საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ

  • Word
საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 355
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 18/11/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 154, 25/11/2010
სარეგისტრაციო კოდი 330110000.10.003.016086
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
355
18/11/2010
სსმ, 154, 25/11/2010
330110000.10.003.016086
საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (25/11/2010 - 31/03/2011)

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №355

2010 წლის 18 ნოემბერი

ქ. თბილისი

საქართველოს ელექტრონულ საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ

 მუხლი 1

ელექტრონული კომუნიკაციების შე­სა­ხებსა ­ქა ­ ­თველოს კანონის 48 - მუხლის პირველი პუნქტისა და 64 - მუხლის მე -3 პუნქტის , „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის , უფლებამო­სილებისა და საქმიანობის წესის შესახებსაქართ ­ველოს კანო­ნის მე -6 მუხლის პირველი პუნქტისდა ნორმა ­ტიული აქ­ტების შესახებსაქართველოს კანონის მე-1 2 მუხლის შესაბამი­სად :

1. დამტკიცდეს თანდართული საქართველოს ელექ­ტ­რო­ნუ ­ლი საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულება .

2 . საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსე ­ლე ­ბის ნუმერაციის ეროვნულ სისტემაზე გადასვლის სამუ­შა­ოები გან­ხორციელდეს ეტაპობრივად და საჯაროდ ამ დადგენილებით დამტკიცებული დებულების 4 დანართ ით გათვა­ლისწინებულ ძირითად ორგანიზაციულ -ტექნიკურ ღონის ­ძი ­ება ­თა შე­სა­ბამისად .

    მუხლი 2 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე .

პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური

საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულება

თავი I. ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 1.  გამოყენების სფერო და მიზანი

1. ამ დებულების მიღების სამართლებრივი საფუძველია „ელე­ ქტ­რო­ნული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხ­ლი და 64-ე მუხლის მე-3 პუნქტი.

2. ამ დებულების მიღების მიზანია საქართველოს ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ნუმერაციის რესურსების ჰარმონიზებული და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება და სახელმწიფო ნუმერაციის რესურსებ ით სარგებლობის გამჭვირვალე, არადისკრიმინაციული პირობების უზრუნველ­ყოფა.

3. ამ დებულებით დგინდება ნუმერაციის რესურსების ერთგვაროვანი სტრუქტურა და ფორმატი; რესურსების განაწილების, გამოყოფისა და მინიჭების, აგრეთვე ავტორიზებული პირებისა და მომხმარებლების მიერ ამ რესურსებით სარგებლობის საერთო პირობები, მათ შორის, ნუმერაციის რესურსების მართვისა და გამოყენების წესები.

   მუხლი 2.   ტერმინთა განმარტება

1. ამ დებულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვ ელექტრონული კო­მუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში მოცემული მნიშვ ­ნელობა .

2. ამ დებულებაში გამოყენებულ სხვა ტერმინებ აქვს შემდეგი მნი­შ­ვ­ნელობ :

ა) არაგეოგრაფიული ნუმერაცია – ერთგვაროვანი დანიშნულებით გამოყე­ნებისათვის განაწილებული ნუმერაციის რესურსი, რომლის სტრუქ­ტურაც არ ხასიათდება გეოგრაფიული (ტერიტორიული) ნიშნით;

ბ) გამოძახების წამომწყები აბონენტის ნომრის იდენტიფიცირების შეზღუდვა – ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწო­დებელი ოპერატორის მიერ გამოძახების წამომწყები აბონენტის ნომრის გადაცემისას გამოძახების მიმღები ოპერატორისათვის სასიგნალო არხებით შეტყობინება, რომ გამოძახების მიმღები აბონენტისათვის შეზღუდულია ინფორმაცია გამოძახების წამომწყები აბონენტის ნომრის თაობაზე;

გ) გამოძახების წამომწყები აბონენტის ნომრის იდენტიფიცირება – ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებელი ოპერატორის მიერ გამოძახების წამომწყები, მომსახურების მიმღები აბონენტის ნომრის იდენტიფიცირება;

დ) განაწილება – ამ დებულების შესაბამისად, ნუმერაციის გეგმის ზონების, კონკრეტული ზონის ნუმერაციის რესურსების სტრუქტურისა და ფორმატის, აგრეთვე ამ ფორმატში კონკრეტული ციფრებისა და/ან სიმ­ბოლოების კომბინაციის დადგენის წესი;

ე) გამოყოფა – ნუმერაციის კონკრეტულ ზონაში კომისიის მიერ კონკრეტული ნუმერაციის რესურსების დანაწილება და გამოყოფა მსურველი პირებისათვის ამ რესურსებით სარგებლობის უფლების პირველადი მინიჭე­ბისათვის;

ვ) გამოძახებების მიმღები ოპერატორების ქსელების იდენტიფიცირების კოდი (შემოკლებული აღნიშვნა – „DN“) – დანიშნულების ეროვნული კოდის („NDC“) სტრუქტურაში ციფრების კომბინაცია მომსახურების მიმწოდებელი ოპერატორების ან გამოძახების მიმღები ოპერატორების ქსელების ჯგუფის (დანიშნულების ქსელის ან ქსელების ჯგუფის), ქსელის ნაწილის, მისი ფუნქციური რესურსის ან მომსახურების სახის იდენტიფიცირებისათვის;

ზ) გეოგრაფიული ნუმერაცია – ერთგვაროვანი დანიშნულებით გამო­ყენე­ბი­სათვის განაწილებული სააბონენტო ნუმერაციის რესურსი, რომლის სტრუქტურაშიც განსაზღვრულია კონკრეტული ტერიტორიული (გეოგრაფი­ული) ზონის აღმნიშვნელი კოდი;

თ) გეოგრაფიული ზონა – ადგილობრივი მომსახურების ზონის გეოგ­რაფიული ტერიტორია, სადაც საქმიანობის განმახორციელებელი, საერთო სარგებლობის ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებელი ოპერატორის ქსელის, მისი ნაწილის, ქსელის ფუნქციური რესურსების, აგრეთ­ვე ამ გეოგრაფიულ ზონაში აბონენტების ტერმინალური მოწ ­ყო ­ბილობების იდენტიფიცირებისათვის გამოყენე­ბულია ნუმერაციის ზონის ერთიანი კოდით გამოყოფილი ნუმერაციის რესურსების ჯგუფი;

ი) გლობალური მომსახურებატელეკომუნიკაციების საერთაშო­რისო კავ­შირის მიერ განსაზღვრული, საერთაშორისო მომსახურების სახეები. მომხმარებლების ამ მომსახურების სახეებით უზრუნველყოფა ხორციელდება საერთო სარგებლობის ეროვნული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუა­ლებებით. გლობალური მომსახურების მიმწო­დებლების, გლობალური მომ­სახურების მიმწოდებელი ოპერატორების ქსელების, აგრეთვე გლო­ბალური მომსახურების მიმღები ან მსურველი აბონენტების იდენტიფი­ცირებისათვის შესაბამისი ნუმერაციის რესურსების გამოყოფა და მინიჭება ხორციელდება ტელეკომუ­ნიკაციების საერთაშორისო კავშირის რეკომენ­დაციების შესაბა­მისად;

კ) დასაშვებობა – პირის მოთხოვნის შემთხვევაში, მისი განაცხადის შესაბამისად კონკრეტული ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფ­ლების პირველადი მინიჭების შესაძლებლობის სამართლებრივი და ტექნიკური შეფასება, ობიექტური კრიტერიუმების გათვალისწინებით;

ლ) დანიშნულების ეროვნული კოდი (შემოკლებული აღნიშვნა – „NDC“) – ციფრების კომბინაცია, რომელიც შედგება ნუმერაციის ზონის კოდისა („TC“) და გამოძახებების მიმღები ოპერატორების ქსელების ჯგუფის იდენტი­ფიცირების („DN“) კოდისაგან. ნუმერაციის ზონაში დანიშნულების ეროვნული კოდი განსაზღვრავს კონკრეტულ გეოგრაფიულ ტერიტორიაზე (მთელი საქართველოს ტერიტორია ან კონკრეტული ადმინისტრაციულ-ტერიტო­რიული ერთეული) მოქმედი ოპერატო­რების ქსელების ჯგუფს;

მ) ეროვნული პრეფიქსი (შემოკლებული აღნიშვნა – „PN“) – ერთი ან რამდენიმე ციფრისგან ან სიმბოლოსგან შემდგარი კომბინაცია, რომელიც ნუმერაციის აკრეფის გეგმის (წესის) შესაბამისად, ნუმერაციის კონკრეტული ზონის რესურსებით იდენტიფიცირებული მომხმარებლის მიერ გამოიყენება ქვეყნის შიგნით განსხვავებული ნუმერაციის ზონის მომხმარებლებთან დაკავშირებისას, აგრეთვე ოპერატორის ქსელის, მისი ნაწილის, ქსელის ფუნქციური რესურსების ან მომსა­ხურების სახეების ასარჩევად გამოძახებების განხორციელებისას. საქართველოში ეროვნული პრეფიქსია ციფრი – „0“;

ნ) ეროვნული (მნიშვნელოვანი) ნომერი (შემოკლებული აღნიშვნა – „N(S)N“) - ეროვნული ნომერი შედგება დანიშნულების ეროვნული კოდისა („NDC“) და სააბონენტო ნომრისგან („SN“), ან მომსახურების მაიდენტი­ფიცირებელი ნომრისგან;

ო) ეროვნული სასიგნალო წერტილის კოდი (შემოკლებული აღნიშვნა – „NSPC ) – ავტორიზებული პირის ქსელის სასიგნალო ურთი­ერთჩართვის კონკ­რეტული წერტილის მაიდენტიფიცირებელი კოდი;

პ) „ევროპის სატელეკომუნიკაციო სტანდარტების ინსტიტუტი“ (შემოკლებული აღნიშვნა – „ETSI“) – სატელეკომუნიკაციო დარგში ევრო­პული ჰარმონიზებული სტანდარტების შემმუშავებელი ორგანი­ზაცია;

ჟ) „ევროპის ქვეყნების კავშირგაბმულობის და ფოსტის ადმინისტ­რაციათა საბჭო“ –(შემოკლებული აღნიშვნა – „CEPT”) – ელექტრო­ნული საკომუნიკაციო და საფოსტო მომსახურების დარგში ქვეყნების ადმინისტ­რაციათა ევროპული გაერთიანება;

რ) თავისუფალი ნუმერაციის რესურსი – ნუმერაციის რესურსი ან რესურსების კონკრეტული ბლოკი, რომელიც თავისუფალია და შესაძ­ლე­ბელია, რომ კომისიის მიერ სარგებლობაში გადაეცეს მსურველ პირს, პირ­ველადი მინიჭების საფუძველზე;

ს) ინტელექტუალური ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელები – საერთო სარგებლობის ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების შემადგე­ ნელი სასიგნალო ქსელების ინფრასტრუქტურა (ინტელექ­ტუალური), რომე­ ლიც ფუნქციონირებს ტელეკომუნიკაციების საერთა­შორისო კავშირის და ევროპის სატელეკომუნიკაციო სტანდარტების ინსტიტუტის მიერ დადგენილი სტანდარტების შესაბამისი პროტოკოლების (ტექნიკური ოქმებისა) და ინტერფეისების შესაბამისად. ინტე­ ლექტუალური ქსელები შექმნილია მომხ­ მარებლების უფასო, განაწილებული ხარჯებით, დამატებული ღირებუ­ ლე­ ბის და მომსა­ხურების სხვადასხვა ფართო სახეობებით უზრუნ­ ველსაყოფად, აგრეთვე სატელეფონო გამოძახებების განხორ­ ციელებასთან დაკავშირე­ბული ფუნქციური და საკონტროლო ინფორმაციის სიგნალიზაციის არხების მეშ­ ვეობით გაცვლის (გადაცემის) მიზნით;

ტ) კომისია – საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია;

უ) მობილური კავშირის ქსელი საერთო სარგებლობის ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების შემადგენელი ნაწილი, რომელიც საერთო სარგებ­ლობის ელექტრონულ საკომუნიკაციო ქსელებში უზრუნველყოფს მობილური ტერმი­ნალური მოწყობილობების უსადენო შეღწევას;

ფ) მობილური ქსელის კოდი (შემოკლებული აღნიშვნა – „MNC “) – ფიჭური ორგანიზების ტიპის ქსელებითა და საშუალებებით უზრუნ­ ველყოფაზე და მობილური აბონენტების ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიწო­ დებაზე ავტორიზებული პირის ქსელის მაიდენტი­ ფიცი­ რებელი კოდი, რომელიც ქვეყნის მობილურ კოდთან ერთად ცალსახად განსაზღვრავს ხელშეკრულების საფუძველზე მობილური აბონენტის მომ­ სახურე ოპერატორის ქსელს;

