საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე

  • Word
საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 672
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 25/08/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 107, 30/08/2010
ძალის დაკარგვის თარიღი 12/04/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.015102
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
672
25/08/2010
სსმ, 107, 30/08/2010
190040000.22.033.015102
საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (30/08/2010 - 31/12/2010)

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190.040.000.22.033.015.102

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება 672

2010 წლის 25 აგვისტო

ქ. თბილისი

საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-8 მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაცია.

2. საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა გადახდების განხორციელების დროს საქართველოს სახელმწიფო ხაზინაში და შესაბამის საფინანსო ორგანოებში გადასახდელებზე დეტალური ინფორმაცია წარადგინონ ამ ბრძანების დანართის შესაბამისად.

3. ამ ბრძანების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2004 წლის 15 მარტის ბრძანება №153.

4. ბრძანება ამოქმედდეს 2010 წლის 6 სექტემბრიდან.

  კ. ბაინდურაშვილი

საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაცია

თავი I

ტერმინთა განმარტებები

ქვემოთ მოცემული ტერმინები გამოყენებულია მხოლოდ ამ ბრძანებით დამტკიცებული საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიზნებისათვის

1. არასაბაზრო წესით შესყიდვა/გაყიდვა – საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა/გაყიდვა ეკონომიკურად უმნიშვნელო ფასებით.

2. საბაზრო წესით შესყიდვა/გაყიდვა – საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა/გაყიდვა მოთხოვნა-მიწოდების საფუძველზე ჩამოყალიბებული საბაზრო ფასების საფუძველზე.

3. ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი ფასი – ფასი (გარდა მონოპოლიურად მაღალი ფასებისა), რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს იმ პროდუქციის ოდენობაზე, რომელზეც გამყიდველი თანახმაა მიაწოდოს და მყიდველი თანახმაა შეისყიდოს.

4. ეკონომიკურად უმნიშვნელო ფასი – ფასი (გარდა მონოპოლიურად მაღალი ფასებისა), რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას არ ახდენს იმ პროდუქციის ოდენობაზე, რომელზეც გამყიდველი თანახმაა მიაწოდოს და მყიდველი თანახმაა შეისყიდოს.

5. მცირეფასიანი აქტივი – 500 ლარზე ნაკლები ღირებულების და ერთ წელზე მეტი ვადით, მრავალჯერადი გამოყენების ტექნიკა, ინვენტარი და მოწყობილობა.

6. აქტივების გასვლა – ყველა ოპერაცია, რომელიც ამცირებს ერთეულის აქტივების მოცულობას (გაყიდვა, გასხვისება, ჩამოწერა და სხვა), გარდა ძირითადი კაპიტალის მოხმარებისა.

7. კორპორაცია – იურიდიული პირი, რომელიც შექმნილია საქონლისა და/ან მომსახურების წარმოების და ბაზარზე რეალიზაციის მიზნით და დამფუძნებლებისათვის წარმოადგენს მოგების ან სხვა ეკონომიკური სარგებლის მიღების წყაროს.

8. სახელმწიფო ერთეული – ცენტრალური და ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლებების მმართველობის და ადგილობრივი ხელისუფლების თვითმმართველობის ერთეული.

9. სოციალური დაზღვევის სქემაში მონაწილეობა – სოციალური დახმარების მიღების უფლების მოპოვების მიზნით დასაქმებულის მიერ ავტონომიურ ან არაავტონომიურ საპენსიო ფონდებში შენატანების განხორციელება.

10. ტრანსფერი – გარკვეული მიზნით ფულადი სახსრების გადაცემა.

11. საბიუჯეტო კლასიფიკაციის თანრიგები:

– შემოსავლების კლასიფიკაციაში პირველი თანრიგი გამოისახება ერთციფრიანი კოდით, მეორე თანრიგი – ორციფრიანი კოდით, მესამე თანრიგი – სამციფრიანი კოდით, მეოთხე თანრიგი – ოთხციფრიანი კოდით, მეხუთე თანრიგი – ხუთ ან ექვსციფრიანი კოდით, მეექვსე თანრიგი – ექვსი ან შვიდციფრიანი კოდით, მეშვიდე თანრიგი – შვიდციფრიანი კოდით და მერვე თანრიგი – რვაციფრიანი კოდით.

– ხარჯების ეკონომიკურ კლასიფიკაციაში პირველი თანრიგი გამოისახება ერთციფრიანი კოდით, მეორე თანრიგი – ორციფრიანი კოდით, მესამე თანრიგი – სამ ან ოთხციფრიანი კოდით, მეოთხეთანრიგი – ოთხ, ხუთ ან ექვსციფრიანი კოდით, მეხუთე თანრიგი – ხუთ ან ექვსციფრიანი კოდით.

– არაფინანსური აქტივების და მათზე ოპერაციების კლასიფიკაციაში მეორე თანრიგი გამოისახება ორციფრიანი კოდით, მესამე თანრიგი – სამციფრიანი კოდით, მეოთხე თანრიგი – ოთხციფრიანი კოდით, მეხუთე თანრიგი – ხუთ ან ექვსციფრიანი კოდით, მეექვსე თანრიგი – ექვს ან შვიდციფრიანი კოდით.

– ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების და მათზე ოპერაციების კლასიფიკაციაში მეორე თანრიგი გამოისახება ორციფრიანი კოდით, მესამე თანრიგი – სამციფრიანი კოდით, მეოთხე თანრიგი – ოთხციფრიანი კოდით.

– ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალურ კლასიფიკაციაში კლასიფიკაციის პირველი თანრიგი გამოისახება – ერთციფრიანი კოდით, მეორე თანრიგი –სამციფრიანი კოდით, მესამე თანრიგი – ოთხციფრიანი კოდით და მეოთხე თანრიგი – ხუთციფრიანი კოდით.

შენიშვნა*: ამ ბრძანების თავებში არსებულ ცხრილებში სიტყვა „კოდის“ ქვეშ იგულისხმება შესაბამისი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის თანრიგი.

შენიშვნა**: იმ შემთხვევაში თუ კლასიფიცირების დროს ვერ ხერხდება რამდენიმე ტიპის გადასახდელის ერთმანეთისგან გამიჯვნა, მაშინ იგი მთლიანად მიიმართება იმ კატეგორიაში, რომლის წილიც მეტია.

 

 

თავი II

ბიუჯეტის ბალანსის ფორმა

I. შემოსავლები

გადასახადები

სოციალური შენატანები

გრანტები

სხვა შემოსავლები

 

II. ხარჯები

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

 

III. საოპერაციო სალდო

 

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ზრდა

კლება

 

V. მთლიანი სალდო

 

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

ზრდა

ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება

ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

VII. ვალდებულებების ცვლილება

ზრდა

საგარეო

საშინაო

კლება

საგარეო

საშინაო

 

VIII. ბალანსი

 

ბიუჯეტის ბალანსის შედგენის მეთოდური განმარტებები

1. ბიუჯეტის ბალანსი შედგენილი უნდა იყოს ამ თავით გათვალისწინებული ბიუჯეტის ბალანსის ფორმის შესაბამისად. ბალანსში მუხლები შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნეს უფრო დაბალი თანრიგების მიხედვით, ხოლო ფინანსური აქტივები დაიყოს საშინაო და საგარეო წყაროების მიხედვით. არაფინანსური აქტივების, ფინანსური აქტივების და ვალდებულებების კლება წარმოდგენილი უნდა იყოს დადებითი მაჩვენებლებით და შესაბამისად აღნიშნული მუხლების ცვლილების გაანგარიშება ხორციელდება ზრდის და კლების მაჩვენებლების სხვაობით.

2. ბიუჯეტის ბალანსში შემოსავლები წარმოადგენს ამ ბრძანების III თავით გათვალისწინებული გადასახადების, სოციალური შენატანების, გრანტებისა და სხვა შემოსავლების ჯამს.

3. ბიუჯეტის ბალანსში ხარჯები წარმოადგენს ამ ბრძანების IV თავით გათვალისწინებული შრომის ანაზღაურების, საქონლისა და მომსახურების, ძირითადი კაპიტალის მოხმარების (დარიცხვის მეთოდზე გადასვლის შემდგომ), პროცენტის, სუბსიდიების, გრანტების, სოციალური უზრუნველყოფის და სხვა ხარჯების ჯამს.

4. საოპერაციო სალდო წარმოადგენს შემოსავლებისა და ხარჯების სხვაობას. იგი შესაძლებელია იყოს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი სიდიდე. შესაბამისად, დადებითი მაჩვენებელი გვიჩვენებს, რომ საანგარიშო პერიოდში უფრო მეტი მიმდინარე შემოსავალია, ვიდრე მიმდინარე დანიშნულების ხარჯები. უარყოფითი მაჩვენებელი კი პირიქით, გვიჩვენებს რომ საანგარიშო პერიოდის მიმდინარე შემოსავალი ნაკლებია მიმდინარე დანიშნულების ხარჯებზე და, შესაბამისად, ვერ ხდება მიმდინარე დანაზოგის დაგროვება.

5. არაფინანსური აქტივების ცვლილება წარმოადგენს ამ ბრძანების V თავით გათვალისწინებულ არაფინანსური აქტივებით განხორციელებულ ოპერაციებს ზრდის და კლების მიმართულებით.

6. მთლიანი სალდო წარმოადგენს საოპერაციო სალდოს გამოკლებული არაფინანსური აქტივების ცვლილება და გვიჩვენებს ბიუჯეტის პროფიციტის ან დეფიციტის მოცულობას.

7. ფინანსური აქტივების ცვლილება და ვალდებულებების ცვლილება წარმოადგენს ამ ბრძანების VII თავით გათვალისწინებულ ოპერაციებს ზრდის და კლების მიმართულებით.

8. ბიუჯეტის ბალანსის გაანგარიშებისას მთლიანი სალდოს მაჩვენებელს აკლდება ფინანსური აქტივების ცვლილების მაჩვენებელი და ემატება ვალდებულებების ცვლილების მაჩვენებელი. ბალანსი, მისი პრინციპიდან გამომდინარე, აუცილებელია იყოს ნულის ტოლი.

 

 

 

თავი III

შემოსავლების კლასიფიკაცია

                                                                                                                   ცხრილი 1

ოდი

შემოსავლების სახეების დასახელება

1

 

 

 

 

 

 

 

შემოსავლები

1

1

 

 

 

 

 

 

გადასახადები

1

1

1

 

 

 

 

 

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

1

1

1

1

 

 

 

 

ფიზიკური პირებიდან

1

1

1

1

1

 

 

 

საშემოსავლო გადასახადი

1

1

1

1

1

1

 

 

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი

 

1

1

1

1

1

1

1

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან

1

1

1

1

1

1

2

 

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან

1

1

1

1

1

1

3

 

არასაბიუჯეტო სექტორიდან

1

1

1

1

1

2

 

 

გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან

1

1

1

1

1

3

 

 

გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული დივიდენდებიდან

1

1

1

1

1

4

 

 

გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული პროცენტებიდან

1

1

1

1

1

5

 

 

გადასახადი დიპლომატიურ დაწესებულებებში დასაქმებული რეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული შემოსავლებიდან

1

1

1

1

1

6

 

 

არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (გარდა ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებისა)

1

1

1

1

1

7

 

 

არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი, ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებიდან

1

1

1

1

1

8

 

 

გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან

1

1

1

1

1

9

 

 

გადასახადი ფიზიკური პირისთვის ქონების ჩუქებიდან

1

1

1

1

1

10

 

 

გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების მემკვიდრეობით მიღებიდან

1

1

1

1

1

11

 

 

გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან

1

1

1

1

1

99

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საშემოსავლო გადასახადი

1

1

1

2

 

 

 

 

გადასახადი საწარმოებიდან

1

1

1

2

1

 

 

 

მოგების გადასახადი

1

1

1

2

1

1

 

 

საქართველოს საწარმოებიდან

1

1

1

2

1

1

1

 

პროცენტებიდან

1

1

1

2

1

1

2

 

სხვა მოგებიდან

1

1

1

2

1

2

 

 

უცხოური საწარმოებიდან

1

1

1

2

1

2

1

 

დივიდენდებიდან

1

1

1

2

1

2

2

 

პროცენტებიდან

1

1

1

2

1

2

3

 

სხვა მოგებიდან

1

1

1

2

1

9

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოგების გადასახადი

1

1

1

3

 

 

 

 

სხვა გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე, რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია

1

1

2

 

 

 

 

 

გადასახადები ხელფასზე და სამუშაო ძალაზე*

1

1

3

 

 

 

 

 

გადასახადები ქონებაზე

1

1

3

1

 

 

 

 

გადასახადები უძრავ ქონებაზე

1

1

3

1

1

 

 

 

ქონების გადასახადი

1

1

3

1

1

1

 

 

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1

1

3

1

1

2

 

 

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1

1

3

1

1

3

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1

1

3

1

1

3

1

 

ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე

1

1

3

1

1

3

2

 

არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1

1

3

1

1

3

3

 

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1

1

3

1

1

3

4

 

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

1

1

3

1

1

3

5

 

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1

1

3

1

1

3

6

 

საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე

1

1

3

1

1

4

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1

1

3

1

1

4

1

 

 ფიზიკური პირებიდან

1

1

3

1

1

4

2

 

 იურიდიული პირებიდან

1

1

3

1

1

5

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1

1

3

1

1

5

1

 

ფიზიკური პირებიდან

 

1

1

3

1

1

5

2

 

იურიდიული პირებიდან

1

1

3

2

 

 

 

 

გადასახადები წმინდა მატერიალურ ფასეულობებზე*

1

1

3

4

 

 

 

 

გადასახადები კაპიტალის და ფინანსურ ოპერაციებზე*

1

1

3

5

 

 

 

 

ერთჯერადი გადასახადები ქონებაზე*

1

1

3

6

 

 

 

 

სხვა გადასახადები ქონებაზე*

1

1

4

 

 

 

 

 

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

1

1

4

1

 

 

 

 

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

1

1

4

1

1

 

 

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

1

1

4

1

1

1

 

 

საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან

1

1

4

1

1

1

1

 

საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან

1

1

4

1

1

1

2

 

საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურებიდან

1

1

4

1

1

1

2

1

რეზიდენტის მიერ

1

1

4

1

1

1

2

2

არარეზიდენტის მიერ

1

1

4

1

1

2

 

 

იმპორტირებული პროდუქციიდან

1

1

4

1

1

9

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული დამატებული ღირებულების გადასახადი

1

1

4

1

2

 

 

 

ვაჭრობის გადასახადი*

1

1

4

1

3

 

 

 

ბრუნვის გადასახადი და სხვა გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე*

1

1

4

2

 

 

 

 

აქციზი

1

1

4

2

1

 

 

 

საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციიდან

1

1

4

2

2

 

 

 

იმპორტირებული პროდუქციიდან

1

1

4

2

3

 

 

 

ექსპორტირებული პროდუქციიდან

1

1

4

2

9

 

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული აქციზი

1

1

4

3

 

 

 

 

ფისკალური მონოპოლიების მოგება*

1

1

4

4

 

 

 

 

გადასახადები სპეციფიკურ მომსახურებაზე*

1

1

4

5

 

 

 

 

გადასახადები საქონლის გამოყენებაზე და საქონლის გამოყენების ან საქმიანობის განხორციელების ნებართვაზე*

1

1

4

5

1

 

 

 

 გადასახადები ავტომობილებზე*

1

1

4

5

2

 

 

 

 სხვა გადასახადები საქონლის გამოყენებაზე და საქონლის გამოყენების ან საქმიანობის განხორციელების ნებართვაზე*

1

1

4

6

 

 

 

 

სხვა გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე*

1

1

5

 

 

 

 

 

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე

1

1

5

1

 

 

 

 

საბაჟო გადასახადი

1

1

5

2

 

 

 

 

გადასახადები ექსპორტზე*

1

1

5

3

 

 

 

 

ექსპორტიორი ან იმპორტიორი ფისკალური მონოპოლიების მოგება*

1

1

5

4

 

 

 

 

ვალუტის გადამცვლელი ფისკალური მონოპოლიის მოგება*

1

1

5

5

 

 

 

 

გადასახადები ვალუტის გადაცვლაზე*

1

1

5

6

 

 

 

 

სხვა გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე*

1

1

6

 

 

 

 

 

სხვა გადასახადები

1

1

6

1

 

 

 

 

მეწარმე სუბიექტებიდან

1

1

6

2

 

 

 

 

არამეწარმე სუბიექტებიდან ან რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია

1

2

 

 

 

 

 

 

სოციალური შენატანები

1

2

1

 

 

 

 

 

სოციალური დაზღვევის შენატანები

1

2

1

1

 

 

 

 

დასაქმებულის შენატანები

1

2

1

2

 

 

 

 

დამსაქმებლის შენატანები

1

2

1

3

 

 

 

 

თვითდასაქმებულის ან არადასაქმებული პირის შენატანები

1

2

1

4

 

 

 

 

სოციალური დაზღვევის შენატანები, რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია

 

1

2

2

 

 

 

 

 

სხვა სოციალური შენატანები*

1

2

2

1

 

 

 

 

დასაქმებულის შენატანები

1

2

2

2

 

 

 

 

დამსაქმებლის შენატანები

1

2

2

3

 

 

 

 

დარიცხული შენატანები**

1

3

 

 

 

 

 

 

გრანტები

1

3

1

 

 

 

 

 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

1

3

1

1

 

 

 

 

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

1

3

1

2

 

 

 

 

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

1

3

2

 

 

 

 

 

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

1

3

2

1

 

 

 

 

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

1

3

2

2

 

 

 

 

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

1

3

3

 

 

 

 

 

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

1

3

3

1

 

 

 

 

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

1

3

3

2

 

 

 

 

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

1

4

 

 

 

 

 

 

სხვა შემოსავლები

1

4

1

 

 

 

 

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

1

4

1

1

 

 

 

 

პროცენტები

1

4

1

1

1

 

 

 

ხელისუფლების სხვა დონის ორგანოებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი)

1

4

1

1

2

 

 

 

საფინანსო ინსტიტუტებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი)

1

4

1

1

3

 

 

 

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი)

1

4

1

1

4

 

 

 

კერძო საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი)

1

4

1

1

5

 

 

 

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

1

4

1

1

9

 

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი პროცენტებიდან

1

4

1

2

 

 

 

 

დივიდენდები

1

4

1

2

1

 

 

 

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

1

4

1

2

2

 

 

 

შემოსავალი ეროვნული ბანკის მოგებიდან

1

4

1

2

9

 

 

 

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული დივიდენდებიდან

1

4

1

3

 

 

 

 

კვაზი-კორპორაციებიდან მიღებული შემოსავლები*

1

4

1

4

 

 

 

 

შემოსავლები სადაზღვევო პოლისების ფლობიდან*

1

4

1

5

 

 

 

 

რენტა

1

4

1

5

1

 

 

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

1

4

1

5

1

1

 

 

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

1

4

1

5

1

2

 

 

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

1

4

1

5

1

3

 

 

მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის

1

4

1

5

1

4

 

 

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

1

4

1

5

1

5

 

 

მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის

1

4

1

5

1

6

 

 

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

1

4

1

5

1

9

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

1

4

1

5

2

 

 

 

მოსაკრებელი თევზჭერის ლიცენზირებიდან

1

4

1

5

3

 

 

 

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

1

4

1

5

4

 

 

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 

1

4

1

5

5

 

 

 

სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები

1

4

1

5

9

 

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

1

4

2

 

 

 

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1

4

2

1

 

 

 

 

საბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1

4

2

2

 

 

 

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1

4

2

2

1

 

 

 

საბაჟო მოსაკრებელი

1

4

2

2

2

 

 

 

სალიცენზიო მოსაკრებლები

1

4

2

2

2

1

 

 

მოსაკრებელი ჩვილ ბავშვთა კვებისა და ბავშვთა კვების პროდუქტების წარმოება-დაფასოების ლიცენზირებიდან

1

4

2

2

2

2

 

 

მოსაკრებელი ბიოლოგიური პესტიციდების წარმოების ლიცენზირებიდან

1

4

2

2

2

3

 

 

მოსაკრებელი ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ლიცენზირებიდან

1

4

2

2

2

4

 

 

მოსაკრებელი სამხედრო-საბრძოლო და კონკრეტული სახეობის იარაღთან დაკავშირებული საქმიანობის (მათ შორის ვაჭრობის) გენერალური ან სპეციალური ლიცენზირებიდან

1

4

2

2

2

5

 

 

მოსაკრებელი დაკვირვების ელექტრონული საშუალებების დამზადების, შეძენის, იმპორტისა და ექსპორტის ლიცენზირებიდან

1

4

2

2

2

6

 

 

მოსაკრებელი კერძო და სათემო მაუწყებლობის ლიცენზირებიდან

1

4

2

2

2

7

 

