხდელის კუთვნილ ერთ ან რამოდენიმე ობიექტში.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ზქვეპუნქტით განსაზღვრული საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირთა რაოდენობა არ უნდა იყოს ორზე ნაკლები.

5. ცალკეული ობიექტის (ობიექტთა ჯგუფის) სპეციფიკის გათვალისწინებით, საგადასახადო ორგანოს მიერ შეიძლება შემუშავდეს კონტროლის განხორციელების ინდივიდუალური მეთოდები.

6. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ვალდებულია გადასახადის გადამხდელს წარუდგინოს თავისი პირადობის დამადასტურებელი (სამსახურებრივი) მოწმობა და საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი კონტროლის განხორციელების თაობაზე.

7. გადასახადის გადამხდელის მიერ, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღებაზე უარის გაცხადების შემთხვევაში, წარმდგენი პირი ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტზე აკეთებს შესაბამის აღნიშვნას. ასეთ შემთხვევაში ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ჩაბარებულად ითვლება.

8. ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა და გადასახადის გადამხდელისთვის წარდგენა დადგენილი წესით შესაძლებელია განხორციელდეს ელექტრონული ფორმით.

    მუხლი 3. კონტროლის შედეგების აღრიცხვა

1. კონტროლის განხორციელებისას საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ შედგენილი მასალები პროცედურის დასრულებიდან არა უგვიანეს მე-2 სამუშაო დღისა წარედგინება საგადასახადო ორგანოს უფროსს/მოადგილეს და დადგენილი წესით ინახება საგადასახადო ორგანოში.

2. განხორციელებული კონტროლის პროცედურებით დაფიქსირებული ინფორმაცია, პროცედურების დასრულების შემდეგ შეიტანება კონტროლის პროცედურების კომპიუტერულ ბაზაში.

კარი II

მიმდინარე კონტროლი

თავი II

ზოგადი დებულებები

    მუხლი 4. მიმდინარე კონტროლის პროცედურები

1. მიმდინარე კონტროლის პროცედურები შესაძლებელია განახორციელოს იმ საგადასახადო ორგანომ:

) რომელშიც პირი იმყოფება საგადასახადო არღიცხვაზე;

) რომლის სამოქმედო ტერიტორიაზეც ახორციელებს პირი(ან მისი ობიექტი) ეკონომიკურ საქმიანობას;

) რომელიც ახორციელებს საგადასახადო შემოწმებას (საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შემოსავლების სამსახურის (შემდგომში შემოსავლების სამსახური) აუდიტის დეპარტამენტმა).

2. მიმდინარე კონტროლის პროცედურშესაძლებელია ჩატარდეს, როგორც დამოუკიდებელი პროცედურა, ასევე საგადასახადო კონტროლის სხვა პროცედურებთან ერთად.

3. მიმდინარე კონტროლის ჩატარება მოიცავს სამ ეტაპს:

) მომზადება;

) ჩატარება;

) შედეგების გაფორმება და შეჯამება.

    მუხლი 5. მიმდინარე კონტროლის პროცედურების მომზადება

1. მიმდინარე კონტროლის პროცედურების მომზადება მოიცავს გადასახადის გადამხდელის ობიექტის შესახებ სათანადო მონაცემების შეგროვებას და მათ წინასწარ გაცნობას.

2. შეისწავლება მიმდინარე კონტროლის პროცედურებითა და გასულ პერიოდში გადასახადის გადამხდელის მიერ დაფიქსირებულ მონაცემთა შორის შესაძლო არსებითი სხვაობის გამომწვევი სუბიექტური თუ ობიექტური გარემოებები, კერძოდ:

) შესასწავლი ობიექტის გასული პერიოდის საშუალო დღიური ბრუნვების წინასწარი ანალიზი;

) მასალებით და ენერგორესურსებით არარიტმული უზრუნველყოფა;

) გასაღების ბაზრის სეზონური ხასიათი;

) სამუშაო რეჟიმის შეცვლა;

) საქონლის/მომსახურების ფასების ცვლილება;

) ეკონომიკური საქმიანობის პროფილის შეცვლა;

) გასულ პერიოდებში დაფიქსირებული თანამშრომელთა რაოდენობა;

) საგადასახადო ორგანოს მიერ გამოვლენილი სამართალდარღვევები;

) სხვა სათანადო ინფორმაცია.

3. შესაბამისი ანალიზის შემდეგ, გამოიცემა საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი მიმდინარე კონტროლის პროცედურის განხორციელების თაობაზე.

4. ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი შეიძლება გამოიცეს, როგორც ერთი კონკრეტული გადასახადის გადამხდელის, ასევე რამდენიმე გადასახადის გადამხდელის ან კონკრეტულ სამოქმედო ტერიტორიაზე მოქმედ გადასახადის გადამხდელთა მიმართ.

    მუხლი 6. მიმდინარე კონტროლის შედეგები

1. მიმდინარე კონტროლის პროცედურების შედეგების შესახებ დგება ოქმი, რომელსაც ხელს აწერენ მიმდინარე კონტროლის პროცედურების განმახორციელებელი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი და გადასახადის გადამხდელი/მისი წარმომადგენელი, აგრეთვე პროცედურებში მონაწილე სხვა პირი, რომლებსაც უფლება აქვთ ოქმის შენიშვნის გრაფაში დააფიქსირონ გამოვლენილი განსაკუთრებული ფაქტები და გარემოებები.

2. პირის მიერ ოქმზე ხელის მოწერაზე უარის შემთხვევაში, ოქმში კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი.

3. ოქმი დგება ორ ეგზემპლარად. ერთი ეგზემპლარი წარედგინება გადასახადის გადამხდელს/მის წარმომადგენელს, ხოლო მეორე – რჩება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს.

4. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს წარუდგინოს საგადასახადო ორგანოს მტკიცებულებები, ხოლო საგადასახადო ორგანოს საკმარისი საფუძვლის არსებობისას უფლება აქვს გაითვალისწინოს წარმოდგენილი მტკიცებულებები.

5. მიმდინარე კონტროლის პროცედურების განხორციელების დროს, სამართალდარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი კომპეტენციის ფარგლებში ადგენს ოქმს შესაბამისი სამართალდარღვევის შესახებ.

6. საგადასახადო შემოწმებისას, ამ კარით განსაზღვრული მიმდინარე კონტროლის პროცედურების შედეგად გამოვლენილი საგადასახადო სამართალდარღვევა აისახება შემოწმების აქტში, ამ შემთხვევაში ცალკე საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმი არ შედგება.

თავი III

ქრონომეტრაჟი

    მუხლი 7. ქრონომეტრაჟის ჩატარების მიზანი

1. ქრონომეტრაჟის მიზანია საგადასახადო ორგანოებმა დაადგინონ დროის გარკვეულ პერიოდში გადასახადის გადამხდელის მიერ:

ა) მიღებული ან/და მისაღები შემოსავლების ოდენობა;

ბ) საქონლის/მომსახურების მიწოდების მოცულობა;

გ) დაქირავებულ ფიზიკურ პირთა რაოდენობა.

2. ქრონომეტრაჟი შეიძლება ჩატარდეს გადასახადის გადამხდელის ეკონომიკური საქმიანობის ნებისმიერ სახეობაზე/ობიექტზე.

    მუხლი 8. ქრონომეტრაჟის ჩატარება

1. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ვალდებულია ქრონომეტრაჟის განხორციელებამდე გადასახადის გადამხდელს წარუდგინოს თავისი პირადობის დამადასტურებელი (სამსახურებრივი) მოწმობა და საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ქრონომეტრაჟის ჩატარების თაობაზე, რის შემდეგაც უფლება აქვს გადასახადის გადამხდელისგან ცნობის სახით მიიღოს ინფორმაცია ეკონომიკური საქმიანობისათვის განკუთვნილი ადგილების მდებარეობის, ფართის მფლობელის, აგრეთვე საკონტროლო-სალარო აპარატების, მრიცხველების ან სხვა ტექნიკური საშუალებების განთავსების ადგილების შესახებ, ასევე სხვა ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა ქრონომეტრაჟის პროცედურის განხორციელებისათვის.

2. ქრონომეტრაჟის ჩატარების დღეებს შორის ინტერვალს განსაზღვრავს საგადასახადო ორგანო.

3. საგადასახადო საგუშაგოს შემოღება ხდება შესაბამისი საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის გზით.

4. საჭიროების შემთხვევაში, ქრონომეტრაჟის მიმდინარეობის პერიოდში, ობიექტის სამუშაო დღის დასრულების შემდეგ, ობიექტის არასამუშაო დროს საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს დალუქოს ქრონომეტრაჟის ჩატარების ობიექტი ან/და ობიექტზე არსებული სათავსოები.

    მუხლი 9. ოქმი „ქრონომეტრაჟის შედეგების შესახებ”

1. ქრონომეტრაჟის მიმდინარეობისას საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ადგენს დანართი №1-ით გათვალისწინებულ, „ქრონომეტრაჟის შედეგების შესახებ” ყოველდღიურ ან/და შემაჯამებელ ოქმს.

2. „ქრონომეტრაჟის შედეგების შესახებ” ოქმის შენიშვნაში დამატებით აღინიშნება ქრონომეტრაჟისას გამოვლენილი ფაქტები და გარემოებები, რომლებსაც არსებითი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს საქმესთან დაკავშირებით, ასევე ოქმზე თანდართული მტკიცებულებების ჩამონათვალი (საგადასახადო დოკუმენტები, საკონტროლო-სალარო აპარატის ჩეკები, ქვითარი, ანგარიში, სასაქონლო ზედნადები, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა, მოწვეული სპეციალისტის დასკვნა, ქრონომეტრაჟის პროცედურის დაფიქსირების ტექნიკური საშუალებებით მოპოვებული ინფორმაცია (ასეთის არსებობისას) და სხვ.).

3. ქრონომეტრაჟის შედეგებში გაითვალისწინება, მხოლოდ სრული სამუშაო დღის (ცვლის, პერიოდის) მიხედვით დაფიქსირებული მონაცემები.

 

დანართი #1

შემოსავლების სამსახური

ოქმი #

ქრონომეტრაჟის შედეგების შესახებ

 

1

 

 

20  .

 ( შედგენის თარიღი )

 

2                                   

 

  ( საგადასახადო ორგანოს დასახელება )

3

20   .

 

 

#

ბრძანების საფუძველზე

            ( რიცხვი )   ( თვე )

 

 

4

 

მიერ

 

( საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირების თანამდებობა , სახელი და გვარი )

 

5

 

 

 

( გადასახადის გადამხდელის დასახელება / სახელი , გვარი , საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი , იურიდიული მისამართი )

 

 

 

6

 

 

( ქრონომეტრაჟის ჩატარების ადგილი _ ობიექტის დასახელება , ფაქტი ობრივი მისამართი )

 

7

20  .

 

 

 

- დან

          ( რიცხვი )    ( თვე )     ( საათი , წუთი )

 

8

20  .

 

 

 

- მდე

          ( რიცხვი )  ( თვე )       ( საათი , წუთი )

 

       

  განხორციელდა მიმდინარე კონტროლის პროცედურა _ ქრონომეტრაჟი

9

 

მონაწილეობით

( ქრონომეტრაჟის განხორციელებაში მონაწილე გადასახადის გადამხდელის ან / და მისი წარმომადგენლის , მოწვეული სპეციალისტის / ექსპერტის სახელი და გვარი )

 

10

 

 

 

 

 

 

                        ( ქრონომეტრაჟის შედეგი , ყოველდღიური ან შემაჯამებელი )

 

 

     

 

   ( სახელი , გვარი )                             ( ხელმოწერა )

ქრონომეტრაჟის განმახორციელებელი ( ოქმის შემდგენი ) საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირები :

                                                         

 

        

 

   ( სახელი , გვარი )                             ( ხელმოწერა )

 

 

 

 

        

 

     ( სახელი , გვარი )                           ( ხელმოწერა )

გადასახადის გადამხდელი ან / და მისი თანამშრომელი :     

 

 

 

      

 

 

 

( სახელი , გვარი )                         ( ხელმოწერა )

მოწვეული სპეციალისტი / ექსპერტი :

 

 

შენიშვნა :

 

 

 

 

 

 

 

თავი IV

საკონტროლო შესყიდვა

    მუხლი 10. საკონტროლო შესყიდვის ჩატარების მიზანი

1. საქონლის/მომსახურების საკონტროლო შესყიდვის მიზანია გადასახადის გადამხდელის მიერ:

ა) საქონლის მიწოდებით ან/და მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავლების რეალური მოცულობის დადგენა;

ბ) საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის სისწორის კონტროლის მიზნით საქონლის რეალური სარეალიზაციო ფასის განსაზღვრის აუცილებლობა;

გ) საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტის გამოვლენა(მათ შორის: მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესების დარღვევა; საქართველოს ტერიტორიაზე ეროვნული ვალუტის გამოყენების წესების დარღვევის გამოვლენა; საგადასახადო ორგანოში გადასახდის გადამხდელად აღრიცხვის წესის დარღვევის ფაქტის დადგენა და სხვ.).

2. საკონტროლო შესყიდვისას გადახდის საშუალებად გამოიყენება ეროვნული ვალუტა. იმ შემთხვევაში, როდესაც რეალური შემოსავლების დადგენასთან ერთად, საკონტროლო შესყიდვის მიზანია სამართალდარღვევის (საქართველოს ტერიტორიაზე ეროვნული ვალუტის გამოყენების წესების დარღვევის) გამოვლენა დაშვებულია უცხოური ვალუტის გამოყენება.

3. საგადასახადო ორგანოს მიერ წინასწარ უნდა განისაზღვროს საკონტროლო შესყიდვის განხორციელებისთვის სავარაუდოდ საჭირო ფულადი სახსრების ოდენობა და მისი დაფინანსების წყარო.

    მუხლი 11. საკონტროლო შესყიდვის განხორციელების უზრუნველყოფა

1. საკონტროლო შესყიდვის განსახორციელებლად საჭირო ფულადი თანხები გამოიყოფა სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საკონტროლო შესყიდვებისათვის გამოყოფილი ასიგნებებიდან და გამოსაყოფი თანხის ოდენობა აისახება მე-2 მუხლის შესაბამისად გამოცემულ ინდივიდუალურ  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტში.

2. საკონტროლო შესყიდვა შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ნაღდი, ასევე უნაღდო ანგარიშსწორებით.

3. საკონტროლო შესყიდვის განსახორციელებლად საჭირო ფულადი სახსრები საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს (პირებს) გადაეცემა «საბიუჯეტო ორგანიზაციების პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტებისა და სააღრიცხვო რეგისტრების ფორმების დამტკიცების თაობაზე» საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2004 წლის 28 ივლისის №511 ბრძანებით დამტკიცებული ფორმა №018-ის - «საავანსო ანგარიში» საფუძველზე. სხვა რეკვიზიტებთან ერთად, ფორმაში მიეთითება გამოყოფილი თანხის სრული ოდენობა და იმ პირის გვარი, სახელი და თანამდებობა, რომელიც თანხის შენახვასა და მიზნობრივი დანიშნულებისათვის გამოყენებაზე იქნება პასუხისმგებელი (ანგარიშვალდებული). ამავე ფორმაში აისახება საკონტროლო შესყიდვაზე (მიზანდასახულად) გახარჯული, აგრეთვე აღნიშნული პროცედურის ჩატარების შემდეგ დარჩენილი ან/და დაბრუნებული თანხა.

4. პროცედურების განმახორციელებელი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის წინასწარი წერილობითი თანხმობით, საკონტროლო შესყიდვა შესაძლებელია განხორციელდეს უფლებამოსილი პირის საკუთარი სახსრებით, რის თაობაზეც მიეთითება მე-2 მუხლის შესაბამისად გამოცემულ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტში .

5. საჭიროების შემთხვევაში, (საქონლის ან/და მომსახურების სახეობის, დასაკვირვებელი ობიექტის (ობიექტების) რაოდენობისა და მათი ადგილმდებარეობის , შესასყიდი საქონლის ან/და მომსახურების სახეობისა და რაოდენობის გათვალისწინებით) საგადასახადო ორგანოს უფროსის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირზე გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო აღრიცხვის (რეგისტრაციის) მოწმობის, დღგ-ის გადამხდელის მოწმობის ან სხვა სახის ფსევდოდოკუმენტების და საკონტროლო შესყიდვის პროცედურის დაფიქსირების ტექნიკური საშუალებების გაცემა. ფსევდოდოკუმენტები გაიცემა შესაბამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის გარეშე.

6. საკონტროლო შესყიდვისას გადახდის საშუალებად უცხოური ვალუტის გამოყენების შემთხვევაში უფლებამოსილ პირს თანხა გადაეცემა ეროვნულ ვალუტაში და მას ეკისრება თანხის უცხოურ ვალუტაში კონვერტაციის ვალდებულება. კონვერტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები წარედგინება საგადასახადო ორგანოს არა უგვიანეს მე-2 სამუშაო დღისა .

7. თუ საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ საკონტროლო შესყიდვისას მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტის „გ” ქვეპუნქტის შესაბამისად ფაქტობრივად გაწეული ხარჯები, აღემატება ამ პროცედურისთვის დადგენილი წესით განსაზღვრულ თანხებს, ზედმეტად გახარჯული თანხის გაცემა საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირზე ხორციელდება „საკონტროლო შესყიდვის შედეგების შესახებ” ოქმის საფუძველზე და „საბიუჯეტო ორგანიზაციების პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტებისა და სააღრიცხვო რეგისტრების ფორმების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2004 წლის 28 ივლისის №511 ბრძანებით დამტკიცებული ფორმა №018-ის შესაბამისად.

8. ნაღდი ანგარიშსწორებით საკონტროლო შესყიდვის განხორციელების შემდეგ დარჩენილი (გაუხარჯავი ან/და უკან დაბრუნებული) ფული წარედგინება საგადასახადო ორგანოს არა უგვიანეს მე-2 სამუშაო დღისა .

9. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირზე გაცემული გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო აღრიცხვის (რეგისტრაციის) მოწმობის, დღგ-ის გადამხდელის მოწმობის ან სხვა სახის ფსევდოდოკუმენტები ან/და ტექნიკური საშუალებები (ასეთის არსებობისას) წარედგინება საგადასახადო ორგანოს არა უგვიანეს მე-2 სამუშაო დღისა და დადგენილი წესით ინახება საგადასახადო ორგანოში, შემდეგში ანალოგიური დანიშნულებით შესაძლო გამოყენებისათვის.

10. საგადასახადო ორგანოს უფროსს/მოადგილეს უფლება აქვს საკონტროლო შესყიდვის პროცედურის განხორციელების მიზნით გააფორმოს ერთჯერადი ხელშეკრულება მოწვეულ სპეციალისტთან/ექსპერტთან სათანადო ანაზღაურებით (სპეციალისტის/ექსპერტის მოწვევასთან დაკავშირებული ხარჯები და გასამრჯელო). სპეციალისტის/ექსპერტის ანაზღაურების ოდენობა განისაზღვრება საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის მიერ ამ საგადასახადო ორგანოსათვის საკონტროლო შესყიდვებისათვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში.

    მუხლი 12. საკონტროლო შესყიდვის პროცედურა

1. საკონტროლო შესყიდვის განხორციელებისას შესაძლებელია პროცედურის განხორციელება შეწყდეს შეთავაზებით, თუ ამ ეტაპზე საქონლის/მომსახურების ფასი დადგენილია ან/და მოპოვებულია შესაბამისი მტკიცებულებები.

2. საკონტროლო შესყიდვა შეიძლება დასრულდეს შეთავაზებით, თუ:

ა) მიღებულია ბე (ავანსი);

ბ) გამოწერილია ანგარიში, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა ან სასაქონლო ზედნადები;

გ) გაფორმებულია ხელშეკრულება ან სხვა დოკუმენტი საქონლის განვადებით, ნასყიდობით ან სხვა სახით გასხვისების შესახებ;

დ) პროცედურის განხორციელებაზე უფლებამოსილი პირის თანდასწრებით განხორციელდა სხვა პირისათვის საქონლის/მომსახურების მიწოდება (ფასის დაფიქსირებით) და შესაძლებელია ამ ფაქტზე ოქმის შედგენა სათანადო ფორმით.

3 . საკონტროლო შესყიდვა ხორციელდება ამ წესის მე-11 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული თანხის მოცულობის ფარგლებში.

4 . თუ პროცედურის ჩატარებისას გამოირკვევა, რომ საკონტროლო შესყიდვისთვის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული თანხა არ არის საკმარისი საკონტროლო შესყიდვის განსახორციელებლად, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს შეუძლია:

ა) შეწყვიტოს პროცედურა;

ბ) დაასრულოს პროცედურა შეთავაზებით;

გ) საკუთარი სახსრებით შეავსოს თანხის დანაკლისი და დაასრულოს ოპერაცია.

5 . საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის (ფსევდომომხმარებლის) მიერ შეძლებისდაგვარად მაქსიმალურად უნდა იქნეს აცილებული საქონლის დაბრუნებაზე გამყიდველის მხრიდან უარის თქმის საფუძველი, როგორიც შეიძლება იყოს: შეფუთვის დაზიანება, საქონლის სარეალიზაციო სახის შეცვლა, სავაჭრო ობიექტის ტერიტორიიდან გამოტანა.

6 . საკონტროლო შესყიდვის პროცედურა, ასევე შესაძლებელია განხორციელდეს შეკვეთის (ადგილზე მიტანის, გამოძახების) ფორმით.

7 . საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილმა პირმა საკონტროლო შესყიდვის განხორციელებისთანავე გადასახადის გადამხდელს უნდა წარუდგინოს თავისი პირადობის დამადასტურებელი (სამსახურებრივი) მოწმობა, საგადასახადო ორგანოს უფლებმოსილი პირის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი საკონტროლო შესყიდვის ჩატარების შესახებ.

    მუხლი 13. ოქმი „საკონტროლო შესყიდვის შედეგების შესახებ”

1. საკონტროლო შესყიდვის შედეგების მიხედვით საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ადგენს ამ წესის დანართი №2-ით გათვალისწინებულ „საკონტროლო შესყიდვის შედეგების შესახებ” ოქმს, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ განახორციელა საკონტროლო შესყიდვა.

2. „საკონტროლო შესყიდვის შედეგების შესახებ” ოქმის შენიშვნაში დამატებით აღინიშნება საკონტროლო შესყიდვისას გამოვლენილი ფაქტები და გარემოებები, რომლებსაც არსებითი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს საქმესთან დაკავშირებით, ასევე ოქმზე თანდართული მტკიცებულებების ჩამონათვალი (საგადასახადო დოკუმენტები, საკონტროლო-სალარო აპარატის ჩეკი, ქვითარი, ანგარიში, სასაქონლო ზედნადები, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა, ნივთის განვადებით შეძენის ხელშეკრულება, შესყიდული საქონელი, მოწვეული სპეციალისტის დასკვნა, საკონტროლო შესყიდვის პროცედურის დაფიქსირების ტექნიკური საშუალებებით მოპოვებული ინფორმაცია (ასეთის არსებობისას) და სხვ.).

დანართი #2

შემოსავლების სამსახური

ოქმი #N

საკონტროლო შესყიდვის შედეგების შესახებ

 

1

 

 

20  .

 

 ( შედგენის თარიღი )

 

2                                   

 

  ( საგადასახადო ორგანოს დასახელება )

3

20   .

 

 

#

ბრძანების საფუძველზე

            ( რიცხვი )   ( თვე )

 

 

4

 

 

 

( საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირების თანამდებობა , სახელი და გვარი )

 

5

 

 

 

( მოქმედების დაწყებისა და დამთავრების დრო ( წელი , თვე , რიცხვი , საათი და წუთი ))

 

 

6

 

თანდასწრებით

 

( დამსწრე პირის სახელი , გვარი , პირადი ნომერი )

 

 

7

 

განვახორციელეთ

 

( გადასახადის გადამხდელის დასახელება / სახელი და გვარი , საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი , ფაქტ ობრივი მისამართი )

 

საქონლის / მომსახურების

 

კერძოდ ,

 

 

 

( იმ პირის სახელი , გვარი და პირადი ნომერი , ვისგანაც განხორციელდა საკონტროლო შესყიდვა ; საქონლის / მომსახურების ზუსტი დასახელება და აღწერა ; გადახდილი / შეთავაზებული თანხის ოდენობა )

 

 

8 . საკონტროლო შესყიდვის შედეგები :

 

 

 

 

( სამართალდარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში მისი შინაარსი და შედგენილი ოქმის ნომერი ; განხორციელდა თუ არა ოპერაციის გაუქმება ; გაუქმების შემთხვევაში : დაბრუნებული / დაუბრუნებელი საქონლის დასახელება და მიღებული ფულის ოდენობა ; საკონტროლო შესყიდვის განხორციელების შემდეგ დარჩენილი ( გაუხარჯავი ან / და უკან დაბრუნებული ), ასევე საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის საკუთარი სახსრებიდან გაღებული ( ასეთის არსებობის შემთხვევაში ) თანხის ოდენობა და სხვ .)

 

 

ოქმის სისწორეს ვადასტურებთ ხელმოწერით

 

     

 

       ( სახელი , გვარი )                          ( ხელმოწერა )

საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირები :

 

     

 

     ( სახელი , გვარი )                          ( ხელმოწერა )

 

 

 

      

 

     ( სახელი , გვარი )                           ( ხელმოწერა )

პირი , ვისგანაც განხორციელდა

საკონტროლო შესყიდვა             

 

 

 

     

 

     ( სახელი , გვარი )                           ( ხელმოწერა )

გადასახადის გადამხდელი ან / და

მისი თანამშრომელი :     

 

 

     

 

     ( სახელი , გვარი )                           ( ხელმოწერა )

 

დამსწრე პირები :

 

 

 

შენიშვნა :

 

 

 

 

 

    მუხლი 14. ოპერაციის გაუქმება

1. თუ საკონტროლო შესყიდვით შესყიდული საქონელი არ ტოვებს სავაჭრო ობიექტის ტერიტორიას და მისი სახე და შეფუთვა არ დაზიანებულა , მაშინ საკონტროლო შესყიდვის ოქმის საფუძველზე ოპერაცია ექვემდებარება გაუქმებას (შესყიდული საქონელი უბრუნდება გამყიდველს , ხოლო გადახდილი ფულიმყიდველს ).

2. ოპერაციის გაუქმების თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღება ოპერაციის განმახორციელებელი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის (საქონლის მყიდველის ) მიერ და ფორმდება საკონტროლო შესყიდვის ოქმის საფუძველზე , ამავე ოქმის შესაბამის გრაფებში სათანადო ჩანაწერების დაფიქსირებით . აღნიშნული ოქმი გადასახადის გადამხდელისთვის წარმოადგენს ოპერაციის გაუქმების საფუძველს .

3. ნაღდი ფულით ანგარიშსწორების შემთხვევაში გაუქმებულ ოპერაციაზე გადახდილი ფულის დაბრუნება ხორციელდება ოპერაციის განხორციელების ადგილზევე საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირისათვის , რომელმაც განახორციელა საქონლის საკონტროლო შესყიდვა .

4. უნაღდო ანგარიშსწორების შემთხვევაში გადახდილი თანხის დაბრუნება ხორციელდება შესაბამის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით , დადგენილი წესის შესაბამისად .

5. საქონლის გაყიდვაზე გამოწერილი შესაბამისი დოკუმენტაცია (საგადასახადო ანგარიშ -ფაქტურა , სასაქონლო ზედნადები , საკონტროლო -სალარო აპარატით ამობეჭდილი ჩეკი და სხვა ) ოპერაციის გაუქმებისა და თანხის უკან დაბრუნების შემდეგ უქმდება /კორექტირდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით .

6. ოპერაცია გაუქმებას არ ექვემდებარება :

) მომსახურების საკონტროლო შესყიდვის შემთხვევაში ;

) იმ საქონელზე , რომელიც არ უბრუნდება გამყიდველს .

7. ოპერაციის გაუქმების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებისას საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ პირობებთან ერთად გათვალისწინებული უნდა იქნეს შესყიდული საქონლის სახეობა და მისი გადაცემის ფორმა რამდენად იძლევა მისი უკან დაბრუნების შესაძლებლობას (მაგ ., ავტომანქანის ავზის საწვავით გამართვის , დაზიანებული ავტომანქანის შეკეთებისას ახალი დეტალის დამონტაჟებისა და მისი საწვავ -საპოხი მასალებით გამართვისას , კვების ობიექტებში _ შეძენილი საკვების (კერძის ) მიღების და სხვა შემთხვევებში ).

8. ამ მუხლით გათვალისწინებით ოპერაციის გაუქმებაზე და შესყიდული საქონლის უკან დაბრუნებაზე დაუსაბუთებელი უარის თქმა გამოიწვევს გადასახადის გადამხდელის პასუხისმგებლობას კანონმდებლობით დადგენილი წესით .

    მუხლი 15. საკონტროლო შესყიდვის შედეგების შეჯამება

1. მე -14 მუხლის მე -6 პუნქტის ქვეპუნქტის შემთხვევაში , საგადასახადო ორგანოს უფროსი /მოადგილე იღებს გადაწყვეტილებას :

) შესაბამისი თანხების აღრიცხვა -ანგარიშგების , ხარჯად აღიარების , ან საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში უფლებამოსილი პირის მიერ მიღებულ სარგებლად განხილვის თაობაზე ;

) შეძენილი (დაუბრუნებელი ) საქონლის სახელმწიფო საკუთრებად მიქცევისა და აღრიცხვა -გადაცემის თაობაზე .

2. საკონტროლო შესყიდვის დროს შეძენილი და დაუბრუნებელი საქონელი მიიქცევა სახელმწიფო საკუთრებად სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული მოძრავი ქონების საფასურის განსაზღვრის , ამ ქონების აღრიცხვის , შენახვის , შეფასებისა და განკარგვის წესისა და პირობების , აგრეთვე რეალიზაციის შედეგად ამონაგები თანხის განაწილების წესის დამტკიცების თაობაზესაქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 8 ოქტომბრის №771 ბრძანების შესაბამისად .

3. ოპერაციის გაუქმებაზე გადასახადის გადამხდელის (გამყიდველის ) უარის არამართლზომიერად მიჩნევის შემთხვევაში , საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია მიმართოს სასამართლოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (გადახდილი თანხის დაბრუნების მოთხოვნით ).

თავი V

საკონტროლო -სალარო აპარატები

    მუხლი 16. საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენება

1. საკონტროლო -სალარო აპარატების (შემდგომში სსა ) გამოყენების ვალდებულების მქონე პირებმა უნდა უზრუნველყონ :

) საქართველოს კანონმდებლობით სსა -ების ექსპლუატაციის წესების დაცვა ;

) საქონლის /მომსახურების მიწოდების ღირებულების ნაღდი ფულით ანაზღაურებისას მომხმარებელზე სსა -ის მიერ ამობეჭდილი ჩეკის გაცემა , რომელიც ადასტურებს საქონლის / მომსახურების მიწოდების ოპერაციასთან დაკავშირებით შესაბამისი ნაღდი ფულის გადახდის ფაქტს .

2. პირის მიერ ჩეკის გაცემა ხდება მისთვის ნაღდი ფულის გადახდისთანავე ან /და მის მიერ ხურდის დაბრუნებასთან ერთად , ხოლო იმ შემთხვევაში , როცა მომხმარებელი ნაღდი ფულის გადახდას ახორციელებს იმ პირთან , რომელიც არ წარმოადგენს მოლარე -ოპერატორს (მაგ ., საზკვების ობიექტში მომსახურე პერსონალი ), მომხმარებელს ჩეკი უნდა გადაეცეს გონივრულ ვადაში .

3. საგადასახადო ორგანოები თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ვალდებულნი არიან :

) აწარმოონ მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისათვის დასაშვები სსა -ების მოდელების სახელმწიფო რეესტრი (შემდგომში რეესტრი );

) განახორციელონ სსა -ების რეგისტრაცია .

    მუხლი 17. სსა-ების მიმართ წაყენებული ტექნიკური მოთხოვნები და სალაროს ჩეკში შესატანი აუცილებელი რეკვიზიტები

1. სსა -ები ტექნიკურ -ფუნქციონალური შესალებლობათა მიხედვით კლასიფიცირდება ორ ჯგუფად :

) ავტონომიური სსა -ები , რომლებსაც გააჩნიათ ყველა ის ტექნიკური მოწყობილობა (პრინტერი , შეტანა -გამოტანის მოწყობილობები , ინდიკატორი , პროცესორი და . .), რომელთა საშუალებითაც მათ შეუძლიათ მუშაობა დამოუკიდებელ რეჟიმში ;

) სისტემური სსა -ები , რომელთა ფუნქციონირება ხდება მხოლოდ პროგრამულ -ტექნიკურ კომპლექსში შემავალი სალარო -კომპიუტერულ სისტემაში ჩართული სხვა ელექტრული ხელსაწყოების მეშვეობით .

2. სსა -ის კონკრეტული მოდელისათვის გამოყენების სფეროს განსაზღვრა ხდება რეესტრში შეტანის დროს სსა -ის ტექნიკურ -ფუნქციონალური შესაძლებლობების თაობაზე არსებულ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით .

3. რეესტრში შესატანი სსა -ის მოდელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს და გააჩნდეს :

) პროგრამული პაროლი საგადასახადო ორგანოსათვის და გადასახადის გადამხდელისათვის ან /და მარკირებული გასაღები , ჩეკის ამობეჭდვის შესაძლებლობა , მოლარის ინდიკატორი , გამყიდველის და მყიდველის ინდიკატორი , ფულის უჯრა (მყიდველის ინდიკატორის და ფულის უჯრასთან დაკავშირებული მოთხოვნები არ ვრცელდება პორტატიული სსა -ების მიმართ );

) ფისკალური მეხსიერება , რომელშიც აპარატი უზრუნველყოფს ყოველდღიური ანგარიშების ფიქსირებას და მათ შენახვას არანაკლებ 6 წლის განმავლობაში ;          

) ავტომატური ბლოკირება , თუ მოლარემ არ მიიღო ფისკალური მეხსიერებიდან დღიური ანგარიში ;     

) ავტომატური ბლოკირება , ჩეკის ან საკონტროლო ლენტის გარეშე მუშაობის შემთხვევაში ;

) ავტომატური ბლოკირება იმ შემთხვევაში , თუ მოლარე არასწორად ახორციელებს ოპერაციებს ;

) ავტომატური ბლოკირება სსა -ის გაუმართაობის , ფისკალური მეხსიერების გამორთვის ან ფისკალურ მეხსიერებასთან არასანქცირებული დაშვების შემთხვევაში ;

) ავტონომიური კვების ბლოკი , რომელიც ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში უზრუნველყოფს სსა -ის 24-საათიანი მუშაობის უწყვეტ რეჟიმს (მხოლოდ პორტატიულ სსა -ების მოდელებზე );

) სავაჭრო (მომსახურების ) ოპერაციების ძირითადი პარამეტრებისა და მუშაობის პირობების დაპროგრამირების საშუალება ;

) ნიშანდება სსა -ის დასახელების , საქარხნო ნომრის , გამოშვების თარიღის , მწარმოებლის საფირმო ნიშნის ჩვენებით ;

) პროგრამული უზრუნველყოფა , რომელიც ჩაწერილია პროცესორში , ჩაწერილი უნდა იყოს დაცვის ბიტის გარეშე ;

) შესაძლებლობა , განახორციელოს სიტყვიერი ან /და ციფრული ჩანაწერები ჩეკებსა და საკონტროლო ლენტებზე . აგრეთვე , შესაძლებლობა გამოიტანოს ციფრული ან /და სიტყვიერი ჩანაწერები , როგორც მოლარის , ასევე მყიდველის ინდიკატორზე (გარდა პორტატიული სსა -ებისა );

) შესაძლებლობა , განახორციელოს ჩეკზე გადამხდელის და მისი ობიექტის დასახელების , საიდენტიფიკაციო ნომრის , მისამართის , სსა -ის საქარხნო , ჩეკის ნომრის , საქონლის (მომსახურების ) რეალიზაციის ოპერაციების მონაცემების , ნაღდი ფულის მიღების თარიღის , დროის და მიღებული თანხების მონაცემების ჩაწერა და სხვა დამატებითი ინფორმაციის ასახვა ;

) ქართულენოვანი ტექსტი , რომელიც გულისხმობის ჩეკზე სიყვიერი ჩანაწერების ქართულ ენაზე დაბეჭდვის შესაძლებლობას ;

) ჩეკზე ფისკალურ რეჟიმში სსა -ის მუშაობის ამსახველი სპეციალური სიმბოლო .

4. მომხმარებლისათვის გაცემულ ჩეკზე უნდა აისახოს შემდეგი აუცილებელი რეკვიზიტები :

) პირის დასახელება ;

) საიდენტიფიკაციო /პირადი ნომერი ;

) სსა -ის საქარხნო ნომერი ;

) ჩეკის ნომერი ;

) გადახდილი თანხის ოდენობა , თარიღი და დრო ;

) სსა -ის ფისკალურ რეჟიმში ყოფნის დამადასტურებელი ნიშანი .

5. ჩეკზე , გადამხდელის სურვილისამებრ , შესაძლებელია ასახულ იქნეს სხვა დამატებითი მონაცემებიც .

6. რეესტრში შესაძლებელია ასევე შეტანილ იქნეს სსა -ის ისეთი მოდელი , რომლის მინიმალური ტექნიკური და ფუნქციონალური მოთხოვნები აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს და გააჩნია :

) მეორე თაობის GPRS შიდა მოდემი ცენტრალურ სერვერთან მონაცემების გადაცემისათვის , შესაძლებელია ქსელური მოდული იყოს ჩასაყენებელი (pluggable) და კლიენტის სურვილისამებრ GPRS გარდა შეეძლოს სხვა ტიპის კავშირის უზრუნველყოფაც _ მაგალითად Ethernet, wifi და . .

ბ) პროგრამული პაროლი საგადასახადო ორგანოსათვის და გადასახადის გადამხდელისათვის ან/და მარკირებული გასაღები ან სხვა ინდივიდუალური აუტენთიფიკაციის საშუალება;

გ)    ჩეკის ამობეჭდვის შესაძლებლობა;

დ) შესაძლებლობა, განახორციელოს ტექსტური და ციფრული ჩანაწერები ჩეკებსა და საკონტროლო ლენტებზე;

ე) დაპროგრამების შესაძლებლობა, რათა განახორციელოს ჩეკზე ობიექტის დასახელების, მისამართის, საიდენტიფიკაციო ნომრის, სსა-ის საქარხნო ნომრის, ჩეკის ნომრის, ყიდვა-გაყიდვის (მომსახურების) ოპერაციების მონაცემების, ნაღდი ფულის მიღების თარიღის, დროის და მიღებული თანხების მონაცემების ჩაწერა, ფისკალურ რეჟიმში ყოფნის დამადასტურებელი ნიშნის და სხვა დამატებითი ინფორმაციის ასახვა;

ვ) შესაძლებლობა, რომ სსა-ის მიერ ჩეკისთვის მინიჭებული ნომერი იზრდებოდეს ერთით და იყოს უწყვეტი, სსა-ის ფისკალიზაციის დროს ნომერი უნდა დაყენდეს ერთზე, რის მერე ყველა ოპერაციაზე უნდა იზრდებოდეს ერთით. ნუმერაცია უნდა იყოს უწყვეტი. ჩეკის ბოლო ქვითრის ნომერი უნდა ემთხვეოდეს მის მიერ ჩატარებული ფისკალური ოპერაციების რაოდენობას;

ზ) ჩეკის უნიკალური ნიშნით (2D ბარცოდე ან სხვა) ნიშანდების შესაძლებლობა, ისე რომ შესაძლებელი იყოს ჩეკის მობილური ტერმინალით ვარგისიანობაზე შემოწმება და ჩეკის შესახებ დეტალური ინფორმაციის აღდგენა/გაშიფრვა. ეს ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს ისეთ მონაცემებს, როგორიცაა ჩეკის რიგითი ნომერი, ოპერაციის ჩატარების თარიღი და დრო, სსა-ის საიდენტიფიკაციო ნომერი, თანხა თეთრებში, აპარატის სტატუსი, ციფრული ხელმოწერის გამოყენების შესაძლებლობა;

თ) ჩეკის დეტალური ინფორმაციის შიფრაციის/ელექტრონული ხელმოწერის გამოყენებისა და დაშიფრული/ელექტრონულად ხელმოწერილი ინფორმაციის შენახვის შესაძლებლობა ფისკალურ მეხსიერებაში არანაკლებ 1 თვის პერიოდით, იმ შემთხვევაში, თუ მონაცემების გადაცემა ცენტრალურ სერვერზე ვერ მოხერდა რაიმე მიზეზის გამო, ინფორმაცია ფისკალური მეხსიერებიდან არ უნდა წაიშალოს;

ი) ავტომატური ბლოკირების შესაძლებლობა ჩეკის ფისკალური მონაცემების შიფრაციის/ელექტრონული ხელმოწერის და დაშიფრული/ელექტრონულად ხელმოწერილი ინფორმაციის შენახვის განუხორციელებლობის შემთხვევაში;

კ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სერვერიდან მიღებული მოთხოვნის შესაბამისად ან/და წინასწარ განსაზღვრული პერიოდულობით, GSM/GPRS-ით ქსელური მოდული მეშვეობით (თითოეული ჩეკის და პერიოდის ჯამური ინფორმაციის) ინფორმაციის დაშიფრული/ელექტრონულად ხელმოწერილი ტექსტური ფაილის სახით სერვერზე გადაგზავნის მექანიზმი;

ლ) სალარო აპარატში ჩამონტაჟებულ მეხსიერებაზე მონაცემების პარალელურად შენახვის შესაძლებლობა, ამავე მეხსიერებაზე უნდა ინახებოდეს ელექტრონული ჟურნალი. ყველა ეს ინფორმაცია უნდა ინახებოდეს დაშიფრული/ელექტრონულად ხელმოწერილი ფორმატით;

მ) სიმეტრიული ან ასიმეტრიული დაშიფრვა/ელექტრონული ხელმოწერის გამოყენების შესაძლებლობა (იგივე გასაღები როგორც სსა-ს მხარეს, ასევე სერვერის მხარეს), დაშიფვრის/ელექტრონული ხელმოწერის ალგორითმი უნდა იყოს საერთაშორისოდ აღიარებული სერტიფიცირებული სტანდარტული ალგორითმი, რომლის კრიპტომედეგობა ეჭვს არ გამოიწვევს სსა-ის მუშაობის მთელ პერიოდში და შეესაბამებოდეს AES ალგორითმს;

ნ) ავტომატური ბლოკირების შესაძლებლობა, თუ მოლარემ არ მიიღო ფისკალური მეხსიერებიდან დღიური ანგარიში;

ო) ავტომატური ბლოკირების შესაძლებლობა ჩეკის ან საკონტროლო ლენტის გარეშე მუშაობის შემთხვევაში;

პ) ავტომატური ბლოკირების შესაძლებლობა აპარატის გაუმართაობის, ფისკალური მეხსიერების გამორთვის ან ფისკალურ მეხსიერებასთან არასანქცირებული დაშვების შემთხვევაში;

ჟ) ნიშანდება: აპარატის დასახელების, საქარხნო ნომრის, გამოშვების თარიღის მწარმოებლის საფირმო ნიშნის ჩვენებით;

7. სსა უნდა იყოს ქართულენოვანი, რაც გულისხმობის ჩეკზე სიტყვიერი ჩანაწერების ქართულ ენაზე დაბეჭდვის შესაძლებლობას.