ქ) მომსახურების მიმწოდებელი ოპერატორის არჩევის კოდი – 10 XX ფომატის ნუმერაციის დიაპაზონში განაწილებული, ოპერატორების არჩევის მოკლე კოდები, რომელთა მეშვეობითაც მომხმარებელი უზრუნველყოფილია სხვადასხვა ოპერა­ტორების მომსახურების მიღების არჩევანით;

ღ) მომსახურების მიმწოდებელი ოპერატორის წინასწარი არჩევა აბონენტის მიერ წინასწარ არჩეული რომელიმე ერთი კონკრეტული საქა ­ლაქთაშორისო ან/და საერთაშორისო საოპერატორო კომპანიის მომსა ­ხურებით სარგებლობა, რის შესახებაც მათ შორის გარკვეული ვადითდა პირობით წინასწარ ფორმდება ხელშეკრულება. ამ შემთხვევაში აბონენტი შესაბამისად კრეფს ეროვნულ პრეფიქსს - 0ან საერთა ­შორისო პრეფიქს00 “, შემდეგ კი გამოსაძახებელი აბონენტის ეროვნულ ან საერთაშორისო ნომერს;

ყ) ნომრის აკრეფის გეგმა (წესი) – აბონენტის მიერ ნუმერაციის გეგმის შესაბამისი ფორმატით დადგენილი ციფრების ან სიმბოლოების კომბინაციის აკრეფის თანმიმდევრობის წესი, რომელიც განსაზღვრავს ნუმერაციის გეგმის შესაბამისად მომხმარებლების მიერ სააბონენტო ნუმერაციის რესურსების გამოყენების პირობებს, მათ შორის, გამოძახებების განხორციელებისას პრე­ფიქ­სების გამოყენების წესს;

შ) ნომრის აკრეფის დახურული გეგმანომრის აკრეფის გეგმა, როდე­საც, განურჩევლად ნუმერაციის ზონისა, აბონენტთან დასაკავშირებლად გამომძახებელი აბონენტის მიერ სრულად იკრიფება გამოსაძახებელი აბონენ­ტის ეროვნული (მნიშვნელოვანი) ნომერი;

ჩ) ნომრის აკრეფის ღია გეგმა – აკრეფის გეგმა, როდესაც აბონენტის მიერ იმავე გეოგრაფიული ან არაგეოგრაფიული ნუმერაციის ზონის აბონენტთან კავშირისას იკრიფება მხოლოდ გამოსაძახებელი აბონენტის ნომერი – „SN“, ხოლო ნუმერაციის სხვა ზონის აბონენტთან კავშირისას კი გამოსაძახებელი აბონენტის ეროვნული (მნიშვნელოვანი) ნომერი - „N(S)N“, წინ ეროვნული პრეფიქსის „0“-ის დამატებით;

ც) ნუმერაციის ეროვნული სისტემა – ამ დებულებით გათვალისწინე­ბული ფორ­მატითა და სტრუქტურით განსაზღვრული ციფრების და/ან სიმბოლოების კომბინაცია, რომელიც გამოიყენება ელექტრონული საკო­მუნიკაციო მომსახურების მიწოდების პროცესში, ელექტრონული საკო­მუნიკაციო ოპერატორის ქსელის, ქსელის ფუნქციური რესურსების, მომხ­მარებლის ან მომხმარებლის ტერმინალური მოწყობილობის იდენტიფი­ცირებისათვის; ნუმერაციის ეროვნული სისტემა აგრეთვე მოიცავს ნუმერაციის რესურსებით სარგებლობის რეგულირების პირობებსა და წესებს, რომლებიც განსაზღვ­რულია ამ დებულებით;

ძ) ნუმერაციის ბლოკი – კომისიის მიერ სარგებლობის უფლების პირ­ველადი მინიჭებისათვის ამ დებულებით განსაზღვრული წესების შესაბამისად განსაზღვ­რული რაოდენობით გამოყოფილი კონკრეტული ნუმერაციის ზონის რესურსები;

წ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის რეგულირება – კომისიის მიერ ნუმერაციის გეგმით განსაზღვრული კონკრეტული რესურსების დაგეგმარება, გამოყოფა, რეზერვირება, მსურველი პირებისათვის ამ რესურსებით სარგებ­ლობის უფლების პირველადი მინიჭება და სარგებლობის უფლების გაუქმება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, შესაბამისი რეესტრის წარმოება, ნუმერაციის რესურსების გადაპირების რეგულირება, ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების თანმდევი ვალდებუ­ლებებისა და პირობების დადგენა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მათი მოდიფიცირება, მათი გამოყენების პირობების დაცვის ზედამხედველობა და კონტროლი, მათი დარღვევისას კანონით გათვალისწინებული ღონის­ძიებების გატარება, ნუმერაციის რესურსების გამოყენებით ელექტ­რონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებელ პირებს შორის, ასევე მათსა და მომხმარებლებს შორის წარმოშობილი დავების გადაწყვეტა, კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილებების ფარგლებში;

ჭ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების პირველადი მინიჭება – „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის, აგრეთვე კომისიის მიერ მიღებული დადგენილებების შესაბამისად, კომისიის გადა­წყვეტილებით მსურველი პირისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭება;

ხ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მეორადი მინიჭება - ავტორიზებული პირების მიერ, მათთვის პირველადი მინიჭებისას გამო­ყოფილი ნუმერაციის რესურსებით საკუთარი აბონენტებისთვის სარგებლო­ბის უზრუნველ­ყოფა (სარგებლობაში გადაცემა);

ჯ) ნუმერაციის გეგმა – ნუმერაციის კონკრეტული ზონის რესურსების ამ დადგენილებით განსაზღვრული ფორმატი და სტრუქტურა. აგრეთვე, ამ ფორ­მატში კონკრეტული ციფრებისა და/ან სიმბოლოების კომბინაცია ან ცალკეულ შემთხვევებში, ამ დებულებით დადგენილი პირობების გათ­ვა­ლისწინებით, მისი განსაზღვრის წესი;

ჰ) ნუმერაციის ზონა – ნუმერაციის გეგმის შესაბამისად ერთგვაროვანი დანიშნულებით გამოყენებისათვის განაწილებული ნუმერაციის რესურსების ჯგუფი, რომელთა საშუალებითაც ხორციელდება კონკრეტული გეოგ­რა­ფიული ან არაგეოგრაფიული ნუმერაციის ზონის, ელექტრონული საკომუ­ნიკაციო ოპერატორის ქსელის, მისი ნაწილის, ქსელის ფუნქციური რესურ­სების ან კონკრეტული მომსახურების სახეების, აგრეთვე აბონენტების ან მა­თი ტერმინალური მოწყო ­ბილობების იდენტიფიცირება;

1) ნუმერაციის ზონის კოდი (შემოკლებული აღნიშვნა – „TC“) - ნუმერა­ციის ე.წ. „TC“ – მაგისტ ალური მიმართულების კოდი“, რომელიც ცალსახად განსაზღვ­რავს ნუმერაციის კონკრეტულ გეოგრაფიულ თუ არაგეოგრაფიულ ზონას და წარმოადგენს დანიშნულების ეროვნული კოდის („NDC“) შემად­გენელ ნაწილს (ფორმატის ველს), ეროვნული პრეფიქსის გარეშე;

2) ნუმერაციის რესურსი – ნუმერაციის სისტემის საფუძველზე არსებუ­ლი სიმბოლოების სისტემა, რომელიც გამოიყენება ნუმერაციის მინიჭებისას ან/და ლიცენზიის გაცემისას;

3) ოპერატორი – „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართ­ველოს კანონით ქსელებითა და საშუალებებით ან/და ელექტრონული მომსახურების სახეებით უზრუნველყოფაზე ავტორიზებული პირი;

4) ოპერატორის სასიგნალო წერტილი – ავტორიზებული პირის სასიგნალო ქსელის ურთიერთჩართვის წერტილი, სადაც ხორციელდება ამ ოპერატორის ქსელთან სასიგნალო ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა;

5) პერსონალური ნომერი – სატელეკომუნიკაციო მომსახურების სახეობა, რომლის საშუალებით აბონენტს მიენიჭება ნუმერაციის არაგეოგრაფიული გარკვეული ზონის ნომერი, რომელიც მუდმივად არ არის დაკავში­რებული სააბონენტო ტერმინალის ქსელთან შეერთების რომელიმე ერთ კონკრეტულ ფიზიკურ ადგილთან, რაც შესაძლებელს ხდის, აბონენტის მიერ მის პერსონალურ ნომერზე განხორციელებული გამოძახება გადამი­სამართებულ იქნეს მის მიერ დღე-ღამის ნებისმიერ მომენტში განსაზღვრულ საერთო სარგებლობის ნებისმიერი ქსელის ტერმინალურ მოწყობილობაზე;

6 ) პირი - ავტორიზებული პირი, რომელიც კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე სარგებლობს ნუმერაციის რესურსით ან არაავტორიზებული პირი, რომელსაც სურს ისარგებლოს ან კომისიის გადაწყვეტილების საფუძ­ველზე უკვე სარგებლობს ნუმერაციის რესურსით;

7 ) პრეფიქსი (შემოკლებული აღნიშვნა – „P“) – ერთი ან რამდენიმე ციფრისგან ან სიმბოლოსგან შემდგარი კომბინაცია, რომელიც მომხმარებლის მიერ ნუმერაციის აკრეფის გეგმის (წესის) შესაბამისად გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის ფორმატის ან განსხვავებული ნუმერაციის ზონის ნუმერაციის რესურსების, ოპერატორის ქსელის, მისი ნაწილის, ქსელის ფუნქციური რესურსების ან მომსახურების სახეების ასარჩევად. პრეფიქსის კონკრეტული კომბინაცია არ წარმოადგენს ნუმერაციის გეგმის ნაწილს. ოპერატორების ქსელებს შორის გამოძახებების განხორციელებისას, ინტელექტუალური ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების სასიგნალო არხების მეშვეობით პრეფიქსი არ გადაიცემა. კონკრეტული პრეფიქსის ფორმატი, ციფრების კომბინაცია და გამოყენების წესი განისაზღვრება ამ დებულებით;

8 ) რეზერვირება – ნუმერაციის ცალკეული ზონების ან ნუმერაციის კონკრეტულ ზონაში თავისუფალი ნუმერაციის რესურსების რეზერვირება, შემდგომში ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებისა და საშუალებების, არსებული ან ახალი ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების სახეების გაფართოებისას, მათი პირველადი მინიჭების მიზნით;

9 ) საქართველოს – ქვეყნის საერთაშორისო კოდი995;

10 ) საერთაშორისო პრეფიქსი (შემოკლებული აღნიშვნა – „PI“) – ერთი ან რამდენიმე ციფრისგან ან სიმბოლოსგან შემდგარი კომბინაცია, რომელიც ნუმერაციის აკრეფის გეგმის (წესის) შესაბამისად გამოიყენება მომხმარებლის მიერ გლობალური ან საერთაშორისო საკომუნიკაციო მომსახურების მიღე­ბისას. საერთაშორისო პრეფიქსია – „00;

11 ) სააბონენტო ნომერი (შემოკლებული აღნიშვნა – „SN“) – სააბონენტო ნუმერაციის რესურსი, გეოგრაფიული ან არაგეოგრაფიული ნუმერაციის კონკრეტულ ზონაში აბონენტის ან მისი ტერმინალური მოწყობილობის იდენ­ტიფიცირებისათვის და/ან გამოძახებების ან საინფორმაციო სიგნალების დამისამართებისათვის გამოყენებული ციფრების კომბინაცია. ტერმინები – „სააბონენტო ნომერი“ და „ბოლო მომხმარებლის ნომერი“ გამოიყენება ეკვივა­ლენტური მნიშვნელობით;

12 ) საგანგებო (ექსტრემალური) სამსახურები სამსახურები, რომლებიც უზრუნველყოფენ გადაუდებელ და სწრაფ დახმარებას იმ სიტუაციების დროს, როდესაც საფრთხე ექმნება ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, კერძო ან საზოგადოებრივ საკუთრებას ან/და ბუნებრივ გარემოს. საგანგებო სამსახურები არ შემოიფარგლებიან მხოლოდ აღნიშნულ სიტუაციებზე რეა­გირებით;

13 ) საკონტროლო თარიღები – საქართველოს ელექტრონული საკო­მუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნულ სისტემაზე გადასვლის ღონის­ძიებათა შესრულების კალენდარული თარიღები;

14 ) სასიგნალო ქსელები ოპერატორის ან სხვადასხვა ოპერატორების ქსელებს შორის ელექტრონული საკომუნიკაციო გამოძახებების ( მათ შორის, სატელეფონო ზარების) განხორციელებასთან დაკავშირებული ფუნქციური და საკონტროლო ინფორმაციის ურთიერთგაცვლისათვის განკუთვნილი ქსელები ( საკომუნიკაციო არხები) და ტექნიკური საშუალებები. სასიგნალო ქსელები მოიცავს ოპერატორების სასიგნალო კვანძებში განთავსებულ სასიგნალო ქსელის შესაბამის ტერმინალურ ელემენტებს, მოწყობილობებს და მათ შემაერთებელ სასიგნალო არხებს; ოპერატორების სასიგნალო ქსელების ურთიერთდაკავშირება ხორციელდება ურთიერთჩართვის ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობებით;

