ამბულატორიულად/დღის სტაციონარის პირობებში განსახორციელებელი, მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის/მომსახურების მიმწოდებელთათვის სავალდებულო შეტყობინების ფორმისა და წესის და რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე

  • Word
ამბულატორიულად/დღის სტაციონარის პირობებში განსახორციელებელი, მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის/მომსახურების მიმწოდებელთათვის სავალდებულო შეტყობინების ფორმისა და წესის და რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 398/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 07/12/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 160, 07/12/2010
სარეგისტრაციო კოდი 470230000.22.035.016020
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
398/ნ
07/12/2010
სსმ, 160, 07/12/2010
470230000.22.035.016020
ამბულატორიულად/დღის სტაციონარის პირობებში განსახორციელებელი, მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის/მომსახურების მიმწოდებელთათვის სავალდებულო შეტყობინების ფორმისა და წესის და რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (07/12/2010 - 28/12/2011)

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება №398/ნ

2010 წლის 7 დეკემბერი

ქ. თბილისი

ამბულატორიულად/დღის სტაციონარის პირობებში განსახორციელებელი, მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის/მომსახურების მიმწოდებელთათვის სავალდებულო შეტყობინების ფორმისა და წესის და რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე

��� მუხლი 1

ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ� საქართველოს კანონის 154-ე მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

�დამტკიცდეს:

ა) ამბულატორიულად/დღის სტაციონარის პირობებში განსახორციელებელი, მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის/მომსახურების მიმწოდებელთათვის სავალდებულო შეტყობინების ფორმა და წესი (დანართი 1 );

ბ) ამბულატორიულად/დღის სტაციონარის პირობებში განსახორციელებელი, მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის/მომსახურების მიმწოდებელთა რეესტრის წარმოების წესი (დანართი 2).

��� მუხლი 2

ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ა. ურუშაძე

დანართი 1

ამბულატორიულად/დღის სტაციონარის პირობებში განსახორციელებელი, მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის/მომსახურების მიმწოდებელთათვის სავალდებულო შეტყობინების ფორმა და წესი

��� მუხლი 1. ზოგადი ნაწილი

1. წინამდებარე წესი ადგენს ამბულატორიულად/დღის სტაციონარის პირობებში განსახორციელებელი, მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის/მომსახურების შესახებ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებისათვის � სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოსათვის (შემდგომში � სააგენტო) სავალდებულო შეტყობინების წესსა და პირობებს.

2. სავალდებულო შეტყობინებას ექვემდებარება ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ� საქართველოს კანონის 631 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობების განხორციელება, გარდა სტომატოლოგიური საქმიანობისა.

3. შეტყობინებას ექვემდებარება როგორც საქმიანობის დაწყება, ისე გაუქმება.

��� მუხლი 2. შეტყობინების ფორმის შევსების წესი

1. შეტყობინების ფორმა (დანართი №11) ივსება შემდეგი სახით:

�2. სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი � მიეთითება: იურიდიული პირის შემთხვევაში � სრული დასახელება, სამართლებრივი ფორმა, ხოლო ფიზიკური პირის შემთხვევაში � სახელი და გვარი.

�3. რეკვიზიტები � სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლის ფაქტობრივი მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, ელ.ფოსტა.

�4. რეგისტრაციის ადგილი, თარიღი და ნომერი � მიეთითება იურიდიული/ფიზიკური პირის რეგისტრაციის ადგილი, ნომერი და თარიღი.

5. უფლებამოსილი პირი � მიეთითება უფლებამოსილი პირის სახელი და გვარი, ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა.

�6. ინფორმაცია მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობების შესახებ � აღნიშნება შესაბამისი საქმიანობ(ებ)ის გრაფა. გაუტკივარებით ინვაზიური ჩარევების განხორციელების შემთხვევაში მიეთითება შესაბამისი სამედიცინო საქმიანობა/საქმიანობები.

