„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №20-1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №20-1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 42
დოკუმენტის მიმღები თვიმმართველი ქალაქი ბათუმი
მიღების თარიღი 14/12/2010
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 271210, 27/12/2010
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.132.016025
  • Word
42
14/12/2010
ვებგვერდი, 271210, 27/12/2010
190020020.35.132.016025
„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №20-1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
თვიმმართველი ქალაქი ბათუმი

თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის საკრებულოს

დადგენილება №42

2010 წლის 14 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

„თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №20-1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის საკრებულო ადგენს:

    მუხლი 1

„თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №20-1 დადგენილებაში (გაზეთი „ბათუმური ქრონიკები“ №86, 31.12.2009, გვ: 2-6) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    „მუხლი 1

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლე­ბი შემდეგი რედაქციით:

ა) თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახ­დელები:

 

                                                                                                                       (ათას ლარებში)

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

76,082.3

124,210.8

168,015.3

შემოსავლები

58,461.7

122,075.8

158,995.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება)

5,620.7

2,135.0

9,020.0

ვალდებულებების ცვლილება (ზრდა)

12,000.0

 

 

გადასახდელები

72,725.4

119,769.5

179,914.3

ხარჯები

48,559.5

79,437.2

125,207.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა)

23,571.1

39,665.9

53,277.2

ვალდებულებების ცვლილება (კლება)

594.8

666.4

1,429.3

ნაშთის ცვლილება

3,356.9

4,441.3

-11,899.0

 

ბ) თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის ბიუჯეტის ბალანსი:

 

                                                                                                                            (ათას ლარებში)

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსავლები

58,461.7

122,075.8

158,995.3

გადასახადები

8,382.0

7,973.8

10,100.0

გრანტები

43,210.8

106,279.9

138,235.3

სხვა შემოსავლები

6,868.9

7,822.0

10,660.0

ხარჯები

48,559.5

79,437.2

125,207.8

შრომის ანაზღაურება

3,588.8

3,320.0

4,522.6

საქონელი და მომსახურება

12,665.8

15,125.9

18,113.8

პროცენტი

564.5

848.2

1,496.9

სუბსიდიები

7,986.9

9,673.2

10,031.1

სოციალური უზრუნველყოფა

2,457.6

1,803.1

2,592.9

სხვა ხარჯები

21,295.9

48,666.8

88,450.5

საოპერაციო სალდო

9,902.2

42,638.6

33,787.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

17,950.4

37,530.9

44,257.2

ზრდა

23,571.1

39,665.9

53,277.2

კლება

5,620.7

2,135.0

9,020.0

მთლიანი სალდო

-8,048.3

5,107.7

-10,469.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

3,356.9

4,441.3

-11,899.0

ზრდა

3,356.9

4,441.3

 

კლება

 

 

11,899.0

ვალდებულებების ცვლილება

11,405.2

-666.4

-1,429.3

ზრდა

12,000.0

 

 

კლება

594.8

666.4

1,429.3

ბალანსი

0

0

0

 

) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    „მუხლი 2

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 158,995.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 1-სა.“.

) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    „მუხლი 3

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში 125,207.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 2-სა.“.

) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    „მუხლი 4

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 33,787.5 ათასი ლარის ოდენობით.“.

) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    „მუხლი 5

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 44,257.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 3-სა. მათ შორის:

) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 53,277.2 ათასი ლარის ოდენობით.

ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 9,020.0 ათასი ლარის ოდენობით.“;

) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    „მუხლი 6

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 178,485.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 4-სა.“.

) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    „მუხლი 10

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 179,914.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 7-სა.“.

) დადგენილების მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    „მუხლი 13

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტიდან საინვესტიციო პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები 16,682.7 ათასი ლარის ოდენობით, საიდანაც 13,421.1 ათასი ლარი მიიმართოს ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსებისათვის, 3,014.8 ათასი ლარი – ბათუმის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პროექტის თანადაფინან­სებისათვის, ხოლო 246,8 ათასი ლარი – ქ. ბათუმში, სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩის რეაბილი­ტაციის პროექტის თანადაფინანსებისათვის.“.

) დადგენილების დანართები 1, 2, 3, 4, 5, 6 და 7 ჩამოყალიბდეს ახალი თანდართული რედაქციით.

    მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი გამოქვეყნების­თანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე გ. კირთაძე

დანართი 1

თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის ბიუჯეტის შემოსავლები

                       

 

 

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

1

სულ შემოსავლები, მათ შორის:

58,461.7

122,075.8

158,995.3

11

გადასახადები

8,382.0

7,973.8

10,100.0

113

გადასახადები ქონებაზე

7,660.5

7,579.1

10,100.0

1131

გადასახდები უძრავ ქონებაზე

7,660.5

7,579.1

10,100.0

11311

ქონების გადასახადი

7,660.5

7,579.1

10,100.0

113111-
113112

საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5,730.2

6,200.4

8,600.0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

228.5

122.7

200.0

113114-
113115

მიწაზე ქონების გადასახადი

1,701.8

1,256.0

1,300.0

116

სხვა გადასახადები

721.4

394.7

 

13

გრანტები

43,210.8

106,279.9

138,235.3

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

53.4

 

 

1311

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

53.4

 

 

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

43,157.4

106,279.9

138,235.3

1331

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

43,157.4

106,279.9

138,235.3

13311

გათანაბრებითი ტრანსფერი

10,188.0

5,674.1

14,177.7

13312

სპეციალური ტრანსფერი

32,969.4

100,605.8

124,057.6

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

14,137.4

41,050.8

117,312.6

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

18,832.0

59,555.0

6,745.0

14

სხვა შემოსავლები

6,868.9

7,822.0

10,660.0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

786.8

910.8

1,680.0

1411

პროცენტები

386.3

543.1

1,390.0

1415

რენტა

400.5

367.7

290.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

88.7

80.5

80.0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

311.8

287.2

210.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

5,483.9

5,039.0

6,080.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

5,437.1

4,946.3

6,050.0

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

247.1

217.8

250.0

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

95.6

80.4

200.0

1422315

მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის, საერთაშორისო საავტომობილო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე

151.5

137.4

50.0

14227

სახელმწიფო ბაჟი

1.1

4.5

 

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.1

0.4

 

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

44.6

38.2

40.0

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

3.0

0.4

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

4,040.0

3,620.8

4,380.0

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1,101.1

1,064.2

1,380.0

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

46.8

92.7

30.0

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

46.8

92.7

30.0

142321

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

45.5

92.7

30.0

142329

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

1.3

 

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

585.9

1,266.7

1,600.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

12.4

605.5

1,300.0

დანართი 2

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში

     

 

 

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

383

354

375

2

სულ ხარჯები, მათ შორის:

48,559.5

79,437.2

125,207.8

21

შრომის ანაზღაურება

3,588.8

3,320.0

4,522.6

22

საქონელი და მომსახურება

12,665.8

15,125.9

18,113.8

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

54.3

120.3

112.1

222

მივლინებები

45.2

59.6

102.5

223

ოფისის ხარჯები

472.8

494.0

645.6

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

8.6

26.3

39.5

226

სამედიცინო ხარჯები

 

0.5

 

227

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

12.7

23.3

34.0

228

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

257.6

204.2

308.7

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11,814.7

14,197.7

16,871.4

24

პროცენტი

564.5

848.2

1,496.9

25

სუბსიდიები

7,986.9

9,673.2

10,031.1

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2,457.6

1,803.1

2,592.9

28

სხვა ხარჯები

21,295.9

48,666.8

88,450.5

282

სხვადასხვა ხარჯები

21,295.9

48,666.8

88,450.5

2821

მიმდინარე

1,622.4

9,860.6

15,747.5

2822

კაპიტალური

19,673.5

38,806.2

72,703.0

 

დანართი 3

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

 

 

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

17,950.4

37,530.9

44,257.2

 

ზრდა

23,571.1

39,665.9

53,277.2

311

ძირითადი აქტივები

23,571.1

39,665.9

53,277.2

 

კლება

5,620.7

2,135.0

9,020.0

311

ძირითადი აქტივები

 

9.2

4,445.0

3141

მიწა

5,620.7

2,125.9

4,575.0

 

დანართი 4

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

 

 

 

(ათას ლარებში)

ფუნქციონალური
კლასიფიკაციის კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის
ფაქტი

2009 წლის
ფაქტი

2010 წლის
გეგმა

7

სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა, მათ შორის:

72,130.6

119,103.1

178,485.0

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება

6,339.1

6,653.6

8,698.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგა-ნოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,727.0

4,865.6

7,185.7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,350.1

4,865.6

6,935.7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

 

250.0

70113

საგარეო ურთიერთობები

376.9

 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

564.5

1,713.1

1,496.9

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმინობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

47.7

75.0

16.2

702

თავდაცვა

35.3

 

 

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

35.3

 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

62.0

51.5

110.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

62.0

51.5

110.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

8,756.7

26,510.6

33,346.4

7045

ტრანსპორტი

8,756.7

26,510.6

33,346.4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

8,756.7

26,510.6

33,346.4

705

გარემოს დაცვა

6,305.4

9,055.7

16,146.4

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

5,351.1

4,309.3

5,592.2

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

954.4

4,746.3

10,554.2

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

24,939.6

52,515.8

96,079.4

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

18,843.7

43,037.6

77,954.1

7063

წყალმომარაგება

2,504.8

6,436.5

15,402.9

7064

გარე განათება

3,591.1

3,041.6

2,722.4

707

ჯანმრთელობის დაცვა

871.9

228.9

427.5

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

713.1

58.3

120.6

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

713.1

58.3

120.6

7072

ამბულატორიული მომსახურება

9.7

13.8

19.5

70722

სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება

9.7

13.8

19.5

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

99.6

66.1

105.8

70732

სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება

99.6

66.1

105.8

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

49.4

59.5

73.1

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

 