15 ) საერთაშორისო სასიგნალო წერტილის კოდი ( შემოკლებული აღნიშვ­ ნა – „ ISPC “) – სხვა ქვეყნის ოპერატორების სასიგნალო ქსელებისა და ავტორი­ზებული პირების სასიგნალო ქსელების ურთიერთჩართვისას ამ ავტო­რიზებული პირების სასიგნალო ქსელების ურთიერთჩართვის წერტი­ლების მაიდენტიფიცირებელი კოდი;

16 ) სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითა­რების სამინისტრო;

17 ) ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირი ( შემოკლებული აღ­ ნიშ­ ვნა – „ ITU “) – ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში გაეროს სპეციალი­ზებული ორგანიზაცი;

18 ) ტექნოლოგიური კონვერგენცია განსხვავებული ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებებით ერთგვაროვანი, ურთიერთშენაცვლებადი მომსახურების სახეების მიწოდების შესაძლებლობა;

19 ) უფასო, განაწილებული ხარჯებით, დამატებული ღირებულების და მომსახურების სხვადასხვა ფართო სახეობები არაავტორიზებული პირების უფასო ან ფასიანი საინფორმაციო- საკონსულტაციო, გასართობი, საცნობარო ან სხვა სახის მომსახურების სახეობები, რომელთა მიწოდება ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებელი ოპერატორის აბონენტე­ ბისა­ თვის ( ბოლო მომხმარებლებისათვის) ხორციელდება ოპერატორის ქსელ­ სა და საშუალებებთან დაშვებითა და ურთიერთჩართვით;

20 ) ფიქსირებული კავშირის ქსელი – საერთო სარგებლობის ელექტ­რონული საკომუნიკაციო ქსელების შემადგენელი ნაწილი, რომელიც უზრუნ­ველყოფს კონკრეტულ გეოგრაფიულ ზონაში მოქმედ საერთო სარ­გებლობის ელექტრონულ საკომუნიკაციო ქსელებში ფიქსირებული ტერმი­ნალური მოწყობილობების სადენიან ან უსადენო შეღწევას;

21 ) ქვეყნის კოდი ( შემოკლებული აღნიშვნა – „ CC “) – ერთი, ორი ან სამი ციფრის კომბინაცია, რომელიც გამოიყენება ქვეყნის, ქვეყნების ჯგუფის საიდენტიფიკაციოდ, ან სამი ციფრის კომბინაცია, რომელიც გამოიყენება გლობალური მომსახურების საერთაშორისო ნუმერაციის ზონის განსაზღვ­ რისათვის, ქვეყნის კოდი გამოიყოფა ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის მიერ;

22 ) ყოველ გამოძახებაზე მომსახურების მიმწოდებელი ოპერატორის არჩევა – აბონენტის მიერ ყოველი გამავალი ავტომატური საქალაქთაშორისო ან/და საერთაშორისო კავშირის დასამყარებლად იმ საოპერატორო კომპანიის არჩევა, რომლის მომსახურებით სარგებლობასაც იგი აპირებს, რისთვისაც იგი კრეფს საოპერატორო კომპანიის არჩევის პრეფიქსულ კოდს – 10XX, შემდეგ შესაბამისად ეროვნულ - „0” ან საერთაშორისო - „00“ - პრეფიქსებს, შემდეგ კი გამოსაძახებელი აბონენტის ეროვნულ ან საერთაშორისო ნომერს.

    მუხლი 3.  საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემა

1. საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმე­ რაცი­ ის ეროვნული სისტემა უზრუნველყოფს საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურების სფეროში საქმიანობას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ხელს უწყობს თანამედროვე ტექნიკური გადაწყვეტილებებისა და ელექტრონული საკო­ მუნიკაციო ტექნოლოგიების ( მათ შორის, ინტერნეტ ტექნოლოგიების), მომსახურებათა ახალი სახეობების დანერგვას, ამ სფეროში სამეწარმეო საქ­ მიანობისა და გრძელვადიანი კონკურენციის შემდგომ განვითარებას.

2. საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმე­ რაციის ეროვნული სისტემა შემუშავებულია ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად, „ ტელეკომუნიკაციების საერთა­ შორისო კავშირის „ITU “- ის, „ ევროპის ქვეყნების კავშირგაბმულობის და ფოს­ ტის ადმინისტრაციათა საბჭოს” - „ CEPT “- ის, ევროპის სატელეკო­ მუნი­ კაციო სტანდარტების ინსტიტუტის“ – „ ETSI “- ის მიერ დადგენილი სტან­ დარტებისა და რეკომენდაციების მოთხოვნების დაცვით.

3. საქართველოს ნუმერაციის სისტემის რეფორმირებისას გათვალის­ წინებულ უნდა იქნეს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული ორგანი­ ზაციების მიერ მიღებული სტანდარტები და რეკომენდაციები.

4. „ ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად, კომისია ამ დებულებით განსაზღვრული წესების შესაბამისად ახორციელებს შემდეგი ნუმერაციის რესურსებით სარგებლობის რეგული­ რებას:

) ეროვნული (მნიშვნელოვანი) ნომრები ( N(S)N) , მათ შორის: სააბო­ ნენტო ნომრები; ოპერატორების, მათი ქსელების, მომსახურების სხვადასხვა სახეების კოდები;

) ოპერატორების ეროვნული და საერთაშორისო სასიგნალო წერ­ ტილების კოდები (ISPC, NSPC);

) მობილური საკომუნიკაციო მომსახურების ოპერატორების ქსელების კოდები (MNC).

    მუხლი 4.  ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის აგების პრინციპები

ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით საქმიანობისა და ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიწოდებისას ნუმერაციის რესურსებით სარგებლობის რეგულირება ხორციელდება შემდეგი პრინციპების საფუძველზე:

1. შეუზღუდაობისა და ხელმისაწვდომობის პრინციპი მოქმედმა ნუ­ მერაციის სისტემამ უნდა უზრუნველყოს არსებული და სამომავლო მოთ­ ხოვნების შესაბამისად საკმარისი ნუმერაციის რესურსები, მათ შორის, სააბონენტო ნუმერაცია. ნუმერაციის რესურსებით სარგებლობა შეუზღუდავია ყველა მსურველი პირისათვის ან მომხმარებლისათვის მოქმედი კანონმ­ დებლობის მოთხოვნების დაცვით.

2. თანასწორუფლებიანობისა და არადისკრიმინაციულობის პრინციპი ნუმერაციის რესურსებით სარგებლობის რეგულირება ხორციელდება მსურ­ ველი პირებისა ან მომხმარებლების ჯგუფების თანასწორუფლებიანობისა და არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დაცვით; ნუმერაციის რესურსებით სარგებლობისას უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მომხმარებლების მიერ საერთო სარგებლობის ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურების სახეობის თავისუფლად, არადისკრიმინაცი­ ულად არჩევის უფლება.

3. ეფექტიანობის პრინციპი მოქმედმა ნუმერაციის სისტემამ უნდა უზრუნველყოს ნუმერაციის გეგმის შესაბამისად განაწილებული ნუმერაციის რესურსების ეფექტიანი სარგებლობა, ხელი შეუწყოს ელექტრონული საკო­ მუნიკაციო ქსელებისა და საშუალებების მფლობელი ავტორიზებული პირების მიერ ეფექტიანი ინვესტიციების განხორციელებას და ინოვაციური თანამედ­ როვე ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების ეფექტიან გამოყენებას, ახალი მომსახურების სახეების განვითარებასა და გაფართოებას.

4. კონკურენციის უზრუნველყოფის პრინციპი კომისიის მიერ ნუმე­ რაციის გეგმით განსაზღვრული რესურსების გამოყოფისა და ნუმერაციის რესურსებით სარგებლობის რეგულირებისას, აგრეთვე მომხმარებლების მიერ ნუმერაციის რესურსების გამოყენებისას უზრუნველყოფილი უნდა იყოს:

) ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფისა და ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების სფერო­ ში ეფექტიანი კონკურენციის ხელშემწყობი პირობების ჩამოყალიბება, აგრეთვე მისი არა მარტო შენარჩუნება, არამედ განვითარება- გაფართოება;

) ნუმერაციის რესურსებით სარგებლობის უფლების პირველადი მინი­ ჭებისას ან მეორადი მიმოქცევისას, ნუმერაციის რესურსების სრულად ან ნაწილობრივ გადაპირებისას, ავტორიზებული პირების შერწყმის ან შეძენისას, ერთი ან რამდენიმე ურთიერთდამოკიდებული ავტორიზებული პირის ხელში ნუმერაციის რესურსების ზედმეტად კონცენტრაციისა და კონკურენციის შეზღუდვის მიზნით ამ საბაზრო უპირატესობის ბოროტად გამოყენების თავიდან აცილება;

) მომხმარებლების უფლებების დაცვა, სხვადასხვა მომსახურების მიმწოდებლების არჩევისას შეუზღუდაობა, თანასწორუფლებიანობა და არადისკრიმინაციულობა, საერთო სარგებლობის ელექტრონულ საკომუნი­ კაციო ქსელებთან და ელექტრონულ საკომუნიკაციო მომსახურებასთან თანაბარი ხელმისაწვდომობა.

5. ტექნოლოგიური ნეიტრალიტეტის პრინციპი ნუმერაციის რესურ­ სებით სარგებლობის რეგულირება დაფუძნებულია ტექნოლოგიური ნეიტრალიტეტის პრინციპზე; ტექნოლოგიური ნეიტრალიტეტის პრინციპი გულისხმობს ნუმერაციის კლასიფიკაციას არა ტექნოლოგიის თვისებების საფუძველზე, არამედ მომსახურების თვისებების მიხედვით (ფუნქციონა­ლური თვისებები, ფასი და ა.შ.), მიუხედავა იმისა, თუ რა ტიპის ქსელით ხორციელდება ამ მომსახურების შეთავაზება.

6. სტაბილურობის პრინციპი ნუმერაციის ეროვნული სისტემის განვი­ თარება ან მასში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა უნდა გან­ ხორციელდეს იმ გარემოებებისა და დასახული მიზნების ობიექტური შეფა­ სების გათვალისწინებით, რომლებიც განაპირობებს ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დაგეგმილი რეფორმირების აუცილებლობას. ნუმერაციის გეგმის რეფორმირება გამიზნულია გრძელვადიან პერიოდზე და რეფორმირებისას, ობიექტური შესაძლებლობების ფარგლებში, მინიმუმამდე უნდა იქნეს დაყვანილი ნუმერაციის რესურსების მოქმედ სტრუქტურაში ან ფორმატში გამოყენებული კონკრეტული ციფრებისა და სიმბოლოების ან მათი კომბი­ ნაციის მნიშვნელოვანი ცვლილებები მომხმარებლებისათვის ნუმერა­ ციის გეგმის რეფორმირების გარდამავალ პერიოდში მომსახურების შეზღუდვის ან შეფერხების თავიდან აცილების მიზნით.

7. მომხმარებელზე ორიენტირებულობის პრინციპი ნუმერაციის გეგ­ მით განსაზღვრული ფორმატი და სტრუქტურა, აგრეთვე აკრეფის გეგმა უნდა იყოს მარტივი და გამჭვირვალე, აბონენტების მიერ სააბონენტო ნომრების, ოპერატორების კოდების ან მომსახურების სახეების იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებული სხვა კოდების მარტივად დამახსოვრებისა და ნუმერაციის ამ რესურსების აკრეფისას ტერმინალური მოწყობილობის მარტივად გამოყენების უზრუნველსაყოფად.

8. მოქნილობის პრინციპი ნუმერაციის ეროვნულმა სისტემამ, ნუმერა­ ციის გეგმის დადგენილმა ფორმატმა და სტრუქტურამ უნდა უზრუნველყოს ახალი ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების გამოყენებისას ან არსებული ქსელებისა და საშუალებების გაფართოებისას პირველადი მინიჭებისათვის საკმარისი ნუმერაციის რესურსების გამოყოფის შესაძლებლობა.

9. ინფორმატიულობა ნუმერაციის ეროვნული რესურსის ფორმატი, სტრუქტურა და ციფრებისა და/ ან სიმბოლოების კომბინაცია დგინდება იმგვარად, რომ მოიცავდეს განზოგადებულ ინფორმაციას ტარიფების, არჩეული მომსახურების ერთგვაროვანი სახეებისა და მათი მიწოდების პირობების შესახებ.

