"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 414
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 28/12/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 172, 31/12/2010
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.016144
  • Word
414
28/12/2010
სსმ, 172, 31/12/2010
040030000.10.003.016144
"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 414

2010 წლის 28 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

       მუხლი 1

 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართვე­ლოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „სა­ჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამ­სახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი გა­­ნაკ­ვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავ­რო­ბის 2010 წლის 30 მარტის №96 დად­გენილებაში (სსმ III, 2010 წელი, №33, მუხლი 538) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და და­მატებები:

1. დადგენილებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის 16 და 17 მუხლები:

     „მუხლი 16

„სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსა­ხუ­რების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ 54-ე და 66-ე გრაფებით გათვალისწინებული მომსახურების გა­წე­­ვისათვის დადგენილი ტარიფები ორმაგდება არასამუშაო დროს. ამ დადგენილების მიზნებისათვის გაფორმების ეკონო­მიკურ ზონაში არასამუშაო დროა ორშაბათიდან პარასკევის ჩა­თ­ვლით 18 საათის შემდეგი პერიოდი, შაბათს – 15 საათის შე­მ­დეგი პერიოდი, კვირა და უქმე დღეები; გაფორმების სხვა ადგი­ლებში – ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 19 საათის შემ­დეგი პერიოდი, შაბათი, კვირა და უქმე დღეები.

    მუხლი 17

„სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომ­სახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვე­თების“ 54-ე და 66-ე გრაფებით გათვალისწინებული მომსახუ­რების გაწევისათვის დადგენილი საფასურის გადახდისაგან გა­თავისუფლებულია:

 ა) საქონლის იმპორტი სტიქიური უბედურების, ავარიისა და კატასტროფის ლიკვიდაციის, აგრეთვე ჰუმანიტარული დახმა­რების მიზნით;

 ბ) საქონლის იმპორტი, რომელიც გათვალისწინებულია ხე­ლ­შეკრულებით გრანტის შესახებ, საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით განსაზღვრული წესით;

 გ) უცხო ქვეყნების დიპლომატიური და მათთან გათანაბრე­ბული წარმომადგენლობების ოფიციალური სარგებლობისათ­ვის, აგრეთვე ამ წარმომადგენლობების დიპლომატიური და ად­მი­ნისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის (მათთან მცხოვრები ოჯახის წევრების ჩათვლით) პირადი სარგებლობისათვის გან­კუთვნილი საქონელი;

დ) საქონლის იმპორტი, საქართველოს საგადასახადო კო­დექსის 199-ე მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად;

ე) ეროვნული და უცხოური ვალუტისა (გარდა ნუმიზმა­ტი­კუ­რი მიზნებით გამოსაყენებლად გათვალისწინებულის) და ფა­სიანი ქაღალდების იმპორტი;

ვ) საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ტრანზი­ტი;

ზ) საქონლის ექსპორტი, რეექსპორტი და საქონლის სა­ქარ­თველოს ეკონომიკური ტერიტორიის გარეთ გადამუშავება;

თ) საქონლის დაბრუნება, საქართველოს საგადასახადო კო­დექსის 235-ე მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებულ შემ­თხვე­ვაში;

ი) დროებითი შემოტანის შემთხვევაში საქონელი, რომე­ლიც გათავისუფლებულია გადასახადებისაგან.“.

2. დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ – შემოსავლების სამ­სა­ხუ­რის მიერ მომსა­ხურების გაწევისათვის საფასურებისა და მა­თი გა­ნაკვეთების“:

ა) მე-6 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 

 

 „6

 

 

 

 

 

საწყობის საქმიანობის ნებართვის, თავისუფალი საწყობის საქმიანობის ნებართვის, თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემა

 

20 სამუშაო დღე

 

 

10 სამუშაო დღე

 

უფასო

 

 

ყოველ კვადრატულ მეტრზე 0.1 ლარი, მაგრამ არანაკლებ 100 ლარისა; რეზერვუარის ერთ კუბურ მეტრზე 0.05 ლარი, მაგრამ არანაკლებ 100 ლარისა;

დახურული საწყობის შემთხვევაში საწყისი კოეფიციენტი ნახევრდება;

10 დღეზე უფრო დაჩქარებულ ვადაზე, თითოეულ დაჩქარებულ დღეზე, საწყობის კოეფიციენტს ემატება 0.05 ლარი“;

