„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 169
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 23/06/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 74, 23/06/2010
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.000.000000
  • Word
169
23/06/2010
სსმ, 74, 23/06/2010
000000000.00.000.000000
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №169

2010 წლის 23 ივნისი

ქ. თბილისი

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, შეტანილ იქ­ნეს ცვლილება „საჯარო სა­მართლის იურიდიული პირის – შე­მო­სავლების სამსახურის მი­ერ მომსახურების გაწევისათვის სა­ფასურებისა და მათი გა­ნაკ­­­ვე­თე­ბის დამტკიცების შესახებ სა­ქარ­თველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დად­გე­ნილებაში (სსმ III, 2010 წელი, №33, მუხლი 538) და და­დგენილებით დამტკიცებული „სსიპ – შემოსავლების სამ­­სახუ­რის მიერ მომსა­ხურების გაწევისათვის საფასურები და მათი გა­ნაკ­ვეთები ჩამო­ყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი                                                                                                                     ნ. გილაური

„სსიპ _ შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსა­ხურების გაწევისათვის საფასურები და მათი განაკვეთები

 

მომსახურების სახე

მომსახურების ვადა

მომსახურების ტარიფი (დღგ-ის ჩათვლით)

1

აზარტული და მომგებიანი თა­მაშობების მოწ­ყო­ბის ნებართვების გაცემა

20 სამუშაო  დღე

10 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

150 ლარი

300 ლარი

1000 ლარი

2

პირადი საგადასახადო აგენტის მომსა­ხურება

6 თვე

2000 ლარი

3

გადასახადის გადამხდელის სა­ბა­ნ­კო ანგარი­შე­ბის შესახებ ცნო­­ბის გაცემა

3 სამუშაო დღეზე მეტი

3 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

10 ლარი

20  ლარი

4

არქივიდან 3 თვემდე პერიო­დი­სათვის ყოველ­თვიური დეკლარა­ციისა და მისი დანართების ასლების გაცემა

1 თვე

10 სამუშაო დღე

2 სამუშაო დღე

უფასო

50 ლარი

150  ლარი

5

არქივიდან 3-დან 6 თვემდე პე­რიო­დი­სათ­­ვის ყოველთვიური დე­კ­ლა­რაციისა და მისი დანარ­თე­ბის ასლების გაცემა

1 თვე

10 სამუშაო დღე

2 სამუშაო დღე

უფასო

100 ლარი

250  ლარი

6

არქივიდან 6 თვიდან 1 წლამდე პე­რიო­დისათ­ვის ყოველთვიური დე­კ­ლარაციის ასლის გა­ცემა

1 თვე

10 სამუშაო დღე

2 სამუშაო დღე

უფასო

150 ლარი

350  ლარი

7

არქივიდან 1 წელზე მეტი პე­რიოდი­სათვის ყო­­ველთვიური დე­კლარაციის ასლის გაცემა

1 თვე

10 სამუშაო დღე

2 სამუშაო დღე

უფასო

250 ლარი

500  ლარი

8

არქივიდან წლიური დეკლარა­ციის ას­ლის გა­ცემა 1 საანგარი­შო პერიოდი­სათ­ვის

1 თვე

10 სამუშაო დღე

2 სამუშაო დღე

უფასო

50 ლარი

150  ლარი

9

გადამხდელის ინიციატივით არა­გეგმური საგადასახადო შემოწ­მე­ბის ჩატარება

 

 

1 000 000 ლარამდე წლიური ბრუნვის მქონე პირებისათვის _ 10 000 ლარი;

1 000 000 ლარზე მეტი წლიური ბრუნვის მქონე პირებისათვის _ 30 000 ლარი

10

საბაჟო საწყობის საქმიანობის, თავისუ­ფალი საწყობის საქმია­ნობის, უბაჟო ვაჭ­რობის პუნქტის საქმიანობის ნებარ­თვების დაჩქა­რე­ბული წესით გაცემა