10. ერთგვაროვნობისა და ცალსახობის პრინციპი ნუმერაციის გეგმის შესაბამისად განსაზღვრული ნუმერაციის რესურსების, ეროვნული ნომრებისა და სააბონენტო ნომრების განაწილება უნდა განხორციელდეს ერთგვაროვანი წესით. კონკრეტული ნუმერაციის რესურსის ფორმატი, სტრუქტურა და მასში გამოყენებული სიმბოლოების, ასოებისა და/ ან ციფრების კომბინაცია და აკრეფის გეგმა ცალსახად უნდა განსაზღვრავდეს კონკრეტულ რესურსს მომხმარებელს, მის ტერმინალურ მოწყობილობას, ოპერატორის ქსელებს, ამ ქსელებით განხორციელებულ მომსახურების სახეს, ქსელების ფუნქციონალურ ან საინფორმაციო რესურსს თუ სხვა რესურსებს, დაკავშირებულს ელექ­ ტრონული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით საქმიანობასთან ან ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიწოდებასთან.

11. საინფორმაციო უზრუნველყოფის პრინციპი მომსახურების შეუზ­ ღუდავი და შეუფერხებლად მიღების უზრუნველყოფის მიზნით ნუმერაციის ეროვნული სისტემით განსაზღვრულ ნუმერაციის გეგმაში ცვლილებების ან დამატებების შეტანა უნდა განხორციელდეს გამჭვირვალედ, მომხმარებ­ ლებისათვის სამი თვით ადრე საჯარო შეტყობინების გზით. შეტყობინებაში მითითებული უნდა იყოს ცვლილების ან დამატების არსებითი შინაარსი, ცვლილების ან დამატებების განხორციელების ზუსტი თარიღი და დრო.

თავი II

ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის რეგულირება

    მუხლი 5.  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

1. ნუმერაციის რესურსებით სარგებლობის რეგულირებას ახორცი­­ ლებს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ( შემდგომში კომისია).

2. ნუმერაციის რესურსის პირველადი მინიჭება ხორციელდება კომი­ სიის მიერ ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.

3. კომისია უფლებამოსილია ნუმერაციის რესურსის პირველადი მინიჭებისას პირს დაუდგინოს ამ რესურსით სარგებლობის კონკრეტული პირობები.

4. კომისია აწარმოებს პირველადი მინიჭებით ავტორიზებული პირები­ სათვის სარგებლობაში გაცემული ნუმერაციის რესურსების რეესტრს. რეესტ­ რის მონაცემები საჯაროა.

    მუხლი 6.  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის პირობები

     ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მფლობელმა პირმა უნდა:

) უზრუნველყოს კომისიის გადაწყვეტილებით პირველადი მინიჭების საფუძველზე განსაზღვრული ნუმერაციის რესურსებით სარგებლობის პირო­ ბების დაცვა, გამოყოფილი ნუმერაციის რესურსების შეუზღუდავი ხელ­ მისაწვდომობა და მათი სარგებლობა საკუთარი აბონენტებისათვის ( მეორადი მინიჭება);

) საკუთარი აბონენტისათვის უფასოდ ხელმისაწვდომი გახადოს საგანგებო (ექსტრემალური) სამსახურების და საკუთარი კომპანიის საინფორ­მაციო-საცნობარო და დაზიანებების აღმოფხვრის სამსახურების სატელეფონო ნომრები;

) უზრუნველყოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით სარგებლობისას მომხმარებლის უფლებების დაცვა და მომხმარებლის არადისკრიმინაციული არჩევანის შესაბამისად არჩეული მომსახურების მიმწოდებელი ავტორიზებული პირის მომსახურების მიღება, ყოველ გამოძახებაზე მომსახურების მიმწოდებელი ოპერატორის არჩევის მოკლე კოდის გამოყენებით ან წინასწარ გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელი ოპერატორის წინასწარი არჩევით;

) ურთიერთჩართვის ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად, გაააქტიუროს და საკუთარი აბონენტებისათვის ხელმისაწვდომი გახადოს: ურთიერთჩართული ოპერატორების სააბონენტო ნომრები ან ოპე­ რატორების არჩევის, აგრეთვე მომსახურების სახეებთან დაშვების მოკლე ნომრები ( კოდები); უფასო, განაწილებული ხარჯებით დამატებული ღირებუ­ ლებისა და მომსახურების სხვადასხვა ფართო სახეობების მიმწოდებელი პირების ან მათი ტერმინალური მოწყობილობების საიდენტიფიკაციო ( საა­ ბონენტო) ნომრები;   

ე) მისთვის პირველადი მინიჭების საფუძველზე გამოყოფილი ნუმერა­ ციის რესურსი აითვისოს პირველადი მინიჭებით განსაზღვრული პირობე­ ბით და ვადაში;

ვ) ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საკუთარი ხარჯებით განახორციელოს ამ დებულებით გან­ საზღ­ ვრული ნუმერაციის სისტემაზე გადასვლის სამუშაოები.

თავი III

საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო

ქსელების ნუმერაციის გეგმა

    მუხლი 7.  ნუმერაციის გეგმის იერარქიული სტრუქტურა

1. საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერა­ ციის გეგმა აგებ ულია ერთიანი იერარქიული სტრუქტურით.

2. საქართველოს საერთაშორისო ნომრის ერთიანი სტრუქტურა შედ­გება საქართველოს ქვეყნის საერთაშორისო კოდისგან და ეროვნული ნომრისგან, მისი სრული ფორმატი შედგება 12 ნიშნისგან.

3. საქართველოს ქვეყნის საერთაშორისო კოდია ( CC ) - „995“.

4. საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერა­ ციის გეგმა მოიცავს ნუმერაციის შემდეგ ზონებს:

)     ნუმერაციის გეოგრაფიული ზონები, რომლებიც მოიცავ საქართ­ ველოს სხვადასხვა გეოგრაფიულ ზონებში ფიქსირებული ელექრონული საკომუნიკაციო ქსელებით მომსახურების მიმწოდებელი ოპერატორების სააბონენტო ნომრების რესურსებს;

) ნუმერაციის არაგეოგრაფიული ზონები, რომლებიც მოიცავ:

. მობილური ელექტრონულ საკომუნიკაციო კავშირის მიმწოდებელი ოპერატორების სააბონენტო ნუმერაციის რესურსებს;

.ბ) უსადენო შეღწევის, მათ შორის, ფიჭური ორგანიზების ტიპის ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით ფიქსირებული კავშირის მომსახუ­რების უზრუნვლყოფის მიზნით მიმწოდებელი ოპერატორების სააბონენტო ნომრების რესურსებს;

.გ) ინტელექტუალური ქსელებით (მათ შორის, უფასო და განაწილე­ბული ხარჯებით) მომსახურების სახეების მიმწოდებელი პირების სააბონენტო ნუმერაციის რესურსებს;

.დ) პერსონალური ნომრებით დამატებითი ფასიანი და სხვადასხვა მომსახურების სახეობების მიმწოდებელი პირების სააბონენტო ნუმერაციის რესურსებს;

) 1XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების (კოდების) ზონა მოიცავს მომსახურების მიმწოდებელი ოპერატორების არჩევის კოდებს, ელექტრო­ნული საკომუნიკაციო მომსახურების ოპერატორების საინფორმაციო-საც­ნობარო და საავარიო მომსახურების, საგანგებო (ექსტრემალური) სამსახუ­რების, მუნიციპალურ და სხვა საავარიო-სამაშველო, საზოგადოებრივი, საინ­ფორმაციო, საცნობარო, სამედიცინო და სოციალური დახმარების სამსახუ­რების ნომრებს და კოდებს;

დ)    მობილური ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების ოპერა­ ტო­ რების ქსელების იდენტიფიცირების კოდებ (MNC), ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებელი ოპერატორების სასიგნალო ქსელების საერთაშორისო - (ISPC) და ეროვნულ - (NSPC) ურთიერთჩართვის წერტილების იდენტიფიცირების კოდებს.

    მუხლი 8.   ეროვნული (მნიშვნელოვანი) ნომერი

1. ეროვნული (მნიშვნელოვანი) ნომერი ერთგვაროვანი ფორმატის და სტრუქტურისა :

 

 ეროვნული (მნიშვნელოვანი) ნომერი N(S)N

დანიშნულების ეროვნული კოდი - NDC

აბონენტის ნომერი SN

(ან მომსახურების სახის იდენტიფიკატორი)

TC

DN

SN

TC - (ერთი ნიშანი)

DN - (ერთი ან ორი ნიშანი)

SN - (მაქსიმუმი შვიდი ნიშანი)

ნუმერაციის ზონის კოდი

დანიშნულების ქსელების

კოდი

აბონენტის ნომერი ან მომსახურების სახის იდენტიფიკატორი.

 

 

2. ნუმერაციის ზონებში ეროვნული ნომრის სრული ფორმატი შეადგენს ცხრა ნიშანს.

    მუხლი 9.    ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების გეოგრაფიული ნუმერაციის ზონაში ნუმერაციის რესურსების სტრუქტურა, ფორმატი, განაწილება და სარგებობა

  გეოგრაფიული ნუმერაციის ზონაში ეროვნული (მნიშვნელოვანი) ნომრების სტრუქტურა, ფორმატი, განაწილება, პირველადი მინიჭებისათვის ნუმერაციის რესურსების გამოყოფა და მათი სარგებლობა უნდა განხორცი­ელდეს შემდეგი წესების შესაბამისად:

ა) გეოგრაფიული ნუმერაციის ზონაში სააბონენტო ნომრები განაწი­ლებულია შემდეგი სტრუქტურისა და ფორმატის შესაბამისად:

 

 

გეოგრაფიული ნუმერაციის ზონაში ეროვნული (მნიშვნელოვანი) ნომერი N(S)N

 

დანიშნულების ეროვნული

კოდი NDC

აბონენტის ნომერი SN

გეოგრაფიული ზონის ორნიშნა ან სამნიშნა კოდი

აბონენტის ნომერი

TC - (ერთი ნიშანი)

DN - (ერთი ან ორი ნიშანი)

SN - (ექვსი ან შვიდი ნიშანი)

ნუმერაციის ზონის (მაგისტრალური მიმართულების) კოდი

დანიშნულების ქსელების

ჯგუფური კოდი

გეოგრაფიულ ზონაში აბონენ­ტის ნომერი

„3“, „4“

ერთ- ან ორნიშნა 0-9 ციფრების კომბინაცია

ექვს- ან შვიდ­ნიშნა ციფრების კომბინაცია, რო­მელიც არ იწყება „0“-ით ან „1“-ით;

 

) ნუმერაციის გეოგრაფიულ ზონაში მაგისტრალური მიმართულების კოდის (TC) , დანიშნულების ქსელების კოდის (DN) და აბონენტის ნომრის (SN) სრული ფორმატი შეადგენს ცხრა ციფრს, ეროვნული პრეფიქსის (PI) 0“- ის გარეშე. ნუმერაციის გეოგრაფიულ ზონაში მაგისტრალური მიმართუ­ ლების კოდი (TC) და დანიშნულების ქსელების კოდი (DN) განსაზღვრავს კონკრეტული გეოგრაფიული ზონის კოდს ( დანიშნულების ეროვნულ კოდს (NDC), ხოლო აბონენტის ნომერი (SN) ამ გეოგრაფიულ ზონაში კონკრე­ ტული აბონენტის ნომერს;

) ნუმერაციის კონკრეტული გეოგრაფიული ზონების კოდები (NDC) და აბონენტის ნომრის სიგრძე მოცემულია ამ დებულების №1 დანართში;

დ) ნუმერაციის გეოგრაფიულ ზონაში განაწილებული ნუმერაციის რესურსები გამოიყენება კონკრეტულ გეოგრაფიულ ზონაში ფიქსირებული ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით და საშუალებებით მომსახურების ორგანიზების ათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილო­ბების იდენტიფიცირებისათვის;

ე) კომისიის მიერ ნუმერაციის ამ რესურსებით სარგებლობის უფლების პირველადი მინიჭება ხორციელდება კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით. მსურველი ავტორიზებული პირის კონკრეტული განაცხადის შესაბამისად კომისია ახორციელებს პირველადი მინიჭებისათვის განაცხადში მოთხოვნილი ნუმერაციის რესურსების გამოყოფის დასაშვებობის შეფასებას. მოთხოვნილი კონკრეტული სააბონენტო ნომრების გამოყოფის დაკმაყო­ ფილების შეუძლებლობის შემთხვევაში, კომისია უფლებამოსილია გამოყოს სააბონენტო ნომრების იმავე მოცულობის ბლოკი სააბონენტო ნომრების ციფრების სხვა კომბინაციით. ნუმერაციის კონკრეტულ გეოგრაფიულ ზონაში, თავისუფალი რესურსების არსებობის შემთხვევაში, დაუშვებელია პირველადი მინიჭებისათვის ამ ზონაში სარეზერვო ნუმერაციის რესურსების გამოყოფა;