31.1

108.5

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

15,707.1

13,699.8

13,967.7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

10,106.6

7,700.6

4,447.9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

5,292.3

5,657.0

9,164.8

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

75.2

99.3

100.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

232.9

242.9

255.0

709

განათლება

6,950.7

8,833.7

7,548.5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

4,213.8

5,782.9

4,296.4

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

2,736.8

3,050.8

3,252.1

710

სოციალური დაცვა

2,162.8

1,553.5

2,160.3

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

55.3

21.3

47.4

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

55.3

21.3

47.4

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

250.9

391.0

459.2

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

454.5

486.0

837.6

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

1.2

 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

707.7

654.1

811.1

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

693.3

1.1

5.0

 

დანართი 5

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

 

 

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

3,356.9

4,441.3

-11,899.0

 

ზრდა

3,356.9

4,441.3

 

321

საშინაო

3,356.9

4,441.3

 

3212

ვალუტა და დეპოზიტები

3,356.9

4,441.3

 

 

კლება

 

 

11,899.0

321

საშინაო

 

 

11,899.0

3212

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

11,899.0

 

დანართი 6

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 

 

 

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

33

ვალდებულებების ცვლილება, მათ შორის:

11,405.2

-666.4

-1,429.3

 

ზრდა

12,000.0

 

 

331

საშინაო

12,000.0

 

 

3314

სესხები

12,000.0

 

 

 

კლება

594.8

666.4

1,429.3

331

საშინაო

594.8

666.4

1,429.3

3314

სესხები

594.8

666.4

1,429.3

დანართი 7

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

 

 

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

01 00

ქ. ბათუმის საკრებულო

828.0

849.0

1,114.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

36

36

 

ხარჯები

784.9

817.3

1,057.2

 

შრომის ანაზღაურება

582.8

567.0

764.5

 

საქონელი და მომსახურება

202.1

248.6

285.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

24.0

60.6

46.3

 

მივლინებები

14.5

18.0

32.5

 

ოფისის ხარჯები

55.5

53.1

82.6

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

4.5

17.8

19.5

 

სამედიცინო ხარჯები

 

0.5

 

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.9

0.3

1.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

50.0

57.8

71.7

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

52.7

40.5

31.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1.7

7.7

 

არაფინანსური აქტივები

43.2

31.7

56.8

02 00

ქ. ბათუმის მერია

63,451.6

109,085.1

168,924.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

358

329

339

 

ხარჯები

39,650.3

69,205.2

114,631.8

 

შრომის ანაზღაურება

3,006.0

2,753.0

3,758.1

 

საქონელი და მომსახურება

12,076.4

14,835.8

17,783.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

30.3

59.7

65.8

 

მივლინებები

30.7

41.5

70.0

 

ოფისის ხარჯები

378.8

399.4

518.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

4.1

8.5

20.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

11.8

22.9

33.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

207.6

146.4

237.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11,413.1

14,157.2

16,840.0

 

პროცენტი

564.5

848.2

1,496.9

 

სუბსიდიები

250.0

300.0

807.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,457.6

1,801.4

2,585.2

 

სხვა ხარჯები

21,295.9

48,666.8

88,200.5

 

მიმდინარე

1,622.4

9,860.6

15,497.5

 

კაპიტალური

19,673.5

38,806.2

72,703.0

 

არაფინანსური აქტივები

23,206.5

39,213.5

52,863.6

 

ვალდებულებები

594.8

666.4

1,429.3

02 01

ქ. ბათუმის მერიის სისტემა

4,522.0

4,016.6

5,821.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

358

329

339

 

ხარჯები

3,934.2

3,831.3

5,148.7

 

შრომის ანაზღაურება

3,006.0

2,753.0

3,758.1

 

საქონელი და მომსახურება

894.0

1,036.6

1,360.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

30.3

59.7

65.8

 

მივლინებები

30.7

41.5

70.0

 

ოფისის ხარჯები

378.8

399.4

518.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

4.1

8.5

20.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

11.8

22.9

33.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

207.6

146.4

237.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

230.8

358.1

416.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18.0

19.1

20.0

 

სხვა ხარჯები

16.2

22.6

10.0

 

მიმდინარე

16.2

22.6

10.0

 

არაფინანსური აქტივები

587.8

185.3

673.0

02 02

პროგრამები

57,085.6

97,095.0

143,477.9

 

ხარჯები

34,466.9

58,066.8

99,037.7

 

საქონელი და მომსახურება

11,182.3

13,799.1

16,423.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11,182.3

13,799.1

16,423.2

 

სუბსიდიები

250.0

300.0

807.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,439.6

1,782.3

2,565.2

 

სხვა ხარჯები

20,595.0

42,185.3

79,242.0

 

მიმდინარე

921.5

3,379.1

8,399.0

 

კაპიტალური

19,673.5

38,806.2

70,843.0

 

