„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 263
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 25/08/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 105, 26/08/2010
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.000.000000
  • Word
263
25/08/2010
სსმ, 105, 26/08/2010
000000000.00.000.000000
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №263

2010 წლის 25 აგვისტო

ქ. თბილისი

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართვე­ლოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ,,სა­ჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი გა­­ნაკ­ვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავ­რო­ბის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში (სსმ III, 2010 წელი, №33, მუხლი 538) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დად­გენილებით დამტკიცებული ,,სსიპ – შემოსავლების სამ­სა­ხუ­რის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურები და მა­თი გა­ნაკვეთები“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქ­ციით:

 

„სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსა­ხურების

გაწევისათვის საფასურები და მათი განაკვეთები

 

 

 

მომსახურების სახე

 

მომსახურების ვადა

 

მომსახურების

ტარიფი

(დღგ-ის ჩათვლით)

 

 

1

აზარტული და მომგებიანი   თა­მა­შობების მოწყობის ნებართვის გაცემა

20 სამუშაო  დღე

10 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

400 ლარი

800 ლარი

2 000 ლარი

 

2

პირადი საგადასახადო აგენტის მომსახურება

6 თვე

2000 ლარი

 

 

3

გადასახადის გადამხდელის სა­ბა­ნ­კო დაწესებულების-/ანგარიშების შესახებ ცნო­­ბის გაცემა

3 სამუშაო დღეზე მეტი

3 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

10 ლარი

20 ლარი

 

4

არქივიდან ერთი საანგარიშო პე­რი­­ოდის ერთი სახის გადასა­ხა­დის/მოსაკრებლის დეკლარა­ცი­ის/გაანგარიშების და მისი დანარ­თე­ბის ასლების გაცემა ან ელექ­ტრონული ფორმით შევსე­ბული ერთი საანგარიშო პერიო­დის ერთი სახის გადასახა­დის/მო­საკრებლის   დეკლარაცი­ის/გაანგარიშების ასლის დამოწ­მება

10 სამუშაო დღე

 

2 სამუშაო დღე

20 ლარი

 

30 ლარი

 

 

5

გადამხდელის ინიციატივით არა­გეგმური საგადასახადო შემოწ­მე­ბის ჩატარება

 

 

1 000 000 ლარამდე წლიური ბრუნვის მქონე პირებისათვის – 10 000 ლარი;

1 000 000 ლარზე მეტი წლიური ბრუნვის მქონე პირებისათვის – 30 000 ლარი

 

6

საბაჟო საწყობის საქმიანობის, თავისუფალი საწყობის საქმია­ნობის, უბაჟო ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვების გაცემა

20 სამუშაო დღე

 

10 სამუშაო დღე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

უფასო

 

ყოველ კვად­რა­ტულ მეტრზე 0.1 ლარი, მაგრამ არანაკლებ 100 ლარისა; რეზერ­ვუარის ერთ კუ­ბურ მეტრზე 0.05 ლარი,  მაგრამ არანაკლებ 100 ლა­რისა;

დახურული საწ­ყო­ბის  შემთხვე­ვაში, საწყისი კო­ეფიცი­ენტი ნა­­ხევრდება;

10 დღეზე უფრო  დაჩქარებულ ვადა­ზე, თითო­ე­ულ დაჩ­ქა­რე­ბულ დღეზე, საწყობის კოე­ფიცი­ენტს ემა­ტება 0.05 ლარი

 

7

წარმოშობის სერტიფიკატის გაცემა

2 სამუშაო დღეზე მეტი

2 დღე

4–8 საათი

1–3 სთ-მდე

უფასო

 

40 ლარი

100 ლარი

150 ლარი

 

8

 

 

საფოსტო გზავნილის მიმართ სა­ბაჟო დამუშავების ოპერაციის გან­ხორციელება და მიმღების მიერ დასახელებულ ადგილზე მი­ტანა

 

 

 

 

კილოგრამზე

1 ლარი, მაგრამ არანაკლებ 30 ლარისა

9

 

 

მსუბუქი ავტომანქანის მიმართ საბაჟო დამუშავების ოპერაციის განხორციელება და მიმღების მიერ დასახელებულ ადგილზე მიტანა

 

 

 

500 ლარი

10

გემის სანიტარიული კონტრო­ლისაგან გათავისუფლების/გემის სანიტარიული კონტროლის ჩა­ტა­რების მოწმობის გაცემა

1 სამუშაო დღე

 