8. სსა აღჭურვილი უნდა კლავიატურით ქართულ ენაზე. ნიშნების ადგილმდებარეობა კლავიატურაზე უნდა იქნეს დადგენილი დამკვეთის მოთხოვნით;

9. სალარო აპარატი აღჭურვილი უნდა იყოს არასანქცირებული გახსნის საწინაამღდეგო მექანიზმით ან მექანიზმებით;

10. დამატებით, ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული სსა-ის უნდა გააჩნდეს შემდეგი მექანიზმები:

ა) პრინტერისტიპი: თერმული, მინიმუმ 58 მმ თერმულ ქაღალდზე ბეჭდვა, ქაღალდის მარტივი ჩატვირთვის სისტემით;

ბ) პრინტერის სიჩქარე: არანაკლებ 15 ხაზი/წმ.

11. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული პორტატიული სსა-ის მოდელი დამატებით უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს და გააჩნდეს:

ა) შესაძლებლობა, გამოიტანოს ციფრული და/ან სიტყვიერი ჩანაწერები მოლარის ინდიკატორზე, დისპლეიზე;

ბ) ავტონომიური კვების ბლოკი, რომელიც ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში უზრუნველყოფს აპარატის 6-საათიანი მუშაობის უწყვეტ რეჟიმს.

12. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ავტონომიური სსა-ის მოდელი დამატებით უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს და გააჩნდეს:

ა) შესაძლებლობა, გამოიტანოს ციფრული და/ან სიტყვიერი ჩანაწერები როგორც მოლარის, ასევე მყიდველის ინდიკატორზე, დისპლეიზე;

ბ) გააჩნდეს ფულის უჯრის მიერთების საშუალება.

13. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული სისტემური სსა-ის მოდელი დამატებით უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს და გააჩნდეს:

ა) სალარო-კომპიუტერული სისტემების პროგრამულ-ტექნიკურ კომპლექსთან ქსელური კავშირის და ფუნქციონირების შესაძლებლობა;

ბ) შესაძლებლობა განახორციელოს მომხმარებლის ინდივიდუალური აღრიცხვის სისტემებიდან სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის (მაგ.: რესტორნის მენიუ, გაყიდული საქონლის რეესტრი და სხვა) ამობეჭდვა, დაშიფრული სახით შენახვა და ცენტრალურ სერვერზე გადმოცემა.

    მუხლი 18. სსა-ების რეესტრი

1. საქართველოს ტერიტორიაზე მომხმარებელთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისათვის დასაშვები სსა-ების რეესტრი იწარმოება შემოსავლების სამსახურის მიერ.

2. რეესტრი წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიაზე მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას გამოსაყენებელი სსა-ის მოდელის ნიმუშის (შემდგომში _ ტიპის ნიმუში) შესახებ მონაცემების ერთობლიობას (დანართი №3).

3. რეესტრის წარმოება გულისხმობს შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილებების (ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების) საფუძველზე კონკრეტული სსა-ების მოდელის შესახებ ამ თავით განსაზღვრული მონაცემების შეტანას, ვადის გაგრძელების თაობაზე ცვლილებების განხორციელებას ან მონაცემთა ამოღებას რეესტრიდან.

4. რეესტრი იწარმოება სსა-ის ყოველი მოდელის შესახებ განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი მონაცემების და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – „საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს“ (შემდგომში – სააგენტო) ან დადგენილი წესით აკრედიტებული პირების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის საფუძველზე, რომლითაც დასტურდება მათთან წარდგენილი კონკრეტული სსა-ის (საქარხნო ნომრის და მისი მაიდენტიფიცირებელი სხვა მონაცემების მითითებით) მოდელის შესაბამისობა მის ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან და ამ თავით დადგენილ მოთხოვნებთან.

5. რეესტრში შეტანილ სსა-ის ყოველ მოდელზე დგება საინფორმაციო ბარათი, რომელშიც უნდა აისახოს მონაცემები სსა-ის სახელწოდების, პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსიის, გამოყენების სფეროს, შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილებების რეესტრის წარმოების (შეტანის, შეცვლის, ამოღების) თაობაზე, ინფორმაცია მწარმოებლებზე, განმცხადებლებზე და რეესტრში ყოფნის ვადაზე (დანართი №4).

6. საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული და გადასახადის გადამხდელების მიერ გამოსაყენებელი ყველა სსა-ის მოდელი ფუნქციონალურ-ტექნიკური მახასიათებლების მიხედვით ზუსტად უნდა შეესაბამებოდეს ამ მოდელის ტიპის ნიმუშის მიხედვით დაფიქსირებული ტექნიკურ-ფუნქციონალურ მონაცემებს.

7. რეესტრში სსა-ის მოდელის შეტანის თაობაზე შემოსავლების სამსახურს განცხადებით შეიძლება მიმართოს:

ა) სსა-ების ადგილობრივმა და უცხოურმა მწარმოებელმა;

ბ) პირებმა, რომლებიც ეწევიან ან აპირებენ სსა-ების იმპორტს და რეალიზაციას საქართველოში და ამ მიზნით სსა-ის მწარმოებელთან გაფორმებული აქვთ შესაბამისი ხელშეკრულება.

8. განცხადებაში უნდა მიეთითოს:

ა) მომწოდებლის დასახელება, მისამართი და ტელეფონი;

ბ) სსა-ის მოდელის დასახელება;

გ) სსა-ის მწარმოებელი ქარხნის დასახელება, მისამართი და ტელეფონი.

9. განცხადებასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნეს:

ა) „სააგენტოს” მიერ დალუქული სსა-ის მოდელი, რომელზედაც „სააგენტოს” მიერ გაცემულია შესაბამისი დასკვნა და ის გამიზნულია ტიპის ნიმუშად;

ბ) ტიპის ნიმუშში ჩაწერილი პროგრამა (ვერსიის მითითებით) ელექტრონულ მატარებელზე;

გ) ფორმირებადი ჩეკების ნიმუშები;

დ) ტექნიკური პასპორტი (ან სხვა დოკუმენტი), რომელიც შეიცავს სსა-ის მოდელის ტექნიკური და ფუნქციონალური მახასიათებლების აღწერასა და საგარანტიო ვალდებულებებს. სსა-ის სარეკლამო პროსპექტი;

ე) საექსპლუატაციო დოკუმენტაცია (სსა-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელო);

ვ) დოკუმენტაცია (ხელშეკრულება ან სხვა სახის დოკუმენტი), რომელიც ადასტურებს სსა-ის მოცემული მოდელის წარმოების და მისი მაკომპლექტებელი ნაწილების შეუფერხებლად მიწოდების შესაძლებლობას (შესაბამისი ხელშეკრულება ან/და წარმოების ტექნიკური მონაცემები), სსა-ის კონკრეტული მოდელის მწარმოებლის მიერ განმცხადებლისათვის მინიჭებული შესაბამისი უფლებამოსილების დამადასტურებელ დოკუმენტს, რომლის საფუძველზე განმცხადებელს შეუძლია საქართველოს ტერიტორიაზე უშუალოდ განახორციელოს ან ორგანიზება გაუწიოს სხვა საწარმოების მიერ ამ მოდელის მიმართ განსახორციელებელ ტექნიკურ მომსახურებას და რემონტს;

ზ) სსა-ის ამ კონკრეტულ მოდელზე ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფის დასაბუთებას საქართველოს ტერიტორიაზე;

თ) „სააგენტოს” მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტი სსა-ის ამ კონკრეტული მოდელის გამოყენების შესაძლებლობის თაობაზე.

10. იმ შემთხვევაში, თუ განცხადებასთან ერთად წარდგენილი დოკუმეტები არასრულია ან არასრულყოფილია (მათ შორის, დაუსაბუთებელია საქართველოს ტერიტორიაზე ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფის საკითხი), მაშინ შემოსავლების სამსახური განცხადების მიღების დღიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში წერილობით აცნობებს განმცხადებელს ხარვეზის თაობაზე.

11. რეესტრში სსა-ის მოდელის შეტანის საკითხის განხილვისას შემოსავლების სამსახური ითვალისწინებს:

ა) საქართველოს ტერიტორიაზე სსა-ების კონკრეტული მოდელის ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფის დონეს;

ბ) კონკრეტული საქმიანობის სფეროში აღრიცხვა-ანგარიშგებისათვის დადგენილ მოთხოვნებთან ამ მოდელის ტექნიკურ-ფუნქციონალური შესაძლებლობების შესაბამისობას.

12. სსა-ის მოდელი რეესტრში შეიტანება 3 წლის ვადით. რეესტრში შეტანილ მოდელზე პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსიის შეცვლა იწვევს მისი რეესტრში თავიდან შეტანის ვალდებულებას.

13. რეესტრში ცვლილების განხორციელების მიზნით განმცხადებელი რეესტრში მოდელის ყოფნის ვადის გასვლამდე არა უგვიანეს ორი თვით ადრე მიმართავს შემოსავლების სამსახურს და წარუდგენს დოკუმენტაციას, რომელიც ადასტურებს სსა-ის მოცემული მოდელის წარმოების ან მიწოდების და მისი მაკომპლექტებელი ნაწილების შეუფერხებელი განხორციელების შესაძლებლობას (ხელშეკრულება ან/და წარმოების ტექნიკური მონაცემები).

14. შემოსავლების სამსახური განცხადებას სსა-ის მოდელის რეესტრში შეტანის ან რეესტრში ცვლილების განხორციელების თაობაზე, განიხილავს მისი მიღებიდან არა უგვიანეს 30 სამუშაო დღისა და იღებს გადაწყვეტილებას (გამოცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს) სსა-ის მოდელის რეესტრში შეტანის, სსა-ის მოდელის ვადის გაგრძელების ან რეესტრიდან ამოღების თაობაზე, რომელიც განმცხადებელს ეცნობება გადაწყვეტილების მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.

15. რეესტრში შეტანილი სსა-ის ტიპის ნიმუშები (რომლებიც დალუქული უნდა იყოს „სააგენტოს” და შემოსავლების სამსახურის ლუქებით), ელექტრონულ მატარებელზე არსებული პროგრამა, საინფორმაციო ბარათები და შესაბამისი დოკუმენტაცია ინახება შემოსავლების სამსახურში.

16. რეესტრიდან სსა-ის ამოღების საფუძვლებია:

ა) იმ ვადის გასვლა, რა ვადითაც შეტანილი იყო სსა-ის მოდელი რეესტრში;

ბ) სამართალდამცავი ორგანოების მომართვა, რომლითაც დასტურდება, რომ სსა-ის კონკრეტული მოდელიდან მასობრივად აქვს ადგილი ფისკალური მონაცემების კორექტირების ფაქტებს, ხოლო საგადასახადო ორგანოებს არ გააჩნიათ ასეთი აპარატების მიმართ სათანადო კონტროლის განხორციელების ტექნიკური შესაძლებლობა.

17. რეესტრიდან სსა-ის მოდელის ამოღება ხორციელდება შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილების (ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტის) საფუძველზე. რეესტრიდან სსა-ის მოდელის ამოღების შემდეგ, საგადასახადო ორგანოების მიერ აღარ ხდება მათი რეგისტრაცია, ხოლო უკვე რეგისტრირებული სსა-ების გამოყენება ნებადართულია გადაწყვეტილების მიღების დღიდან ერთი წლის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში, თუ რეესტრიდან სსა-ის მოდელის ამოღების საფუძველს წარმოადგენს ამ მუხლის მე-16 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული საფუძველი, სსა-ის მოდელის გამოყენების ვადა შეადგენს არა უმეტეს 3 თვეს.

18. სსა-ის რეესტრში შეტანის, ცვლილების ან ამოღების თაობაზე ინფორმაცია ქვეყნდება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით.

19. რეესტრიდან სსა-ების ამოღების შემთხვევაში ხდება საინფორმაციო ბარათის დახურვა.

