„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 178
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 03/07/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 80, 06/07/2010
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.000.000000
  • Word
178
03/07/2010
სსმ, 80, 06/07/2010
000000000.00.000.000000
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №178

2010 წლის 3 ივლისი

ქ. თბილისი

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართვე­ლოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი გა­ნაკ­ვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში (სსმ III, 2010 წელი, №33, მუხლი 538) შეტანილ იქნეს შემდეგი დამატებები და ცვლილება:

  1. პირველ მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 და 12 მუხლები:

     „მუხლი 11

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შე­მო­სავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის დად­გენილი საფასურის გადახდისაგან თავისუფლდებიან სა­ქარ­თველოს ფინანსთა სამინისტრო, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, საქართველოს ფინან­სთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭო, სა­ქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შექმნილი ვადაგა­დაცილებულ საგადასახადო და სასესხო დავალიანებათა რე­ს­­ტრუქტურიზაციის მიზანშეწონილობის საკითხის შემსწავ­ლე­ლი კომისია, საქართველოს პროკურატურა და საქართვე­ლოს შინა­გან საქ­მეთა სამინისტრო.

    მუხლი 12

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სის­ტემაში ან სასამართლოში საგადასახადო/საბაჟო დავაზე მი­ღე­ბული გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებული მო­მსახურების გაწევა ხორციელდება საფასურის გარეშე.“.

2. დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსა­ხურების გაწევისათვის საფასურები და მათი განაკვეთები“ ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქ­ციით.

    მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნების­თა­ნავე.

პრემიერ-მინისტრი     ნ. გილაური

 

  

„სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსა­ხურების გაწევისათვის საფასურები და მათი განაკვეთები

მომსახურების სახე

 მომსახურების    

      ვადა

 მომსახურების ტარიფი (დღგ-ის ჩათვლით)

1

აზარტული და მომგები­ა­ნი თა­მაშობების მოწყო­ბის ნებარ­თვების გაცემა

 20 სამუშაო  დღე

 10 სამუშაო დღე

 5 სამუშაო დღე

 1 სამუშაო დღე

უფასო

400 ლარი

800 ლარი

2 000 ლარი

2

პირადი საგადასახადო აგე­­ნ­ტის მომსახურება

 

 6 თვე

2000 ლარი

3

გადასახადის გადამ­ხდე­ლის სა­ბა­ნ­კო ანგა­რი­შე­ბის შესახებ ცნო­­ბის გა­ცემა

 3 სამუშაო დღე­ზე მეტი

 3 სამუშაო დღე

 1 სამუშაო დღე

უფასო

10 ლარი

20  ლარი

4

არქივიდან ერთი საანგა­რიშო პერიოდის ერთი სა­ხის გადასახა­დის/მო­საკ­რე­ბ­ლის დეკლარა­ცი­ის/გა­ან­გარიშებისა და მი­­სი და­ნართების ას­ლე­ბის გაცემა ან ელექ­ტრო­ნული ფორ­მით შევ­სე­ბული ერთი სა­ანგარი­შო პერიოდის ერთი სა­ხის გადასახა­დის/მოსაკ­რებლის დეკლარაცი­ის/გა­ანგარიშების ასლის და­მოწ­მება

 

 

 10 სამუშაო დღე

 

 2 სამუშაო დღე

 

20 ლარი

 

30 ლარი

 

5

გადამხდელის ინიცი­ა­ტი­ვით არა­გეგმური სა­გა­და­სახადო შემოწ­მე­ბის ჩა­­ტა­რება

 

 

1 000 000 ლა­რამდე წლი­ური ბრუნვის მქონე პირები­სათ­ვის – 10 000 ლარი

1 000 000 ლარ­ზე მეტი წლი­ური ბრუნვის მქონე პირე­ბისათ­ვის – 30 000 ლარი

6

საბაჟო საწყობის საქმი­ა­ნო­ბის, თავისუფალი სა­­­წ­ყობის საქმია­ნობის, უბაჟო ვაჭრობის პუნ­ქტის საქმია­ნობის ნება­რ­თვების გა­ცე­მა

20 სამუშაო დღე

 

10 სამუშაო დღე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

უფასო

 

ყოველ კვად­რა­ტულ მეტრზე 0.1 ლარი, მაგრამ არანაკლებ 100 ლარისა; რეზერ­ვუარის ერთ კუ­ბურ მეტრზე

 0.05 ლარი,  მაგრამ არანაკლებ 100 ლა­რისა;

დახურული საწ­ყობის შემთხვე­ვაში საწყისი კო­ეფიციენტი ნა­­ხევ­რდება;