20 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

უფასო ყოველ კვად­­­­რა­ტულ მეტრზე 0.1 ლარი, მაგრამ არა­ნაკლებ 100 ლა­რი­სა; რეზერ­ვუარის ერთ კუ­ბურ მეტრზე 0.05 ლარი,  მაგრამ არანაკლებ 100 ლა­რისა; დახურუ­ლი სა­წ­ყობის შემთხვე­ვაში, საწყისი კო­ე­ფი­ცი­ენტი ნა­­ხევ­რდე­ბა; 10 დღეზე უფრო დაჩქარებულ ვადაზე, თითო­ე­ულ დაჩქა­რე­ბულ დღეზე საწყო­ბის კოე­ფიცი­ენტს ემა­ტება 0.05 ლარი

11

წარმოშობის სერტიფიკატის დაჩ­ქა­რებული წესით გაცემა

2 სამუშაო დღეზე მეტი

2 დღე

4–8 საათი

1–3 სთ-მდე

უფასო

40 ლარი

100 ლარი

150 ლარი

12

 

 

საფოსტო გზავნილის მიმართ სა­ბაჟო დამუ­შავების ოპერაციის განხორციელება და მიმ­ღების მიერ დასახელებულ ად­გილზე მი­ტანა

 

 

კილოგრამზე

1 ლა­რი, მაგრამ არანაკლებ 30 ლარისა

13

 

 

მსუბუქი ავტომანქანის მიმართ საბაჟო დამუ­შავების ოპერაციის განხორციელება და მიმ­ღების მიერ დასახელებულ ადგილ­ზე მიტანა

 

 

 

500 ლარი

14

გემის სანიტარიული კონტრო­ლისაგან გათავი­სუფლების/გემის სანიტარიული კონ­ტროლის ჩა­ტა­რების მოწმობის გაცემა

1 სამუშაო დღე

1 სა­მუ­შაო დღეზე მეტი

400 ლარი

200 ლარი

15

საბაჟო ლუქების გამოყენებით ტვირთის გა­და­ზიდვაზე ავტოსატრანსპორტო საშუ­ა­ლების დაშ­ვების სერტიფიკატისწიგ­ნაკით საქონ­ლის გა­და­ზიდვისთვის სატრანსპორტო სა­შუა­ლების დაშვების მოწმობის გაცემა

 

4 საათი

1 დღე

1 დღეზე მეტი

400 ლარი

300 ლარი

200 ლარი

 

16

საფოსტო გზავნილით გადაადგილებული აქ­ციზური ალკოჰოლური სასმელის (მათ შო­რის, ლუდი) მიმართ საბაჟო დამუ­შავების ოპე­რაციის განხორციელება და მიმღების მიერ დასახელებულ ადგილზე მიტანა

 

 

აქციზის განაკვეთის ათმაგი ოდენობა, არანაკლებ 10 ლარისა

 

17

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნუ­ლი სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 და 8711 (რომლის ძრავას მუშა მოცულობა 50 სმ3-ზე მეტია) სასა­ქონლო პოზიციებით გათვალისწი­ნე­ბუ­ლი მექანიკური სატრანსპორტო საშუა­ლე­ბების მიმართ საბაჟო დამუშავების ოპე­რაციის განხორციელების მიზნით საბაჟო დეკ­ლარაციის წარდგენის ვადის გაგრძელება (არა უმეტეს 45 კალენდარული დღით, საბაჟო საწყობში დროებითი დასაწყობების გარეშე)

 

 

არა უმეტეს 5 კალენდარული დღის ვადით _ ყოველ კალენდარულ დღეზე 20 ლარი;

 

5 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით _ 100 ლარს + ყოველ კალენდარულ დღეზე 10 ლარი

 

18

საგადასახადო ორგანოს წინასწარი დასკვნა საგადასახადო კანონმდებლობის გამოყენებას­თან დაკავშირებით

10 სამუშაო დღეზე მეტი

10 სამუშაო დღე

 

 

 

 

 

