საქართველოში საიმპორტო საქონლისათვის (ფულადი სახსრებისათვის) გრანტისა და ჰუმანიტარული დახმარების სტატუსის მინიჭების, მისი აღრიცხვისა და გამოყენების შესახებ" დებულების თაობაზე

  • Word
საქართველოში საიმპორტო საქონლისათვის (ფულადი სახსრებისათვის) გრანტისა და ჰუმანიტარული დახმარების სტატუსის მინიჭების, მისი აღრიცხვისა და გამოყენების შესახებ" დებულების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 326
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი.
მიღების თარიღი 13/08/2001
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 92, 31/08/2001
სარეგისტრაციო კოდი 190.020.060.05.002.002.
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
326
13/08/2001
სსმ, 92, 31/08/2001
190.020.060.05.002.002.
საქართველოში საიმპორტო საქონლისათვის (ფულადი სახსრებისათვის) გრანტისა და ჰუმანიტარული დახმარების სტატუსის მინიჭების, მისი აღრიცხვისა და გამოყენების შესახებ" დებულების თაობაზე
საქართველოს პრეზიდენტი.
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (31/08/2001 - 20/10/2005)

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძაებულება №326

2001 წლის 13 აგვისტო

ქ. თბილისი

საქართველოში საიმპორტო საქონლისათვის (ფულადი სახსრებისათვის) გრანტისა და ჰუმანიტარული დახმარების სტატუსის მინიჭების, მისი აღრიცხვისა და გამოყენების შესახებ“ დებულების  თაობაზე

საქართველოში გრანტითა და ჰუმანიტარული დახმარებით შემო­სატანი საქონლისათვის (ფულადი სახსრებისათვის) გრანტისა და ჰუმა­ნი­ტარული დახმარების სტატუსის მინიჭების, მისი აღრიცხვის, გამოყე­ნებისა და მონიტორინგის გაუმჯობესების და ამ სფეროში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით:

1. დამტკიცდეს დებულება „საქართველოში საიმპორტო საქონ­ლისათვის (ფულადი სახსრებისათვის) გრანტისა და ჰუმანიტარული დახმარების სტატუსის მინიჭების, მისი აღრიცხვისა და გამოყენების შესახებ“.

2. გაუქმდეს:

ა) „გრანტით მიღებული საქონლის საქართველოს საბაჟოზე გატარების წესის, გრანტების აღრიცხვისა და გამოყენების კონტროლის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 23 ივნისის №322 ბრძანებულება;

ბ) „საქართველოს ტერიტორიაზე ჰუმანიტარული დახმარების გზით შემოტანილი საქონლის ჰუმანიტარული ხასიათის დადგენის შესახებ“ საქართველოს ვაჭრობისა და საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების სამინისტროს 1998 წლის 22 ოქტომბრის №59 ბრძანება.

ე. შევარდნაძე

დებულება

საქართველოში საიმპორტო საქონლისათვის (ფულადი სახსრებისათვის) გრანტისა და ჰუმანიტარული დახმარების სტატუსის მინიჭების, მისი აღრიცხვისა და გამოყენების შესახებ

 

დებულება შემუშავებულია საქართველოში საიმპორტო საქონლი­სათვის (ფულადი სახსრებისათვის) გრანტისა და ჰუმანიტარული დახმა­რების სტატუსის მინიჭების, მისი აღრიცხვის, გამოყენებისა და მონი­ტორინგის მოწესრიგების მიზნით.

თავი I

    მუხლი 1

ამ დებულების მიზნებისათვის გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი განმარტებები:

1. დონორი – ორგანიზაცია, რომელიც ხელშეკრულების ან წერი­ლობითი გადაწყვეტილების საფუძველზე გამოყოფს ჰუმანიტარულ სა­ქო­ნელს მიმღებისათვის უსასყიდლოდ გადასაცემად.

2. ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია – იურიდიული პირი, ფილიალი, წარმომადგენლობა ან უშუალოდ დონორი, რომელიც დადგენილი წესით უნაწილებს  ჰუმა­ნიტარულ საქონელს  მიმღებს. თუ დონორი უშუალოდ ახორციელებს ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამას, მას ეკის­რება იმ უფლება-მოვალეობათა შესრულება, რომლებსაც განსაზღვრავს ეს დებულება ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამის განმა­ხორციელებელი ორგანიზაციისათვის.

3. მიმღები – იურიდიული ან ფიზიკური პირი, სახელმწიფო ან ადგი­ლობრივი თვითმმართველობის (მმართველობის) ორგანო, რომე­ლიც იღებს ჰუმანიტარული დახმარების  პროგრამით გათვალის­წინებულ ჰუმანიტარულ საქონელს.

