საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ

  • Word
საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 411
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 28/12/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 172, 31/12/2010
ძალის დაკარგვის თარიღი 06/09/2012
სარეგისტრაციო კოდი 220020040.10.003.016141
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
411
28/12/2010
სსმ, 172, 31/12/2010
220020040.10.003.016141
საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (31/12/2010 - 11/03/2011)

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 411

2010 წლის 28 დეკემბერი

. თბილისი

საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ

    მუხლი 1

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 202-ე მუხ­ლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე დამტკიცდეს:

ა) საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშ­გე­ბის განმახორციელებელ პირთა ნუსხა (დანართი №1);

ბ) სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხა (დანართი №2).

    მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.

პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური

 

 დანართი 1

საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ პირთა ნუსხა

 საწარმოებს დასაბეგრი ქონების ღირებულების განსაზღვ­რის მიზნით საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 202-ე მუხ­ლის პირველი ნაწილის „ა-დ“ ქვეპუნქტების მიხედვით გათვა­ლის­წი­ნებული აფასების ვალდებულება არ წარმოეშობათ, თუ ბა­ლანს­ზე რიცხულ უძრავ ქონებას აღრიცხავენ გადაფასების მეთო­დის გა­მოყენებით და გააჩნიათ ქვემოთ ჩამოთვლილი ერთ-ერთი პი­რის აუ­დიტირებული ფინანსური ანგარიშგება:

 ა) ფრაისვოთერჰაუსკუპერს (Pricewaterhouse Coopers);

 ბ) დელოიტი (Deloitte);

 გ) ქეი-ფი-ემ-ჯი (KPMG);

 დ) ერნსტ ენდ იანგი (Ernst & Young);

 ე) გრანთ თორნთონ (Grant Thornton);

 ვ) ბიდიო (BDO);

 ზ) ბეიკერ ტილი (Baker Tilly);

 თ) სმით ენდ ვილიამსონი (Smith & Wiliamson);

  ) ტ ნონ (Tenon Ggoup;

 კ) პ -ქეი - ფ (PKF).

 დანართი №2

ლმწ ფო ს რმოთა ნუსხ

დააბეგ ქონები ს ღებ ულებიგა ნსაზ ს მიზით ­ქთვე ლოს საგადაად ო კოდე ქს ს 202- მუხლ ს პვე ­წ ს „ - “ ქვე პუნქტები ს მედვით გათვა სწებ ულ ­ბივადებ ულება რ წ რმო შობათ დეგ ლმწ ფო ს რ­მოებ ს:

) შპს „სთვე ლოს ნავთბი და გაზი ს კორპორია ს“;

) შპს „ ურჰ სს“;

) სს „გაეთიაებ ულ გე კულ ს სტ „ს ქრუს­ რ­ ოს“;

) შპს „სთვე ლოს ს ლმწ ფო ქტროს სტ ს“;

) შპს „სთვე ლოს რკიგზა ს“;

) შპს „რეივეი ფროფ რტ ჯმ ნტს“;

) შპს „რკიგზი ს ტ კომს“;

) შპს „ჯორჯია ნ რეივეი ტრ ნსკონტეი რს“;

) შპს „ჯორჯია ნ რეივეი ქონსტრ ქშ ნს“;

კ) შპს „ვა ლჰები ს კ სკად ს“;

ლ) შპს „მაბდა -კ რწ ს რკიგზა ს“.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.