„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 232
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 10/08/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 98, 12/08/2010
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.000.000000
  • Word
232
10/08/2010
სსმ, 98, 12/08/2010
000000000.00.000.000000
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 232

2010 წლის 10 აგვისტო

ქ. თბილისი

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კა­ნონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საჯარო სამარ­თლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომ­სა­­ხურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების და­მ­ტკი­ცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარ­ტის №96 დადგენილებას (სსმ III, 2010 წელი, №33, მუხლი 538) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 13 მუხლი:

    მუხლი 13. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი, აგრეთვე საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ შემოსავლების სამსა­ხუ­რის უფროსი უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება ამ და­­გენილებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევისათვის დადგე­ნილი საფასურის გადახდისაგან პირის გათავისუფლების შესა­ხებ.“.

    მუხლი 2.

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.