4. მონეტიზაცია – ჰუმანიტარული დახმარების სტატუსის მქონე საქონლის რეალიზაცია, გაცვლითი ოპერაციები (ბარტერული ოპერა­ციები).

    მუხლი 2

1. ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამის განმახორციელებელმა ორგანიზაციამ  საიმპორტო საქონლისათვის ჰუმანიტარული დახმა­რე­ბის სტატუსის მისაღებად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის წერილობითი მომართვა საიმპორტო საქონლისათვის ჰუმანიტარული დახმარების სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით;

ბ) ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია ვალდებულია წარმოადგინოს ორგანიზაციისა და დონო­რის იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტაცია (იდენტიფიკაციისათვის საჭირო დოკუმენტაცია არ მოეთხოვებათ დიპ­ლომატიური სტატუსის მქონე ორგანიზაციებს).

თუ მიმღები წარმოადგენს ფიზიკურ პირს (პირებს), ცნობა ადგი­ლობრივი თვითმმართველობის (მმართველობის) ან შესაბამისი ორგა­ნოებიდან მიმღების სოციალური სტატუსისა და რაოდენობის შესახებ;

გ) დონორსა და ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამის გან­მახორციელებელ ორგანიზაციას შორის დადებული წერილობითი ხელ­შეკრულების ასლი;

დ) დონორის წერილი (ორიგინალი), სადაც უნდა იყოს მითითებული:

დ.ა) ჰუმანიტარული დახმარების მიზანი;

დ.ბ) ჰუმანიტარული დახმარების განმახორციელებელი ორგანი­ზაცია;

დ.გ) ჰუმანიტარული საქონლის სახეობა;

დ.დ) ჰუმანიტარული საქონლის რაოდენობა;

დ.ე) ჰუმანიტარული საქონლის ღირებულება ინვოისის მიხედვით;

ე) ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამა, სადაც დეტალურად უნდა იყოს ასახული:

ე.ა) მიმღებთა რაოდენობა;

ე.ბ) განაწილების ადგილი (რეგიონი, რაიონი და სხვ.);

ე.გ) ჰუმანიტარული საქონლის განაწილების დეტალური სქემა;

ე.დ) ჰუმანიტარული საქონლის რაოდენობა;

ე.ე) ჰუმანიტარული საქონლის განაწილების ვადები;

ვ) თუ ხელშეკრულება ან წერილობითი შეტყობინება სრულ­ად არ ასახავს ამავე მუხლის პირველი პუნქტის გ) ქვეპუნქტში ჩამოთვლილ მოთხოვნებს, ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამის ­გან­მახორციე­ლებელი ორგანიზაცია ვალდებულია დამატებით წარადგინოს ჰუმანიტარული დახმარების განაწილების დეტალური პროგ­რამა ამავე მუხლის პირველი პუნქტის გ) ქვეპუნქტის მოთხოვნების და­სა­კმაყოფილებლად;

ზ) ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის წერილობითი დადასტურება ამავე მუხლის პირველი პუნქტის გ) ქვეპუნქტის განსაზღვრული პირობების შესრულებისათვის ვალდებულების აღების თაობაზე;

თ) ინვოისის ან წინასწარი (პროფორმა) ინვოისის ასლი.

2. სოციალურად დაუცველი ფენებისათვის შენობა-ნაგებობების სა­მ­­შენებლო, სარემონტო და აღდგენითი სამუშაოების წარმოების შემ­თ­­ხ­ვევაში დამატებით წარმოდგენილ უნდა იქნეს ცნობა შესაბამისი ორ­გა­­ნოებიდან შენობა-ნაგებობათა მიზნობრივი დანიშნულების შესახებ, ხარჯთა ნუსხა ან დეფექტური აქტი და საშენ მასალათა ჩამო­ნათვალი რაოდენობის მითითებით.

3. უცხო ენაზე შედგენილი ყველა დოკუმენტი, რომლებსაც ჰუმანი­ტარული დახმარების პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია წარუდგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, უნდა იყოს ქარ­თულ ენაზე ნათარგმნი; თარგმნის სისწორე დამოწმებული უნდა იყოს ნოტარიალურად ან ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამის განმა­ხორ­ციელებელი ორგანიზაციის ბეჭდით.

4. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ საქონლისათვის ჰუმანიტა­რული დახმარების სტატუსის მინიჭება ამ მუხლით გათვა­ლის­წინებული საბუ­თების წარმოდგენისა და შესაბამისი იდენტიფიცირების გარეშე არ ხდება.

    მუხლი 3

1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ამ დებულებით განსაზღვ­რული დოკუმენტაციის სრულყოფილად მიღებიდან 10 სამუშაო დღეში საქართველოში საიმპორტო საქონელს ანიჭებს ჰუმანიტარული დახ­მარების სტატუსს ან იძლევა დასაბუთებულ უარს.

2. ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია ვალდებულია საქართველოში ჰუმანიტარული დახმარე­ბით საქონლის იმპორტიდან 30 კალენდარულ დღეში საქართ­ველოს ფი­ნანსთა სამინისტროში ინვოისის ასლთან შესადარებლად წარ­ადგინოს ინვოისის ორიგინალი.

3. მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის ე) ქვეპუნქტით ნაკისრი ვალ­დებულებების დასადასტურებლად ჰუმანიტარული დახმარების პროგ­რამის დასრულებიდან 30 კალენდარულ დღეში ჰუმანიტარული დახმა­რების პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია ვალდებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგინოს პროგრამის შეს­რულების ანგარიში, ჰუმანიტარული დახმარების მიმღების წერი­ლო­ბითი დადასტურება. იმ შემთხვევაში, თუ ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამა აღემატება 30 კალენდარულ დღეს, ორგანიზაცია ვალდე­ბულია წარადგინოს მიმდინარე ანგარიში ყოველი თვის 10 რიცხვამდე.

    მუხლი 4

1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ახდენს ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამების მონიტორინგს.

2. მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის გ) ქვეპუნქტით განსაზღვრული პირობების შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია ვალდე­ბულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 15 კალენდარულ დღეში წარუდგინოს წერილობითი დასაბუთებული განმარტება და შესაბა­მისი ცვლილებები ფინანსთა სამინისტროსთან შესათანხმებლად.

3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო განიხილავს ჰუმანიტა­რული დახმარების პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილ განმარტებასა და ცვლილებებს ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამაში. იმ შემთხვევაში, თუ წარმოდგენილი განმარტებები და ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამაში შეტანილი ცვლილებები არ შეესაბამება ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამის მიზნებს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია იმ­პორ­ტირებულ/საიმპორტო საქონელს გაუუქმოს ჰუმანიტარული დახ­მარების სტატუსი.

4. ამავე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად საქონლისათვის ჰუმა­ნიტარული დახმარების სტატუსის გაუქმების შემთხვევაში საქონლის იმპორტი და შემდგომი გადაცემა დაიბეგრება მოქმედი კანონ­მ­დებ­ლობის შესაბამისად.

5. მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის გ) ქვეპუნქტში განსაზღვრული პირობების დარღვევით ჰუმანიტარული საქონლის განაწილებისას ასეთ საქონელს ეხსნება ჰუმანიტარული დახმარების სტატუსი და იბეგრება საბაჟო და საგადასახადო კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.

6. საქონელი, რომელსაც მიენიჭა ჰუმანიტარული დახმარების სტა­ტუსი არ ექვემდებარება მონეტიზაციას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდე­საც მონეტიზაციის პროგრამა შეთანხმებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან და როდესაც აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს საქონლის მონეტიზაციის შედეგად მიღებული თანხის სახელმწიფო ბიუჯეტში მობილიზებას.

თავი II

    მუხლი 5

1. საიმპორტო საქონლისათვის გრანტის სტატუსის მისანიჭებლად გრანტის მიმღები ვალდებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) წერილობითი მომართვა;

ბ) წერილობითი ხელშეკრულება გრანტის გამცემსა (დონორსა) და გრანტის მიმღებს შორის ან წერილობითი გადაწყვეტილება, რომე­ლიც უნდა აკმაყოფილებდეს „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანო­ნის მოთხოვნებს;

გ) გრანტის გამცემისა და გრანტის მიმღების შესაბამის ორგანოში რეგისტრაციის მოწმობის ასლი;

დ) გრანტის მიმღები ორგანიზაციის წესდების ასლი;

ე) საგადასახადო  დეპარტამენტის მიერ გრანტის მიმღებისათვის გაცე­მუ­ლი მოწმობა საიდენტიფიკაციო კოდის მინიჭების თაობაზე (ასლი);

ვ) ინვოისის ასლი;

ზ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან პასპორტის ასლი, თუ გრანტის მიმღებია საქართველოს მოქალაქე.

2. უცხო ენაზე შედგენილი ყველა დოკუმენტი, რომლებსაც გრან­ტის მიმღები წარუდგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, უნდა იყოს ქართულ ენაზე ნათარგმნი; თარგმანის სისწორე დამოწმებული უნდა იყოს ნოტარიალურად ან ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის ბეჭდით.

3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ახდენს გრანტების მონი­ტორინგს.

4. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ამ დებულებით განსაზღვ­რული დოკუმენტაციის სრულყოფილად მიღებიდან 10 სამუშაო დღეში საქართველოში  საიმპორტო საქონელს ანიჭებს გრანტის სტატუსს ან იძლევა დასაბუთებულ უარს.