,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტოს შექმნის შესახებ“

  • Word
,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტოს შექმნის შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 143
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი.
მიღების თარიღი 26/02/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 23, 26/02/2010
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2012
სარეგისტრაციო კოდი 000000.00(0).000.000000
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
143
26/02/2010
სსმ, 23, 26/02/2010
000000.00(0).000.000000
,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტოს შექმნის შესახებ“
საქართველოს პრეზიდენტი.
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (26/02/2010 - 19/12/2011)

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №143

2010 წლის 26 თებერვალი

ქ. თბილისი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტოს შექმნის შესახებ

1. თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობის მიზნით, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შეიქმნას დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტო (შემდეგში – სააგენტო).

2. სააგენტოს უფლებამოსილება განისაზღვრება „თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონით და სააგენტოს დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.

3. სააგენტოს უფროსს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი.

4. სააგენტო წარმოადგენს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტოს უფლებამონაცვლეს.

5. ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს „თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესაბამისი  ცვლილებებისა და დამატებების შეტანისა და ძალაში შესვლისთანავე.

მ. სააკაშვილი

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.