"ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
"ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1845
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 19/03/1999
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 12(19), 06/04/1999
სარეგისტრაციო კოდი 280.070.000.05001.000.501
  • Word
1845
19/03/1999
სსმ, 12(19), 06/04/1999
280.070.000.05001.000.501
"ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. „ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს პარალამენტის უწყებები, 1995 წ., №31-33, მუხ.692) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატება:

1. მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“, „გ“ და „ვ“ ქვეპუნქტებში, მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში და მე-11 მუხლის „ბ“, „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებში სიტყვები „შინაგან საქმეთა და სახელმწიფო უშიშროების ორგანოების“ შეიცვალოს სიტყვებით „შინაგან საქმეთა, სახელმწიფო უშიშროების ორგანოებისა და დაზვერვის სახელმწიფო დეპარტამენტის“.

2. მე-9 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტში სიტყვების „შინაგან საქმეთა და უშიშროების სამინისტროების“ შემდეგ დაემატოს სიტყვები „აგრეთვე, დაზვერვის სახელმწიფო დეპარტამენტის“.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

1999 წლის 19 მარტი.

№1845–IIს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.