საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

  • Word
საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 4107-რს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 17/12/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 75, 27/12/2010
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190020010.05.001.016135
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
4107-რს
17/12/2010
სსმ, 75, 27/12/2010
190020010.05.001.016135
საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

საქართვლოს კანონი

საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

თავი I

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები

საქართველოს 2011 წლის 22 მარტის კანონი №4452 - ვებგვერდი, 28.03.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 8 აპრილის კანონი №4508 - ვებგვერდი, 08.04.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 24 ნოემბრის კანონი №5331 - ვებგვერდი, 29.11.2011წ.

      მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსავლები

4,916,957.5

5,421,474.0

6,471,545.2

6,249,667.0

221,878.2

გადასახადები

4,161,738.6

4,592,367.6

5,775,000.0

5,775,000.0

0.0

გრანტები

387,675.0

471,422.9

306,545.2

84,667.0

221,878.2

სხვა შემოსავლები

367,543.9

357,683.4

390,000.0

390,000.0

0.0

ხარჯები

5,367,210.1

5,466,466.8

6,029,421.0

5,858,800.8

170,620.2

შრომის ანაზღაურება

941,632.6

993,483.9

1,020,552.0

1,020,520.6

31.4

საქონელი და მომსახურება

879,897.3

881,586.6

924,387.0

911,217.3

13,169.7

პროცენტი

167,177.4

200,663.3

284,620.3

284,620.3

0.0

სუბსიდიები

447,327.9

196,306.9

203,510.9

145,636.4

57,874.5

გრანტები

861,218.7

1,099,637.0

1,252,331.4

1,248,541.4

3,790.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,419,901.8

1,481,067.6

1,580,670.9

1,580,591.4

79.5

სხვა ხარჯები

650,054.4

613,721.6

763,348.5

667,673.4

95,675.1

საოპერაციო სალდო

-450,252.7

-44,992.9

442,124.2

390,866.2

51,258.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

746,716.1

873,489.0

804,402.6

388,986.6

415,416.0

ზრდა

907,058.4

1,020,265.0

974,402.6

558,986.6

415,416.0

კლება

160,342.3

146,775.9

170,000.0

170,000.0

0.0

მთლიანი სალდო

-1,196,968.7

-918,481.9

-362,278.4

1,879.6

-364,158.0

ფინასური აქტივების ცვლილება

-499,559.9

357,438.5

377,097.7

159,679.7

217,418.0

ზრდა

130,842.8

423,338.8

437,097.7

219,679.7

217,418.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

109,050.9

56,823.9

56,823.9

0.0

სესხები

110,642.8

231,696.2

217,418.0

0.0

217,418.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

20,200.0

82,591.7

162,855.8

162,855.8

0.0

კლება

630,402.7

65,900.3

60,000.0

60,000.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

402,791.6

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

45,877.6

65,882.6

60,000.0

60,000.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

181,732.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

1.5

17.7

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ვლილება

697,408.8

1,275,920.4

739,376.1

157,800.1

581,576.0

ზრდა

1,046,404.3

1,447,244.5

925,010.9

343,434.8

581,576.1

საგარეო

786,896.8

1,275,380.8

725,010.9

143,434.8

581,576.1

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

77,434.8

77,434.8

0.0

სესხები

786,896.8

1,275,380.8

647,576.1

66,000.0

581,576.1

საშინაო

259,507.4

171,863.6

200,000.0

200,000.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

259,507.4

171,863.6

200,000.0

200,000.0

0.0

კლება

348,995.4

171,324.0

185,634.8

185,634.7

0.1

საგარეო

115,880.2

122,908.6

112,384.0

112,384.0

0.0

სესხები

115,880.2

122,908.6

112,384.0

112,384.0

0.0

საშინაო

233,115.2

48,415.4

73,250.8

73,250.7

0.1

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

35,000.0

35,000.0

35,000.0

0.0

სესხები

0.0

347.9

0.0

0.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

198,115.2

13,067.5

38,250.8

38,250.7

0.1

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქართველოს 2011 წლის 22 მარტის კანონი №4452 - ვებგვერდი, 28.03.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 8 აპრილის კანონი №4508 - ვებგვერდი, 08.04.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 24 ნოემბრის კანონი №5331 - ვებგვერდი, 29.11.2011წ.

  მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

  განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების

დაფინანსება

შემოსულობები

6,351,315.2

7,081,394.6

7,626,556.1

6,823,101.8

803,454.3

შემოსავლები

4,916,957.5

5,421,474.0

6,471,545.2

6,249,667.0

221,878.2

არაფინანსური აქტივების კლება

160,342.3

146,775.9

170,000.0

170,000.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

227,611.1

65,900.3

60,000.0

60,000.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

1,046,404.3

1,447,244.5

925,010.9

343,434.8

581,576.1

გადასახდელები

6,754,106.8

6,972,343.7

7,569,732.2

6,766,277.9

803,454.3

ხარჯები

5,367,210.1

5,466,466.8

6,029,421.0

5,858,800.8

170,620.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

907,058.4

1,020,265.0

974,402.6

558,986.6

415,416.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

130,842.8

314,287.8

380,273.8

162,855.8

217,418.0

ვალდებულებების კლება

348,995.4

171,324.0

185,634.8

185,634.7

0.1

ნაშთის ცვლილება

-402,791.6

109,050.9

56,823.9

56,823.9

0.0

 

 

 

 

 

საქართველოს 2011 წლის 24 ნოემბრის კანონი №5331 - ვებგვერდი, 29.11.2011წ.

თავი II

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

საქართველოს 2011 წლის 22 მარტის კანონი №4452 - ვებგვერდი, 28.03.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 8 აპრილის კანონი №4508 - ვებგვერდი, 08.04.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 24 ნოემბრის კანონი №5331 - ვებგვერდი, 29.11.2011წ.

    მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 6,471,545.2 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

4,916,957.5

5,421,474.0

6,471,545.2

გადასახადები

4,161,738.6

4,592,367.6

5,775,000.0

გრანტები

387,675.0

471,422.9

306,545.2

სხვა შემოსავლები

367,543.9

357,683.4

390,000.0

 

საქართველოს 2011 წლის 22 მარტის კანონი №4452 - ვებგვერდი, 28.03.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 8 აპრილის კანონი №4508 - ვებგვერდი, 08.04.2011წ.       

საქართველოს 2011 წლის 24 ნოემბრის კანონი №5331 - ვებგვერდი, 29.11.2011წ.

    მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 5,775,000.0 ათასი ლარის ოდენობით.

                                                                                                                                                                          ათას ლარებში

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

გადასახადები

4,161,738.6

4,592,367.6

5,775,000.0

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

1,570,881.5

1,694,967.3

2,237,000.0

ფიზიკური პირებიდან

1,053,228.8

1,119,020.1

1,402,000.0

საშემოსავლო გადასახადი

1,053,228.8

1,119,020.1

1,402,000.0

გადასახადი საწარმოებიდან

517,652.7

575,947.2

835,000.0

მოგების გადასახადი

517,652.7

575,947.2

835,000.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

2,494,984.6

2,763,913.6

3,407,000.0

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

2,051,748.0

2,203,093.2

2,786,000.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

2,051,748.0

2,203,093.2

2,786,000.0

აქციზი

443,236.6

560,820.4

621,000.0

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე

35,911.4

70,382.9

92,000.0

იმპორტის გადასახადი

35,911.4

70,382.9

92,000.0

სხვა გადასახადები

59,961.0

63,103.9

39,000.0

საქართველოს 2011 წლის 22 მარტის კანონი №4452 - ვებგვერდი, 28.03.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 8 აპრილის კანონი №4508 - ვებგვერდი, 08.04.2011წ.       

საქართველოს 2011 წლის 24 ნოემბრის კანონი №5331 - ვებგვერდი, 29.11.2011წ.

    მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 306,545.2 ათასი ლარის ოდენობით.

 

ათას ლარებში

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

გრანტები

387,677.4

471,422.9

306,545.2

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული

202,349.0

204,670.4

152,067.6

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

153,556.4

165,132.0

100,186.7

EBRD

1,107.0

0.0

0.0

ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD)

1,107.0

0.0

0.0

EC

141,927.7

149,497.3

85,769.6

დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2008 წელი II ნაწილი

93,692.8

27,941.0

0.0

დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2008 წელი III ნაწილი

0.0

0.0

60,850.0

მაკროფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA)

37,018.1

74,635.5

0.0

პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის მხარდაჭერის პროექტი

(EC)

0.0

6,295.3

1,102.6

პროფესიული განათლების და გადამზადების პროგრამა

(VET)

0.0

13,895.2

11,750.0

სასურსათო უსაფრთხოების პროგრამა (FSP)

0.0

4,638.0

0.0

სახელმწიფო ფინანსების მართვა I (PFM I)

0.0

11,107.2

0.0

სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის მხარდაჭერა

11,216.8

10,985.1

12,067.0

EC–პოლონეთი–GTZ

170.6

0.0

0.0

რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში (EC–პოლონეთი–GTZ)

170.6

0.0

0.0

IFAD

0.0

96.9

808.4

სოფლის განვითარების პროექტი (WB, IFAD)

0.0

96.9

808.4

WB

6,453.5

11,509.7

8,211.2

განათლების სისტემის გარდაქმნისა და განმტკიცების პროექტი (APL 2) (WB)

1,676.1

2,926.0

3,272.0

განვითარების პოლიტიკის I ღონისძიების (DPO I-ის) თანმდევი ჰოლანდიური გრნტი

0.0

6,102.7

0.0

დაცული ტერიტორიების განვითარების პროექტი (WB)

417.1

0.0

0.0

ევროპისა და ცენტრალური აზიის კლიმატის ცვლილების რისკის შესამცირებელ ღონისძიებათა განხორციელება (WB)

137.1

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურის ინვესტიციების მოსამზადებელი პროექტი (აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის კომპონენტი – WB)

204.3

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურის ინვესტიციების მოსამზადებელი პროექტი (ხუდონის კომპონენტი – WB)

897.2

135.3

760.0

იძულებით გადაადგილებულ პირთა თემის განვითარების პროექტი (WB)

26.5

306.8

1,976.0

სოფლის განვითარების პროექტი (WB, IFAD)

435.8

750.6

274.6

ფრინველის გრიპის კონტროლის, პანდემიისთვის მზადყოფნისა და მასზე რეაგირების პროექტი (სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კომპონენტი – WB)

1,137.4

888.1

506.6

ფრინველის გრიპის კონტროლის, პანდემიისთვის მზადყოფნისა და მასზე რეაგირების პროექტი (შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კომპონენტი – WB)

1,522.0

400.2

1,422.0

WB–SIDA–ნიდერლანდი–DFID

3,897.4

4,028.1

5,397.5

სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის მხარდაჭერის პროექტი (WB–SIDA–ნიდერლანდი–DFID)

3,462.4

3,806.5

3,887.5

ადამიანური რესურსების მართვის კომპონენტი (WB–SIDA–ნიდერლანდი–DFID)

32.0

134.5

0.0

საბიუჯეტო კომპონენტი (WB–SIDA–ნიდერლანდი–DFID)

2,431.4

3,388.4

962.5

საოპერაციო ხარჯი (WB–SIDA–ნიდერლანდი–DFID)

123.4

202.2

246.0

ხაზინის კომპონენტი (WB–SIDA–ნიდერლანდი–DFID)