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი გაზის დამუშავების, ნავთობის გადამუშავებისა და ტრანსპორტირების ლიცენზირებიდან

1

4

2

2

2

8

 

 

მოსაკრებელი საგანმანათლებლო საქმიანობის გენერალური, სპეციალური და სხვა ლიცენზირებიდან

1

4

2

2

2

9

 

 

მოსაკრებელი სიცოცხლის დაზღვევის, დაზღვევის (არა სიცოცხლისა) და გადაზღვევის ლიცენზირებიდან

1

4

2

2

2

10

 

 

მოსაკრებელი საბანკო საქმიანობის, არასაბანკო-სადეპოზიტოსაკრედიტო საქმიანობის, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის, საბროკერო საქმიანობის, საფონდო ბირჟის, ცენტრალური დეპოზიტარის, აქტივების მმართველის საქმიანობის და სპეციალიზებული დეპოზიტარის ლიცენზირებიდან

1

4

2

2

2

11

 

 

მოსაკრებელი სამედიცინო საქმიანობის გენერალური, სპეციალური და სხვა ლიცენზირებიდან

1

4

2

2

2

12

 

 

მოსაკრებელი ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ან ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიების და ნავთობისა და გაზის მოპოვების სპეციალური ლიცენზირებიდან

1

4

2

2

2

13

 

 

მოსაკრებელი ტყით სარგებლობის გენერალური ან ხე-ტყის დამზადებისა და სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური, აგრეთვე სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების და მიწისქვეშა სივრცის გამოყენების ლიცენზირებიდან

1

4

2

2

2

14

 

 

მოსაკრებელი ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩითა და გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით სარგებლობის ლიცენზირებიდან

1

4

2

2

2

15

 

 

მოსაკრებელი რეგულარული საერთაშორისო საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის ლიცენზირებიდან

1

4

2

2

2

16

 

 

მოსაკრებელი ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზირებიდან

1

4

2

2

2

99

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული სალიცენზიო მოსაკრებელი

1

4

2

2

3

 

 

 

სანებართვო მოსაკრებლები

1

4

2

2

3

1

 

 

მოსაკრებელი ვეტერინარულ და ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის ტრანზიტის და/ან იმპორტის ნებართვაზე

1

4

2

2

3

2

 

 

მოსაკრებელი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვაზე

 

1

4

2

2

3

3

 

 

მოსაკრებელი ზედაპირული წყლის ობიექტიდან წყალაღებისა და ობიექტში წყალჩაშვების ნებართვაზე

1

4

2

2

3

4

 

 

მოსაკრებელი შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების წარმოების, ტრანსპორტირების, იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვაზე

1

4

2

2

3

5

 

 

მოსაკრებელი სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვაზე

1

4

2

2

3

6

 

 

მოსაკრებელი ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ნებართვაზე

1

4

2

2

3

7

 

 

მოსაკრებელი გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობების, მათი ნაწილებისა და დერივატების ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტისა და ზღვიდან ინტროდუქციის ნებართვაზე

1

4

2

2

3

8

 

 

მოსაკრებელი იარაღისა, საბრძოლო მასალის, სამხედრო-საბრძოლო იარაღის იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტისა და ტრანზიტის, საბაჟო ტერიტორიაზე და საქართველოს ტერიტორიის გარეთ გადამუშავებისა და დროებითი შემოტანის ან/და გატანის ნებართვაზე

1

4

2

2

3

9

 

 

მოსაკრებელი იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა-გადაზიდვისა და გადაგზავნის, იარაღის ერთი სახეობის ცალკეული ეგზემპლარების საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის, იარაღის შეძენის ნებართვაზე

1

4

2

2

3

10

 

 

მოსაკრებელი უცხო ქვეყნის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა, აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვან პირთა ვიზიტის დროს მათ თანმხლებ პირთა მიერ იარაღისა და საბრძოლო მასალის საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის ნებართვაზე

1

4

2

2

3

11

 

 

მოსაკრებელი იარაღის კოლექციონირებისა და ექსპონირების ნებართვაზე

1

4

2

2

3

12

 

 

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

1

4

2

2

3

13

 

 

მოსაკრებელი განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების, მათ შორის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის ნებართვაზე

1

4

2

2

3

14

 

 

მოსაკრებელი საშიში საწარმოო ობიექტების ექსპლოატაციის ნებართვაზე

1

4

2

2

3

15

 

 

მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის, საერთაშორისო საავტომობილო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე

1

4

2

2

3

16

 

 

მოსაკრებელი ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტისა და ტრანზიტის ნებართვაზე

1

4

2

2

3

17

 

 

მოსაკრებელი საავიაციო სამუშაოების წარმოებისა და არარეგულარული საერთაშორისო საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის ნებართვაზე

1

4

2

2

3

18

 

 

მოსაკრებელი უბაჟო საცალო ვაჭრობის ობიექტების, საბაჟო საწყობის (ღია ან/და დახურული), დროებითი შენახვის საწყობის (ღია ან/და დახურული) საქმიანობის ნებართვაზე

1

4

2

2

3

19

 

 

მოსაკრებელი სამორინეს, სათამაშო აპარატების სალონის, ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოს და წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვაზე

1

4

2

2

3

20

 

 

მოსაკრებელი სამკურნალო საშუალებების ექსპორტისა და იმპორტის, ფარმაკოლოგიური საშუალებების კლინიკური კვლევის და ფარმაცევტული წარმოების, I, II ჯგუფის აფთიაქების და სააფთიაქო პუნქტის საქმიანობების ნებართვაზე

1

4

2

2

3

21

 

 

მოსაკრებელი არაიოდიზირებული მარილის იმპორტის ნებართვაზე

 

1

4

2

2

3

22

 

 

მოსაკრებელი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოების, არქეოლოგიური სამუშაოებისა და საქართველოს კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გატანის ნებართვაზე

1

4

2

2

3

23

 

 

მოსაკრებელი გარე რეკლამის განთავსების ნებართვაზე

1

4

2

2

3

99

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებელი

1

4

2

2

4

 

 

 

სახელმწიფო სერტიფიკატის მოსაკრებლები

1

4

2

2

4

1

 

 

მოსაკრებელი სამშენებლო პროდუქციისა და მომსახურების შესაბამისობის სერტიფიცირებისათვის

1

4

2

2

4

2

 

 

საქართველოში მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის აუთენტურობის შესახებ და საზღვარგარეთ მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის საქართველოში ცნობის შესახებ გაცემული ცნობის მოსაკრებელი

1

4

2

2

4

3

 

 

ექიმისა და ფარმაცევტის სერტიფიცირების მოსაკრებელი

1

4

2

2

4

4

 

 

ობიექტისა და პროდუქციის ჰიგიენური სერტიფიცირების მოსაკრებლები

1

4

2

2

4

5

 

 

აუდიტორთა საკვალიფიკაციო სერტიფიცირების მოსაკრებელი

1

4

2

2

4

6

 

 

ალკოჰოლიანი სასმელების წარმოშობისა და ყურძნის ღვინოების, ეთილის სპირტის და სპირტიანი სასმელების შესაბამისობის სერტიფიცირების მოსაკრებელი

1

4

2

2

4

7

 

 

ვაზის სამყნობი და სარგავი მასალების (ნამყენი ნერგი) შესაბამისობის სერტიფიცირების მოსაკრებელი

1

4

2

2

4

8

 

 

ვეტერინარული მოწმობის (ფორმა N1 და ფორმა N2) გაცემისათვის მოსაკრებელი

1

4

2

2

4

9

 

 

ჯიშიანი პირუტყვის სერტიფიკატის (სანაშენე მოწმობის) მოსაკრებელი

1

4

2

2

4

10

 

 

სერტიფიცირების მოსაკრებელი თესლის თესვითი ხარისხის განსაზღვრისათვის

1

4

2

2

4

99

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო სერტიფიკატის მოსაკრებელი

1

4

2

2

5

 

 

 

სარეგისტრაციო მოსაკრებლები

1

4

2

2

5

1

 

 

ფასიანი ქაღალდებისა და შეთავაზებების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

1

4

2

2

5

2

 

 

საერთაშორისო, საქართველოს და ადგილობრივი შემოქმედებითი კავშირების, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების სარეგისტრაციო, აგრეთვე მათ წესდებაში ან დებულებაში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანაზე მოსაკრებელი

1

4

2

2

5

3

 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, საქართველოში რეგისტრირებული და უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის სარეგისტრაციო და მათ წესდებაში ან დებულებაში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანაზე მოსაკრებელი

1

4

2

2

5

4

 

 

სატრანსპორტო საშუალებების ძარის, კაბინის ან ჩარჩოს, ძრავისა და მისაბმელის გადაფორმების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

1

4

2

2

5

5

 

 

საზღვარგარეთ გასატან კულტურულ ფასეულობათა სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

1

4

2

2

5

6

 

 

საწარმოო წესით დამზადებული ცხოველთა საკვების და საკვებდანამატების, პესტიციდების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

1

4

2

2

5

7

 

 

სამედიცინო სამკურნალო საშუალებების, მასალების, ნაკეთობების და სხვა საგნების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

1

4

2

2

5

8

 

 

ბიოლოგიურად აქტიური დანამატის სარეგისტრაციო და ხელახალი რეგისტრაციის მოსაკრებელი

 

1

4

2

2

5

9

 

 

საწარმოს, საწარმოს ფილიალის, მათ წესდებაში ან დებულებაში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანის, საქმიანობის შეწყვეტის, ლიკვიდაციისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის შეცვლის სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

1

4

2

2

5

99

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

1

4

2

2

6

 

 

 

სახელმწიფო საექსპერტიზო მოსაკრებელი

1

4

2

2

6

1

 

 

მოსაკრებელი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის მიერ განხორციელებული ექსპერტიზისათვის

1

4

2

2

6

2

 

 

მოსაკრებელი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის მიერ განხორციელებული ექსპერტიზისათვის

1

4

2

2

6

3

 

 

მოსაკრებელი საწარმოო და სამოქალაქო დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის პროექტების სახელმწიფო კომპლექსური და ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის ექსპერტიზისათვის

1

4

2

2

6

4

 

 

მოსაკრებელი მოძრავი ძეგლების, ქალაქებისა და სხვა დასახლებების კულტურული მემკვიდრეობის დაცვით ზონებში და ისტორიულ დასახლებებში შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქციის, სარესტავრაციო სამუშაოებისა და ახალი მშენებლობების პროექტების ექსპერტიზისათვის

1

4

2

2

6

5

 

 

მოსაკრებელი ტექნიკური ზედამხედველობის სფეროში ექსპერტიზისათვის

1

4

2

2

6

6

 

 

მოსაკრებელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზისათვის

1

4

2

2

6

9

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო საექსპერტიზო მოსაკრებელი

1

4

2

2

7

 

 

 

სახელმწიფო ბაჟი

1

4

2

2

7

1

 

 

სახელმწიფო ბაჟი სასამართლოებში განსახილველ საქმეებზე

1

4

2

2

7

2

 

 

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს ტერიტორიაზე მოქალაქეობისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემისათვის, მოქალაქეთა მდგომარეობის აქტების რეგისტრაციისათვის

1

4

2

2

7

3

 

 

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს ტერიტორიაზე მოქალაქეობისა და ემიგრაცია-იმიგრაციის საკითხების განხილვისათვის

1

4

2

2

7

4

 

 

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს ტერიტორიაზე გაცემული ოფიციალური დოკუმენტების აპოსტოლით დამოწმებისათვის

1

4

2

2

7

5

 

 

საქართველოს ბაჟი სახელმწიფო სასაზღვრო-გამტარ პუნქტებში საქართველოს ორდინალური ვიზის გაცემისათვის

1

4

2

2

7

6

 

 

სახელმწიფო ბაჟი დოკუმენტების გამოთხოვისათვის

1

4

2

2

7

7

 

 

სახელმწიფო ბაჟი დოკუმენტების ლეგალიზაციისათვის

1

4

2

2

7

9

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ბაჟი

1

4

2

2

8

 

 

 

საკონსულო მოსაკრებელი

1

4

2

2

8

1

 

 

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ შესრულებული საკონსულო მოქმედებებისათვის

1

4

2

2

8

2

 

 

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ შესრულებული სანოტარო მოქმედებებისათვის

1

4

2

2

8

3

 

 

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ დოკუმენტების გამოთხოვისათვის

1

4

2

2

8

4

 

 

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ დოკუმენტების ლეგალიზაციისათვის

1

4

2

2

8

5

 

 

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ შესრულებული საზღვაო და საჰაერო ხომალდების საკონსულო მომსახურებისათვის

1

4

2

2

8

9

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საკონსულო მოსაკრებელი

1

4

2

2

9

 

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

1

4

2

2

10

 

 

 

სატენდერო მოსაკრებელი

 

1

4

2

2

11

 

 

 

სააღსრულებო მოსაკრებელი

1

4

2

2

12

 

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1

4

2

2

13

 

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1

4

2

2

13

1

 

 

კაზინოების (სამორინეების) სათამაშო მაგიდიდან

1

4

2

2

13

2

 

 

სათამაშო აპარატებიდან

1

4

2

2

13

3

 

 

ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან

1

4

2

2

13

4

 

 

წამახალისებელი გათამაშებიდან

1

4

2

2

13

5

 

 

სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან

1

4

2

2

13

6

 

 

ლატარიების მოწყობაზე

1

4

2

2

13

9

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1

4

2

2

14

 

 

 

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1

4

2

2

15

 

 

 

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი

1

4

2

2

16

 

 

 

მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

1

4

2

2

17

 

 

 

პრობაციის მოსაკრებელი

1

4

2

2

99

 

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

1

4

2

3

 

 

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1

4

2

3

1

 

 

 

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

1

4

2

3

1

1

 

 

აქციზური მარკების ნომინალური ღირებულებიდან მიღებული შემოსავლები

1

4

2

3

1

9

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქონლის რეალიზაციიდან

1

4

2

3

2

 

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

1

4

2

3

2

1

 

 

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1

4

2

3

2

2

 

 

შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1

4

2

3

2

3

 

 

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1

4

2

3

2

9

 

 

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

1

4

2

3

3

 

 

 

სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან

1

4

2

4

 

 

 

 

საქონლისა და მომსახურების რელიზაციის დარიცხვა**

1

4

3

 

 

 

 

 

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

1

4

3

1

 

 

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

1

4

3

1

1

 

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში

1

4

3

1

2

 

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

1

4

3

1

3

 

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

1

4

3

1

4

 

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიისა და კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლებისა და აღზრდის სფეროში

1

4

3

1

5

 

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში

 

1

4

3

1

6

 

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო სოფლის მეურნეობაში, ვეტერინარულ-სანიტარიული წესების დარღვევა

1

4

3

1

7

 

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

1

4

3

1

7

1

 

 

 საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

1

4

3

1

7

2

 

 

დედაქალაქის ტერიტორიაზე ავტოტრანსპორტის პარკირების წესების დარღვევის გამო

1

4

3

1

7

3

 

 

უბილეთო მგზავრობის გამო

1

4

3

1

7

4

 

 

საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის პირობების დარღვევის გამო

1

4

3

1

7

9

 

 

 სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

1

4

3

1

8

 

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრა-ციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში

1

4

3

1

9

 

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

1

4

3

1

10

 

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

1

4

3

1

11

 

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მოქალაქეთა საბინაო უფლებების, საბინაო-კომუნალური მეურნეობისა და კეთილმოწყობის დარგში

1

4

3

1

11

1

 

 

დასუფთავების წესების დარღვევის გამო

1

4

3

1

11

2

 

 

თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის კეთილმოწყობის წესების დარღვევის გამო

1

4

3

1

11

3

 

 

თვითმმართველი ერთეულის იერსახის დამახინჯების გამო

1

4

3

1

11

9

 

 

სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მოქალაქეთა საბინაო უფლებების, საბინაო-კომუნალური მეურნეობისა და კეთილმოწყობის დარგში

1

4

3

1

12

 

 

 

 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საჯარო სამართლის იურიდიული პირისსამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა გამო

1

4

3

1

99

 

 

 

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

1

4

3

2

 

 

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზღვრის უკანონოდ დარღვევის გამო

1

4

3

3

 

 

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევის გამო

1

4

3

4

 

 

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

1

4

3

5

 

 

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევების გამო

1

4

3

6

 

 

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სათამაშო ბიზნესის სფეროში სანებართვო პირობების დარღვევის გამო

1

4

3

9

 

 

 

 

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

1

4

4

 

 

 

 

 

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

 

1

4

4

1

 

 

 

 

მიმდინარე

1

4

4

2

 

 

 

 

კაპიტალური

1

4

5

 

 

 

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1

4

5

1

 

 

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი

1

4

5

3

 

 

 

 

სახაზინო თავდებობიდან მიღებული შემოსავალი

1

4

5

4

 

 

 

 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

1

4

5

5

 

 

 

 

სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

1

4

5

6

 

 

 

 

შემოსავალი რეალიზებული ლატარიის ბილეთების ჯამური ღირებულების წილიდან

1

4

5

9

 

 

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შენიშვნა:

 

 

 

 

 

 

 

 

* არ არის განსაზღვრული საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით

 

 

 

 

 

 

 

 

** გამოიყენება მხოლოდ დარიცხვის მეთოდის დროს

 

 

 

 

შემოსავლების კლასიფიკაციის მეთოდური განმარტებები

შემოსავლები (1)

წინამდებარე კლასიფიკაციის მიხედვით შემოსავლები იყოფა 4 ძირითად ჯგუფად, კერძოდ: გადასახადები, სოციალური შენატანები, გრანტები და სხვა შემოსავლები.

გადასახადები (11)

გადასახადი არის კანონმდებლობით დადგენილი სავალდებულო ტრანსფერი, რომელსაც გადამხდელი უხდის სახელმწიფო მმართველობის ორგანოებს.

გადასახადის გადაუხდელობაზე ან დაგვიანებით გადახდაზე გადახდევინებული ჯარიმები აღირიცხება იმ გადასახადის სახეში, რომელზეც ხდება ჯარიმის, სანქციის ან საურავის დარიცხვა. აქვე ხდება იმ ჯარიმების, სანქციებისა და საურავების აღრიცხვა, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული საგადასახადო შემოსავლების ადმინისტრირებასთან.

გადასახადის დაბრუნება განიხილება როგორც უარყოფითი საგადასახადო შემოსავალი. დაბრუნება ეს არის ზედმეტად გადახდილი თანხის კორექტირება. დამატებული ღირებულების გადასახადის შემთხვევაში გადამხდელს, საბოლოო მომხმარებლის გარდა, უფლება აქვს ჩაითვალოს ნედლეულის შეძენისას გადახდილი გადასახადის თანხა. თუ ჩასათვლელი თანხა აჭარბებს რეალიზებულ საქონელსა და მომსახურებაზე დარიცხულ თანხებს, მაშინ გადასახადის დაბრუნება აღირიცხება როგორც უარყოფითი შემოსავალი.

საგადასახადო კრედიტი არის საგადასახადო შეღავათის სახეობა, რომლითაც მცირდება გადასახადის თანხა, და რომელიც სხვაგვარად დაექვემდებარებოდა გადახდას. ზოგიერთ შემთხვევაში საგადასახადო კრედიტის მოცულობამ შესაძლოა გადააჭარბოს გადასახადის თანხას და წმინდა გადასახადმა შეადგინოს უარყოფითი სიდიდე, რის გამოც მთავრობას გაუჩნდეს გადამხდელისთვის თანხის გადახდის ვალდებულება. ასეთი ხასიათის გადასახდელები წარმოადგენს ხარჯებს და არ უნდა იქნეს აღრიცხული როგორც უარყოფითი შემოსავალი.