10 დღეზე უფრო დაჩქარებულ ვა­დაზე, თითო­ე­ულ დაჩქა­რე­ბულ დღე­ზე საწყობის კოე­ფიციენტს ემა­ტება 0.05 ლარი

 

 

7

წარმოშობის სერტიფი­კა­ტის გაცემა

 2 სამუშაო დღეზე მეტი

 2 დღე

 4–8 საათი

 1–3 სთ-მდე

უფასო

 40 ლარი

 100 ლარი

 150 ლარი

8

 

 

საფოსტო გზავნილის მი­­­­მართ სა­ბაჟო დამუშა­ვების ოპერაციის გან­ხორ­ციე­ლე­ბა და მიმღე­ბის მიერ და­სახელე­ბულ ადგილზე მიტანა

 

 

 

 

 

 კილოგრამზე

 1 ლა­რი, მაგრამ არანაკლებ 30 ლარისა

9

 

 

მსუბუქი ავტომანქანის მი­მართ საბაჟო დამუშა­ვების ოპერა­ციის გან­ხორ­ციე­ლე­ბა და მიმღე­ბის მიერ და­სახელე­ბულ ადგილზე მი­ტანა

 

 

 

 500 ლარი

10

გემის სანიტარიული კონ­­­ტრო­ლისაგან გათა­ვისუფ­ლე­ბის/გემის სანი­ტარიუ­ლი კონტროლის ჩა­ტა­რე­ბის მოწმობის გა­ცემა

1 სამუშაო დღე

 

1 სა­მუ­შაო დღეზე  მეტი

 400 ლარი

 

 200 ლარი

11

„საბაჟო ლუქების გამო­ყე­ნებით ტვირთის გადა­ზიდ­ვაზე ავტოსატ­რან­სპორტო საშუა­ლე­ბის და­­­შვების სერტიფი­კა­ტის“ წიგნაკით სა­ქო­ნ­ლის გა­და­ზიდ­ვისათ­ვის სა­­ტრანსპორტო სა­შუ­ა­ლების დაშვების მოწ­მო­ბის გაცემა

4 საათი

 

1 დღე

 

1 დღეზე მეტი

 

 400 ლარი

 

 300 ლარი

 

 200 ლარი

 

12

საფოსტო გზავნილით  გა­­­დაადგილებული აქ­­ცი­­ზური ალკოჰოლური სა­ს­მელის (მათ შორის, ლუ­დი) მი­მართ საბაჟო დამუშავების ოპერა­ცი­ის განხორციე­ლე­ბა და მიმ­ღების მიერ და­სახე­ლე­ბულ ადგილზე მი­ტა­ნა

 

 

 აქციზის განაკ­ვეთის ათმაგი ოდე­ნობა, არა­ნაკლებ 10 ლა­რისა

13

საგარეო ეკონომიკური სა­­ქმიანობის ეროვნული სა­სა­ქონლო ნომენკლა­ტუ­რის (სეს ესნ) 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 და 8711 (რომ­ლის ძრა­ვა­ს მუშა მოცუ­ლო­ბა 50 სმ3-ზე მეტია) სა­საქონ­ლო პოზიციებით გა­თ­­­­ვა­­ლის­­წინებული მექა­ნიკური სა­­ტრანსპორტო სა­­შუ­ალებების მიმართ სა­ბა­ჟო დამუშავების ოპერა­ციის განხორ­ციე­ლების მიზ­­ნით საბაჟო დეკლა­რა­ციის წარდგე­ნის ვა­დის გაგრძელება (არა უმეტეს 45 კალენ­დარუ­ლი დღით, საბაჟო სა­წყობში დროები­თი დასა­წყო­ბების გარეშე)

 

 

 არა უმეტეს 5 კალენდარული დღის ვადით – ყოველ კალენ­დარულ დღეზე 20 ლარი

 

 5 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით – 100 ლარს + ყოველ კალენდარულ დღეზე 10 ლარი

 

 

14

საგადასახადო ორგა­ნოს წი­ნასწარი გადა­წყვე­ტი­ლე­ბა საგადა­სახადო კა­ნონ­მდებლობის გამოყე­ნე­ბას­თან დაკავშირებით

 10 სამუშაო დღეზე მეტი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 სამუშაო დღე

 

 

 

 

 

 1 000 000 ლარზე მეტი კაპიტალის მქონე ან/და

 10 000 000 ლარზე მეტი წლი­ური ბრუნვის მქონე პირე­ბისათვის – 10 000 ლარი;

 სხვა პირები­სათვის – 5000 ლარი.