875.6

81.3

2,679.0

სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის მხარდაჭერის პროექტი (კონტროლის პალატის კომპონენტი – WB–SIDA–ნიდერლანდი–DFID)

435.1

221.7

1,038.0

სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის მხარდაჭერის პროექტი (სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს კომპონენტი – WB–SIDA–ნიდერლანდი–DFID)

0.0

0.0

472.0

სახაზინო კოდზე შეცდომით ჩარიცხული თანხები

0.1

0.0

0.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

48,792.5

39,538.5

51,880.9

CPAF

0.0

354.4

453.0

დაცული ტერიტორიების განვითარება (CPAF)

0.0

354.4

453.0

EBRD

0.0

0.0

4,680.0

რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)

0.0

0.0

4,680.0

GF

18,972.4

16,026.1

19,980.7

აივ/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის პრევენციისა და კონტროლის ეფექტიანი განხორციელების მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების გაძლიერება საქართველოში (GF)

18,972.4

16,026.1

19,980.7

DOTS სტრატეგიის სრულყოფა საქართველოში (GF)

2,167.9

2,396.8

3,954.7

აივ/შიდსის პრევენციის, მკურნალობის, ზრუნვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების გაფართოების პროგრამა (GF)

5,592.5

4,188.3

0.0

აივ/შიდსის პრევენციისა და კონტროლის ეფექტიანი განხორციელების მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების გაძლიერება საქართველოში (GF)

3,775.5

0.0

0.0

მალარიის ეპიდემიის თავიდან აცილების მიზნით მიღწეული შედეგების კონსოლიდაციის პროგრამა (GF)

0.0

1,307.4

908.0

რეზისტენტული ტუბერკულოზის მართვის სრულყოფის ღონისძიებების გატარება საქართველოში (GF)

7,436.4

1,854.6

0.0

საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების მხარდაჭერა, აივ/შიდსით დაავადებულთა სიცოცხლის მაჩვენებლების გაუმჯობესება მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერების გზით (GF)

0.0

6,279.0

15,118.0

GIZ

16,691.9

3,096.8

2,200.0

იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა გორში (GTZ)

14,735.4

0.0

0.0

ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GTZ)

1,956.5

3,096.8

2,200.0

UNDP

2,691.3

3,227.0

1,156.4

ადგილობრივი მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა

(UNDP)

730.5

324.8

11.0

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება სამართლიანი საარჩევნო პროცესებისა და აქტიური სამოქალაქო მონაწილეობისათვის (UNDP)

1,437.5

2,129.1

450.0

იურიდიული დახმარების სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერების პროექტი (UNDP)

0.0

119.0

184.4

სასამართლო ხელისუფლების მხარდაჭერა (UNDP)

323.0

276.8

0.0

სახალხო დამცველის ოფისის დახმარება (UNDP)

200.3

262.7

211.0

ძლიერი პარლამენტი კონსოლიდირებულ დემოკრატიაში (UNDP)

0.0

114.7

300.0

WB

0.0

1,289.7

1,889.0

გადაუდებელი რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროექტი (WB)

0.0

1,289.7

1,889.0

სხვადასხვა დონორი

10,436.9

15,544.3

21,521.8

  ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები

10,436.9

15,544.3

21,521.8

სახაზინო კოდზე შეცდომით ჩარიცხული თანხები

0.0

0.2

0.0

 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული

185,328.3

266,752.5

154,477.6

 მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

1,373.2

5,609.3

1,170.0

KfW

1,373.2

959.7

1,170.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა) (KfW)

988.5

619.7

170.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW)

0.0

340.0

1,000.0

მიწის კადასტრისა და რეგისტრაციის სისტემის ჩამოყალიბება – პროექტი II (KfW)

384.6

0.0

0.0

ნიდერლანდი

0.0

4,649.6

0.0

განვითარების პოლიტიკის II ღონისძიების (DPO II-ის) თანმდევი ჰოლანდიური გრნტი

0.0

4,649.6

0.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

183,955.1

261,143.2

153,307.6

Government of the French Republic

0.0

0.0

400.0

სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of the French Republic)

0.0

0.0

400.0

KfW

1,636.1

20,659.1

10,686.6

ბუნების დაცვის პროგრამა „სამხრეთი კავკასია–საქართველო–ჯავახეთის ეროვნული პარკის შექმნა საქართველოში“ (KfW)

397.7

643.8

319.9

განახლებადი ენერგიების განვითარების პროგრამა (KfW)

0.0

3,505.5

6,564.0

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW)

0.0

0.0

2,000.0

ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (II ფაზა) (KfW)

697.7

606.2

721.0

ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (KfW)

49.4

29.9

0.0

ტუბერკულოზისა და ლეიკემიის კონტროლის პროგრამა (KfW)

81.8

8.8

0.0

შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (KfW, EIB, EBRD)

0.0

15,460.0

0.0

ხარაგაულის სათემო ტყის საცდელი პროექტი (KfW)

409.5

405.1

1,081.7

MCC

179,319.0

239,784.1

111,211.0

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (MCC)

76,325.8

74,738.5

43,289.0

ენერგეტიკის რეაბილიტაციის პროექტი (MCC)

18,537.2

5,412.4

13,085.0

მონიტორინგი და შეფასება (MCC)

2,706.3

3,609.1

1,500.0

პროგრამის ადმინისტრირება და კონტროლი (MCC)

5,336.1

5,974.9

4,003.0

რეგიონალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (MCC)

21,236.0

44,466.7

13,960.0

საწარმოთა განვითარების პროექტი (MCC)

28,510.1

15,275.4

10,741.0

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (გზების რეაბილიტაციის პროექტი – MCC)

102,993.2

165,045.6

67,922.0

SDC

3,000.0

700.0

0.0

სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში II (SDC)

3,000.0

700.0

0.0

USAID

0.0

0.0

31,010.0

ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება (USAID)

0.0

0.0

29,464.0

ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (USAID)

0.0

0.0

1,546.0

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული

0.1

0.0

0.0

 მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

0.1

0.0

0.0

სახაზინო კოდზე შეცდომით ჩარიცხული თანხები

0.1

0.0

0.0

 

 საქართველოს 2011 წლის 22 მარტის კანონი №4452 - ვებგვერდი, 28.03.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 8 აპრილის კანონი №4508 - ვებგვერდი, 08.04.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 24 ნოემბრის კანონი №5331 - ვებგვერდი, 29.11.2011წ.

    მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები        

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 390,000.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

367,543.90

357,683.40

390,000.00

შემოსავლები საკუთრებიდან

162,825.80

130,364.10

160,986.00

პროცენტები

22,373.60

20,696.40

16,500.00

დივიდენდები

100,289.10

101,562.00

33,986.00

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

41,573.60

34,249.80

10,000.00

შემოსავალი ეროვნული ბანკის მოგებიდან

58,715.50

67,312.20

23,986.00

რენტა

40,163.10

8,105.60

110,500.00

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

99,423.60

83,172.00

47,550.00

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

90,055.90

74,921.30

40,850.00

საბაჟო მოსაკრებელი

21,182.40

26,658.00

0

სალიცენზიო მოსაკრებლები

3,927.30

704.5

400

სანებართვო მოსაკრებლები

29,196.30

21,911.70

16,000.00

სახელმწიფო სერტიფიკატის მოსაკრებლები

30

32.1

50

სარეგისტრაციო მოსაკრებლები

3,990.80

1,565.90

1,100.00

სახელმწიფო საექსპერტიზო მოსაკრებელი

12.6

5.4

10

სახელმწიფო ბაჟი

27,399.70

19,110.60

19,500.00

საკონსულო მოსაკრებელი

3,069.50

2,906.00

1,790.00

სატენდერო მოსაკრებელი

790.9

818.1

0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

324.1

631.9

1,000.00

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

132.3

577.1

1,000.00

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

9,367.70

8,250.60

6,700.00

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

5,473.00

4,808.70

4,200.00

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3,894.70

3,441.90

2,500.00

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

80,307.60

116,608.80

113,000.00

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

8,657.70

7,057.60

1,650.00

საშინაო წყაროებიდან

238.1

0

0

საგარეო წყაროებიდან

8,419.60

7,057.60

1,650.00

მიმდინარე

6,733.60

7,057.60

1,650.00

კაპიტალური

1,686.00

0

0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

16,329.10

20,480.90

66,814.00

 

საქართველოს 2011 წლის 22 მარტის კანონი №4452 - ვებგვერდი, 28.03.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 8 აპრილის კანონი №4508 - ვებგვერდი, 08.04.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 24 ნოემბრის კანონი №5331 - ვებგვერდი, 29.11.2011წ.

თავი III

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

საქართველოს 2011 წლის 22 მარტის კანონი №4452 - ვებგვერდი, 28.03.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 8 აპრილის კანონი №4508 - ვებგვერდი, 08.04.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 24 ნოემბრის კანონი №5331 - ვებგვერდი, 29.11.2011წ.

    მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 6,029,421.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                       ათას ლარებში

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

ხარჯები

5,367,210.1

5,466,466.8

6,029,421.0

5,858,800.8

170,620.2

შრომის ანაზღაურება

941,632.6

993,483.9

1,020,552.0

1,020,520.6

31.4

საქონელი და მომსახურება

879,897.3

881,586.6

924,387.0

911,217.3

13,169.7

პროცენტი

167,177.4

200,663.3

284,620.3

284,620.3

0.0

სუბსიდიები

447,327.9

196,306.9

203,510.9

145,636.4

57,874.5

გრანტები

861,218.7

1,099,637.0

1,252,331.4

1,248,541.4

3,790.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,419,901.8

1,481,067.6

1,580,670.9

1,580,591.4

79.5

სხვა ხარჯები

650,054.4

613,721.6

763,348.5

667,673.4

95,675.1

 

საქართველოს 2011 წლის 22 მარტის კანონი №4452 - ვებგვერდი, 28.03.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 8 აპრილის კანონი №4508 - ვებგვერდი, 08.04.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 24 ნოემბრის კანონი №5331 - ვებგვერდი, 29.11.2011წ.

    მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 804,402.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 974,402.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                  