არაფინანსური აქტივები

22,618.6

39,028.2

44,440.2

02 02 01

კომუნალური ინფარსტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამები

3,341.9

5,671.0

12,289.2

 

ხარჯები

769.5

936.8

2,059.9

 

საქონელი და მომსახურება

243.7

636.8

689.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

243.7

636.8

689.9

 

სუბსიდიები

250.0

300.0

120.0

 

სხვა ხარჯები

275.8

 

1,250.0

 

კაპიტალური

275.8

 

1,250.0

 

არაფინანსური აქტივები

2,572.4

4,734.2

10,229.3

02 02 01 01

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია

1,053.6

4,707.6

9,971.8

 

ხარჯები

243.7

636.8

644.9

 

საქონელი და მომსახურება

243.7

636.8

644.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

243.7

636.8

644.9

 

არაფინანსური აქტივები

810.0

4,070.8

9,326.9

02 02 01 02

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

1,880.5

924.6

1,981.8

 

ხარჯები

525.8

300.0

1,370.0

 

სუბსიდიები

250.0

300.0

120.0

 

სხვა ხარჯები

275.8

 

1,250.0

 

კაპიტალური

275.8

 

1,250.0

 

არაფინანსური აქტივები

1,354.6

624.6

611.8

02 02 01 03

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია

407.8

38.8

335.6

 

ხარჯები

 

 

45.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

45.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

45.0

 

არაფინანსური აქტივები

407.8

38.8

290.6

02 02 02

ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამები

18,981.6

37,960.8

47,901.8

 

ხარჯები

11,713.9

12,272.8

19,122.9

 

საქონელი და მომსახურება

8,242.3

8,893.8

9,723.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,242.3

8,893.8

9,723.9

 

სხვა ხარჯები

3,471.5

3,379.1

9,399.0

 

მიმდინარე

921.5

3,379.1

8,399.0

 

კაპიტალური

2,550.0

 

1,000.0

 

არაფინანსური აქტივები

7,267.8

25,687.9

28,778.9

02 02 02 01

სანიტარული დასუფთავება

5,215.3

4,309.3

5,592.2

 

ხარჯები

5,215.3

4,309.3

5,592.2

 

საქონელი და მომსახურება

4,665.3

4,309.3

4,592.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,665.3

4,309.3

4,592.2

 

სხვა ხარჯები

550.0

 

1,000.0

 

კაპიტალური

550.0

 

1,000.0

02 02 02 02

გარე განათება

3,591.1

3,041.6

2,722.4

 

ხარჯები

1,490.0

2,198.6

2,181.5

 

საქონელი და მომსახურება

1,490.0

2,198.6

2,181.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,490.0

2,198.6

2,181.5

 

არაფინანსური აქტივები

2,101.0

843.0

540.9

02 02 02 03

ქუჩებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა

6,756.7

26,503.5

30,331.6

 

ხარჯები

1,590.0

1,658.6

2,093.6

 

საქონელი და მომსახურება

1,590.0

1,658.6

2,093.6

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,590.0

1,658.6

2,093.6

 

არაფინანსური აქტივები

5,166.7

24,844.9

28,238.0

02 02 02 04

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

160.4

134.5

358.2

 

ხარჯები

160.4

134.5

358.2

 

საქონელი და მომსახურება

160.4

134.5

358.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

160.4

134.5

358.2

02 02 02 05

ქალაქის დაგეგმარება

236.9

592.7

498.4

 

ხარჯები

236.9

592.7

498.4

 

საქონელი და მომსახურება

236.9

592.7

498.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

236.9

592.7

498.4

02 02 02 06

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

921.5

3,379.1

8,399.0

 

ხარჯები

921.5

3,379.1

8,399.0

 

სხვა ხარჯები

921.5

3,379.1

8,399.0

 

მიმდინარე

921.5

3,379.1

8,399.0

02 02 02 07

მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა

2,000.0

 

 

 

ხარჯები

2,000.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

2,000.0

 

 

 

კაპიტალური

2,000.0

 

 

02 02 02 08

სხვადასხვა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები

99.6

 

 

 

ხარჯები

99.6

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

99.6

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

99.6

 

 

02 02 03

საბინაო ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

16,847.6

2,519.2

7,555.0

 

ხარჯები

16,847.6

2,519.2

7,555.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

35.0

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

35.0

 

 

სხვა ხარჯები

16,847.6

2,484.2

7,555.0

 

კაპიტალური

16,847.6

2,484.2

7,555.0

02 02 04

ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამა

 

36,322.1

61,038.0

 

ხარჯები

 

36,322.1

61,038.0

 

სხვა ხარჯები

 

36,322.1

61,038.0

 

კაპიტალური

 

36,322.1

61,038.0

02 02 05

განათლების, კულტურის, სპორტისა და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამები

13,919.3

10,263.6

7,223.0

 

ხარჯები

1,140.8

1,657.6

1,791.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,140.8

1,657.6

1,791.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,140.8

1,657.6

1,791.0

 

