„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 871
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 25/11/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 155, 29/11/2010
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016058
  • Word
871
25/11/2010
სსმ, 155, 29/11/2010
190040000.22.033.016058
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №871

2010 წლის 25 ნოემბერი

ქ. თბილისი

ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის 1226 ბრძანებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ

ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

    მუხლი 1

ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის 1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.07, 169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ დანართ 3-ში (ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდები) შეტანილ იქნს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

1. სახაზინო კოდი 5000 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

5000

 

2. სახაზინო კოდები – 6100 და 6200 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

6100

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

6200

 

3. სახაზინო კოდი – 8500-ის (სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო) შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის სახაზინო კოდები:

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

8600

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

8700

    მუხლი 2

ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კ. ბაინდურაშვილი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.