გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე

გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 213
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 28/07/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 92, 28/07/2010
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.000.000000
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №213

2010 წლის 28 ივლისი

ქ. თბილისი

გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე

    მუხლი 1

„საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კა­ნო­ნის 142 მუხლისა და 144 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად:

1. განისაზღვროს თანდართული „გზათსარგებლობის საფასუ­რის სავალდებულო გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურები და პირობები“.

2. ერთი სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალებით სახელმწიფო კონტროლის/ ზედამხედველობის ქვეშ საქართველოს ტერიტორიის გავლით ტვირთების ტრანზიტულად გადაზიდვისათვის დადგინდეს გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობა 200 ლარის ოდენობით, რომელიც მოიცავს მის სახელმწიფო ბიუჯეტში გადარიცხვასთან დაკავშირებულ ხარჯებს.

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 26 ნოემბრის დადგენილება №361 - სსმ III, №157,01.12. 2010წ., მუხ.2219

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 იანვრის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 20.01.2011წ.

3. გზათსარგებლობის საფასურის ადმინისტრირება უზ­რუნველყოს საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა – შემო­სავ­ლების სამსახურმა 2011 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 21 დეკემბრის დადგენილება №390 - სსმ III, №168, 24.12.2010 წ., მუხ.2407

    მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს 2010 წლის 1 აგვის­ტოდან.

პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური

შეტანილი ცვლილებები:

1. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს დადგენილება №245 - სსმ III, №103, 24.08.2010წ., მუხ.1536

2. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 26 ნოემბრის დადგენილება №361 - სსმ III, №157,01.12. 2010წ., მუხ.2219

3. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 21 დეკემბრის დადგენილება №391 - სსმ III, №168, 24.12.2010 წ., მუხ.2407

4. საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 იანვრის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 20.01.2011წ.

5. საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 მარტის  დადგენილება №151 – ვებგვერდი, 05.04.2011წ.

6. საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 ივლისის დადგენილება №265 – ვებგვერდი, 07.07.2011წ.

გზათსარგებლობის საფასურის სავალდებულო გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურები და პირობები

1. გზათსარგებლობის საფასური სავალდებულო გადასახ­დელია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში და გადაიხდე­ვინება საქართველოს ტერიტორიაზე სატრანზიტო ინფრასტრუქ­ტურის უტილიზაციისათვის 302003277 სახაზინო კოდზე.

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს დადგენილება №245 - სსმ III, №103, 24.08.2010წ., მუხ.1536

2. სახელმწიფო კონტროლის/ზედამხედველობის ქვეშ საქართველოს ტერიტორიის გავლით ტვირთების ტრანზიტულად გადაზიდვისას ავტოსატრანსპორტო საშუალებების, რომელიც გათვალისწინებულია სეს ესნ 8701 (ტრაქტორები და უნაგირა საწევარები) და 8704 (ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები ტვირთების გადასაზიდად (გარდა მიკროავტობუსებისა) მფლობელი/მძღოლი ვალდებულია, საქართველოს ტერიტორიის დატოვებამდე:

ა) უზრუნველყოს გზათსარგებლობის საფასურის გადახდა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ საბანკო დაწესებულებებში, ან

ბ) შეიძინოს გზათსარგებლობის საფასურის ბარათი.

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის  26 ნოემბრის დადგენილება №361 - სსმ III, №157,01.12. 2010წ., მუხ.2219

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 იანვრის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 20.01.2011წ.

21. გზათსარგებლობის საფასურის საბანკო დაწესებულებებში გადახდის შემთხვევაში სახელმწიფო ბიუჯეტში მისამართი (გადასარიცხი) თანხა არის საფასურის ოდენობას გამოკლებული, საბანკო დაწესებულების მიერ ამ გადარიცხვისათვის (მომსახურების გაწევისათვის) დადგენილი თანხა არა უმეტეს ერთი ლარის ოდენობით.