1 სა­მუ­შაო დღეზე მეტი

400 ლარი

 

200 ლარი

11

საბაჟო ლუქების გამოყენებით ტვირთის გადაზიდვაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალების დაშვების სერტიფიკატის გაცემა

4 საათი

1 დღე

1 დღეზე მეტი

400 ლარი

300 ლარი

200 ლარი

12

საფოსტო გზავნილით გადაადგილებული აქციზური ალკოჰო­ლური სასმელის (მათ შორის, ლუდი) მიმართ საბაჟო დამუშა­ვების ოპერაციის განხორციელება და მიმღების მიერ დასახელებულ ადგილზე მიტანა

 

 

აქციზის განაკვეთის ათმაგი ოდენობა, არანაკლებ 10 ლარისა

13

საგარეო ეკონომიკური საქმია­ნობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 და 8711 (რო­მლის ძრავის მუშა მოცულობა 50 სმ3-ზე მეტია) სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული მექანიკური სატ­რანსპორტო საშუალებების  მიმართ საბაჟო დამუშავების ოპერაციის განხორ­ციელების მიზნით საბაჟო დეკლა­რაციის წარდგენის ვადის გაგრძე­ლება (არა უმეტეს 45 კალენდარუ­ლი დღით, საბაჟო საწყობში დროებითი დასაწყობების გარეშე)

 

 

არა უმეტეს 5 კალენ­დარული დღის ვადით – ყოველ კალენდა­რულ დღეზე 20 ლარი

 

5 კალენდარულ დღე-ზე მეტი ვადით – 100 ლარს + ყოველ კალენდა­რულ დღეზე 10 ლარი

14

საგადასახადო ორგანოს წინასწარი გადაწყვეტილება საგადასახადო კანონმდებლობის გამოყენებასთან დაკავშირებით

10 სამუშაო დღეზე მეტი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 სამუშაო დღე

 

 

 

 

 

1 000 000 ლარზე მეტი კაპიტალის მქონე ან/და 10 000 000 ლარზე მეტი წლიური ბრუნვის მქონე პირებისათვის – 10 000 ლარი

 

სხვა პირებისათვის – 5 000 ლარი

 

 

1 000 000 ლარზე მეტი კაპიტალის მქონე ან/და 10 000 000 ლარზე მეტი წლიური ბრუნვის მქონე პირებისათვის – 30 000 ლარი

 

სხვა პირებისათვის – 15 000 ლარი             

15

ვადაგასული ან/და გამოსაყე­ნებლად ან შემდგომი მიწოდე­ბისათვის უვარგისი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ჩამო­წერის დოკუმენტის დადასტურება

 

 

სააღრიცხვო ღირებულების 5%, მაგრამ არანაკლებ 300 და არა უმეტეს 5 000 ლარისა

16

დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებზე კომპიუტერული წესით ამობეჭ­დი­ლი სპეციალური საგადასახადო ან­გა­რიშფაქტურის გამოყენების უფლების მინიჭება (ველის გან­საზღვრა)

 2 სამუშაო დღე

100 000 ველის გამოყოფა – 10 000 ლარი

17

დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებზე კომპიუტერული წესით ამობეჭ­დი­ლი სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ველის გაგრ­ძელება

 2 სამუშაო დღე

100 000 ველის გაგრძელება – 2 000 ლარი

18

გადასახადის გადამხდელისათვის ყადაღადადებული/საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით დატვირთუ­ლი ქონების რეალი­ზაციაზე თანხმობის გაცემა

1 სამუშაო დღე

2 სამუშაო დღე

500 ლარი

100 ლარი

19

გადასახადის გადამხდელისათვის ყადაღადადებული ქონების სარგებ­ლობის უფლებით გაცემაზე თანხმობის გაცემა

1 სამუშაო დღე

2 სამუშაო დღე

250 ლარი

50 ლარი

20

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 85-ე მუხლის მე-8 (გარდა ,,ე” ქვეპუნქტისა) და მე-9 ნაწილე­ბის საფუძველზე, გადასახადის გადამ­ხდელის მოთხოვნით  საგადასახა­დო გირავნობის/იპო­თეკის გაუქმება

1 სამუშაო დღე

 15 ლარი

21

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 87-ე მუხლის მე-16 ნა­წილის საფუძველზე, გადასახადის გადამ­ხდელის მოთხოვნით ყადაღა­დადე­ბულ ქონებაზე ყადაღის გაუქმება

 1 სამუშაო დღე

 