ვ) გეოგრაფიული ნუმერაციის ზონებში ნომრის აკრეფის გეგმა ღიაა. კონკრეტული გეოგრაფიული ნუმერაციის ზონის სააბონენტო ნომრით იდენ­ ტიფიცირებული აბონენტის მიერ იკრიფება:

ვ. ) იმავე ეროვნული დანიშნულების კოდით (NDC) იდენტი­ ფიცი­ რებული, გეოგრაფიული ნუმერაციის ზონის აბონენტთან ადგილობრივი სატელეფონო კავშირის განსახორციელებლად მხოლოდ გამოსაძახებელი აბონენტის ნომერი (SN) ;

ვ. ) გეოგრაფიული ნუმერაციის განსხვავებული ზონის აბონენტთან საქალაქთაშორისო სატელეფონო კავშირის განსახორციელებლად მომსახუ­რების მიმწოდებელი ოპერატორის არჩევის კოდი (10XX), შემდეგ ეროვნული პრეფიქსი (PN) – „0”, შემდეგ კი – გამოსაძახებელი აბონენტის ეროვნული ნომერი, ან ეროვნული პრეფიქსი (PN)„0”, შემდეგ კი – გამოსაძახებელი აბონენტის ეროვნული ნომერი;

ვ. ) არაგეოგრაფიული ნუმერაციის ზონის აბონენტთან დასაკავში­რებლად ეროვნული პრეფიქსი (PN) - „0“ და გამოსაძახებელი აბონენტის ეროვნული ნომერი;

ვ.დ) საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის განსახორციელებლად: მომსახურების მიმწოდებელი ოპერატორის არჩევის კოდი (10XX), შემდეგ საერთაშორისო პრეფიქსი (PI) – „00”, შემდეგ ქვეყნის კოდი (CC) და გამოსაძახებელი აბონენტის ეროვნული ნომერი, ან საერთაშორისო პრეფიქსი (PI) – „00”, შემდეგ კი – ქვეყნის კოდი (CC) და გამოსაძახებელი აბონენტის ეროვნული ნომერი;

ვ.ე) საერთაშორისო (გლობალურ) მომსახურებებთან და ელექტრო­ნული კომუნიკაციების მობილური თანამგზავრული სისტემის გლობალური ქსელების აბონენტებთან დასაკავშირებლად: პირველ შემთხვევაში იკრიფება მომსახურების მიმწოდებელი ოპერატორის არჩევის კოდი (10XX), საერთა­შორისო პრეფიქსი (PI) 00”, შემდეგ გლობალური ქსელის კოდი (CC) და აბონენტის გლობალური ნომერი (GSN), ხოლო მეორე შემთხვევაში – მომ­სახურების მიმწოდებელი ოპერატორის არჩევის კოდი (10XX), შემდეგ საერთაშორისო პრეფიქსი (PI) „00”, გლობალური ქსელის კოდი (CC), გლობა­ ლური სისტემის იდენტიფიკაციის კოდი (IC) და აბონენტის ნომერი ან საერთაშორისო პრეფიქსი - „00”, შემდეგ გლობალური ქსელის კოდი და გამოსაძახებელი აბონენტის გლობალური ნომერი;

ზ) საოპერატორო კომპანიის მხრიდან თავისი ქსელის აბონენტის მიერ ამ მუხლის „ვ” ქვეპუნქტით განსაზღვრული ნომრების აკრეფის წესების გამო­ყენების შეზღუდვა დაუშვებელია, იმ შემთხვევების გარდა, თუ აბონენტის წერილობითი განცხადებით მოთხოვნილი არ იქნება:

ზ.ა) ისარგებლოს მხოლოდ მომსახურების მიმწოდებელი ოპერატორის წინასწარი არჩევის მეთოდით;

ზ.ბ) შეზღუდულ იქნეს მისი ტერმინალური მოწყობილობი დაშვება გარკვეული სახეობების ელექტრონულ საკომუნიკაციო მომსახურებებთან;

) გეოგრაფიული ნუმერაციის კონკრეტულ ზონაში კომისიის მიერ გამოიყოფა სარეზერვო ნუმერაციის რესურსები, მათი საერთო მოცულობის არანაკლებ 20%-ის ოდენობით. სარეზერვო ნუმერაციის თავისუფალი რესურ­სების 75%-ის ათვისების შემთხვევაში კომისია უფლებამოსილია გამოყოს გეოგრაფიული ნუმერაციის ახალი ზონა იმავე ზონის (მაგისტრალური მიმართულების) კოდისა (TC) და დანიშნულების ქსელების ახალი ჯგუფური კოდის (DN) განსაზღვრით. გეოგრაფიული ნუმერაციის ახალი ზონის გან­საზღვრა კომისიის მიერ უნდა განხორციელდეს ამ დებულებით განსაზღვ­რული ნუმერაციის ეროვნული სისტემის აგების პრინციპების გათვალის­წინებით. გეოგრაფიული ნუმერაციის ზონის განსაზღვრის შესახებ ინფორმა­ციას გამოყოფილი (დანაწილებული) ნუმერაციის რესურსების ფორმატისა და ციფრების კომბინაციის მითითებით კომისია საჯაროდ აქვეყნებს 30 დღით ადრე, ამ ზონის ნუმერაციის რესურსების პირველადი მინიჭებით ხელმი­საწვდომობის ძალაში შესვლის თარიღამდე;

) პირველადი მინიჭების საფუძველზე გეოგრაფიული ნუმერაციის ზონის რესურსებით სარგებლობის უფლების (ლიცენზიის) მფლობელი ავტო­რიზებული პირები ვალდებული არიან თვეში ერთხელ აღრიცხონ და მიაწოდონ კომისიას ინფორმაცია მინიჭებული სააბონენტო ნუმერაციის სრული რესურსებიდან საკუთარი აბონენტებისათვის მეორადი მინიჭების საფუძველზე გამოყენებული სააბონენტო ნომრების წილობრივი მოცულობის თაობაზე.

 მუხლი 10. ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების არაგეოგრაფიული ნუმერაციის ონაში ნუმერაციის რესურსების სტრუქტურა, ფორმატი, განაწილება და სარგებლობა

არაგეოგრაფიული ნუმერაციის ზონაში ეროვნული ნომრების სტრუქ­ტურა, ფორმატი, განაწილება, პირველადი მინიჭებისათვის ნუმერაციის რე­სურსების გამოყოფა და მათი სარგებლობა უნდა განხორციელდეს შემდეგი წესების შესაბამისად:

ა) არაგეოგრაფიული ნუმერაციის ზონაში სააბონენტო ნომრები განაწი­ლებულია შემდეგი სტრუქტურისა და ფორმატის შესაბამისად:

 

არაგეოგრაფიული ნუმერაციის ზონაში ეროვნული

(მნიშვნელოვანი) ნომერი N(S)N

დანიშნულების ეროვნული

კოდი NDC

აბონენტის ნომერი SN

არაგეოგრაფიული ზონის სამნიშნა კოდი

აბონენტის ნომერი

TC - (ერთი ნიშანი)

DN - (ორი ნიშანი)

SN - (ექვსი ნიშანი)

ნუმერაციის ზონის (მაგისტრალური მიმართულების) კოდი

დანიშნულების ქსელების ან მომსახურების სახეების

ჯგუფური კოდი

არაგეოგრაფიულ ზონაში აბონენტის ნომერი

„5“, „6“, „7“, „8“, „9“

ორნიშნა 0-9 ციფრების კომბინაცია

ექვსნიშნა 0-9 ციფრების კომბინაცია;

 

ბ) არაგეოგრაფიული ნუმერაციის ზონებში მაგისტრალური მიმართუ­ლების კოდის - (TC), დანიშნულების ქსელების კოდის – (DN) და აბონენტის ნომრის – (SN) სრული ფორმატი შეადგენს ცხრა ციფრს („0“ – ეროვნული პრეფიქსის გარეშე). არაგეოგრაფიული ნუმერაციის ზონაში მაგისტრალური მიმართულების კოდი - (TC) და დანიშნულების ქსელების კოდი – (DN) განსაზღვრავს კონკრეტული არაგეოგრაფიული ნუმერაციის ზონის კოდს, ხოლო აბონენტის ნომერი – (SN) – ამ ზონაში კონკრეტული აბონენტის ნომერს;

გ) არაგეოგრაფიული ნუმერაციის ზონების კოდები და კონკრეტული კომბინაციის ნუმერაციის რესურსის დანიშნულება მოცემულია ამ დებულების №2 დანართში;

დ) არაგეოგრაფიული ნუმერაციის ზონებში განაწილებული ნუმერა­ ციის რესურსები გამოიყენება:

დ.ა) მობილური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის მომსახუ­რების უზრუნველყოფისთვის;

დ.ბ) უსადენო შეღწევის, მათ შორის, ფიჭური ორგანიზების ტიპის ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით ფიქსირებული კავშირის მომსახუ­რების უზრუნვლყოფისთვის და ამ ტიპის ქსელების აბონენტების ტერმი­ნალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისთვის;

დ.გ) აბონენტების ინტელექტუალური ქსელებით და დამატებითი ფა­სია­ნი მომსახურებით უზრუნველყოფისთვის;

დ. ) აბონენტების პერსონალური ნომრებით მომსახურებით უზრუნ­ველყოფისდა მათი ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცი­რები­სთვის; აბონენტების მომსახურების სხვადასხვა სახეობებით უზრუნ­ველყო­ფისთვის;

ე) კომისიის მიერ ნუმერაციის ამ რესურსებით სარგებლობის უფლების პირველადი მინიჭება ხორციელდება კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით;

ვ) პირებისთვის ინტელექტუალური ქსელებით დამატებითი ფასიანი და პერსონალური ნომრებით მომსახურებისთვის სააბონენტო ნომრების გამოყოფა ხორციელდება კომისიის მიერ ნუმერაციის ამ რესურსების გამოყოფის, გამოყენებისდა სარგებლობის წესების მიღების შემდეგ;

ზ) მობილური ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების სააბონენტო ნუმერაციის რესურსებით სარგებლობა ხორციელდება ნუმერაციის გეოგრა­ ფიული ზონის რესურსებით სარგებლობისათვის დადგენილი ამ დებულებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად (ნომრის აკრეფის გეგმის გარდა);

თ) არაგეოგრაფიული ნუმერაციის ზონებში ნომრის აკრეფის გეგმა დახურულია. არაგეოგრაფიული ნუმერაციის ზონის რესურსებით იდენტიფი­ ცირებული მობილური ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების აბონენ­ტების მიერ იკრიფება:

თ. ) იმავე მაგისტრალური მიმართულების – (TC) კოდით იდენ­ ტი­ ფიცირებული, არაგეოგრაფიული ზონის აბონენტთან დასაკავშირებლად მხოლოდ გამოსაძახებელი აბონენტის ეროვნული ნომერი – (N(S)N);

თ. ) განსხვავებული არაგეოგრაფიული ნუმერაციის ზონის აბონენტთან დასაკავშირებლად – ეროვნული პრეფიქსი (PN) – „0“ და გამოსაძახებელი აბო­ ნენტის ეროვნული ნომერი – (N(S)N);

თ. ) გეოგრაფიული ნუმერაცის ზონის აბონენტებთან ან/და საერთა­შორისო კავშირის განსახორციელებლად გამოიყენება ამ დებულების მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „ვ.გ“ და „ვ.დ“ ქვეპუნქტებში მოყვანილი წესი;

თ. ) საერთაშორისო (გლობალური) მომსახურებებთან და ელექტ­რონული კომუნიკაციების მობილური თანამგზავრული სისტემის გლობა­ლური ქსელების აბონენტებთან კავშირის დასამყარებლად გამოიყენება ამ დებულების მე-9 მულის პირველი პუნქტის „ვ.ე“ ქვეპუნქტში მოყვანილი წესი;

ი) მობილური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის უსადენო შეღ­წევის, მათ შორის, ფიჭური ორგანიზების ტიპის ელექტრონული საკომუ­ნიკაციო ქსელების საფუძველზე ფიქსირებული კავშირის მომსახუ­რებების აბონენტების მიერ ნომრების აკრეფის წესების გამოყენებაზე შეზღუდვის დაწესების წესი იგივეა, რაც მოცემულიდებულების მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტში;

კ) საერთო სარგებლობის სატელეფონო ქსელების აბონენტების მიერ ინტელექტუალურ ქსელებში შესასვლელად დამატებითი ფასიანი მომსა­ხურებების მისაღებად და პერსონალური ნომრის მქონე აბონენტთან დასაკავშირებლად გამოიყენება ამ დებულების მე-9 მუხლის პირველი პუნქ­ტის „ვ.გ“ და „ვ.ე“ ქვეპუნქტებში მოყვანილი წესი.