 1 000 000 ლარზე მეტი კაპიტალის მქონე ან/და

 10 000 000 ლარ­ზე მეტი წლიური ბრუნ­ვის მქონე პირე­ბისათვის –

 30 000 ლარი;

 სხვა პირები­სათვის –

 15 000 ლარი

15

ვადაგასული ან/და გამო­საყენებლად ან შემდგო­მი მიწოდებისთვის უვარ­გისი სასაქონლო-მატე­რი­­­ალური ფასეულობის ჩამოწერაზე თანხმობის გაცემა

 

 

 სააღრიცხვო ღირებულების 5%, მაგრამ არანაკლებ 300 და არა უმეტეს 5000 ლარისა

16

დღგ-ით დასაბეგრ ოპე­რაციებზე კომპიუტე­რუ­ლი წესით ამობეჭდი­ლი სპეცი­ა­ლური საგა­და­სა­ხადო ან­გარიშ-ფაქ­ტურის გამოყე­ნე­ბის უფ­­ლების მი­­ნიჭება (ვე­ლის განსაზ­ღვრა)

2 სამუშაო დღე

 100 000 ველის გამოყოფა –

 

 10 000 ლარი

17

დღგ-ით დასაბეგრ ოპე­რა­ციებზე კომპიუტე­რუ­ლი წე­სით ამობეჭდილი სპეცი­ალური საგადა­სა­ხადო ან­გარიშ-ფაქტურის ველის გაგრძელება

2 სამუშაო დღე

 100 000 ველის გაგრძელება –

 2 000 ლარი

18

გადასახადის გადამ­ხდე­ლი­სათვის ყადაღა­დადე­ბუ­ლი ქონების რეალი­ზა­ცი­აზე თანხმობის გა­ცემა

1 სამუშაო დღე

2 სამუშაო დღე

 500 ლარი

 100 ლარი

19

გადასახადის გადამ­ხდე­ლისათვის ყადაღადა­დე­ბული ქონების სარგებ­ლო­ბის უფლებით გაცე­მაზე თანხმობის გაცემა

 

1 სამუშაო დღე

2 სამუშაო დღე

 

 250 ლარი

 50 ლარი

20

საქართველოს საგადა­სა­ხა­დო კოდექსის 85-ე მუხლის მე-8 ნაწილის საფუძველ­ზე  საგადა­სა­­ხა­დო გირავნო­ბის/იპო­თე­­კის გაუქმება

1 სამუშაო დღე

 15 ლარი

 

21

საქართველოს საგადა­სახა­­დო კოდექსის 87-ე მუხ­ლის მე-16 ნაწილის სა­ფუძველ­ზე ყადაღადა­დე­ბულ ქონე­ბაზე ყადაღის გაუქმება

1 სამუშაო დღე

 50 ლარი

22

წამახალისებელი გათა­მა­­შე­ბის ახალი ეტაპის მოწ­ყობაზე თანხმობის გა­ცემა

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

500 ლარი

250 ლარი

23

სანებართვო მოწმობის დუბ­ლიკატის გაცემა

1 სამუშაო დღე

10 ლარი

24

აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის პი­­­რობებში ცვლილე­ბე­ბის შეტანაზე თანხმო­ბის გა­ცემა

 

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

 

100 ლარი

50 ლარი

25

აზარტული და მომგე­ბი­ანი თამაშობების  ნებარ­თვებ­ში (ობიექტის ადგი­ლ­მდე­ბა­რე­ო­ბის) ცვლი­ლე­ბების  შე­ტანა

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

100 ლარი

50 ლარი

26

დაკარგული და დაზია­ნე­ბუ­ლი სათამაშო ბიზ­ნესის მოსაკრებლის გა­და­ხდის ნიშნების ნაც­ვლად ახლის გაცემა

10 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

უფასო

100 ლარი

50 ლარი

27

საქართველოს ფინან­სთა მი­ნისტრის 2008 წლის 28 მარტის №305 ბრძანებით დამტკიცე­ბუ­ლი განაცხა­დის შესაბა­მი­სად აქცი­ზური მარ­კების გაცემა

10 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

უფასო

1 000 ლარი

250 ლარი

28

საბანკო ანგარიშზე და­დე­ბული ყადაღის მოხ­სნა

1 სამუშაო დღე

20 ლარი

29

გადასახადის გადამხდე­ლის მოთხოვნით გადა­სა­ხადის გადამხდელის ერთი საგადასახადო ორ­გა­ნოდან სხვა საგა­დასახადო ორგა­ნოში სა­გადასახადო აღრი­ცხვა­ზე გადაყვანა