 50 ლარი

 

22

წამახალისებელი გათამაშების ახალი ეტაპის მოწყობაზე თანხ­მობის გაცემა

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

500 ლარი

250 ლარი

23

სანებართვო მოწმობის დუბლიკა­ტის გაცემა

 

1 სამუშაო დღე

 10 ლარი

24

აზარტული და მომგებიანი თამა­შობების მოწყობის პირობებში ცვლილებების შეტანაზე თანხ­მობის გაცემა

 

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

 

100 ლარი

50 ლარი

25

აზარტული და მომგებიანი თამა­შობების ნებართვაში (ობიექტის ადგილმდებარეობის)

 ცვლილებების შეტანა

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

500 ლარი

100 ლარი

26

დაკარგული ან დაზიანებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშნების ნაცვლად ახლის გაცემა

 

10 სამუშაო დღე

 

1 სამუშაო დღე

 

 

3 სამუშაო დღე

უფასო

 

1 განაცხადზე –

100 ლარი

 

1 განაცხადზე –

50 ლარი

27

აქციზური მარკების გაცემა

 

10 სამუშაო დღე

 

1 სამუშაო დღე

 

 

3 სამუშაო დღე

უფასო

 

1 განაცხადზე –

1 000 ლარი

 

1 განაცხადზე –

250 ლარი

28

საბანკო ანგარიშზე დადებული ყადაღის მოხსნა

1 სამუშაო დღე

20 ლარი

29

გადასახადის გადამხდელის მოთ­ხოვ­ნით გადასახადის გადამხდე­ლის ერთი საგადასახადო ორგა­ნოდან სხვა საგადასახადო ორგა­ნოში საგადასახადო აღრიცხვაზე გადაყვანა

 

1 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

50 ლარი

20 ლარი

30

ავტოგასამართ სადგურში მადო­ზი­რებელი და მრიცხველი მექანიზ­მე­ბის დალუქვა

 

1 სამუშაო დღე

 

 

 

 

 

 

 

 

3 სამუშაო დღე

1 მარიგებელ სვეტ­ზე (მიუხედავად მადოზირებელი და მრიცხველი მექანიზ­მების რაოდენობისა) – 50 ლარი

 

1 მარიგებელ სვეტ­ზე (მიუხედავად

მა­დო­ზირებელი და მრიცხველი მექანიზ­მების რაოდენობისა) – 30 ლარი

31

საკონტროლო-სალარო აპარატის რეგისტრაცია

5 სამუშაო დღე

 

1 სამუშაო დღე

 

 

3 სამუშაო დღე

უფასო

 

1 აპარატზე –

20 ლარი

 

1 აპარატზე –

10 ლარი

32

საკონტროლო-სალარო აპარატის მოდელის შეტანა საკონტროლო-სალარო აპარატების სახელმწიფო რეესტრში

5 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

30 სამუშაო დღე

1 000 ლარი

500 ლარი

250 ლარი

33

ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტების რეგისტრაცია

 

1 სამუშაო დღე

 

3 სამუშაო დღე

1 განაცხადზე –

50 ლარი

1 განაცხადზე –

20 ლარი

34

გამარტივებული აღრიცხვის ჟურნალის რეგისტრაცია

 

1 სამუშაო დღე

 

20 ლარი

35

საგადასახადო დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემა

 

10 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

უფასო

20 ლარი

10 ლარი

36

საგადასახადო შედარების აქტის გაფორმება

10 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

უფასო

250 ლარი

100 ლარი

50 ლარი

37

 

ნავთობპროდუქტების რეალიზა­ტო­რის სტაციონარული ობიექტისა­თვის შვიდნიშნა კოდის რეგისტ­რა­ცია

1 სამუშაო დღე 

1 ობიექტზე –

50 ლარი

38

 

ნავთობპროდუქტების რეალიზა­ტო­რის სტაციონარული ობიექტის სარგებლობის ვადის გაგრძელება

 

1 სამუშაო დღე 

1 ობიექტზე –

50 ლარი

39

ნავთობპროდუქტების რეალიზა­ტო­რის სტაციონარული ობიექტის მო­სარგებლედ რეგისტრაცია (გარდა იმ პირისა, რომელიც თავის სა­ხელზე არე­გი­სტ­რირებს ან რომელსაც თავის სახელზე და­რეგისტრირე­ბული აქვს მოცე­მუ­ლი სტაციონარული ობიექტის შვიდნიშნა კოდი)