    მუხლი 11. 1XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების (კოდების) სტრუქტურა, ფორმატი, განაწილება და სარგებლობა

1XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების (კოდების) განაწილება, სტრუქ­ტურა, ფორმატი, პირველადი მინიჭების ნუმერაციის რესურსების გამოყოფა და მათი სარგებლობა უნდა განხორციელდეს შემდეგი წესების შესაბამისად:

ა) აღნიშნული ფორმატის ნომრები ფიქსირებულ და მობილურ ელექტ­რონულ საკომუნიკაციო ქსელებში ერთნაირია. 1XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების (კოდების) განაწილება მოცემულია ამ დებულების №3 დანართში;

) მოკლე ნომრების ზონაში განაწილებული ნუმერაციის რესურსები აბონენტების მიერ გამოიყენება:

.ა) ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებელი ოპერატორის არჩევისთვის, ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების ოპერატორის საინფორმაციო-საცნობარო და საავარიო სამსახურების მომ­სახურების მისაღებად;

.ბ) საგანგებო (ექსტრემალურ) სამსახურებთან დასაკავშირებლად;

ბ.გ) მუნიციპალურ და სხვა საავარიო-სამაშველო სამსახურებთან და­საკავ­შირებლად;

ბ.დ) საზოგადოებრივი, საინფორმაციო, საცნობარო მომსახურებების, სამედიცინო და სოციალური დახმარებების მისაღებად;

გ) კონკრეტული პირველადი მინიჭებისათვის მომსახურების მიმწო­ დებელი ოპერატორის არჩევის კოდი, 1XX (XXX) ფორმატის ნუმერაციის ზონაში გამოიყოფა კოდის ერთი კომბინაცია ერთი ოპერატორისათვის ან ერთგვაროვანი მომსახურების სახისათვის წესის შესაბამისად. მომსახურების მიმწოდებელი ოპერატორისათვის არჩევის კოდით სარგებლობის უფლების მინიჭება, ასევე ერთგვაროვანი მომსახურების სახეების მოკლე ნომრების (გარდა საგანგებო (ექსტრემალური), მუნიციპალური და სხვა საავარიო-სამაშველო სამახურების, საზოგადოებრივი და საინფორმაციო მომსახურების, სამედიცინო და სოციალური დახმარებების, სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ნომრებისა) მინიჭება ხორციელდება კომი­სიის მიერ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. საგანგებო (ექსტრემალური), ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებების მიმწო­დებელი ოპერატორ ების არჩევის და მათი საინფორმაციო-საცნობარო და საავარიო, მუნიციპალური და სხვა საავარიო-სამაშველო სამსახურების, საზო­გა­დოებრივი და საინფორმაციო მომსახურების, სამედიცინო და სოცია­ლური დახმარებების მოკლე ნომრები გამოიყოფა უვადოდ;

დ) ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის მფლობელმა ოპერა­ ტორებმა, რომლებიც სააბონენტო ნუმერაციის რესურსის გამოყენებით ახორ­ ციელებენ აბონენტების მომსახურებას, უნდა უზრუნველყონ, საკუთარი ქსელის შესაბამის ელემენტებთან დანახარჯებზე ორიენტირებული ტარიფე­ ბით შეუზღუდავი და არადისკრიმინაციული დაშვებით, კოდით სარგებ­ ლობის ლიცენზიის მფლობელი მსურველი ოპერატორებისათვის ან სა­ ზოგადოებრივი და საინფორმაციო სამსახურებისა, სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისათვის ( უწყებრივი ქსელების მფლობელი პირებისათვის) ურთიერთჩართვის მომსახურების ( ზარების წამოწყების მომსახურების) მიწოდება და თავიანთ ქსელებსა და საშუალებებში 1XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების ( კოდების) გააქტიურება;

ე) ცალკეულ ორგანიზაციათა საინფორმაციო-საცნობარო სამსახურე­ბისთვის შემოკლებული ოთხნიშნა და ხუთნიშნა ნომრები შესაძლებელია საოპერატორო კომპანიების მიერ გაცემულ იქნეს მათთვის გამოყოფილი ნუმერაციის რესურსიდან;

ვ) სააბონენტო ნუმერაციის რესურსის გამოყენებით აბონენტების მომსახურების განმახორციელებელი ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის მფლობელი ოპერატორების აბონენტების მიერ 1XX (XXX) ფორმატის ნუმე­ რაციის რესურსებით იდენტიფიცირებული მომსახურების სახეობის არჩევისას იკრიფება:

. ) განსხვავებული გეოგრაფიული ნუმერაციის ზონის აბონენტთან საქალაქთაშორისო სატელეფონო კავშირის განსახორციელებლად ელექტრო­ ნული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებელი კონკრეტული ოპერა­ ტორის არჩევის მოკლე კოდი – 10XX, შემდეგ ეროვნული პრეფიქსი (PN) – „0“ და გამოსაძახებელი აბონენტის ეროვნული (მნიშვნელოვანი) ნომერი – (N(S)N), ხოლო საერთაშორისო კავშირის განსახორციელებლად – კონკრეტული ოპერატორის არჩევის კოდი 10XX , შემდეგ საერთაშორისო პრეფიქსი (PI) – „00“, ქვეყნის კოდი – (CC) და გამოსაძახებელი აბონენტის ეროვნული ნომერი - (N(S)N);

ვ.ბ) კონკრეტულ გეოგრაფიულ ზონაში ფიქსირებული ქსელის აბო­ნენტების მიერ 1XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების აკრეფა ხორციელდება ყოველგვარი პრეფიქსის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ფიქსი­რებული ქსელის აბონენტი და მოკლე ნომრების მფლობელი სამსახურები ნუმერაციის სხვადასხვა გეოგრაფიულ ზონებში იმყოფებიან, ამ შემთხვევაში ნომრის აკრეფა ხორციელდება ამ პუნქტის ვ.ა ქვეპუნქტის შესაბამისად ან ეროვნული პრეფიქსის – 0, შემდეგ გეოგრაფიული ზონის კოდი (NDC) და 1XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრის აკრეფით. ფიქსი­რებული ქსელის აბონენტების მიერ 1XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების აკრეფის შემთხ­ვევაში პრიორიტეტი ენიჭება საგანგებო (ექსტრემალური) სამსახურების გამოძახებას;

ვ.გ) კონკრეტულ გეოგრაფიულ ზონაში მდებარე 1XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების (კოდების) მფლობელი სამსახურების გამოძახება ამ ზონაში მყოფი მობილური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის ქსელების და უსადენო შეღწევის, მათ შორის, ფიჭური ორგანიზების ტიპის ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით ფიქსირებული კავშირის მომსახურების უზრუნ­ველ­ყოფისთვის აბონენტების მიერ ხორციელდება მხოლოდ შესაბამისი სამსა­ხურის მოკლე ნომრის აკრეფით, რომელთაგან პრიორიტეტი ენიჭება საგან­გებო (ექსტრემალური) სამსახურების გამოძახებას;

ვ.დ) 1XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრები (კოდები) გამოიყენება ამ ნუმერაციის რესურსის მფლობელ სამსახურებთან მხოლოდ შემავალი კავ­შირის დასამყარებლად;

) კომისია უფლებამოსილია შესაბამისი სტატუსის მატარებელი ახალი სამსახურების ჩამოყალიბების შემთხვევაში ნუმერაცია გასცეს რეზერვიდან, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

    მუხლი 12.    მობილური ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების ოპერატორების ქსელებისა და სასიგნალო ურთიერთჩართვის წერტილების იდენტიფიცირების კოდები

1. ამ მუხლში მოყვანილი კოდები ტექნოლოგიური დანიშნულების აა და აბონენტების მიერ ნომრის აკრეფაში არ გამოიყენებ.

2. მობილური საკომუნიკაციო მომსახურების ოპერატორების ქსელების იდენტიფიცირების კოდების სტრუქტურა, ფორმატი და პირველადი მინი­ ჭები­ სათვის ამ ნუმერაციის რესურსების გამოყოფა და მათი სარგებლობა უნდა განხორციელდეს შემდეგი წესების შესაბამისად:

) მობილური საკომუნიკაციო ოპერატორის ქსელის საიდენტიფიკაციო კოდის – (MNC) სტრუქტურა და ფორმატი განსაზღვრულია ტელეკომუნი­ კაციების საერთაშორისო კავშირის“ „ ITU “- ის მიერ დამტკიცებული მობი­ ლური მომხმარებლებისა და მათი ტერმინალური მოწყობილობების საერთა­ შორისო იდენტიფიცირების გეგმის თაობაზე“ – E.212 და ევროპის სატელეკო­ მუნიკაციო სტანდარტების ინსტიტუტის“ ( „ ETSI “) მიერ დამტკიცებული ETS 300 523 რეკომენდაციების შესაბამისად;

ბ) მობილური საკომუნიკაციო ოპერატორის ქსელის კოდი (MNC) მობილური აბონენტის საერთაშორისო იდენტიფიკატორის (IMSI) სტრუქ­ტურის შემადგენელი ნაწილია. მობილური აბონენტის საერთაშორისო იდენ­ტიფიკატორის (IMSI) სტრუქტურა და ფორმატი განისაზღვრება შემდეგ­ნაირად:

მობილური აბონენტის საერთაშორისო იდენტიფიკატორი (IMSI)

ქვეყნის მობილური კოდი

მობილური საკომუნიკაციო ოპერატორის ქსელის კოდი

მობილური აბონენტის იდენტიფიცირების ნომერი

(MCC)

(MNC)

(MSIN)

სამი ნიშანი

ორი ან სამი ნიშანი

მაქსიმუმი ათი ნიშანი

282

A{4} B{5} C{6}

 

სადაც: საქართველოს მობილური კოდი„282“ გამოყოფილია „ტელეკომუნი­კაციების საერთაშორისო კავშირის“ „ITU“-ის მიერ;

გ) მობილური საკომუნიკაციო ოპერატორის ქსელის კოდის (MNC) გამოყოფა და კონკრეტული ოპერატორისათვის ამ კოდით სარგებლობის უფლების მინიჭება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენი­ლი წესით, კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად.

3. საერთაშორისო სასიგნალო წერტილის კოდის სტრუქტურა, ფორმატი და პირველადი მინიჭებისათვის ამ ნუმერაციის რესურსების გამოყოფა და მათი სარგებლობა უნდა განხორციელდეს შემდეგი წესების შესაბამისად:

ა) საერთაშორისო სასიგნალო წერტილის კოდი (ISPC) შედგება 14 ბი­ნა­რული თანრიგისაგან და მისი სტრუქტურა და ფორმატი განსაზღვრულია „ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის“ „ITU“-ის მიერ დამტკიცე­ბული „საერთაშორისო სიგნალიზაციის წერტილების კოდების მინიჭების თაობაზე“ Q.708 რეკომენდაციის შესაბამისად, შემდეგნაირად:

 

საერთაშორისო სასიგნალო წერტილის კოდი   (ISPC)

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

სასიგნალო ქსელების ზონის საერთაშორისო კოდი (SANC)

სასიგნალო წერტილის იდენტიფიკატორი

ერთი ციფრი „1“-დან „7“-მდე

სამი ციფრი „0“-დან

„255“-მდე

ერთი ციფრი

„0“-დან „7“-მდე

2

208

X

2

213

X

3

246

X

სადაც: საქართველოს საერთაშორისო სასიგნალო ქსელების ზონალური კოდები (SANC) გამოყოფილია „ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავ­შირის“ „ITU“-ის მიერ;

ბ) საერთაშორისო სასიგნალო წერტილის იდენტიფიკატორის (ბინა­რული „CBA“ თანრიგები) გამოყოფა და კონკრეტული ოპერატორისათვის საერთაშორისო სასიგნალო ურთიერთჩართვის წერტილის ამ კოდით სარგებ­ლობის უფლების მინიჭება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად.

4. ეროვნული სასიგნალო წერტილის კოდის სტრუქტურა, ფორმატი და პირველადი მინიჭებისათვის ამ ნუმერაციის რესურსების გამოყოფა და მათი სარგებლობა უნდა განხორციელდეს შემდეგი წესების შესაბამისად:

ა) ეროვნული სასიგნალო წერტილის კოდი – (NSPC) შედგება – 14 ბინა­რული თანრიგისაგან და მისი სტრუქტურა და ფორმატი განსაზღვრულია „ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის“ „ITU“-ის მიერ დამტკიცე­ბული „საერთაშორისო სიგნალიზაციის წერტილების კოდების მინიჭების თაობაზე“ – Q.708 რეკომენდაციის შესაბამისად, შემდეგნაირად:

 

საერთაშორისო სასიგნალო წერტილის კოდი (NSPC)

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

სასიგნალო ქსელების ზონის კოდი (SANC)

სასიგნალო წერტილის იდენტიფიკატორი

A{1} , B{2} , B{3} თანრიგები „001“-დან

 „255”-მდე

„00“-დან „63“-მდე

 

სადაც: სასიგნალო ქსელების ზონალური კოდი (SANC) გამოიყოფა კომისიის მიერ;

ბ) ეროვნული სასიგნალო წერტილის იდენტიფიკატორის გამოყოფა და კონკრეტული ოპერატორისათვის სასიგნალო ურთიერთჩართვის წერტილის ამ კოდით სარგებლობის უფლების მინიჭება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვე­ტი­­ლების შესაბამისად.