არაფინანსური აქტივები

12,778.4

8,606.1

5,432.0

02 02 05 01

პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობა

8,721.1

5,360.0

991.2

 

ხარჯები

701.2

953.8

513.7

 

საქონელი და მომსახურება

701.2

953.8

513.7

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

701.2

953.8

513.7

 

არაფინანსური აქტივები

8,020.0

4,406.2

477.5

02 02 05 02

ქალაქის გაფორმება

497.2

709.6

1,157.9

 

ხარჯები

403.9

594.0

1,000.2

 

საქონელი და მომსახურება

403.9

594.0

1,000.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

403.9

594.0

1,000.2

 

არაფინანსური აქტივები

93.3

115.6

157.7

02 02 05 03

სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია

516.8

455.8

829.8

 

ხარჯები

35.8

61.5

196.1

 

საქონელი და მომსახურება

35.8

61.5

196.1

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35.8

61.5

196.1

 

არაფინანსური აქტივები

481.0

394.3

633.7

02 02 05 04

საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

1,815.9

2,848.5

1,213.2

 

არაფინანსური აქტივები

1,815.9

2,848.5

1,213.2

02 02 05 05

განათლებიის, სახელოვნებო და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია

372.1

189.7

2,786.1

 

ხარჯები

 

48.3

81.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

48.3

81.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

48.3

81.0

 

არაფინანსური აქტივები

372.1

141.5

2,705.1

02 02 05 06

საგამოფენო დარბაზის მშენებლობა

1,996.2

700.0

244.8

 

არაფინანსური აქტივები

1,996.2

700.0

244.8

02 02 06

კულტურის, სპორტის და ახალგაზდობის საქმეთა პროგრამები

836.6

2,576.1

4,883.1

 

ხარჯები

836.6

2,576.1

4,883.1

 

საქონელი და მომსახურება

836.6

2,576.1

4,200.8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

836.6

2,576.1

4,200.8

 

სუბსიდიები

 

 

682.3

02 02 06 01

კულტურის პროგრამები

554.0

2,236.9

3,795.8

 

ხარჯები

554.0

2,236.9

3,795.8

 

საქონელი და მომსახურება

554.0

2,236.9

3,795.8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

554.0

2,236.9

3,795.8

02 02 06 02

სპორტის პროგრამები

49.7

96.2

150.0

 

ხარჯები

49.7

96.2

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

49.7

96.2

150.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

49.7

96.2

150.0

02 02 06 03

ახალგაზრდობის საქმეთა პროგრამები

232.9

242.9

255.0

 

ხარჯები

232.9

242.9

255.0

 

საქონელი და მომსახურება

232.9

242.9

255.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

232.9

242.9

255.0

02 02 06 04

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

682.3

 

ხარჯები

 

 

682.3

 

სუბსიდიები

 

 

682.3

02 02 07

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები

1,025.3

228.9

427.5

 

ხარჯები

1,025.3

228.9

427.5

 

საქონელი და მომსახურება

123.7

 

3.6

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

123.7

 

3.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

901.6

228.9

423.9

02 02 07 01

ქ. ბათუმის სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში ავადობის აქტიური გამოვლენა და მკურნალობა

49.4

59.5

73.1

 

ხარჯები

49.4

59.5

73.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49.4

59.5

73.1

02 02 07 02

ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

19.7

58.3

120.6

 

ხარჯები

19.7

58.3

120.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19.7

58.3

120.6

02 02 07 03

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია

36.3

37.1

39.8

 

ხარჯები

36.3

37.1

39.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36.3

37.1

39.8

02 02 07 04

მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის სკრინინგი და ამბულატორიული მკურნალობა

9.7

13.8

19.5

 

ხარჯები

9.7

13.8

19.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.7

13.8

19.5

02 02 07 05

ფსიქიური პრობლემების მქონე ბავშვთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

29.7

31.1

63.5

 

ხარჯები

29.7

31.1

63.5

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

3.6

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

3.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29.7

31.1

59.9

02 02 07 06

ქ. ბათუმში მოხუცებულთა კატარაქტის ოპერაციული მკურნალობით უზრუნველყოფა

63.4

29.0

36.0

 

ხარჯები

63.4

29.0

36.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

63.4

29.0

36.0

02 02 07 07

ბავშვთა ტონზილების ოპერაციული მკურნალობა

 

 

30.0

 

ხარჯები

 

 

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

30.0

02 02 07 08

კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა

 

 

45.0

 

ხარჯები

 

 

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

45.0

02 02 07 09

ქ. ბათუმში მცხოვრებ პენსიონერთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

693.5

 

 

 

ხარჯები

693.5

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

693.5

 

 

02 02 07 10

ქალაქის დერატიზაცია და დეზინსექცია

123.7

 

 

 

ხარჯები

123.7

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

123.7

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

123.7

 

 

02 02 08

სოციალური დაცვის პროგრამები

2,133.1

1,553.5

2,160.3

 

ხარჯები

2,133.1

1,553.5

2,160.3

 