 

დანართი №3

შემოსავლების სამსახური

საკონტროლო-სალარო აპარატების სახელმწიფო რეესტრი

 

 

 

 

 

 

საკონტროლო სალარო აპარატების მოდელების დასახელება

პროგრამული უზრუნველყოფის

ვერსია

გამოყენების სფერო

 

 

განმცხადებლის

რეესტრში შეტანის თაობაზე შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის

სსა-ის რეესტრში ყოფნის ვადა

ვადის გაგრძელების თაობაზე შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის

სსა-ის რეესტრში ყოფნის ვადის გაგრძელება

რეესტრიდან ამოღების თაობაზე შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალური ადმინისტრა -ციულ-სამართლებრივი აქტის

შენიშვნა

დასახელება

საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი

ნომერი

თარიღი

 

ნომერი

თარიღი

 

ნომერი

თარიღი

რეესტრიდან ამოღების თარიღი

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი №4

შემოსავლების სამსახური

სახელმწიფო რეესტრში შეტანილი საკონტროლო-სალარო აპარატის მოდელი საინფორმაციო ბარათი

 

 

 

 

 

 

საკონტო სალარო აპარატის

მოდელის დასახელება

საეტალონო ნიმუშის

საქარხნო ნომერი

პროგრამული უზრუნველყოფის

ვერსია

რეესტრში შეტანის თაობაზე შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუა -ლური ადმინისტრა -ციულ-სამართლებრივი აქტის

 

 

 

 

 

 

განმცხადებლის

აპარატის მწარმოებელი

განმცხადებლის მიერ სსა-ს მწარმოებელთან (მომწოდებელთან) დადებული ხელშეკრულების

სსიპ “საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს“ წერილის (დასკვნის)

გამოყენების სფერო

შენიშვნა

ნომერი

თარიღი

დასახელება

საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი

ნომერი

თარიღი

მოქმედების ვადა

ნომერი

თარიღი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    მუხლი 19. სსა-ების რეგისტრაცია

1. სსა-ის რეგისტრაცია გულისხმობს პირის მიერ სსა-ის შესახებ შესაბამისი მონაცემების დაფიქსირებას საგადასახადო ორგანოში.

2. საგადასახადო ორგანო კანონმდებლობით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს სსა-ის რეგისტრაციაში გატარებას, ფისკალური მეხსიერების ჩართვას (საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის პაროლის შეტანას), სარეგისტრაციო ბარათების და სსა-ის რეგისტრაციიდან მოხსნის შესახებ ცნობის გაცემას.

3. რეგისტრაციას ექვემდებარება ის სსა, რომელიც ტექნიკურ-ფუნქციონალურად შეესაბამება რეესტრში შეტანილ სსა-ის ტიპის ნიმუშს.

4. პირმა სსა-ის რეგისტრაციის მიზნით განცხადებით შესაძლებელია მიმართოს _ შემოსავლების სამსახურის ნებისმიერ ტერიტორიულ ორგანოს.

5. განცხადებაში მიეთითება :

ა) პირის დასახელება/სახელი და გვარი;

ბ) საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი;

გ) იურიდიული მისამართი;

დ) საკონტაქტო რეკვიზიტები;

ე) რეგისტრაციაში გასატარებელი სსა-ის მოდელი;

ვ) საქარხნო ნომერი და გამოშვების წელი;

ზ) ის ფაქტობრივი მისამართი, სადაც გამოყენებული იქნება რეგისტრაციაში გასატარებელი სსა.

6. განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

ა) რეგისტრაციაში გასატარებელი სსა-ის პასპორტი ან მისი შემცვლელი ანალოგიური დოკუმენტი;

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) თუ განმცხადებელი წარმოადგენს პირის წარმომადგენელს, მაშინ წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

7. განცხადებასთან ერთად საგადასახადო ორგანოს უნდა წარედგინოს ის სსა, რომელიც ტარდება რეგისტრაციაში.

8. თუ განმცხადებლის მიერ წარდგენილი განცხადება და თანდართული დოკუმენტები აკმაყოფილებენ ამ მუხლით განსაზღვრულ პირობებს, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ამოწმებს სარეგისტრაციოდ წარდგენილი სსა-ის:

ა) მოდელი გატარებულია თუ არა რეესტრში;

ბ) საქარხნო მონაცემები ემთხვევა თუ არა განცხადებაში და განცხადებაზე თანდართულ დოკუმენტებში მითითებულ მონაცემებს;

გ) ჩეკზე შესაძლებელია თუ არა ყველა სიტყვიერი ჩანაწერის ფორმირება ქართულ ენაზე.

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაკმაყოფილების შემდეგ, ხდება ამ კონკრეტული სსა-ის რეგისტრაცია, რაც გულისხმობს მასზე ფისკალური მეხსიერების ჩართვას (პაროლის შეყვანას) და მონაცემთა ერთიან კომპიუტერულ ბაზაში სსა-ის სარეგისტრაციო მონაცემების ასახვას (დანართი №7).

10. ამ მუხლის მე-8 და მე-9 პუნქტებით გათვალისწინებული პროცედურების შემდეგ, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი, განცხადების მიღებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღის ვადაში, განმცხადებელს უკან უბრუნებს სსა-ს და მის პასპორტს (მის შემცველ ანალოგიურ დოკუმეტს) და გადასცემს სსა-ის სარეგისტრაციო ბარათს (დანართი №5), რომელიც პირმა უნდა შეინახოს იმ ობიექტზე, სადაც ხდება მისი ექსპლუატაცია.

11. რეგისტრირებული სსა გამოყენებულ უნდა იქნეს მხოლოდ იმ ობიექტზე, რომლის ფაქტობრივი მისამართი დაფიქსირებულია საგადასახადო ორგანოს სარეგისტრაციო მონაცემებში. რამდენიმე ობიექტის არსებობის შემთხვევაში, სსა უნდა დარეგისტრირდეს თითოეული ობიექტის საქმიანობის ადგილის მიხედვით ცალ-ცალკე.

12. სსა, რომელიც აღარ გამოიყენება კონკრეტულ ობიექტზე ანგარიშსწორებისათვის, ექვემდებარება აღრიცხვიდან მოხსნას. აღნიშნულის შესახებ, პირი განცხადებით აცნობებს შემოსავლების სამსახურის ნებისმიერ ტერიტორიულ ორგანოს.

13. განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს სსა-ის საგადასახადო ორგანოში რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი. რეგისტრაციიდან მოხსნისათვის საგადასახადო ორგანოს, პირმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარუდგინოს სსა და მასზე გაცემული სარეგისტრაციო ბარათი. საგადასახადო ორგანოს რეგისტრაციაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ ხდება წარმოდგენილ სსა-ზე აღნიშნული საქარხნო მონაცემების შედარება განცხადებაში დაფიქსირებულ მონაცემებთან, რის შემდეგ ხორციელდება სსა-ის გაუნაშთავი ჯამის (აპარატის მაჯამებლის მაჩვენებლის ფიქსაცია) ამობეჭდვა. ამის შემდეგ, მონაცემთა ერთიან კომპიუტერულ ბაზაში კეთდება აღნიშვნა სსა-ის რეგისტრაციიდან მოხსნის შესახებ და პირს, განცხადების მიღებიდან არა უგვიანეს 5 სამუშაო დღის ვადაში, გადაეცემა სსა და ცნობა სსა-ის რეგისტრაციიდან მოხსნის შესახებ (დანართი №6), რომელშიც ასახულია ინფორმაცია რეგისტრაციიდან მოხსნის თარიღის და გაუნაშთავი ჯამის შესახებ.

14. სსა-ის რეგისტრაციის (მათ შორის, რეგისტრაციდან მოხსნის) შესახებ ინფორმაცია აისახება მონაცემთა ერთიან კომპიუტერულ ბაზაში. აღნიშნული ინფორმაცია მონაცემთა ერთიანი კომპიუტერული ბაზიდან შესაბამისი საგადასახადო ორგანოს მიერ ყოველწლიურად (არა უგვიანეს მომდევნო წლის 15 იანვრისა) უნდა იქნეს ამობეჭდილი, აკინძული (ზონარგაყრილი) და დამოწმებული შესაბამისი საგადასახადო ორგანოს ბეჭდით, შემდგომში არქივში შენახვის მიზნით.

15. განცხადებასა ან თანდართულ დოკუმენტაციაში ხარვეზის გამოვლენისას საგადასახადო ორგანო წყვეტს სსა-ის რეგისტრაციის/რეგისტრაციიდან მოხსნის პროცედურებს, რის შესახებაც განცხადების მიღებიდან არა უგვიანეს 5 სამუშაო დღის ვადაში, აცნობებს განმცხადებელს.

16. რეესტრიდან სსა-ს მოდელის ამოღების შემთხვევაში, სსა-ის გამოყენებისათვის ნებადართული საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი ვადის გასვლისთანავე, საგადასახადო ორგანოში დარეგისტრირებული აღნიშნული სსა-ის მოდელი ითვლება რეგისტრაციიდან (აღრიცხვიდან) მოხსნილად.

 

დანართი #5

 

 

საკონტროლო - სალარო აპარატის სარეგისტრაციო

ბარათი #

 

  ( მოდელის დასახელება )

 

 

 

 

 

1.        საკონტროლო - სალარო აპარატი

 

 

 

2.        საქარხნო ნომერი

 

 

 

  ( პირის დასახელება / სახელი და გვარი , საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი )

 

3.        კუთვნილება

 

 

 

 

 

  ( საგადასახადო ორგანოს დასახელება )

4.        რეგისტრირებულია

 

 

 

 

 

  ( რიცხვი , თვე , წელი )

5.        საკონტროლო - სალარო აპარატის

     რეგისტრაციის თარიღი

 

 

 

  ( ფაქტ ობრივი მისამართი )

 

6.        გამოყენება ნებადართულია

 

 

 

 

     

 

( სახელი , გვარი )                    ( ხელმოწერა )

საგადასახადო ორგანოს

უფლებამოსილი პირები :

 

 

 

.

 

 

დანართი #6

 

#

 

საკონტროლო - სალარო აპარატის რეგისტრაციიდან მოხსნის შესახებ

 

 

 

 

20  .

 

    ( რიცხვი , თვე , წელი )

 

 

 

ცნობის გაცემის თარიღი

 

ცნობა ეძლევა

 

          ( პირის დასახელება / სახელი და გვარი , საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი )

 

 

 

( მოდელის სახელწოდება და საქარხნო ნომერი )

 

 

მასზე , რომ მისი კუთვნილი საკონტროლო - სალარო აპარატი

 

 

                  ( ფაქტ ობრივი მისამართი )

 

 

 

( მაჯამებლის მაჩვენებლის ფიქსაცია ციფრობრივად და სიტყვიერად )

 

 

 

რომელიც გამოიყენებოდა

 

 

რომლის გაუნაშთავი ჯამის მონაცემებია

 

( ციფრობრივად , სიტყვიერად )

 

და ` Z ~ ანგარიშის #

 

( საგადასახადო ორგანოს დასახელება )

 

მოხსნილია რეგისტრაციიდან

 

( რიცხვი , თვე , წელი )

 

 

რეგისტრაციიდან მოხსნის თარიღი

 

 

საგადასახადო ორგანოს

 

     

 

     ( სახელი , გვარი )                          ( ხელმოწერა )

უფლებამოსილი პი რები :

 

 

.

 

დანართი №7

საკონტროლო-სალარო აპარატის

რეგისტრაციის/რეგისტრაციიდან მოხსნის მონაცემები

 

 

 

 

პირის დასახელება

სამართლებრივი ფორმა

საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

საკონტროლო-სალარო აპარატის მოდელი

საკონტროლო-სალარო აპარატის კოდი

საქარხნო ნომერი

საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენების ფაქტობრივი მისამართი

საკონტროლო-სალარო აპარატის სარეგისტრაციო ბარათის ნომერი

საკონტროლო-სალარო აპარატის რეგისტრაციის თარიღი

გაუნაშთავი ჯამის მონაცემები

„Z“ ანგარიშის ნომერი

საკონტროლო-სალარო აპარატის რეგისტრაციიდან მოხსნის ნომერი

რეგისტრაციიდან მოხსნის თარიღი

რეგისტრაციაზე/რეგისტრაციიდან მოხსნაზე პასუხისმგებელი პირის სახელი და გვარი

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    მუხლი 20. სსა-ების ექსპლუატაცია

1. სსა-ის ექსპლუატაცია არის მისი დადგმის, ტექნიკური მომსახურების, გამოყენების და ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ერთიანი პროცესი, რომლის განხორციელების უზრუნველყოფას ახდენს პირი ამ თავით მისთვის განსაზღვრული ვალდებულებათა შესაბამისად.

2. პირი ვალდებულია მომხმარებლის მიერ მისთვის მიწოდებული/მისაწოდებელი საქონლის ღირებულების ანაზღაურებისას, შესაბამისი მონაცემების აღსარიცხავად გამოიყენოს სსა.

3. ობიექტის ფუნქციონირება სსა-ის გარეშე მოიცავს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც არსებობს ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობებიდან ერთ-ერთი:

ა) პირს თავის მფლობელობაში არ გააჩნია სსა;

ბ) პირს გააჩნია სსა, მაგრამ ის არ არის დარეგისტრირებული საგადასახადო ორგანოში კონკრეტული ობიექტის საქმიანობის ადგილის მიხედვით;

გ) სსა რეგისტრირებულია საგადასახადო ორგანოში, მაგრამ აღნიშნული მოდელი ამოღებულია რეესტრიდან და გასულია მისი გამოყენებისათვის დაშვებული კანონმდებლობით დადგენილი ვადა;

დ) სსა-ზე არ არის ჩართული ფისკალური მეხსიერება და მომხმარებლებთან ნაღდი ფულადი ანგარიშსწორების განხორციელება ხდება არაფისკალური რეჟიმით.