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის ნოემბრის დადგენილება №361 - სსმ III, №157,01.12. 2010წ., მუხ.2219

22. პირის მიერ, რომელიც ახორციელებს გზათსარგებლობის საფასურის ბარათების რეალიზაციას, გზათსარგებლობის საფასურის შესაბამის სახაზინო ანგარიშზე გადარიცხვის შემთხვევაში სახელმწიფო ბიუჯეტში მისამართი (გადასარიცხი) თანხა არის გზათსარგებლობის საფასურის ბარათ(ებ)ის რეალიზაციიდან მიღებულ თანხას გამოკლებული, საბანკო დაწესებულების მიერ ამ გადარიცხვისათვის (მომსახურების გაწევისათვის) დადგენილი თანხა.

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 26 ნოემბრის დადგენილება №361 - სსმ III, №157,01.12. 2010წ., მუხ.2219

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 იანვრის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 20.01.2011წ.

3. სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალების ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოსვლისას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის (შემდგომში – შემოსავლების სამსახური) პასუხისმგებელი პირი პორტალში სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელს/მძღოლს სავალდებულო წესით განუმარტავს გზათსარგებლობის საფასურის გადახდის ვალდებულებას, გადახდის განსახორციელებლად შესაბამისი მონაცემების მითითებით.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 იანვრის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 20.01.2011წ.

4. დაუვებელია გზათსარგებლობის საასურის გადადის გარეე საელმო კონტროლის/ზედამედველობის ვე სატვირთო ავტოსატ­რანს­პორტო საშუალების მევეობით საართველოს ტერიტორიაზე ტრან­ზი­ტული ტვირთის გადაზიდვა.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 იანვრის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 20.01.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 ივლისის დადგენილება №265 – ვებგვერდი, 07.07.2011წ.

5. საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანზიტული ტვირთის გადამზიდა­ვი სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელი/მძღოლი ვალ­დე­ბულია, ქვეყნის ტერიტორიის დატოვებისას პორტალში წარადგინოს გზათ­სარგებლობის საფასურის საბანკო დაწესებულებაში გადახდის დამა­დას­­ტურებელი ქვითარი ან გზათსარგებლობის საფასურის ბარათი. წარ­დგენილი ქვითრის ან გზათსარგებლობის საფასურის ბარათის საფუძ­ველ­ზე, გზათსარგებლობის საფასურის გადახდის კონტროლს ახორციელებს შე­მო­სავ­ლების სამსახური.

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 26 ნოემბრის დადგენილება №361 - სსმ III, №157,01.12. 2010წ., მუხ.2219

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 იანვრის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 20.01.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 მარტის  დადგენილება №151 – ვებგვერდი, 05.04.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 ივლისის დადგენილება №265 – ვებგვერდი, 07.07.2011წ.

51. საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანზიტული ტვირთის გადამზი­დავ სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალებას ქვეყნის ტერიტორიის და­ტო­­ვება შეუძლია მხოლოდ სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლო­ბელის/მძღოლის მიერ გზათსარგებლობის საფასურის საბანკო დაწესე­ბულებაში გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის ან გზათსარგებლობის საფასურის ბარათის პორტალში წარდგენის შემდეგ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 ივლისის დადგენილება №265 – ვებგვერდი, 07.07.2011წ.

6. გზათსარგებლობის საფასურის გადახდისაგან თავისუფლდება პირი, რომელიც სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალებით ახორციელებს საქართველოს ტერიტორიაზე საზღვაო ნავსადგურში არსებული პორტალის ტერიტორიაზე განთავსებული ტვირთის გადაადგილებას საგადასახადო ორგანოს მიერ დადგენილი მარშრუტით საზღვაო ნავსადგურის ტერიტორიიდან უახლოესი 10 კმ-ის რადიუსში მდებარე კონტროლის ზონაში ან პირიქით.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 იანვრის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 20.01.2011წ.

7. პორტალში ტრანზიტული ტვირთის გადამზიდავი სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელის/მძღოლის მიერ წარდგენილი გზათსარგებლობის საფასურის საბანკო დაწესებულებაში გადახდის დამადასტურებელი ქვითრებისა და გზათსარგებლობის საფასურის ბარათების კონტროლის, აღრიცხვისა და შენახვის წესი დგინდება შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებით.

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 26 ნოემბრის დადგენილება №361 - სსმ III, №157,01.12. 2010წ., მუხ.2219

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 იანვრის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 20.01.2011წ.

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.