„გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 ივლისის №213 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
„გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 ივლისის №213 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 391
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 21/12/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 168, 24/12/2010
სარეგისტრაციო კოდი 310100000.10.003.016122
  • Word
391
21/12/2010
სსმ, 168, 24/12/2010
310100000.10.003.016122
„გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 ივლისის №213 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 391

2010 წლის 21 დეკემბერი

ქ. თბილისი

„გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 ივლისის 213 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართვე­ლოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად შეტანილ იქნეს ცვლილება „გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახ­დასთან დაკავშირებული პროცე­დურებისა და პი­რობების გან­საზღვრის თაობაზე“ საქართვე­ლოს მთავრობის 2010 წლის 28 ივლისის 213 დადგე­ნილებაში (სსმ III, 2010 წ., 92, მუხლი 1360) და პირველი მუხლის მე-3 პუნქტი ჩა­მო­ყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. გზათსარგებლობის საფასურის ადმინისტრირება უზ­რუნველყოს საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა – შემო­სავ­ლების სამსახურმა 2011 წლის 1 იანვრიდან.“.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთა­ნავე.

პრემიერ-მინისტრი        ნ. გილაური   

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.