„სახელმწიფო პროგრამა „განახლებადი ენერგია 2008“ – საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის №107 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სახელმწიფო პროგრამა „განახლებადი ენერგია 2008“ – საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის №107 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 205
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 27/07/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 92, 28/07/2010
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.000.000000
  • Word
205
27/07/2010
სსმ, 92, 28/07/2010
000000000.00.000.000000
„სახელმწიფო პროგრამა „განახლებადი ენერგია 2008“ – საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის №107 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №205

2010 წლის 27 ივლისი

ქ. თბილისი

„სახელმწიფო პროგრამა „განახლებადი ენერგია 2008“ – საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის №107 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართვე­ლოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად „სა­ხელ­მწიფო პროგრამა „განახლებადი ენერგია 2008“ – საქარ­თველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებ­ლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქარ­თველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის №107 დადგე­ნი­ლებით (სსმ III, 2008 წელი, №61, მუხლი 696) დამ­ტკი­ცებულ წესს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 71 პუნქტი:

„71. იმ შემთხვევაში, თუ პირმა დაიწყო ელექტროსადგუ­რ(ებ)ის მშენებლობა და ჯეროვნად ასრულებს მემორანდუმით ნაკისრ ვალდებულებებს, საქართველოს მთავრობასთან შე­თან­­ხმებით შესაძლებელია განხორციელდეს წარდგენილი სა­ბანკო გარან­ტიის შემცირება.“.

    მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნე­ბის­თა­ნავე.

პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური