საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1573
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 17/09/1998
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 2, 26/10/1998
სარეგისტრაციო კოდი 020000000.05.001.000408
  • Word
1573
17/09/1998
სსმ, 2, 26/10/1998
020000000.05.001.000408
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984 წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატება:

1. 1791 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 1791. ძვირფას ლითონებთან, ძვირფას ქვებთან, მათი გამოყენებით დამზადებულ ნაწარმთან დაკავშირებული საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევა

ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ ძვირფას ლითონებთან, ძვირფას ქვებთან, მათი გამოყენებით დამზადებულ ნაწარმთან დაკავშირებული საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევა

გამოიწვევს პასუხისმგებელი პირების დაჯარიმებას 50-დან 200 ლარამდე.

2. მუხლი 2291 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 2291. სასინჯი კონტროლის (ზედამხედველობის) განმახორციელებელი ორგანოები

სასინჯი კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოები განიხილავენ ამ კოდექსის 1791 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს.

სასინჯი კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოების სახელით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და დაჯარიმების უფლება აქვთ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სასინჯი ზედამხედველობის ინსპექციის და მისი რეგიონალური სამსახურების უფროსებს.

3. კოდექსის 239-ე მუხლის 22-ე ნაწილს სიტყვების ამ კოდექსის შემდეგ დაემატოს ციფრები 1735.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

1998 წლის 17 სექტემბერი.

№1573Iს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.