საქონელი და მომსახურება

595.1

 

14.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

595.1

 

14.0

 

სუბსიდიები

 

 

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,538.0

1,553.5

2,141.3

02 02 08 01

სოციალურად დაუცველი ფენის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

306.1

430.5

542.2

 

ხარჯები

306.1

430.5

542.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

306.1

430.5

542.2

02 02 08 02

შ.შ.მ. პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა

55.3

21.3

47.4

 

ხარჯები

55.3

21.3

47.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

55.3

21.3

47.4

02 02 08 03

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა

5.9

6.8

9.0

 

ხარჯები

5.9

6.8

9.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.9

 

9.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.9

 

9.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

6.8

 

02 02 08 04

ვეტერანებისა, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნველყოფა

395.7

216.7

259.9

 

ხარჯები

395.7

216.7

259.9

 

სუბსიდიები

 

 

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

395.7

216.7

254.9

02 02 08 05

უპოვართა და მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა მოვლა-პატრონობა

250.9

391.0

459.2

 

ხარჯები

250.9

391.0

459.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

250.9

391.0

459.2

02 02 08 06

სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების სოციალური დახმარება

296.1

360.6

612.6

 

ხარჯები

296.1

360.6

612.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

296.1

360.6

612.6

02 02 08 07

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე

37.8

54.6

125.5

 

ხარჯები

37.8

54.6

125.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37.8

54.6

125.5

02 02 08 08

მრავალშვილიანი და უდედმამო ბავშვების ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

10.5

43.8

54.5

 

ხარჯები

10.5

43.8

54.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.5

43.8

54.5

02 02 08 09

პროფესიული გადამზადება მრავაშვილიანი და მარტოხელა დედებისთვის

 

27.0

45.0

 

ხარჯები

 

27.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

27.0

45.0

02 02 08 10

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მიზნობრიობისა და ეფექტიანობის მონიტორინგი

 

 

5.0

 

ხარჯები

 

 

5.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

5.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

5.0

02 02 08 11

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

105.3

1.1

 

 

ხარჯები

105.3

1.1

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

105.3

1.1

 

02 02 08 12

ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომელთა სოციალური დახმარება

80.4

 

 

 

ხარჯები

80.4

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

80.4

 

 

02 02 08 13

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება და სოციალურად დაუცველი ოჯახების გამოვლენა

588.0

 

 

 

ხარჯები

588.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

588.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

588.0

 

 

02 02 08 14

საგარანტიო წერილის მქონე მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

1.2

 

 

 

ხარჯები

1.2

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

1.2

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.2

 

 

02 03

სესხების მომსახურება

935.3

2,224.5

2,926.2

 

ხარჯები

564.5

1,713.1

1,496.9

 

პროცენტი

564.5

848.2

1,496.9

 

სხვა ხარჯები

 

864.9

 

 

მიმდინარე

 

864.9

 

 

ვალდებულებები

370.8

511.4

1,429.3

02 03 01

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

819.4

800.0

679.3

 

ხარჯები

448.6

396.0

333.7

 

პროცენტი

448.6

396.0

333.7

 

ვალდებულებები

370.8

404.0

345.6

02 03 02

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხების მომსახურება

115.9

1,279.3

993.1

 

ხარჯები

115.9

1,279.3

993.1

 

პროცენტი

115.9

414.3

993.1

 

სხვა ხარჯები

 

864.9

 

 

მიმდინარე

 

864.9

 

02 03 03

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება

 

145.2

1,253.8

 

ხარჯები

 

37.8

170.1

 

პროცენტი

 

37.8

170.1

 

ვალდებულებები

 

107.4

1,083.7

02 04

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები

636.3

5,519.0

16,682.7

 

ხარჯები

636.3

5,519.0

8,932.3

 

სხვა ხარჯები

636.3

5,519.0

8,932.3

 

მიმდინარე

636.3

5,519.0

7,072.3

 

კაპიტალური

 

 

1,860.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

7,750.4

02 04 01

ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები

624.3

5,511.9

13,421.1

 

ხარჯები

624.3

5,511.9

5,975.6

 

სხვა ხარჯები

624.3

5,511.9

5,975.6

 

მიმდინარე

624.3

5,511.9

5,975.6

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

7,445.5

02 04 02

ბათუმის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები

 

7.1

3,014.8

 

ხარჯები

 

7.1

2,956.7

 

სხვა ხარჯები

 

7.1

2,956.7

 

მიმდინარე

 

7.1

1,096.7

 

კაპიტალური

 

 

1,860.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

58.1

02 04 03

ქ. ბათუმში სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება

 

 

246.8

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

246.8

02 04 04

სამედიცინო ნარჩენების მართვა

12.0

 

 

 

ხარჯები

12.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

12.0

 

 

 

მიმდინარე

12.0

 

 

02 05

წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა (მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება)

271.7

230.0

16.2

 

ხარჯები

47.7

75.0

16.2

 

სხვა ხარჯები

47.7

75.0

16.2

 