�7. შეტყობინების ფორმას ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი, მიუთითებს შევსების თარიღს და ამოწმებს ბეჭდით.

��� მუხლი 3. შეტყობინების წარმოდგენის წესი

1. სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია, საქმიანობის დაწყებამდე სააგენტოს მიაწოდოს დადგენილი წესის შესაბამისად შევსებული შეტყობინების ფორმა.

2. სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი, რომელიც ამ ბრძანების ამოქმედებამდე ახორციელებდა ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ� საქართველოს კანონის 631 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ საქმიანობას (გარდა სტომატოლოგიური საქმიანობისა), ვალდებულია, ბრძანების ამოქმედებიდან 2 თვის ვადაში სააგენტოს წარუდგინოს შეტყობინება დადგენილი წესის შესაბამისად.

3. შეტყობინება შესაძლებელია წარდგენილ იქნ ს ელექტრონული ფორმითაც.

4. სააგენტო ვალდებულია კანონმდებლობით დადგენილი ინფორმაცია ასახოს რეესტრში.

 

(დანართი 11)

შეტყობინების ფორმა

 

სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი _______________________________________

______________________________________________________________________________

��� სახელწოდება, სამართლებრივი ფორმა, ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი და გვარი

 

რეკვიზიტები _________________________________________________________________

�������������������������������������������������������������� მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, ელ.ფოსტა

 

რეგისტრაციის ადგილი, თარიღი, № ____________________________________________

 

უფლებამოსილი პირი _________________________________________________________

����������������������������������������������������������������������������������������������������������� სახელი, გვარი

�______________________________________________________________________________

ტელეფონი, ფაქსი, ელ.ფოსტა

 

ინფორმაცია მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობ(ებ)ის შესახებ

 

�სამედიცინო საქმიანობები, რომელიც მოითხოვს ინვაზიურ ჩარევას გაუტკივარებით:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

დერმატო-ვენეროლოგია;

სამედიცინო რადიოლოგია;

დიალიზი;

 

ინფექციურ დაავადებებთან დაკავშირებული საქმიანობა (მათ შორის, ივ/შიდსთან

�დაკავშირებული);

ფთიზიატრია.

 

6. უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა����������������� ���������������������������� ბ. ა.

 

შეტყობინების შევსების თარიღი ���������������������������������� ---------� -----------------� 201_ წ

 

დანართი 2

მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის/მომსახურების მიმწოდებელთა რეესტრის წარმოების წესი

��� მუხლი 1

1. წინამდებარე წესი ადგენს ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ� საქართველოს კანონის 631 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული, სავალდებულო შეტყობინებას დაქვემდებარებული, მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის/მომსახურების მიმწოდებელთა რეესტრის წარმოების წესს.

2. რეესტრის წარმოებას უზრუნველყოფს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება _ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო (შემდგომში _ სააგენტო).

��� მუხლი 2

1. სააგენტო ვალდებულია მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის/მომსახურების მიმწოდებლის მხრიდან, შეტყობინების მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში რეესტრში ასახოს ინფორმაცია საქმიანობის წარმოების ან გაუქმების თაობაზე.

2. რეესტრში აისახება შემდეგი ინფორმაცია:

ა) სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლის სახელწოდება, სამართლებრივი ფორმა; ფიზიკური პირის შემთხვევაში � სახელი, გვარი; ფაქტობრივი მისამართი;

ბ) რეგისტრაციის მონაცემები � რეგისტრაციის ადგილი, თარიღი და ნომერი;

გ) სამედიცინო საქმიანობა/საქმიანობები, რომელსაც კანონმდებლობის თანახმად ეწევა სამედიცინო დაწესებულება;

დ) დამატებითი ინფორმაცია რეესტრში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ;

ე) შეტყობინების მიღების თარიღი.

3. სააგენტო ვალდებულია უზრუნველყოს რეესტრში შეტანილი ინფორმაციის საჯაროობა და ხელმისაწვდომობა.

����