"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 341
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 09/11/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 148, 12/11/2010
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.016072
  • Word
341
09/11/2010
სსმ, 148, 12/11/2010
040030000.10.003.016072
"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 341

2010 წლის 9 ნოემბერი

. თბილისი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირისშემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1.ნორმატიული აქტების შესახებსაქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,საჯარო სა­მართლის იურიდიული პირისშემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი გა­ნაკ­ვე­თების დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში (სსმ III, 2010 წელი, №33, მუხ­ლი 538) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ამ დადგე­ნილებით დამ­ტკიცებულისსიპშემოსავლების სამსახურის მიერ მომ­სახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთებისმე-13 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

13.

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვ­ნუ­ლი სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 და 8711 (რომლის ძრა­ვის მუშა მოცულობა 50 სმ3-ზე მეტია) სა­საქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ საბა­ჟო დამუშავების ოპერაციის განხორციელე­ბის მიზნით საბაჟო დეკლა­რა­ციის წარდგე­ნის ვადის გაგრძელება საბა­ჟო საწყობში დროებითი დასაწყობების გა­რეშე

 

არა უმეტეს 5 კალენ­დარული დღის ვადით – ყოველ კალენ­და- რულ ­ დღეზე 20 ლარი

 

5 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით – 100 ლარს + ყოველ კალენ­დარულ დღეზე 10 ლა­რი.

 

 

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნების­თა­ნავე.

პრემიერ-მინისტრი                                                                                                       ნ. გილაური

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.