მიმდინარე

47.7

75.0

16.2

 

ვალდებულებები

224.0

155.0

 

02 06

საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში

0.7

 

 

 

ხარჯები

0.7

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.7

 

 

 

მიმდინარე

0.7

 

 

03 00

განათლების, კულტურის, სპორტის, დასვენებისა და სხვა დაწესებულებების დაფინანსება

7,881.4

9,784.0

9,515.6

 

ხარჯები

7,646.0

9,373.2

9,223.8

 

სუბსიდიები

7,646.0

9,373.2

9,223.8

 

არაფინანსური აქტივები

235.4

410.7

291.8

03 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

2,397.9

2,934.4

3,083.2

 

ხარჯები

2,327.5

2,934.4

3,083.2

 

სუბსიდიები

2,327.5

2,934.4

3,083.2

 

არაფინანსური აქტივები

70.4

 

 

03 01 01

საბავშვო ბაღები

2,397.9

2,934.4

3,083.2

 

ხარჯები

2,327.5

2,934.4

3,083.2

 

სუბსიდიები

2,327.5

2,934.4

3,083.2

 

არაფინანსური აქტივები

70.4

 

 

03 02

ბავშვებთან სკოლისგარეშე მუშაობის დაწესებულებები

211.5

220.0

225.0

 

ხარჯები

205.5

211.0

225.0

 

სუბსიდიები

205.5

211.0

225.0

 

არაფინანსური აქტივები

6.0

9.0

 

03 02 01

აიპ – ქალაქ ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე

211.5

220.0

225.0

 

ხარჯები

205.5

211.0

225.0

 

სუბსიდიები

205.5

211.0

225.0

 

არაფინანსური აქტივები

6.0

9.0

 

03 03

სახელოვნებო დაწესებულებები

2,478.9

2,536.8

2,155.0

 

ხარჯები

2,471.1

2,524.9

2,138.2

 

სუბსიდიები

2,471.1

2,524.9

2,138.2

 

არაფინანსური აქტივები

7.8

11.9

16.8

03 03 01

აიპ – მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

689.3

734.9

740.0

 

ხარჯები

689.3

725.0

735.0

 

სუბსიდიები

689.3

725.0

735.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

9.9

5.0

03 03 02

აიპ – ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა – თერთმეტწლედი

520.9

651.7

755.0

 

ხარჯები

520.9

651.7

743.2

 

სუბსიდიები

520.9

651.7

743.2

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

11.8

03 03 03

აიპ – ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა – ცხრაწლედი

359.5

438.6

450.0

 

ხარჯები

359.5

438.6

450.0

 

სუბსიდიები

359.5

438.6

450.0

03 03 04

აიპ – შოთა ზამთარაძის სახელობის ქ. ბათუმის სამხატვრო სკოლა

37.0

46.7

50.0

 

ხარჯები

37.0

44.7

50.0

 

სუბსიდიები

37.0

44.7

50.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

2.0

 

03 03 05

აიპ – ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა – რვაწლედი

111.8

147.9

160.0

 

ხარჯები

111.8

147.9

160.0

 

სუბსიდიები

111.8

147.9

160.0

03 03 06

სსიპ – ქ. ბათუმის ხელოვნებისა და კულტურის კოლეჯი

760.3

517.0

 

 

ხარჯები

752.5

517.0

 

 

სუბსიდიები

752.5

517.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

7.8

 

 

03 04

კულტურისა და დასვენების დაწესებულებები

1,247.7

2,228.2

2,418.1

 

ხარჯები

1,201.2

2,025.1

2,273.1

 

სუბსიდიები

1,201.2

2,025.1

2,273.1

 

არაფინანსური აქტივები

46.5

203.1

145.0

03 04 01

აიპ – ქ. ბათუმის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი

641.5

794.2

875.0

 

ხარჯები

632.0

747.6

795.0

 

სუბსიდიები

632.0

747.6

795.0

 

არაფინანსური აქტივები

9.5

46.5

80.0

03 04 02

აიპ – ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმი

69.6

96.2

110.0

 

ხარჯები

69.6

90.1

105.0

 

სუბსიდიები

69.6

90.1

105.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

6.1

5.0

03 04 03

აიპ – აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

366.8

413.4

440.0

 

ხარჯები

331.0

371.9

380.0

 

სუბსიდიები

331.0

371.9

380.0

 

არაფინანსური აქტივები

35.8

41.5

60.0

03 04 04

აიპ – ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

 

250.0

512.8

 

ხარჯები

 

244.6

512.8

 

სუბსიდიები

 

244.6

512.8

 

არაფინანსური აქტივები

 

5.4

 

03 04 05

აიპ – 6 მაისის პარკი

 

60.0

480.3

 

ხარჯები

 

60.0

480.3

 

სუბსიდიები

 

60.0

480.3

03 04 06

აიპ – ქ. ბათუმის პარკებისა და სკვერების გაერთიანება

135.2

614.4

 

 

ხარჯები

134.1

510.9

 

 

სუბსიდიები

134.1

510.9

 

 

არაფინანსური აქტივები

1.1

103.5

 

03 04 07

აიპ – ქ. ბათუმის სადემონსტრაციო აკვარიუმი

34.5

 

 

 

ხარჯები

34.5

 

 

 

სუბსიდიები

34.5

 

 

03 05

სასპორტო დაწესებულებები

1,399.7

1,675.2

1,428.8

 

ხარჯები

1,323.3

1,489.7

1,303.8

 

სუბსიდიები

1,323.3

1,489.7

1,303.8

 

არაფინანსური აქტივები

76.4

185.5

125.0

03 05 01

აიპ – ქ. ბათუმის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

715.9

811.0

872.1

 

ხარჯები

710.9

776.0

862.1

 

სუბსიდიები

710.9

776.0

862.1

 

არაფინანსური აქტივები

5.0

35.0

10.0

03 05 02

აიპ – ბათუმის ყინულის სასახლე

403.9

484.2

520.0

 

ხარჯები

332.5

333.7

405.0

 

სუბსიდიები

332.5

333.7

405.0

 

არაფინანსური აქტივები

71.4

150.5

115.0

03 05 03

საფეხბურთო კლუბი დინამო ბათუმი

280.0

380.0

36.7

 

ხარჯები

280.0

380.0

36.7

 

სუბსიდიები

280.0

380.0

36.7

03 07

სხვა დაწესებულებები

145.7

189.4

205.5

 

ხარჯები

117.4

188.2

200.5

 

სუბსიდიები

117.4

188.2

200.5

 

არაფინანსური აქტივები

28.3

1.3

5.0

03 07 01

აიპ – ქ. ბათუმის ისტორიული ნაწილის განვითარების ფონდი

70.5

90.2

105.5

 

ხარჯები

63.1

88.9

100.5

 

სუბსიდიები

63.1

88.9

100.5

 

არაფინანსური აქტივები

7.4

1.3

5.0

03 07 02

აიპ – გაზეთი ბათუმური ქრონიკები

75.2

99.3

100.0

 

ხარჯები

54.3

99.3

100.0

 

სუბსიდიები

54.3

99.3

100.0

 

არაფინანსური აქტივები

20.9

 

 

04 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

564.4

51.5

360.0

 

ხარჯები

478.3

41.5

295.0

 

საქონელი და მომსახურება

387.4

41.5

45.0

 

ოფისის ხარჯები

38.5

41.5

45.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

348.9

 

 

 

სუბსიდიები

90.9

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

250.0

 

მიმდინარე

 

 

250.0

 

არაფინანსური აქტივები

86.1

10.0

65.0

04 01

სარეზერვო ფონდი

 

 

250.0

 

ხარჯები

 

 

250.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

250.0

 

მიმდინარე

 

 

250.0

04 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოები

62.0

51.5

110.0

 

ხარჯები

38.5

41.5

45.0

 

საქონელი და მომსახურება

38.5

41.5

45.0

 

ოფისის ხარჯები

38.5

41.5

45.0

 

არაფინანსური აქტივები

23.5

10.0

65.0

04 03

რეზერვისტთა ტრანსპორტირება

25.3

 

 

 

ხარჯები

25.3

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

25.3

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

25.3

 

 

04 04

წვევამდელების პირველადი სამედიცინო შემოწმება

10.0

 

 

 

ხარჯები

10.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

10.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.0

 

 

04 05

საჯარო სკოლების სუბსიდირება

90.9

 

 

 

ხარჯები

90.9

 

 

 

სუბსიდიები

90.9

 

 

04 06

სუამის სამიტის ორგანიზება

376.2

 

 

 

ხარჯები

313.6

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

313.6

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

313.6

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

62.6

 

 

 

სულ გადასახდელები

72,725.4

119,769.5

179,914.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

383

365

375

 

ხარჯები

48,559.5

79,437.2

125,207.8

 

შრომის ანაზღაურება

3,588.8

3,320.0

4,522.6

 

საქონელი და მომსახურება

12,665.8

15,125.9

18,113.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

54.3

120.3

112.1

 

მივლინებები

45.2

59.6

102.5

 

ოფისის ხარჯები

472.8

494.0

645.6

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

8.6

26.3

39.5

 

სამედიცინო ხარჯები

 

0.5

 

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

12.7

23.3

34.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

257.6

204.2

308.7

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11,814.7

14,197.7

16,871.4

 

პროცენტი

564.5

848.2

1,496.9

 

სუბსიდიები

7,986.9

9,673.2

10,031.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,457.6

1,803.1

2,592.9

 

სხვა ხარჯები

21,295.9

48,666.8

88,450.5

 

მიმდინარე

1,622.4

9,860.6

15,747.5

 

კაპიტალური

19,673.5

38,806.2

72,703.0

 

არაფინანსური აქტივები

23,571.1

39,665.9

53,277.2

 

ვალდებულებები

594.8

666.4

1,429.3

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.