 

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე (111)

აღნიშნული მუხლით აღირიცხება გადასახადები, რომლითაც იბეგრება (I) ხელფასი და შრომის ანაზღაურება, ჰონორარი, საკომისიო შემოსავალი, შრომის მძიმე პირობებისთვის ან სხვა სახით მიღებული ანაზღაურება და კომპენსაციის სახით მიღებული ისეთი შემოსავალი, რომელიც დაკავშირებულია გაწეული შრომის ანაზღაურებასთან, (II) პროცენტის, დივიდენდის, რენტის სახით და არამატერიალური აქტივების ფლობიდან მიღებული შემოსავალი, (III) კაპიტალის ღირებულების ცვლილებიდან მიღებული შემოსავლები ან დანაკარგი, საინვესტიციო ფონდის კაპიტალის ღირებულების ნაზრდის განაწილებით მიღებული შემოსავლების ჩათვლით, (IV) შპს-ის, სააქციო საზოგადოების ან სხვა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის საწარმოს, ამხანაგობის, ინდივიდუალური საწარმოს, სატრასტო ფონდის მოგება; მემკვიდრეობის სახით მიღებული შემოსავალი, (V) პენსია ან სოციალური დაზღვევიდან მიღებული შემოსავალი, სიცოცხლის დაზღვევითდა სხვა საპენსიო დაზღვევის ანგარიშიდან მიღებული შემოსავალი, (VI) ყველა სხვა სახის შემოსავალი, თუ ასეთი გადასახადები გათვალისწინებულია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე გადასახადის გადამხდელი შეიძლება იყოს ფიზიკური პირი (1111) ან საწარმო (1112). თუ არ არსებობს ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირია თუ საწარმო, მაშინ იგი უნდა აღირიცხოს როგორც გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე, რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია (1113). მემკვიდრეობაზე გადახდევინებული საშემოსავლო გადასახადი აღირიცხება როგორც გადასახადი ფიზიკური პირებისგან. არამომგებიანი ორგანიზაციებიდან მიღებული საშემოსავლო გადასახადი აღირიცხება როგორც გადასახადი საწარმოებიდან. სატრასტო ფონდებიდან მიღებული საშემოსავლო გადასახადი აღირიცხება როგორც გადასახადი ფიზიკური პირებიდან, თუ შემოსავლის მიმღებს წარმოადგენს ფიზიკური პირი, სხვა შემთხვევაში იგი აღირიცხება როგორც გადასახადი საწარმოებიდან.

გადასახადი ფიზიკური პირიდან (1111) მოიცავს:

საშემოსავლო გადასახადი (11111)

ამ მუხლით აღირიცხება ფიზიკურ პირთა საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც იყოფა შემდეგ ქვეჯგუფებად:

– დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი (111111), რომელიც, თავის მხრივ, მოიცავს:

– სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან (1111111);

– ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საბიუჯეტო ორგანიზა-ციებიდან (1111112);

– არასაბიუჯეტო სექტორიდან (1111113);

– გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან (111112);

– გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული დივიდენდებიდან (111113);

– გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული პროცენტებიდან (111114);

– გადასახადი დიპლომატიურ დაწესებულებებში დასაქმებული რეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული შემოსავლებიდან (111115);

– არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (გარდა ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებისა) (111116);

– არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი, ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებიდან (111117);

– გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან (111118);

– გადასახადი ფიზიკური პირისთვის ქონების ჩუქებიდან (111119);

– გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების მემკვიდრეობით მიღებიდან (1111110);

– გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან (1111111);

– სხვა არაკლასიფიცირებული საშემოსავლო გადასახადი (1111199)

გადასახადი საწარმოებიდან (1112) მოიცავს მოგების გადასახადს.

მოგების გადასახადი (11121) იყოფა შემდეგ ქვეჯგუფებად:

– საქართველოს საწარმოთა მოგების გადასახადი (111211), რომელიც მოიცავს მოგების გადასახადს:

– პროცენტებიდან (1112111);

– სხვა მოგებიდან (1112112);

– უცხოურ საწარმოთა მოგების გადასახადი (111212), რომელიც მოიცავს მოგების გადასახადს:

– დივიდენდებიდან (1112121);

– პროცენტებიდან (1112122);

– სხვა მოგებიდან (1112123);

– სხვა არაკლასიფიცირებული მოგების გადასახადი (111219).

სხვა გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე, რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია (1113). როგორც ზემოთ აღინიშნა, ამ კოდით აღირიცხება ისეთი შემთხვევები, როდესაც გადამხდელის იდენტიფიცირება შეუძლებელია.

გადასახადები ხელფასზე და სამუშაო ძალაზე* (112)

ამ მუხლით აღირიცხება გადასახადები, რომელსაც იხდის დამსაქმებელი ან თვითდასაქმებული ხელფასის პროპორციულად ან ფიქსირებული ოდენობით ყოველ დასაქმებულზე და რომელიც არ მიემართება მიზნობრივად სოციალური დაზღვევის სქემის დასაფინანსებლად. გადასახდელები, რომლებიც მიზნობრივად მიემართება სოციალური დაზღვევის სისტემის ხარჯების დაფინანსებისთვის, აღირიცხება სოციალურიდაზღვევის შენატანების (121) მუხლით.

გადასახადები ქონებაზე (113)

ეს მუხლი მოიცავს გადასახადებს, რომლითაც იბეგრება ქონების გამოყენება, საკუთრება (ფლობა) ან გადაცემა. ქონება შესაძლოა იბეგრებოდეს გარკვეული ინტერვალებით, ერთჯერადად ან საკუთრების უფლების გადაცემის მომენტში.

გადასახადები უძრავ ქონებაზე (1131). ამ ტიპის გადასახადებით დროის გარკვეული ინტერვალებით იბეგრება უძრავი ქონების (მათ შორის: მიწა, შენობა ან სხვა სახის ნაგებობა) საკუთრება ან გამოყენება. გადასახადით შეიძლება დაიბეგროს მესაკუთრე, დამქირავებელი ან ორივე ერთად. გადასახადი გაიანგარიშება პროცენტულად ქონების შეფასებული ღირებულებიდან, რომლის განსაზღვრაც ხდება პირობითი საიჯარო ქირის, გასაყიდი ფასის, კაპიტალიზირებული შემოსავლის ან სხვა მახასიათებლის მიხედვით, ისეთი, როგორიცაა: ზომა ან ადგილმდებარეობა.

ქონების გადასახადი (11311)

ამ მუხლით აღირიცხება მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული ქონების გადასახადი, რომელიც იყოფა შემდეგ ქვეჯგუფებად:

– საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი (113111);

– უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი (113112);

– ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი (113113), რომელიც მოიცავს:

– ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე (1131131);

– არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე (1131132);

– საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე (1131133);

– საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) (1131134);

– საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე (1131135);

– საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე (1131136);

– სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი (113114), რომელიც მოიცავს შემოსავალს:

– ფიზიკური პირებიდან (1131141);

– იურიდიული პირებიდან (1131142);

– არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი (113115), რომელიც მოიცავს შემოსავალს:

– ფიზიკური პირებიდან (1131151);

– იურიდიული პირებიდან (1131152).

გადასახადები წმინდა მატერიალურ ფასეულობებზე* (1132)

ეს მუხლი მოიცავს გადასახადებს, რომლითაც დროის გარკვეული ინტერვალებით იბეგრება მატერიალური ფასეულობების წმინდა ღირებულება, რომელიც ჩვეულებრივ განისაზღვრება როგორც უძრავი და მოძრავი ქონების ღირებულების ჯამს გამოკლებული ამ ქონებასთან დაკავშირებული ვალდებულებები.

გადასახადები კაპიტალის და ფინანსურ ოპერაციებზე* (1134)

ეს მუხლი მოიცავს გადასახადებს, რომლითაც ხდება ქონების დაბეგვრა მესაკუთრის ცვლილებისას, გარდა იმ გადასახადებისა, რომლებიც კლასიფიცირებულია როგორც მემკვიდრეობისა და ჩუქების გადასახადები. ამ მუხლით აღირიცხება აგრეთვე გადასახადები ფასიანი ქაღალდების გამოშვებაზე, შეძენასა და გაყიდვაზე, გადასახადები ჩეკებზე ან სხვა სახის საგადამხდელო საშუალებებზე და გადასახადები სპეციფიკურ იურიდიულ ოპერაციებზე, როგორიცაა კონტრაქტების დამოწმება ან უძრავი ქონების გაყიდვა. ეს კატეგორია არ მოიცავს გადასახადებს საქონლის გამოყენებაზე (1145-ე მუხლის ნაწილი), გადასახადებს კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე (111-ე მუხლის ნაწილი), გადასახადებს წმინდა მატერიალურ ფასეულობებზე* (1132), ერთჯერად გადასახადებს ქონებაზე* (1135), მოსაკრებლებს, რომლების გადახდევინებაც ხდება სასამართლო ხარჯების ან დაბადების, ქორწინების ან გარდაცვალების რეგისტრაციის ხარჯების დასაფარად (1422-ე მუხლის ნაწილი), ვაჭრობის გადასახადს* (11412) ან ძირითად საგერბო გადასახადებს (116-ე მუხლის ნაწილი).

ერთჯერადი გადასახადები ქონებაზე* (1135)

ამ მუხლით აღირიცხება გადასახადები, რომლითაც იბეგრება ქონება ან წმინდა მატერიალური ფასეულობები, ერთჯერადად ან დროის არარეგულარული ინტერვალებით. იგი მოიცავს გადასახადებს წმინდა მატერიალურფასეულობებზე, რომელიც განკუთვნილია გაუთვალისწინებელი გადაუდებელი ხარჯების გასაწევად ან შემოსავლების გადანაწილების მიზნით; გადასახადებს ქონებაზე, როგორიცაა გადასახადი აქტივის გაუმჯობესებასა და მელიორაციაზე, რომლითაც იბეგრება მთავრობის მიერ მიწის ათვისების ნებართვის გაცემის ან ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარების გამო მიწის ღირებულების ზრდა, გადასახადები კაპიტალის აფასებაზე და ყველა სხვა სპეციალური გადასახადი კონკრეტული სახის ქონებაზე.

სხვა გადასახადები ქონებაზე* (1136)

ეს მუხლი მოიცავს ყველა სხვა გადასახადებს ქონებაზე, რომელიც არ მიეკუთვნება 1131-ე, 1132-ე ან 1134-ე მუხლებს, კერძოდ, გადასახადები პირად ქონებაზე, ძვირფასეულობაზე, მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე, სხვა პირუტყვზე, სხვა კონკრეტული სახეობის ქონებაზე ან სიმდიდრის გარეგნულ ნიშნებზე. გადასახადები კონკრეტული სახის მოძრავი ქონების გამოყენებაზე, როგორიცაა გადასახადები ავტომობილებზე და იარაღით სარგებლობაზე, კლასიფიცირებულია როგორც გადასახადები საქონლის გამოყენებაზე და საქონლის გამოყენების ან საქმიანობის განხორციელების ნებართვაზე* (1145).

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე (114)

ამ მუხლით აღირიცხება გადასახადები, რომლითაც იბეგრება საქონლის წარმოება, რეალიზაცია (გაყიდვა), გადაცემა, მიწოდება, იჯარა ან ბუნებრივი რესურსების მოპოვება და მომსახურების გაწევა. აქვე შეიტანება გადასახადები საქონლის გამოყენებაზე და საქონლის გამოყენების ან საქმიანობის განხორციელების ნებართვაზე. გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე მოიცავს შემდეგ სახეობებს:

 დამატებული ღირებულების გადასახადს (11411);

გადასახადს ვაჭრობაზე*, იმის მიუხედავად მათი გადახდევინება ხდება წარმოების, საბითუმო ვაჭრობის თუ საცალო ვაჭრობის ეტაპზე (11412);

ბრუნვის გადასახადი*, რომლითაც საქონელი და მომსახურება იბეგრება ერთ- ან მრავალეტაპად, სადაც სიტყვა „ეტაპი” აღნიშნავს წარმოების, განაწილების ან მიწოდების ეტაპს (11413);

აქციზს (1142);

გადასახადებს, რომლითაც იბეგრება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ან სხვა საქონლის გამოყენება* (11451);

გადასახადებს, რომელთა გადახდევინება ხდება საქონლის გამოყენების ან საქმიანობის განხორციელების ნებართვის მისაღებად* (11452);

გადასახადებს, სასარგებლო წიაღისეულის ან სხვა ბუნებრივი რესურსების მოპოვება, გადამუშავებასა და წარმოებაზე* (1146).

ეს კატეგორია არ მოიცავს გადასახადებს საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე (115), მაგრამ ამ მუხლით უნდა აღირიცხოს გადასახადები, რომელთა გადახდევინება ხდება საქონლის იმპორტის ან საზღვრის გადაკვეთისას და რომელთა გადახდის ვალდებულება არ წარმოიქმნება მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ საქონელი კვეთს საზღვარს, ანუ ის გადასახადები, რომლითაც ასევე იბეგრება ადგილობრივი წარმოების საქონელი ან ოპერაციები. გადასახადები საქონელსა და მომსახურეობაზე იყოფა ექვს კატეგორიად, რომლებიც ქვემოთ არის აღწერილი.

 საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე (1141)

ეს მუხლი მოიცავს ყველა გადასახადს, რომლითაც იბეგრება ფართო სპექტრის საქონლის წარმოება, იჯარა, ტრანსპორტირება, რეალიზაცია, შეძენა ან საკუთრების სხვაგვარი ცვლილება და ფართო სპექტრის მომსახურების გაწევა, გარდა იმ გადასახადებისა, რომლებიც აღირიცხება მუხლით საბაჟო გადასახადი (1151) და გადასახადები ექსპორტზე* (1152). ასეთი გადასახადებით შეიძლება დაიბეგროს საქონელი და მომსახურება, იმისდა მიუხედავად, მისი წარმოება ხდება ადგილობრივი მწარმოებლების მიერ თუ იგი არის იმპორტირებული, ასევე საქონლისა და მომსახურების დაბეგვრა ამ გადასახადებით შეიძლება განხორციელდეს წარმოებისა და მიწოდების ნებისმიერ ეტაპზე (სტადიაზე). აქვე უნდა აღირიცხოს იმპორტის დროს გადახდილი მსგავსი გადასახადებიც. ექსპორტის შემთხვევაში დაბრუნებული გადასახადები აღირიცხება ამავე კატეგორიაში, როგორც უარყოფითი შემოსავლები. თუ გადასახადებით იბეგრება საქონლისა და მომსახურების ცალკეული სახეობა და არა მათი ფართო სპექტრი, მაშინ ისინი უნდა აღირიცხოს აქციზის (1142) მუხლით. მისი ხასიათიდან გამომდინარე, თუ შეიძლება, რომ გადასახადი მიკუთვნებულ იქნეს ორ სხვადასხვა კატეგორიას, მაშინ იგი უნდა აღირიცხოს იმ მუხლით, რომელიც ამ გადასახადის დომინანტ ნაწილს წარმოადგენს. ეს მუხლი იყოფა შემდეგ კატეგორიებად:

დამატებული ღირებულების გადასახადი (11411). დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ) არის გადასახადი, რომლითაც ხდება საქონლისა და მომსახურების დაბეგვრა კასკადურად წარმოებისა და მიწოდების სხვადასხვა ეტაპზე და რომლის სრული მოცულობით გადახდა ხდება საბოლოო მომხმარებლის მიერ. ამ გადასახადს სხვაგვარად უწოდებენ გამოქვითვად გადასახადს, რადგან ჩვეულებრივ მწარმოებლებს არ მოეთხოვებათ, რომ მთავრობას გადაუხადონ გადასახადის სრული მოცულობა, რომელსაც ისინი გადაახდევინებენ მათ კლიენტებს, ისინი უფლებამოსილი არიან გადასახადის თანხიდან გამოქვითონ ის თანხები, რომლებიც მათ მიერ გადახდილ იქნა მომწოდებლებზე შუალედური მოხმარების საქონლის შეძენისას ან ძირითადი კაპიტალის (ფონდების) ფორმირებისას. ჩვეულებრივ, გადასახადის გაანგარიშება ხდება საქონლის ან მომსახურების ფასიდან, ამ საქონელსა და მომსახურებაზე დაწესებული ყველა სხვა გადასახადის გათვალისწინებით. საბაჟო გადასახდის გარდა შეიძლება დღგ გადახდევინებულ იქნეს საქონლისა და მომსახურების იმპორტის დროსაც.

აღნიშნული გადასახადი მოიცავს:

– საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან (114111), რომელიც მოიცავს:

– საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან (1141111);

– საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურებიდან (1141112), რომელიც იყოფა:

– საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურებიდან (11411121);

– საქართველოს ტერიტორიაზე არარეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურებიდან (11411122);

– იმპორტირებული პროდუქციიდან (114112);

– სხვა არაკლასიფიცირებული დამატებული ღირებულების გადასახადი (114119).

ვაჭრობის გადასახადი* (11412). ეს კატეგორია მოიცავს ყველა გადასახადს, რომლის გადახდევინება ხდება ერთჯერადად წარმოების, საბითუმო ან საცალო ვაჭრობის ეტაპზე.

ბრუნვის გადასახადი და სხვა გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე* (11413). ამ კატეგორიით აღირიცხება გადასახადები, რომლითაც საქონელი და მომსახურება იბეგრება მრავალ ეტაპად და ჯამურად, წინა ეტაპზე გადახდილი გადასახადის გამოქვითვის გარეშე. ამ მუხლით აღირიცხება ასევე ყველა გადასახადი მოხმარებაზე, რომელშიც გაერთიანებულია დამატებული ღირებულების, ვაჭრობისა და სხვა მრავალსაფეხურიანი გადასახადების თვისებები.

აქციზი (1142)

აქციზით იბეგრება კონკრეტული დასახელების საქონელი და მომსახურება ან საქონლისა და მომსახურების ვიწრო ჯგუფი, რომელიც არ შეიძლება კლასიფიცირებულ იქნეს როგორც საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე (1141), ფისკალური მონოპოლიების მოგება* (1143), საბაჟო გადასახადი (1151) ან გადასახადები ექსპორტზე* (1152). აქციზით დაბეგვრა შეიძლება განხორციელდეს წარმოებისა და მიწოდების ნებისმიერ სტადიაზე და ჩვეულებრივ გაიანგარიშება საქონლის ღირებულების, წონის, კონცენტრაციის ან რაოდენობის მიხედვით. ეს გადასახადი მოიცავს სპეციალურ გადასახადებს კონკრეტულ პროდუქტებზე, მაგალითად: შაქარი, შაქრის ჭარხალი, ასანთი ან შოკოლადი, გადასახადებს, რომლითაც ცალკეული დასახელების საქონელი ან საქონლის ვიწრო ჯგუფი იბეგრება განსხვავებული განაკვეთით, და გადასახადებს, რომლითაც იბეგრება თამბაქოს ნაწარმი, ალკოჰოლიანი სასმელები, საავტომობილო საწვავი და ზეთები. თუ გადასახადით ძირითადად იბეგრება იმპორტირებული საქონელი, მაგრამ იმავე განაკვეთით იბეგრება ან დაიბეგრებოდა ადგილობრივი წარმოების საქონელი, მაშინ იგი მიეკუთვნება აქციზს და არა საბაჟო გადასახადს. იგივე წესი გამოიყენება, თუ არ არსებობს ადგილობრივი წარმოების მსგავსი პროდუქტი ან მსგავსი პროდუქტის წარმოება ადგილობრივი მწარმოებლების მიერ შეუძლებელია. გადასახადები ელექტროენერგიაზე, გაზსა და სხვა ენერგომატარებლებზე მიკუთვნება აქციზს და არ უნდა აღირიცხოს როგორც გადასახადები სპეციფიკურ მომსახურებაზე* (1144). აღნიშნული გადასახადი მოიცავს:

– აქციზს საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციიდან (11421);

– აქციზს იმპორტირებული პროდუქციიდან (11422);

– აქციზს ექსპორტირებული პროდუქციიდან (11423);

– სხვა არაკლასიფიცირებულ აქციზს (11429).

ფისკალური მონოპოლიების მოგება* (1143)

ეს მუხლი მოიცავს ფისკალური მონოპოლიების მოგების იმ ნაწილს, რომლის ჩარიცხვაც ხდება ბიუჯეტში. ფისკალური მონოპოლიები წარმოადგენენ ისეთ საწარმოებს, რომლებსაც ბაზარზე მონოპოლიურიმდგომარეობის გამოყენებით, ცალკეული საქონლისა და მომსახურების წარმოების ან განაწილების დროს მონოპოლიურად მაღალი ფასის დაწესებით, ფაქტობრივად გააჩნიათ გადასახადის დაწესებისა და აკრეფის უფლებამოსილება. ფისკალური მონოპოლიები იქმნება მთავრობის მიერ, შემოსავლების მიღების მიზნით, რომელიც სხვაგვარად შეიძლება მიღებული ყოფილიყო ამ საქონლის წარმოებით ან რეალიზაციით დასაქმებული კერძო სექტორის დაბეგვრის გზით. ტიპურ საქონელს, რომლის წარმოება და რეალიზაციაც ხდება ფისკალური მონოპოლიის მიერ, წარმოადგენს: თამბაქოს პროდუქტები, ალკოჰოლიანი სასმელები, მარილი, ასანთი, ნავთობპროდუქტები და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია.

მიუხედავად იმისა, რომ გადასახადებად უნდა ჩაითვალოს მხოლოდ ფისკალური მონოპოლიების ზენორმატიული მოგება, ანუ მოგების მხოლოდ ის ნაწილი, რომელიც აჭარბებს ქვეყანაში არსებულ „ნორმალური“ მოგების დონეს, იმის გამო, რომ ზენორმატიული მოგების გაანგარიშება რთულია, ამიტომ პრაქტიკული აღრიცხვისას საგადასახადო შემოსავლების მუხლით აღირიცხება ფისკალური მონოპოლიების მიერ ბიუჯეტში ფაქტობრივად ჩარიცხული თანხები. ფისკალური მონოპოლიების მოგების ის ნაწილი, რომელიც რჩება მათ განკარგულებაში, საგადასახადო შემოსავლებში არ შეიტანება.