1 000 000 ლარზე მეტი კაპიტალის მქონე ან/და 10 000 000 ლარზე მეტი წლიური ბრუნვის მქონე პირებისათვის _ 10 000 ლარი;

სხვა პირებისათვის _ 5000 ლარი;

1 000 000 ლარზე მეტი კაპიტალის მქონე ან/და 10 000 000 ლარზე მეტი წლიური ბრუნვის მქონე პირებისათვის _ 30 000 ლარი;

სხვა პირებისათვის _ 15 000 ლარი

 

19

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ჩამო­წე­რის აქტის შედგენაში სსიპ შემოსავ­ლების სამ­სა­ხურის წარმომადგენლის მონა­წილეობის მიღე­ბა

 

 

სააღრიცხვო ღირე­ბუ­ლების 5%, მაგრამ არანაკლებ 300 და არა უმეტეს 5000 ლარისა

 

20

დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებზე კომპიუტე­რუ­ლი წესით ამობეჭდილი სპეციალური საგადა­სახადო ანგარიშ-ფაქტურის შემოღების შესა­ხებ

2 სამუშაო დღე

100 000 ველის გამოყოფა –

10 000 ლარი

 

21

დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებზე კომპიუტე­რუ­ლი წესით ამობეჭდილი სპეციალური საგადა­სა­ხადო ანგარიშ-ფაქტურის ველის გაგრძე­ლე­ბის შესახებ

2 სამუშაო დღე

100 000 ველის გაგრძელება –

2 000 ლარი

 

22

გადასახადის  გადამხდელის მიერ ყადაღადა­დე­ბული ქონების რეალიზაციის შესახებ თან­ხმობის გაცემა

1 სამუშაო დღე

2 სამუშაო დღე

500 ლარი

100 ლარი

 

23

გადასახადის  გადამხდელის მიერ ყადაღადა­დებული ქონების იჯარით გაცემის შესახებ თანხმობის გაცემა

1 სამუშაო დღე

2 სამუშაო დღე

250 ლარი

50 ლარი

 

 

24

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის 85-ე მუხ­ლის მე-8 ნაწილის (საქართველოს საგადასა­ხადო კოდექსი) საფუძველზე გაუქ­მების შე­სახებ

1 სამუშაო დღე

15 ლარი

 

25

ყადაღადადებულ ქონებაზე 87-ე მუხლის მე-16 ნაწილის (საქართველოს საგადასა­ხადო კო­დექ­­სი) საფუძველზე ყადაღის გაუქმების შესახებ

1 სამუშაო დღე

50 ლარი

 

26

წამახალისებელი გათამაშების ახალი ეტაპის მოწყობის თაობაზე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

500 ლარი

250 ლარი

 

27

სანებართვო მოწმობის დუბლიკატის გაცემის თაობაზე

1 სამუშაო დღე

10 ლარი

 

28

აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწ­ყობის პირობებში ცვლილებების შეტანის თა­ო­ბაზე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

100 ლარი

50 ლარი

 

29

აზარტული და მომგებიანი თამაშობების  ნე­ბარ­თვებში (ობიექტის ადგილმდებარეობის) ცვლი­ლებების  შეტანის თაობაზე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

100 ლარი

50 ლარი

 

30

დაკარგული და დაზიანებული სათამაშო ბიზ­ნე­სის მოსაკრებლის გადახდის ნიშნების ნაც­ვლად ახლის აღება

10 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

უფასო

100 ლარი

50 ლარი

 

31

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 28 მარტის №305 ბრძანებით დამ­ტკი­ცე­­ბული განაცხადის შესაბამისად აქციზური მარ­კების გაცემა

10 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

უფასო

1000 ლარი

250 ლარი

 

32

საბანკო ანგარიშზე დადებული ყადაღის მოხ­სნა

1 სამუშაო დღე

20 ლარი

 

33

ფიზიკური/იურიდიული პირებისა და სახელ­მწიფო ორგანიზაციების საგადასახადო ორგა­ნოებში რეგისტრაციის  ცვლილება