1 სამუშაო დღე 

1 ობიექტზე –

50 ლარი

40

გადასახადის გადამხდელის მოწმობის აღდგენა

5 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

10 ლარი

41

ზედმეტად გადახდილი თანხის გა­დატანა ერთი გადასახადის სახი­დან მეორე გადასახადის ვალდებუ­ლებათა ანგარიშზე

 

5 000 ლარამდე – 50 ლარი

 

1 000 000 ლარამდე – 200 ლარი

 

1 000 000 ლარზე მეტი – 1 000 ლარი

42

დღგ-ის ნულოვანი განაკვეთით სარგებლობის დამადასტურებელი სერტიფიკატის გაცემა

 

10 სამუშაო დღე

2 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

უფასო

100 ლარი

50 ლარი

43

ორმაგი დაბეგვრის თავიდან ასაცილებლად ცნობის გაცემა

 

30 კალენდარული დღე

1 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

უფასო

 

100 ლარი

50 ლარი

44

საბაჟო მონაცემთა ავტომატიზე­ბულ სისტემაში დაშვებული საწარ­მოს ან ფიზიკური პირის მიერ სატვირთო-საბაჟო დეკლარაციის უშუალოდ შემვსები ფიზიკური პირის დაშვება (დამატება)

20 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

უფასო

100 ლარი

50 ლარი

45

განხორციელებული საბაჟო დამუშავების ოპერაციების შესახებ ინფორმაციის გაცემა

10 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

უფასო

50 ლარი

20 ლარი

46

საბაჟო მონაცემთა ავტომატიზე­ბულ სისტემაში (თავდაპირველად) დაშვება

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

500 ლარი

250 ლარი

47

საბაჟო მონაცემთა ავტომატიზე­ბულ სისტემაში დაშვებული საწარმოს ან ფიზიკური პირის მიერ საბანკო გარანტიის ვადის გაგრძელება

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

50 ლარი

20 ლარი

48

წინასწარი საბაჟო გადაწყვეტი­ლება საქონლის მიმართ საგარეო-ეკონო­მიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლა­ტურის შესა­ბამისად სასაქონლო კოდის გან­საზ­ღვრის შესახებ

 

30 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

 

უფასო

250 ლარი

500 ლარი

 

49

წინასწარი საბაჟო გადაწყვე­ტილება საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის შესახებ

 

 

30 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

 

უფასო

250 ლარი

500 ლარი

50

საბაჟო მონაცემთა ავტორიზე­ბულ სისტემაში დაშვებული სა­წარმოს ან ფიზიკური პირის სხვა საბაჟო ორგანოს კოდზე დაშვება

 

20 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

 

უფასო

50 ლარი

100 ლარი

51

დროებითი შენახვის განაცხადის ელექტრონული დეკლარირებისა­თვის საბაჟო საწყობების, საწარ­მოს ან ფიზიკური პირის დაშვება საბაჟო მონაცემთა ავტომატი­ზე­ბულ სისტემაში

20 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

50 ლარი

100 ლარი

52

 

პირის მიერ სამუშაო დღის 1600  სთ-დან 1900 სთ-მდე არასასაზღვრო საბაჟო ორგანოში წარდგენილი დეკ­ლარაციისა და თანმხლები დო­კუ­მენტების მიმართ საბაჟო დამუ­შავე­ბის ოპერაციების განხორციე­ლება

 

 

 

50 ლარი.”.

50

საბაჟო მონაცემთა ავტორიზე­ბულ სისტემაში დაშვებული სა­წარმოს ან ფიზიკური პირის სხვა საბაჟო ორგანოს კოდზე დაშვება

 

20 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

 

უფასო

50 ლარი

100 ლარი

51

დროებითი შენახვის განაცხადის ელექტრონული დეკლარირებისა­თვის საბაჟო საწყობების, საწარ­მოს ან ფიზიკური პირის დაშვება საბაჟო მონაცემთა ავტომატი­ზე­ბულ სისტემაში

20 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

50 ლარი

100 ლარი

52

 

პირის მიერ სამუშაო დღის 1600  სთ-დან 1900 სთ-მდე არასასაზღვრო საბაჟო ორგანოში წარდგენილი დეკ­ლარაციისა და თანმხლები დო­კუ­მენტების მიმართ საბაჟო დამუ­შავე­ბის ოპერაციების განხორციე­ლება

 

 

 

50 ლარი.”.

 

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნების­თა­ნავე.

პრემიერ-მინისტრი       ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.