"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 364
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 01/12/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 159, 06/12/2010
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.016095
  • Word
364
01/12/2010
სსმ, 159, 06/12/2010
040030000.10.003.016095
"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №364

2010 წლის 1 დეკემბრი

ქ. თბილისი

 „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის 96 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართვე­ლოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „სა­ჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამ­სახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი გა­­ნაკ­ვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავ­რო­ბის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში (სსმ III, 2010 წელი, №33, მუხლი 538) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დად­გენი­ლე­ბით დამტკიცებული „სსიპ – შემოსავლების სამ­სა­ხუ­რის მიერ მომსა­ხურების გაწევისათვის საფასურებისა და მა­თი გა­ნაკ­ვე­თე­ბის“:

 1. მე-20 და 21-ე გრაფები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქ­ციით:

 

20

საქართველოს საგადა­სახა­დო კოდექსის 85-ე მუხლის მე-8 (გარდა „ე“ ქვეპუნქტი­სა) და მე-9 ნაწილე­ბის სა­ფუძ­ველზე, დაინტე­რესებუ­ლი პირის მოთხოვნით სა­გადასახადო გირავნობის/

იპო­­­თეკის გაუქმება, გარდა იმ შემთხვევისა, რო­დესაც სა­გადასახა­დო გირავნობით/

­იპო­თეკით დატვირ­თული ქო­ნების რეალიზა­ცია განა­ხორ­ციელა სსიპ – აღსრუ­ლების ეროვნულმა ბიურომ

 

1 სამუშაო

 დღე 

 15 ლარი

21

საქართველოს საგადა­სახა­დო კოდექსის 87-ე მუხლის მე-16 ნა­წილის საფუძველზე, დაინტერესებული პირის მოთხოვნით ყადაღა­დადე­ბულ ქონებაზე ყადაღის გა­უქმება, გარდა იმ შემთხვე­ვისა, როდესაც ყადაღადა­დე­ბული ქონების რეალი­ზა­ცია განახორციელა სსიპ – აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ

 

1 სამუშაო

 დღე 

 

 50 ლარი“.

 

 

 2. 50-ე გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„50

საბაჟო მონაცემთა ავტო­მატიზებულ სისტემაში დაშ­ვებული საწარმოს (ან მე­წარმე ფიზიკური პირის) სა­ხელით სატვირთო-საბაჟო დეკ­ლარაციის უშუალოდ შემვსები ფიზიკური პირის სხვა საბაჟო ორგანოს კოდზე დაშვება

 

20 სამუშაო დღე

 

3 სამუშაო დღე

 

1 სამუშაო დღე

უფასო

 

 

50 ლარი

 

 

100 ლარი“.

 

 3. 55-ე გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

55

გაფორმების ეკონომიკური ზონის ტერიტორიაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალების დგომა (დამუშავების ოპერაციის დასრულებამდე)

 

 

პირველი 24 სთ – უფასო

 

შემდეგი სრული ან არასრული 24 სთ – 50 ლარი“.

 

 4. 65-ე გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                    

 

„65

გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში სსიპ – შემოსავლე­ბის სამსახურის მიერ დეკლარაციის შევსება

 

 

18 საათიდან მეორე სამუშაო დღის 09 საათამდე ან არასამუშაო დღის განმავლობაში ჩაბარებული დოკუმენტების შემთხვევაში – 150 ლარი.“.

 

 მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნების­თა­ნავე.

პრემიერ-მინისტრი                                                                                                  . გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.