1 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

50 ლარი

20 ლარი

 

34

ავტოგასამართ სადგურებში მადოზირებელი და მრიცხველი მექანიზმების დალუქვა

1 სამუშაო დღე

 

3 სამუშაო დღე

1 აპარატზე – 50 ლარი

1 აპარატზე – 30 ლარი

 

35

საკონტროლო-სალარო აპარატების რეგის­ტრაცია

5 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

 

3 სამუშაო დღე

უფასო

1 აპარატზე – 20 ლარი

1 აპარატზე – 10 ლარი

 

36

 

 

საკონტროლო-სალარო აპარატების მოდელის შეტანა საკონტროლო-სალარო აპარატების სახელმწიფო რეესტრში

5 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

30 სამუშაო დღე

1000 ლარი

500 ლარი

250 ლარი

 

37

 

ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტების რე­გისტრაცია

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

50 ლარი

20 ლარი

 

38

გამარტივებული აღრიცხვის ჟურნალების რე­გისტრაცია

1 სამუშაო დღე

20 ლარი

 

39

 

 

ცნობები საგადასახადო დავალიანების შესახებ

 

 

10 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

უფასო

20 ლარი

10 ლარი

 

40

 

 

საგადასახადო შედარების აქტების გაფორმება

 

 

10 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

უფასო

250 ლარი

100 ლარი

 

41

 

 

ნავთობპროდუქტების რეალიზატორების  სტა­ციონარული ობიექტებისათვის შვიდნიშნა კოდების რეგისტრაცია

1 სამუშაო დღე

1 ობიექტზე–50 ლარი

 

42

 

გადასახადის გადამხდელის მოწმობის აღდგენა

 

5 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

10 ლარი

 

43

 

 

 

 

 

ზედმეტად გადახდილი თანხის გადატანა ერთი გადასახადის სახიდან მეორე გადასახადის ვალდებულებათა ანგარიშზე

 

 

 

 

 

5 000 ლარამდე – 50 ლარი

1 000 000 ლარამდე – 200 ლარი

1 000 000 ლარზე მეტი – 1000 ლარი

 

44

 

 

დღგ-ის ნულოვანი განაკვეთით სარგებლობის დამადასტურებელი სერტიფიკატის გაცემა

 

10 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

უფასო

50 ლარი

20 ლარი

 

45

 

 

ცნობა ორმაგი დაბეგვრის თავიდან ასაცილებ­ლად

 

30 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

უფასო

50 ლარი

20 ლარი

 

46

 

 

 

საბაჟო მონაცემთა ავტომატიზებულ სის­ტე­მა­ში დაშვებული საწარმოს ან ფიზიკური პირის მიერ სატვირთო-საბაჟო დეკლარაციის უშუა­ლოდ შემვსები ფიზიკური პირის დაშ­ვების

(დამატება) შესახებ განაცხადი

20 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

უფასო

100 ლარი

50 ლარი

 

47

 

 

განაცხადი განხორციელებული საბაჟო დამუ­შა­ვების ოპერაციების შესახებ

 

10 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

უფასო

50 ლარი

20 ლარი

 

48

 

 

საბაჟო მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა­ში (თავდაპირველად) დაშვების შესახებ განა­ცხადი

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

500 ლარი

250 ლარი

 

49

 

 

 

საბაჟო მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა­ში უკვე დაშვებული საწარმოს ან ფიზიკური პირის მიერ საბანკო გარანტიის ვადის გაგ­რძელების შესახებ განაცხადი

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

50 ლარი

20 ლარი

 

50

 

 

 

 

წინასწარი საბაჟო გადაწყვეტილება საქონლის მიმართ საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად სასაქონლო კოდის განსაზღვრის შესახებ

30 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

უფასო

250 ლარი

500 ლარი

 

 

51

 

 

 

წინასწარი საბაჟო გადაწყვეტილება საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის შესახებ

 

 

30 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

უფასო

250 ლარი

500 ლარი.“.

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.