1 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

50 ლარი

20 ლარი

30

ავტოგასამართ სადგუ­რებ­ში მადოზირებელი და მრი­­ცხველი მექანიზ­მების და­ლუქვა

1 სამუშაო დღე

 

3 სამუშაო დღე

 1 აპარატზე – 50 ლარი

 1 აპარატზე – 30 ლარი

31

საკონტროლო-სალარო აპარატების რეგისტრაცია

5 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

 

3 სამუშაო დღე

 უფასო

 1 აპარატზე – 20 ლარი

 1 აპარატზე – 10 ლარი

32

საკონტროლო-სალარო აპა­­რატების მოდელის შე­ტა­ნა საკონტროლო-სა­ლა­რო აპარატების სა­ხელ­მწი­ფო რეესტრში

5 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

30 სამუშაო დღე

 1000 ლარი

 500 ლარი

 250 ლარი

33

ჩეკთან გათანაბრებული დო­კუმენტების რეგის­ტრა­­ცია

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

 50 ლარი

 20 ლარი

34

გამარტივებული აღრი­ცხ­ვის ჟურნალების რე­გი­ს­ტ­რაცია

1 სამუშაო დღე

 20 ლარი

35

საგადასახადო დავალია­ნე­ბის შესახებ ცნობის გა­ცემა

10 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

 უფასო

 20 ლარი

 10 ლარი

36

საგადასახადო შედა­რე­ბის აქტების გაფორმება

10 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

 უფასო

 250 ლარი

 100 ლარი

37

ნავთობპროდუქტების რე­ა­ლიზატორების  სტაცი­ო­ნა­რული ობიექტე­ბი­სა­თვის შვიდნიშნა კოდე­ბის რეგი­ს­ტრაცია

1 სამუშაო დღე

 1 ობიექტზე – 50 ლარი

38

გადასახადის გადამხდე­ლის მოწმობის აღდგენა

5 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

 უფასო

 10 ლარი

39

ზედმეტად გადახდილი თა­ნხის გადატანა ერთი გა­და­სახადის სახიდან მეორე გადასახადის ვა­ლდებულე­ბათა ანგა­რიშზე

 

 

 5 000 ლარამდე – 50 ლარი

 1 000 000 ლარამდე –

 200 ლარი

 1 000 000 ლარზე მეტი – 1000 ლარი

40

დღგ-ის ნულოვანი განა­კვეთით სარგებლობის და­მადასტურებელი სერ­ტიფი­კატის გაცემა

10 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

 უფასო

 50 ლარი

 20 ლარი

41

ორმაგი დაბეგვრის თა­ვი­დან ასაცილებლად ცნო­ბის გაცემა

30 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

 უფასო

 50 ლარი

 20 ლარი

42

საბაჟო მონაცემთა ავტო­მა­ტიზებულ სისტე­მა­ში და­შ­ვებული საწარ­მოს ან ფი­ზიკური პირის მიერ სა­ტ­ვირთო-საბაჟო დეკლა­რა­ცი­ის უშუალოდ შემვსები ფიზიკური პი­რის დაშვება (დამატება)

20 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

 უფასო

 100 ლარი

 50 ლარი

43

განხორციელებული სა­ბა­ჟო დამუშავების ოპე­რა­ცი­ე­ბის შესახებ ინფო­რ­მაცი­ის გაცემა

10 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

 უფასო

 50 ლარი

 20 ლარი

44

 

საბაჟო მონაცემთა ავტო­მატიზებულ სისტემა­ში (თა­ვდაპირველად) და­შ­ვება

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

 500 ლარი

 250 ლარი

45

საბაჟო მონაცემთა ავტო­მატიზებულ სისტე­მა­ში დაშვებული საწარ­მოს ან ფიზიკური პირის მიერ სა­ბანკო გარანტიის ვადის გაგრძელება

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

 50 ლარი

 20 ლარი

46

წინასწარი საბაჟო გადა­წყვეტილება საქონლის მი­­მართ საგარეო ეკო­ნო­მიკუ­რი საქმიანობის ერო­ვ­ნუ­ლი სასაქონლო ნომენკლა­ტურის შესა­ბამისად სასა­ქონ­ლო კო­დის განსაზ­ღვრის შესა­ხებ

30 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

 უფასო

 250 ლარი

 500 ლარი

47

წინასწარი საბაჟო გადა­წყვეტილება საქონლის წა­რ­მოშობის ქვეყნის გა­ნ­საზ­ღვრის შესახებ

30 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

 უფასო

 250 ლარი

 500 ლარი.“.

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.