"იურიდიული დახმარების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
"იურიდიული დახმარების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4112-რს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 17/12/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 75, 27/12/2010
სარეგისტრაციო კოდი 160020020.05.001.016136
  • Word
4112-რს
17/12/2010
სსმ, 75, 27/12/2010
160020020.05.001.016136
"იურიდიული დახმარების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„იურიდიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. იურიდიული დახმარების შესახებსაქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 24, 02.07.2007, მუხ. 218) 26-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. ეს კანონი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამარალწარმოების ნაწილში, გარდა საქართველოს ადმინისტრაიული საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული, სახელმწიფოს ხარჯზე დაცვის განხორციელების შემთხვევისა, ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი                    მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2010 წლის 17 დეკემბერი.

№4112–რს