„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3659-IIს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 12/10/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 56, 20/10/2010
ძალის დაკარგვის თარიღი 27/12/2019
სარეგისტრაციო კოდი 300280000.05.001.016026
  • Word
3659-IIს
12/10/2010
სსმ, 56, 20/10/2010
300280000.05.001.016026
„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

 „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონს (პარლამენტის უწყებანი, №33, 31 ივლისი, 1997, გვ. 20) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 497 მუხლი:

    „მუხლი 497. წყალმომარაგების ტარიფის დადგენის დროებითი წესი

2021 წლი1 იანვრამდე:

ა) ამ კანონის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტისა და მე-2 პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება სასმელი წყლის მიწოდებისა და წყალარინების ტარიფების დადგენაზე;

ბ) კომისია უფლებამოსილია სასმელი წყლის მიწოდებისა და წყალარინების ტარიფები დაადგინოს თითოეული მიმწოდებლისათვის ინდივიდუალურად.“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი           . სააკაშვილი

თბილისი,

2010 წლის 12 ოქტომბერი.

№3659–IIს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.