 ათას ლარებში

ორგანიზაციული
კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

3,785.3

1,476.7

2,521.2

2,521.2

0.0

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

436.6

1,197.5

721.0

721.0

0.0

03 00

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი

124.3

152.9

14.5

14.5

0.0

04 00

საქართველოს მთავრობის კანცელარია

295.3

367.0

654.6

654.6

0.0

05 00

საქართველოს კონტროლის პალატა

4,721.5

4,774.8

2,591.0

2,275.0

316.0

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

1.1

1,480.3

20.0

20.0

0.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

235.0

98.3

100.0

100.0

0.0

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

257.9

108.8

24.0

24.0

0.0

09 00

საერთო სასამართლოები

6,758.3

2,069.9

2,643.0

2,643.0

0.0

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

152.3

59.6

10.0

10.0

0.0

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში

88.6

21,495.8

85.0

85.0

0.0

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

100.1

325.0

20.0

20.0

0.0

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში

28.6

274.1

10.0

10.0

0.0

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

15.7

326.9

15.0

15.0

0.0

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

5.6

337.0

10.0

10.0

0.0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

9.8

330.2

15.0

15.0

0.0

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

94.6

404.4

10.0

10.0

0.0

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში

35.2

356.6

75.0

75.0

0.0

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში

7.7

274.2

12.0

12.0

0.0

20 00

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

14.6

74.4

46.0

46.0

0.0

21 00

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

43.5

115.7

0.0

0.0

0.0

22 00

რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

1.8

16.8

14.5

14.5

0.0

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

27,540.2

77,032.7

66,391.3

27,850.7

38,540.6

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

6,184.6

3,466.3

48,968.2

24,268.2

24,700.0

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

415,549.7

557,917.7

535,581.1

207,229.8

328,351.3

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

18,103.0

15,118.8

38,723.6

38,713.7

9.9

27 00

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო

35,276.1

33,874.3

11,435.1

11,282.4

152.7

28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

1,634.5

206.8

220.4

220.4

0.0

29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

144,391.2

93,941.2

64,355.3

64,324.1

31.2

30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

121,867.8

79,188.8

57,109.3

57,037.1

72.2

31 00

საქართველოს დაზვერვის სამსახური

315.7

0.0

0.0

0.0

0.0

32 00

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

27,868.2

36,432.8

61,431.2

61,318.2

113.0

33 00

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

4,379.7

7,702.5

2,507.8

2,487.9

19.9

34 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

18,199.2

715.9

3,801.3

3,398.3

403.0

35 00

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

23,572.3

46,457.4

34,046.6

17,289.1

16,757.5

36 00

საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო

1,877.4

278.2

517.1

467.1

50.0

37 00

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

3,193.8

3,264.9

7,092.1

5,343.2

1,748.9

38 00

საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო

10,811.3

5,439.3

5,204.0

1,564.9

3,639.1

39 00

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

2,800.2

4,951.9

2,989.2

2,963.5

25.7

40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

5,957.1

4,581.5

12,909.2

12,909.2

0.0

41 00

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

9.3

102.7

42.0

25.0

17.0

42 00

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

6,882.6

3,906.6

5,655.6

5,655.6

0.0

43 00

სსიპ – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

29.4

40.0

497.8

29.8

468.0

44 00

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

1,180.0

239.9

210.0

210.0

0.0

45 00

საქართველოს საპატრიარქო

11,686.6

8,398.8

4,208.4

4,208.4

0.0

46 00

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

507.4

800.0

859.2

859.2

0.0

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

27.6

88.0

35.0

35.0

0.0

48 00

სსიპ – თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტო

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

სულ

907,058.4

1,020,265.0

974,402.6

558,986.6

415,416.0

 

ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 170,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

                                                                                                                                                      

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

160,342.3

146,775.9

170,000.0

ძირითადი აქტივები

76,198.8

141,172.6

164,700.0

მატერიალური მარაგები

47.8

237.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

84,095.7

5,366.3

5,300.0

მიწა

6,032.6

4,924.1

5,000.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

78,063.1

442.2

300.0

რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია

78,063.1

442.2

300.0

 

საქართველოს 2011 წლის 22 მარტის კანონი №4452 - ვებგვერდი, 28.03.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 8 აპრილის კანონი №4508 - ვებგვერდი, 08.04.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 24 ნოემბრის კანონი №5331 - ვებგვერდი, 29.11.2011წ.

    მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                   ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

7

მთლიანი ხარჯები

6,274,268.5

6,486,731.8

7,003,823.6

6,417,787.4

586,036.2

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

 

1,439,378.9

 

1,736,326.3

 

2,009,863.2

 

1,998,173.5

 

11,689.7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 

303,738.5

 

366,135.2

 

394,642.9

 

388,132.3

 

6,510.6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 

93,350.5

 

116,821.5

 

89,963.3

 

88,378.2

 

1,585.1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

140,412.1

176,803.2

228,531.4

223,605.9

4,925.5

70113

საგარეო ურთიერთობები

69,975.9

72,510.4

76,148.2

76,148.2

0.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

33,998.4

19,036.4

50,048.8

45,890.1

4,158.7

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

732.4

1,023.3

1,334.9

1,334.9

0.0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

 

3,891.6

 

4,186.2

 

3,534.0

 

3,223.0

 

311.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 

29,374.5

 

13,826.9

 

45,179.9

 

41,332.2

 

3,847.7

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

25,619.0

26,639.0

23,418.1

23,256.3

161.8

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

181,919.4

200,992.2

285,020.3

285,020.3

0.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

 

847,163.9

 

1,086,417.9

 

1,239,854.6

 

1,239,854.6

 

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

46,939.7

 

37,105.7

 

16,878.6

 

16,020.0

 