4. სსა-ის გამოუყენებლობა გულისხმობს იმ შემთხვევას, როდესაც პირს გააჩნია საგადასახადო ორგანოში რეგისტრირებული სსა, რომელიც შეტანილია რეესტრში, სსა-ზე ჩართულია ფისკალური მეხსიერება, მაგრამ მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას არ ხდება ვაჭრობის/მომსახურების ყველა ოპერაციაზე სსა-ის გამოყენება, რაც, თავის მხრივ, მოიცავს იმ მომენტს, რომ მომხმარებლისგან ყოველ ფულის მიღებაზე (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა კანონმდებლობის შესაბამისად ასეთი ოპერაცია ან პირი თავისუფლდება სსა-ის გამოყენების ვალდებულებისაგან) სსა-ში ამობეჭდილი უნდა იყოს ჩეკი. სსა-ის გამოუყენებლობად არ მიიჩნევა შემთხვევა, როდესაც სსა-ის შეკეთების პერიოდში (არა უმეტეს 7 კალენდარული დღისა) მომხმარებლებთან ნაღდი ფულადი ანგარიშსწორება წარმოებს სარეზერვო სსა-ის მეშვეობით.

5. სსა-ს დაზიანების შემთხვევაში, პირი ვალდებულია ამ დაზიანების აღმოფხვრამდე შეაჩეროს მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორების ოპერაციები. პირი სსა-ის დაზიანების აღმოფხვრას უზრუნველყოფს ტექნიკური მომსახურების ცენტრის (შემდგომში – ტმც) მეშვეობით, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ტმც-ის პირობები მისთვის მიუღებელია (მ.შ. მომსახურების ღირებულების თვალსაზრისით), სსა-ის შეკეთება შეიძლება უზრუნველყოს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირის მეშვეობით. ამასთან, იმ შემთხვევაში, როცა სსა-ის შეკეთება მოითხოვს მისი რომელიმე მარაგ-ნაწილის გამოცვლას, დაუშვებელია მისი არაიდენტური ნაწილით ჩანაცვლება.

6. ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე სსა-ის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით პირი ვალდებულია:

ა) სსა-თან სამუშაოდ დაუშვას, მხოლოდ ის თანამშრომელი (მოლარე-ოპერატორი), რომლებმაც შეისწავლეს კონკრეტული სსა-ის ტექნიკური დოკუმენტაციის და ამ თავის შესაბამისად მისი ექსპლუატაციის წესები და შეუძლიათ სსა-თან მუშაობა. პირის მიერ მოლარე-ოპერატორებთან გაფორმებულ უნდა იქნეს ხელშეკრულება მატერიალური პასუხისმგებლობის შესახებ;

ბ) მოაწყოს სამუშაო ადგილი, სსა-ის საექსპლუატაციო დოკუმენტაციის და საგადასახადო კანონმდებლობის დაცვით. აუცილებელია სსა-ის სამუშაო ადგილზე იყოს სალაროს უჯრა ან ნაღდი ფულის შესანახი სხვა სათავსი, რომელშიც მოლარე-ოპერატორმა უნდა უზრუნველყოს სსა-ის მიხედვით გატარებელი ნაღდი ფულის მიღება და გაცემა;

გ) შეასრულოს საგადასახადო ორგანოს კანონიერი მოთხოვნები სსა-ს ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით და უზრუნველყოს მათი უფლებამოსილი პირების დაუბრკოლებელი დაშვება სსა-თან;

დ) უზრუნველყოს თითოეულ ობიექტზე რეგისტრირებული სსა-ების მიხედვით, სარეგისტრაციო ბარათების, მათი პასპორტების (ანალოგიური შინაარსის მქონე დოკუმენტების), ამ თავით განსაზღვრული აქტების და სსა-ების ექსპულატაციასთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტის შენახვა 6 წლის განმავლობაში;

ე) უზრუნველყოს სსა-ის ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში ექსპლუატაცია;

ვ) უზრუნველყოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების შესრულება.

7. მოლარე-ოპერატორი ვალდებულია:

ა) მუშაობის დაწყებამდე უზრუნველყოს სსა-ში შესაბამისი ლენტების ჩადება;

ბ) ჩართოს სსა ელექტროქსელში და შეამოწმოს ამობეჭდილ ჩეკებში აუცილებელი რეკვიზიტების ასახვის მდგომარეობა, თარიღის და დროის ჩვენების სიზუსტე;

გ) სსა-ის ექსპლუტაცია აწარმოოს საექსპლუატაციო დოკუმენტაციის და საგადასახადო კანონმდებლობის დაცვით;

დ) მომხმარებლის მიერ ნაღდი ფულით ანგარიშსწორების ყველა ოპერაციაზე ამობეჭდოს და შესთავაზოს (დადოს მომხმარებლისათვის თვალსაჩინო ადგილას) მომხმარებელს ამობეჭდილი ჩეკი. თუ მომხმარებლის მიერ მიწოდებელი/მისაწოდებელი საქონლის/მომსახურების ანგარიშში გადახდილი თანხიდან მომხმარებელს უნდა დაუბრუნდეს ხურდა, ჩეკში ამოსაბეჭდად სსა-ში გატარებულ უნდა იქნს მხოლოდ ის თანხა, რომელიც რჩება სალაროში;

ე) როდესაც სსა-ის ჩეკში შეცდომით ამოირტყმება არასწორი თანხა, უნდა შედგეს დანართი №8-ით განსაზღვრული ფორმის აქტი, რომელსაც ხელი უნდა მოაწეროს როგორც მოლარე-ოპერატორმა, ასევე მოლარე-ოპერატორზე სამსახურებრივი ზედამხედველობის განმახორციელებელმა პირმა (დირექტორი, ბუღალტერი, გაყიდვების მენეჯერი და ა.შ.). ამასთან, შეცდომით ამობეჭდილი ჩეკის ასლი უნდა დაეკრას ამ აქტს. ასეთივე აქტი 2 ეგზემპლარად დგება იმ შემთხვევაშიც, როცა მომხმარებლის მიერ ხდება ჩეკის საფუძველზე ნაყიდი საქონლის „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონით დადგენილი წესით დაბრუნება და ამასთან, მოლარე-ოპერატორს გააჩნია იმის უფლება, რომ მიიღოს საქონელი და დაუბრუნოს მომხმარებელს მასში გადახდილი თანხა. ამ შემთხვევაში, ზემოაღნიშნული პირების გარდა, აქტს ხელი უნდა მოაწეროს მომხმარებელმაც, რომელსაც უნდა გადაეცეს აქტის ერთი ეგზემპლარი. მოლარე-ოპერატორთან დარჩენილ აქტს უნდა დაეკრას მომხმარებლის მიერ დაბრუნებული ჩეკი და ჩეკის ასლი;

ვ) თავისი სამუშაო ცვლის ბოლოს ამობეჭდოს „Z” ანგარიში და დღის განმავლობაში შედგენილი აქტები გადასცეს შესაბამისად უფლებამოსილ პირს. ყოველი „Z” ანგარიშის ამობეჭდვის შემდეგ, შესაბამის ფორმებში უზრუნველყოს ამ სსა-ის მიხედვით მაჯამებელი მრიცხველის ჩვენების (გაუნაშთავი ჯამის) დაფიქსირება.

8. სსა-ის გაუმართაობის (დაზიანების) შემთხვევაში მოლარე-ოპერატორი ვალდებულია გამორთოს სსა და თუ შემდგომი მუშაობის გაგრძელება შეუძლებელია, შეწყვიტოს მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორება.

9. გაუმართავად (დაზიანებულად) უნდა ჩაითვალოს სსა, რომელიც:

ა) არ ბეჭდავს, გაუგებრად (ბუნდოვნად) ბეჭდავს ან არ ბეჭდავს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა რეკვიზიტს ჩეკზე (მ.შ. არასწორი თარიღის და დროის ჩვენებით);

ბ) არ ბეჭდავს, ბუნდოვნად ან არასრულად ბეჭდავს საკონტროლო ლენტს ან სხვა დოკუმენტებს, აგრეთვე არ ასრულებს ან შეცდომებით ასრულებს იმ ოპერაციებს, რომლებიც გათვალისწინებულია სსა-ის ტექნიკური მოთხოვნებით;

გ) ვერ ღებულობს მონაცემებს, რომელიც დაცულია სსა-ის ფისკალურ მეხსიერებაში, რაც აუცილებელია საგადასახადო ორგანოების მხრიდან სათანადო კონტროლის განსახორციელებლად.

10. კონკრეტულ სსა-ს შესაძლებელია ჰქონდეს გაუმართავი მუშაობის სხვა მიზეზებიც, რომელიც, როგორც წესი, გათვალისწინებული უნდა იყოს მისი ტექნიკური ექსპლუატაციის წესებში.

11. სსა-ში დაზიანების აღმოსაფხვრელად საჭირო დროის პერიოდში პირი აჩერებს მომხმარებელთან ნაღდი ფულით განსახორციელებელ ყველა ოპერაციას (წყვეტს ნაღდი ფულის მიღებას). ამ პერიოდში მას შეუძლია გამოიყენოს, მხოლოდ საგადასახადო ორგანოში დადგენილი წესით რეგისტრირებული მის საკუთრებაში არსებული ან/და ტმც-ის მიერ დროებით მფლობელობაში გადმოცემული სარეზერვო სსა.

12. ტმც ახორციელებს პირის სსა-ის ტექნიკურ მომსახურებას ან/და რემონტს. გარდა ამისა, ტმც უზრუნველყოფს:

ა) პირის სსა-ის ექსპლუატაციაში გაშვებისათვის წინამოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელებას, მის პროგრამირებას, სარემონტო სამუშაოების განხორციელებას, აღმოჩენილი დაზიანებების აღმოფხვრას და სსა-ის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებულ სხვა სამუშაოების ჩატარებას;

ბ) პირის ან საგადასახადო ორგანოს მოთხოვნის შემთხვევაში ადგენს ტექნიკურ დასკვნებს სსა-ის გამართულობის შესახებ;

გ) საგადასახადო ორგანოში იმ სსა-ების დარეგისტრირებას, რომლებიც გამოყენებულ უნდა იქნნ როგორც სარეზერვო სსა-ები.

13. სსა-ის შესაკეთებლად გადაცემის და დაბრუნების შემთხვევაში ორ ეგზემპლარად დგება შესაბამისი აქტი დანართი №9-ით გათვალისწინებული ფორმის მიხედვით.

14. სარეზერვო სსა-ს დადგმისა და დაბრუნების (მოხსნის) შემთხვევაში ორ ეგზემპლარად დგება შესაბამისი აქტი დანართი №10-ით გათვალისწინებული ფორმის მიხედვით.

დანართი #8

მომხმარებელზე ფულის დაბრუნების ან

შეცდომით ამობეჭდილი ჩეკის ფაქტის დაფიქსირების

  აქტი #

 

1

 

( აქტის შედგენის თარიღი , საათი , წუთი )

2

( პირის დასახელება / სახელი და გვარი , საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი , საკონტროლო - სალარო აპარატის მოდელი , საქარხნო ნომერი , გამოყენების ფაქტ ობრივი მისამართი )

I . შეცდომით ამობეჭდილი ჩეკის შემთხვევაში :

  ( აქტი უნდა შედგეს დაუყოვნებლივ )

     

 ( სახელი და გვარი , პირადი ნომერი )                                 

     

დრო ( საათი , წუთი )

 

3. მოლარე - ოპერატორის იერ

 

     

( თანხა სიტყვიერად )

ამობეჭდილ იქნა ჩეკი # __  , რომელშიც ნაცვლად შეცდომით

     

( თანხა სიტყვიერად )

 

შეყვანილ იქნა    , რის გამოც შესაბამისი ოდენობით უნდა მოხდეს

 

 

( ხელმოწერა )

` Z ~ ანგარიშში დასაფიქსირებელი ამონაგები თანხის კორექტირება . განაღდებული ( გაუქმებული ) ჩეკი აქტს თან ერთვის .

მოლარე - ოპერატორი :                    

 

 

     

 ( თანამდებობა , სახელი , გვარი , პირადი ნომერი )                                

მოლარე - ოპერატორის საქმიანობაზე

ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირი :

 

I I. მომხმარებელზე ფულის დაბრუნების ( ჩეკის განაღდების ) შემთხვევაში :

    ( აქტი უნდა შედგეს მომხმარებელზე ფულის გადაცემამდე

     

( სახელი და გვარი , პირადი ნომერი )

 

4. მომხმარებლის     მიერ წარმოდგენილ   # ___   ჩეკის

     

( ჩეკის რეკვიზიტები : თანხა , ნომერი , გაცემის თარიღი და დრო ( საათი , წუთი )

 

მიხედვით მასზედ დაბრუნებულ იქნა

     

( თანხა სიტყვიერად )

     

( საქონლის დასახელება , რაოდენობა )

 

და უკან მიღებულ იქნა ამ ჩეკით შეძენილი საქონელი

რის გამოც შესაბამისი ოდენობით უნდა მოხდეს ` Z ~ ანგარიშში დასაფიქსირებელი ამონაგები თანხის კორექტირება . განაღდებული ( გაუქმებული ) ჩეკი აქტს თან ერთვის .

 

( ხელმოწერა )

 

 

( ხელმოწერა )

მოლარე - ოპერატორი :                     მომხმარებელი :

  

     

 ( თანამდებობა , სახელი , გვარი , პირადი ნომერი )                                

 

მოლარე - ოპერატორის საქმიანობაზე

ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირი :

 

დანართი #9

საკონტროლო - სალარო აპარატის შესაკეთებლად გადაცემის და უკან დაბრუნების

აქტი #

 

 

20  .

 

 

    ( რიცხვი , თვე , წელი )

დრო ( საათი , წუთი )

 

საკონტროლო - სალარო აპარატის შესაკეთებლად გადაცემის :

 

 

 

 20  .

