„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 251
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 20/08/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 103, 24/08/2010
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.000.000000
  • Word
251
20/08/2010
სსმ, 103, 24/08/2010
000000000.00.000.000000
„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 251

2010 წლის 20 აგვისტო

ქ. თბილისი

„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „სო­ცია­ლური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში (სსმ III, 2006 წელი, №101, მუხ­ლი 1375) შეტანილ იქნეს ცვლი­ლებები და ამ დად­გენილებით დამტკიცებული წესის მე-11 მუხლის:

1. მე-11 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემ­დეგი რედაქციით:

„11. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძუ­ლე­ბით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლ­ვილთა სამინისტრომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ – სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოსთან შეთანხმებით უზ­­რუნველყოს ამ მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებული ოჯახების სიის სააგენტოსათვის მიწოდება არა უგვიანეს 2009 წლის 10 იანვრისა, ხოლო შემდეგ თვეებში – არა უგვიანეს ყოველი თვის 25 რიცხვისა. საქართველოს ოკუპირებული ტე­რი­ტო­რიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახ­ლები­სა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ წარდგენილი სია და შესაბამისად დანიშნული შემწეობის ოდენობა საა­გენტოს მიერ გადახედვას/გადაანგარიშებას/შეწყ­ვეტას არ ექ­ვემდებარება,­­ გარდა:

ა) ამ მუხლის მე-10 პუნქტით გათვალისწინებული შემთ­ხვე­ვისა;

ბ) ოჯახის ყველა წევრის გარდაცვალებისას (ამ შემთხ­ვევაში საარსებო შემწეობის შეწყვეტა ხდება ოჯახის ბოლო წევრის გარდაცვალების მომდევნო თვის პირველი რიცხვი­დან);

გ) საბიუჯეტო ორგანიზაციაში ოჯახის წევრის ანაზ­ღაუ­რებადი საქმიანობისას, გარდა სამეცნიერო-საგანმანათლებლო საქმიანობისა;

დ) ამ მუხლის 81 და 82 პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.“.

2. მე-13 და მე-14 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემ­დეგი რე­დაქციით:

„13. 2009 წლის 10 იანვრიდან ამ მუხლის მე-9 პუნქტის შე­საბამისად დამატებით შერჩეულ ოჯახებს საარსებო შემ­წეობა დაენიშნოთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორი­ები­დან იძუ­ლებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლ­ვილთა სამინისტროს მიერ ამ მუხლის მე-11 პუნქტის შესა­ბამისად ფორმირებული დამატებითი სიის სააგენტოში წარდ­გენის მომდევნო თვიდან და გაიცეს 2010 წლის 31 დე­კემ­ბრის ჩათვლით.

14. ამ მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებული ოჯა­ხების (შესაბამისი უფლებამოსილი პირის) მიერ საარსებო შემ­წეობის დანიშვნის თაობაზე წერილობითი თანხმობის (რო­მელ­შიც აგრეთვე აღინიშნება, ეწევა თუ არა ოჯახის რომე­ლიმე წევრი საბიუჯეტო ორგანიზაციაში ანაზღაურებად საქ­მიანობას, გარ­და სამეცნიერო-საგანმანათლებლო საქმიანო­ბი­სა) მოპოვება და სააგენტოსათვის მიწოდება უზრუნველყოს სა­ქართველოს ოკუ­პირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გა­დაადგილებულ პირ­თა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სა­მი­ნისტრომ.“.       

    მუხლი 2.

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნების­თა­ნავე.

პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური