"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 372
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 08/12/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 162, 13/12/2010
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.016103
  • Word
372
08/12/2010
სსმ, 162, 13/12/2010
040030000.10.003.016103
"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №372

2010 წლის 8 დეკემბრი

ქ. თბილისი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის 96 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 მუხლი 1. ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის 96 დადგენილებით (სსმ III, 2010 წელი, 33, მუხლი 538) დამტკიცებულ სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებს და მათ განაკვეთებს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 66-ე გრაფა:

 

66

 

საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანილ საქონელზე (გარდა საფოსტო გზავნილისა) ქ. თბილისში, ცოტნე დადიანის ქ. 30-ში მდებარე საბაჟო კონტროლის ზონაში სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ დეკლარაციის შევსება

 

3000 ლარამდე საბაჟო ღირებულების საქონლის – 150 ლარი;

 

3000-დან 15000 ლარამდე საბაჟო ღირებულების საქონლის – 200 ლარი;

 

15000 ლარის ზევით საბაჟო ღირებულების საქონლის – 250 ლარი..

 

 მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი                            ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.