    მუხლი 13. ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებიდან გამავალი ან/და ქსელებში შემომავალი ან/და ტრანზიტული გამოძახებების იდენტიფიცირება

1. საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებიდან გამავალი ან/და შემომავალი ან/და ტრანზიტული საერთაშორისო კავშირის განხორციე­ლების დროს გამოძახებების იდენტიფიცირებისთვის უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს გამომძახებელი აბონენტის საერთაშორისო ნომრის გამჭირვალედ გადაცემა ან/და მიღება ან/და ტრანზიტი.

2. საქართველოს ელექტრონულ საკომუნიკაციო ქსელებში საქალაქთა­შორისო კავშირის განხორციელების დროს გამოძახების იდენტიფიცი­რები­თვის უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს გამომძახებელი აბონენტის ეროვნული ნომრის გამჭირვალედ გადაცემა ან/და მიღება.

3 . საქართველოს ელექტრონულ საკომუნიკაციო ქსელებში ადგილობ­რივი კავშირის განხორციელების დროს გამოძახების იდენტიფიცირებისთვის უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს გამომძახებელი აბონენტის ეროვნული ნომრის გამჭირვალედ გადაცემა ან/და მიღება.

4. საქართველოს ელექტრონულ საკომუნიკაციო ქსელებში მობილური კავშირის განხორციელების დროს გამოძახების იდენტიფიცირებისთვის უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს გამომძახებელი აბონენტის ეროვნული ნომრის გამჭირვალედ გადაცემა ან/და მიღება.

თავი IV. გარდამავალი დებულებები

    მუხლი 14. გარდამავალი დებულებები

1. საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნულ სისტემაზე გადასვლა განხორციელდეს ეტაპობრივად და საჯაროდ, ამ დებულების №4 დანართში მოყვანილი ძირითადი ორგანიზაციულ-ტექნიკურ ღონისძიებათა გეგმის შესაბამისად. ორგანიზაციულ -ტექნიკურ ღონისძიებათა განხორციელების დაწყების ვადად განისაზღვროს საქართვე­ლოს მთავრობის წინამდებარე დადგენილების ამოქმედების თარიღი.

2. კომისია ახორციელებს შესაბამისი ცვლილებების შეტანას ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭების მოქმედ აქტებში/ლიცენზიის პირობებში ამ დებულებით განსაზღვრული ნუმერაციის რესურსით სარ­გებლო­ბის პირობებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით.

3. კომისია ნუმერაციის ეროვნული სისტემის შემოღებამდე გაცემული ნუმერაციის რესურსების სანაცვლოდ ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსე­ლების ოპერატორებისათვის, საუწყებო ქსელების მფლობელი ორგანი­ზაციე­ბისა და მომსახურების მიმწოდებელი პირებისთვის უფასოდ გამო ­ყოფს ნუმერაციის ახალ რესურსებს.

4. კომისია უზრუნველყოფს ITU-ის, ევროსაბჭოსა და CEPT-ის შესა­ბამისი რეკომენდაციების გათვალისწინებით ინტელექტუალური ქსელე­ბით, დამატებითი ფასიანი და პერსონალური ნომრებით მომსახურებისათვის ნუმერაციის რესურსების გამოყოფის, გამოყენებისა და სარგებლობის წესების შემოღებას.

სართველოსდანართი 1

  ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების გეოგრაფიული ნუმერაციის ზონების კოდები და აბონენტის ნომრების სიგრძე

ქალაქი, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრი

გეოგრაფიული ზონის კოდი

(დანიშნულების ეროვნული კოდი NDC)

გეოგრაფიულ ზონაში აბონენტის ნომრის (SN) სიგრძე

1

2

3

4

1

თბილისი

32 (33- რეზერვი)

XXX XXXX

2

რუსთავი

341

XX XXXX

3

ახალგორი

342

XX XXXX

4

ცხინვალი

344

XX XXXX

5

სტეფანწმინდა

345

XX XXXX

6

დუშეთი

346

XX XXXX

7

ჯავა

347

XX XXXX

8

თიანეთი

348

XX XXXX

9

ახმეტა

349

XX XXXX

10

თელავი

350

XX XXXX

11

საგარეჯო

351

XX XXXX

12

ყვარელი

352

XX XXXX

13

გურჯაანი

353

XX XXXX

14

ლაგოდეხი

354

XX XXXX

15

სიღნაღი

355

XX XXXX

16

დედოფლისწყარო

356

XX XXXX

17

მარნეული

357

XX XXXX

18

ბოლნისი

358

XX XXXX

19

თეთრიწყარო

359

XX XXXX

20

დმანისი

360

XX XXXX

21

ნინოწმინდა

361

XX XXXX

22

ახალქალაქი

362

XX XXXX

23

წალკა

363

XX XXXX

24

ასპინძა

364

XX XXXX

25

ახალციხე

365

XX XXXX

26

ადიგენი

366

XX XXXX

27

ბორჯომი

367

XX XXXX

28

ხაშური

368

XX XXXX

29

ქარელი

369

XX XXXX

30

გორი

370

XX XXXX

31

კასპი

371

XX XXXX

32

გარდაბანი

372

XX XXXX

33

მცხეთა

373

XX XXXX

34

თიღვი

374

XX XXXX

35

მესტია

410

XX XXXX

36

სამტრედია

411

XX XXXX

37

აბაშა

412

XX XXXX

38

სენაკი

413

XX XXXX

39

ხობი

414

XX XXXX

40

ზუგდიდი

415

XX XXXX

41

წალენჯიხა

416

XX XXXX

42

ჩხოროწყუ

417

XX XXXX

43

მარტვილი

418

XX XXXX

44

ჩოხატაური

419

XX XXXX

45

ბათუმი

422

XX XXXX

46

ხულო

423

XX XXXX

47

შუახევი

424

XX XXXX

48

ქედა

425

XX XXXX

49

ქობულეთი

426

XX XXXX

50

ხელვაჩაური

427

XX XXXX

51

ქუთაისი

431

XX XXXX

52

ვანი

432

XX XXXX

53

ხარაგაული

433

XX XXXX

54

ბაღდათი

434

XX XXXX

55

საჩხერე

435

XX XXXX

56

წყალტუბო

436

XX XXXX

57

ლენტეხი

437

XX XXXX

58

 

ამბროლაური

439

XX XXXX

59

სოხუმი

442

XX XXXX

60

გაგრა

443

XX XXXX

61

გუდაუთა

444

XX XXXX

62

ოჩამჩირე

445

XX XXXX

63

ტყვარჩელი

446

XX XXXX

64

გალი

447

XX XXXX

65

გულრიფში

448

XX XXXX

66

ცაგერი

472

XX XXXX

67

ონი

473

XX XXXX

68

ჭიათურა

479

XX XXXX

69

თერჯოლა

491

XX XXXX

70

ზესტაფონი

492

XX XXXX

71

ფოთი

493

XX XXXX

72

ლანჩხუთი

494

XX XXXX

73

ხონი

495

XX XXXX

74

ოზურგეთი

496

XX XXXX

75

ტყიბული

497

XX XXXX

 

დანართი 2

 

ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების არაგეოგრაფიული

ნუმერაციის ზონების კოდები, აბონენტის ნომრის სიგრძე და

ნუმერაციის რესურსი

არაგეოგრაფიული ზონის კოდები (NDC)

კოდების რაოდენობა

აბონენტის ნომრის სიგრძე (SN)

ნუმერაციის რესურსის დანიშნულება

1

200-299

100

XX XXXX

რეზერვი

2

500-599

100

XX XXXX

ფიჭური სისტემის მობი­ლური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის ქსელებით მომსახურების ორგანიზებისთვის და მოძრავი აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბე­ბის იდენტიფი­ცირები­სა­თვის

3

600-699

100

XX XXXX

რეზერვი

4

700-705

6

XX XXXX

პერსონალური ნომრებით მომსახურებისთვის

5

706-779

74

XX XXXX

მომსახურების სხვადასხვა სახეობებისთვის

6

780-799

19

XX XXXX

უსადენო შეღწევის სისტემის ქსელებით, მათ შორის, ფი­ჭური პრინციპით მომუშავე ქსელებში ფიქსირებული სატელეფონო მომსახურების ორგანიზებისთვის და ამ ქსელებში აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბების იდენტიფიცი­რები­ა­თვის

7

800

1

XX XXXX

ინტე­ლექ­ტუალური ქსელებით უფასო მომსახურებისთვის

801

1

XX XXXX

ინტელექტუალური ქსელებით განაწილებული ხარჯებით მომსახურებისთვის

802-899

98

XX XXXX

ინტელექტუალური ქსელებით მომსახურებისთვის

8

900-909

10

XX XXXX

დამატებითი ფასიანი მომსახურებისთვის

910-999

90

XX XXXX

მომსახურების სხვადასხვა სახეობებისთვის

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


დანართი N3

1 XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრები (კოდები)

 

1XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების (კოდების) პირველი და მეორე ციფრები

1XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების (კოდების) მესამე ციფრი

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

საოპერატორო კომპანიების არჩევის პრეფიქსული კოდი

სახანძრო-

სამაშველო სამსახური

შსს რეზერვი

კომუნალური მეურნეობის (ელექტრომომარა -გება, წყალმომარაგება, სანიაღვრე მეურნეობა) საავარიო სამსახურები

საქართველოს (აჭარის ა.რ.) პარლამენტის ცხელი ხაზი

საქართველოს (აჭარის ა.რ.) მთავრობის ცხელი ხაზი

რეზერვი

რეზერვი

რეზერვი

საოპერატორო კომპანიების საერთო რეზერვი

2

გადაუდებელი დახმარების ევრონომერი

საპატრულო პოლიცია

საავტომ. ტრანპორტის მოძრავი

 ტექ. დახმარება

აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო, მთავრობა (დროებით ქ. თბილისში)

3

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

შსს რეზერვი

ტრანსპორტის (აეროპორტები, ავტოსადგურები, რკინიგზის სადგურები, საზღვაო პორტები, ადგილობრივი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის) მოძრაობის საინფორმაციო -საცნობარო სამსახურები

გარემოს დაცვის ინსპექცია

რეზერვი

4

გაზის საავარიო სამსახური

შსს რეზერვი

რეზერვი

საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთიანი საინფორმაციო სამსახური (რეზერვი)

5

ფიქსირ. ადგილ. სატელეფონო ქსელების დაზიანებათა რემონტის ბიურო

დაცვის პოლიცია

რეზერვი

საჯარო რეესტრი

6

საზოგადოებრივი მომსახურება (ევრონომერი)

შსს რეზერვი

რეზერვი

საგადასახადო ორგანოები

7

 

ინტერნეტ პროვაიდერების საცნობარო სამსხური

შსს რეზერვი

რეზერვი

საბაჟო ორგანოები

8

გაერთიანებ. საინფორმ-საცნობარო (ევრონომერი)

შსს რეზერვი

რეზერვი

რეზერვი

საფოსტო კავშ. ოპერატორების საინფორმაციო სამსახური

9

მობილური კომპანიების საინფორმაც. სამსახურ

შსს რეზერვი

რეზერვი

რეზერვი

დეპეშების და ფაქსების ტელეფონით მიღება და სხვა ტელემატიკური მომსახურებები

0

ფიქსირ. ადგილ. სატელეფონო ქსელების საინფორმაციო სამსხური

შსს რეზერვი

მერიების, გამგეობების ცხელი ხაზი

საქართველოს (აჭარის ა.რ.) სამინისტროების ცხელი ხაზი

საქალაქთ. და საერთ. ლაპარაკებზე შეკვეთების მიღების სამსახ.


2. ნუმერაციის ახალი სისტემა ითვალისწინებს ექსტრემალური სამსახურების შემდეგი უნიფიცირებული ერთიანი სამნიშნა ნომრების შემოღებას: სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 111, საგანგებო სიტუაციებში გადაუდებელი დახმარების გამოძახების ერთიანი სამნიშნა ევრონომერი – 112, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 113, გაზის საავარიო სამსახურის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 114, საპატრულო პოლიციის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 122, დაცვის პოლიციის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 125 და გარემოს დაცვის ინსპექციის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 143.