858.6

702

თავდაცვა

862,182.9

667,341.9

710,149.8

706,668.7

3,481.1

7021

შეიარაღებული ძალები

860,141.8

663,323.3

678,880.9

676,676.9

2,204.0

7023

საგარეო სამხედრო დახმარება

0.0

0.0

12,669.3

12,669.3

0.0

7024

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

2,041.1

4,018.5

18,599.6

17,322.5

1,277.1

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

855,523.9

829,063.7

808,201.2

805,573.7

2,627.5

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

611,493.8

586,325.9

614,799.0

612,560.4

2,238.6

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

69,959.8

64,036.1

63,086.0

62,795.1

290.9

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

108,613.9

108,914.0

96,893.8

96,795.8

98.0

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

65,456.4

69,787.7

33,422.4

33,422.4

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

811,260.5

828,468.4

882,030.1

386,489.7

495,540.4

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

42,763.5

42,404.0

47,755.7

36,542.7

11,213.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

42,763.5

42,404.0

47,755.7

36,542.7

11,213.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

79,420.8

32,566.9

39,661.9

34,232.5

5,429.4

70421

სოფლის მეურნეობა

71,336.7

24,780.9

30,192.9

25,845.2

4,347.7

70422

სატყეო მეურნეობა

8,084.1

7,786.0

9,469.0

8,387.3

1,081.7

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

23,272.0

24,652.9

50,473.0

600.0

49,873.0

70435

ელექტროენერგეტიკა

23,272.0

21,147.5

43,909.0

600.0

43,309.0

70436

არაელექტრული ენერგია

0.0

3,505.5

6,564.0

0.0

6,564.0

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

769.4

3,196.2

3,574.7

1,685.7

1,889.0

70443

მშენებლობა

769.4

3,196.2

3,574.7

1,685.7

1,889.0

7045

ტრანსპორტი

496,848.6

537,740.6

576,566.3

256,671.3

319,895.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

496,357.6

537,061.7

574,454.8

254,559.8

319,895.0

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0

0.0

785.9

785.9

0.0

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

491.0

678.9

600.0

600.0

0.0

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0

0.0

725.6

725.6

0.0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

143,905.3

163,219.5

141,379.1

39,641.1

101,738.0

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

273.3

234.5

384.8

384.8

0.0

70473

ტურიზმი

2,854.7

8,638.7

52,643.0

27,943.0

24,700.0

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი

140,777.3

154,346.3

88,351.3

11,313.3

77,038.0

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

334.5

306.6

308.2

308.2

0.0

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

301.8

306.6

308.2

308.2

0.0

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

32.7

0.0

0.0

0.0

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

23,946.4

24,381.8

22,311.3

16,808.3

5,503.0

705

გარემოს დაცვა

27,096.5

20,242.2

25,420.8

16,700.0

8,720.8

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

112.6

0.0

4,680.0

0.0

4,680.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

4,249.6

3,806.4

1,539.4

1,539.4

0.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

4,769.8

8,087.9

8,618.7

4,682.6

3,936.1

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

17,964.5

8,347.8

10,582.7

10,478.0

104.7

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2,286.1

23,833.3

34,023.0

14,553.0

19,470.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

988.5

959.7

1,170.0

0.0

1,170.0

7063

წყალმომარაგება

1,297.5

22,873.6

32,853.0

14,553.0

18,300.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

337,929.5

414,821.3

384,877.0

355,786.7

29,090.3

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

13,436.0

18,826.5

16,371.0

16,371.0

0.0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

12,898.7

18,237.1

15,833.7

15,833.7

0.0

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

537.3

589.3

537.3

537.3

0.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

25,489.1

27,501.7

27,191.5

27,191.5

0.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

24,492.6

26,274.6

25,555.4

25,555.4

0.0

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

996.5

1,227.1

1,636.1

1,636.1

0.0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

102,995.2

112,889.7

97,154.7

96,433.7

721.0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

21,189.9

28,473.2

23,448.8

23,448.8

0.0

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

67,908.0

71,147.3

60,405.3

59,684.3

721.0

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

13,897.3

13,269.2

13,300.6

13,300.6

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

48,648.6

61,461.9

59,618.7

31,613.4

28,005.3

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

147,360.7

194,141.6

184,541.1

184,177.1

364.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

114,435.0

137,936.5

138,248.1

137,530.2

717.9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

29,844.6

36,509.3

38,077.0

37,669.9

407.1

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

53,949.6

56,104.7

50,135.1

49,824.3

310.8

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

26,438.8

38,301.8

45,300.0

45,300.0

0.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

4,202.1

7,020.7

4,736.0

4,736.0

0.0

709

განათლება

497,599.2

542,128.3

566,487.9

557,498.5

8,989.4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

16.5

0.0

0.0

0.0

0.0

7092

ზოგადი განათლება

320,206.0

350,865.7

396,049.5

396,049.5

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

320,206.0

350,865.7

396,049.5

396,049.5

0.0

7093

პროფესიული განათლება

11,048.3

10,659.0

9,043.3

9,043.3

0.0

7094

უმაღლესი განათლება

74,143.7

73,593.1

71,012.1

67,242.6

3,769.5

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

9,076.6

10,409.8

10,330.8

10,234.8

96.0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

65,067.1

63,183.2

60,681.3

57,007.8

3,673.5

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

138.5

19.1

170.0

170.0

0.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

27,939.2

31,290.8

35,203.0

31,179.9

4,023.1

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

26.8

0.0

0.0

0.0

0.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

64,080.2

75,700.6

55,010.0

53,813.2

1,196.8

710

სოციალური დაცვა

1,326,576.1

1,286,570.0

1,444,522.5

1,438,813.4

5,709.1

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

2,639.8

9,487.4

10,478.5

10,478.5

0.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

2,639.8

9,487.4

10,478.5

10,478.5

0.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

895,886.5

924,515.4

988,033.1

988,033.1

0.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

246,283.5

250,929.3

237,095.9

237,095.9

0.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

3,199.7

1,132.8

0.0

0.0

0.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

140,141.1

66,344.7

109,308.7

103,673.3

5,635.4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

38,425.5

34,160.4

99,606.3

99,532.6

73.7

 

საქართველოს 2011 წლის 22 მარტის კანონი №4452 - ვებგვერდი, 28.03.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 8 აპრილის კანონი №4508 - ვებგვერდი, 08.04.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 24 ნოემბრის კანონი №5331 - ვებგვერდი, 29.11.2011წ.

თავი IV

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

საქართველოს 2011 წლის 22 მარტის კანონი №4452 - ვებგვერდი, 28.03.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 8 აპრილის კანონი №4508 - ვებგვერდი, 08.04.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 24 ნოემბრის კანონი №5331 - ვებგვერდი, 29.11.2011წ.

    მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -362,278.4 ათასი ლარის ოდენობით.

საქართველოს 2011 წლის 22 მარტის კანონი №4452 - ვებგვერდი, 28.03.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 8 აპრილის კანონი №4508 - ვებგვერდი, 08.04.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 24 ნოემბრის კანონი №5331 - ვებგვერდი, 29.11.2011წ.

    მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 377,097.7 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 437,097.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

130,842.8

423,338.8

437,097.7

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

109,050.9

56,823.9

სესხები

110,642.8

231,696.2

217,418.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

20,200.0

82,591.7

162,855.8

 

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 60,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

630,402.7

65,900.3

60,000.0

ვალუტა და დეპოზიტები

402,791.6

0.0

0.0

სესხები

45,877.6

65,882.6

60,000.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

181,732.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

1.5

17.7

0.0

 

საქართველოს 2011 წლის 22 მარტის კანონი №4452 - ვებგვერდი, 28.03.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 8 აპრილის კანონი №4508 - ვებგვერდი, 08.04.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 24 ნოემბრის კანონი №5331 - ვებგვერდი, 29.11.2011წ.

    მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 739,376.1 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 925,010.9 ათასი ლარის ოდენობით:

− სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებიდან მიღებული სახსრები − 200,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

− საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 581,576.1 ათასი ლარის ოდენობით;

− განვითარების პოლიტიკის III ღონისძიება (DPO III) (WB) − 66,000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

− სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება (ევრობონდები) (სხვადასხვა) − 77,434.8 ათასი ლარის ოდენობით.

 

ათას ლარებში

ვალდებულებების ზრდა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

1,046,404.3

1,447,244.5

925,010.9

საგარეო

786,896.8

1,275,380.8

725,010.9

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

77,434.8

სესხები

786,896.8

1,275,380.8

647,576.1

საშინაო

259,507.4

171,863.6

200,000.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

259,507.4

171,863.6

200,000.0

 

საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები

 

ათას ლარებში

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

სულ გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები

334,394.2

483,628.4

581,576.1

ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET)

0.0

0.0

400.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი I (აღაიანი–იგოეთი, რიკოთის გვირაბის რეაბილიტაცია) (WB)

751.6

16,196.8

22,122.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა) (KfW)

17,608.4

6,716.7

3,250.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)

0.0

0.0

18,300.0

რეგიონალური ელექტროქსელის რეაბილიტაცია – პროექტი I (ალავერდი) (KfW)

8,792.3

2,968.4

5,685.0

ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD)

861.1

14,128.9

8,050.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის დამატებითი დაფინანსება (WB)

0.0

34,788.9

29,515.0

მიწის კადასტრისა და რეგისტრაციის სისტემის ჩამოყალიბება – პროექტი I (KfW)

259.0

0.0

0.0

ელექტრომომარაგების სექტორის პროგრამა (KfW)

10,610.0

1,588.4

3,345.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)

0.0

67.4

31,513.0

ჯანდაცვის სექტორის განვითარების პროექტი (WB)

1,863.9

6,001.7

5,100.0

მუნიციპალური მომსახურების განვითარების პროექტი (ADB)

42,820.9

11,128.5

10,431.0

ფრინველის გრიპის კონტროლის, პანდემიისთვის მზადყოფნისა და მასზე რეაგირების პროექტი (სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კომპონენტი – WB)

197.6

461.4

172.6

ირიგაციისა და დრენაჟის მომხმარებელთა ორგანიზაციების განვითარების პროექტი (WB)

4,022.7

0.0

0.0

თბილისის გზების რეაბილიტაციის პროექტი (Kuwait Fund for Arab Economic Development)

11,669.5

14,518.6

0.0

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)

0.0

74.8

0.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW)

9,827.5

24,378.1

45,900.0

საფრანგეთის სასაქონლო დახმარება (საფრანგეთი)

0.0

0.0

22,600.0

სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of the French Republic)

0.0

0.0

1,700.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (WB)

42,535.7

44,246.7

99,772.0

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD)

0.0

0.0

80.7

ჩოლოქი–სარფის გზის ახალი მიმართულება (ADB)

0.0

21,203.3

16,131.0

ბათუმის ურბანული ტრანსპორტის პროექტი (EBRD)

1,293.9

4,640.1

0.0

ფრინველის გრიპის კონტროლის, პანდემიისთვის მზადყოფნისა და მასზე რეაგირების პროექტი (შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კომპონენტი – WB)

294.5

1,082.8

400.0

ვაზიანი–გომბორი–თელავის გზის პროექტი (WB)

3,782.5

24,344.1

8,190.0

მუნიციპალური მომსახურების განვითარების პროექტი (II ფაზა) (ADB)

1,649.1

30,101.0

15,115.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი II (იგოეთი–სვენეთი) (WB)

49,173.7

4,334.3

10,000.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი (WB)

41,771.8

39,659.7

35,060.0

მიწის კადასტრისა და რეგისტრაციის სისტემის ჩამოყალიბება – პროექტი II (KfW)

302.7

0.0

0.0

სოფლის განვითარების პროექტი (WB, IFAD)

2,231.7

6,176.4

8,273.6

სოფლის განვითარების პროექტი (WB, IFAD)

2,333.6

1,170.3

239.1

ბორჯომის წყლის პროექტი (EBRD)

0.0

36.9

2,000.0

თბილისის აეროპორტის რადარით აღჭურვის პროექტი (NATIXIS)

10,494.8

0.0

0.0

მთიანი და მაღალმთიანი რეგიონების სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (IFAD)

4,821.5

2,549.2

1,545.1

ენერგეტიკული ბაზრის მხარდამჭერი პროექტი (WB)

8,035.8

4,535.9

0.0

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW)

0.0

2,757.8

4,000.0

რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)

0.0

0.0

3,795.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (WB)

40,364.1

13,639.0

5,806.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EC)

0.0

0.0

240.0

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა – პროექტი I (ADB)

0.0

0.0

29,185.0

განათლების სისტემის გარდაქმნისა და განმტკიცების პროექტი (APL 2) (WB)

12,658.7

7,286.1

460.0

შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (KfW, EIB, EBRD)

0.0

29,376.8

38,133.0

შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (KfW, EIB, EBRD)

0.0

46,380.0

61,234.0

შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (KfW, EIB, EBRD)

0.0

65,926.7

20,233.0

ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (EBRD)

3,365.8

1,162.9

2,510.0

ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)

0.0

0.0

11,090.0

 

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 185,634.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

ვალდებულებების კლება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

348,995.4

171,324.0

185,634.8

საგარეო

115,880.2

122,908.6

112,384.0

სესხები

115,880.2

122,908.6

112,384.0

საშინაო

233,115.2

48,415.4

73,250.8

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

35,000.0

35,000.0

სესხები

0.0

347.9

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

198,115.2

13,067.5

38,250.8

 

საქართველოს 2011 წლის 22 მარტის კანონი №4452 - ვებგვერდი, 28.03.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 8 აპრილის კანონი №4508 - ვებგვერდი, 08.04.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 24 ნოემბრის კანონი №5331 - ვებგვერდი, 29.11.2011წ.

    მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2011 წლის ბოლოსთვის არა უმეტეს 9 434.1 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალის – 7 450.3 მლნ ლარის, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალის – 1 983.8 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

კრედიტორი

საპროგნოზო ნაშთი

31.12.2011

საგარეო ვალი ზღვრული მოცულობა

7,450.3

მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან

5,329.3

1

მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA)

2,144.1

2

მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD)

490.4

3

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)

43.0

4

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)

1,740.7

5

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)

17.5

6

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)

122.3

7

აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

171.8

8

აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

473.7

9

ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

125.7

ორმხრივი კრედიტორებისაგან

1,155.0

1

აზერბაიჯანი

23.1

2

თურქმენეთი

0.4

3

თურქეთი

44.2

4

ირანი

18.0

5

რუსეთი

189.9

6

სომხეთი

27.4

7

უზბეკეთი

0.6

8

უკრაინა

0.5

9

ყაზახეთი

47.2

10

ჩინეთი

8.2

11

გერმანია

517.9

12

იაპონია

132.8

13

უვეი

42.9

14

ნიდერლანდი

11.0

15

შშ

57.4

16

საფრანგეთი

33.5

სხვა საგარეო ვალდებულებები

960.1

1

ევრობონდები

960.1

სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები

6.0

1

გერმანია

6.0

საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა

1,983.8

1

საქართველოს ეროვნული ბანკისათვის განკუთვნილი ერთწლიანი, ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია

560.8

2

სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის

117

3

. . ისტორიული ვალები

674.1

4

სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებული სახსრები

631.9

სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები

9,434.1

 

შენიშვნა: გაანგარიშება გაკეთებულია ლარის გაცვლით კურსზე: 1 აშშ დოლარი − 1,7 ლარი.

 

საქართველოს 2011 წლის 22 მარტის კანონი №4452 - ვებგვერდი, 28.03.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 8 აპრილის კანონი №4508 - ვებგვერდი, 08.04.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 24 ნოემბრის კანონი №5331 - ვებგვერდი, 29.11.2011წ.

თავი V

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები

საქართველოს 2011 წლის 22 მარტის კანონი №4452 - ვებგვერდი, 28.03.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 8 აპრილის კანონი №4508 - ვებგვერდი, 08.04.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 24 ნოემბრის კანონი №5331 - ვებგვერდი, 29.11.2011წ.

    მუხლი 14. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

 

ორგანიზა-ციული კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

36,788.9

36,318.3

34,986.3

34,633.7

352.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,414.0

1,414.0

1,414.0

1,414.0

0.0

 

ხარჯები

33,003.6

34,840.3

32,465.1

32,112.5

352.6

 

შრომის ანაზღაურება

22,915.8

23,723.4

21,496.8

21,496.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

9,724.5

10,242.7

10,119.1

10,066.5

52.6

 

გრანტები

2.8

40.5

33.5

33.5

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

178.5

331.0

268.0

268.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

182.1

502.8

547.7

247.7

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,785.3

1,476.7

2,521.2

2,521.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

01 01

საქართველოს პარლამენტი

30,797.3

29,829.4

28,400.7

28,400.7

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

900.0

900.0

900.0

900.0

0.0

 

ხარჯები

27,216.7

28,494.5

26,049.5

26,049.5

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

18,161.3

18,956.4

16,648.5

16,648.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

8,778.4

9,087.2

8,950.0

8,950.0

0.0

 

გრანტები

0.0

37.7

29.0

29.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

118.5

246.0

200.0

200.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

158.6

167.2

222.0

222.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,580.5

1,333.7

2,351.2

2,351.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

01 02

საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭო

264.7

283.4

324.0

324.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

23.0

23.0

23.0

0.0

 

ხარჯები

264.1

280.9

319.0

319.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

226.2

242.8

254.0

254.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

37.9

36.8

55.0

55.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

7.0

7.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

1.3

3.0

3.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

2.5

5.0

5.0

0.0

01 03

საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა

5,330.5

5,498.8

5,561.6

5,509.0

52.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

476.0

476.0

476.0

476.0

0.0

 

ხარჯები

5,166.3

5,362.7

5,411.6

5,359.0

52.6

 

შრომის ანაზღაურება

4,268.3

4,238.3

4,308.3

4,308.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

816.3

1,022.9

1,022.1

969.5

52.6

 

გრანტები

2.8

2.8

4.5

4.5

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60.0

85.0

60.0

60.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

18.9

13.7

16.7

16.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

164.2

136.1

150.0

150.0

0.0

01 04

საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო

396.5

391.9

400.0

400.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

15.0

15.0

15.0

0.0

 

ხარჯები

356.5

387.4

385.0

385.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

260.0

285.8

286.0

286.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

91.9

95.8

92.0

92.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

1.0

1.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

4.6

5.8

6.0

6.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.0

4.5

15.0

15.0

0.0

01 05

დონორების დაფინანსებული პროექტები

0.0

314.7

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

0.0

314.7

300.0

0.0

300.0

 

სხვა ხარჯები