„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 388
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 21/12/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 168, 24/12/2010
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.016119
  • Word
388
21/12/2010
სსმ, 168, 24/12/2010
040030000.10.003.016119
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 388

2010 წლის 21 დეკემბერი

ქ. თბილისი

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის 96 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართვე­ლოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად „სა­ჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მა­­თი გა­­ნაკ­ვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავ­­რო­ბის 2010 წლის 30 მარტის 96 დადგენილებით (სსმ III, 2010 წ., 33, მუხლი 538) დამტკიცებულ „სსიპ – შემოსავ­ლების სამსა­ხუ­რის მიერ მომსა­ხურების გაწევისათვის საფა­სუ­რებსა და მა­თ გა­ნაკვეთებში“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლი­ლე­ბები და დამატება:

1. 55-ე და 56-ე გრაფები ამოღებულ იქნეს.

2. 57-ე გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„57

დაინტერესებული პირის მოთხოვნით გაფორმების ეკონომიკური ზონის

ტერიტორიაზე სატრანსპორტო

საშუალებიდან საქონლის გადმოტვირთვა და იმავე ან სხვა სატრანსპორტო

საშუალებაზე დატვირთვა

 

 

 

 

 

1 ტონა – 25 ლარი“.

 

 3. დაემატოს შემდეგი შინაარსის 67-ე გრაფა:

 

„67

 

დეკლარირებისათვის საჭირო

დოკუმენტების წინასწარი განხილვა საქართველოს ტერიტორიაზე საქონლის

შემოტანამდე

 

 

 

 

 

 

100 ლარი.“.

 

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნების­თა­ნავე.

პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.