ქრონომეტრაჟით გამოვლენილ უწყვეტი 7 კალენდარული დღის ჯამურ ბრუნვასა და გადასახადის გადამხდელის მიერ დაფიქსირებულ ქრონომეტრაჟის დაწყების დღის წინა უწყვეტი 7 კალენდარული დღის ჯამურ ბრუნვას შორის სხვაობის ზღვრული ოდენობის დადგენის შესახებ

ქრონომეტრაჟით გამოვლენილ უწყვეტი 7 კალენდარული დღის ჯამურ ბრუნვასა და გადასახადის გადამხდელის მიერ დაფიქსირებულ ქრონომეტრაჟის დაწყების დღის წინა უწყვეტი 7 კალენდარული დღის ჯამურ ბრუნვას შორის სხვაობის ზღვრული ოდენობის დადგენის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 387
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 21/12/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 168, 24/12/2010
სარეგისტრაციო კოდი 200250000.10.003.016118
387
21/12/2010
სსმ, 168, 24/12/2010
200250000.10.003.016118
ქრონომეტრაჟით გამოვლენილ უწყვეტი 7 კალენდარული დღის ჯამურ ბრუნვასა და გადასახადის გადამხდელის მიერ დაფიქსირებულ ქრონომეტრაჟის დაწყების დღის წინა უწყვეტი 7 კალენდარული დღის ჯამურ ბრუნვას შორის სხვაობის ზღვრული ოდენობის დადგენის შესახებ
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 387

2010 წლის 21 დეკემბერი

ქ. თბილისი

ქრონომეტრაჟით გამოვლენილ უწყვეტი 7 კალენდარული დღის ჯამურ ბრუნვასა და გადასახადის გადამხდელის მიერ დაფიქსირებულ ქრონომეტრაჟის დაწყების დღის წინა უწყვეტი 7 კალენდარული დღის ჯამურ ბრუნვას შორის სხვაობის ზღვრული ოდენობის დადგენის შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 287-ე მუხ­­ლის პირველი ნაწილის შესაბამისად ქრონომეტრაჟით გამოვ­ლე­ნილ უწყვეტი 7 კალენდარული დღის ჯამურ ბრუნვასა (მაქ­სი­მალური და მინიმალური დღიური ბრუნვების გამოკლებით) და გადასახადის გადამხდელის მიერ დაფიქსირებულ ქრონო­მეტ­რა­ჟის დაწყების დღის წინა უწყვეტი 7 კალენდარული დღის ჯა­მურ ბრუნვას (მაქსიმალური და მინიმალური დღიური ბრუნვების გა­მოკლებით) შორის სხვაობის ზღვრული ოდენობა განისაზ­ღ­ვ­როს 10 პროცენტით.

მუხლი 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს მთავ­­რო­ბის 2010 წლის 3 აგვისტოს 224 დადგენილება ქრონო­მეტ­­რა­ჟით გამოვლენილ 7 უწყვეტი კალენდარული დღის ჯამურ ბრუნ­­ვა­სა და გადასახადის გადამხდელის მიერ დაფიქსირებულ ქრონომეტრაჟის დაწყების დღის წინა 7 უწყვეტი კალენდარული დღის ჯამურ ბრუნვას შორის სხვაობის ზღვრული ოდენობის დად­­გენის შესახებ.

მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იან­ვრი­დან.

პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.