 

 

    ( რიცხვი , თვე , წელი )

    დრო ( საათი , წუთი )

საკონტროლო - სალარო აპარატის უკან დაბრუნების :

 

     

( პირის დასახელება / სახელი , გვარი , საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი )

 

ხელმძღვანელმა ან სხვა

     

( სახელი და გვარი / პირადი ნომერი )

უფლებამოსილმა პირმა

 

     

( დასახელება / სახელი , გვარი , საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი )

ტექნიკური მომსახურების ცენტრის / სხვა სარემონტო საწარმოს

     

( სახელი და გვარი / პირადი ნომერი )

წარმომადგენელს

 

 

     

( მისამართი )

შესაკეთებლად გადავეცით არსებულ ჩვენს ობიექტზე დარეგისტრირებული საკონტროლო - სალარო აპარატი

 

     

( მოდელის დასახელება , საქარხნო ნომერი )

 

     

( საგადასახადო ორგანოს დასახელება )

 

 

რომელიც რეგისტრირებულია

 

     

ბოლო ` Z ~ ანგარიშის ნომერი :

 

მთავარი მაჯამებელი მრიცხველის ჩვენებები ( გაუნაშთავი ჯამი )

     

 

შეკეთებამდე

     

 

შეკეთების შემდეგ

საკონტროლო - სალარო აპარატის გაუმართაობის ( დაზიანების ) მოკლე აღწერა და ფისკალური მეხსიერების ბლოკის მდგომარეობა :

     

( ივსება ტექნიკური მომსახურების ცენტრის / რემონტის განმახორციელებელი პირის მიერ )

შესაკეთებლად გადაცემის დადასტურება :

 

(( ხელმოწერა )

ხელმძღვანელი / სხვა უფლებამოსილი პირი

ტექნიკური მომსახურების ცენტრი / სხვა სარემონტო საწარმოს წარმომადგენელი  

 

( ხელმოწერა )

 

( ხელმოწერა )

 

უკან დაბრუნების დადასტურება :

ხელმძღვანელი / სხვა უფლებამოსილი პირი  

 

      

 

 

დანართი #10

საკონტროლო - სალარო აპარატის შესაკეთებლად გადაცემისას სარეზერვო

საკონტროლო - სალარო აპარატების დადგმისა და დაბრუნების

აქტი #

 

 

20  .

 

 

    ( რიცხვი , თვე , წელი )

დრო ( საათი , წუთი )

 

სარეზერვო საკონტროლო - სალარო აპარატის

  დადგმის :

 

 

 

20  .

 

 

    ( რიცხვი , თვე , წელი )

დრო ( საათი , წუთი )

სარეზერვო საკონტროლო - სალარო აპარატის უკან დაბრუნების

     

( პირის დასახელება / სახელი , გვარი , საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი )

 

ხელმძღვანელმა ან სხვა

     

( სახელი და გვარი / პირადი ნომერი )

უფლებამოსილმა

 

 

     

( დასახელება / სახელი , გვარი , საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი )

 

ტექნიკური მომსახურების ცენტრის / სხვა სარემონტო საწარმოს

 

     

( სახელი და გვარი / პირადი ნომერი )

წარმომადგენელს

 

 

     

( მისამართი )

შესაკეთებლად გადმოცემული ( გადაცემული ) საკონტროლო - სალარო აპარატის სანაცვლოდ

 

     

( მოდელის დასახელება , საქარხნო ნომერი )

არსებულ ჩვენს საკუთრებაში ან ტექნიკური მომსახურების ცენტრზე / სხვა სარემონტო საწარმოზე დარეგისტრირებული სარეზერვო საკონტროლო - სალარო აპარატი   

  

 

     

( საგადასახადო ორგანოს დასახელება )

რომელიც რეგისტრირებულია

     

 

ბოლო ` Z ~ ანგარიშის ნომერი :

მთავარი მაჯამებელი მრიცხველის ჩვენებები ( გაუნაშთავი ჯამი )

     

 

დადგმისას

     

 

დაბრუნებისას

 

სარეზერვო საკონტროლო - სალარო აპარატის სარეგისტრაციო ბარათის #

 

შესაკეთებლად გადაცემის დადასტურება :

 

( ხელმოწერა )

ხელმძღვანელი / სხვა უფლებამოსილი პირი

 

 

( ხელმოწერა )

 

ტექნიკური მომსახურების ცენტრი / სხვა სარემონტო საწარმოს წარმომადგენელი  

 

 

( ხელმოწერა )

უკან დაბრუნების დადასტურება :

 

ხელმძღვანელი / სხვა უფლებამოსილი პირი  

       

    მუხლი 21. ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტი

1. პირებმა, რომლებიც საქონლის/მომსახურების მიწოდებას და ნაღდი ფულის მიღებას ახორციელებენ მომხმარებლის ტერიტორიაზე (სახლში, ორგანიზაციებში, საწარმოებში) საქმიანობის ამ ნაწილში განხორციელებული ნაღდი ფულადი ანგარიშსწორების დასაფიქსირებლად, სსა-ის ნაცვლად შეიძლება გამოიყენონ ამ მუხლით დადგენილი წესით რეგისტრირებული ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტები (შემდგომშიჩგდ).

2. ჩგდ-ის გამოყენებისათვის აუცილებელია, რომ საქონლის/მომსახურების მიწოდების საფასურის ანაზღაურების ადგილს წარმოადგენდეს მომხმარებლის ერთი და იგივე ტერიტორია.

3. თუ მიმწოდებელი თავისუფლდება სსა-ის გამოყენებისაგან, იგი თავისუფლდება ასევე ჩგდ-ის გამოწერის ვალდებულებისაგან.

4. ჩგდ წარმოადგენს ტიპოგრაფიული წესით დაბეჭდილ საბუღალტრო აღრიცხვის პირველად დოკუმეტს, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას მომხმარებლისაგან ნაღდი ფულის მიღების ფაქტისა და მასთან დაკავშირებული სხვა მონაცემების შესახებ. დღის განმავლობაში გამოწერილი ჩგდ-ები უნდა აისახოს შესაბამის საბუღალტრო აღრიცხვის მონაცემებში.

5. ჩგდ- ჩაითვლება, მხოლოდ ის დოკუმენტი, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ პირობას:

) ჩგდ- ბლანკი შეიცავს შემდეგი რეკვიზიტების ამსახველ გრაფებს:

.) დოკუმენტის ნომრის (სადაც ტიპოგრაფიული წესით ჩაბეჭდილია დოკუმენტისათვის განკუთვნილი ნომერი);

.) დოკუმენტის შედგენის თარიღის;

.) გადასახადის გადამხდელის რეკვიზიტების (სადაც ტიპოგრაფიული წესით ჩაბეჭდილია საქონლის მიმწოდებლის/მომსახურების გამწევის დასახელება/სახელი და გვარი, საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი, მისი იურიდიული მისამართი და საქონტაქტო ტელეფონები);

.) მიწოდებული საქონლის/მომსახურების შინაარსისა და ღირებულების;

.) საქონლის/მომსახურების მიმღები პირის (დასახელება/სახელი და გვარი; საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი);

.) საქონლის/მომსახურების მიმწოდებელი პირის ხელმოწერის;

) ამ პუნქტისქვეპუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით ჩგდ-ის ბლანკის ნიმუში უნდა იყოს რეგისტრირებული საგადასახადო ორგანოში.

) მომხმარებელზე ჩგდ- გაცემისას შევსებული უნდა იყოს ამ პუნქტისქვეპუნტში მითითებული ყველა გრაფა.

6. დასაშვებია ჩგდ მოიცავდეს გადასახადის გადამხდელისათვის საჭირო სხვა დამატებით გრაფებსაც.

7. ჩგდ შეიძლება იყოს, როგორც ერთმანეთთან დაკავშირებული თვითკოპირებადი ეგზემპლარების ფორმით (რომლის მინიმუმ ერთი პირი გადაეცემა მომხმარებელს), ასევე ერთი ფურცლის ფორმით, რომლის მოსახევი ნაწილი გადაეცემა მომხმარებელს. ასეთ შემთხვევაში, ამ მუხლით ჩგდ-ის ბლანკისათვის დადგენილი რეკვიზიტები უნდა იყოს განთავსებული როგორც გადამხდელთან, ასევე მომხმარებელთან დასატოვებელ ბლანკის ნაწილზე.

8. ჩგდ-ზე არ ვრცელდება მკაცრი აღრიცხვის ფორმების მიმართ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები.

9. ჩგდ-ის წარმოება გულისხმობს ჩგდ-ების მიმოქცევასთან დაკავშირებული პროცესების აღრიცხვას და იგი მოიცავს:

) ტიპოგრაფიულ ან შესაბამისი საწარმოს მიერ ჩგდ-ის დაბეჭდვის/მოწოდების თაობაზე გაცემულ შესაბამის დოკუმენტებს, სადაც ასახული იქნება ჩგდ-ის რაოდენობა მათი ნუმერაციის დიაპაზონის მითითებით;

ბ) პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრას, რომელიც კონტროლს გაუწევს ჩგდ-ების მიღებასთან, თანამშრომლებზე მათ გაცემასთან/დაბრუნებასთან დაკავშირებული პროცესების (გაცემის თარიღი, რაოდენობა, ნუმერაციის დიაპაზონი) და შევსებული ჩგდ-ების აღრიცხვას;

) გადამხდელის მიერ იმ თანამშრომლების განსაზღვრას, რომლებსაც ექნებათ ჩგდ-ების გაცემის უფლებამოსილება.

10. პირი, რომელიც საქონლის/მომსახურების მიწოდებას და ნაღდი ფულის მიღებას ახორციელებს მომხმარებლის ტერიტორიაზე (სახლებში, ორგანიზაციებში, საწარმოებში) ჩგდ-ის რეგისტრაციის მიზნით წერილობითი განცხადებით ან ელექტრონული შეტყობინებით მიმართავს საგადასახადო ორგანოს საგადასახადო აღრიცხვის ადგილის მიხედვით (დანართი №11). ამასთან, ელექტრონული შეტყობინებით მიმართვის შემთხვევაში პირის ან მისი წარმომადგენლის ხელმოწერის ნაცვლად ჩაიწერება მისი სახელი და გვარი.

11. საგადასახადო ორგანოში წარდგენილ წერილობით განცხადებაში ან ელექტრონულ შეტყობინებაში უნდა აღინიშნოს:

) პირის დასახელება/სახელი და გვარი, საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი;

) პირის იურიდიული მისამართი;

) მითითება, რომ იგი აპირებს განახორციელოს საქონლის/მომსახურების მიწოდება და ნაღდი ფულის მიღება მომხმარებლის ტერიტორიაზე (სახლებში, ორგანიზაციებში, საწარმოებში) ჩგდ-ის მეშვეობით;

) დასარეგისტრირებელი დოკუმენტის რაოდენობა (ნომრების დიაპაზონი) და მათი გახარჯვის სავარაუდო პერიოდი.

12. წერილობით განცხადებას თან უნდა ერთოდეს ჩგდ-ის ნიმუშის ასლი და ტიპოგრაფიული ან შესაბამისი საწარმოს მიერ სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი ჩგდ-ების მოწოდების თაობაზე (შესაბამისი რაოდენობის და ნუმერაციის დიაპაზონის მითითებით) გაცემული დოკუმენტის ასლი, ხოლო ელექტრონულ შეტყობინებას აღნიშნული დოკუმენტების ელექტრონული ვერსია (PDF ფორმატის სახით).

13. საგადასახადო ორგანო:

) წერილობითი განცხადების ან ელექტრონული შეტყობინების და ჩგდ-ის ნიმუშის ამ ბრძანებით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის შემთხვევაში, წერილობით განცხადებას ან ელექტრონულ შეტყობინებას და ჩგდ-ის სარეგისტრაციო მონაცემებს (დანართი №12) ატარებს მონაცემთა ერთიან კომპიუტერულ ბაზაში. აღნიშნული ინფორმაცია მონაცემთა ერთიანი კომპიუტერული ბაზიდან შესაბამისი საგადასახადო ორგანოს მიერ ყოველწლიურად (არა უგვიანეს მომდევნო წლის 15 იანვრისა) უნდა იქნეს ამობეჭდილი, ზონარგაყრილი და დამოწმებული შესაბამისი საგადასახადო ორგანოს ბეჭდით, შემდგომში არქივში შენახვის მიზნით;

) წერილობითი განცხადების ან ელექტრონული შეტყობინების მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი განმცხადებელზე გასცემს ცნობას ან უგზავნის ელექტრონულ შეტყობინებას ჩგდ-ის საგადასახადო ორგანოში რეგისტრაციის შესახებ (დანართი №13). საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა, ასევე, ელექტრონულ შეტყობინება წარმოადგენს ჩგდ-ების საგადასახადო ორგანოში რეგისტრაციის დამადასტურებელ იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტს;

) იმ შემთხვევაში, თუ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, ჩგდ არ რეგისტრირდება და გადასახადის გადამხდელს 3 სამუშაო დღის ვადაში წერილობით ან ელექტრონული შეტყობინებით აცნობებს შესაბამისი ხარვეზის თაობაზე, რომლის გამოსწორების გარეშე არ მოხდება ჩგდ-ების რეგისტრაცია საგადასახადო ორგანოში.

 

დანართი #11

     

( პირის ( საქონლის მიმწოდებლის / მომსახურების

გამწევის ) დასახელება / სახელი , გვარი , საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი და იურიდიული მისამართი )

                   

 

 

 

 

     

( განმცხადებლის სახელი და გვარი , პირადი ნომერი )

 

 

 

     

( საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი )

 

 

 

 

 

 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

 

ვაპირებთ მოვახდინოთ საქონლის/მომსახურების მიწოდება და ნაღდი ფულის მიღება მომხმარებლის ტერიტორიაზე (სახლში/ორგანიზაციებში/საწარმოებში) ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტების მეშვებით.

გთხოვთ კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მოახდინოთ საკონტროლო-სალარო აპარატის ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტების რეგისტრაცია –––––––––––––– ცალის ოდენობით,

რომელთა სავარაუდო გახარჯვის პერიოდია –––––––––––––––– ჩეკთა გათანაბრებული დოკუმენტების სერია/ნომერი –––––––––– დან –––––––––– მდე.

 

 

 

(ხელმოწერა, თარიღი)

       განმცხადებელი:

 

 

 

განცხადებასთან ერთად წარმოსადგენი დოკუმენტები:

 

1. ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტის ნიმუშის ასლი;

2. ტიპოგრაფიული ან შესაბამისი საწარმოს მიერ სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი ჩგდ-ების მიწოდების თაობაზე (შესაბამისი რაოდენობისა და ნუმერაციის დიაპაზონის მითითებით) გაცემული დოკუმენტის ასლი.