ბ) მე-8 და მე-9 გრაფები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 

 

 

 „8

 

 

 

გაფორმებული საფოსტო გზავნილის მიმღების მიერ დასახელებულ ადგილზე მიტანა

 

კილოგრამზე 1 ლარი, მაგრამ არანაკლებ 30 ლარისა

 

 

 

9

 

 

გაფორმებული მსუბუქი ავტომანქანის მიმღების მიერ დასახელებულ ადგილზე მიტანა

 

500 ლარი“;

 

გ) მე-11 – მე-13 გრაფები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქ­ცი­ით:   

 

     

 

 „11

 

ლუქების გამოყენებით ტვირთის გადაზიდვაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალების დაშვების სერტიფიკატის გაცემა

 

4 საათი

1 დღე

1 დღეზე მეტი

 

400 ლარი

300 ლარი

200 ლარი

12

 

ფიზიკური პირისათვის საფოსტო გზავნილით გადაადგილებული აქციზური საქონლის გაფორმებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება (ვალდებული პირის სახელით აქციზისა და აქციზური მარკის ნომინალური ღირებულების გადახდის ჩათვლით) და მიმღების მიერ დასახელებულ ადგილზე მიტანა

 

 

 

 

აქციზის განაკვეთის ათმაგი ოდენობა, არანაკლებ

10 ლარისა

 

 

13

 

საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 და 8711 (რომლის ძრავის მუშა მოცულობა 50 სმ3-ზე მეტია) სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების გაფორმების მიზნით სასაქონლო დეკლარაციის წარდგენის ვადის გაგრძელება საწყობში დროებითი დასაწყობების გარეშე

 

 

 

 

არა უმეტეს 5 კალენდარული დღის ვადით – ყოველ კალენდარულ დღეზე 20 ლარი

 

 

 

5 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით – 100 ლარს + ყოველ კალენდარულ დღეზე 10 ლარი“;

 

 დ) მე-20 და 21-ე გრაფები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რე­დაქ­ციით:

 

 

 

 

 

 „20

 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 239-ე მუხლის მე-9 (გარდა „გ“ და „ე“ ქვეპუნქტებისა) ნაწილის საფუძველზე, დაინტერესებული პირის მოთხოვნით საგადასახადო გირავნობის/­იპოთე­­კის გაუქმება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საგადასახადო გირავნობით/

იპოთეკით დატვირთული ქონების რეალიზაცია განახორციელა სსიპ – აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ

 

 

 

 

1 სამუშაო დღე

 

 

 

 

 

15 ლარი

 

 

 

 

21

 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 241-ე მუხლის მე-9 ნაწილის საფუძველზე, დაინტერესებული პირის მოთხოვნით ყადაღადადებულ ქონებაზე ყადაღის გაუქმება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ყადაღადადებული ქონების რეალიზაცია განახორციელა სსიპ – აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ

 

 

 

1 სამუშაო დღე

 

 

 

50 ლარი“;

 

 

ე) 44-ე – 51-ე გრაფები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 

 

 

 „44

 

მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა „ASYCUDA“-ში დაშვებული საწარმოს ან ფიზიკური პირის მიერ სასაქონლო დეკლარაციის უშუალოდ შემვსები ფიზიკური პირის დაშვება (დამატება)

 

 

 

20 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

 

 

უფასო

100 ლარი

50 ლარი

 

 

 

45

 

განხორციელებული საქონლის გაფორმების შესახებ ინფორმაციის გაცემა

 

10 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

 

უფასო

50 ლარი

20 ლარი

 

 

 

 

 

46

 

 

მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა „ ASYCUDA-ში (თავდაპირველად) დაშვება

 

 

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

 

 

500 ლარი

250 ლარი

 

 

 

 

47

 

 

მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა „ ASYCUDA “-ში დაშვებული საწარმოს ან ფიზიკური პირის მიერ საბანკო გარანტიის ვადის გაგრძელება

 

 

 

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

 

 

50 ლარი

20 ლარი

 

 

 

 

 

48

 

წინასწარი გადაწყვეტილება საქონლის მიმართ საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად სასაქონლო კოდის განსაზღვრის შესახებ

 

 

 

30 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

 

 

უფასო

250 ლარი

500 ლარი

 

 

 

49

 

წინასწარი გადაწყვეტილება საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის შესახებ