გადასახადები სპეციფიკურ მომსახურებაზე* (1144)

ამ მუხლით აღირიცხება ყველა გადასახადი, რომლითაც იბეგრება ცალკეული სახეობის მომსახურება, ისეთი, როგორიცაა: სატრანსპორტო მომსახურება, სადაზღვევო პრემია, საბანკო მომსახურება, გართობა, რესტორნები და რეკლამა. ამავე მუხლით აღირიცხება გადასახადები, რომლითაც იბეგრება სათამაშო ბიზნესი, დოღისა და ფეხბურთის ტოტალიზატორები, ლატარია და სხვა. კაზინოებში შესვლის, დოღზე დასწრებისა და სხვა მსგავსი გადასახადები. ასევე, მიეკუთვნება გადასახადებს ცალკეული სახეობის მომსახურებაზე. ამავე დროს, ამ საქმიანობიდან მიღებული საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე აღირიცხება მუხლით (1141). გადასახადები, რომლითაც იბეგრება ფიზიკური პირის მიერ ტოტალიზატორში ან სხვა სახეობის თამაშით მოგებული თანხები, კლასიფიცირებულ უნდა იქნეს, როგორც გადასახადები შემოსავალზე, მოგებასა და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე (111). სახელმწიფო ლატარიის ჩატარებიდან მოგების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხული თანხები აღირიცხება როგორც დივიდენდები (1412) ან კვაზი-კორპორაციებიდან მიღებული შემოსავლები* (1413). გადასახადები ჩეკების ან სხვა სახის ფასიანი ქაღალდების გამოშვებაზე გადაცემასა და დაფარვაზე კლასიფიცირდება როგორც გადასახადები კაპიტალის და ფინანსურ ოპერაციებზე* (1134). საგერბო გადასახადი, რომელიც შეუძლებელია, რომ მიკუთვნებულ იქნეს გადასახადს, მომსახურებაზე ან სხვა ტრანსაქციაზე, აღირიცხება სხვა გადასახდების (116) მუხლით. გადასახადები ელექტროენერგიაზე, გაზსა და სხვა ენერგომატარებლებზე აღირიცხება აქციზის (1142) მუხლით.

გადასახადები საქონლის გამოყენებაზე და საქონლის გამოყენების ან საქმიანობის განხორციელების ნებართვაზე* (1145)

 მთავრობის ერთ-ერთ მარეგულირებელ ფუნქციას წარმოადგენს აკრძალოს ზოგიერთი დასახელების საქონლის საკუთრება ან გამოყენება ან შეზღუდოს ზოგიერთი სახეობის საქმიანობის განხორციელება სპეციალური ნებართვის გარეშე, რისთვისაც დადგენილი ოდენობის მოსაკრებლის გადახდის შემდეგ გაიცემა ლიცენზია ან სხვა სახის სერტიფიკატი. თუ ასეთი ლიცენზიის გაცემა არ არის დაკავშირებული მთავრობის მიერ სპეციალური ქმედებების განხორციელებასთან ან საჭიროებს მცირე მოცულობის სამუშაოს შესრულებას, ხოლო ლიცენზია ავტომატურად გაიცემა მოსაკრებლის გადახდის შემდეგ, მაშინ ასეთი გადასახდელები განიხილება როგორც მხოლოდ შემოსავლის მიღების დამატებითი წყარო, ანუ გადასახადი, მიუხედავად იმისა, რომ გადასახადის გადახდის სანაცვლოდ სახელმწიფო გასცემს სპეციალურ სერტიფიკატს ან სხვა სახის ნებართვას. ამავე დროს, თუ მთავრობა გასცემს ლიცენზიებს მისი მარეგულირებელი ფუნქციების შესრულების მიზნით, მაგალითად, შესაბამისი პიროვნების კვალიფიკაციისა და კომპეტენციის დადგენა, მოწყობილობა-დანადგარის მუშაობის ეფექტიანობის ან უსაფრთხოების შემოწმება ან სხვა ზედამხედველობითი ფუნქციის შესრულება, რომელიც სხვა შემთხვევაში ვერ განხორციელდებოდა, მაშინ ლიცენზიის მისაღებად გადახდილი თანხები წარმოადგენს შემოსავლებს საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან, თუ დაწესებული გადასახადი მნიშვნელოვნად არ აჭარბებს ამ მომსახურებაზე გაწეულ ხარჯებს. პრაქტიკულად ამ გადასახადსა და ადმინისტრაციულ მოსაკრებლებსა და გადასახდელებს (1422) შორის საზღვარი ხშირად არ არის ნათელი.

უფრო კონკრეტულად, შემდეგი სახეობის ადმინისტრაციული მოსაკრებლები წარმოადგენს გადასახადებს: ა) როდესაც გადამხდელი გადასახადის სანაცვლოდ არ იღებს კონკრეტულ სარგებელს, ისეთი როგორიცაა მოსაკრებელი შინაური ცხოველების (ფრინველების) დაკვლის ნებართვისთვის, რომელიც ხმარდება სოფლის მეურნეობის განვითარებას; ბ) მოსაკრებელი, რომლის გადახდევინების სანაცვლოდ მთავრობა გადამხდელსარ უწევს სპეციფიკურ მომსახურებას, როგორიცაა ნადირობის, თევზაობის ან იარაღის ტარების და გამოყენების ნებართვა, როდესაც იგი არ არის დაკავშირებული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის გამოყენებასთან; გ) თუ მოსაკრებლის გადახდის სანაცვლოდ მხოლოდ გადამხდელი იღებს სარგებელს, მაგრამ მიღებული სარგებელი არ შეესაბამება გადასახადის ოდენობას, როგორიცაა მოსაკრებელი რძის რეალიზაციის ნებართვაზე, საიდანაც მიღებული შემოსავლები იხარჯება რძის მოხმარების პროპაგანდაზე.

იმის მიუხედავად, რომ ამ კატეგორიაში აღირიცხება გადასახადები, რომლითაც იბეგრება საქონლის გამოყენება და არა საკუთრება ან გადაცემა, საქონლის საკუთრების უფლების რეგისტრაციამ შესაძლოა გამოიწვიოს გადასახადის გადახდის ვალდებულება. მაგალითად, ცხოველის ან ავტომობილის საკუთრების რეგისტრაციამ შეიძლება წარმოქმნას მათ გამოყენებაზე გადასახადის გადახდის ვალდებულება. გადასახადი საქონლის გამოყენებაზე შეიძლება დაწესდეს ფუნქციონალურად უსარგებლო ნივთებზეც, კერძოდ ანტიკვარულ ავტომობილსა და იარაღზე.

როდესაც საქმიანობის განხორციელების ნებართვის გადასახადით იბეგრება შემოსავლის, ხელფასის ფონდისა და ბრუნვის კომბინირებული ბაზა, ხდება სხვა გადასახადებთან თანაკვეთა და ძნელდება მათ შორის საზღვრის გავლება. თუ შესაძლებელია, რომ შემოსავლები დაიყოს ცალკეული ბაზის მიხედვით, მაშინ იგი უნდა განაწილდეს ბაზის შესაბამისად. თუ ასეთი დაყოფა შეუძლებელია, მაგრამ ცნობილია, რომ გადასახადის მეტი წილი მიიღება ერთი ბაზიდან, მაშინ იგი უნდა აღირიცხოს ამ ბაზის შესაბამისად. კლასიფიკაციის მუხლების თანაკვეთის შემთხვევა შეიძლება წარმოიქმნას ქონების გამოყენებასა და საკუთრების შემთხვევას შორის, რომელიც შესაძლოა კლასიფიცირებულ იქნეს როგორც გადასახადები უძრავ ქონებაზე (1131), გადასახადები წმინდა მატერიალურ ფასეულობებზე* (1132) ან სხვა გადასახადები ქონებაზე* (1136). ამ კატეგორიაში აღრიცხული გადასახადებისგან განსხვავებით, გადასახადები, რომლებიც აღირიცხება 1131-ე მუხლით, ბეგრავს უძრავი ქონების საკუთრებას ან იჯარას და ჩვეულებრივ მათი გაანგარიშება ხდება ქონების ღირებულების მიხედვით. 1132 და 1136 კატეგორიას მიეკუთვნება გადასახადები, რომლითაც იბეგრება ქონების საკუთრება და არა გამოყენება, აქტივების ჯგუფი და არა კონკრეტული სახის საქონელი და მათ ბაზას წარმოადგენს ქონების ღირებულება.

ეს კატეგორია იყოფა გადასახადებად ავტომობილებზე და სხვა გადასახადებად საქონლის გამოყენებაზე და საქონლის გამოყენების ან საქმიანობის განხორციელების ნებართვაზე:

გადასახადები ავტომობილებზე* (11451). ამ მუხლით აღირიცხება გადასახადები ავტომობილების გამოყენებაზე ან ავტომობილის გამოყენების ნებართვაზე. იგი არ მოიცავს გადასახადებს ავტომობილზე, როგორც საკუთრებაზე ან მატერიალურ ფასეულობაზე. ამ მუხლით არ უნდა აღირიცხოს, ასევე, მოსაკრებელი ან სხვა სახის გადასახდელი გზის, ხიდის ან გვირაბის გამოყენებისთვის.

სხვა გადასახადები საქონლის გამოყენებაზე და საქონლის გამოყენების ან საქმიანობის განხორციელების ნებართვაზე* (11452). ამ მუხლით აღირიცხება სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების ან პროფესიული მოღვაწეობის ნებართვებიდან და ლიცენზიებიდან მიღებული შემოსავლები. ასეთ ლიცენზიებს შესაძლოა ჰქონდეს გადასახადის ხასიათი, რომლის გადახდევინებაც შეიძლება ხდებოდეს სამეწარმეო საქმიანობის ნებართვის მისაღებად ან პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას როგორც საყოველთაოდ, ისე ცალკეული სახეობის საქმიანობაზე. ამ მუხლით უნდა აღირიცხოს სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების საერთო ხასიათის გადასახადები ან ლიცენზირებით მიღებული შემოსავლები, რომელიც დაწესებულია ფიქსირებული ოდენობით ან ცალკეული სახეობის სამეწარმეო საქმიანობისათვის განსაზღვრული გრაფიკით ან გაიანგარიშება სხვადასხვა მაჩვენებლების ბაზაზე, ისეთი როგორიცაა: საწარმოო ფართობი, დადგმული სიმძლავრე, კაპიტალი ან სატვირთო სატრანსპორტო საშულებების ტონაჟი. ამ მუხლით არ აღირიცხება გადასახადები, რომლითაც მეწარმე იბეგრება რეალიზებული პროდუქციის მთლიანი ღირებულებიდან, რომელიც უნდა აღირიცხოს მუხლით საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე (1141). გადასახადები და ლიცენზიები კონკრეტული საქმიანობის განხორციელებაზე მოიცავს ნებართვებს საქონლის რეალიზაციასა და მომსახურების გაწევაზე. ამ გადასახადებით დაბეგვრა შეიძლება ხორციელდებოდეს რეგულარული ინტერვალებით, ერთჯერადად ან საქონლის გამოყენების ყოველი ცალკეული შემთხვევისას. ამ მუხლით აღირიცხება, ასევე, გადასახადები გარემოს დაბინძურებისთვის, რომლითაც იბეგრება მომწამლავი გაზების გამოფრქვევა, სითხის ჩაშვება ან სხვა საშიში ნივთიერებები.