 

დანართი №12

ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტების სარეგისტრაციო მონაცემები

რიგითი №

პირის დასახელება/სახელი და გვარი

საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი

მისამართი

 

განცხადების მიღების თარიღი

განცხადების ნომერი

ცნობის გაცემის თარიღი

ცნობის გაცემის ნომერი

ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტების დიაპაზონის საწყისი ნომერი

ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტების დიაპაზონის ბოლო ნომერი

ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტების გახარჯვის სავარაუდო პერიოდი

შესაბამისი საგადასახადო ორგანოს დასახელება

რეგისტრაციაზე პასუხისმგებელი პირი

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი #13

 

ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტების საგადასახადო

ორგანოში რეგისტრაციის შესახებ

 

#

     

( საგადასახადო ორგანოს დასახელება )

 

                                           

     

( პირის დასახელება / სახელი და გვარი , საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი )

 

     

( იურიდიული მისამართი )

                                                    

 

 

ცნობა გაიცა მასზე , რომ მან კანონმდებლობით დადგენილი წესით მოახდინა საკონტროლო - სალარო აპარატის ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტების რეგისტრაცია .

დარეგისტრირებული დოკუმენტების რაოდენობა ( ნომრების დიაპაზონი ) შეადგენს           დან      

      მდე .                

 

 

( რეგისტრაციაზე პასუხისმგებელი

პირის ხელმოწერა )

                                                                                                           

                                                                   

 

 

 

20  .

 

    ( რიცხვი , თვე , წელი )

 

 

 

 

                                                     . .

    მუხლი 22. სსა-ების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლი

1. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს უფლება აქვთ სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე, ამ კარით დადგენილი წესით განახორციელონ -ების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლი.

2. მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა დასაშვებია სსა-ების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლის სისტემატურად განხორციელების მიზნით.

3. სსა-ების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლი ხორციელდება შემდეგი ფაქტების გამოვლენის მიზნით:

) სსა-ის რეგისტრაციის წესების დარღვევის;

ბ) სსა-ის გამოუყენებლობის და გამოყენების წესების დარღვევის;

გ) ჩეკში ფაქტობრივად გადახდილზე ნაკლები თანხის ჩვენების;

დ) სსა-ის დაკარგვის;

ე) ჩგდ-ს გამოყენების წესების დარღვევის;

ვ) სსა-ის ექსპლუატაციის წესების დარღვევის;

ზ) ამ კარით გათვალისწინებული სხვა პირობების დარღვევის.

4. სსა-ების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლის სისტემატურად განხორციელების მიზნით, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი მე-2 მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიების შემდეგ, უფლებამოსილია:

) შეამოწმოს სსა-ის:

.) არსებობა;

.) სარეგისტრაციო ბარათი და მისი მონაცემების ფაქტობრივ მონაცემებთან შესაბამისობა;

ა.გ) ტექნიკური გამართულობა;

ბ) სსა-დან ამობეჭდოს კონკრეტული პერიოდის მიხედვით აპარატის ფისკალურ მეხსიერებაში არსებული ინფორმაცია ამონაგები თანხის შესახებ.

5. საგადასახადო შემოწმების პროცესში საგადასახადო ორგანოს შესაბამის უფლებამოსილ პირს, ამ მუხლის მე-4 პუნქტში ჩამოთვლილი უფლებამოსილების გარდა, უფლება აქვს:

ა) სსა-დან ამობეჭდოს კონკრეტული პერიოდის მიხედვით სსა-ის ფისკალურ მეხსიერებაში არსებული ინფორმაცია ამონაგები თანხის შესახებ და დაადგინოს ამ თანხების პირის საბუღალტრო დოკუმენტაციაში ასახვის სისწორე;

ბ) საბუღალტრო აღრიცხვისა და სსა-ის მაჩვენებლები შეუდაროს სალაროში არსებულ ნაღდ ფულს;

გ) შესთავაზოს პირს წარმოადგინოს სალაროში არსებული ფულადი სახსრები და შესაბამისი წერილობითი განმარტება ფულადი სახსრების წარმომავლობის შესახებ;

დ) მოახდინოს სალაროში ნაღდი ფულის რაოდენობის განსაზღვრა პირის ან მისი წარმომადგენლის სალაროში არსებული მთელი ფულის სრული დათვლის გზით.

6. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი, უფლებამოსილია საგადასახადო სამართლდარღვევის ფაქტის დაფიქსირებამდე არ გაამჟღავნოს თავისი სამსახურებრივი მიზანი (გამოვიდეს ფსევდომომხმარებლის როლში) და მოახდინოს დაკვირვება მოლარის მიერ ფულის მიღებისას სსა-ის გამოყენების და ქვითრის (ჩეკის) მომხმარებელზე გაცემის პროცედურაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მის მიერ დაფიქსირდა სსა-ის გამოუყენებლობის ან მომხმარებელზე ამობეჭდილი ქვითრის (ჩეკის) წარუდგენლობის ფაქტი, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეადგინოს შესაბამისი სამართალდარღვევის ოქმი. აღნიშნული პროცედურა შეიძლება ჩატარდეს ერთი და იგივე ობიექტში სისტემატურად.

7. სსა-ის გამოყენების წესების დაცვაზე კონტროლის პროცედურები შესაძლებელია ჩატარდეს დამსწრეების გარეშე.

    მუხლი 23. ავტოგასამართ სადგურებში მარიგებელი სვეტების მადოზირებელი ან/და მრიცხველი მექანიზმების დალუქვა

1. ავტოგასამართ სადგურებში (შემდგომშიაგს) მარიგებელი სვეტების ფუნქციონირება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ამ მუხლით დადგენილი წესით დალუქული მადოზირებელი და მრიცხველი მექანიზმების საშუალებით.

2. აგს-ებში მრიცხველი და მადოზირებელი მექანიზმების პირველად დალუქვას და ყოველ ხელახალ დალუქვას ახორციელებს გადასახადის გადამხდელი საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემული ლუქებით, აღნიშნული მექანიზმების მეტროლოგიური დამოწმების ჩატარების შემდეგ.

3. აგს-ების მარიგებელი სვეტების მადოზირებელი და მრიცხველების მექანიზმების მეტროლოგიურ დამოწმებას ახორციელებს სააგენტო ან აკრედიტებული პირი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში.

4. აგს-ებში მარიგებელი სვეტების მადოზირებელი და მრიცხველი მექანიზმების დალუქვა ხორციელდება იმ საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემული ლუქებით, რომელთა სამოქმედო ტერიტორიაზეც განთავსებულია აგს.

5. საგადასახადო ორგანოს ლუქებით დალუქვას ექვემდებარება აგს-ებში არსებული ყველა მარიგებელი სვეტი, მიუხედავად იმისა, გამოიყენება თუ არა ეს სვეტი საწვავის მისაწოდებლად.

6. საგადასახადო ორგანოებში ლუქების გაცემასთან დაკავშირებულ პროცესებზე მართვის და ზედამხედველობის განხორციელების პროცედურები განისაზღვრება შესაბამისი საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, რისთვისაც რეგიონულ ცენტრებში უნდა გაიხსნას შესაბამისი ჟურნალები ელექტრონული ვერსიით ან ქაღალდური სახით.

7. გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია აგს-ებში მარიგებელი სვეტების მადოზირებელ და მრიცხველ მექანიზმებზე ლუქის დადებამდე/ახსნამდე არა უგვიანეს 1 საათისა განცხადებით (წერილობით ან ელექტრონულად) მიმართოს შესაბამის საგადასახადო ორგანოს და აცნობოს ლუქის დადების/ახსნის ზუსტი დრო.

8. აგს-ებში მარეგულირებელი სვეტების მადოზირებელ და მრიცხველ მექანიზმებზე ლუქის დადების/ახსნის დროს გადასახადის გადამხდელის მიერ ფორმდება დანართი №14-ის შესაბამისი აქტი, რომლის შენიშვნის გრაფაში უნდა მიეთითოს ლუქის დადების/ახსნის მიზეზები(გეგმიური, მექანიზმების დაზიანება, ლუქების დაზიანება და სხვ.).

9. გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია აქტის ერთი ეგზემპლარი, საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს აქტის შედგენიდან არა უგვიანეს მე-2 სამუშაო დღისა. მარიგებელი სვეტის დაზიანების შემთხვევაში, თუ მისი შეკეთება მოითხოვს მადოზირებელ ან/და მრიცხველი მექანიზმებზე საგადასახადო და მეტროლოგიური დამოწმების ორგანოების მიერ დადებული ლუქის მოხსნას (.. მათი შეკეთების ან შეცვლის მიზნით) ან იმ შემთხვევაში, თუ გადასახადის გადამხდელმა აღმოაჩინა ლუქის დაზიანების ფაქტი, იგი ვალდებულია დაზიანების აღმოფხვრამდე შეაჩეროს საწვავის მიწოდება, აღნიშნულის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს ლუქის გამცემ საგადასახადო ორგანოს ამ მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, რის შემდეგაც იგი ხსნის ლუქებს და გამომწვევი მიზეზების აღმოფხვრის შემდგეგ ამ მუხლით დადგენილი წესით ახდენს მექანიზმების ხელახალ დალუქვას.

10. აგს-ებში მარეგულირებელი სვეტების მადოზირებელი და მრიცხველი მექანიზმების ხელახალი დალუქვა სავალდებულოა ბოლო დალუქვიდან 1 წლის გასვლის შემდეგ.

 

დანართი №14

აქტი №

ავტოგასამართ სადგურებში მადოზირებელ და მრიცხველ

მექანიზმებზე ლუქის დადების/ახსნის შესახებ

 

––––––––––––––––––––––––––                                                   ––––––––––––––––––––––––––

(რიცხვი, თვე, წელი)                                                                                 (საათი, წუთი)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--––--–––––

(გადასახადის გადამხდელის დასახელება/სახელი და გვარი, საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი)

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(ლუქის დადების/ახსნის განმახორციელებელი პირის თანამდებობა, სახელი და გვარი, პირადი ნომერი)

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– მიერ გაცემული ლუქებით განვახორციელე

 (საგადასახადო ორგანოს დასახელება)

 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– მდებარე ავტოგასამართ სადგურში

 (ავტოგასამართი სადგურის მისამართი, ობიექტის შვიდნიშნა კოდი)

 

მადოზირებელ და მრიცხველ მექანიზმებზე ლუქის –––––––––––– , შემდეგი პირების თანდასწრებით:

                                                                                    (დადება/ახსნა)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––.

(სახელი და გვარი, პირადი ნომერი)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––.

(სახელი და გვარი, პირადი ნომერი)

 

დადებული /ახსნილი ლუქების რაოდენობა:

ა) მრიცხველზე: --------------------------------------------------------------------------------

ბ) მადოზირებელ მექანიზმზე ----–-----------------------------------------------------

 

დადებული /ახსნილი ლუქების ნომრები:

ა) მრიცხველზე: ----------------------------------------------------------------------------------

ბ) მადოზირებელ მექანიზმზე -------------------------------------------------------------

 

მარიგებელი სვეტის მრიცხველის ჩვენება (ლუქის დადების/ახსნის დროს) ---------------------------

 

აქტი შედგენილია საგადასახადო კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით და მის სისწორეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

 

გადასახადის გადამხდელი:                                 ––––––––––––––

                                                                                (ხელმოწერა)

 

დამსწრეები:                                                           ––––––––––––––

                                                                                (ხელმოწერა)

                                                                                ––––––––––––––

                                                                                (ხელმოწერა)

 

შენიშვნა:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

თავი VI

დათვალიერება

    მუხლი 24. დათვალიერების ჩატარების მიზანი

1. დათვალიერება წარმოებს პირის ტერიტორიის ან/და შენობა-ნაგებობის გარე და შიდა სივრცის ვიზუალური დათვალიერების გზით.

2. დათვალიერება ტარდება მოსამართლის ბრძანების გარეშე, გარდა ფიზიკური პირის საცხოვრებელი ბინის დათვალიერებისა, რომელიც დასაშვებია მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით.

3. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ვალდებულია დათვალიერების განხორციელებამდე გადასახადის გადამხდელს წარუდგინოს პირადობის დამადასტურებელი (სამსახურებრივი) მოწმობა და საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი დათვალიერების ჩატარების თაობაზე, რის შემდეგაც უფლება აქვს გადასახადის გადამხდელისგან ცნობის სახით მიიღოს ინფორმაცია ეკონომიკური საქმიანობისათვის განკუთვნილი ადგილების მდებარეობის, ფართის მფლობელის, აგრეთვე სსა-ების, მრიცხველების ან სხვა ტექნიკური საშუალებების განთავსების ადგილების შესახებ, ასევე სხვა ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა დათვალიერების პროცედურის განხორციელებისათვის.

    მუხლი 25. ოქმი დათვალიერების შედეგების შესახებ”

1. დათვალიერების შედეგების მიხედვით საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ადგენს ამ წესის დანართი №15-ით გათვალისწინებულ დათვალიერების შედეგების შესახებ” ოქმს.

2. დათვალიერების შედეგების შესახებ” ოქმის შენიშვნაში დამატებით აღინიშნება დათვალიერებისას გამოვლენილი ფაქტები და გარემოებები, რომლებსაც არსებითი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს საქმესთან დაკავშირებით, ასევე ოქმზე თანდართული მტკიცებულებების ჩამონათვალი (მოწვეული სპეციალისტის დასკვნა, დათვალიერების პროცედურის დაფიქსირების ტექნიკური საშუალებებით მოპოვებული ინფორმაცია (ასეთის არსებობისას) და სხვ.).

 

 

 

 

დანართი #15

შემოსავლების სამსახური

ოქმი #

დათვალიერების შედეგების შესახებ

 

1

 

 

20  .

 

 ( შედგენის თარიღი )

 

2                                   

 

  (