 

30 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

 

უფასო

250 ლარი

500 ლარი

 

 

 

50

 

მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა „ ASYCUDA “-ში დაშვებული საწარმოს (ან მეწარმე ფიზიკური პირის) სახელით სასაქონლო დეკლარაციის უშუალოდ შემვსები ფიზიკური პირის სხვა საგადასახადო ორგანოს კოდზე დაშვება

 

20 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

 

უფასო

50 ლარი

100 ლარი

 

 

51

 

დროებითი შენახვის განაცხადის ელექტრონული დეკლარირებისათვის საწყობების, საწარმოს ან ფიზიკური პირის დაშვება მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა „ASYCUDA“-ში

 

 

 

20 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

 

 

უფასო

50 ლარი

100 ლარი“;

 

 ვ) 52-ე გრაფა ამოღებულ იქნეს;

 ზ) 54-ე გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 

 

 

 „54

 

 

საქონლის გაფორმება (გარდა

მე-12 და 66-ე გრაფებით

გათვალისწინებული

შემთხვევებისა)

 

 

 

 

3000 ლარამდე სატარიფო ღირებულების საქონელ­ზე – ერთ დეკლარაციაზე

150 ლარი;

 

3000-დან 15000 ლარამდე სატარიფო ღირებულების საქონელზე – ერთ დეკ­ლა­რაციაზე 300 ლარი;

 

15000 ლარის ზევით სატარიფო ღირებულების საქონელზე – ერთ დეკ­ლა­რაციაზე 400 ლარი“;

 

 

თ) 59-ე გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 

 

 „59

 

გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნით მის მიერ წარდგენილი საქონლის რაოდენობის განსაზღვრა

 

 

 

 

1 კგ – 0.040 ლარი,

1 მ3 – 0.20 ლარი,

1 მ2-მდე – 30 ლარი,

1 მ2-ის ზევით – 30 ლარს + ყოველ 1 მ2-ზე 0.10 ლარი,

1 მ – 0.20 ლარი,

1 ცალი – 0.02 ლარი“;

ი) 61-ე – 64-ე გრაფები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 

 

 

 

 „61

 

გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნით მის მიერ წარდგენილი მოძრავი ქონების (საქონლის) საბაზრო (საცალო, საბითუმო) ან/და სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა

 

 

 

 

 

1 სახეობის ობიექტი

100 ლარამდე – 10 ლარი,

100-დან 10000 ლარამდე – 25 ლარი,

10 000 ლარის ზევით –

150 ლარი

 

 

62

გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნით სატვირთო ავტომობილის (3500 კგ ჩათვლით) საბაზრო ან/და სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა

 

 

 

1 ავტომობილი სეს ესნ კოდით – 40 ლარი

 

 

63

 

გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნით სატვირთო ავტომობილის (3500 კგ-ზე მეტი) საბაზრო ან/და სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა

 

 

 

1 ავტომობილი სეს ესნ კოდით – 80 ლარი

 

 

64

 

გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნით შერეული საქონლის სატარიფო ღირებულების დადგენა

 

 

 

 

5000 ლარამდე – ღირებულების 3%, მაგრამ არანაკლებ 30 ლარისა,

5000-დან 100 000 ლარამდე – 150 + 5000 ლარის ზევით თანხის 2%,

100 000-დან 1 000 000 ლარამდე – 2050+100 000 ლარის ზევით თანხის 1%,

1 000 000 ლარის ზევით თანხის 0,8%“;

 

 კ) 65-ე გრაფა ამოღებულ იქნეს;

 ლ) 66-ე გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „66

 

ქ. თბილისში, ცოტნე დადიანის ქ. №30-ში მდებარე კონტროლის ზონაში „საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანილი საქონლის (გარდა საფოსტო გზავნილისა) გაფორმება

 

3000 ლარამდე სატარიფო ღირებულების საქონელზე – ერთ დეკლარაციაზე

150 ლარი;

 

3000-დან 15000 ლარამდე სატარიფო ღირებულების საქონელზე – ერთ დეკლარაციაზე

300 ლარი;

 

15000 ლარის ზევით სატარიფო ღირებულების საქონელზე – ერთ დეკლა­რაციაზე 400 ლარი“.

 

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იან­ვრი­დან.

პრემიერ-მინისტრი ნ.გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.