ამ მუხლით აღრიცხული გადასახადები, გარდა სამეწარმეო და პროფესიული ლიცენზიებიდან მიღებული შემოსავლებისა, მოიცავს შემოსავლებს ნადირობის ან თევზაობის ნებართვებიდან და გადასახადებს შინაურ ცხოველებზე, თუ ამ საქმიანობის განხორციელების უფლება არ არის ნორმალური კომერციული საქმიანობის ნაწილი. ეს მუხლი, ასევე, მოიცავს შემოსავლებს რადიო და სატელევიზიო გადაცემების ლიცენზიებიდან, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სახელმწიფო მთელი მოსახლეობისთვის აწყობს საერთო რადიო და სატელევიზიო გადაცემებს, რომელიც არის მომსახურების გაწევის საფასური და არა გადასახადი.

სხვა გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე* (1146)

ამ მუხლით აღირიცხება გადასახადები სასარგებლო წიაღისეულის, საწვავის და სხვა ამოწურვადი რესურსების მოპოვებაზე, რომელიც არის კერძო საკუთრებაში ან წამოადგენს ხელისუფლების სხვა ორგანოს საკუთრებას და ყველა სხვა გადასახადს საქონელსა და მომსახურებაზე, რომლებიც არ აღირიცხება 1141-ე მუხლიდან 1145-ე მუხლის ჩათვლით. ამოწურვადი რესურსების მოპოვების გადასახადით ჩვეულებრივ იბეგრება ბუნებრივი რესურსის ერთეული ან წონა, მაგრამ შესაძლოა, რომ გადასახადის ბაზას წარმოადგენდეს მისი ღირებულებაც. მთავრობის საკუთრებაში არსებული ბუნებრივი რესურსების მოპოვებაზე გადახდევინებული გადასახდელი უნდა აღირიცხოს როგორც რენტა (1415).

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე (115)

საბაჟო გადასახადი (1151)

ეს კატეგორია მოიცავს საბაჟო გადასახადს, რომელიც გადაიხდევინება საქონლის მიერ საბაჟო საზღვრის გადმოკვეთის გამო. ეს გადასახადი შეიძლება დაწესებული იყოს შემოსავლის მობილიზების ან შიდა ბაზრის დაცვის მიზნით და დაბეგვრა ხორციელდებოდეს ადვალურად ან სპეციალური წესით, მაგრამ კანონმდებლობით იგი უნდა ვრცელდებოდეს მხოლოდ იმპორტზე. გადასახადები, რომელთა გადახდევინება ხდება იმპორტის დროს, იმიტომ რომ, ეს საქონელი და მომსახურება წარმოადგენს დასაბეგრი საქონლის საერთო ჯგუფის ნაირსახეობას, აღირიცხება როგორც საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე (1141) ან აქციზი (1142).

გადასახადები ექსპორტზე* (1152)

ეს კატეგორია მოიცავს ყველა სახეობის გადასახადსა და სხვა გადასახდელს, რომელთა გადახდევინება ხდება მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ საქონელი გატანილ იქნა საზღვრის გარეთ ან რეზიდენტი მოემსახურა არარეზიდენტს. ექსპორტის დროს დაბრუნებული თანხები, რომლებიც წარმოადგენს მოხმარებაზე საყოველთაო გადასახადის, აქციზის ან იმპორტის გადასახადის უკვე გადახდილი თანხის დაბრუნებას, აკლდება შესაბამის კატეგორიას და არ აღირიცხება ამ მუხლით.

ექსპორტიორი ან იმპორტიორი ფისკალური მონოპოლიების მოგება* (1153)

მთავრობამ დამატებითი შემოსავლების მიღების მიზნით შეიძლება დააფუძნოს კონკრეტული საქონლის ან მომსახურების ექსპორტის ან იმპორტის მონოპოლიური უფლებების მქონე საწარმო, საიდანაც მიღებული შემოსავალი, სხვა შემთხვევაში, შესაძლოა მიღებული ყოფილიყო გადასახადების დაწესებით იმპორტზე ან ექპორტზე ან სავალუტო ოპერაციებზე. თუ ასეთი საწარმო არსებობს, მონოპოლიური საწარმოს ან სავაჭრო საბჭოს მიერ ბიუჯეტში ჩარიცხული მოგება განიხილება როგორც გადასახადი. ასეთი საწარმოს მოგება შემოსავალში აღირიცხება იმ დროს, როდესაც იგი ჩაირიცხება ბიუჯეტში და არ მოიცავს საწარმოს განვითარებისთვის მის განკარგულებაში დატოვებულ თანხებს. ექსპორტიორი ან იმპორტიორი ფისკალური საწარმოს ან სავაჭრო საბჭოს მიერ ბიუჯეტში ჩარიცხული მოგება, თუ ისინი არ არიან მონოპოლისტები, აღირიცხება როგორც შემოსავლები საკუთრებიდან (141). იმ მონოპოლიური ფისკალური საწარმოს ან სავაჭრო საბჭოს მიერ ბიუჯეტში ჩარიცხული მოგების ნაწილი, რომელიც არ მონაწილეობს საგარეო ვაჭრობაში და საქმიანობას ახორციელებს ადგილობრივ ბაზარზე, აღირიცხება როგორც შემოსავლები საკუთრებიდან (141) ან ფისკალური მონოპოლიების მოგება* (1143).

ვალუტის გადამცვლელი ფისკალური მონოპოლიის მოგება* (1154)

როდესაც მთავრობის ან ფულად-საკრედიტო ორგანოების მონოპოლიური ძალაუფლება გამოიყენება ვალუტის შესყიდვისა და გაყიდვის ფასთაშორისი სხვაობით შემოსავლების მისაღებად, რომელიც აჭარბებს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მაშინ ასეთი შემოსავალი წარმოადგენს სავალდებულო გადასახდელს, გადახდილს როგორც ვალუტის მყიდველის, ისე გამყიდველის მიერ. ასეთი შემოსავლები ექსპორტის და იმპორტის ან უცხოური ვალუტის შეძენისა და გაყიდვის გადასახადების ეკვივალენტურია. ექსპორტიორი ან იმპორტიორი ფისკალური მონოპოლიების მსგავსად, შემოსავლები მიიღება სახელმწიფოს მიერ მონოპოლიური ძალაუფლების გამოყენების შედეგად და აღირიცხება საგადასახადო შემოსავლებში მაშინ, როდესაც მთავრობა იღებს ასეთ შემოსავლებს. ამ მუხლით არ აღირიცხება ისეთი შემოსავლები, რომლებიც მოგების სახით მიღებულია სავალუტო ოპერაციებიდან, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოგება მიიღება უცხოური ვალუტის შესყიდვისა და გაყიდვის კურსთაშორისი სხვაობის შენარჩუნების გზით.

გადასახადები ვალუტის გადაცვლაზე* (1155)

ეს კატეგორია მოიცავს გადასახადებს, რომლითაც იბეგრება უცხოური ვალუტის შეძენა ან გაყიდვა, იმისდა მიუხედავად ქვეყანაში სავალუტო კურსი არის უნიფიცირებული თუ დიფერენცირებული. აქვე უნდა აღირიცხოს გადასახადები, რომლითაც იბეგრება უცხოური ვალუტის ქვეყნის გარეთ გატანა (გადარიცხვა), თუ ასეთი გადასახადის გადახდევინება ხდება ვალუტის შეძენის მომენტში. თუ გადასახადი, რომლითაც იბეგრება უცხოური ვალუტის ქვეყნის გარეთ გატანა (გადარიცხვა), არ გაიხდევინება ვალუტის შეძენისას, მაშინ იგი აღირიცხება მუხლით სხვა გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე* (1156).

სხვა გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე (1156)*

ამ მუხლით აღირიცხება სხვა გადასახადები, რომლითაც იბეგრება საგარეო ვაჭრობისა და საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების სხვადასხვა ასპექტები, ისეთი როგორიცაა, სპეციალური გადასახადები უცხოეთში მგზავრობაზე, გადასახადები უცხოურ ინვესტიციებზე, გადასახადები საერთაშორისო სადაზღვევო ოპერაციებზე და გადასახადები ვალუტის უცხოეთში გატანაზე (გადარიცხვაზე), თუ მისი გადახდევინება არ ხდება ვალუტის შეძენის მომენტში, რომელიც აღირიცხება მუხლით გადასახადები ვალუტის გადაცვლაზე* (1155).

სხვა გადასახადები (116)

ამ მუხლით აღირიცხება გადასახადები, რომლის დასაბეგრი ბაზა განსხვავდება ზემოთ მოცემული გადასახადების ბაზისგან. აქვე აღირიცხება გაუქმებული გადასახადების საგადასახადო დავალიანებები და ისეთი გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლები, რომელთა საგადასახადო ბაზის იდენტიფიცირება შეუძლებელია და ასევე, გადასახადის გადაუხდელობაზე ან დაგვიანებით გადახდაზე დარიცხული ის ჯარიმები, სანქციები, საურავები და პროცენტები, რომელთა მიკუთვნება კონკრეტული სახეობის გადასახადზე შეუძლებელია. ეს მუხლი დაყოფილია ორ კატეგორიად: სხვა გადასახადები მეწარმე სუბიექტებიდან (1161) და სხვა გადასახადები არამეწარმე სუბიექტებიდან ან რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია (1162). ამ მუხლით აღირიცხება ფიზიკური პირის მიერ გადახდილი გადასახადები, რომლის დასაბეგრი ბაზაც არ არის ფაქტობრივი ან პრეზუმციული შემოსავალი და რომელთაც ხშირად უწოდებენ გადასახადებს სულადობაზე. ფიზიკ