საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ

საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 411
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 28/12/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 172, 31/12/2010
ძალის დაკარგვის თარიღი 06/09/2012
სარეგისტრაციო კოდი 220020040.10.003.016141
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 411

2010 წლის 28 დეკემბერი

. თბილისი

საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ

    მუხლი 1

 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 202-ე მუხ­ლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე დამტკიცდეს:

ა) საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშ­გე­ბის განმახორციელებელ პირთა ნუსხა (დანართი №1);

ბ) სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხა (დანართი №2).

    მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.

პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური

 შეტანილი ცვლილებები:

1. საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 11 მარტის დადგენილება 123 - ვებგვერდი, 18.03.2011წ.

2. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 აგვისტოს დადგენილება 333 - ვებგვერდი, 17.08.2012წ.

3. ძალადაკარგულია - საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 სექტემბრის დადგენილება 360 - ვებგვერდი, 06.09.2012წ.

 დანართი 1

საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ პირთა ნუსხა

 საწარმოებს დასაბეგრი ქონების ღირებულების განსაზღვ­რის მიზნით საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 202-ე მუხ­ლის პირველი ნაწილის „ა-დ“ ქვეპუნქტების მიხედვით გათვა­ლის­წი­ნებული აფასების ვალდებულება არ წარმოეშობათ, თუ ბა­ლანს­ზე რიცხულ უძრავ ქონებას აღრიცხავენ გადაფასების მეთო­დის გა­მოყენებით და გააჩნიათ ქვემოთ ჩამოთვლილი ერთ-ერთი პი­რის აუ­დიტირებული ფინანსური ანგარიშგება:

ა) ფრაისვოთერჰაუსკუპერს (Pricewaterhouse Coopers);

ბ) დელოიტი (Deloitte);

გ) ქეი-ფი-ემ-ჯი (KPMG);

დ) ერნსტ ენდ იანგი (Ernst & Young);

ე) გრანთ თორნთონ (Grant Thornton);

ვ) ბიდიო (BDO);

ზ) ბეიკერ ტილი (Baker Tilly);

თ) სმით ენდ ვილიამსონი (Smith & Wiliamson);

ი) შპს „კაპტო ჯგუფი“ (RSM‑ის წევრი);

კ) პ-ქეი-ფ (PKF). 

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 აგვისტოს დადგენილება 333 - ვებგვერდი, 17.08.2012წ.

 დანართი №2

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 11 მარტის დადგენილება 123 - ვებგვერდი, 18.03.2011წ.

ლმწფო სრმოთა ნუსხ

დააბეგ ქონების ღებულებიგანსაზს მიზით ­ქთველოს საგადაადო კოდექსს 202- მუხლს პვე ­წს „-“ ქვეპუნქტებიედვით გათვასწებულ ­ბივადებულება რ წრმოშობათ დეგ ლმწფო სრ­მოებს:

) შპს „სთველოს ნავთბი და გაზის კორპორიას“;

) შპს „ურჰსს“;

) სს „გაეთიაებულ გეკულ სსტ „სქრუს­რ­ოს“;

) შპს „სთველოს სლმწფო ქტროსსტს“;

) შპს „სთველოს რკიგზას“;

) შპს „რეივეი ფროფრტ ჯმნტს“;

) შპს „რკიგზის ტკომს“;

) შპს „ჯორჯიან რეივეი ტრნსკონტეირს“;

) შპს „ჯორჯიან რეივეი ქონსტრქშნს“;

კ) შპს „ვალჰების კსკადს“;

ლ) შპს „მაბდა-კრწს რკიგზას“;

) შპსსაქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომ­­პანიას.

 

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.