საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 3967-IIს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 10/12/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 74, 24/12/2010
სარეგისტრაციო კოდი 190020010.05.001.016100
  • Word
3967-IIს
10/12/2010
სსმ, 74, 24/12/2010
190020010.05.001.016100
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 მუხლი 1. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №47, 28.12.2009, მუხ. 361) დანართის („შემოსულობების საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკურ და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებს შორის განაწილება პროცენტული   მაჩვენებლების მიხედვით“) ცხრილის 40.8.1 და 40.8.2 გრაფები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

40.8.1

ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე

35

65

 

40.8.2

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა) ტერიტორიაზე

35

 

65

 

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი                    მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2010 წლის 10 დეკემბერი.

№3967–IIს