3. ელექტრონული კომუნიკაციების და საფოსტო კავშირის საოპერატორო კომპანიების სპეციალური სამსახურების ნუმერაცია:

ა) ადგილობრივი სატელეფონო ქსელების საოპერატორო კომპანიების სპეციალური სამსახურების ნუმერაცია:

 

საოპერატორო კომპანიის სამსახურის დასახელება

ახალი ნუმერაცია

საინფორმაციო-საცნობარო სამსახური

 

110 X

 

დაზიანებათა რემონტის ბიურო

115 XX

 

X ადგილობრივი სატელეფონო ქსელების საოპერატორო კომპანიის საინფორმაციო საცნობარო სამსახურის განმსაზღვრელი;

XX საოპერატორო კომპანიის მომსახურების გამწევი სპეციალური კვანძის განმსაზღვრელი;

ბ) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო კავშირის საოპერატორო კომპანიების, ინტერნეტპროვაიდერების საინფორმაციო-საცნობარო სამსახურების ნუმერაცია:

 

საოპერატორო კომპანიის სამსახურის დასახელება

ახალი ნუმერაცია

საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო ლაპარაკებზე შეკვეთების მიღების და საინფორმაციო-საცნობარო სამსახური

 

180 XX

 

დეპეშების და ფაქსების ტელეფონით მიღება და სხვა ტელემატიკური მომსახურებები, ამ კავშირებით მომსახურების საინფორმაციო-საცნობარო სამსახური

189 XX

ინტერნეტპროვაიდერების საინფორმაციო-საცნობარო სამსახური

117 XX

 

XX საოპერატორო კომპანიის მომსახურების გამწევი სპეციალური კვანძის განმსაზღვრელი;

გ) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის საოპერატორო კომ­პა­ნიების ავტომატურ საკომუტაციო სადგურების არჩევის კოდი 10 XX, სადაც XX ავტომატური საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო საკომუტაციო სადგურის განმსა­ზღვ­რელია;

დ) მობილური საკომუნიკაციო საოპერატორო კომპანიების სპეციალური სამსახუ­რების ნუმერაცია:

 

საოპერატორო კომპანიის სამსახურის დასახელება

ახალი ნუმერაცია

საინფორმაციო-საცნობარო სამსახური

119 X

 

 X – მობილური საკომუნიკაციო საოპერატორო კომპანიის განმსაზღვრელი;

ე) საფოსტო კავშირის საოპერატორო კომპანიების საინფორმაციო-საცნობარო სამსახური 188XX , სადაც XX საოპერატორო კომპანიის განმსაზღვრელია.

4. საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების ნუმერაცია:

 

ორგანოს დასახელება

ახალი ნუმერაცია

საქართველოს პარლამენტის და აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს ცხელი ხაზი

141

საქართველოს მთავრობის და აჭარის ა.რ. მთავრობის ცხელი ხაზი

151

საქართველოს და აჭარის ა.რ. სამინისტროების ცხელი ხაზი

140 X, 150 X

აფხაზეთის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს, მთავრობის და სამინისტროების ცხელი ხაზი (დროებით ქ. თბილისში)

142 X, 152 X

საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთიანი საინფორმაციო სამსახური (რეზერვი)

144

საჯარო რეესტრი

145

საგადასახადო ინსპექცია

146

საბაჟო სამსახური

147

5. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, მუნიციპალური და სხვა სამსახურების ნუმერაცია:

 

სამსახურის დასახელება

ახალი ნუმერაცია

ქ. თბილისის და ქვეყნის ქალაქების მერიების, საკრებულოების ცხელი ხაზი

1301, 1302

ქ. თბილისის რაიონების და ქვეყნის ქალაქების გამგეობების, საკრებულოების ცხელი ხაზი

130 X

კომუნალური მეურნეობის (ელექტრომომარაგება, წყალმომარაგება, სანიაღვრე მეურნეობა) საავარიო სამსახურები

131 X

საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრავი ტექნიკური დახმარების სამსახური

132 XX

ტრანსპორტის (აეროპორტები, ავტოსადგურები, რკინიგზის სადგურები, საზღვაო პორტები, ადგილობრივი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის) მოძრაობის საინფორმაციო-საცნობარო სამსახურები

133 X

საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური

116 XXX (ევრონომერი)

გაერთიანებული საინფორმაციო საცნობარო ბიურო

118 XX (ევრონომერი).

დანართი 4

საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნულ სისტემაზე გადასვლის ძირითად ორგანიზაციულ-ტექნიკურ ღონისძიებათა გეგმა

 №

 

ღონისძიებათა დასახელება

პასუხისმგებელი შემსრულებლები

ღონისძიებათა შესრულების ვადა

 

შენიშვნა

1

2

3

4

5

 

1.

 

ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დანერგვის სამუშაოების კოორდინაციის მიზნით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტ­როში სამინისტროს, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის, სხვა დაინტერესებული სამი­ნისტროების, ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორების უფლებამოსილი წარმომად­გენლების და დარგის წამყვანექსპერტებისგან კომი­სიის შექმ­ნა.

 

სამინისტრო, კომისია

 

2010 წლის ნოემბერი -დეკემბერი

 

 

2.

 

საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსე­ლე­ბის ნუმერაციის ეროვნული სისტემის შესახებდე­ბულების განხორციელების უზრუნ­ველმ­ყოფი ნორმატიული აქტების მიღება, ლიცენ­ზიებსა და კო­მი­სიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებში შესა­ბა­მისი ცვლილებების (მოდიფიცირება) შეტანა.

 

კომისია

 

2010 წლის ნოემბერი-2011 წლის იანვარი

 

3.

გეოგრაფიული ნუმერაციის ზონის კოდების შეცვლა:

კომისია, კომპანიები

2011 წლის აპრილი

გარდამავალ ეტაპზე, საკონტროლო თარი­ღამდე უზრუნველ­ყოფილ უნდა იქნეს ძველი და ახალი კოდების მოქმედება

ა) კომისიის მიერ ახალი კოდების ამოქმედების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება და გამოქვეყნება;

ომისია

 

ბ) სამუშაოების განხორციელებამდე სამი თვით ადრე, დადგენილი ფორმით საზღვარგარეთის აღია­რე­ბული ოპერატორების ინფორმირება;

კომპანიები, კომისია

გ) გეოგრაფიული ნუმერაციის კოდების შეცვლის სამუშაოების განხორციელება;

კომპანიები, კომისია

დ) კოდების შეცვლის სამუშაოების დაწყებამდე სამი თვით ადრე და სამუშაოების დასრულების შემდეგ ერთი თვის განმავლობაში კოდების ცვლილებების შესახებ მომხმარებელთა სისტემატური ინფორ­მირება მასმე­დი­ის (ტელევიზია, რადიო, ბეჭდური მე­დია, ინტერნეტი და სხვ.) საშუალებით.

კომპანიები

 

4.

არაგეოგრაფიული ნუმერაციის ზონის კოდების შეცვლა:

ა) სამუშაოების განხორციელებამდე სამი თვით ად­რე, დადგენილი ფორმით საზღვარგარეთის აღია­რე­ბული ოპერატორების ინფორმირება;

კომპანიები, კომისია

 

კომპანიები, კომისია

 

 

2011 წლის აპრილი-ივნისი

გარდამავალ ეტაპზე, საკონტროლო თარი­ღამ­დე უზრუნველყო­ფილ უნდა იქნეს ძვე­ლი და ახალი კოდების მოქმედება

ბ) არაგეოგრაფიული ნუმერაციის ზონის კოდე­ბის შეცვლის სამუშაოების განხორციელება და სისტემის ტესტირება;

კომპანიები, კომისია

 

გ) კოდების შეცვლის სამუშაოების დაწყებამდე სამი თვით ადრე და სამუშაოების დასრულების შემდეგ ერთი თვის განმავლობაში კოდების ცვლილებების შესახებ მომხმარებელთა სისტემატური ინფორ­მირება მას­მედიის (ტელევიზია, რადიო, ბეჭდური მედია, ინტერნეტი და სხვ.) საშუალებით.

კომპანიები

5.

ფიქსირებული ქსელების ადგილობრივი სატელე­ფონო სადგურების შვიდნიშნა (ქ. თბილისი) და ექვსნიშნა ნუმერაციაზე გადაყვანა. ქ. რუსთავში ციფრი 1”-ით დაწყებული ადგილობრივი სატლეფო­ნო ქსელების სააბონენტო ნომრების შეცვლა:

ა) სამუშაოების განხორციელებამდე სამი თვით ადრე, დადგენილი ფორმით საზღვარგარეთის აღია­რე­ბული ოპერატორების ინფორმირება;

კომპანიები, კომისია

 

 

 

 

კომპანიები, კომისია

 

2011 წლის აგვისტო-ოქტომბერი

 

ბ) ახალ ნუმერაციაზე გადასვლის სამუშაოების გან­ხორ­ცი­ელება და სისტემის ტესტირება;

კომპანიები, კომისია

 

გ) სამუშაოების დაწყებამდე სამი თვით ადრე და სამუშაოების დასრულების შემდეგ ერთი თვის განმავლობაში სააბონენტო ნომრების ცვლილებების შესახებ მომხმარებელთა სისტემატური ინფორმი­რება მასმედიის (ტელევიზია, რადიო, ბეჭდური მედია, ინტერნეტი და სხვ.) საშუალებით.

კომპანიები

6.

ნუმერაციის 0X(X) ფორმატის ახალ IXX(XXX) ფორ­მატზე გადაყვანა. ფიქსირებულ და მობილურ ქსელებში 1XX(XXX) ფორმატის ნომრების შემოღება:

კომპანიები, კომისია

2011 წლის ნოემბერი

გარდამავალ ეტაპზე, საკონტროლო თარიღამდე უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს ძველი და ახალი ნომრების მოქმედება

ა) სამუშაოების განხორციელება და ტესტირება;

კომპანიები, კომისია

ბ) სამუშაოების დაწყებამდე სამი თვით ადრე და სამუ­შაოების დასრულების შემდეგ ერთი თვის გან­მავლობაში სააბონენტო ნომრების ცვლილებების შესახებ მომხმარებელთა სისტემატური ინფორმირება მასმედიის (ტელევიზია, რადიო, ბეჭდური მედია, ინტერნეტი და სხვ.) საშუალებით.

 

კომპანიები

 

7.

ოპერატორის არჩევის კოდების 10XX და ეროვნული პრეფიქსის - 0-ის და საერთაშორისო პრეფიქსის - 00-ის ამოქმედება.

კომპანიები, კომისია

 

2011 წლის ნოემბერი

 

8.

ნუმერაციის ეროვნული სისტემის საერთო ტესტი­რება და ნუმერაციის ეროვნულ სისტემაზე გადასვ­ლის სამუშაოების დასრულება.

კომპანიები, კომისია

2011 წლის დეკემბერი

 

 

 

36. 08/04/2024 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 129 - ვებგვერდი, 10/04/2024 35. 25/09/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 367 - ვებგვერდი, 27/09/2023 34. 18/08/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 322 - ვებგვერდი, 21/08/2023 33. 17/03/2022 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 136 - ვებგვერდი, 18/03/2022 32. 07/02/2022 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 57 - ვებგვერდი, 08/02/2022 31. 21/12/2021 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 598 - ვებგვერდი, 22/12/2021 30. 28/10/2021 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 522 - ვებგვერდი, 29/10/2021 29. 26/07/2021 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 374 - ვებგვერდი, 28/07/2021 28. 04/05/2021 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 202 - ვებგვერდი, 05/05/2021 27. 23/10/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 646 - ვებგვერდი, 23/10/2020 26. 15/10/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 625 - ვებგვერდი, 15/10/2020 25. 03/07/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 405 - ვებგვერდი, 03/07/2020 24. 29/04/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 275 - ვებგვერდი, 30/04/2020 23. 16/04/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 247 - ვებგვერდი, 16/04/2020 22. 23/03/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 183 - ვებგვერდი, 24/03/2020 21. 17/01/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 41 - ვებგვერდი, 20/01/2020 20. 21/10/2019 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 496 - ვებგვერდი, 22/10/2019 19. 16/07/2019 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 332 - ვებგვერდი, 18/07/2019 18. 26/03/2019 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 159 - ვებგვერდი, 28/03/2019 17. 28/12/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 585 - ვებგვერდი, 29/12/2017 16. 06/12/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 524 - ვებგვერდი, 11/12/2017 15. 26/09/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 438 - ვებგვერდი, 28/09/2017 14. 07/09/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 424 - ვებგვერდი, 11/09/2017 13. 01/06/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 273 - ვებგვერდი, 02/06/2017 12. 21/07/2016 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 340 - ვებგვერდი, 28/07/2016 11. 24/07/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 372 - ვებგვერდი, 27/07/2015 10. 07/07/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 330 - ვებგვერდი, 08/07/2015 9. 25/03/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 132 - ვებგვერდი, 26/03/2015 8. 09/03/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 98 - ვებგვერდი, 11/03/2015 7. 19/12/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 686 - ვებგვერდი, 22/12/2014 6. 12/08/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 489 - ვებგვერდი, 13/08/2014 5. 29/11/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 307 - ვებგვერდი, 02/12/2013 4. 29/01/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 30/01/2013 3. 26/07/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 292 - ვებგვერდი, 27/07/2012 2. 24/05/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 194 - ვებგვერდი, 30/05/2012 1. 31/03/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 154 - ვებგვერდი, 110404025, 05/04/2011