„გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 ივლისის №213 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
„გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 ივლისის №213 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 245
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 20/08/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 103, 24/08/2010
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.000.000000
  • Word
245
20/08/2010
სსმ, 103, 24/08/2010
000000000.00.000.000000
„გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 ივლისის №213 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 245

2010 წლის 20 აგვისტო

ქ. თბილისი

„გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 ივლისის №213 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

    მუხლი 1.

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად „გზათსარ­გებ­ლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან და­კავ­შირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაო­ბაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 ივლისის №213 დადგენილებაში (სსმ III, 2010 წ., №92, მუხ. 1360) შეტა­ნილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტ­კიცებული „გზათ­სარ­გებ­ლობის საფასურის სავალდებულო გა­და­ხდასთან და­კავში­რე­ბუ­ლი პროცედურების და პირობების“ პირველი პუნქ­ტი ჩამო­ყა­ლიბ­დეს შემდეგი რედაქციით:

„1. გზათსარგებლობის საფასური სავალდებულო გადასახ­დელია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში და გადაიხდე­ვინება საქართველოს ტერიტორიაზე სატრანზიტო ინფრასტრუქ­ტურის უტილიზაციისათვის 302003277 სახაზინო კოდზე.“.

    მუხლი 2.

დადგენილება ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემ­ბრიდან.

პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.