საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1987
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 28/05/1999
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 21(28), 14/06/1999
სარეგისტრაციო კოდი 0000000000000000000000
  • Word
1987
28/05/1999
სსმ, 21(28), 14/06/1999
0000000000000000000000
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

(ამონარიდი)

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

II. „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის (პარლამენტის უწყებანი, №44, 11.11.1997) მე-2 მუხლში სიტყვები „საქართველოს სამხედრო კომისარი“ შეიცვალოს სიტყვებით „ცენტრალური გამწვევი კომისიის თავმჯდომარე“.

III. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი                                        ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1999 წლის 28 მაისი.

№1987–IIს