„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში დამატებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ“

  • Word
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში დამატებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 3439
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 13/07/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 36, 13/07/2010
სარეგისტრაციო კოდი 190.020.010.05.001.004.080
  • Word
3439
13/07/2010
სსმ, 36, 13/07/2010
190.020.010.05.001.004.080
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში დამატებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ“
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში დამატებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ

    მუხლი 1

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №47, 28.12.2009, მუხ. 361) შეტანილ იქნეს შემდეგი დამატება და ცვლილება:

1. 52-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-11 ნაწილი:

„11. სახელმწიფო ხაზინა უფლებამოსილია შეთანხმების საფუძველზე მომსახურება გაუწიოს სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით არსებულ საწარმოებს.“.

2. კოდექსის დანართის („შემოსულობების საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკურ და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებს შორის განაწილება პროცენტული მაჩვენებლების მიხედვით“) ცხრილის 40.1.2.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

40.1.2.3

განლაგებულია ადგილობრივი თვით-მმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა და „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ დასახლებათა ტერიტორიულ საზღვრებში არსებული ტყის პრივატიზებისა, რომლიდან შემოსული თანხაც სრულად ირიცხება ადგილობრივი თვითმმართვე-ლი ერთეულის ბიუჯეტში) ტერიტო-რიაზე

65

 

35

 

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი  . სააკაშვილი

თბილისი,

2010 წლის 13 ივლისი.

№3439–რს